Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)"

Transkript

1 1(10) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari mars 2014 Inledning Socialfonden lägger stor vikt vid uppföljning och utvärderingen av verksamheten på såväl program- som projektnivå. Syftet är att bidra till lärande och god styrning medan projektet pågår. En viktig del i detta är lägesrapporten som samtliga projekt ska lämna in tillsammans med blanketten Ansökan om utbetalning. en ska vara kopplad till aktuell ansökan om utbetalning, samt utgå från de aktiviteter som beviljats i er ansökan om stöd. en har tre delar: 1. I första delen beskriver ni hur verksamheten i projektet fortskrider. 2. I den andra delen redogör ni för eventuella avvikelser i projektet utifrån projektbeskrivningen 3. I den tredje delen sammanställer ni de aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden 1. Verksamheten i projektet Beskriv kortfattat hur verksamheten i projektet fortskrider utifrån frågorna nedan 1 : Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? Hur har ni arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden? Hur har ni arbetat med tillgänglighet under den aktuella perioden? Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse? 1 Beskrivningen ska avse samma period som ni redovisar på blanketten Ansökan om utbetalning

2 2(10) PROJEKTORGANISATORISKT Grupper Under perioden har projektledningen haft både gemensamma möten och möten i olika konstellationer utifrån våra uppdrag. På projektledningens möten fokuseras allt mer på att arbeta för att avsluta projektet och hur resultaten ska förvaltas. En unik möjlighet till det finns via Forum Carpe, som är resultatet av föregående projekt Carpe. Även om mycket fokus ligger på avslutet, pågår projektet i allra högsta grad hela våren, därför har projektledningens möten även fokuserat på vårens planering. CKA Under perioden har ett möte med CKA genomförts. Även här diskuterades bland annat frågan om projektavslut samt vikten av att på olika sätt förvalta resultaten. Lärande och vardagutveckling stod som vanligt på agendan, den här gången genom en kort presentation av hur man kan använda Carpes Yrkeskrav för att handleda studerande. Kompetensombud En Kompetensombudsträff har genomförts under perioden. Träffen innehöll bland annat Jämställd kompetensutveckling män och kvinnors deltagande där en delprojektledare introducerade den kommande diskussionen genom att presentera siffror över deltagande i Carpes kompetensutveckling, uppdelat på män och kvinnor. Därefter följde en spännande dialog där många tankar väcktes. Syftet var både att på plats diskutera frågan och att Kompetensombuden ska få med sig inspiration till arbetsplatsen för att fortsätta diskussionen där. Dagen innehöll mer dialog, då med utgångspunkt i tidigare Kompetensombudsträff där deltagarna hade listat vilka områden eller frågor de ville prata med andra Kompetensombud om. Under perioden genomfördes en uppföljningsdag på seminariet om medarbetarskap och ledarskap från september. I samverkan med en lärare från Karolinska Institutet arbetades det under dagen med frågan om kompetensombudens roll och uppdrag. Dagen gav inspiration till såväl det enskilda arbetet som kompetensombud som vidare diskussion vid kommande kompetensombudsträffar. Under perioden genomfördes även en kurs för nya Kompetensombud. 30 personer deltog och fick under en dag en bild av både Carpe och uppdraget som Kompetensombud. Roligt med nya Kompetensombud som tillkommer kontinuerligt, dessa har en uppgift även efter att Carpe 2 avslutas då funktionen finns kvar i Forum Carpe. Att ha Kompetensombud i verksamheten kan ses som ett led i att organisera för utveckling. Styrgrupp Under perioden har Carpes styrgrupp haft ett möte. Även styrgruppens möte handlade om arbetet inför avslut av Carpe 2 och dialog om vikten av att ta hand om resultaten på olika sätt. Strategiråd Både Carpes nationella strategiråd och regionala strategiråd har haft möten under perioden. Det nationella strategirådet träffades vid ett tillfälle, den här gången med FUB som värd. Att förlägga mötena hos representanterna i rådet gör att den som är mötesvärd får lite mer utrymme för presentation av sin organisations/myndighets uppdrag och arbete. Ett bra sätt att lära känna varandras verksamheter och hitta än fler samverkansfrågor. En stor del av tiden ägnades åt framtidsfrågor som arbetet med att hitta en arvtagare till den nationella samverkan som startats via Carpe och resulterat i nationella Kompetensrådet som nu har representation från alla regioner i

3 3(10) landet. Nationella Strategirådet står bakom behovet av fortsatt nationell samverkan och bidrar i arbetet på olika sätt. Det regionala strategirådet träffades två gånger under perioden, det var konstruktiva möten med framtidsfokus. Information och spridning Sedan starten 1 april 2012 har Carpes hemsida haft ca besökare och hemsidan har under den här tiden bland annat utökats med nya sidor om titelarbetet i Stockholms län och nytt material om Carpes yrkeskrav som har tagits fram. Dessutom har huvudmaterialet om yrkeskraven uppdaterats och en populärversion har tryckts upp. Under perioden har diverse material tagits fram och uppdaterats till delaktighetsveckan som hölls vecka 12 samt till deltagande på Nka:s konferens i början av mars där Carpe hade ett informationsbord. Ett CARPE-blad har getts ut med samlad information om Forumet och projekt Carpe2. I bladet togs bland annat upp frågan om kompetensbehov och rekrytering. En deltagare i forum och tillika Kompetensombud berättade om vikten av att vi tillsammans marknadsför vårt yrkesområde för att locka nya kollegor. Dessutom beskrevs hur långt arbetet med evidensbaserad praktik kommit med hänvisning till hemsidan och det material som finns att ladda ner där. Gästskribent var Lisbeth Wiklund, utbildningsledare på Kompetensenheten, Socialförvaltningen i Luleå kommun, med en artikel om nyttan med nationell samverkan. Information om Carpe och dess olika delar sker kontinuerligt under projekttiden. Under januari - mars pågick den kommundialog som består av att projektledningen besöker deltagande kommuner. Möten som har till syfte att i dialog följa upp vad som gjorts och vad som pågår i Carpe men också vad som pågår i kommunerna och som man eventuellt skulle kunna/vilja dela med sig av. En fråga vid årets kommundialog har varit vad gör vi med resultaten av Carpe 2? Där har kommunerna en unik möjlighet att på olika sätt förvalta resultaten i Forum Carpe framöver. Nöjdhet och behov av kompetensutveckling diskuteras men också de frågor som kommunen önskar diskutera. Exempelvis har många kommuner velat diskutera Titelfrågan. Vem som deltagit på dessa träffar ser olika ut och bestäms förstås av respektive kommun. Exempel på deltagare är chefer, verksamhetsutvecklare, politiker, fackliga representanter och Kompetensombud. Kommunrundan är ett viktigt redskap för den dialog som måste finnas för att Carpe ska fungera. Uppföljning/Utvärdering Under perioden har dialog med Carpes externa utvärderare Ramböll pågått inför slututvärderingen som påbörjas senare i vår. För att inte krocka med slututvärderingen genomfördes Processutvärderingen, för tredje gången under projekttiden, redan under den här perioden. Processutvärderingen är ett verktyg för att följa och utvärdera Carpe på arbetsplatsnivå; att arbetet framskrider såsom planerat och att kunskaper och erfarenheter tas tillvara och används. Processutvärderingen har gått från att främst vara ett verktyg för att få en helhetsbild av arbetet på en övergripande nivå, till att bli främst ett verktyg för arbetsplatserna att få diskussionerna om

4 4(10) lärande och utveckling till arbetsplatsnivå. Syftet är att följa och utvärdera att arbetet framskrider såsom planerat och att kunskaper och erfarenheter tas tillvara och används. Önskvärt vore dock om det var fler arbetsplatser som såg nyttan med Processutvärderingen. Cheferna i delprojektet för chefer utan högskoleutbildning deltog i en enkätundersökning som delprojektledaren skickade ut för att bland annat undersöka läget med personliga utvecklingsplaner samt för att stämma av att alla deltagare som anmält sig vid projektets början fortfarande deltog i delprojektet. Det visade sig att ett antal chefer inte längre var kvar som deltagare i delprojektet och en uppdaterat deltagarlista kunde skickas till Ramböll för att användas vid utvärderingen av delprojektet. Ett möte med Lärgården har varit under perioden för att följa upp tidigare kurser och deras utvärderingar för att i dialog utveckla lärandet inför terminens kurser. Under perioden används den utvärdering som gjorts kring den nationella konferensen kring åldrande som genomfördes den 14 november Samverkansparter var FUB:s Äldrekommité, Hjälpmedelsinstitutet, Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum och Carpes delprojekt kring åldrande. Svaret i utvärderingarna visar på stor nöjdhet men bekräftar också att området behöver fortsatt prioritering. I takt med att området synliggörs blir behoven av utveckling på olika nivåer, lokalt, regionalt och nationellt och kompetensutveckling än mer tydliga. Under Delaktighetsveckan var det en dag som handlade om social dokumentation och utvärdering. Där gavs olika exempel och tankar kring hur man kan följa upp de insatser som ges till brukarna. KOMPETENSUTVECKLING Planering Planering för Carpes femte nationella konferens om kompetens med tillhörande Mötesplats dagen före har fortsatt och inbjudan har funnits på Carpes hemsida sedan i januari. Vid Mötesplatserna bjuder olika värdkommuner in till dialog inom ett av verksamhetsområdena boende, daglig verksamhet, barnverksamhet, personlig assistans. Under perioden har planering för kommande kompetensutvecklingsinsatser i Carpe 2 fortsatt. Vissa kompetensutvecklingsinsatser genomförs för flera delprojekt. Syfte är att sprida samma kunskap till alla grupper. Delprojekten för handläggare och för chefer utan formell behörighet har också planerat för egna aktiviteter under våren. För delprojektet för stöd vid åldrande planeras sista terminen färdigt samt görs en planering för hur man kan sammanställa lärdomar, resultat och frågor att arbeta vidare med. Allt för att kunna sprida och använda i fortsatt arbete. Delprojektet för stöd till arbete och studier har också, som övriga delprojekt, tagit in flera olika perspektiv på hur stöd kan ges innan delprojektet avslutas. De seminarier som har planerats till våren är ett om samverkan mellan en daglig verksamhet, Jobbtorg Stockholm och en privat rekryteringsfirma, sedan ett seminarium om en avhandling om Supported Employment och det sista om stöd till studier genom Ågesta folkhögskola

5 5(10) och Jobbtorg som skrivit en förstudie om Supported Education. Carpe 2s delprojekt för stöd till Åldrande, stöd till Arbete och Studier och även handläggarprojektet ordnar gemensamt en kortkurs kring stöd vid förvärvad hjärnskada. Arbete och studier har även planerat in en kortkurs kring coachande samtal. Bägge dessa kortkurser har getts under hösten 2013 och ges nu igen. Även slutkonferensen för Carpe 2 är under planering. Den kommer vara en halvdag i mitten på juni. Då kommer de olika delprojekten, både delprojektledare och förhoppningsvis även deltagare, att redovisa resultat kring exempelvis nyttan av att ha deltagit. Genomförande Under perioden januari-mars genomfördes 8479 timmars kompetensutveckling. För den övergripande delen om lärande och vardagsutveckling genomfördes olika träffar med skilda syften. Det var bland annat en nätverksträff för yrkeskravsankare. Vid nätverksträffen gavs tid för erfarenhetsutbyte då yrkeskravsankare berättade hur de arbetar med yrkeskraven i den egna organisationen. Ett material för hur man kan arbeta med yrkeskrav i cirkelform diskuterades. Arbetsgrupperna, som har jobbat kring specifika yrkeskrav utifrån de olika yrken de har, har kommit fram till att det är en form av beskrivning av uppdraget och yrkesrollen som formas utifrån uppdraget. Nu har de olika områdena boende, daglig verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri och barn- och ungdomsverksamheterna fått uppdrag och yrkesroll beskrivna och dessa är nu ute på remiss hos olika intresseföreningar, viktiga aktörer och en chefsgrupp. En annan arbetsgrupp påbörjade sitt arbete med att diskutera frågan om vilken kompetens som behövs i stöd till personer med autism. Det arbetet löper parallellt till ovan beskrivna Uppdrag och Yrkesroll och blir troligtvis mer en form av fördjupning av yrkeskraven. En arbetsgrupp med handläggare hade under perioden två träffar för att diskutera möjligheten att ta fram information om handläggningsprocessen på lättläst och/eller med hjälp av bilder. En träff för att komma igång med Så får vi det bra på jobbet genomfördes i Haninge kommun. Träffarna läggs ut med en geografisk spridning i länet för att underlätta för så många som möjligt att delta. Aktiviteter som genomfördes i delprojektet för handläggares kompetens var ett tvådagars seminarium om Det svåra samtalet på Karolinska Institutet. Ett Carpe Café om anpassade mötesformer genomfördes med stöd av handläggare från Nacka kommun som berättade om deras arbete med anpassningar. Vid Carpe Caféer berättar praktiker för praktiker om hur man kan arbeta kring vissa frågor. Tillsammans med Forum Carpe startade under perioden en högskolekurs om Kommunikation med barn på Karolinska Institutet. Handläggarna fick en del av platserna på kursen. Del-

6 6(10) projektet har även samverkat med delprojektet Arbete och Studier och Stöd vid Åldrande i olika aktiviteter. I delprojektet för chefer avslutades högskolekursen om Ledarskap, organisation och gruppdynamik, 7,5 hp. I direkt anslutning startade den fjärde kursen i delprojektet. Kursen Uppföljning, förbättringskunskap och evidensbaserad praktik, 7,5 hp, genomförs på Ersta Sköndal högskola. I den övergripande delen avslutades högskolekursen om Att arbeta med verksamhetsutveckling, 7,5 hp. med målgruppen Kompetensombud. Samma kurs startade för målgruppen samordnare och senare startade kursen även som Att leda för verksamhetsutveckling, 7,5 hp, med målgrupp chefer. För delprojektet Åldrande genomfördes de två första kurserna av tre under terminen runt kartläggningsmaterialet Tidiga tecken. Materialet är till för att kunna möta upp med rätt stöd, bemötande och insatser vid tillkommande kognitiva funktionsnedsättningar. Det kan också användas i kontakten med hälso- och sjukvården för att beskriva förändringarna. En tredagarskurs icke poänggivande gymnasiekurs runt det generella åldrandet för personer med utvecklingsstörning genomfördes under perioden på Lärgården. Den följs av en tredagars kurs runt demens hos personer med utvecklingsstörning. Kurserna är mycket efterfrågade och tydligt är att behovet inför framtiden är stort runt åldrandet. Delprojektet Arbete och Studier anordnade i januari en seminariedag tillsammans med föreningen Attention som också driver ett projekt kring stöd till arbete. Det heter Vägar till arbete och har utbildat informatörer som har egen funktionsnedsättning. De kommer ut till arbetsplatser och informerar om Asperger och om vilka konsekvenser det kan ha. En bra möjlighet för arbetsplatser att få kunskap och därigenom minska fördomar och istället ge personer med Asperger möjlighet till arbete. Ågesta folkhögskola och Kungliga tekniska högskolan informerade under samma seminariedag om vilka möjligheter till stöd för studierna som de kan ge. Som sista punkt kom en arbetskonsulent och två deltagare från en daglig verksamhet. Delprojektet anordnade också i mars en temadag om arbetsmöjligheter i Europa med fokus på Storbritannien och Sverige tillsammans med studieförbundet Sensus. Från Storbritannien kom stiftelsen The Aldingbourne Trust som presenterade hur de har organiserat för att ge stöd till arbete för personer med funktionsnedsättning. Sverige gav ett pärlband av presentationer, från arbetsinriktade egna verksamheter såsom en restaurang till olika verksamheter med arbetskonsulenter som ger stöd till brukare att jobba på externa företag. Som avslutning kom en forskare från Örebro universitet och presenterade sin avhandling om Supported Employment i ett svenskt sammanhang. Både dessa ovanstående två seminarium gavs även för delprojektet handläggare. SAMVERKAN Under perioden har en hel del samverkan skett både via möten, mejl och telefonkon-

7 7(10) takter, bland annat med Vård- och Omsorgscollege nationellt, Kommunal, Socialstyrelsen och Nationellt Kompetenscenter Anhöriga. Återkommande avstämningsmöten med ombudsman från riksförbundet FUB genomförs kontinuerligt och ett sådant möte genomfördes under perioden. Samverkan mellan Carpe 2 och Forum Carpe pågår kontinuerligt och vissa kompetensutvecklingsinsatser genomförs gemensamt. Bland det som genomförs gemensamt är Kompetensombudsträffar och allt arbete kring Yrkeskraven. En av delprojektledarna deltog i ett Samverkansmöte i Stockholms stads stadsdelsförvaltning Rinkeby Kista för att informera om frågor kring framtida rekryteringsbehov inom området för stöd till personer med funktionsnedsättning. En av aktiviteterna i Carpe 2 är att utarbeta en handledarutbildning för introduktion av praktikanter och studerande med yrkeskraven som utgångspunkt. En arbetsgrupp, med en chef och en medarbetare från verksamheter i olika stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad och representanter för några gymnasieskolor, har under ledning av en av delprojektledarna arbetat med att matcha kursmålen under den arbetsplatsförlagda praktiken, APL, med ämnesområdena i yrkeskraven. Arbetsgruppen har under perioden fortsatt arbetet och materialet som tagits fram i pilotprojektet har presenterats för bland annat rektorer, yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare. Materialet har även presenterats vid en nätverksträff för vårdlärare. Delprojektledaren hade ett möte med en representant för Vård- och omsorgscollege. Även inom Vård- och omsorgscollege arbetas det med en handledarutbildning och vid träffen utbytes erfarenheter från var sitt håll. Socialstyrelsen kontaktade delprojektledaren för delprojektet för handläggare för att diskutera innehåll i en högskolekurs för handläggare. Socialstyrelsen ska på uppdrag av regeringen upphandla en högskolekurs på 7,5 hp och ville diskutera vad en sådan kurs kunde innehålla. Delprojektledaren för Åldrande har tagit kontakt med Kungsbacka kommun för att ta del av hur de organiserat för och arbetar med kartläggningsmaterialet Tidiga tecken. Det materialet erbjuds under våren i delprojektet för Åldrande. Delprojektledaren har också kontaktat det norska kompetenscentret Aldring og helse. Det var för att dra lärdom av deras projekt Avgang fra yrkeslivet där målet varit att få veta mer om vad personer med utvecklingsstörning själva tänker om att pensionera sig. Sysselsättning, aktivitet och social samvaro i åldrandet är en viktig fråga att lyfta i delprojektet. Fortsatt samverkan var det också med den dagliga verksamheten Oasen i Huddinge. Oasen har tidigare i delprojektet presenterat hur de jobbar med stöd till personer som åldras. Nu är det även planerat att de kommer tillbaks under senare delen av våren och temat är samverkan mellan daglig verksamhet, boende och handläggare. I övrigt har det som vanligt varit olika samverkansmöten med bland annat med FoU Södertörn, studieförbundet Sensus, olika intresseföreningar mm.

8 8(10) STRATEGISKT ARBETE Nationella Kompetensrådet (NKR) har haft ett möte under perioden. Som vanligt ett engagerat och intensivt möte med fulltecknad agenda. Bland annat medverkade representanter från Myndigheten för Yrkeshögskola som genom NKR får en möjlighet att diskutera branschspecifika frågor med representanter från hela landet. En annan fråga av vikt är dialogen om att hitta möjliga arvtagare till det nationella arbetet som startats i Carpe och resulterat i NKR. Det har varit möten med bl a nationella aktörer såsom Kommunal och Vård- och Omsorgscollege men inget är bestämt om NKRs framtid men arbetet går framåt. En annan fråga som diskuterats under den tid som NKR funnits, är frågan om titlar kopplat till kompetensnivåer. Det är ett arbete som sprider sig i landet med inspiration från det gedigna arbetet som kommunerna i Göteborgsregionen gjort och delar med sig av. Frågan är på agendan i Carpe kommunerna och intresset är stort i landet. Under perioden har Carpes projektchef medverkat vid konferenser i Västernorrland och i Östergötland för att berätta om Carpes arbete i stort men med fokus på Carpes yrkeskrav och titelarbete. I Östergötland samverkade Carpe med en representant från GR och presenterade arbetet tillsammans, ett klart resultat av arbetet i NKR. Nationella Kompetensrådets verkställande utskott (VU) har träffats vid ett tillfälle under perioden. En stor del av mötet ägnades åt att diskutera med utredare från Socialstyrelsen gällande deras regeringsuppdrag om begränsningsåtgärder. Skolverkets nationella programråd för Barn- och fritidsprogrammet har under perioden genomfört ett möte och även det regionala programrådet för Vård- och omsorgsprogrammet har haft möte. Det Nationella strategirådet träffades för att i samverkan driva funktionshinderfrågor framåt och att omvärldsbevaka. Även det regionala strategirådet träffades under perioden för att ha gemensam omvärldsbevakning och för att hitta gemensamma punkter för samverkan. Det har även varit möten med en representant från Autismoch aspergerförbundet, framförallt för att diskutera kompetensbehov inom området. Delprojektledaren för Åldrande har varit på olika möten för samverkan och för att lyfta åldrandefrågan. Det har bland annat varit på Kommunförbundet Stockholms län, KSL, för att diskutera tillsammans med den politiska styrgruppen för Bättre liv för sjuka äldre. Det är en nationell satsning för äldre och då är det viktigt att lyfta den här målgruppen så att den synliggörs. Det har även varit möten med Svenskt demenscentrum, SDC, som har del i ett regeringsuppdrag runt vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga och minskad användning av begränsande åtgärder. Socialstyrelsen är också med i den här satsningen och har kontakt med Carpe.

9 9(10) Att åldras med utvecklingsstörning att vilja men inte kunna, för chefer, genomfördes av Hjälpmedelsinstitutet (HI) under förra perioden. Den dialog som där hölls ledde fram till att HI vände sig till Carpe för att finna deltagare till sitt projekt runt teknik och hjälpmedel. Ett projekt som ingår i deras del av regeringsuppdraget runt personer med nedsatt beslutsförmåga. Via Carpe kommunansvarig, CKA, förmedlades möjligheten om att delta i projektet, samt efterlystes deltagare. Resultatet blev att HI fick kontakt med flera intresserade verksamheter. Tidigare har Äldrecentrum kontaktat Carpe för en dialog om det Palliativa kvalitetsregistret. I deras arbete med detta har de ställt sig frågan om vår yttersta målgrupp och hur livets slut kan se ut för dem. Då de var intresserade av att nå ut i länet med frågor runt detta skickades en enkät ut via Carpe kommunansvarig, CKA. Frågan är också mycket angelägen inom delprojektet för åldrande. Under perioden färdigställdes arbetet med att uppdatera Carpes yrkeskrav som nu även inbegriper socialpsykiatrin. Sedan har det även arbetats fram beskrivningar av uppdrag och yrkesroll för medarbetare inom daglig verksamhet, boende, personlig assistans, socialpsykiatri samt barn- och ungdomsverksamheter. Uppdrag och yrkesrollsbeskrivningarna är nu ute på remiss till olika intressenter. JÄMSTÄLLDHET Frågan om jämställdhet diskuterades ur perspektivet Jämställd kompetensutveckling män och kvinnors deltagande på Kompetensombudsträffen som genomfördes under perioden. För att väcka diskussion och skicka med en praktisk diskussionsfråga gavs tid för att diskutera jämställdhet utifrån frågan: Finns det manliga eller kvinnliga arbetsuppgifter på din arbetsplats? Syftet var att inspirera till fortsatt dialog i frågan på arbetsplatserna. Jämställdhet finns även med på programmet på kursen för nya Kompetensombud. En sådan kurs genomfördes under perioden. Jämställdhet har även tagits upp på CKA träff i samband med att Processutvärdering nr 3 redovisades. TILLGÄNGLIGHET Även tillgänglighet finns med på programmet på kursen för nya Kompetensombud. Då diskuteras det utifrån medarbetarens egna möjligheter att ta del av till exempel kompetensutvecklingsinsatser. Tillgänglighet är också en komponent när Carpe bokar lokaler för planerade aktiviteter. Tillgänglighet handlar även om att ge korrekt och tydlig information om Carpes aktiviteter. VAD HAR FUNGERAT BRA UNDER REDOVISNINGSPERIODEN Under perioden har arbetet fortskridit som förväntat och de kommunrundor som genomförts under perioden har fungerat bra och gett mycket för fortsatt arbete i Carpe. Arbetet i NKR fungerar oerhört väl och har utvecklats från att vara en mötesplats för viktiga frågor till att fortsatt vara det men även utvecklats till att representanterna i rådet engagerar sig i olika frågor som resulterar i arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper har inte till uppgift att lösa en fråga snarare belysa och bereda frågan. Vid senaste NKR bildades en arbetsgrupp kring Yrkeshögskoleutbildningar vad be-

10 10(10) höver branschen för kompetens på eftergymnasial nivå? Arbetsgruppen med fokus på chefers kompetens har under perioden arbetat med den inventering som tidigare skickats ut till landets kommuner via NKR. Resultatet kommer att presenteras för politiskt sakkunnig på Socialdepartementet, vara en programpunkt på Carpes nationella konferens om kompetens mm. Som vanligt har delprojektledarna ett bra samarbete och kan ge varandra tips och praktiskt stöd. VAD HAR FUNGERAT MINDRE BRA UNDER REDOVISNINGSPERIODEN Det mesta har fungerat förhållandevis bra under perioden. Dock kvarstår att i ett så stort projekt som Carpe 2 är det naturligt att deltagandet och engagemanget varierar över tid i de olika kommunerna. Så även i Carpe 2 förstås men en styrka i det läget är att vara många. Delprojektet runt åldrande har haft bekymmer med att finna och anlita kompetens runt ämnet åldrande och autism. Den upphandlade kontakten har inte kunnat leverera inom ramen för avtalet. En direktupphandling av en unik expertis på området blev lösningen under den här perioden. Under den här perioden har Carpe haft många olika aktiviteter så ibland kan det vara svårt att få tid till möten och träffar för att diskutera de olika delprojekten. Det faktum att projektet är på väg att avslutas påverkar förstås även de medarbetare i projektledningen som inte kommer att arbeta vidare i Forum Carpes mindre uppdrag efter sista juni.

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli september 2013

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(11) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober - december 2013 Inledning Socialfonden

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(10) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober december 2012 Inledning Socialfonden

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

Socialförvaltningen Sida 0 (5) Verksamhetsplan

Socialförvaltningen Sida 0 (5) Verksamhetsplan Sida 0 (5) Forum CARPE 2017-04-01 Verksamhetsplan 2017-04-01 2018-03-31 Forum Carpe - kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholm län Sida 1 (5) Verksamhetsidé och övergripande

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling Information till utbildningsanordnare i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe Syftet med materialet är att informera utbildningsanordnare om Carpe

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari - mars 2012

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Förmiddagen innehöll diverse olika Carpe frågor, en blandning av information

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(11) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-september 2012 Inledning Socialfonden

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

Bakom kulisserna & GLAD SOMMAR!

Bakom kulisserna & GLAD SOMMAR! På gång i Bakom kulisserna & GLAD SOMMAR! Det byggs bakom kulisserna och det längtas! På vad då och efter vad? Under våren och sommaren byggs det flitigt på en ny webbplats, roligt... och svettigt! Vad

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholm län

kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholm län Socialförvaltningen kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholm län Sida 1 (7) Verksamhetsidén bygger på att yrkesverksamma inom funktionshinderområdet kan utveckla sin

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Carpe Diarienummer: 2008 3010216 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2009 Inledning Inom

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-sep 2011 Inledning

Läs mer

april juni 2013 Gemensam Lägesrapport

april juni 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker april juni 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Under perioden har projektledningen haft både gemensamma möten och möten i olika

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(8) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): okt-dec 2011 Inledning

Läs mer

Kompetensrådsträff 2011-03-17

Kompetensrådsträff 2011-03-17 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff 2011-03-17 Inledning Det nationella kompetensrådet träffades för tredje gången dagen efter den nationella konferensen om Möjligheter,

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ

Läs mer

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2015

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2015 Sida 1 (14) Forum 2015-04-01 Forum Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april 2014 31 mars 2015 Den första april 2012 startade Forum Carpe, en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ

Läs mer

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida.

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida. Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2014 I marsnummret: 1 Ledaren Nationell konferens 20-21 maj 2 Dialogmöte om kompetensbehov och rekrytering 3 Hur kan vi locka

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Carpe Diarienummer: 2008 3010216 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-september 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Socialförvaltningen Sida 0 (8) Verksamhetsplan

Socialförvaltningen Sida 0 (8) Verksamhetsplan Sida 0 (8) Forum CARPE 2016-04-01 Verksamhetsplan 2016-04-01 2017-03-31 Forum Carpe - kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholm län Sida 1 (8) Verksamhetsidé Forum Carpes

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): okt-dec 2009 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Nationellt kompetensråd 2011-12-14

Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Den fjärde träffen med det nationella kompetensrådet inleddes med en presentationsrunda. Ytterligare en region är

Läs mer

Rätt stöd till arbete och studier

Rätt stöd till arbete och studier 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Rätt stöd till arbete och studier 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och

bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och Forum Carpe passerat. Planering för hösten 2013 pågår för fullt, så håll utkik på de kalendarier som finns på Carpes

Läs mer

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2014

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2014 Sida 1 (18) Forum 2014-04-01 Forum Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april 2013 31 mars 2014 Den första april 2012 startade Forum Carpe, en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT November 2009 Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 30 juni 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 mars 2012 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) Februari 2010 (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(10) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-sept 2010

Läs mer

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2013

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2013 Sida 1 (18) Forum 2013-06-10 Forum Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april 2012 31 mars 2013 Den här verksamhetsberättelsen speglar Forum Carpes första verksamhetsår och kompletterar den verksamhetsberättelse

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kompetensrådsträff den 5 dec 2012

Kompetensrådsträff den 5 dec 2012 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff den 5 dec 2012 (samt VU den 4 dec) Inledning En värmande kopp i väntan på alla tappra deltagare som tog sig fram i snöovädret Dagens

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet Sid 1 (5) Lägesrapport Projektnamn KUB Redovisningsperiod (månad(er) och år) 2012-10-2012-12 Redovisnings-ID -005 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Läs mer

Minnesanteckningar. Kompetensrådsmöte med deltagare i NKR

Minnesanteckningar. Kompetensrådsmöte med deltagare i NKR Minnesanteckningar Kompetensrådsmöte med deltagare i NKR 2015-10-21 Tillbakablick Se bifogad presentation nr 1. Nationella kompetensrådet Bildades 2010 inom projekt CARPE. Redan på det första mötet 2010

Läs mer

Anmälan av ansökan om ESF-projekt DigIT - digital kompetensutveckling för omsorg inom funktionsnedsättning och äldreomsorg

Anmälan av ansökan om ESF-projekt DigIT - digital kompetensutveckling för omsorg inom funktionsnedsättning och äldreomsorg Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr: 1.5.3-350/2015 Sida 1 (5) 2015-06-29 Handläggare Christina Grönberg Telefon: 08-509 25 904 Till Socialnämnden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FORUM CARPE 1 APRIL 31 DECEMBER 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FORUM CARPE 1 APRIL 31 DECEMBER 2012 Forum VERKSAMHETSBERÄTTELSE FORUM CARPE 1 APRIL 31 DECEMBER 2012 Den sista mars avslutades EU-projektet Carpe efter drygt tre år av verksamhets- och kompetensutveckling i bred samverkan. Funktionshinderområdet

Läs mer

Fokus Yrkesutbildning VO

Fokus Yrkesutbildning VO Fokus Yrkesutbildning VO Genomförandeprojekt i den nationella utlysningen "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Mer information finns på: www.vo-college.se/esf Fokus Yrkesutbildning VO

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Fokus Yrkesutbildning VO

Fokus Yrkesutbildning VO Fokus Yrkesutbildning VO Genomförandeprojekt i den nationella utlysningen "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Mer information finns på: www.vo-college.se/esf Fokus Yrkesutbildning VO

Läs mer

2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län 2012-04-01 2014-06-30 1 2 Innehåll 4 Inledning 5 Syfte och mål

Läs mer

1. När och hur har du lärt dig ett nytt språk senast? 2. Kommer du ihåg hur lång tid det tog innan du började kunna kommunicera på det nya språket?

1. När och hur har du lärt dig ett nytt språk senast? 2. Kommer du ihåg hur lång tid det tog innan du började kunna kommunicera på det nya språket? 1. När och hur har du lärt dig ett nytt språk senast? 2. Kommer du ihåg hur lång tid det tog innan du började kunna kommunicera på det nya språket? 3. Kan du fortfarande kommunicera på det språket? 4.

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Oktober 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till arbete och studier Innehåll 1. Om kompetensinventeringen... 4 2. Vilket kompetensbehov ingår inte i delprojektet?... 4 3. Redovisning

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till personer som åldras Innehåll 1. Om kompetensinventeringen i delprojektet... 3 2. Grundläggande kompetensutvecklingsbehov... 3 Kontakt

Läs mer

UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE

UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE Avsedd för Forum Carpe Dokumenttyp Uppföljning Datum Augusti, 2013 UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494 40 F

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3080045 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):juni juli 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor

Läs mer

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna?

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna? Vi blir mer säkare och tryggare i arbetet som visar sig gentemot brukarna. Blandningen någorlunda Vi pratar och diskuterar kring den nyunna kunskapen Föreläsningar, semenarium. Att vi är öppna för nya

Läs mer

Vad är Vård- och omsorgscollege idag?

Vad är Vård- och omsorgscollege idag? Vad är Vård- och omsorgscollege idag? 22 regionala college 82 lokala VO-College 176 kommuner 20 landsting/region 114 gymnasieskolor Nationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildningar VO-College arbetar

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-00877 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt vid

Läs mer

Socialförvaltningen Sida 1 (20) Verksamhetsberättelse

Socialförvaltningen Sida 1 (20) Verksamhetsberättelse Sida 1 (20) Forum CARPE 2016-04-01 Forum Verksamhetsberättelse 2015-04-01 2016-03-31 - kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholm län Sida 2 (20) 1 april 2015 31 mars

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Kommande möten Regionala ordförande och samordnare 19 april Diskussion

Läs mer

Tiden går fort när man har roligt

Tiden går fort när man har roligt Nr 2 2015 Tiden går fort när man har roligt Bild hämtad ifrån unsplash.com. Fotograf Jeremy Cai. Ja tänk vad tiden går, vi är nu inne på Carpes fjärde verksamhets år som går från och med 1 april 2015 31

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län

Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2013 bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län I februarinumret: 1 Ledaren Nationell Konferens 20/3 2 Nytt om Yrkeskraven Titlar och kompetensnivåer 3 Vägen mot

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: KomLär Diarienummer: 2008-3040040 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): April 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Handläggarrollen

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Handläggarrollen Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Handläggarrollen Augusti 2012 Innehåll 1. Om Projekt Carpe 2 och delprojektet Handläggarrollen... 3 2. Deltagare... 3 3. Kompetensbehov... 4 Funktionshinder

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Rapport från Forum Carpe Stockholms län Januari-December 2014 Bakgrund I överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Anteckningar från VO-collegerådet inom GR

Anteckningar från VO-collegerådet inom GR Lars-Göran Jansson Margaretha Allen Anteckningar från VO-collegerådet inom GR Tid: Torsdag 9 december, kl. 14-17 Plats: Best Western hotell Tidblom, Olskroksgatan 23, Göteborg Anteckningarna innehåller

Läs mer