Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida."

Transkript

1 Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR I marsnummret: 1 Ledaren Nationell konferens maj 2 Dialogmöte om kompetensbehov och rekrytering 3 Hur kan vi locka nya kollegor? Full fart för cheferna! 4 På väg mot evidensbaserad praktik Nytt och uppdaterat kring Carpes Yrkeskrav Tre frågor om nyttan med Carpe 5 Inspirationsdag kring stöd till arbete och studier Tips på föreläsning 6 DMO- Delaktighetsmodellen Tillgängliga mötesformer 7 Nyttan med nationell samverkan - tankar om nationella kompetensrådet Forum CARPE en kommunfinansierad funktion för verksamhets- och yrkesutveckling i Stockholms län. CARPE 2 ett utvecklingsprojekt inom 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län. Delfinansieras av ESF. 1/ / C arpe är inne i ett spännande skede, det är mycket på gång! Vi är mitt i en termin då vi ska avsluta ESF-projektet Carpe 2 och samtidigt planera för Forum Carpes fortsättning. Forum Carpe går in i sitt tredje verksamhetsår den 1 april med lika många kommuner som tidigare, 24 stycken. Under våren har dialog förts med Vaxholm och Danderyd som ännu inte är med i Forum Carpe om deltagande, men i skrivande stund är inga beslut fattade. Uppdraget som Forum Carpe fick förra året kring EBP, evidensbaserad praktik i socialtjänsten, fortsätter Inom det uppdraget har bland annat en inventering bland länets kommuner resulterat i en nulägesbeskrivning av hur man arbetar med EBP och vilka kompetensutvecklingsbehov som finns. Resultatet kan du läsa mer om på Carpes hemsida. I Carpe 2 pågår det en mängd olika kompetensutvecklingsinsatser i delprojekten och i den sammanhängande delen om lärande och vardagutveckling. Planering för slutkonferensen är i full gång och datumet är den 12 juni. Under våren kommer Carpes externa utvärderare Ramböll att påbörja slututvärdering av projektet. Under våren arbetar projektledningen och Nationella Kompetensrådet, NKR, för att förhoppningsvis hitta någon fortsättning på det nationella arbetet som startades i Carpe 2010, genom den första nationella konferensen om kompetens. NKR har nu representation från alla regioner i Sverige. På sista sidan i bladet ser du hur en representant i rådet beskriver nyttan med den nationella samverkan både för landet i stort och för den egna regionen. NKR är till nytta för andra myndigheter och organisationer som Socialstyrelsen och Myndigheten för yrkeshögskola. Enligt Myndigheten för yrkeshögskola är NKR en unik möjlighet och en plattform för dialog med funktionshinderområdet. Avsaknaden av ett branschråd täcks idagsläget upp av Carpe och NKR. Planering pågår även för Carpes femte nationella konferens om kompetens som i år flyttats till maj. Tidigare år har den varit i mars, men det är en konferenstät vår och därför flyttar vi fram vår konferens. Den 21 maj är det dags och dagen innan, den 20 maj arrangeras återigen Mötesplatser på ett antal platser i länet. Det är deltagande kommuner som är värd för dessa Mötesplatser som syftar till att skapa forum för erfarenhetsutbyten kring aktuella frågor. Dessutom arrangeras Mötesplats Carpe som ett led i att sprida resultaten från Carpe 2. Läs mer om konferensen nedan. Carin Bergström, projektchef Carpe Våren 2010 arrangerade Carpe den första nationella konferensen om kompetens inom området funktionsnedsättning. Därefter har Carpe årligen hållit en konferens om kompetens, där delar av innehållet återkommer som en röd tråd. bladet För femte året i rad NATIONELL KONFERENS OM KOMPETENS 21 maj Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida. Ständigt aktuella frågor som titlar och kompetensnivåer samt chefens yrkesroll och kompetens tas upp vid årets konferens. Dessutom presenteras den nya Myndigheten för delaktighet och det nationella perspektivet på EBP-satsningen. På Carpes hemsida hittar du mer information om konferensen den 21 maj och Mötesplatserna den 20 maj.

2 SIDA 2 CARPEBLADET På Länsstyrelsens hemsida finns Jämställd tillväxt i Stockholms län - handlingsplan Dialogmöte om Kompetensbehov och rekrytering Chefer, verksamhetsutvecklare, Kompetensombud, representanter från fackliga organisationer och HR-avdelningar träffades vid årets slut på ett dialogmöte om kompetensbehov och rekrytering. Karina Uddén på Länsstyrelsen, som var värd, hälsade välkommen till en dag som innehöll både presentationer och diskussioner. Bland annat presenterade Karina Handlingsplanen för jämställd tillväxt och Ylva Disheden från Stockholms läns landsting presenterade Tillväxt i Stockholms län. Intressanta presentationer som både gav omvärldsbevakning och satte in funktionshinderområdet i ett större sammanhang. Förmiddagen avrundades med att Daniel Larson, Kommunal Stockholms län, gav sin syn på kompetensbehov och rekrytering. Titlar kopplade till kompetensnivåer - kan det underlätta rekrytering? Det var rubriken på eftermiddagens första presentation. Ett kort svar på den frågan är ja, det kan det förhoppningsvis göra på sikt. En tydlighet i titel kopplad till utbildningsnivå lär underlätta både rekrytering och dialog med utbildningsanordnare. Gymnasieskolornas programråd Beskrivning av de olika programråden och de aktuella frågor som diskuteras på gymnasieskolornas programråd gavs av Anna Widing Niemelä, rektor vid Tullinge gymnasium och Cia Bergström, enhetschef och representant i de regionala programråden för både Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. Programråd kopplade till yrkesprogrammen finns på nationell, regional och lokal nivå. Det är ett sätt för branschen att både samverka och påverka utbildningarna. Här kan du läsa mer om de regionala programråden utbildning/regionala-programradsmoten.html Handledarutbildning - ett pilotprojekt Som ett led i arbetet med rekrytering startades under hösten en projektgrupp i Carpe bestående av Cia Bergström, CKA (CarpeKommunAnsvarig), Anna Ohlsén, Kompetensombud och Jansje van Bemmel Thomenius, delprojektledare i Carpe samt representanter från några gymnasieskolor i Stockholms län. Mer om pilotprojektet på sid 3 Syftet är att utveckla en modell bestående av olika delar för att knyta arbetslivet/ branschen och yrkesprogrammen Vård- och omsorg samt Barn- och fritid närmare varandra. Arbetet kommer att genomföras inom Carpe, det vill säga i Stockholms län, men resultatet kan spridas i landet om intresse finns. Pilotprojektet pågår från september mars 2014 och bedrivs inom ramen för projekt Carpe 2 med delfinansiering av Länsstyrelsen. Olika stragegier Dagen avslutades med diskussioner om olika strategier för att säkerställa kompetensbehov och rekrytering. Något av det som diskuterades var: Vad behöver vi göra? Vad kan vi själva bidra med? Vad är beroende av att andra (i så fall vilka) gör för att underlätta rekrytering? Höja status inifrån Carpes Yrkeskrav kan bidra. Statliga medel till utbildningar önskas. (tex omvårdnadslyftet) Bra arbetsvillkor. Resurser att kunna använda sin kompetens i vardagen. Kompetenskartläggning av de anställda som finns i arbete. Har de rätt formell kompetens? Öppna upp för praktikanter och feriearbetare. Samverkan kring yrkeskrav och kompetensansvar. Sammanfattningsvis kan sägas att det behövs kontinuerlig dialog kring frågan, både i den egna organisationen och gemensamt. Som en deltagande chef uttryckte det: Den här dagen har varit bra både utifrån mitt yrke men även som person. Jag har fått större förståelse för sammanhanget Dialogen kring kompetensbehov och rekrytering fortsätter den 3 juni. Inbjudan kommer på hemsidan. Carin Bergström, projektchef Carpe

3 CARPEBLADET SIDA 3 Anna Ohlsen är fritidspedagog i Rinkeby-Kista sdf, Stockholms stad. Anna har varit Kompetensombud i Carpe sedan starten 2009 och deltar i pilotprojektet för handledaintroduktion i projekt Carpe 2. Pilotprojektet för handledarintroduktion I pilotprojektet för handledarintroduktion, som pågår i Carpe 2, håller man på att ta fram ett informatörsmaterial som kan användas i kontakt med skolorna. Framtida informatörer blir framöver inbjudna till Carpe för kurser och nätverksträffar med start hösten Genom Carpe kommer det att skapas en bank med informatörer dit skolorna kan vända sig. Hur kan vi locka nya kollegor? Det behövs fler ungdomar som söker Vård och omsorgs- eller Barn och fritidsprogrammen och av de som söker är det få som hittar till vårt verksamhetsområde. Många gymnasieskolor lägger ner sina utbildningar för att det inte finns några sökande och det är alarmerande. Komvux har fortfarande sökande, men vi inom funktionshinder är inte de populäraste arbetsplatserna, akutsjukvården lockar mer. Vi behöver hjälpas åt att marknadsföra vårt yrkesområde i olika sammanhang för att tillsammans visa att det minsann är spännande och utvecklande att arbeta inom funktionshinderområdet. Tillsammans arbetar vi för att höja vår kompetens och yrkets status, men var ska vi rekrytera ifrån i framtiden? Dessutom har vi många pensionsavgångar framför oss och då kommer vi ha stora problem att upprätthålla kompetens och utveckla våra verksamheter. Synliggör verksamhetsområdet Nu är det hög tid att synliggöra vårt verksamhetsområde och det måste vi göra på många olika sätt, men jag vill slå ett slag för att gå ut till skolorna och prata med eleverna så de vet att vi finns. Jag har vid ett flertal tillfällen varit både på ungdomsgymnasium och Komvux för att berätta om mitt jobb, ibland har en kollega varit med och ibland har jag varit själv. Det är väldigt inspirerande och lärorikt och responsen från eleverna har varit positiv. De tycker det är spännande att höra någon som befinner sig i verkligheten berätta och dessutom om ett område som de flesta vet väldigt lite om. Funktionshinderområdet är inte speciellt synligt i vårt samhälle och ingen kan väl beskriva det bättre än vi som dagligen befinner oss där. Nu har vi genom Carpes regi tagit fram ett material som man kan använda när man besöker skolor och som ger stöd för att berätta. Det känns mycket bra att få bidra till att synliggöra det fantastiskt viktiga och roliga jobb vi har och förhoppningsvis locka nya duktiga medarbetare till att arbeta med personer med funktionsnedsättning. Jag vill uppmuntra andra kollegor att ta kontakt med olika skolor och på så sätt se till att sprida kunskap om vårt arbete som är ganska undanskymt i samhället. Anna Ohlsén Full fart för cheferna! Det är full fart i delprojektet för Chefer utan högskoleutbildning. I början av februari avslutades kursen Organisation, ledarskap och gruppdynamik 7,5 hp och samma vecka startades kursen Uppföljning, förbättringskunskap samt evidensbaserad praktik, EBP 7,5 hp. Det var spännande att få vara med och lyssna på några presentationer av de enskilda arbeten som gjordes under den avslutande kursen om organisation och ledarskap. Det blev ett brett spektrum av saker som togs upp, allt från ledningssystem till de olika policy man arbetar efter. Vid kursstarten av Uppföljning, förbättringskunskap och EBP var det mycket glädje och energi samt ett kärt återseende av tidigare kurskamrater. Förväntningarna var högt ställda och deltagarna såg fram emot att kursen skulle ge dem kunskaper om att jobba mer effektiv med ledningssystem, förstå vad EBP innebär och hur man arbetar med det. Att kunna jobba med brukarundersökningar, även för personer med grav/måttlig utvecklingsstörning som behöver hjälp med kommunikation, var en annan förväntning. Förväntansfulla chefer på kurs om uppföljning & EBP Uppföljning, förbättringskunskap & EBP är den fjärde kursen som erbjuds. De övriga kurser har varit nyss nämnda Organisation, ledarskap och gruppdynamik samt LSS och värdegrund 7,5 hp och Arbetsrätt 7,5 hp. Kursutbudet har följt innehållet i den ledarskapsutbildning som genom Socialstyrelsen erbjuds chefer inom äldreomsorgen. Utöver de riktade kurserna deltar cheferna i delprojektet även i det övriga utbudet genom Carpe. Till exempel deltar några av cheferna i Att leda för verksamhetsutveckling 7,5 hp som startades i februari. Några av cheferna i delprojektet har berättat att de nu hade kommit så långt i sin formella utbildning att det inte är många högskolepoäng kvar att läsa. Utöver kurserna genom Carpe läser man även kurser i det ordinarie utbudet vid högskolor och universitet. Jansje van Bemmel Thomenius, delprojektledare Carpe

4 SIDA 4 CARPEBLADET På väg mot en evidensbaserad praktik Satsningen från Socialdepartementet och SKL, Sveriges kommuner och landsting gällande evidensbaserad praktik (EBP) inom Socialtjänsten går nu in på sin andra termin inom funktionshinderområdet. För Forum Carpe innebär 2014 en utökning till att även innefatta närliggande hälso- och sjukvård. Denna del, som tidigare legat på Äldrecentrum, kommer från och med i år vara Forum Carpes uppdrag. Riktigt vad det kommer att innebära är ännu inte klart. Den webbkartläggning som gjordes under slutet av förra året om hur arbetet sker i kommunerna är nu sammanställd och en rapport finns på Carpes hemsida, Sammanfattningsvis finns många goda exempel på hur man i länet arbetar med brukarinflytande på olika sätt. Man kan också konstatera att samverkan mellan olika huvudmän är svårt och ett område som behöver utvecklas. Många verksamheter ser behov av vidare kompetensutveckling när det gäller systematisk uppföljning och fortsatta kompetensutvecklingsinsatser kring social dokumentation och AKK, alternativ kompletterande kommunikation. Detta finns och kommer fortsätta finnas i Forum Carpes kompetensutvecklingsinsatser. Exempelvis kommer Forum Carpe den 4 juni ha en heldag om uppföljning och brukarundersökningar på olika sätt. Forum kommer också fortsättningsvis erbjuda föreläsningar kring Social dokumentation och AKK. fram fler och tydligare arbetssätt som är evidensbaserade. Med det menade han att man inom all socialtjänst måste bli bättre på att dokumentera vad man gör/hur man arbetar och därefter sprida den kunskapen vidare till andra. Inom medicinen pratar man om praxis alltså metoder/arbetssätt som fler känner till och använder utan att det finns reell vetenskaplig evidens på att de fungerar. Lars menade att skriva och sprida och på så sätt utveckla vedertagen praxis även inom socialtjänsten, är en väg att gå för att utveckla funktionshinderverksamheternas arbetssätt mot en evidensbaserad praktik. Anna Thomsson, delprojektledare Carpe Nytt och uppdaterat kring Carpes Yrkeskrav Carpes Yrkeskrav togs fram av en arbetsgrupp i projekt Carpe under Under 2013 har Yrkeskraven reviderades och omfattar numera verksamhetsområdet socialpsykiatri, som ger stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Vissa språkliga ändringar har gjorts och några lärandemål har förtydligats och några nya har tillkommit. Två nya material har dessutom tagits fram. Det ena är kartläggningsmaterialet, ett verktyg för kartläggning av kompetens hos den enskilda medarbetaren, arbetsgruppen och/eller verksamheten. Det andra är ett material med syfte att informera om och inspirera till användning av Carpes Yrkeskrav. Allt finns att ladda ner från 3 frågor om nyttan Carpe Den 5 februari föreläste professor Lars Oscarson från Ersta Sköndals högskola om evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Lars beskrev skillnaderna mellan evidensbaserade metoder som i mycket liten utsträckning finns inom socialtjänsten och evidensbaserat arbetssätt. Skriv och sprid sa Lars Oskarsson som ett sätt att arbeta Under december - januari genomfördes en enkätundersökning med tre frågor till chefer, Kompetensombud och samordnare. Det handlade om vad den svarande tyckte att Carpe haft för betydelse för dem, för arbetsgruppen och för brukaren. Av 99 svarande var 22 enhetschefer, 69 Kompetensombud och 8 samordnare. På hemsidan finns en redovisning av svaren på de tre frågorna och övriga kommentarer.

5 CARPEBLADET SIDA 5 Inspirationsdag kring stöd till arbete & studier Delprojektet Stöd till Arbete och Studier anordnade tillsammans med föreningen Attention en inspirationsdag i slutet av januari. Den här gången var fokus på studier då det är ett viktig steg till att få arbete och bli anställningsbar överhuvudtaget. Attention började med att berättade om sitt delprojekt Vägar till jobb. Fokus är att förbättra attityderna på arbetsplatser i företag för att det ska bli lättare för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, att få en anställning. Föreningen Attention har utbildat informatörer med egen erfarenhet av NPF som kan informera intresserade företag. Vill man boka en informatör kan man ta kontakt direkt med Attentions projektledare Emma Nilsson. Fokus på utbildning blev det när Ågesta folkhögskola och Kungliga tekniska högskolan, KTH, kom och berättade hur de har organiserat för att stödja deras elever/ studenter med NPF. Ågesta folkhögskola presenterade sina studieupplägg som innebär mindre klasser, tydligare strukturer och läxor som görs under skoltid där även studiestöd finns. Flera elever var med och presenterade sig och berättade om sina erfarenheter av att gå på Ågesta jämfört med tidigare skolgång. Det tyckte att skillnaden var stor och var mer nöjda med sin nuvarande skola. Även KTH var på plats och berättade om hur de har lagt upp sitt stöd. Det var de två ansvariga samordnarna som informerade om deras upplägg. Det är viktigt att tidigt söka upp dem när man blivit antagen till KTH. Då kan de skräddarsy stöd genom olika insatser, bl a skrivhjälp. När man tidigt kan sätta in rätt stöd, blir man säkrare som student och kan fullfölja studier till examen. Som avslutning på dagen kom en arbetskonsulent och två brukare från Steget framåt. Det är en arbetsinriktad daglig verksamhet från Hägersten-Liljeholmens sdf i Stockholms stad. De berättade hur de stödjer eller får stöd för att få en praktikplats. De två som hade praktikplats berättade om hur arbetslivet och livet i stort såg ut innan de fått sina respektive praktikplatser. Med rätt stöd har de nu möjlighet att ha ett arbete som andra, på sina egna villkor! Karl Löfgren, delprojektledare Carpe Tips på föreläsning 15/4 Social gemenskap, aktivitet och sysselsättning vid åldrandet Den 15 april är daglig verksamhet, boende och handläggare välkomna till en dag med temat att gå i pension och vad det innebär för vår målgrupp. Oasen, som deltog i en halvdags diskussion i slutet av mars, kommer åter och tar dialogen vidare bland annat om den viktiga samverkan mellan daglig verksamhet, boende och handläggare. Dessutom får vi besök från Aldring og helse, Utvecklingshemning og aldring i Norge som bl.a. presenterarett kartläggningsverktyg att använda i samarbetet mellan olika viktiga aktörer för att möjliggöra en så bra övergång som möjligt. Mer info och anmälan på

6 SIDA 6 CARPEBLADET DMO Delaktighetsmodellen Som en del av sats ningen inom evidensbaserad praktik, EBP, bjöds Ann- Christine Gullacksen in för en inspirationsföreläsning om Delaktighetsmodellen (DMO). I en fullsatt sal på Bolinders konferens fanns medarbetare, chefer och representanter från Nationella kompetensrådet (NKR), på plats. Forum Carpe kommer att kunna utbilda vägledare i modellen för de verksamheter som är intresserade av att använda DMO som ett sätt att lyssna på brukare och utveckla verksamheten. I ett första steg, under våren, kommer detta erbjudas i begränsad omfattning för att i nästa steg, till hösten, vidgas och erbjudas till alla i Forum. Att det sker stegvis beror på att det under våren pågår utbildning av kursledare för nya vägledare. Malin Makboul & Anna Thomsson, delprojektledare Carpe Tillgängliga mötesformer! Intresset är stort och frågorna många kring denna modell som syftar till ökat brukarinflytande i såväl boende som daglig verksamhet, barnverksamheter och personlig assistans. Modellen vänder sig främst till personer med måttlig/lindrig utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller personer inom socialpsykiatrin. Det bygger på frivillighet och modellen har vuxit fram ur tankar om empowerment och att personer med stöd av en grupp som delar erfarenheter lär av varandra vilket leder till att man som individ stärks i förmågan att uttrycka åsikter och önskemål. Modellen har också visat sig fylla en stor funktion för medarbetare när det gäller lärandet i vardagen. Syftet är att via samtalsledare, så kallade vägledare, fånga åsikter, frågor och önskemål som individerna har. Det behöver inte finnas en samstämmighet i gruppen utan tanken med att samtala i grupp är att varje individ ska få komma till tals, men stärkas av gruppen. Modellen har bland annat visat sig stötta individer att lyssna och bli lyssnade på och att uttrycka sina önskemål. Teman och frågor som modellen kan komma att handla om är allt från olika förslag i vardagen till frågor om vad delaktighet är. Den 14 mars var det ett Carpe Café för handläggare om tillgängliga mötesformer. Två handläggare från Nacka kommun, Johanna Palén och Märta Salomonsson berättade för kollegorna från andra kommuner om hur man kan underlätta för personer med funktionsnedsättningar vid möten med LSS handläggare. Johanna och Märta beskrev hur man genom att anpassa information innan mötet underlättar för personer att delta och förstå syftet med mötet. Genom anpassningar i samtalsrummet kan man underlätta till exempel genom att ta bort störande ljud, möblera i lugna färger och ha kommunikationshjälpmedel till hands. En sammanfattning av mötet med det viktigaste som har sagts kan vara till hjälp för personer att efteråt komma ihåg mötet. Efter Johannas och Märtas presentation fanns tid för diskussion och erfarenhetsutbyte där många tips och idéer kom fram. Jansje van Bemmel Thomenius, delprojektledare Carpe

7 CARPEBLADET SIDA 7 Jag minns så väl första mötet med Nationella kompetensrådet (NKR). Vilken inspiration och energikick det var att träffa kollegor från hela Sverige. När jag fick ta del av Carpes generella yrkeskrav för personal inom funktionshinderområdet kände jag sann glädje. Året var 2010 och vi hade precis beslutat att ta fram kompetenskrav för olika befattningar vid socialförvaltningen i Luleå kommun. Här hade jag helt plötsligt tillgång Lisbeth Wiklund är Utbildnings- till ett gediget och väl underbyggt material ledare på Kompetensenheten, om yrkeskrav. Det var helt fantastiskt! Socialförvaltningen i Luleå Vilket arbete! En massa kompetenta kommun. Sedan 2010 är Lisbet repre- människor hade, inom ramen för projekt Carpe, processat dessa yrkeskrav under drygt ett år. Och de delade gärna med sig av sentant för Kommunförbundet Norrbotten i NKR. Nyttan med nationell samverkan - några tankar om nationella kompetensrådet materialet. Jag kände stor lättnad och tacksamhet när jag insåg att här hade vi sparat in många arbetstimmar i vårt lokala arbete i Luleå kommun. Och det här var bara början Resurs, bollplank och viktigt samverkansorgan Under åren som representant för Luleå kommun och region Norrbotten i NKR har jag haft många tillfällen till erfarenhetsutbyte i viktiga strategiska frågor inom funktionshinderområdet. De diskussioner och arbeten som genomförs i nationella kompetensrådet är ovärderligt och ger vårt lokala och regionala arbete tyngd och större genomslag. Inte minst är vetskapen om att det finns kollegor ute i landet som arbetar med samma frågor en viktig omvärldsbevakning. NKR är en resurs, ett bollplank och ett viktigt samverkansorgan. Nationell vilja I nationella kompetensrådet finns det en vilja att dela med sig av erfarenheter och att tillsammans bedriva påverkans- och utvecklingsarbete inom olika områden. Nationella kompetensrådet är ett lysande exempel på att vi inte behöver uppfinna hjulet två gånger. Här finns en nationell vilja till utveckling inom området funktionsnedsatta. Detta är uppenbart både när vi träffas men också tiden däremellan. Det är lätt att skicka iväg en fråga via e-post och få feedback. Nationella kompetensrådet är utan tvekan det mest engagerade nätverk jag deltagit i och erfarenhetsutbytet inom detta råd är optimalt. Engagemang och kompetens En viktig framgångsfaktor är att samtliga representanter är oerhört engagerade inom området funktionsnedsättning men också att där finns en bred kompetens. I rådet finns allt från operativa befattningar till verksamhetsnära chefer, strategiska ledare och universitetsrepresentanter. Just denna blandning av representanter gör arbetet så heltäckande och utvecklande. Det är ett vinnande koncept, det är inte bara snack utan mycket verkstad. Samsyn på nationell nivå I nationella kompetensrådet diskuteras aktuella frågor vilket skapar en samsyn på nationell nivå. Vi diskuterar allt ifrån operativa till strategiska frågor. För Luleå kommuns del har medverkan i NKR bland annat gett dragkraft i det lokala arbetet med titulatur och utbildningskrav. Tillgången av NKR och dess representanter har skapat trygghet i utvecklingsarbete och förhoppningen är NKR kommer att finnas även efter projektets avslut. Lisbeth Wiklund Kort om NKR Under Carpes första nationella konferens 2010 uttryckte många att detta måste vara en början och efterlyste nationell samverkan och samordning. Därför tog föregående projekt Carpe initativet till att bilda ett nationellt kompetensråd inom funktionshinderområdet, NKR. I dagsläget har NKR representation från alla regioner i landet. Mer om NKR finns att läsa på hemsidan, under Nationellt perspektiv. bladet Ansvarig utgivare Redaktör Fredrik Jurdell Anna Ekelöw, tfn Forum CARPE/CARPE 2 SOCIALFÖRVALTNINGEN Forum Carpe/Carpe 2

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 Innehåll 1. Om Projekt Carpe 2 och delprojektet Chefer utan högskoleutbildning... 3 2. Deltagare...

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(10) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari mars 2014 Inledning Socialfonden

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli september 2013

Läs mer

Nationellt kompetensråd 2011-12-14

Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Den fjärde träffen med det nationella kompetensrådet inleddes med en presentationsrunda. Ytterligare en region är

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och

bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och Forum Carpe passerat. Planering för hösten 2013 pågår för fullt, så håll utkik på de kalendarier som finns på Carpes

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Möjligheter, utmaningar och kompetens inom funktionshinderområdet! Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Program

Läs mer

Tiden går fort när man har roligt

Tiden går fort när man har roligt Nr 2 2015 Tiden går fort när man har roligt Bild hämtad ifrån unsplash.com. Fotograf Jeremy Cai. Ja tänk vad tiden går, vi är nu inne på Carpes fjärde verksamhets år som går från och med 1 april 2015 31

Läs mer

MÖTESPLATSEN 2013. SOCIALFÖRVALTNINGEN www.projektcarpe.se

MÖTESPLATSEN 2013. SOCIALFÖRVALTNINGEN www.projektcarpe.se MÖTESPLATSEN 2013 Den 19 mars genomfördes 7 Mötesplatser i Stockholms län. 6 kommuner och ett företag stod värd för mötesplatserna och även Carpe projektledningen anordnade en mötesplats med information

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för. Forum Carpe

Sammanställning av kompetensinventering för. Forum Carpe Sammanställning av kompetensinventering för Forum Carpe Innehåll 1. Forum Carpe... 3 2. Deltagare i Forum Carpe... 3 3. Kompetensbehov i Forum Carpe... 4 4. Grundläggande kompetensbehov... 5 4.1 Kontakt

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Kompetens inom funktionshinderområdet - arbetet går vidare!

Kompetens inom funktionshinderområdet - arbetet går vidare! Kompetens inom funktionshinderområdet - arbetet går vidare! Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Arrangerad av projekt Carpe Stockholm den 14 mars 2012 Program för konferens den 14 mars

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 oktober 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) CARPES OLIKA NIVÅER Strukturell/ strategisk nivå Gruppnivå Individuell nivå Hur bedrivs Carpe? I Carpe är kompetensutveckling

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(11) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-september 2012 Inledning Socialfonden

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Enkätundersökning i Region Halland

Enkätundersökning i Region Halland Enkätundersökning i Region Halland 3.1. Kungsbacka kommun Beslut om att anta nya titlar och utbildningskrav fattades 2012-04-23 Övergången till ny titulatur kommer att påbörjas vid årsskiftet 2014. Det

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari - mars 2012

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? för de som gick utbildningar betydde det väldigt mycket,att få mer kuskap och att få dela med sig till kollegorna,man känner att man kan utveckla verksamheten mer med de olika kunskaper personer fått.

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Carpe Diarienummer: 2008 3010216 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2009 Inledning Inom

Läs mer

UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE

UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE Avsedd för Forum Carpe Dokumenttyp Uppföljning Datum Augusti, 2013 UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494 40 F

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-sep 2011 Inledning

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till personer som åldras Innehåll 1. Om kompetensinventeringen i delprojektet... 3 2. Grundläggande kompetensutvecklingsbehov... 3 Kontakt

Läs mer

Regionalt programråd Vård- och omsorgsprogrammet. Minnesanteckningar

Regionalt programråd Vård- och omsorgsprogrammet. Minnesanteckningar Regionalt programråd Vård- och omsorgsprogrammet Minnesanteckningar 130503 Eftermiddagens program Kort presentation Återkoppling förra mötet 130315 Annika Jalap Hermanson, Socialstyrelsen: Kompetensförsörjning

Läs mer

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg * Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg *Utbildning Kognitiva funktionsnedsättningar och Tydliggörande pedagogik *Skattning av självständighet *Genomförandeplan *Brukarenkäter

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning EVIDENSBASERAD PRAKTIK Inom området funktionsnedsättning Rapport från Forum Carpes arbete på väg mot en evidensbaserad socialtjänst inom funktionsnedsättningsområdet i Stockholms län September December

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd Årsrapport År 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd Verksamhetsberättelse 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Rådets representanter från samtliga län

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna.

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2013-11-27 Uppstartmöte 2013-11-26, chefsnätverk för LSS-verksamhet i Dalarna. Regionalt utvecklingsarbete

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Carpe Diarienummer: 2008 3010216 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-september 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen. Stockholms län 20 maj 2013 Pär Lönegård

Nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen. Stockholms län 20 maj 2013 Pär Lönegård Nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen Stockholms län 20 maj 2013 Pär Lönegård Den nationella ledarskapsutbildningen höjer kompetensen hos äldreomsorgens chefer och kan på så sätt långsiktigt

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner

Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Presentation 140328 Marie Tibell, Göteborgs stad Göteborgsregionens kommuner 13 kommuner 950 000

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Överenskommelse om gemensam titulatur och kompetenskrav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg.

Överenskommelse om gemensam titulatur och kompetenskrav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg. Överenskommelse om gemensam titulatur och kompetenskrav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg. Personalens kompetens är vår livskvalitet Sagt av Christina Amundberg, representant från (H)järnkoll

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Sammanfattning av diskussioner vid upptaktsträffen av CARPE den 22 april 2008.

Sammanfattning av diskussioner vid upptaktsträffen av CARPE den 22 april 2008. Sammanfattning av diskussioner vid upptaktsträffen av CARPE den 22 april 2008. Placera en färgplupp högst upp på papperet för varje kommun som finns representerad i gruppen. Fyra grupper fick ihop alla

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

En mycket väl godkänd utbildning.

En mycket väl godkänd utbildning. Funktionshinder, Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning En mycket väl godkänd utbildning. 2 Funktionshinder, Hägersten Liljeholmens Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Chefens yrkesroll och kompetens inom funktionshinderområdet

Chefens yrkesroll och kompetens inom funktionshinderområdet Chefens yrkesroll och kompetens inom funktionshinderområdet En enkätundersökning Januari februari 2014 Nationella Kompetensrådet maj 2014, Monica Andersson, Inger Dahl-Harrysson, Ann-Christine Gullacksen

Läs mer

3 Reviderad strategi för kompetensförsörjning (von/2015:2)

3 Reviderad strategi för kompetensförsörjning (von/2015:2) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Vård- och omsorgsnämnden 2015-02-10 Dnr von/2015:2 3 Reviderad strategi för kompetensförsörjning (von/2015:2) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens

Läs mer

Nyhetsblad från. ta tillvara det som finns och görs samt lära av andra. Rykande färska YRKESKRAV för funktionshinderområdet!

Nyhetsblad från. ta tillvara det som finns och görs samt lära av andra. Rykande färska YRKESKRAV för funktionshinderområdet! Nyhetsblad från NR 2 2011 I aprilnumret 1Ledaren Rykande färska Yrkeskrav 2 Fullspäckad dag om 3 10 000:e deltagaren Kompetensombudsträff 4 Teman som inspirerar Café om dokumentation Årets Nationella konferens

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer