Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )"

Transkript

1 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets träff delvis tillsammans med Carpes nationella strategiråd som medverkade under förmiddagen. I strategirådet finns representanter för Socialstyrelsen, Handisam, Kommunal, FUB, Autism- och Aspergerförbundet, Attention, och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft samt Hjälpmedelsinstitutet, där mötet genomfördes. Dagen inleddes med en presentationsrunda, det var två nya deltagare i Nationella Kompetensrådet (NKR). Dessa har ersatt tidigare representanterna från region Halland och Sjuhärads kommunalförbund. Därefter presenterade deltagarna i Carpes nationella strategiråd sina respektive organisationers uppdrag kopplat till kompetensfrågan. Strategirådet bildades i samband med att Carpe 2 startade. Samverkan med de organisationer som finns i strategirådet har funnits sedan tidigare, men from 1 april 2012 utgör de nu det nationella strategirådet. Detta är det fjärde mötet som genomförs med strategirådet. NKR träffas nu för nionde gången sedan det bildades Carin Bergström och Malin Makboul, från Carpe gav sedan en bild över bildandet av NKR samt hur arbetet utvecklats, exempelvis genom de arbetsgrupper som bildats i rådet. Detta finns dokumenterat och fanns med i konferensmappen vid gårdagens nationella konferens om kompetens. I dokumentationen fanns en frågetalong där NKR bad konferensdeltagarna tala om vilka frågor man anser är de viktigaste att NKR arbetar med fram till sista juni 2014, samt vilket behov man ser av fortsatt nationell samverkan och ev. samordning kring frågor som handlar om kompetens inom funktionshinderområdet? De områden som konferensdeltagarna såg som viktiga att fortsätta arbeta med nationell var bland annat chefens kompetensbehov och att Barn- och Fritidsprogrammet (BF) kommer med 1

2 i Vård- och Omsorgscollege då det i dag är stort fokus på VO-College, (vilket kan ge felaktigt fokus i verksamhetsområdet, därav vikten att få med BF). Fler viktiga områden var Titlar och AID-koder för stödassistent och stödpedagog, YH-utbildning inom funktionshinderområdet samt koppling till högskolan och för övrigt uttrycktes att man skulle fortsätta på samma linje som tidigare och vara drivande kring kompetens för baspersonal då det ännu saknas stadig grund för dessa frågor i kommunerna. Efter en kort titt i backspegel över gårdagens nationella konferens var det dags för kaffe och mingel. Efter kaffet fokuserades mötet på det som var dagens tema, nämligen att tillsammans diskutera det nationella perspektivet som finns med i Carpe 2 ur ansökan: NATIONELLT PERSPEKTIV Syfte: Tillsammans med yrkesverksamma i landet, berörda statliga myndigheter och organisationer diskutera förutsättningarna för strukturerad nationell samverkan och samordning. Det finns ett behov av att samordna aktiviteter för att synliggöra verksamhetsområdet, höja kompetensen samt samla och sprida goda exempel. Aktiviteter Ansvara för nationella kompetensrådets träffar liksom för dess verkställande utskott Tillsammans med berörda aktörer fortlöpande diskutera förutsättningar för strukturerad nationell samverkan och samordning. Det handlar om att diskutera vilka frågor som bör leva vidare efter Carpe 2 och på vilket sätt de skulle kunna göra det. Det är alltså Carpe 2 som, så länge projektet finns, ansvarar för NKR och kan genomföra nationella konferenser etc. Carpe 2 avslutas sista juni Däremot finns Forum Carpe kvar så länge som kommunerna som deltar önskar fortsatt samverkan. Det är en kommungemensam funktion för verksamhets- och kompetensutveckling i Stockholms län. Alltså ett resultat av föregående projekt Carpe på regional nivå. Det skulle kunna fungera som modell för fortlevnaden av det nationella arbetet som nu ingår i Carpe 2. Frågan Är det möjligt att tänka sig Forum som bärare av NKR? ställdes under dagen och svaret på den frågan är att det är en möjlig tanke om uppdrag och medel för detta ges. Men vem som skulle kunna fungera som huvudmän /ansvariga för NKR:s fortlevnad och organisation var också en fråga som diskuterades på dagens träff och kommer att fortsätta diskuteras. 2

3 I tre grupper med Maria Holknekt, Västernorrland, Marie Tibell, Göteborg och Ann-Helen Dahlqvist, Gävleborg som samtalsledare diskuterades förutsättningar för strukturerad nationell samverkan och samordning efter Carpe 2 och på vilket sätt de skulle kunna göra det. NKR har vid möte i september 2012 diskuterat vilka frågor/områden man anser bör leva vidare och vidareutvecklas. Resultatet av den diskussionen presenterades vid möte med det nationella strategirådet senare i september. Dessutom har dokumentet skickats ut inför det här mötet och kan fungera som underlag för diskussionen. Vid dagens möte med både NKR och strategirådet, dvs. berörda aktörer, diskuteras förutsättningar för strukturerad nationell samverkan och ev. samordning. En diskussion som förstås kommer att fortsätta på olika sätt fram till sista juni Frågor som diskuterades var Vilka områden behöver nationell samverkan och samordning? Vilken nytta ser/har andra aktörer av att NKR finns? Ex representanter i nationella strategirådet (eller vilken nytta tror man sig kunna ha av rådet?) Med detta som bakgrund - bör NKR finnas kvar efter sista juni 2014? Förmiddagen med NKR och strategirådet avslutades med en gemensam diskussion kring vad de tre grupperna kommit fram till. Här följer en sammanfattning om vad de tre arbetsgrupperna ser att NKR och Nationella strategirådet kan/bör gå vidare med: Att fungera som dialogpartner, samverkanspart kring kompetensfrågor på nationell nivå. Fortsätta att fokusera på titlar kopplade till kompetenskrav. Fortsätta nationell samverkan kring frågor som är gemensamma och därmed stärka arbetet i kommunerna i landet. Arbeta vidare kring evidensbaserad praktik, metodutveckling samt synliggöra och värdera kompetens och vilken skillnad det gör i vardagen. Att säkra rådens fortlevnad sågs som viktigt och en prioritet. En konstruktiv förmiddag med en stor mängd samlad kompetens avslutades med fortsättning följer på olika sätt fram till sista juni Förhoppningsvis även efter det! 3

4 På eftermiddagen fortsatte mötet för NKR som inleddes med kort summering över förmiddagen och det konstaterades att det finns en kraft i att mötas kring dessa frågor. I dagsläget är det viktigaste att titta på nyttan av fortsatt nationell samverkan och kunna beskriva det. Kan det beskrivas får frågan om vem som skulle kunna vara huvudman/fortsatt ansvarig ta fart. VO-College Därefter följdes frågan från föregående möte med NKR upp, dvs. möjlighetens att VO-College breddas till att även omfatta Barn- och Fritidsprogrammet. Vid det mötet medverkade Katarina Storm Åsell, Vårdföretagarna och Jonny Jakobsson från Kommunal, som sitter med i nationella rådet för VO som idag är ett råd till kansliet. Därefter har Carin Bergström haft kontakt med Zenita Cider som är chef för VO-College kansli. Zenita vill gärna ha kontakt med representanter för NKR för att fortsätta den påbörjade diskussionen om eventuell möjlighet för Barn- och fritidsprogrammet att ingå. Irene Hansson, Uppsala, Monica Andersson, Sörmland, Gunilla Mandin, Skåne (Malmö) och Gunilla Landman, Skåne (Ystad) kommer att vara med i den fortsatta diskussionen. Förhoppningsvis finns något att rapportera på kommande möte med NKR. Titlar och kompetensnivåer Titelfrågan diskuterades vidare och det kan konstateras att det är en angelägen fråga i många regioner och kommuner. Alla var eniga om att det viktigaste är enhetliga titlar med tydlig koppling till kompetensnivåer. Att enas om i fall de titlar som GR arbetar utifrån, är de bästa får förhoppningsvis inte ta över engagemanget och viljan till enhetlighet. Flera kommuner i landet är på gång att byta till titlarna Stödassistent och Stödpedagog. Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Som ett led i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gällande Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten har alla regioner ombetts att skicka in en sammanställning över regionens kompetens- och utvecklingsbehov inom funktionshinderområdet till SKL. Vid föregående möte medverkade Per Enarsson och presenterade resultaten av kartläggningen, något han även gjorde vid gårdagens nationella konferens. Där redogjorde Per även för vad rapporten resulterat i och uttryckte tydligt att det är viktigt att dessa medel som nu finns att söka verkligen används. Rapporten Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning finns på SKL:s hemsida, men kan även laddas ner från Carpes hemsida tillsammans med den PowerPoint-presentation Per höll på den nationella konferensen. (där finns även PP-presentationer från övriga talare under konferensen) Vid dagens möte presenterades vad som redan nu är på gång i de olika länen kopplat till satsningen. Det är en fråga att fortsätta diskutera och utbyta erfarenheter kring på kommande möten med NKR. 4

5 Arbetsgrupper i Nationella Kompetensrådet, NKR De arbetsgrupper som bildats i NKR kring områden som identifierats som extra viktiga att arbeta vidare med, berättade om vad som hänt sedan förra träffen. Tanken är inte att de olika grupperna ska ha löst problemen utan mer problematisera kring dem. Personlig assistans inom daglig verksamhet kan innebära motsättningar i arbetssätt. Även i korttidsboende. Maria, Ann-Helen och Carina talade om att skicka en enkät via NKR, en enkät där målet inte är att få en helhetsbild av hur det ser ut, utan att identifiera något på kommunnivå. Aktuella frågor är bl. a: Hur mycket tid får det ta att hitta fungerande lösningar? Vad ska man göra och inte göra? Arbetet som pågår inom Carpe kring området på verksamhetsnivå och där syftet varit att försöka identifiera och formulera de utmaningar som förekommer och därmed kunna se hur det skulle kunna fungera bättre kommer att förmedlas till arbetsgruppen. Chefsfrågor med och utan högskoleutbildningar. Arbetsgruppen medverkade vid gårdagens nationella konferens om kompetens under rubriken: Chefens yrkesroll och kompetens dialogen fortsätter. Programpunkten var uppskattad och fanns med i utvärderingarna som en viktig punkt att ha med även vid kommande konferens. Konferensdeltatagarna hade möjlighet att lyfta en fråga som de såg som särskilt angelägen att arbeta vidare med och dessa frågor kommer att fungera som en del av underlaget i arbetsgruppens fortsatta arbete. Psykisk ohälsa hos personer med funktionsnedsättning hur får vi stöd av andra instanser. Vid föregående möte beslutades att Tomas Gotthardsson, Blekinge och Ragnhild Nordlund, Västerbotten, skulle påbörja ett arbete kring frågan. Utgångspunkten är att det saknas kunskap och verktyg för att identifiera både psykisk och fysisk sjukdom hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar inom de instanser som ansvarar för detta. Vid dagens möte rapporterade de att de i sitt sökande funnit en del konkret material, som kan fungera som verktyg i samverkan med Hälso- och sjukvården bland annat. Ett material de berättade om var rapporten Vård och stöd till personer med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa som kan laddas ner från Socialstyrelsens hemsida. Nästa möte Hittills har NKR träffats tre gånger/år. Efter förslag från rådet beslutades att kommande år ha två träffar, en i höst (lunch lunch möte) och sedan ett möte dagen efter nästa nationella konferens om kompetens. Däremellan är det möjligt för VU att lägga in möten. Nästa möte startar kl den 2/10 och håller på till kl den 3/10. VU fortsätter sedan med möte kl

6 Vid nästa möte kommer Lennart Magnusson som är chef för Nationellt kompetenscenter Anhöriga (Nka) och som även har uppdrag kring området flerfunktionsnedsättning, att berätta om verksamheten. Här kan NKR säkert vara en bra dialogpartner. Därutöver fortsätter de påbörjade diskussionerna om fortsatt nationell samverkan mm. Inbjudan till mötet kommer. Avslutning Eftermiddagen avslutades för NKRs del med visning av Hjälpmedelsinstitutets bibliotek. Ett stort tack till HI för bra service som bidrog till ett positivt möte. Kort från NKR:s VU VU fortsatte eftermiddagen med att knyta ihop dagens diskussion och beslutade att projektledningen i Carpe tar fram ett underlag till ett gemensamt dokument att använda i arbete för att beskriva nyttan och vinsterna med ett fortsatt nationellt arbete efter sista juni Representanterna i VU får sedan dokumentet för att lämna synpunkter etc. innan det skickas till NKR. Detta arbete kommer att pågå under våren. Därefter följde en kort diskussion kring VU:s fortsatta arbete och fysiska träffar. Det beslutades att planera vidare längre fram, när processen kring det fortsatta nationella arbetet har kommit lite längre. 6