Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län"

Transkript

1 NR bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län I februarinumret: 1 Ledaren Nationell Konferens 20/3 2 Nytt om Yrkeskraven Titlar och kompetensnivåer 3 Vägen mot arbete - delprojekt Arbete Stöd vid livets slut - delprojekt Åldrande Social dokumentation - daglig verksamhet 4 Värdegrund alla människors lika värde och lika rätt 5 Vilket ledarskap vill vi ha inom funktionshinderområdet Forum CARPE en kommunfinansierad funktion för verksamhets- och yrkesutveckling i Stockholms län. Ä ntligen tar vi i Carpe-kommunerna ett steg vidare när det gäller titlar kopplat till kompetensnivåer! Att ta tillvara det som andra gör, är något Carpe verkligen vill slå ett slag för och just titelfrågan för baspersonal är det något som Göteborgsregionen arbetat med en längre tid. Vilken titel är då den bästa? Att titeln vårdare är väldigt otidsenlig och inte alls kopplad till uppdraget är nog många överrens om, flertalet kommuner i länet har andra titlar såsom boendestödjare, boendehandledare, arbetshandledare, omsorgsassistent etc. Dessa titlar är i mitt tycke bättre än vårdare, men floran av titlar bidrar till en förvirring kring vilket yrke det handlar om. Därför är det så roligt att få ta del av det arbete som gjorts i Göteborgsregionen, där man tagit ett helhetsgrepp kring titlar kopplat till kompetensnivåer. Titlarna Stödassistent med gymnasiekompetens och Stödpedagog med eftergymnasial kompetens, är båda titlar för medarbetare i det brukarnära arbetet. Titlarna bidrar till att tydliggöra yrket och det finns en möjlig utvecklingsväg för Stödassistenter som vill vidareutvecklas och bli Stödpedagoger. I slutet av januari bjöd Carpes styrgrupp in till en dag där titlar och kompetensnivåer var i fokus. Läs mer om dagen på sid 2. Just nu besöker projektledningen alla kommuner (stadsdelar och företag) som ingår i forumet och projektet. Dessa kommunrundor var något som påbörjades under föregående projekt Carpe och som är ett väldigt bra sätt att tillsammans diskutera frågor kopplade till Carpe utifrån respektive kommuns behov. Att få ta del av vad som är på agendan i kommunen, vilka utmaningar man står inför och inte minst, passa på att få en inblick i det arbete som pågår i verksamheterna och förhoppningsvis hitta områden att sprida till andra är både nödvändigt och inspirerande. Jag är säker på att vi kommer att ha uppslag till kommande Carpe caféer när den här rundan är slut. Det pågår så mycket bra i verksamheterna! Carpes fjärde nationella konferens om kompetens närmar sig. Den 20 mars är det dags och dagen innan, den 19 mars arrangeras återigen Mötesplatser på ett antal platser i länet. Det är deltagande kommuner och företag som är värd för dessa Mötesplatser som syftar till att skapa forum för erfarenhetsutbyten kring aktuella frågor. Läs mer nedan. Carin Bergström, projektledare Carpe CARPE 2 ett utvecklingsprojekt inom 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län. Delfinansieras av ESF. 1/ / Möt våren och kollegor från hela landet på Nationell konferens den 20 mars! Socialdepartementet har ordet Yrkesanalys.inom.funktionshinderområdet och beviljade YH utbildningar Allmänna råd om kompetens - vad händer? Det är några av punkterna på årets Nationell konferens om kompetens inom funktionshinderområdet den 20 mars. Förutom att ta del av angelägna föreläsningar och paneldebatter finns möjlighet till möten mellan chefer och nyckelpersoner Ny myndighet för tillsyn och tillstånd SKL:s kartläggning av kompetens - vad händer nu? Intresseorganisationerna syn på kompetensfrågan För dem som vill diskutera viktiga frågor kring en speciell verksamhet finns dessutom ytterligare ett unikt tillfälle dagen innan konferensen, den 19 mars på de olika Mötesplatser som arrangeras runt om i Stockholm län. Inbjudan med program hittar du på

2 SIDA 2 CARPE BLADET Nytt om Yrkeskraven Arbetet med Carpes Yrkeskrav sker kontinuerligt. Just nu pågår en revidering och en uppdaterad version kommer att finnas för nedladdning på hemsidan under februari. Här är en sammanfattning av vad som är på gång när det gäller Yrkeskraven. Specifika Yrkeskrav I december var det Kick Off för arbetsgrupperna inom daglig verksamhet, boende och personlig assistans, som kommer att arbeta med vidareutvecklingen av Yrkeskraven. I februari startade även en arbetsgrupp inom socialpsykiatrin. De generella Yrkeskraven som har tagits fram i Carpe beskriver generella kunskaper alla bör ha, oavsett verksamhetsområde. Det arbetet som har påbörjats i de fyra arbetsgrupperna för respektive verksamhetsområde är att undersöka om det finns, och i så fall ta fram, specifika Yrkeskrav som gäller för respektive område. I arbetsgrupperna ställer man sig frågan om man i respektive verksamhetsområde behöver ha specifika kunskaper/kompetenser utöver de generella Yrkeskraven. Arbetsgruppen för specifika yrkeskrav inom personlig assistans i möte. Efter uppstarten har tre av arbetsgrupperna haft var sin träff. I några av arbetsgrupperna passar man på att kombinera arbetet med studiebesök hos varandra för att på så vis få ännu en dimension. Redan innan Kick Offen hade deltagarna på Dag om boende, daglig verksamhet och personlig assistans diskuterat specifika yrkeskrav. Det som kom fram vid dessa diskussioner tas med i arbetsgruppernas arbete framöver. När arbetsgrupperna så småningom kommer fram till ett underlag kommer det att presenteras och lämnas för diskussion och remiss på såväl en Kompetensombudsträff som en nätverksträff för Yrkeskravsankare. Nätverket för Yrkeskravsankare Nätverket för Yrkeskravsankare är ett nätverk där representanter, sk Yrkeskravsankare, från olika kommuner deltar för att diskutera implementeringen och arbetet med Yrkeskraven i respektive kommun. Rollen som Yrkeskravsankare ser olika ut i de olika kommuner men generellt kan man säga att Yrkeskravsankare har ett särskilt uppdrag i sin kommun att föra arbetet med Yrkeskraven vidare utifrån de behov och önskemål man ser i respektive kommun. I nätverket för Yrkeskravsankare testas just nu en modell för kartläggning av kompetens och kunskap utifrån Yrkeskraven. Yrkeskraven blir synligare! Ytterligare ett steg vidare tas för att synliggöra Yrkeskraven och dess användningsområden. Framöver kommer de flesta av Forum Carpes inbjudningar vara stämplade med en Yrkeskravstämpel. I inledningen på inbjudningarna finns ett citat ur Yrkeskraven som kopplar den aktivitet som inbjudan gäller till någon av de sex Yrkeskrav. Det finns alltså sex olika Yrkeskravstämplar som kommer att användas. Jansje van Bemmel Thomenius, delprojektledare Carpe Titlar och kompetensnivåer Fredagen den 25 januari togs förhoppningsvis första steget i många kommuner i länet mot mer enhetliga titlar som är kopplade till kompetensnivåer. Förhoppningen är att efter denna dag ska de kommuner, som så väljer, själva kunna fortsätta arbetet med titelfrågan kopplat till kompetensnivåer. Malin Schenström, sektionschef i Huddinge kommun och representant i styrgruppen hälsade alla välkomna. Ann-Brith Davidson, avdelningschef i Partille kommun och en av de drivande i Göteborgsregionens arbete med titlar kopplat till kompetensnivåer, höll i Ann-Brith Davidson dagens presentation och diskussioner. Dessutom fanns Kommunals ombudsmän på regional och nationell nivå, Daniel Larsson och Marie Boström, på plats och gav sin syn på titlar kopplat till kompetens. Cirka 70 personer från 14 kommuner i länet deltog. Minnesanteckningar från dagen finns att ladda ner från Carpes hemsida.

3 SIDA 3 NYTT FRÅN CARPE NYHETSBREV FRÅN CARPE SIDA 3 Vägen mot arbete Torsdag den 31 januari arrangerade Carpe en heldag om unga med funktionsnedsättning och deras väg ut i arbetslivet. Åhörarskaran vid denna föreläsning var en blandad grupp. Förutom deltagare från delprojekt Arbete & studier i Carpe 2 var även ytterligare två projekt representerade, projekt Consensio och projekt ALFA. Dagen bestod av två inspirerande föreläsningar och först ut var Hjälpmedelsinstitutet (HI). Föreläsarna Ewa Wahlin, projektledare från Kungälv, och Anita Boman, nationell samordnare på HI, beskrev hur deras projekt, Vägar till arbete, var upplagt. Det har pågått under ett års tid nu och ska fortsätta två år till. Deltagande skolor har i projektet startat samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen och lokal arbetsgivare för att underlätta och finna vägar till arbete för ungdomarna. På eftermiddagen var det forskare Bibbi Ringsby Jansson, fil doktor och universitetslektor i socialt arbete, Högskolan Väst. Hon berättade om ett två-årigt forskningsprojekt om unga med funktionsnedsättning och deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Projektets huvudsakliga syfte har varit att undersöka vilken roll olika myndigheter, såsom försäkringskassa, arbetsförmedling, socialtjänst och skola har i de ungas liv och hur de ser på sitt ansvar och på sina möjligheter, såväl som svårigheter, när det gäller att ge stöd till den här gruppen unga. Det var en spännande och bra dag som gav en större inblick i vilka förutsättningar eleverna har och vad skolan kan ge för stöd. Det gav även inblick i hur handläggare kan resonera om hur och vad de kan ge personer med funktionsnedsättning för stöd. Karl Löfgren, delprojektledare Carpe Stöd vid livets slut Vad är viktigt att kunna och vilka förutsättnigar behövs för att ge ett gott stöd vid livets slut? Det var några av frågeställningarna som diskuterades under ett Carpe Café den 18 januari riktat till deltagare i delprojektet Åldrande. Två verksamheter från Upplands-Väsby delade med sig av sina erfarenheter. Det var boende Maria Krantzon 10 och gruppbostaden Paradisvägen som beskrev sin pensionärsverksamhet. Och berättade om hur och varför de profilerat sig mot äldre. De två verksamheterna lyfte också frågor kring vård i livets slutskede. Malin Makboul, delprojektledare Carpe Social dokumentation - daglig verksamhet Den 14 januari var första dagen i en tvådagars kurs i Social dokumentation, speciellt inriktad för medarbetare och chefer inom daglig verksamhet som har ett särskilt ansvar för dokumentationen i arbetsgruppen. Social dokumentation är en grund för att kunna följa brukarens insats och att kunna bedriva ett gott kvalitetsarbete. Det är utifrån den sociala dokumentationen man kan göra uppföljningar och att få möjlighet att se var man kan förbättra sitt arbete så brukaren både får delaktighet och självbestämmande i sitt eget liv. I dokumentationskursen ingår även en del om Lex Sarah och Synpunkter (det som tidigare hette Klagomål). Lex Sarah finns också som fristående föreläsning och seminarium. Kommande kurser i Social dokumentation är den 22 februari för medarbetare inom boende och den 3 april för personliga assistenter. Karl Löfgren, delprojektledare Carpe

4 SIDA 4 CARPE BLADET Värdegrund alla människors lika värde och lika rätt Ett efterfrågat kunskapsområde från de deltagande kommunerna i Forum Carpe är kring de lagar och riktlinjer som ligger till grund för funktionshinderarbetet värdegrunden. De två första föreläsningarna kring detta har under december och januari gått av stapeln i Forum Carpe. Föreläsare är Funktionshinderombudsman i Stockholms stad Riitta-Leena Karlsson och innehållet är LSS och SoL i teori och praktik, FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt de funktionshinderpolitiska inriktningsmålen i Sverige Den 26 mars ges föreläsningen riktad till medarbetare och den 7 maj till chefer. Malin Makboul, delprojektledare Carpe Här ger Riitta-Leena en bakgrund till FNkonventionen och funktionshinderpolitiken. Mänskliga rättigheter Utgångspunkten för funktionshinderspolitiken är principen om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde och lika rätt. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige följer sedan januari 2009, förtydligar samhällets ansvar för att mänskliga rättigheter ska förverkligas för personer med funktionsnedsättning. Den grundläggande principen för funktionshinderspolitiken är att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter som andra att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. Personer med funktionsnedsättning har samma rätt till självständighet och självbestämmande som andra. FN-konventionen listar nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. I konventionens artikel 3 beskrivs åtta grundläggande principer för hur människor med funktionsnedsättning ska kunna delta fullt ut i samhället: 1. respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende 2. icke-diskriminering 3. fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället 4. respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten 5. lika möjligheter 6. tillgänglighet 7. jämställdhet mellan kvinnor och män 8. respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin identitet Sveriges funktionshinderspolitiska mål I strategin för genomförande av funktionshinderspolitiken har Sveriges regering formulerat inriktningsmål för tio prioriterade politikområden, till exempel för arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik och för socialpolitik. Regeringen har satt upp konkreta mål för samhällets insatser och beskrivit hur resultaten ska följas upp de kommande fem åren. I inriktningsmålet för socialpolitiken står: Kunskapen om i vilken utsträckning de individuella stödens utformning bidrar till de övergripande funktionshinderspolitiska målen ska öka. När samhället utformas är generella lösningar som fungerar för alla det första alternativet. Om generella lösningar inte räcker till för att skapa förutsättningar för delaktighet och jämlikhet behövs särskilda insatser och individuellt stöd. Regeringens mål inom socialpolitiken innebär bland annat att verksamheter inom funktionshinderområdet behöver skaffa kunskap om ifall de insatser som ges gör någon nytta. Det behöver följas upp i vilken omfattning de stödinsatser som beviljas och genomförs för personen med funktionsnedsättning leder till att personen blir delaktig i samhället. Riitta-Leena Karlsson

5 SIDA 5 NYTT FRÅN CARPE NYHETSBREV FRÅN CARPE SIDA 5 Vilket ledarskap vill vi ha inom funktionshinderområdet Inger Dahl-Harrysson, är sedan 2003 programansvarig för funktionshindersomsorgen i Norrköpings kommun. Det innebär att Inger har ett övergripande kvalitetsoch utvecklingsansvar för kommunens verksamheter Inger är socionom och började arbeta inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg på 1970-talet och har sedan drygt 20 år tillbaka inom olika kommuner arbetat med frågor som rör personer med funktionsnedsättning. En tidig morgon i mars 2010 satte jag mig på tåget från Norrköping till Stockholm, då jag hade anmält mig till en nationell konferens Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? På resan funderade jag på vad jag egentligen hade anmält mig till. Konferensen skulle enligt inbjudan vara en arbetande konferens. Förväntades det då något speciellt av mig? Skulle jag få något med mig hem? Det var med både oro och viss förväntan jag steg in i Nürnberghuset denna morgon, men det var med många nya tankar, konkreta idéer och en nyväckt styrka, hur jag själv skulle kunna bidra till att lyfta fram, synliggöra och marknadsföra funktionshinderområdet, som jag sex timmar senare lämnade huset. Tillsammans med cirka 100 kollegor runt om i landet hade jag tack vare projekt Carpe fått möjlighet att diskutera funktionshinderområdets kunskaps- och kompetensbehov. Jag hade också fått vara med om att bilda ett nationellt kompetensråd, så i september samma år var jag tillbaka i Stockholm för att vara med på rådets första möte. Denna gång åkte jag inte till Stockholm med en oro utan med den trygghet, det innebär att få möta kollegor och veta att tillsammans med dem kan jag bidra till att lyfta fram funktionshinderområdet men också hämta näring för det egna utvecklingsarbetet på hemmaplan. Kompetensrådet har för mig inte bara blivit en drivkraft som genom samverkan utvecklar och påverkar kompetensfrågan på den nationella nivån, utan också en drivkraft för förändring och utveckling i min egen kommun. Ja, jag har alltså haft förmånen att få vara med från start för snart tre år sedan. Det är alltså tre år sedan jag satte mig på tåget till den första Nationella konferensen i Carpes regi och nu är det snart dags att åter sätta mig på tåget till Stockholm och en ny Nationell konferens, men denna gång åker jag inte med någon oro utan med förvissningen om att jag kommer att få ny inspiration från både föreläsare och deltagande kollegor att fortsätta arbeta med kompetens- och kunskapsutveckling på hemmaplan. Att delta i denna årliga konferens har blivit lika viktigt för mig som att delta i kompetensområdet. Carpe har i sitt projekt lyft fram och tydliggjort funktionshinderområdets komplexitet och kunnat synliggöra de kunskaps- och kompetenskrav som verksamheten ställer på våra medarbetare. Tillsammans med kompetensrådet har Carpe också fått både socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting att förstå att vi behöver ett nationellt och samordnat stöd för kompetensutveckling Vi behöver nu ta nästa steg och arbeta för en gemensam nationell syn på vilket ledarskap som vi önskar och behöver Att vara ledare inom funktionshinderområdet är en stor utmaning, betydligt mycket större än att vara ledare inom ITvärlden. Ändå är det så att ledarskapet inom IT-världen premieras betydligt högre både vad gäller status och lön. Nu är det väl dags att ändra på detta. Ska vi lyckas, och det ska vi ju, så måste vi ställas oss ett antal frågor. Vilka kompetenskrav ska vi ställa på våra chefer/ledare ute i våra olika verksamheter? Vilken roll vill vi att våra chefer ska ha? Vilket stöd behöver chefer för att kunna klara sin roll? Vilka förutsättningar ger vi chefer att få vara bra ledare? Vad menar vi egentligen med en bra chef? Låt oss tala om chefsrollen i dag men också i morgon. Vart vill vi gå och mot vilket mål är vi på väg. Hur lyfter vi fram chefsrollen, chefens betydelse för verksamhetens kvalitet och utveckling? Vilken chefsroll vill vi ge våra medarbetare? Låt oss på konferensen i mars tillsammans diskutera chefsrollen och dess betydelse för vår mycket flexibla och ständigt föränderliga verksamhet. Vi kan alla vara överens om att en bra ledare är en förutsättning för en god kvalitet i vår verksamhet. Nu lyfter vi tillsammans fram ledarrollen och synliggör de kunskaps- och kompetenskrav som den kräver. Vi ses på den nationella konferensen i mars, då jag hoppas både kunna få med mig många nya tankar från er alla, som deltar, men också kunna dela med mig av mina och få tillbaka er respons på dessa. Nu tar vi nästa steg i våra diskussioner med Socialstyrelsen och SKL kring nationella kompetens- och kunskapskrav Inger Dahl-Harrysson SOCIALFÖRVALTNINGEN Forum Carpe/Carpe 2 Ansvarig utgivare Anna Mattsson, tfn Redaktör Anna Ekelöw, tfn Forum CARPE/CARPE 2

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Förmiddagen innehöll diverse olika Carpe frågor, en blandning av information

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till arbete och studier Innehåll 1. Om kompetensinventeringen... 4 2. Vilket kompetensbehov ingår inte i delprojektet?... 4 3. Redovisning

Läs mer

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling Information till utbildningsanordnare i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe Syftet med materialet är att informera utbildningsanordnare om Carpe

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Äldrestrategi 2013-16

Äldrestrategi 2013-16 Äldrestrategi 2013-16 Socialnämndens vägval för att skapa förutsättningar för ett värdigt liv i välbefinnande 1 2 Innehåll Självbestämmande! 4 Ett rikt socialt liv och ett aktivt åldrande 5 Förebyggande

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 Innehåll 1. Om Projekt Carpe 2 och delprojektet Chefer utan högskoleutbildning... 3 2. Deltagare...

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Nationellt kompetensråd 2011-12-14

Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Den fjärde träffen med det nationella kompetensrådet inleddes med en presentationsrunda. Ytterligare en region är

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Kommunledningsförvaltningen Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.Inledning och bakgrund...2 2.Syfte och mål...2 3.Tillvägagångssätt..

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Projekt Vägen till arbete för romer i Skarpnäck

Projekt Vägen till arbete för romer i Skarpnäck SKARPNÄCK STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.6.-357/12 SID 1 (8) 2012-08-24 Handläggare: Kibebe Tsehai Telefon: 508 15 327 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla verksamheter inom Region Skåne,

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

GAS nyhetsbrev #4. Länsgemensam genomsnittsprislista framtagen

GAS nyhetsbrev #4. Länsgemensam genomsnittsprislista framtagen GAS nyhetsbrev #4 God fortsättning på det nya året! Jag vill börja med att tack för samarbetet under 2011 och önska en god fortsättning på det som säkert blir ett händelserikt år. Tiden går fort då man

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Dnr: RS 2013-541 Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2014-2015 Susanne Olsson 2014 Utvecklingsledare Ingegerd

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Riktlinje anhörigstöd

Riktlinje anhörigstöd Ansvarig för rutin: Förvaltningschef Upprättad (av vem och datum) Birgitta Harberg, avdelningschef, Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2012-xx-xx Dnr Process:?????? Giltig

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och

bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och Forum Carpe passerat. Planering för hösten 2013 pågår för fullt, så håll utkik på de kalendarier som finns på Carpes

Läs mer

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare Ungdomsteamet redovisar 2011-2 Delårsrapport Ungdomsteamet Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ungdomsteamet 3 2.1 Arbetsprocess 3

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar

Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar Många av konventionens rättigheter ligger inom kommunernas, landstingens och regionernas

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Möjligheter, utmaningar och kompetens inom funktionshinderområdet! Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Program

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo.

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Helene Ottevik-Karlsson Rapport Datum 2014-06-13 Dnr SN13/45 Sida 1 (6) Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Projektansvariga Betty Svensson IFO chef Socialförvaltningen

Läs mer

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 Sammanställning av utvärdering och erfarenheter av en utbildningsinsats för förskolor i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM Ovillkorlig kärlek Jag är älskad oavsett hur

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05 Närvarande: Berit Norén, Charlotta Carlstedt, Christina Kvarnström, Christina Lundström, Erika Hansson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hansson, Sture

Läs mer

10 svar. Sammanfattning. Hur intressant var Palle Storms föreläsning? Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken?

10 svar. Sammanfattning. Hur intressant var Palle Storms föreläsning? Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken? 10 svar Visa alla svar Publicera analyser alexmhirschi@gmail.com Redigera detta formulär Sammanfattning Hur intressant var Palle Storms föreläsning? 5 7 70 % Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken?

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Myndigheternas ansvar för mänskliga rättigheter

Myndigheternas ansvar för mänskliga rättigheter KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Myndigheternas ansvar för mänskliga rättigheter Myndigheterna har ett stort ansvar för att människor med funktionsnedsättning ska få full

Läs mer

Uppföljning. Enheten för personligt stöd

Uppföljning. Enheten för personligt stöd Uppföljning Enheten för personligt stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Organisation och ledning... 3 2.2 Personal... 4 2.3 Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 20:9...

Läs mer

Kollegialt lärande i skolan

Kollegialt lärande i skolan Kollegialt lärande i skolan kunskap utveckling inspiration Så arbetar du framgångsrikt med kollegialt lärande på vetenskaplig grund Observationer och kollegial utvärdering hur går vi tillväga? Hur skapar

Läs mer

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete 1 2 5 3 4 Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete ISBN

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-11-26 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007 Närvarande Alma Basic (s) Anita Jernberger (fp) Anna-Lena Sörenson

Läs mer

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet Respekt för privatliv och personlig integritet Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Innan vi

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015 Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Korttidsvistelsen och Korttidstillsynen har genomförts under januari månad 2015. I verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Att samråda med funktionshindersrörelsen. en vägledning för din myndighet

Att samråda med funktionshindersrörelsen. en vägledning för din myndighet Att samråda med funktionshindersrörelsen en vägledning för din myndighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Att samråda med funktionshindersrörelsen en vägledning för din

Läs mer

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Länsstyrelsens meddelandeserie 2009:12 ISSN: 0348 Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län Författare:

Läs mer

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10.

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10. Nyhetsbrev Nr 2 2014 september Bästa forskarvänner! Den kliniska patientnära forskningen behöver syre och näring från den kliniska vardagen. Endast de som arbetar inom sjukvården ser brister och svagheter

Läs mer

YRKESKRAV. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Handläggarrollen

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Handläggarrollen Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Handläggarrollen Augusti 2012 Innehåll 1. Om Projekt Carpe 2 och delprojektet Handläggarrollen... 3 2. Deltagare... 3 3. Kompetensbehov... 4 Funktionshinder

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende:

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 DU FÅR MÖTA Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Jörgen Nyberg, enhetschef Annicka Wester & Lena Tolfvenstam, biträdande chefer Socialstyrelsen

Läs mer

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-16 1 (9) HSN 1405-0623 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, p 5 Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden

Läs mer

Handikappolitiskt program för

Handikappolitiskt program för Handikappolitiskt program för Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-09-21, 118 Dnr 2015/933 Innehållsförteckning Leksands kommuns vision 2025... 3 Det är lätt att leva i Leksand... 3 FN: s

Läs mer

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Hållbar stad öppen för världen Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Beslutad i kommunfullmäktige 2015-06-11 www.goteborg.se Göteborgs Stads program för full

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0942 Landstingsstyrelsen Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården ETT UTVECKLINGSARBETE INOM ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården DELRAPPORT 2011 1 Sammanfattning Insatser för fler kontaktsjuksköterskor eller motsvarande inom cancervården är

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten Personlig assistans och boende för fysiskt funktionshindrade 1 januari 31 december 2014

Kvalitetsberättelse för verksamheten Personlig assistans och boende för fysiskt funktionshindrade 1 januari 31 december 2014 Kvalitetsberättelse för verksamheten Personlig assistans och boende för fysiskt funktionshindrade 1 januari 31 december 2014 Dokumentnamn: Kvalitetsberättelse för verksamheten vuxna personlig assistans

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Jag vill veta varför jag har utsatts för diskriminering, är det på grund av att jag är invandrare, har en funktionsnedsättning eller är jude?

Jag vill veta varför jag har utsatts för diskriminering, är det på grund av att jag är invandrare, har en funktionsnedsättning eller är jude? Jag vill veta varför jag har utsatts för diskriminering, är det på grund av att jag är invandrare, har en funktionsnedsättning eller är jude? Ur anmälan till Diskrimineringsombudsmannen 2012 Mångfald Fakta

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa

Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2008 PRAKTIKFALL FRÅN Akademiska sjukhuset i Uppsala Staffan Lundqvist Lisa Stark Marie Härlin Helga Waerme

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Nationell värdegrund i äldreomsorgen

Nationell värdegrund i äldreomsorgen Nyhetsbrev Nationell värdegrund i äldreomsorgen Information från vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad Mars 2014 Värdegrundsarbete - en ständigt pågående process Den övergripande målsättningen

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Skogslyckan 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Medverkan, delaktighet och inflytande på lika villkor Ett delprojekt om betydelsen av tillgängliga mötesformer, lokaler och information

Medverkan, delaktighet och inflytande på lika villkor Ett delprojekt om betydelsen av tillgängliga mötesformer, lokaler och information Medverkan, delaktighet och inflytande på lika villkor Ett delprojekt om betydelsen av tillgängliga mötesformer, lokaler och information Skriftserie 2016:2 Hanna Egard Foto: Susanne Nilsson, C BY-SA 2.0,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Rektor: Lisbeth Gustafsson Rektors telefonnummer: 035 13 75 08 Skolområde: Söder Datum: 20101020 Dnr: BU 2010/0298 1. Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Hur är läget? Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2012

Hur är läget? Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2012 Hur är läget? Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget? Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2012 Handisam Serie

Läs mer

Lantbrukares syn på risker och säkerhet i arbetsmiljön ett genusperspektiv

Lantbrukares syn på risker och säkerhet i arbetsmiljön ett genusperspektiv Är kvinnor bättre på säkerhet? Christina Stave på LAMK seminarium Tidigare på Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska, GU Lantbrukares syn på risker och säkerhet i arbetsmiljön ett genusperspektiv Forskningsprojekt

Läs mer

Personalberedningen 2006-10-09. Ärendebeskrivning: Yttrande till Ungdomskraft Skåne

Personalberedningen 2006-10-09. Ärendebeskrivning: Yttrande till Ungdomskraft Skåne Personalberedningen 2006-10-09 Ärendebeskrivning: Ungdomskraft Skåne har i skrivelse 2006-09-11 önskat svar från Personalberedningen kring avkodade ansökningshandlingar och värdesättande av att anställa

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling I samband med att jag coachade en verksamhetschef för ett gruppboende fick jag vara med om en märkbar utveckling. Chefens överordnade ringde mig och berättade att chefen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Våren är här och vi har kickat igång rejält!

Våren är här och vi har kickat igång rejält! Våren är här och vi har kickat igång rejält! I DETTA NYHETSBREV: Rädda Barnen Lund söker praktikant för HT2014 s. 2 Hallå där... Lovisa Harfeldt s. 3 Hänt i Mars s. 4 Händer i April s. 6 Kalendarie för

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer