Tiden går fort när man har roligt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tiden går fort när man har roligt"

Transkript

1 Nr Tiden går fort när man har roligt Bild hämtad ifrån unsplash.com. Fotograf Jeremy Cai. Ja tänk vad tiden går, vi är nu inne på Carpes fjärde verksamhets år som går från och med 1 april mars Det är ännu längre sedan Carpe startade, det var 2008 när sex kommuner i länet beslutade sig för att samverka kring kompetens- och verksamhetsutvecklingsfrågor inom funktionshinderområdet. I samma veva öppnades möjligheten att söka medel från Europeiska socialfonden, ESF. Ansökan skrevs och beviljades och projekt Carpe startades. Det projektet följdes sedan av Carpe 2, även det delfinansierat av ESF medel. Och Carpe är resultatet av första Carpe projektet, den kommungemensamma funktionen för kompetens- och verksamhetsutveckling där idag länets alla 26 kommuner ingår. ngå Den som skrivit alla tidigare ansökningar till ESF rådet som lett till att projekten beviljats och att vi är där vi är i dag, är fd projektledaren Carina Schmidt. Hon gick i pension under 2013 men har funnits med i kulisserna och bland annat jobbat med den deltagarstatistik som skickats ut till CKA (Carpe kommunansvarig) vid varje tertial. Nu har Carina åter greppat pennan, nåja tangentbordet och är i full gång med att delta i skrivandet av en ny ESF ansökan. Den här gången som en del i ett större projekt där flera kommuners äldreomsorg finns med. Digital kompettensutveckling är fokus för ansökan och mer info om ansökan hittar du längre fram i bladet. Vårens kompetensutveckling har varit välbesökt och nu pågår planeringen för hösten för fullt. När du läser det här bladet bör inbjudningar till kompetensutveckling i augusti och september finnas på hemsidan. I förra Carpe bladet skrev jag att Ingela Nilsson skulle börja arbeta som projektledare i Carpe i april. Ingela är nu på plats och vem hon är kan du läsa om längre fram i bladet. Den 18 maj börjar Mia Grauers arbeta i Carpe och då är den delvis nya projektledningen på plats. Vem Mia är kommer du att få veta mer om i kommande Carpe blad. Tiden går som sagt fort när man har roligt. Roligt har jag haft sedan jag började jobba med förprojektet till Carpe under 2008 och har sedan dess varit projektledare och projektchef. Bland det roligaste är den fantastiska samverkan som är Carpes grund. Nu är det dags för mig att lämna stafettpinnen vidare till en delvis ny projektledning och ta mig an nya utmaningar. From 1 juni finns jag på Vård- och omsorgscolleges kansli där jag kommer att arbeta som utvecklingsledare. Mer om Vård och omsorgscollege hittar du på Ett stort lycka till med arbetet i Carpe och tack för mig! Carin Bergström Projektledare

2 Sid 2 Ny på jobbet! Vem är du och vad har du jobbat med tidigare? Jag heter Ingela Nilsson och är ny som delprojektledare i Carpes projektledning. Har arbetat inom funktionshinderområdet i många år, främst som handläggare, först som biståndshandläggare för vuxna med funktionsnedsättning och under senare år som LSS-handläggare för barn och unga på Kungsholmen, Stockholm Stad. Som handläggare för barn har jag särskilt arbetat med att utveckla barns delaktighet och barnperspektivet kopplat till handläggningen. Har även arbetat som verksamhetsplanerare, utbildare och kontaktsekreterare. Under åren har jag haft förmånen att arbeta med olika typer av utvecklingsarbeten med gemensam nämnare att det ska leda till goda resultat för brukarna. Exempelvis kan digitalt kommunikationsstöd för att öka barns och ungas delaktighet nämnas, systematisk uppföljning, och bemötandefrågor. Vilka förväntningar har du på ditt nya jobb? Jag har stora förväntningar och är otroligt glad över mina nya uppdrag inom Carpe! Att tillsammans med er arbeta vidare med det angelägna arbetet att synliggöra verksamhetsområdet, höja kompetensen och sprida goda exempel. Överlag ligger kompetens- och verksamhetsutveckling mig varmt om hjärtat och i synnerhet när det gäller funktionshinderområdet. Ser fram emot att få träffa er i samband med de olika aktiviteter som Carpe ordnar! Gymnasiekurser i Carpe läsåret ? Under vintern genomfördes en inventering av kommunernas behov av gymnasiekurser. Nu finns ett underlag från den inventeringen. Den visar att det finns behov av fler gymnasiekurser än enbart Specialpedagogik 1 och 2. Några kommuner har bett om uppskov med Någ att svara, då de nu jobbar med titelfrågan kopplat till kompetensnivåer och därmed genomför egna inventeringar av utbildningsbehov. De mest efterfrågade kurserna, förutom Specialpedagogik 1 och 2 var: Grundläggande vård och omsorg, Etik och människans livsvillkor, Psykiatri, men även Kommunikation, Pedagogiskt ledarskap och Friskvård och hälsa fanns med bland de kurser som efterfrågas. Planering för höstens kurser har påbörjats och den 19 augusti startar Specialpedagogik 1. Inbjudan kommer i början av maj och sista anmälningsdag är den 22 juni. Fortsatt planering sker under våren. Alla kurser ovan kommer inte att kunna erbjudas under hösten men planering pågår och några kurser kommer i höst och andra förhoppningsvis till vårterminen Carin Bergström

3 Sid 3 I samverkan med Skärholmen om mat & åldrande Den 28 april kom runt 30 deltagare från runt 10 olika kommuner/sdf för att lyssna till Kristina Andersson, dietist och enhetschef från Skärholmens stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. Temat var mat och hälsa för äldre personer inom funktionshinderområdet. Rubriken för dagen var Måltiden och åldrande. Den här föreläsningen var ett exempel på den viktiga samverkan inom Carpe där Kristina kom och delade med sig av sin stora kunskap. Det handlade om viktiga fakta kring måltiden, åldrandet och vad som händer med kroppen och behoven i åldrandet. Många myter och förställningar sattes på prov. En viktig del av dagen var den dialog beh som Kristina hade skapat utrymme för. Föreläsningen, som var mycket uppskattad, var också ett exempel på behovet av att fortsätta att lyfta och synliggöra viktiga kunskapsområden kring åldrande hos personer i behov av stöd. Malin Makboul, projektledningen Carpe Delaktighetsveckan 2015 I mars genomfördes delaktighetsveckan för andra året i rad. Några kom igen för att medverka andra medverkade för första gången. Det var en vecka där intresseorganisationer, praktik och forskning på olika sätt kom för att lyfta ämnen som rör temat delaktighet. Dagarna erbjöd också dialog och erfarenhetsutbyte kollegor och kommuner emellan. Veckan anordnades inom ramen för den natio nella satsningen mot en evidensbaserad praktik, en Teman under veckan var satsning som Carpe barns rättigheter och barnfått i uppdrag att arbeta med. ens perspektiv, delaktighet I den satsningen är tre om- och inflytande i social doråden prioriterade. Område- kumentation och uppfölna är förstärkt delaktighet jning, delaktighet och inoch inflytande för barn och flytande i arbetet med ge unga med funktionnomförandeplaner, supsnedsättning, förstärkt bru- ported education, indivikarmedverkan och att iniduell livslång rehabilitertiera, genomföra och utveck- ing, vägar till arbete och la systematisk uppföljning. elevens röst i skolan. Bildtext: Meta Wiborgh, förbundsordmeta förande Hjärnkraft, Ingela Halvarsson, projektledare, Attention riksförbundet, Conny Bergqvist, Klippanrådgivare och Kia Mundebo, ombudsman FUB,Mats Jansson, om budsman Autism- och Aspergerförbundet och Monica Barsch, KTH -panrådgivare, Riksförbundet FUB, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Attention riksförbundet och HSO i Stockholms län. Aktörer som medverkande var Myndigheten för delak- Tack till alla medvertighet, Lidingö stad, Hudkande & deltagare för dinge kommun, Homsan AB, den här fullspäckade Trosa kommun, Botkyrka och viktiga vecka där kommun, Ann-Marie Sten- kunskapsspridning, erhammar, frilansande utredare farenhetsutbyte & och skribent i funktionshin- dialog genomfördes. derfrågor, Ulla Essén utredare på Socialstyrelsen, Autism- Malin Makboul, prooch Aspergerförbundet i jektledningen samverkan med KTH, Klip- Carpe

4 Sid 4 Höstens Dialog utökad styrgrupp Carpes styrgrupp bjuder in den person i varje kommun som skulle ha suttit i styrgruppen om alla kommuner varit representerade där till ett dia logmöte med fokus på Carpes uppdrag nu och i framtiden. Det är något som genomförts även tidigare år och årets Dialog är den 4 september kl Inbjudan kommer att skickas ut i juni. Tanken är att under en förmiddag få en gemensam bild över nuläget och de uppdrag Carpe har, men även blicka framåt och identifiera andra/nya/möjliga områden att arbeta med. Resultatet av förmiddagens diskussioner kommer på olika sätt att användas i styrgruppens fortsatta arbete. Besök gärna Kommundialog 2015 Under våren har delar av Carpes projektledning besökt ett antal kommuner i länet med syfte att ha en dialog kring gemensamma frågor inom funktionshinderområdet. Den årligt återkommande så kallade kommunrundan är ett erbjudande till alla kommuner i länet. När flera kommuner lyfter upp liknande utvecklingsbehov kan vi tillsammans skapa forum för dialog och erfarenhetsutbyte eller kompetensutveckling i ämnet. Genom kommundialogen får vi också en inblick i allt fantastiskt arbete som pågår i kommunerna. Det finns många goda exempel att sprida! Vid vårens kommundialoger har vi kunnat se en fortsatt vilja till att dela med sig av erfarenheter, projekt och utvecklingsarbeten och ett intresse för samverkan kommuner emellan. Om du är CKA (Carpe kommun ansvarig) och ni i er kommun önskar boka en kommundialog, kontakta någon av oss i projektledningen så ordnar vi ett datum. Vi ser redan framemot höstens kommundialoger! Ingela Nilsson, Projektledningen Carpe

5 Sid 5 Digital kompetens Idag när jag skriver den här artikeln så är det Valborgsmässoafton och när Carpebladet kommer ut är det midsommar. Däremellan om allt går planenligt så har en ansökan lämnats in till ESF rådet. Ansökan gäller utveckling av digital kompetens. Projektet kommer att genomföras gemensamt inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet och socialpsykiatrin med Stockholms stads äldreförvaltning som projektägare. Hur många kommuner som, utöver Stockholms stad, kommer att delta vet jag inte idag eftersom vi nu samlar in underlag från intresserade kommuner. Om ansökan beviljas beräknas projektet att starta den 1 november med en analys- och planeringsfas under nio månader. Alla medarbetare på de arbetsplatser som deltar i projektet ska under den tiden göra en analys över vilken digital kompetens som behövs för att möta brukarnas behov. När analystiden är över ska en rapport skickas in till ESF-rådet med uppgifter om vilken kompetensutveckling som ska genomföras under två års genomförande. Kompetensutvecklingen ska ligga inom dessa ramar: Kompetensutveckling för att kunna använda och stödja brukare att nyttja hjälpmedel och sociala medier. Kompetensutveckling för att medarbetare ska kunna bli trygga i att stödja brukare som har olika kommunikations och andra tekniska hjälpmedel och i att kommunicera genom sociala medier. Kompetensutveckling i webbstöd. Under analys- och planeringsfasen ska även diskuteras och beslutas hur kompetensutvecklingen ska genomföras, vilka organisationer som vill vara samarbetspartner samt inte minst lägga upp hur utvärderingen ska gå till. Tidplan för projektet: Ska ansökan ska vara inne analys- och planeringsfas genomförandefas avslutningsfas Carpe är ingen projektdeltagare utan det är de enskilda kommunerna, men självfallet ska arbetet samordnas med Carpe och resultat spridas den vägen. En skillnad mellan projekt under nuvarande u programperiod (EU:s sexåriga tidsindelning) och föregående är finansieringen. I föregående bekostade kommunerna arbetstiden till 100 % och ESF övriga kostnader (projektledning, utvärdering och kompetensutvecklingsinsatser osv) till 100 %. Under denna period däremot ersätter ESF 47 % av alla kostnader inklusive lönekostnad för den tid som de anställda genomför i projektet. Det innebär att det är viktigt att arbetsplatserna verkligen deltar i den utsträckning som planerats så att det finns medel för att täcka de 53 % av kostnaderna som ESF inte bekostar! Det vi kan göra nu är att hålla tummarna för att ansökan blir beviljad så att länets kommuner än en gång får ett tillskott av medel för att öka medarbetarnas kompetens i att ge brukaren stöd. Carina Schmidt

6 Sid 6 Verksamhetsplan Carpe 1 april mars 2016 Under vintern har Carpes styrgrupp arbetat med att ta fram en verksamhetsplan för verksamhetsåret 1 april mars Syftet med verksamhetplanen är att redovisa planering för verksamhetsåret, påvisa koppling till målen med Carpe, ge underlag för utvärdering och användas löpande under året t.ex. i styrgruppen samt vid upprättande av verksamhetsberättelse. Vidare så ger den en dokumentation av prioritering och utveckling över åren, återkoppling till ansvariga nämnder, information till kommuner som inte är representerade i styrgruppen. Sammanfattningsvis bör verksamhetsplanen bidra till att ständigt skapa legitimitet för Carpe. Verksamhetsplanen är utskickad till länets kommuner via CKA för vidarebefordran till ansvarig nämnd m.fl. När Carpes hemsida är i funktion igen kommer den även att finnas där. I verksamhetsplanen kan man bland annat läsa: Totalt är det ca 8200 personer som arbetar inom funktionshinderområdet i länets 26 kommuner. Av dessa är 18 % män. Ca 1500 personer därutöver arbetar inom socialpsykiatrins verksamheter. Totalt ca 380 handläggare (LSS handläggare, biståndshandläggare etc.) finns i länets kommuner. Cirka 400 chefer med personal, budget och verksamhetsansvar finns i länet. Siffrorna avser kommunalt driven verksamhet. Ca 30 % av kommunernas verksamhet drivs i februari 2015 i enskild regi. Siffrorna är en uppskattning utifrån olika fakta som insamlats via CKA. Läs om vad som ingår i Carpes verksamhetsplan på följande sida 7

7 Sid 7 I Carpes löpande verksamhet ingår bland annat: Att arbeta för att titelfrågan och Yrkeskraven lever vidare. Bevaka och belysa frågan om framtida rekryteringsutmaningar, att Carpe kan bidra till att göra yrket attraktivt och att främja tillgång till gymnasieutbildningar (anordnade av andra instanser). Nätverksmöten och erfarenhetsutbyten för olika frågor utifrån kommunernas behov och efterfrågan. Bland annat kring utveckling som påverkar framtida utformning av insatser på ett strategiskt plan, t ex många unga som inte vill bo i gruppbostad, personer i målgruppen som bildar familj, blandning av LSS och SoL-insatser. Att arbeta vidare med evidensbaserad praktik, Bland de Prioriterade områden för verksamheten 2015/2016 finns: Arbeta för att ytterligare stärka, utveckla och förankra de olika grupperna i Carpes organisation. Deltagande i samverkansformer där många kommuner är delaktiga, fokus på den regionala samverkan. Strategiråd, intresseorganisationer, även nationell samverkan. Omvärldsbevakning kring vad som är gemensamt för länets kommuner. Att anpassa utvecklingen av Carpe och utbudet efter förändringar och krav. Bevaka de små målgrupperna (kompetensutvecklingsbehoven). Fokus behövs på myndighetssidan., särskilda dialogmöten för frågor mellan utförare och myndighet. Erbjuda kurser ur Vård- och Omsorgsprogrammet och Barn- och Fritidsprogrammet på gymnasienivå utifrån kommunernas behov och möjlighet att finansiera. Erbjuda kurser på högskolenivå utifrån kommunernas behov och möjlighet att finansiera för alla yrkeskategorier som är i behov av kurser på högskolenivå. Bevaka utveckling av andra projekt ESF-utlysningen digital kompetensutveckling.

8 Sid 8 Tack för att få hjälpa till!! Viktig information När detta nummer av Carpebladet kommer ut så är nya hemsidan fortfarande under arbete, det betyder att det är viktigt att läsa informationen på förstasidan.det går nu fint att anmäla till alla aktiviteter via nya hemsidan! Ny hemsideadress www. forumcarpe.se Den gamla projektcarpe.se fungerar numera som ett arkiv. Nytt postnummer! carpe Sabbatsbergsvägen Stockholm Vi på den dagliga verksamheten Redaktionen Tackar för att vi har ännu en gång fått ansvaret att layouta Carpebladet. Hos oss går det stadigt frammåt och besökarantalet på vår hemsida ökar för varje månad. Vi ligger i tiden och vi arbetar för framtiden. Besök vår hemsida för mer info. / Joakim Myllgren, Grupphandledare Kartläggning pågår! Cia Bergström, enhetschef i Hägersten-Liljeholmen samt CKA, och Anna Ohlsén från projektledningen i Carpe, pratade på förra träffen för CKA ( Carpe kommunansvarig) om hur vi inom Carpe kan hjälpas åt att synliggöra vårt verksam-hetsområde för att locka o nya medarbetare. CKA och deras regelbundna träffar är en viktig del i den samverkan och dialog som pågår inom Carpe runt viktiga områden. Alla CKA ombads svara på en enkät där det önskas svar på diverse frågor som t.ex. om kommunerna/sdf har representation i de lokala programråden som gymnasieskolorna med yrkesförberedande program rog ska bjuda in till. Det är VIKTIGT att vi som bransch sitter med i dessa råd för att samarbeta med skolorna både runt praktikplatser men också för att påtala vilka kompetensbehov branschen har. Genom Carpe har vi möjligheter att skapa nätverk för att nå ut till skolor, studie- och yrkesvägledare och elever för att sprida kunskap kring vårt verksamhetsområde. Vi behöver hjälpas åt att redan i skolorna fånga elever för att minimera det rekryteringsbehov vi står inför med pensionsavgångar och sviktande intresse att utbilda sig inom vård- och omsorg. Svaren från enkäten kommer ligga till grund för fortsatt dialog vid nästa träff för CKA samt vid en dag till hösten där temat kommer att vara rekrytering. En dag och ett tema som nu blivit ett återkommande inslag under hösten. Anna Ohlsén, projektledningen Carpe Socialförvaltningen Carpe Ansvarig utgivare Karin Aleberg-Lövgren Redaktör Joakim Myllgren, tlf, Carpe

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari - mars 2012

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Möjligheter, utmaningar och kompetens inom funktionshinderområdet! Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Program

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer