fler bilder från slutkonferensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fler bilder från slutkonferensen"

Transkript

1 bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel från Nationella konferensen 20/5 4 Reflektioner från delprojektledarna Delprojektet Arbete & Studier Delprojektet Chefer 5 Delprojektet Handläggare Delprojektet Åldrande 6 Slutrapporter från Carpe 2 Pilotutbildning av vägledare i Delaktighetsmodellen 7 Vad har hänt i EBP-satsningen? 8 Lokala Kompetensombudsträffar i Huddinge 9 Carpe en del av Stockholms innovationskraft Forum CARPE en kommunfinansierad funktion för verksamhets- och yrkesutveckling i Stockholms län. CARPE 2 ett utvecklingsprojekt inom 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län. Delfinansieras av ESF. 1/ / Ett så kallat pärlbandsprojekt går mot sitt avslut. Carpe 2, som föregicks av Carpe, har fått stor uppmärksamhet både i Stockholms län, där projektet och Forum Carpe verkar, men även nationellt. Carpe 2 tog vid där Carpe slutade. Carpe 2 har haft en sammanhållande del om lärande och vardagsutveckling och fyra olika delprojekt. När du läser det här har avslutningskonferensen för Carpe 2 varit, en dag där projektet presenterades ur olika perspektiv. Här nedan hittar du bilder från slutkonferensen. Det finns förstås också en slutrapport där du kan läsa mer om hela Carpe 2. Den kan laddas ner från Carpes hemsida. Det nationella Kompetensrådet (NKR) som initierades av Carpe under föregående projektperiod har fortsatt att utvecklas under Carpe 2. Vad som händer med NKR kan du också läsa mer om på sid 3. Carpes femte nationella konferens om kompetens genomfördes i mitten av maj, en välbesökt konferens med ett varierat program. Enligt utvärderingarna var det den bästa konferensen hittills. Något som lyftes, fram även den här gången, var Mötesplatserna som arrangerades dagen innan konferensen. Ett stort TACK till er i kommunerna som varit värdar för dessa Mötesplatser. Det är något som gör Carpes konferens annorlunda mot andra konferenser, att få träffas och diskutera just det område man är mest intresserad av. Det är ett sätt att lära av och med varandra. Se mingelbilder från konferensen på sid 3-4. Just att lära av och med varandra har blivit något av Carpes signum. Det kommer vi att arbeta vidare med i Forum Carpe. När vi sätter i gång höstens kompetensutveckling har vi alla länets 26 kommuner med i Forum Carpe. Välkomna Danderyd och Vaxholm! Höstens kompetensutveckling planeras för fullt just nu och innan midsommar skickades höstens första På gång i Forum Carpe ut. Du hittar också ett kalendarium på Carpes hemsida, där du kan se vilken kompetensutveckling som planeras. Kalendariet kommer att fyllas på allteftersom. Att leda ett så stort projekt som Carpe 2, med så många deltagande kommuner och Forum Carpe med ännu fler kommuner, har varit fantastiskt roligt och utvecklande på alla sätt och vis. Vi i projektledningen vill därför tacka alla som med stort engagemang deltagit i arbetet och bidragit till att det varit så roligt och utvecklande. Några av oss kommer ni att träffa i höst i Forum Carpe och övriga kollegor i projektledningen. önskar jag lycka till på sina nya uppdrag! Carin Bergström, projektchef Carpe Slutkonferensen i bilder

2 SIDA 2 fler bilder från slutkonferensen Den 12 juni hölls den sista konferensen i projekt Carpe 2:s regi -slutkonferensen för projekt. Drygt 100 personer hade samlats för att knyta ihop säcken och ta del av några av de resultat som projektet lett till. Eftermiddagen inleddes med mingel och tilltugg innan Stockholms stads bitr. socialborgarråd Ewa Samuelsson öppnade konferensen. Därefter avlöste projektledare, deltagare, styrgruppsmedlemmar och andra som på olika sätt medverkat i projektet varandra på scenen.

3 SIDA 3 Nationellt arbete i Carpe Det Nationella Kompetensrådet (NKR) som initierades av Carpe under föregående projektperiod har fortsatt att utvecklas under Carpe 2. Sedan 2013 finns det representation från alla regioner i landet. I den nationella samverkan har även Carpes Nationella Strategiråd ingått som har bestått av viktiga aktörer på nationell nivå. Under projekttiden har en diskussion pågått med berörda nationella aktörer om hur en strategisk och varaktig samverkan och påverkan inom funktionshinderområdet kan genomföras. Diskussionen har handlat om hur en strukturell och kontinuerlig nationell samordning och samverkan skulle kunna se ut. Det finns ett behov av att även nationellt synliggöra verksamhetsområdet, höja kompetensen samt samla och sprida goda exempel. Det Nationella Strategirådet har varit en viktig dialogpart som konkret sett nyttan med Nationella Kompetensrådet. Stafettpinnen går vidare Arbetet i NKR har utvecklats och består idag av en mängd arbetsgrupper som bevakar och på olika sätt arbetar med angelägna frågor. Arbetsgruppernas roll är inte att lösa problem utan att synliggöra och formulera frågeställningar för fortsatt diskussion i rådet. De frågor som arbetats mest med under åren är chefers kompetens och personlig assistans på daglig verk-samhet. Båda arbetsgrupperna har, via NKR, skickat ut frågor till chefer i landets kommuner kopplat till dessa ämnen. Resultaten har sammanställts i rapporter och presenterades på Carpes nationella konferens om kompetens som hölls i maj. När Carpe 2 nu avslutas är det därför fantastiskt roligt att Vård- & omsorgscollege nationellt tar över ansvaret för NKR under, i första hand, ett år. Många olika aktörer har varit engagerade i frågan om fortsatt nationell samverkan, då behovet har visat sig vara stort. Att resultatet är att Vård& omsorgscollege tar stafettpinnen är bland annat tack vare Kommunal som är en av Carpes samverkansparter och en av parterna som står bakom föreningen som driver Vård- & omsorgscollege. Att den nationella samverkan och NKR:s arbete skulle bli så omfattande kunde nog ingen tro när rådet hade sitt första möte i september Det nationella arbetet är viktigt för Forum Carpe och det ska bli spännande att fortsätta att vara en del av Nationella Kompetensrådet. Carin Bergström, projektchef Carpe Mingel från Nationella konferensen 20/5

4 SIDA 4 Reflektioner från delprojektledarna Nu när projekt Carpe 2 avslutas har delprojektledarna gjort en tillbakablick till hur det hela började, hur arbetet inom delprojekten framskridigt och en och annan fundering på framtiden. Kort sagt, några reflektioner kring arbetet med delprojekten, från de tre delprojektledarena Kalle, Malin och Janny. Delprojektet Arbete & Studier När delprojektet stöd till arbete och studier startade berättade jag om mina tankar kring delprojektet: Det ska bli roligt att, tillsammans med alla medarbetare och chefer på arbetsplatserna som deltar i projektet, få fram kunskap och metoder för att på bästa sätt stödja personen med funktionsnedsättning. Många verksamheter arbetar redan idag med att stödja mot arbete och arbetsinriktad daglig verksamhet. Att projektet även fokuserar på stöd till studier är bra för det ger ännu en möjlighet till utveckling för personen med funktionsnedsättning. Nu efter över två års arbete med delprojektet stämmer tankarna fortfarande. Delprojektet har haft flera olika föreläsningar, seminarier, informationsträffar där det har varit många diskussioner kring vilken kunskap som behövs, vilka arbetssätt man arbetar efter och hur man kan organisera för att stödja till arbete. Delprojektet har visat att alla deltagande kommuner har arbetsinriktade verksamheter och flera har en mycket tydlig profil mot arbete med till exempel arbetskonsulenter i verksamheten. Att stödja till studier är inte lika självklart för en daglig verksamhet och inte heller på boenden. Hur man ska stödja till studier är fortfarande ett utvecklingsområde att fortsätta fokusera på. Karl Löfgren delprojektledare för Rätt stöd till Arbete och studier Delprojektet Åldrande Inför projektstarten av delprojektet Åldrande skrev jag detta: Mina förväntningar är först och främst att vi tillsammans når målen som delprojektet satt - att medarbetare och chefer fått ökad kompetens för att på rätt sätt stödja personer med funktionsnedsättning som åldras. Det handlar om att stödja till en god hälsa och en meningsfull tillvaro. En av deltagarna vid en träff sa: Vi bara tittar på medan de åldras! Kan vi tillsammans efter projektet säga att vi vet vad vi kan göra för att stödja personer som åldras vore det fantastiskt. Nu vid projektavslut kan jag nog säga att fler har fått ökad kunskap om åldrande då många deltagit i de olika kurserna och dialogerna. Att kompetensutveckling och samverkan hjälper till att synliggöra frågorna strategiskt är också klart. Mer forskning behövs för att få fram ännu mer kunskap och arbetssätt, men det är nu också viktigt att tillvarata det som faktiskt finns i kunskap och rusta för framtiden. Efterfrågan visar på att det finns ett fortsatt behov av kompetens- och verksamhetsutveckling runt åldrandet, men mycket bra pågick och har pågått under projektets gång. Saker som kan spridas och bidra till utveckling. Lärgården, som genomfört kurser runt bland annat åldrande, demens och livets slut under projekttiden, säger så här: upplever intresset stort och att det fortfarande finns behov av kunskap om åldrande och sjukdomar som drabbar den äldre personen med utvecklingsströring. Upplever att kunskapen gör nytta, spelar roll och att de flesta är mycket bra på att återföra kunskapen in i verksamheterna. Har flera exempel på hur de fortsätter jobba med frågorna på arbetsplatsen, göra handlingsplaner, skapa nätverk. Efterfrågan på kurserna och omvärldsbevakningen visar på att det är viktigt att fortsatt lyfta frågor runt åldrandet, lokalt, regionalt och nationellt. Projektet om åldrande avslutades men behoven tar inte slut. Malin Makboul delprojektledare för Rätt stöd till personer som åldras

5 SIDA 5 I Carpe 2 har jag fått förtroendet att leda två delprojekt, delprojektet för chefer utan högskoleutbildning och delprojektet kring handläggarrollen. Här är några av mina tankar kring det arbete. Delprojektet Chefer Våren 2012 var det förväntansfulla chefer som jag träffade vid startträffen i delprojektet för chefer utan högskoleutbildning. Det fanns förutom förväntan också en del oro och osäkerhet i luften. Cheferna hade frågor som: Duger jag inte längre?, Får jag behålla jobbet? eller Hur ska jag kunna klara av högskolestudier vid sidan av mitt arbetet?. Vid slutträffen två år senare var det några glada chefer som deltog och vittnade om att tiden i delprojektet hade varit inspirerande och identitetsskapande. De nämnde att det hade varit utvecklande att träffa kollegor. De nya kunskaperna bidrog till att de hade utvecklat det egna ledarskapet och att: Jag har lärt känna mig själv som chef. Någon av cheferna hade uppmärksammats med ett hederspris i hemkommunen och en annan nämnde att Jag har lättare att skriva nu. För mig som delprojektledare har det varit en spännande resa att följa cheferna under projektets gång. Det har varit både ris och ros, hopp och förtvivlan men mest glädje i mina möten med cheferna. Jag har inspirerats av cheferna och är full av beundran över det arbete de har lagt ner under resans gång. Vid några tillfällen har jag fått vara med och lyssnat på presentationerna vid de olika kursavslutningar och då slagits av den glädje med vilken de kunde tolka och omsätta de nyförvärvade kunskaperna till den egna arbetssituationen. Delprojektet Handläggarrollen Som delprojektledare för delprojektet kring handläggarrollen har det varit spännande att lära känna målgruppen och ta del av deras erfarenheter. Jag har slagits av de höga krav som ställs på handläggarna för att de rättssäkert ska kunna handlägga de ärenden de är satta att utreda och de beslut som sedan ska följas upp. Framförallt inom ärenden som rör personlig assistans till barn är det vanligt att handläggare möter jurister från assistansföretag som företräder barnet vilket ställer stora krav på handläggarnas utredningar. Självklart ska alla ärenden handläggas rättssäkert, men kraven höjs när man möter professionella jurister i rätten som företrädare i ärendena. För mig väcks frågan om de kompetenskrav som ställs på handläggare och hur handläggarna är rustade för uppdraget efter genomgången socionomutbildning. Det är glädjande att regeringen har uppmärksammat de kompetenskrav som ställs på handläggarna och avsatt medel för kompetensutveckling av LSS-handläggare. Socialstyrelsen har haft i uppdrag att upphandla en högskolekurs på 7,5 hp och kursen kommer att genomföras med start hösten Den är till för handläggare som beslutar om insatser enligt LSS och vill öka sina kunskaper, särskilt om den allmänna inriktningen i LSS. Den också ge kunskaper om rättigheter för personer med funktionsnedsättning enligt FN- konventionen. Jag avslutar nu min anställning i Carpe och blickar tillbaka på en tid som har varit mycket inspirerande och utvecklande. Det har varit otroligt inspirerande att få träffa så många medarbetar, chefer och handläggare men också alla Carpes samverkansparter. Jag ser fram emot att på ett eller annat sätt följa allt som händer framöver i Forum Carpe och det arbete som sker med implementering av evidensbaserad praktik. Jansje van Bemmel Thomenius, delprojektledare för Chefer utan högskoleutbildning och Handläggarrollen

6 SIDA 6. Slutrapport för projekt Carpe 2 och de fyra delprojekten På Carpes hemsida finns en populärversion av slutrapporten för projekt Carpe 2 att ladda ner. Där beskrivs projektet i helhet med kortare avsnitt för de fyra delprojekten. Dessutom finns fyra slutrapporter för respektive delprojekt att ladda ner med en mer ingående beskrivning av varje delprojekt. Pilotkurs av vägledare i Delaktighetsmodellen Som en del av EBP-satsningen har en första pilotkursen för vägledare genomförts under våren med 13 deltagare från tre kommuner. Sammanlagt sex vägledarpar blev klara vägledare 10 juni! Samtliga deltagare tycker att Delaktighetsmodellen är ett bra sätt att arbeta med delaktighet och vill fortsätta arbeta med modellen. Även cheferna var positiva när de deltog vid det sista kurstillfället. Delaktighetsmodellen är, som vi beskrivit i tidigare Carpeblad, ett systematiskt sätt att lyssna in vad brukare tycker. Brukare och medarbetare har växelvisa samtal med ett Vägledarpar och avslutningsvis har man en gemensam träff. Vi tror att vi vet bäst, men brukarna vet ju själva bäst vad de vill och behöver var en kommentar från en av de nya vägledarna. Att bli vägledare gör att man i sitt vanliga arbete reflekterar mer och inte kommer med snabba lösningar för brukarna eller tror sig veta svaren, var en annan reflektion som gjordes under kursens sista dag. De tre kommuner som nu har färdiga vägledare är Norrtälje, Lidingö och Botkyrka. Forum Carpe kommer även till hösten hålla kurser för nya vägledare i Delaktighetsmodellen och informationsträffar för de som vill veta mer. Mer om Delaktighetsmodellen kommer till hösten på Anna Thomsson, delprojektledare Carpe

7 SIDA 7 Vad har hänt i EBP-satsningen? Sedan hösten 2013 har Forum Carpe uppdraget att arbeta med satsningen på evidensbaserad praktik, EBP, inom funktionshinderområdet. Kommunförbundet Stockholms län (KSL) som gett Carpe detta uppdrag önskade en nulägesbeskrivning för att därefter genomföra kompetensutveckling inom området. Nulägesbeskrivningen visade på flera goda exempel som vi planerar att sprida under hösten i olika forum. Den visade också på att många enheter tycker att det är svårt förstå vad som menas med EBP och svårt att göra det till något praktiskt användbart och verksamhetsutvecklande i sin vardag. Kartläggning i primärvården Det framkom även i kartläggningen att det är svårt att hitta bra samarbetsformer mellan kommun och landsting. De former som finns för detta, till exempel samordnad individuell plan, individuell plan och habiliteringsplan används inte i så stor utsträckning som de skulle kunna. Att Forum Carpe från och med 2014 har i uppdrag att arbeta med satsningen kring EBP även inom det som man benämner som närliggande hälso- och sjukvård ger oss en möjlighet att titta närmare på detta. Hur ser det ut på vårdcentraler? Vad vet man om vår målgrupp och hur arbetar man med den? Vad har vi att lära av varandra? Frågorna är många och förhoppningsvis kan den webbkartläggning som ska gå ut till vårdcentralerna i början av hösten räta ut några av dem. Annelie Jäderland från SKL om lokalt utvecklingsarbete Stockholms län har ett försprång i jämfört med andra län i landet då vi tack vare Carpe har ett nätverk och kanaler att nå varandra. Använd detta och dela era goda exempel och erfarenheter med varandra. Det är när vi delar våra goda exempel som vi går från lokal verksamhetsutveckling mot evidensbaserad praktik! Evidensbaserade metoder = EBP? Finns det evidensbaserade metoder att använda inom vårt område? Är evidensbaserade metoder samma sak som EBP? Lars Oscarsson, professor på Ersta Sköndals högskola föreläste på temat tidigt i våras. Han påpekade att användandet av metoder som har evidens alltid måste kopplas ihop med vårt professionella kunnande och individens önskemål. En metod är inte alltid rätt enbart för att den är evidensbaserad. Lars uppmanade oss alla att bli bättre på att dokumentera och sprida de utvecklingsinsatser vi själva gör. Vi måste vara med och skapa den evidensbaserade praktiken, den kommer inte att bli serverad oss! Axplock från vårens aktiviteter Delaktighetsveckan i mars lockade många deltagare. Forskare och praktiker som berättade om sin kunskap och sina erfarenheter blandades med diskussioner bland deltagarna. Uppslag till nya föreläsningar och seminarier kom upp under denna, så håll utkik i kommande På gångblad och i kalendariet. Under maj månad hade vi besök från Kungsbacka kommun som berättade om hur de arbetar med evidensbaserad praktik i praktiken. De visade hur man kan arbeta systematiskt med kompetensutveckling av arbetsgrupper ihop med handledning för att skapa förutsättningar för att ge brukarna så bra stöd som möjligt. Våren avslutades med en heldag om systematisk uppföljning, ett ämne som många enligt webbkartläggningen tycker är svårt att ta sig an. Annelie Jäderland från SKL inledde dagen med att avdramatisera begreppet systematisk uppföljning genom att istället prata om lokalt utvecklingsarbete. Annelie menade att vi inom våra verksamheter är bra på att arbeta med evidensbaserad praktik, vi har erfarenhet och kompetens, men vi behöver bli lite bättre på att följa upp det vi gör. Det gäller att välja vad man ska följa upp, fokusera på några saker och göra det bra. Det är också viktigt att inte glömma bort analysen av de data man får in. IVO presenterade sina uppdrag och rapporterade om hur Lex Sarah-anmälningar i landet och länet sett ut de senaste 1,5 åren. Få anmälningar som görs enligt Lex Sarah även om funktionshinderområdet är bäst på anmälningar. Mer information finns på Anna Thomsson, delprojektledare Carpe

8 SIDA 8 Lokala Kompetensombudsträffar i Huddinge För att säkerställa en hög grad av delaktighet i både Forum Carpe och projekt Carpe 2 finns Kompetensombud utsedda i de kommuner som deltar. Ett Kompetensombud är någon i arbetsgruppen som har både chefens och kollegornas förtroende och som är intresserad av utvecklingsfrågor. Så står det på Carpes hemsida om rollen som Kompetensombud, en viktig funktion för framgång i delaktigheten. Kompetensombuden från de olika kommunerna träffas regelbundet i Carpes regi för att utbyta erfarenheter kring kompetens- och utvecklingsfrågor. hinderområdet i Huddinge kommun. Dessa nyckelpersoner kunde vara medarbetare inom Kravmärkt yrkesroll (ett annat kompetensprojekt som funktionshinderområdet deltar i) samt arbetsledare, utvecklingsledare och MAS. Utifrån Kompetensombudens önskemål genomfördes i november 2013 en Kompetensombudsträff där temat var Dialogkompetens inom funktionshinderområdet. Eva Ullman, konsult i verksamhetsutveckling, ledde förmiddagen under temat Dialogkompetens - hur sker ett lärande i vardagen? Under eftermiddagen diskuterade deltagarna hur funktionshinderområdet i Huddinge kommun arbetar med kompetensutveckling och hur man kan utveckla kompetensen på den egna arbetsplatsen. Under våren 2014 har dagen följts upp på bland annat Kompetensombudsträff, arbetsplatsträffar, chefsmöten och andra forum inom funktionshinderområdet. Huddinge är av de kommuner som även genomför lokala Kompetensombudsträffar. En gång per termin träffas man för att diskutera kompetens- och utvecklingsfrågor internt. Målet med lokal Kompetensombudsträffar I träffarna deltar förutom Kompetensombuden, verksamhetschef och utvecklingsledare. I Huddinge kommun finns cirka 30 Kompetensombud och innehållet i de lokala Kompetensombudsträffarna varierar men utformas utifrån Kompetensombudens behov. Målet med träffarna är att förankra aktuella kompetensutvecklingsfrågor hos alla medarbetare och utbyta erfarenheter med andra Kompetensombud i den egna kommunen. Ett önskemål som Kompetensombuden hade 2013 var att få möjlighet att diskutera kompetensutvecklingsfrågor med sina chefer. Av den anledningen anordnades en heldag för Kompetensombud, deras chefer och andra nyckelpersoner inom funktions- Ett arbetsmaterial som sammanfattar dagen har arbetats fram i form av en sammanfattande PP-presentation. Tanken är att alla enheter ska kunna använda sig av materialet på sina enheter. Vi kommer att följa upp materialet på kommande lokala Kompetensombudsträffar. Brita Ström, Utvecklingsledare, Huddinge Till hösten 28/8 Kurs för nya Kompetensombud Den 28 augusti är datumet för höstens första kurs för nya Kompetensombud. Då är du som är ny i rollen som Kompetensombud välkommen till en heldag där du får veta mer om vad uppdraget innebär och träffa kollegor från olika kommuner. 15/9 Kompetensombudsträff Vid höstens första Kompetensombudsträff medverkar ombudsmän från Kommunal för att tillsammans med Kompetensombud diskutera utveckingen. Mer info och anmälan på

9 SIDA 9 Carpe en del av Stockholms innovationskraft Ylva Disheden är Utvecklingsledare på Enheten för näringslivsutveckling på Länsstyrelsen i Stockholms län Karina Uddén är enhetschef för Enheten för näringslivsutveckling på Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholmsregionen är i dag hela Sveriges tillväxtmotor. En tredjedel av Sveriges ekonomiska tillväxt skapas här och nästan en fjärdedel av landets totala arbetsmarknad finns här. I dag bor drygt 2,1 miljoner människor i Stockholms län, mer än en femtedel av Sveriges befolkning. Länsstyrelsen har identifierat fem utmaningar som regionen måste hantera för att fortsätta fungera som hela Sveriges tillväxtmotor och vara fortsatt attraktiv. De fem utmaningarna handlar om områdena bostäder, infrastruktur, klimat och energi, innovationskraft samt arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Hur ska vi då lyckas att fortsätta vara Sveriges tillväxtmotor? I debatten lyfts ofta innovationer fram som en lösning. Vad är då en innovation? Svaren är många men att vara innovativ handlar om att vara utvecklingsinriktad, att vilja se och söka förändring. Det kan också vara en process där vi prövar nya idéer och utvecklar ny kunskap för att söka bättre lösningar på de behov och den efterfrågan som finns i vardagen och omvärlden. Ytterst handlar innovation om nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och individer. Den växande befolkningen och det faktum att vi lever längre ställer stora krav på vård och omsorgssektorn. Utifrån ett arbetsmarknadsoch kompetensförsörjningsperspektiv står vi inför stora utmaningar när det handlar om att både attrahera arbetskraft och möta ökade kompetenskrav inom området. Funktionshinderområdet är en del av vårdoch omsorgssektorn som behöver synliggöras, kompetensen höjas och de goda exemplen behöver lyftas fram. Det handlar om att hitta verktyg och metoder för kompetensutveckling, att skapa plattformar för kunskapsutbyte och nätverk där kunskapen tillvaratas. Carpe har gjort just detta, både genom Forum Carpe och Carpe 2. Carpe är ett utmärkt exempel på en innovationsprocess inom funktionshinderområdet. Där samordning av tjänster, delning av kunskap och tillvaratagande på erfarenheter står i fokus. En innovationsprocess som skapar bättre värden både för samhälle och individer. Idag omfattar Forum Carpe samtliga kommuner i Stockholms län och kommer många människor till stor glädje och nytta. Ylva Disheden och Karina Uddén Länsstyrelsen i Stockholms län bladet Ansvarig utgivare Redaktör Fredrik Jurdell Anna Ekelöw, tfn Forum CARPE/CARPE 2 SOCIALFÖRVALTNINGEN Forum Carpe/Carpe 2

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län

Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2013 bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län I februarinumret: 1 Ledaren Nationell Konferens 20/3 2 Nytt om Yrkeskraven Titlar och kompetensnivåer 3 Vägen mot

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Förmiddagen innehöll diverse olika Carpe frågor, en blandning av information

Läs mer

Kompetensrådsträff 2011-03-17

Kompetensrådsträff 2011-03-17 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff 2011-03-17 Inledning Det nationella kompetensrådet träffades för tredje gången dagen efter den nationella konferensen om Möjligheter,

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ

Läs mer

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling Information till utbildningsanordnare i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe Syftet med materialet är att informera utbildningsanordnare om Carpe

Läs mer

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida.

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida. Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2014 I marsnummret: 1 Ledaren Nationell konferens 20-21 maj 2 Dialogmöte om kompetensbehov och rekrytering 3 Hur kan vi locka

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT November 2009 Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 30 juni 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 mars 2012 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) Februari 2010 (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Handläggarrollen

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Handläggarrollen Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Handläggarrollen Augusti 2012 Innehåll 1. Om Projekt Carpe 2 och delprojektet Handläggarrollen... 3 2. Deltagare... 3 3. Kompetensbehov... 4 Funktionshinder

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING 2015 UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 Innehåll 1. Om Projekt Carpe 2 och delprojektet Chefer utan högskoleutbildning... 3 2. Deltagare...

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(10) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari mars 2014 Inledning Socialfonden

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(10) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober december 2012 Inledning Socialfonden

Läs mer

Nationellt kompetensråd 2011-12-14

Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Den fjärde träffen med det nationella kompetensrådet inleddes med en presentationsrunda. Ytterligare en region är

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Dnr: RS 2013-541 Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2014-2015 Susanne Olsson 2014 Utvecklingsledare Ingegerd

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(11) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-september 2012 Inledning Socialfonden

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och

bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och Forum Carpe passerat. Planering för hösten 2013 pågår för fullt, så håll utkik på de kalendarier som finns på Carpes

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Elisabeth Högberg Utvecklingsledare 2 SAMMANFATTING

Läs mer

Carpes Yrkeskrav & Socialstyrelsens Allmänna råd. Verktyg som kan användas i kartläggning av kompetens

Carpes Yrkeskrav & Socialstyrelsens Allmänna råd. Verktyg som kan användas i kartläggning av kompetens Carpes Yrkeskrav & Socialstyrelsens Allmänna råd Verktyg som kan användas i kartläggning av kompetens stor mängd kompetensutveckling Samverkansprojekt med 19 kommuner. 1 jan 2009 31 mars 2012 Framtagna

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Kompetens inom funktionshinderområdet - arbetet går vidare!

Kompetens inom funktionshinderområdet - arbetet går vidare! Kompetens inom funktionshinderområdet - arbetet går vidare! Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Arrangerad av projekt Carpe Stockholm den 14 mars 2012 Program för konferens den 14 mars

Läs mer

Underlag vid medarbetarsamtal

Underlag vid medarbetarsamtal Datum Dnr 1(5) 2015-01-21 Underlag vid medarbetarsamtal Mallar inför och under medarbetarsamtal Enheten för personal och kompetens 2015-01-21 Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-519 540 00 Box 50007

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli september 2013

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll barn och ungdom är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna.

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2013-11-27 Uppstartmöte 2013-11-26, chefsnätverk för LSS-verksamhet i Dalarna. Regionalt utvecklingsarbete

Läs mer

UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE

UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE Avsedd för Forum Carpe Dokumenttyp Uppföljning Datum Augusti, 2013 UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494 40 F

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 oktober 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) CARPES OLIKA NIVÅER Strukturell/ strategisk nivå Gruppnivå Individuell nivå Hur bedrivs Carpe? I Carpe är kompetensutveckling

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Tillväxt Trosa. Kompetensutveckling för småföretag i samverkan

Tillväxt Trosa. Kompetensutveckling för småföretag i samverkan Tillväxt Trosa Kompetensutveckling för småföretag i samverkan Resultat Projekt Tillväxt Trosa har genomförts för att ge småföretagare och deras personal tillgång till högkvalitativ kompetensutveckling.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin)

Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin) Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin) Yrkeskravsarbetet i CARPE Tar tillvara tidigare utvecklingsarbete från projektet Modellarbetsplatser Tar tillvara erfarenheter från projektet/verksamheten

Läs mer

Kompetensutveckling Primärvården Fyrbodal

Kompetensutveckling Primärvården Fyrbodal Kompetensutveckling Primärvården Fyrbodal Kompetensutvecklingsrådet 2007-05-14 KompetensutvPvFyrbodalVer2.doc Skapat den 2007-08-09 13:50:00 Inledning Behöver du som chef något att luta dig mot vid utvecklingssamtalen

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 1 Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 2 Delaktighetstrappan

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer