Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan Folkets Hus i Huddinge centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum"

Transkript

1 Kallelse till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening Onsdagen den 11 mars klockan Folkets Hus i Huddinge centrum Årsstämman är beslutande organ för frågor som rör områdets framtid och skötsel. Vill du vara med och bestämma i dessa viktiga frågor har du möjlighet att göra det på mötet. Om du inte kan komma, men ändå vill göra din röst hörd, skriver du under fullmakten och lämnar den till en medlem som ska närvara vid årsstämman. Observera att medlemmar inte kan medföra fler än en (1) fullmakt för annans räkning. Välkomna! Du hittar denna kallelse även på Styrelsen för Sörsam

2 Dagordning vid Sörsams ordinarie årsstämma 11 mars Stämmans öppnande 2. Fråga om stämmans behöriga utlysande 3. Fastställande av dagordning 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av två justeringsmän/rösträknare 7. Verksamhetsberättelse 3 8. Ekonomisk berättelse Revisorernas berättelse Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 11. Reglering av fordran på medlemmarna 12. Verksamhetsplan Fastställande av styrelsens omfattning Ersättning till styrelse och revisorer Inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd Motioner Val av ordinarie ledamöter Val av suppleanter Val av två revisorer Val av två revisorssuppleanter Val av valberedning Avtackande av avgående styrelseledamot 23. Övriga frågor - Hemsidan 24. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 25. Stämmans avslutande Bilagor (Finns även på hemsidan) Fullmaktsblankett Uppgifter inför deklarationen Vad används din avgift till? 2 (16)

3 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2008 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Veronica Netscher Tagg 81 Vice ordförande Pierre Svanberg Tagg 79 Kassör Ulf Zachrisson Bläck 28 Sekreterare Helena Nygren Flug 6 Ledamot Olle Larsson Flug 43 Ledamot Johan Wahlström Bläck 113 Ledamot Anders Palm Tagg 65 Suppleant Marika Käll Flug 22 Suppleant Fredrik Jandér Flug 49 Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten. Revision av samfällighetens räkenskaper och verksamhet har utförts av: Johan Blomgren, Flug 73 och Erik Dahlberg, Tagg 189. Revisorssuppleanter har under året varit: Terje Rydén, Tagg 73 och Lars Hanson, Flug 37 3 (16)

4 Ansvarsområden Byalagsstugan Bollplan Elavläsning/garage Entreprenad Försäkring Garage Garagebelysning Grannsamverkan Hemsidan Info till medlemmarna Lekparker Miljöstationen Nya medlemmar Nyckel till förråd och stege Pulkaskydd Tak Telefonkatalog för Sörskogen Trafiksäkerhet TV-nät Underhållsplan Arbetsplan för vårstädning Vatten och avlopp Valborg Årsmöte Ulf Zachrisson & Johan Wahlström Olle Larsson Pierre Svanberg Olle Larsson Olle Larsson Fredrik Jandér Lars Elebäck T 69 (ej i styrelsen) Anders Palm Lars Hansson (ej i styrelsen) Helena Nygren Olle Larsson Anders Palm Respektive gaturepresentant/valberedningen Pierre Svanberg & Fredrik Jandér Allan Nyberg F 34 (ej i styrelsen) Marika Käll Ulf Zachrisson Anders Palm Pierre Svanberg Johan Wahlström & Fredrik Jandér Samtliga Fredrik Jandér Veronica Netscher Samtliga Gaturepresentanter Bläcksvampsvägen (78 st) 1 99 Johan Wahlström Johan Wahlström 2 28 Johan Wahlström Flugsvampsvägen (74 st) 1 31 Olle Larsson Fredrik Jandér 2 40 Helena Nygren Marika Käll Taggsvampsvägen (118 st) 1 23/ Veronica Netscher 2 40/ Veronica Netscher Anders Palm Pierre Svanberg 4 (16)

5 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen är 270 st. Utdebitering och ekonomi I enlighet med årsstämmans beslut var utdebiteringen under året kr. Debitering har skett med kr vardera i mars, juni, september och december. Förseningsavgift har debiterats med 100 kr vid utebliven betalning 15 dagar efter förfallodagen. Betalningsdisciplinen i föreningen är god. Då resultatet under året var bättre än förväntat har vi gjort en ytterligare amortering på våra lån med kr. De största utgiftsposterna är underhåll, räntor och amortering på våra lån. I övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen. Information till medlemmarna Informationbladet Hemma i Sörskogen har delats ut till medlemmarna fem gånger under året. Information har också delats ut t ex om städdagarna. Bollplanen/Skridskobanan Stockholm Vatten har gjort en kraftig hyreshöjning av hyra för brandpost. Från och med är årshyran drygt kr Det är därför viktigt att bevaka så att hyrestiden endast utgör effektiv "istid". Lekplatser Tagg: Rutschkanan har reparerats efter skadegörelse. Linbanan har reparerats. Befintlig enhet omfattande bord/bänkar var skadad av röta och därför bytts till ny. Staket har reparerats. Flug: Bänkar, bord och lekredskap i "Indian"-parken har vandaliserats. Vårt försäkringsbolag IF har svarat för kostnaden att återställa, varför vår kostnad begränsats till självrisken kr Grannsamverkan Vi har satt upp nya skyltar eftersom befintliga hade förstörts. Två garage har varit utsatta för inbrott. Försäkringar Vårt försäkringsbolag har svarat för kostnaden att återställa efter vandaliseringen i Indianparken. Trädgårdsskötsel och vinterunderhåll Vi har avtal med Riksbyggen sedan Samarbetet har fungerat bra. Avtalet har förlängts ett år i taget. Nu har vi sagt upp och omförhandlat avtalet till ett som är bättre anpassat till våra behov. Avtalet gäller från (16)

6 Sörsams trädbestånd är omfattande. I början av 2008 lät vi arborist besiktiga för att få expertutlåtande av hälsotillståndet av både park- och skogsbeståndet. Det visade sig vara bra och endast ett par skadade träd har behövt fällas. Sörsams policy är att behålla träden intakt och nu har vi genom besiktningen fått bra hjälp till vårt fortsatta arbete. Städdagar och Valborgsmässofirande På årsmötet i mars 2007 aviserades att styrelsen ville ha avlastning med vårstädning och valborgsfirande med Pubkväll som tillsammans är tunga poster att arrangera. Styrelsen gjorde klart att man ville få fler engagerade och ta ansvar för i första hand valborgsfirandet i Sörskogen om denna tradition skulle leva vidare. Ansvariga för valborg 2008 var fastigheterna på Flug Traditionen genomfördes på ett mycket bra sätt och en utvärdering har gjorts. Ett önskemål som kom fram var att det vore trevligt med allsång vid brasan. Kanske något som kommande ansvarsgrupp kan se över. Fortfarande är det Styrelsen som ansvarar för planering och genomförandet av vårstädningen. Styrelsens önskemål är att även denna post skall fördelas mellan fastighetsägarna. Trafiksäkerhet Hastighetsbegränsningen på 30 km i området har fungerat relativt bra så några andra åtgärder har inte varit aktuella. Parkering på gatan är ett generellt problem eftersom det är parkeringsförbud. Att dessutom parkera på trottoaren och hindra gående, barnvagnar och tvinga barn och vuxna ut i gatan är tyvärr en ökande tendens inom området. Ett liknande problem skapar fastighetsägare som inte klipper sina träd så att gående tvingas att gå ut i gatan. Garage Mindre serviceåtgärder har gjorts för några garageportar under året. Åtgärder har varit svetsningar av nya plåtar. Det planerade och delvis påbörjade utbytet av garagens huvudcentraler blev, som tidigare meddelats, försenat på grund av tekniska komplikationer. För att undvika att utbytet skulle ske under vintertid avbröts arbetet för att återupptas under våren Arbetet avslutades sensommar 2008 med ett antal problem där säkringar ej var ditsatta rätt etc. Detta åtgärdades efter hand fel inrapporterats. Vatten och avlopp B & B har utfört en slamsugning på Taggsvampsvägen där det var ett stopp under Annars inget att rapportera. Tak Årlig servicebesiktning genomfördes i juli av Hagmans Tak varefter endast smärre justeringar gjordes. Taken är i bra skick enligt takfirman. 6 (16)

7 Under försommaren rapporterades ett par misstänkta fall med läckage via ventilationskanal från taken. Dessa berodde ej på takläckage enligt besiktningen från Hagmans tak. Ventilationsfirman Huddinge ventilation har varit och gjort kontroller samt tätat kring fläkthuvar och kanaler på taken. En viktig information vi fått är att det bildas kondens som ej ventileras ut ordentligt om fläkten är avstängd. I samband med dusch ska fläkten vara påslagen på max. Att endast ha en liten Paxfläkt installerad klarar ej att ventilera ut kondensen. Vi kommer att följa upp detta med ventilationen och återkomma med information. Elavläsning i garage Gick av stapeln precis som tidigare år, med samma utfall. De flesta boende i området respekterar inlämningsdatumet, men ett fåtal krävde påminnelser med påminnelseavgift som följd. Hemsidan Lars Hansson är webbmaster för vår hemsida, Där hittar du löpande aktuell information om det som berör vår förening. Byalagsstugan Det är många som har hyrt byan under året och alla verkar nöjda och glada. Under året har nya bord med tillhörande vagnar köpts in. Baren har rustats upp med mosaik så även väggytan ovanför arbetsbänken. En del gamla bord finns nu i uteförrådet för användning utomhus. Glas och porslin har kompletterats under året. Utomhus på väggen mot basketplanen har belysning monterats upp och installerats. Styrelsen har inte under 2008 hittat en fullgod lösning för att få byan mer tillgänglig för exempelvis pingis. Vi tar fortfarande tacksamt emot förslag!! Underhållsplan Planen är uppdaterad och har kompletterats med kostnader och livslängd. Kabel-TVnät Inga störningar under året har kommit till Styrelsens kännedom. Enstaka medlemmar har haft frågor som besvarats efter bästa förmåga, alternativt blivit hänvisade vidare till Com Hem då vi har ett serviceavtal med dem. På vår hemsida, finns ytterligare information om Kabel-TV nätet. Övrigt I maj 2008 bjöd styrelsen in de unga till Byan för att höra efter vilka aktiviteter de önskade sig i området. Styrelsen samlade in önskemålen för att se över kostnader och förutsättningar för att genomföra dessa. En voltstrio har köpts in och ska sättas upp i Byanparken under våren. Under 2008 har det tråkigt nog förekommit skadegörelse i vårt område både i lekparker och på förskolans område. Vi har skickat ut information om detta och bett de boende att vara mer vaksamma om vad som händer på kvällar och helger. 7 (16)

8 Huddinge kommun har placerat ut två stora stenar mellan förskolan och Byan för att få transporterna till förskolan att åka rätt väg. 8 (16)

9 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening Verksamhetsåret 2008 Sörskogen den 3 februari 2009 Fredrik Jandér Marika Käll Olle Larsson Veronica Netscher Helena Nygren Anders Palm Pierre Svanberg Johan Wahlström Ulf Zachrisson 9 (16)

10 Sörskogens Samfällighetsförening Balansräkning för år 2008 T o m bokf.datum: 31/ T o m verifikation: 245 TILLGÅNGAR Kassa 0,00 0,00 PlusGiro , ,69 Nordea, Sparkonto ,47 0,00 Riksgälden 0, ,30 Kundfordringar 0,00 0,00 Fordran medlemsavgifter 0, ,00 Fordran Medlemmar 1) , ,01 Interimsfordringar , ,00 Summa tillgångar , ,00 SKULDER Leverantörsskulder , ,00 Skuld till medlemmar 0,00 0,00 Interimsskulder 429, ,00 Förutbetalda medl.avgifter 0,00 0,00 Taklån & lån fläktar o kupoler 2) , ,00 Fond Underhåll 3) , ,00 Summa skulder , ,00 Not 1) Fordran hos medlemmar Fordran vid årets början , ,56 Årets resultat , ,55 Fordran vid årets slut , ,01 Not 2) Lån Nordbanken Skuld vid årets början , ,00 Amortering Taklån , ,00 Amortering Lån fläktar & kupoler , ,00 Skuld vid årets slut , ,00 Not 3) Fond Underhåll Fond vid årets början , ,00 Förändring , ,00 Fonderat vid årets slut , ,00 10 (16)

11 Sörskogens Samfällighetsförening Resultaträkning & budget för år 2008 T o m bokf.datum: 31/ T o m verifikation: 245 INKOMSTER Budget Utfall i % Medlemsavgifter ,00 100% Byan inkomst ,00 120% Eldebitering Garage ,00 78% Förseningsavgifter ,00 105% Övriga intäkter 0 310,00 - Ränteintäkter ,50 95% Summa inkomster ,50 UTGIFTER Budget Utfall i % Sommarunderhåll ,50 107% Sommarunderhåll, övrigt ,00 55% Vinterunderhåll ,00 32% Underhåll tak ,00 95% Underhåll fläktar/kupoler 0 0,00 - Underhåll lekparker/bollplan ,00 37% Underhåll garage & elcentraler ,00 78% Underhåll Kabel-nät 0 0,00 - Diverse underhåll ,00 - Byan - Drift ,75 134% Byan - Underhåll ,75 84% Avgifter ComHem ,00 100% El garage/bollplan ,25 89% Kontor & Tryck ,00 65% Årsstämma, möteskostnader 0 0,00 - Styrelse o Revisorer ,00 100% Ordförande extra ersättning ,00 0% Branschorganisation, avgift 0 0,00 - Försäkringar ,00 96% Diverse kostnader ,00 123% Ränta - Taklån ,00 89% Ränta - fläktar/kupoler ,00 90% Avskr. Maskiner/Inventarier 0 0,00 - Övr. finansiella kostnader ,70 66% Avsättn. till Underhållsfond ,00 100% Årets resultat ,55 138% Summa utgifter ,50 Årets resultat ,55 Amortering taklån ,00 Amortering lån fläktar & kup ,00 Överskott/Underskott ,45 Underskott täcks av likvida medel på PlusGirot. Medlemsavgifter och debiteringslängd: Debiteringslängd utgörs av fastigheterna Taggsvampen med lika andelstal. Avgiften för år 2008 föreslås till kr per delägarfastighet. Förseningsavg./påminnelseavg. är 100 kr för medlemsavgift och 50 kr för eldebitering garage & byanhyra. Debitering sker kvartalsvis med följande belopp och förfallodagar: Förfallodag Medlemsavgift kr kr kr kr kr 11 (16)

12 Revisionsberättelse 12 (16)

13 Verksamhetsplan för underhållsinsatser för år 2009 Översyn av trädbeståndet och i förekommande fall gallring. Borttagning av jord och gräs på betongmur. Montering av inköpt lekredskap till byanparken. Fortsatt upprustning av byan. Styrelsens omfattning Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst fem ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. Vi föreslår att styrelsen under 2009 arbetar med en ordförande, sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. 13 (16)

14 Sörskogens Samfällighetsförening Budget för perioden INKOMSTER Budget 2009 Medlemsavgifter Byan inkomst Eldebitering Garage Förseningsavgifter Övriga intäkter 0 Ränteintäkter Summa inkomster UTGIFTER Budget 2009 Sommarunderhåll Sommarunderhåll, övrigt Vinterunderhåll Underhåll tak Underhåll lekparker/bollplan Underhåll garage & elcentraler Byan - Drift Byan - Underhåll Avgifter ComHem El garage/bollplan Kontor & Tryck Styrelse o Revisorer Ordförande extra ersättning Försäkringar Diverse övriga kostnader Ränta - Taklån Ränta - fläktar/kupoler Övr. finansiella kostnader Avsättn. till Underhållsfond Årets resultat Summa utgifter Årets resultat Amortering taklån Amortering lån fläktar & kupoler Överskott/Underskott Ev. underskott täcks av likvida medel på PlusGirot. Styrelsen föreslår att extra amortering görs om ekonomin tillåter. Medlemsavgifter och debiteringslängd: Debiteringslängd utgörs av fastigheterna Taggsvampen med lika andelstal. Avgiften för år 2009 föreslås till kr per delägarfastighet. Förseningsavg./Påminnelseavg. är 100 kr för Medlemsavgift och 50 kr för Eldebitering garage & Byanhyra. Debitering kvartalsvis med följande belopp och förfallodagar: Förfallodag Medl.avg kr kr kr kr kr 14 (16)

15 Motioner Inför koppeltvång på hundarna i området. Det är ett växande problem med alla lösspringande jyckar och ägare som inte har koll alls. Är man hundrädd är det hopplöst och verkligen respektlöst. Suzanne Ekstam, Bläck 31 Styrelsens svar: Detta är ingen samfälld fråga. Koppeltvång finns redan reglerat i Huddinge kommuns ordningsföreskrifter (HKF Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Huddinge kommun). Mer information finns på Huddinge kommuns hemsida. Hej! Jag har uppmärksammat att våra bilgarage allt mer ser ut som lagerlokaler. I garagen finns lagrade prylar av det mest skilda slag. Att man har sina bildäck i garagen är väl OK. Men allt annat som finns där är det rätt och riktigt? Var det så det var tänkt från början? Jag vill att man städar upp sin garageplats från prylar som normalt inte hör hemma i ett bilgarage. Hälsningar Terje Rydén, Tagg 73 Styrelsens svar: Garagebyggnaderna är samfälld egendom vilket samfälligheten är ansvarig för att underhålla och se till att de är i gott skick. Vi har inte något beslut på vad som är tillåtet att förvara i garagen, men styrelsens direktiv är att garagen är avsedda för bilar, däck samt i bilen förvarad reservdunk för bränsle. Om brand inträffar i garagen är det respektive hemförsäkring som träder in. Om det är en bil som startar branden träder bilförsäkringen in. Brandorsaken utreds i båda fallen och ska täcka de skador som uppstår. 15 (16)

16 Valberedningens förslag Val av ordförande Veronica Netscher Tagg 81 1 år kvar Ledamöter som valdes på två år förra året sitter således kvar ett år till Johan Wahlström Bläck år kvar Olle Larsson Flug 43 1 år kvar Anders Palm Tagg 65 1 år kvar Val av tre ordinarie styrelseledamöter två omval, ett nyval Ulf Zachrisson Bläck 28 Omval 2 år Helena Nygren Flug 6 Omval 2 år Magnus Wetterberg Flug 1 Nyval 2 år Val av två styrelsesuppleanter två omval Marika Käll Flug 22 Omval 1 år Fredrik Jandér Flug 49 Omval 1 år Val av revisorer Johan Blomgren Flug 73 Omval 1 år Erik Dahlberg Tagg 189 Omval 1 år Val av två revisorssuppleanter Terje Rydén Tagg 73 Omval 1 år Lars Hansson Flug 37 Omval 1 år Valberedning Göran Hallberg Bläck 29 Ann Johansson Bläck 10 Elisabeth Andersson Flug 30 Sammankallande Vakant Flug Arne Åkerfeldt Tagg 191 Vakant Tagg 16 (16)

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2008 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 12 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2008 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 12 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2008 i Sörskogens samfällighetsförening Onsdagen den 12 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Årsstämman är beslutande organ för frågor som rör områdets framtid

Läs mer

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2009

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2009 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2009 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2009. Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

1 Årsstämmans öppnande Ordf. Greta Tellström hälsade medlemmarna Välkomna och förklarade stämman öppnad.

1 Årsstämmans öppnande Ordf. Greta Tellström hälsade medlemmarna Välkomna och förklarade stämman öppnad. 1 ÅRSMÖTESPROTOKOLL SÖRSAM 2008. Sörskogens Samfällighetsförening Fört vid årsstämma med Sörskogens Samfällighetsförening onsdagen den 12 mars 2008 i Folkets Hus, Huddinge Centrum. Antalet närvarande röstberättigade

Läs mer

Kallelse extra årsstämma

Kallelse extra årsstämma Kallelse extra årsstämma Extra årsstämma 2017 i Sörskogens samfällighetsförening Tid: Måndagen den 9 oktober kl. 19:00 Plats: Huddingegymnasiets Aula, Gymnasietorget 1 Årsstämman är beslutande organ för

Läs mer

Reviderat bokslut enl årstämmoprotokoll

Reviderat bokslut enl årstämmoprotokoll Reviderat bokslut enl årstämmoprotokoll 17-03-20 Sörskogens Samfällighetsförening Balansräkning för år 2016 T o m bokf.datum: 31/12 2016 T o m verifikation: A151 TILLGÅNGAR 2015-12-31 Förändring 2016-12-31

Läs mer

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2007

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2007 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2007 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2007. Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sörskogens Samfällighetsförening verksamhetsåret 2005

Verksamhetsberättelse för Sörskogens Samfällighetsförening verksamhetsåret 2005 Verksamhetsberättelse för Sörskogens Samfällighetsförening verksamhetsåret 2005 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2005: Styrelsen har under

Läs mer

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

1 Årsstämmans öppnande Ordf. Greta Tellström hälsade medlemmarna Välkomna och förklarade stämman öppnad.

1 Årsstämmans öppnande Ordf. Greta Tellström hälsade medlemmarna Välkomna och förklarade stämman öppnad. 1 ÅRSMÖTESPROTOKOLL SÖRSAM 2007. Sörskogens Samfällighetsförening Fört vid årsstämma med Sörskogens Samfällighetsförening onsdagen den 14 mars 2007 i Folkets Hus, Huddinge Centrum. Antalet närvarande röstberättigade

Läs mer

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2012

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2012 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2012 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012. Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2012 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 13 mars klockan 19.30. Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2012 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 13 mars klockan 19.30. Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2012 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 13 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Årsstämman är beslutande organ för frågor som rör områdets

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18.

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18. Kallelse Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma Tid: 213 24/4-212 Klockan 18.3 Plats: BRF Brunnsängens gårdshus Innehåll: Dagordning Resultat

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Heta frågor: fibernät, bergvärme och nyplantering av träd

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

KALLELSE TILL STÄMMA FÖR OLSGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. TORSDAGEN DEN 26 mars 2015, KL. 19.00 HERRESTORPSSKOLANS MATSAL

KALLELSE TILL STÄMMA FÖR OLSGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. TORSDAGEN DEN 26 mars 2015, KL. 19.00 HERRESTORPSSKOLANS MATSAL KALLELSE TILL STÄMMA FÖR OLSGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE TORSDAGEN DEN 26 mars 2015, KL. 19.00 HERRESTORPSSKOLANS MATSAL Välkomna! Styrelsen för Olsgårdens Samfällighetsförening OLSGÅRDENS

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening Protokoll fört vid Årsstämma 2015 2016 med Fågelsudds Samfällighetsförening Datum: 2016-07-24 Mötesplats: Slakmöre Bygdegård 1 Mötets öppnande Samfällighetens ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18.

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18. Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 20 april 2013. 1 Stämman öppnas Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Anders Ekman som hälsade

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Närvarande 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Justeringsmän PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23 Representanter för 35 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 Anläggningssamfälligheten GRIMSTA A 2012-03-08 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 N ar.? Den 29 mars kl. 19.30 Var? Breddenskolans matsal Dagordning: 1 Mötet öppnas 2 Mötet behörigt utlyst? 3 Fastställande av

Läs mer

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Årsstämma i Stenyxans Samfällighet Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Dagordning 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justeringsmän 4 styrelsens och revisorernas

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården 2012-03-10 med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl 19.00 på Nöbbelövsgården Dagordning: 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande för stämman. 3. Val av två justeringsmän, tillika

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 1 av 7 Kista kyrka (Kryptan),

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 1 av 7 Kista kyrka (Kryptan), Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 1 av 7 Kista kyrka (Kryptan), 2016-03-17 Dagordning 1. Stämman öppnas...3 2. Fastställande av dagordning...3 3. Fråga om stämman är behörigen kallad...3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av att kallelse skett i behörig tid 3. Förslag till dagordning

Läs mer

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klevbergets samfällighetsföreningar nr 1 och 2, torsdagen den 25

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sörskogens Samfällighetsförening verksamhetsåret 2004

Verksamhetsberättelse för Sörskogens Samfällighetsförening verksamhetsåret 2004 Verksamhetsberättelse för Sörskogens Samfällighetsförening verksamhetsåret 2004 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2004: Styrelsen har under

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Skälby Tredje Samfällighetsförening. Årsstämma 2009. Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma

Skälby Tredje Samfällighetsförening. Årsstämma 2009. Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma Skälby Tredje Samfällighetsförening Årsstämma 2009 Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma Torsdagen den 19 mars kl 19.00 Picchus café Underlag till årsstämman

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 9 april 2013 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten:

Läs mer