Tiden går fort när man har roligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tiden går fort när man har roligt"

Transkript

1 Nr Tiden går fort när man har roligt Bild hämtad ifrån unsplash.com. Fotograf Jeremy Cai. Ja tänk vad tiden går, vi är nu inne på Carpes fjärde verksamhets år som går från och med 1 april mars Det är ännu längre sedan Carpe startade, det var 2008 när sex kommuner i länet beslutade sig för att samverka kring kompetens- och verksamhetsutvecklingsfrågor inom funktionshinderområdet. I samma veva öppnades möjligheten att söka medel från Europeiska socialfonden, ESF. Ansökan skrevs och beviljades och projekt Carpe startades. Det projektet följdes sedan av Carpe 2, även det delfinansierat av ESF medel. Och Carpe är resultatet av första Carpe projektet, den kommungemensamma funktionen för kompetens- och verksamhetsutveckling där idag länets alla 26 kommuner ingår. ngå Den som skrivit alla tidigare ansökningar till ESF rådet som lett till att projekten beviljats och att vi är där vi är i dag, är fd projektledaren Carina Schmidt. Hon gick i pension under 2013 men har funnits med i kulisserna och bland annat jobbat med den deltagarstatistik som skickats ut till CKA (Carpe kommunansvarig) vid varje tertial. Nu har Carina åter greppat pennan, nåja tangentbordet och är i full gång med att delta i skrivandet av en ny ESF ansökan. Den här gången som en del i ett större projekt där flera kommuners äldreomsorg finns med. Digital kompettensutveckling är fokus för ansökan och mer info om ansökan hittar du längre fram i bladet. Vårens kompetensutveckling har varit välbesökt och nu pågår planeringen för hösten för fullt. När du läser det här bladet bör inbjudningar till kompetensutveckling i augusti och september finnas på hemsidan. I förra Carpe bladet skrev jag att Ingela Nilsson skulle börja arbeta som projektledare i Carpe i april. Ingela är nu på plats och vem hon är kan du läsa om längre fram i bladet. Den 18 maj börjar Mia Grauers arbeta i Carpe och då är den delvis nya projektledningen på plats. Vem Mia är kommer du att få veta mer om i kommande Carpe blad. Tiden går som sagt fort när man har roligt. Roligt har jag haft sedan jag började jobba med förprojektet till Carpe under 2008 och har sedan dess varit projektledare och projektchef. Bland det roligaste är den fantastiska samverkan som är Carpes grund. Nu är det dags för mig att lämna stafettpinnen vidare till en delvis ny projektledning och ta mig an nya utmaningar. From 1 juni finns jag på Vård- och omsorgscolleges kansli där jag kommer att arbeta som utvecklingsledare. Mer om Vård och omsorgscollege hittar du på Ett stort lycka till med arbetet i Carpe och tack för mig! Carin Bergström Projektledare

2 Sid 2 Ny på jobbet! Vem är du och vad har du jobbat med tidigare? Jag heter Ingela Nilsson och är ny som delprojektledare i Carpes projektledning. Har arbetat inom funktionshinderområdet i många år, främst som handläggare, först som biståndshandläggare för vuxna med funktionsnedsättning och under senare år som LSS-handläggare för barn och unga på Kungsholmen, Stockholm Stad. Som handläggare för barn har jag särskilt arbetat med att utveckla barns delaktighet och barnperspektivet kopplat till handläggningen. Har även arbetat som verksamhetsplanerare, utbildare och kontaktsekreterare. Under åren har jag haft förmånen att arbeta med olika typer av utvecklingsarbeten med gemensam nämnare att det ska leda till goda resultat för brukarna. Exempelvis kan digitalt kommunikationsstöd för att öka barns och ungas delaktighet nämnas, systematisk uppföljning, och bemötandefrågor. Vilka förväntningar har du på ditt nya jobb? Jag har stora förväntningar och är otroligt glad över mina nya uppdrag inom Carpe! Att tillsammans med er arbeta vidare med det angelägna arbetet att synliggöra verksamhetsområdet, höja kompetensen och sprida goda exempel. Överlag ligger kompetens- och verksamhetsutveckling mig varmt om hjärtat och i synnerhet när det gäller funktionshinderområdet. Ser fram emot att få träffa er i samband med de olika aktiviteter som Carpe ordnar! Gymnasiekurser i Carpe läsåret ? Under vintern genomfördes en inventering av kommunernas behov av gymnasiekurser. Nu finns ett underlag från den inventeringen. Den visar att det finns behov av fler gymnasiekurser än enbart Specialpedagogik 1 och 2. Några kommuner har bett om uppskov med Någ att svara, då de nu jobbar med titelfrågan kopplat till kompetensnivåer och därmed genomför egna inventeringar av utbildningsbehov. De mest efterfrågade kurserna, förutom Specialpedagogik 1 och 2 var: Grundläggande vård och omsorg, Etik och människans livsvillkor, Psykiatri, men även Kommunikation, Pedagogiskt ledarskap och Friskvård och hälsa fanns med bland de kurser som efterfrågas. Planering för höstens kurser har påbörjats och den 19 augusti startar Specialpedagogik 1. Inbjudan kommer i början av maj och sista anmälningsdag är den 22 juni. Fortsatt planering sker under våren. Alla kurser ovan kommer inte att kunna erbjudas under hösten men planering pågår och några kurser kommer i höst och andra förhoppningsvis till vårterminen Carin Bergström

3 Sid 3 I samverkan med Skärholmen om mat & åldrande Den 28 april kom runt 30 deltagare från runt 10 olika kommuner/sdf för att lyssna till Kristina Andersson, dietist och enhetschef från Skärholmens stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. Temat var mat och hälsa för äldre personer inom funktionshinderområdet. Rubriken för dagen var Måltiden och åldrande. Den här föreläsningen var ett exempel på den viktiga samverkan inom Carpe där Kristina kom och delade med sig av sin stora kunskap. Det handlade om viktiga fakta kring måltiden, åldrandet och vad som händer med kroppen och behoven i åldrandet. Många myter och förställningar sattes på prov. En viktig del av dagen var den dialog beh som Kristina hade skapat utrymme för. Föreläsningen, som var mycket uppskattad, var också ett exempel på behovet av att fortsätta att lyfta och synliggöra viktiga kunskapsområden kring åldrande hos personer i behov av stöd. Malin Makboul, projektledningen Carpe Delaktighetsveckan 2015 I mars genomfördes delaktighetsveckan för andra året i rad. Några kom igen för att medverka andra medverkade för första gången. Det var en vecka där intresseorganisationer, praktik och forskning på olika sätt kom för att lyfta ämnen som rör temat delaktighet. Dagarna erbjöd också dialog och erfarenhetsutbyte kollegor och kommuner emellan. Veckan anordnades inom ramen för den natio nella satsningen mot en evidensbaserad praktik, en Teman under veckan var satsning som Carpe barns rättigheter och barnfått i uppdrag att arbeta med. ens perspektiv, delaktighet I den satsningen är tre om- och inflytande i social doråden prioriterade. Område- kumentation och uppfölna är förstärkt delaktighet jning, delaktighet och inoch inflytande för barn och flytande i arbetet med ge unga med funktionnomförandeplaner, supsnedsättning, förstärkt bru- ported education, indivikarmedverkan och att iniduell livslång rehabilitertiera, genomföra och utveck- ing, vägar till arbete och la systematisk uppföljning. elevens röst i skolan. Bildtext: Meta Wiborgh, förbundsordmeta förande Hjärnkraft, Ingela Halvarsson, projektledare, Attention riksförbundet, Conny Bergqvist, Klippanrådgivare och Kia Mundebo, ombudsman FUB,Mats Jansson, om budsman Autism- och Aspergerförbundet och Monica Barsch, KTH -panrådgivare, Riksförbundet FUB, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Attention riksförbundet och HSO i Stockholms län. Aktörer som medverkande var Myndigheten för delak- Tack till alla medvertighet, Lidingö stad, Hudkande & deltagare för dinge kommun, Homsan AB, den här fullspäckade Trosa kommun, Botkyrka och viktiga vecka där kommun, Ann-Marie Sten- kunskapsspridning, erhammar, frilansande utredare farenhetsutbyte & och skribent i funktionshin- dialog genomfördes. derfrågor, Ulla Essén utredare på Socialstyrelsen, Autism- Malin Makboul, prooch Aspergerförbundet i jektledningen samverkan med KTH, Klip- Carpe

4 Sid 4 Höstens Dialog utökad styrgrupp Carpes styrgrupp bjuder in den person i varje kommun som skulle ha suttit i styrgruppen om alla kommuner varit representerade där till ett dia logmöte med fokus på Carpes uppdrag nu och i framtiden. Det är något som genomförts även tidigare år och årets Dialog är den 4 september kl Inbjudan kommer att skickas ut i juni. Tanken är att under en förmiddag få en gemensam bild över nuläget och de uppdrag Carpe har, men även blicka framåt och identifiera andra/nya/möjliga områden att arbeta med. Resultatet av förmiddagens diskussioner kommer på olika sätt att användas i styrgruppens fortsatta arbete. Besök gärna Kommundialog 2015 Under våren har delar av Carpes projektledning besökt ett antal kommuner i länet med syfte att ha en dialog kring gemensamma frågor inom funktionshinderområdet. Den årligt återkommande så kallade kommunrundan är ett erbjudande till alla kommuner i länet. När flera kommuner lyfter upp liknande utvecklingsbehov kan vi tillsammans skapa forum för dialog och erfarenhetsutbyte eller kompetensutveckling i ämnet. Genom kommundialogen får vi också en inblick i allt fantastiskt arbete som pågår i kommunerna. Det finns många goda exempel att sprida! Vid vårens kommundialoger har vi kunnat se en fortsatt vilja till att dela med sig av erfarenheter, projekt och utvecklingsarbeten och ett intresse för samverkan kommuner emellan. Om du är CKA (Carpe kommun ansvarig) och ni i er kommun önskar boka en kommundialog, kontakta någon av oss i projektledningen så ordnar vi ett datum. Vi ser redan framemot höstens kommundialoger! Ingela Nilsson, Projektledningen Carpe

5 Sid 5 Digital kompetens Idag när jag skriver den här artikeln så är det Valborgsmässoafton och när Carpebladet kommer ut är det midsommar. Däremellan om allt går planenligt så har en ansökan lämnats in till ESF rådet. Ansökan gäller utveckling av digital kompetens. Projektet kommer att genomföras gemensamt inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet och socialpsykiatrin med Stockholms stads äldreförvaltning som projektägare. Hur många kommuner som, utöver Stockholms stad, kommer att delta vet jag inte idag eftersom vi nu samlar in underlag från intresserade kommuner. Om ansökan beviljas beräknas projektet att starta den 1 november med en analys- och planeringsfas under nio månader. Alla medarbetare på de arbetsplatser som deltar i projektet ska under den tiden göra en analys över vilken digital kompetens som behövs för att möta brukarnas behov. När analystiden är över ska en rapport skickas in till ESF-rådet med uppgifter om vilken kompetensutveckling som ska genomföras under två års genomförande. Kompetensutvecklingen ska ligga inom dessa ramar: Kompetensutveckling för att kunna använda och stödja brukare att nyttja hjälpmedel och sociala medier. Kompetensutveckling för att medarbetare ska kunna bli trygga i att stödja brukare som har olika kommunikations och andra tekniska hjälpmedel och i att kommunicera genom sociala medier. Kompetensutveckling i webbstöd. Under analys- och planeringsfasen ska även diskuteras och beslutas hur kompetensutvecklingen ska genomföras, vilka organisationer som vill vara samarbetspartner samt inte minst lägga upp hur utvärderingen ska gå till. Tidplan för projektet: Ska ansökan ska vara inne analys- och planeringsfas genomförandefas avslutningsfas Carpe är ingen projektdeltagare utan det är de enskilda kommunerna, men självfallet ska arbetet samordnas med Carpe och resultat spridas den vägen. En skillnad mellan projekt under nuvarande u programperiod (EU:s sexåriga tidsindelning) och föregående är finansieringen. I föregående bekostade kommunerna arbetstiden till 100 % och ESF övriga kostnader (projektledning, utvärdering och kompetensutvecklingsinsatser osv) till 100 %. Under denna period däremot ersätter ESF 47 % av alla kostnader inklusive lönekostnad för den tid som de anställda genomför i projektet. Det innebär att det är viktigt att arbetsplatserna verkligen deltar i den utsträckning som planerats så att det finns medel för att täcka de 53 % av kostnaderna som ESF inte bekostar! Det vi kan göra nu är att hålla tummarna för att ansökan blir beviljad så att länets kommuner än en gång får ett tillskott av medel för att öka medarbetarnas kompetens i att ge brukaren stöd. Carina Schmidt

6 Sid 6 Verksamhetsplan Carpe 1 april mars 2016 Under vintern har Carpes styrgrupp arbetat med att ta fram en verksamhetsplan för verksamhetsåret 1 april mars Syftet med verksamhetplanen är att redovisa planering för verksamhetsåret, påvisa koppling till målen med Carpe, ge underlag för utvärdering och användas löpande under året t.ex. i styrgruppen samt vid upprättande av verksamhetsberättelse. Vidare så ger den en dokumentation av prioritering och utveckling över åren, återkoppling till ansvariga nämnder, information till kommuner som inte är representerade i styrgruppen. Sammanfattningsvis bör verksamhetsplanen bidra till att ständigt skapa legitimitet för Carpe. Verksamhetsplanen är utskickad till länets kommuner via CKA för vidarebefordran till ansvarig nämnd m.fl. När Carpes hemsida är i funktion igen kommer den även att finnas där. I verksamhetsplanen kan man bland annat läsa: Totalt är det ca 8200 personer som arbetar inom funktionshinderområdet i länets 26 kommuner. Av dessa är 18 % män. Ca 1500 personer därutöver arbetar inom socialpsykiatrins verksamheter. Totalt ca 380 handläggare (LSS handläggare, biståndshandläggare etc.) finns i länets kommuner. Cirka 400 chefer med personal, budget och verksamhetsansvar finns i länet. Siffrorna avser kommunalt driven verksamhet. Ca 30 % av kommunernas verksamhet drivs i februari 2015 i enskild regi. Siffrorna är en uppskattning utifrån olika fakta som insamlats via CKA. Läs om vad som ingår i Carpes verksamhetsplan på följande sida 7

7 Sid 7 I Carpes löpande verksamhet ingår bland annat: Att arbeta för att titelfrågan och Yrkeskraven lever vidare. Bevaka och belysa frågan om framtida rekryteringsutmaningar, att Carpe kan bidra till att göra yrket attraktivt och att främja tillgång till gymnasieutbildningar (anordnade av andra instanser). Nätverksmöten och erfarenhetsutbyten för olika frågor utifrån kommunernas behov och efterfrågan. Bland annat kring utveckling som påverkar framtida utformning av insatser på ett strategiskt plan, t ex många unga som inte vill bo i gruppbostad, personer i målgruppen som bildar familj, blandning av LSS och SoL-insatser. Att arbeta vidare med evidensbaserad praktik, Bland de Prioriterade områden för verksamheten 2015/2016 finns: Arbeta för att ytterligare stärka, utveckla och förankra de olika grupperna i Carpes organisation. Deltagande i samverkansformer där många kommuner är delaktiga, fokus på den regionala samverkan. Strategiråd, intresseorganisationer, även nationell samverkan. Omvärldsbevakning kring vad som är gemensamt för länets kommuner. Att anpassa utvecklingen av Carpe och utbudet efter förändringar och krav. Bevaka de små målgrupperna (kompetensutvecklingsbehoven). Fokus behövs på myndighetssidan., särskilda dialogmöten för frågor mellan utförare och myndighet. Erbjuda kurser ur Vård- och Omsorgsprogrammet och Barn- och Fritidsprogrammet på gymnasienivå utifrån kommunernas behov och möjlighet att finansiera. Erbjuda kurser på högskolenivå utifrån kommunernas behov och möjlighet att finansiera för alla yrkeskategorier som är i behov av kurser på högskolenivå. Bevaka utveckling av andra projekt ESF-utlysningen digital kompetensutveckling.

8 Sid 8 Tack för att få hjälpa till!! Viktig information När detta nummer av Carpebladet kommer ut så är nya hemsidan fortfarande under arbete, det betyder att det är viktigt att läsa informationen på förstasidan.det går nu fint att anmäla till alla aktiviteter via nya hemsidan! Ny hemsideadress www. forumcarpe.se Den gamla projektcarpe.se fungerar numera som ett arkiv. Nytt postnummer! carpe Sabbatsbergsvägen Stockholm Vi på den dagliga verksamheten Redaktionen Tackar för att vi har ännu en gång fått ansvaret att layouta Carpebladet. Hos oss går det stadigt frammåt och besökarantalet på vår hemsida ökar för varje månad. Vi ligger i tiden och vi arbetar för framtiden. Besök vår hemsida för mer info. / Joakim Myllgren, Grupphandledare Kartläggning pågår! Cia Bergström, enhetschef i Hägersten-Liljeholmen samt CKA, och Anna Ohlsén från projektledningen i Carpe, pratade på förra träffen för CKA ( Carpe kommunansvarig) om hur vi inom Carpe kan hjälpas åt att synliggöra vårt verksam-hetsområde för att locka o nya medarbetare. CKA och deras regelbundna träffar är en viktig del i den samverkan och dialog som pågår inom Carpe runt viktiga områden. Alla CKA ombads svara på en enkät där det önskas svar på diverse frågor som t.ex. om kommunerna/sdf har representation i de lokala programråden som gymnasieskolorna med yrkesförberedande program rog ska bjuda in till. Det är VIKTIGT att vi som bransch sitter med i dessa råd för att samarbeta med skolorna både runt praktikplatser men också för att påtala vilka kompetensbehov branschen har. Genom Carpe har vi möjligheter att skapa nätverk för att nå ut till skolor, studie- och yrkesvägledare och elever för att sprida kunskap kring vårt verksamhetsområde. Vi behöver hjälpas åt att redan i skolorna fånga elever för att minimera det rekryteringsbehov vi står inför med pensionsavgångar och sviktande intresse att utbilda sig inom vård- och omsorg. Svaren från enkäten kommer ligga till grund för fortsatt dialog vid nästa träff för CKA samt vid en dag till hösten där temat kommer att vara rekrytering. En dag och ett tema som nu blivit ett återkommande inslag under hösten. Anna Ohlsén, projektledningen Carpe Socialförvaltningen Carpe Ansvarig utgivare Karin Aleberg-Lövgren Redaktör Joakim Myllgren, tlf, Carpe

Socialförvaltningen Sida 0 (5) Verksamhetsplan

Socialförvaltningen Sida 0 (5) Verksamhetsplan Sida 0 (5) Forum CARPE 2017-04-01 Verksamhetsplan 2017-04-01 2018-03-31 Forum Carpe - kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholm län Sida 1 (5) Verksamhetsidé och övergripande

Läs mer

Socialförvaltningen Sida 0 (8) Verksamhetsplan

Socialförvaltningen Sida 0 (8) Verksamhetsplan Sida 0 (8) Forum CARPE 2016-04-01 Verksamhetsplan 2016-04-01 2017-03-31 Forum Carpe - kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholm län Sida 1 (8) Verksamhetsidé Forum Carpes

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Anmälan av ansökan om ESF-projekt DigIT - digital kompetensutveckling för omsorg inom funktionsnedsättning och äldreomsorg

Anmälan av ansökan om ESF-projekt DigIT - digital kompetensutveckling för omsorg inom funktionsnedsättning och äldreomsorg Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr: 1.5.3-350/2015 Sida 1 (5) 2015-06-29 Handläggare Christina Grönberg Telefon: 08-509 25 904 Till Socialnämnden

Läs mer

kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholm län

kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholm län Socialförvaltningen kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholm län Sida 1 (7) Verksamhetsidén bygger på att yrkesverksamma inom funktionshinderområdet kan utveckla sin

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Bakom kulisserna & GLAD SOMMAR!

Bakom kulisserna & GLAD SOMMAR! På gång i Bakom kulisserna & GLAD SOMMAR! Det byggs bakom kulisserna och det längtas! På vad då och efter vad? Under våren och sommaren byggs det flitigt på en ny webbplats, roligt... och svettigt! Vad

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Förmiddagen innehöll diverse olika Carpe frågor, en blandning av information

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ

Läs mer

Kompetensrådsträff 2011-03-17

Kompetensrådsträff 2011-03-17 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff 2011-03-17 Inledning Det nationella kompetensrådet träffades för tredje gången dagen efter den nationella konferensen om Möjligheter,

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Redovisning av statsbidrag 2016

Redovisning av statsbidrag 2016 Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.4-274-2016 Sida 1 (7) 2017-01-27 Handläggare Karin Wallqvist Telefon: 08-508 25 181 Till Socialnämnden 2017-02-28

Läs mer

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling Information till utbildningsanordnare i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe Syftet med materialet är att informera utbildningsanordnare om Carpe

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(10) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober december 2012 Inledning Socialfonden

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Fokus Yrkesutbildning VO

Fokus Yrkesutbildning VO Fokus Yrkesutbildning VO Genomförandeprojekt i den nationella utlysningen "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Mer information finns på: www.vo-college.se/esf Fokus Yrkesutbildning VO

Läs mer

Dagens program. 13:00 Validering

Dagens program. 13:00 Validering Dagens program 10:00 Välkomna! - Zenita Cider, VO-College kansli - Aisha Amin, VO-College Stockholm Senaste nytt från VO-College - Zenita Cider och Carin Bergström Aktuellt från Skolverket - Eva Ekstedt

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län

Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2013 bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län I februarinumret: 1 Ledaren Nationell Konferens 20/3 2 Nytt om Yrkeskraven Titlar och kompetensnivåer 3 Vägen mot

Läs mer

Minnesanteckningar Arbetsgruppsmöte för Yrkeshögskoleutbildning

Minnesanteckningar Arbetsgruppsmöte för Yrkeshögskoleutbildning M Minnesanteckningar Arbetsgruppsmöte för Yrkeshögskoleutbildning 2015-10-20 Förmiddag Närvarande: Carin Bergström, Mia Grauers, Marie Tibell, Tomas Gotthardsson, Lisbeth Sjödén, Monica Andersson och Karin

Läs mer

bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och

bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och Forum Carpe passerat. Planering för hösten 2013 pågår för fullt, så håll utkik på de kalendarier som finns på Carpes

Läs mer

Projektplan för Digitalt först med användaren i fokus

Projektplan för Digitalt först med användaren i fokus Projektplan för Digitalt först med användaren i fokus Uppdraget Regeringen uppdrar åt Kungliga biblioteket (KB) att under 2018-2020 nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna

Läs mer

Minnesanteckningar från STARTMÖTE 2012-05-04

Minnesanteckningar från STARTMÖTE 2012-05-04 Forum Projekt 2 Minnesanteckningar från STARTMÖTE 2012-05-04 Efter att Anna Mattson, styrgruppsordförande, hälsat alla välkomna genomfördes en presentationsrunda. Därefter gav Carin Bergström och Carina

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK Sammanställning från Forum Carpe EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Slutredovisning 2017 Stockholms län Bakgrund Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2015

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2015 Sida 1 (14) Forum 2015-04-01 Forum Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april 2014 31 mars 2015 Den första april 2012 startade Forum Carpe, en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli september 2013

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT November 2009 Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 30 juni 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna.

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2013-11-27 Uppstartmöte 2013-11-26, chefsnätverk för LSS-verksamhet i Dalarna. Regionalt utvecklingsarbete

Läs mer

Att undervisa utifrån funktionshinderområdets kompetensbehov

Att undervisa utifrån funktionshinderområdets kompetensbehov Att undervisa utifrån funktionshinderområdets kompetensbehov 2017-10-30 Forum Carpe Mia Grauers & Anna Ohlsén Carpes yrkeskrav Nationella konferenser om kompetensfrågan Samverkansprojekt Sthlm:s län Kompetensutveckling

Läs mer

Fokus Yrkesutbildning VO

Fokus Yrkesutbildning VO Fokus Yrkesutbildning VO Genomförandeprojekt i den nationella utlysningen "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Mer information finns på: www.vo-college.se/esf Fokus Yrkesutbildning VO

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 oktober 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) CARPES OLIKA NIVÅER Strukturell/ strategisk nivå Gruppnivå Individuell nivå Hur bedrivs Carpe? I Carpe är kompetensutveckling

Läs mer

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Elisabeth Högberg Utvecklingsledare 2 SAMMANFATTING

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna.

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(6) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-01-17 Uppstartsmöte 17 januari 2014, nätverk chefer för biståndshandläggare LSS. Regionalt utvecklingsarbete

Läs mer

Nationellt likvärdig YH-utbildning

Nationellt likvärdig YH-utbildning Nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen En beskrivning av arbetet och processen via Vård- och omsorgscollege. Verksamhetsplan för VO-College I föreningen Vård- och omsorgscollege verksamhetsplan

Läs mer

Minnesanteckningar. Kompetensrådsmöte med deltagare i NKR

Minnesanteckningar. Kompetensrådsmöte med deltagare i NKR Minnesanteckningar Kompetensrådsmöte med deltagare i NKR 2015-10-21 Tillbakablick Se bifogad presentation nr 1. Nationella kompetensrådet Bildades 2010 inom projekt CARPE. Redan på det första mötet 2010

Läs mer

Famnas kompetensforum i ehälsa

Famnas kompetensforum i ehälsa Famnas kompetensforum i ehälsa Viktoria Loo Skyman Famna Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg 80 stiftelser, ideella föreningar och företag som bedriver verksamhet på uppdrag av det offentliga.

Läs mer

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida.

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida. Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2014 I marsnummret: 1 Ledaren Nationell konferens 20-21 maj 2 Dialogmöte om kompetensbehov och rekrytering 3 Hur kan vi locka

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 mars 2012 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) Februari 2010 (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

ESF-projekt om stärkt digital kompetens inom vård och omsorg

ESF-projekt om stärkt digital kompetens inom vård och omsorg ESF-projekt om stärkt digital kompetens inom vård och omsorg Stärkt digital kompetens för vårdoch omsorgssektorn II Programområde 1 - Kompetensförsörjning, mål 1.1. Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till personer som åldras Innehåll 1. Om kompetensinventeringen i delprojektet... 3 2. Grundläggande kompetensutvecklingsbehov... 3 Kontakt

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FORUM CARPE 1 APRIL 31 DECEMBER 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FORUM CARPE 1 APRIL 31 DECEMBER 2012 Forum VERKSAMHETSBERÄTTELSE FORUM CARPE 1 APRIL 31 DECEMBER 2012 Den sista mars avslutades EU-projektet Carpe efter drygt tre år av verksamhets- och kompetensutveckling i bred samverkan. Funktionshinderområdet

Läs mer

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2013

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2013 Sida 1 (18) Forum 2013-06-10 Forum Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april 2012 31 mars 2013 Den här verksamhetsberättelsen speglar Forum Carpes första verksamhetsår och kompletterar den verksamhetsberättelse

Läs mer

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Dnr: RS 2013-541 Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2014-2015 Susanne Olsson 2014 Utvecklingsledare Ingegerd

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK Rapport från Forum CARPE EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Januari - December 2015 Stockholms län Bakgrund I överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Regionala dialoger inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Det finns behov och en efterfrågan av medarbetare med eftergymnasial

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna?

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Sänk blicken Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Som du säkert vet ligger det på statens

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

En kommunal kulturskola för framtiden en strategi för de statliga insatserna (prop. 2017/18:164)

En kommunal kulturskola för framtiden en strategi för de statliga insatserna (prop. 2017/18:164) Kulturskolecentrum En kommunal kulturskola för framtiden en strategi för de statliga insatserna (prop. 2017/18:164) Beslutades av riksdagen i maj 2018 Syfte stödja den kommunala kulturskolan när det gäller

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Uppdaterad på gemensamt styrgruppsmöte den 8 september 2016. (Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj 2014, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg.) Avsiktsförklaring

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari - mars 2012

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 Innehåll 1. Om Projekt Carpe 2 och delprojektet Chefer utan högskoleutbildning... 3 2. Deltagare...

Läs mer

Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg

Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg Kompetensrådsträff för deltagare i NKR Carina Wiström Bergstock Ann-Kristin Sandebjer 2018-03-13 Avslutade och pågående

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Vo Vård och Omsorg Gunilla Larsen Tel: Vård- och omsorgsnämnden

ESLÖVS KOMMUN. Vo Vård och Omsorg Gunilla Larsen Tel: Vård- och omsorgsnämnden ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Gunilla Larsen Tel: 0413-622 61 Vo0.2012.0135 2012-04-10 Vård- och omsorgsnämnden Ändrade utbildningskrav inom LSS-verksamhet Ärendebeskrivning Förändrade behov hos brukarna

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0

Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0 Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0 Nu är hösten här och alla börjar så smått komma tillbaka från sina sommarsemestrar. Som många av er säkert redan hört kommer internutbildningarna i Nyfiken på

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Rapport från Forum Carpe Stockholms län Januari-December 2015 Bakgrund I överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

EUROPEISKA SOCIALFONDEN Vi förändrar arbetsmarknaden

EUROPEISKA SOCIALFONDEN Vi förändrar arbetsmarknaden EUROPEISKA SOCIALFONDEN Vi förändrar arbetsmarknaden Europeiska Socialfonden (ESF) ett verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa Ca 13 miljarder sek under åren 2014-2020 till lokala, regionala

Läs mer

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014.

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-10-17 Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. Närvarande: Lotta

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer. med funktionsnedsättning

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer. med funktionsnedsättning EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 1 2 Innehåll Om utvecklingsarbetet... 5 Fördelning

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(10) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari mars 2014 Inledning Socialfonden

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Kommande möten Regionala ordförande och samordnare 19 april Diskussion

Läs mer

Vad är delaktighet för dig?

Vad är delaktighet för dig? Vad är delaktighet för dig? Inspiration till samtal om delaktighet, självbestämmande och inflytande Detta häfte bygger på rapporten Vad är delaktighet för dig? ett delprojekt i satsningen för en evidensbaserad

Läs mer

Kunskapssatsning för baspersonal inom bland annat LSS

Kunskapssatsning för baspersonal inom bland annat LSS EXTRA Extra nyhetsbrev TEMA: Kunskapssatsning för LSS-personal Kunskapssatsning för baspersonal inom bland annat LSS Regeringen har beslutat att satsa 190 miljoner kronor under år 2016 på en kompetenssatsning

Läs mer

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2014

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2014 Sida 1 (18) Forum 2014-04-01 Forum Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april 2013 31 mars 2014 Den första april 2012 startade Forum Carpe, en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen Ansökan Sida 1 (7) 2016-11-18 Fylls i av stadsledningskontoret: Diarienummer: 210-1196/2016 Ansökningsnummer: Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats.

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

KURSBLAD för våren 2018

KURSBLAD för våren 2018 Forum KURSBLAD för våren 2018 Hej! Äntligen är kursbladet här! Det betyder att vi har en ny härlig termin framför oss med spännande kurser på Forum Carpe. Ytterligare kompetensutveckling tillkommer under

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Barns delaktighet och rätt att komma till tals i handläggning av LSS-insatser. Funktionshinderinspektörernas granskning 2017

Barns delaktighet och rätt att komma till tals i handläggning av LSS-insatser. Funktionshinderinspektörernas granskning 2017 Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-02-21 Handläggare Carina Cronwall Telefon: 0850822310 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2018-03-15 Barns delaktighet

Läs mer