Tiden går fort när man har roligt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tiden går fort när man har roligt"

Transkript

1 Nr Tiden går fort när man har roligt Bild hämtad ifrån unsplash.com. Fotograf Jeremy Cai. Ja tänk vad tiden går, vi är nu inne på Carpes fjärde verksamhets år som går från och med 1 april mars Det är ännu längre sedan Carpe startade, det var 2008 när sex kommuner i länet beslutade sig för att samverka kring kompetens- och verksamhetsutvecklingsfrågor inom funktionshinderområdet. I samma veva öppnades möjligheten att söka medel från Europeiska socialfonden, ESF. Ansökan skrevs och beviljades och projekt Carpe startades. Det projektet följdes sedan av Carpe 2, även det delfinansierat av ESF medel. Och Carpe är resultatet av första Carpe projektet, den kommungemensamma funktionen för kompetens- och verksamhetsutveckling där idag länets alla 26 kommuner ingår. ngå Den som skrivit alla tidigare ansökningar till ESF rådet som lett till att projekten beviljats och att vi är där vi är i dag, är fd projektledaren Carina Schmidt. Hon gick i pension under 2013 men har funnits med i kulisserna och bland annat jobbat med den deltagarstatistik som skickats ut till CKA (Carpe kommunansvarig) vid varje tertial. Nu har Carina åter greppat pennan, nåja tangentbordet och är i full gång med att delta i skrivandet av en ny ESF ansökan. Den här gången som en del i ett större projekt där flera kommuners äldreomsorg finns med. Digital kompettensutveckling är fokus för ansökan och mer info om ansökan hittar du längre fram i bladet. Vårens kompetensutveckling har varit välbesökt och nu pågår planeringen för hösten för fullt. När du läser det här bladet bör inbjudningar till kompetensutveckling i augusti och september finnas på hemsidan. I förra Carpe bladet skrev jag att Ingela Nilsson skulle börja arbeta som projektledare i Carpe i april. Ingela är nu på plats och vem hon är kan du läsa om längre fram i bladet. Den 18 maj börjar Mia Grauers arbeta i Carpe och då är den delvis nya projektledningen på plats. Vem Mia är kommer du att få veta mer om i kommande Carpe blad. Tiden går som sagt fort när man har roligt. Roligt har jag haft sedan jag började jobba med förprojektet till Carpe under 2008 och har sedan dess varit projektledare och projektchef. Bland det roligaste är den fantastiska samverkan som är Carpes grund. Nu är det dags för mig att lämna stafettpinnen vidare till en delvis ny projektledning och ta mig an nya utmaningar. From 1 juni finns jag på Vård- och omsorgscolleges kansli där jag kommer att arbeta som utvecklingsledare. Mer om Vård och omsorgscollege hittar du på Ett stort lycka till med arbetet i Carpe och tack för mig! Carin Bergström Projektledare

2 Sid 2 Ny på jobbet! Vem är du och vad har du jobbat med tidigare? Jag heter Ingela Nilsson och är ny som delprojektledare i Carpes projektledning. Har arbetat inom funktionshinderområdet i många år, främst som handläggare, först som biståndshandläggare för vuxna med funktionsnedsättning och under senare år som LSS-handläggare för barn och unga på Kungsholmen, Stockholm Stad. Som handläggare för barn har jag särskilt arbetat med att utveckla barns delaktighet och barnperspektivet kopplat till handläggningen. Har även arbetat som verksamhetsplanerare, utbildare och kontaktsekreterare. Under åren har jag haft förmånen att arbeta med olika typer av utvecklingsarbeten med gemensam nämnare att det ska leda till goda resultat för brukarna. Exempelvis kan digitalt kommunikationsstöd för att öka barns och ungas delaktighet nämnas, systematisk uppföljning, och bemötandefrågor. Vilka förväntningar har du på ditt nya jobb? Jag har stora förväntningar och är otroligt glad över mina nya uppdrag inom Carpe! Att tillsammans med er arbeta vidare med det angelägna arbetet att synliggöra verksamhetsområdet, höja kompetensen och sprida goda exempel. Överlag ligger kompetens- och verksamhetsutveckling mig varmt om hjärtat och i synnerhet när det gäller funktionshinderområdet. Ser fram emot att få träffa er i samband med de olika aktiviteter som Carpe ordnar! Gymnasiekurser i Carpe läsåret ? Under vintern genomfördes en inventering av kommunernas behov av gymnasiekurser. Nu finns ett underlag från den inventeringen. Den visar att det finns behov av fler gymnasiekurser än enbart Specialpedagogik 1 och 2. Några kommuner har bett om uppskov med Någ att svara, då de nu jobbar med titelfrågan kopplat till kompetensnivåer och därmed genomför egna inventeringar av utbildningsbehov. De mest efterfrågade kurserna, förutom Specialpedagogik 1 och 2 var: Grundläggande vård och omsorg, Etik och människans livsvillkor, Psykiatri, men även Kommunikation, Pedagogiskt ledarskap och Friskvård och hälsa fanns med bland de kurser som efterfrågas. Planering för höstens kurser har påbörjats och den 19 augusti startar Specialpedagogik 1. Inbjudan kommer i början av maj och sista anmälningsdag är den 22 juni. Fortsatt planering sker under våren. Alla kurser ovan kommer inte att kunna erbjudas under hösten men planering pågår och några kurser kommer i höst och andra förhoppningsvis till vårterminen Carin Bergström

3 Sid 3 I samverkan med Skärholmen om mat & åldrande Den 28 april kom runt 30 deltagare från runt 10 olika kommuner/sdf för att lyssna till Kristina Andersson, dietist och enhetschef från Skärholmens stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. Temat var mat och hälsa för äldre personer inom funktionshinderområdet. Rubriken för dagen var Måltiden och åldrande. Den här föreläsningen var ett exempel på den viktiga samverkan inom Carpe där Kristina kom och delade med sig av sin stora kunskap. Det handlade om viktiga fakta kring måltiden, åldrandet och vad som händer med kroppen och behoven i åldrandet. Många myter och förställningar sattes på prov. En viktig del av dagen var den dialog beh som Kristina hade skapat utrymme för. Föreläsningen, som var mycket uppskattad, var också ett exempel på behovet av att fortsätta att lyfta och synliggöra viktiga kunskapsområden kring åldrande hos personer i behov av stöd. Malin Makboul, projektledningen Carpe Delaktighetsveckan 2015 I mars genomfördes delaktighetsveckan för andra året i rad. Några kom igen för att medverka andra medverkade för första gången. Det var en vecka där intresseorganisationer, praktik och forskning på olika sätt kom för att lyfta ämnen som rör temat delaktighet. Dagarna erbjöd också dialog och erfarenhetsutbyte kollegor och kommuner emellan. Veckan anordnades inom ramen för den natio nella satsningen mot en evidensbaserad praktik, en Teman under veckan var satsning som Carpe barns rättigheter och barnfått i uppdrag att arbeta med. ens perspektiv, delaktighet I den satsningen är tre om- och inflytande i social doråden prioriterade. Område- kumentation och uppfölna är förstärkt delaktighet jning, delaktighet och inoch inflytande för barn och flytande i arbetet med ge unga med funktionnomförandeplaner, supsnedsättning, förstärkt bru- ported education, indivikarmedverkan och att iniduell livslång rehabilitertiera, genomföra och utveck- ing, vägar till arbete och la systematisk uppföljning. elevens röst i skolan. Bildtext: Meta Wiborgh, förbundsordmeta förande Hjärnkraft, Ingela Halvarsson, projektledare, Attention riksförbundet, Conny Bergqvist, Klippanrådgivare och Kia Mundebo, ombudsman FUB,Mats Jansson, om budsman Autism- och Aspergerförbundet och Monica Barsch, KTH -panrådgivare, Riksförbundet FUB, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Attention riksförbundet och HSO i Stockholms län. Aktörer som medverkande var Myndigheten för delak- Tack till alla medvertighet, Lidingö stad, Hudkande & deltagare för dinge kommun, Homsan AB, den här fullspäckade Trosa kommun, Botkyrka och viktiga vecka där kommun, Ann-Marie Sten- kunskapsspridning, erhammar, frilansande utredare farenhetsutbyte & och skribent i funktionshin- dialog genomfördes. derfrågor, Ulla Essén utredare på Socialstyrelsen, Autism- Malin Makboul, prooch Aspergerförbundet i jektledningen samverkan med KTH, Klip- Carpe

4 Sid 4 Höstens Dialog utökad styrgrupp Carpes styrgrupp bjuder in den person i varje kommun som skulle ha suttit i styrgruppen om alla kommuner varit representerade där till ett dia logmöte med fokus på Carpes uppdrag nu och i framtiden. Det är något som genomförts även tidigare år och årets Dialog är den 4 september kl Inbjudan kommer att skickas ut i juni. Tanken är att under en förmiddag få en gemensam bild över nuläget och de uppdrag Carpe har, men även blicka framåt och identifiera andra/nya/möjliga områden att arbeta med. Resultatet av förmiddagens diskussioner kommer på olika sätt att användas i styrgruppens fortsatta arbete. Besök gärna Kommundialog 2015 Under våren har delar av Carpes projektledning besökt ett antal kommuner i länet med syfte att ha en dialog kring gemensamma frågor inom funktionshinderområdet. Den årligt återkommande så kallade kommunrundan är ett erbjudande till alla kommuner i länet. När flera kommuner lyfter upp liknande utvecklingsbehov kan vi tillsammans skapa forum för dialog och erfarenhetsutbyte eller kompetensutveckling i ämnet. Genom kommundialogen får vi också en inblick i allt fantastiskt arbete som pågår i kommunerna. Det finns många goda exempel att sprida! Vid vårens kommundialoger har vi kunnat se en fortsatt vilja till att dela med sig av erfarenheter, projekt och utvecklingsarbeten och ett intresse för samverkan kommuner emellan. Om du är CKA (Carpe kommun ansvarig) och ni i er kommun önskar boka en kommundialog, kontakta någon av oss i projektledningen så ordnar vi ett datum. Vi ser redan framemot höstens kommundialoger! Ingela Nilsson, Projektledningen Carpe

5 Sid 5 Digital kompetens Idag när jag skriver den här artikeln så är det Valborgsmässoafton och när Carpebladet kommer ut är det midsommar. Däremellan om allt går planenligt så har en ansökan lämnats in till ESF rådet. Ansökan gäller utveckling av digital kompetens. Projektet kommer att genomföras gemensamt inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet och socialpsykiatrin med Stockholms stads äldreförvaltning som projektägare. Hur många kommuner som, utöver Stockholms stad, kommer att delta vet jag inte idag eftersom vi nu samlar in underlag från intresserade kommuner. Om ansökan beviljas beräknas projektet att starta den 1 november med en analys- och planeringsfas under nio månader. Alla medarbetare på de arbetsplatser som deltar i projektet ska under den tiden göra en analys över vilken digital kompetens som behövs för att möta brukarnas behov. När analystiden är över ska en rapport skickas in till ESF-rådet med uppgifter om vilken kompetensutveckling som ska genomföras under två års genomförande. Kompetensutvecklingen ska ligga inom dessa ramar: Kompetensutveckling för att kunna använda och stödja brukare att nyttja hjälpmedel och sociala medier. Kompetensutveckling för att medarbetare ska kunna bli trygga i att stödja brukare som har olika kommunikations och andra tekniska hjälpmedel och i att kommunicera genom sociala medier. Kompetensutveckling i webbstöd. Under analys- och planeringsfasen ska även diskuteras och beslutas hur kompetensutvecklingen ska genomföras, vilka organisationer som vill vara samarbetspartner samt inte minst lägga upp hur utvärderingen ska gå till. Tidplan för projektet: Ska ansökan ska vara inne analys- och planeringsfas genomförandefas avslutningsfas Carpe är ingen projektdeltagare utan det är de enskilda kommunerna, men självfallet ska arbetet samordnas med Carpe och resultat spridas den vägen. En skillnad mellan projekt under nuvarande u programperiod (EU:s sexåriga tidsindelning) och föregående är finansieringen. I föregående bekostade kommunerna arbetstiden till 100 % och ESF övriga kostnader (projektledning, utvärdering och kompetensutvecklingsinsatser osv) till 100 %. Under denna period däremot ersätter ESF 47 % av alla kostnader inklusive lönekostnad för den tid som de anställda genomför i projektet. Det innebär att det är viktigt att arbetsplatserna verkligen deltar i den utsträckning som planerats så att det finns medel för att täcka de 53 % av kostnaderna som ESF inte bekostar! Det vi kan göra nu är att hålla tummarna för att ansökan blir beviljad så att länets kommuner än en gång får ett tillskott av medel för att öka medarbetarnas kompetens i att ge brukaren stöd. Carina Schmidt

6 Sid 6 Verksamhetsplan Carpe 1 april mars 2016 Under vintern har Carpes styrgrupp arbetat med att ta fram en verksamhetsplan för verksamhetsåret 1 april mars Syftet med verksamhetplanen är att redovisa planering för verksamhetsåret, påvisa koppling till målen med Carpe, ge underlag för utvärdering och användas löpande under året t.ex. i styrgruppen samt vid upprättande av verksamhetsberättelse. Vidare så ger den en dokumentation av prioritering och utveckling över åren, återkoppling till ansvariga nämnder, information till kommuner som inte är representerade i styrgruppen. Sammanfattningsvis bör verksamhetsplanen bidra till att ständigt skapa legitimitet för Carpe. Verksamhetsplanen är utskickad till länets kommuner via CKA för vidarebefordran till ansvarig nämnd m.fl. När Carpes hemsida är i funktion igen kommer den även att finnas där. I verksamhetsplanen kan man bland annat läsa: Totalt är det ca 8200 personer som arbetar inom funktionshinderområdet i länets 26 kommuner. Av dessa är 18 % män. Ca 1500 personer därutöver arbetar inom socialpsykiatrins verksamheter. Totalt ca 380 handläggare (LSS handläggare, biståndshandläggare etc.) finns i länets kommuner. Cirka 400 chefer med personal, budget och verksamhetsansvar finns i länet. Siffrorna avser kommunalt driven verksamhet. Ca 30 % av kommunernas verksamhet drivs i februari 2015 i enskild regi. Siffrorna är en uppskattning utifrån olika fakta som insamlats via CKA. Läs om vad som ingår i Carpes verksamhetsplan på följande sida 7

7 Sid 7 I Carpes löpande verksamhet ingår bland annat: Att arbeta för att titelfrågan och Yrkeskraven lever vidare. Bevaka och belysa frågan om framtida rekryteringsutmaningar, att Carpe kan bidra till att göra yrket attraktivt och att främja tillgång till gymnasieutbildningar (anordnade av andra instanser). Nätverksmöten och erfarenhetsutbyten för olika frågor utifrån kommunernas behov och efterfrågan. Bland annat kring utveckling som påverkar framtida utformning av insatser på ett strategiskt plan, t ex många unga som inte vill bo i gruppbostad, personer i målgruppen som bildar familj, blandning av LSS och SoL-insatser. Att arbeta vidare med evidensbaserad praktik, Bland de Prioriterade områden för verksamheten 2015/2016 finns: Arbeta för att ytterligare stärka, utveckla och förankra de olika grupperna i Carpes organisation. Deltagande i samverkansformer där många kommuner är delaktiga, fokus på den regionala samverkan. Strategiråd, intresseorganisationer, även nationell samverkan. Omvärldsbevakning kring vad som är gemensamt för länets kommuner. Att anpassa utvecklingen av Carpe och utbudet efter förändringar och krav. Bevaka de små målgrupperna (kompetensutvecklingsbehoven). Fokus behövs på myndighetssidan., särskilda dialogmöten för frågor mellan utförare och myndighet. Erbjuda kurser ur Vård- och Omsorgsprogrammet och Barn- och Fritidsprogrammet på gymnasienivå utifrån kommunernas behov och möjlighet att finansiera. Erbjuda kurser på högskolenivå utifrån kommunernas behov och möjlighet att finansiera för alla yrkeskategorier som är i behov av kurser på högskolenivå. Bevaka utveckling av andra projekt ESF-utlysningen digital kompetensutveckling.

8 Sid 8 Tack för att få hjälpa till!! Viktig information När detta nummer av Carpebladet kommer ut så är nya hemsidan fortfarande under arbete, det betyder att det är viktigt att läsa informationen på förstasidan.det går nu fint att anmäla till alla aktiviteter via nya hemsidan! Ny hemsideadress www. forumcarpe.se Den gamla projektcarpe.se fungerar numera som ett arkiv. Nytt postnummer! carpe Sabbatsbergsvägen Stockholm Vi på den dagliga verksamheten Redaktionen Tackar för att vi har ännu en gång fått ansvaret att layouta Carpebladet. Hos oss går det stadigt frammåt och besökarantalet på vår hemsida ökar för varje månad. Vi ligger i tiden och vi arbetar för framtiden. Besök vår hemsida för mer info. / Joakim Myllgren, Grupphandledare Kartläggning pågår! Cia Bergström, enhetschef i Hägersten-Liljeholmen samt CKA, och Anna Ohlsén från projektledningen i Carpe, pratade på förra träffen för CKA ( Carpe kommunansvarig) om hur vi inom Carpe kan hjälpas åt att synliggöra vårt verksam-hetsområde för att locka o nya medarbetare. CKA och deras regelbundna träffar är en viktig del i den samverkan och dialog som pågår inom Carpe runt viktiga områden. Alla CKA ombads svara på en enkät där det önskas svar på diverse frågor som t.ex. om kommunerna/sdf har representation i de lokala programråden som gymnasieskolorna med yrkesförberedande program rog ska bjuda in till. Det är VIKTIGT att vi som bransch sitter med i dessa råd för att samarbeta med skolorna både runt praktikplatser men också för att påtala vilka kompetensbehov branschen har. Genom Carpe har vi möjligheter att skapa nätverk för att nå ut till skolor, studie- och yrkesvägledare och elever för att sprida kunskap kring vårt verksamhetsområde. Vi behöver hjälpas åt att redan i skolorna fånga elever för att minimera det rekryteringsbehov vi står inför med pensionsavgångar och sviktande intresse att utbilda sig inom vård- och omsorg. Svaren från enkäten kommer ligga till grund för fortsatt dialog vid nästa träff för CKA samt vid en dag till hösten där temat kommer att vara rekrytering. En dag och ett tema som nu blivit ett återkommande inslag under hösten. Anna Ohlsén, projektledningen Carpe Socialförvaltningen Carpe Ansvarig utgivare Karin Aleberg-Lövgren Redaktör Joakim Myllgren, tlf, Carpe

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och

bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och Forum Carpe passerat. Planering för hösten 2013 pågår för fullt, så håll utkik på de kalendarier som finns på Carpes

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli september 2013

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida.

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida. Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2014 I marsnummret: 1 Ledaren Nationell konferens 20-21 maj 2 Dialogmöte om kompetensbehov och rekrytering 3 Hur kan vi locka

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(10) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari mars 2014 Inledning Socialfonden

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till personer som åldras Innehåll 1. Om kompetensinventeringen i delprojektet... 3 2. Grundläggande kompetensutvecklingsbehov... 3 Kontakt

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna.

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2013-11-27 Uppstartmöte 2013-11-26, chefsnätverk för LSS-verksamhet i Dalarna. Regionalt utvecklingsarbete

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari - mars 2012

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för. Forum Carpe

Sammanställning av kompetensinventering för. Forum Carpe Sammanställning av kompetensinventering för Forum Carpe Innehåll 1. Forum Carpe... 3 2. Deltagare i Forum Carpe... 3 3. Kompetensbehov i Forum Carpe... 4 4. Grundläggande kompetensbehov... 5 4.1 Kontakt

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 Innehåll 1. Om Projekt Carpe 2 och delprojektet Chefer utan högskoleutbildning... 3 2. Deltagare...

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 oktober 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) CARPES OLIKA NIVÅER Strukturell/ strategisk nivå Gruppnivå Individuell nivå Hur bedrivs Carpe? I Carpe är kompetensutveckling

Läs mer

UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE

UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE Avsedd för Forum Carpe Dokumenttyp Uppföljning Datum Augusti, 2013 UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494 40 F

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Carpe Diarienummer: 2008 3010216 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2009 Inledning Inom

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(11) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-september 2012 Inledning Socialfonden

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-sep 2011 Inledning

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Kompetens inom funktionshinderområdet - arbetet går vidare!

Kompetens inom funktionshinderområdet - arbetet går vidare! Kompetens inom funktionshinderområdet - arbetet går vidare! Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Arrangerad av projekt Carpe Stockholm den 14 mars 2012 Program för konferens den 14 mars

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner

Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Presentation 140328 Marie Tibell, Göteborgs stad Göteborgsregionens kommuner 13 kommuner 950 000

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Möjligheter, utmaningar och kompetens inom funktionshinderområdet! Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Program

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Carpe Diarienummer: 2008 3010216 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-september 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Nationellt kompetensråd 2011-12-14

Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Den fjärde träffen med det nationella kompetensrådet inleddes med en presentationsrunda. Ytterligare en region är

Läs mer

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Under Vuxveckan

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Sammanfattning av diskussioner vid upptaktsträffen av CARPE den 22 april 2008.

Sammanfattning av diskussioner vid upptaktsträffen av CARPE den 22 april 2008. Sammanfattning av diskussioner vid upptaktsträffen av CARPE den 22 april 2008. Placera en färgplupp högst upp på papperet för varje kommun som finns representerad i gruppen. Fyra grupper fick ihop alla

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning EVIDENSBASERAD PRAKTIK Inom området funktionsnedsättning Rapport från Forum Carpes arbete på väg mot en evidensbaserad socialtjänst inom funktionsnedsättningsområdet i Stockholms län September December

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 4 2012 10 01 2012 12 31 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har kommit halvvägs och fortgår till och med den sista juni 2013. 14

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

Projektplan Hälsofrämjande grupp- och servicebostad

Projektplan Hälsofrämjande grupp- och servicebostad SIG1000, v4.0, 2012-09-24 1 (8) 2015-02-12 Elisabeth Rågård Projektledare Omsorgen för funktionsnedsatta 070-429 07 25 elisabeth.ragard@sigtuna.se Projektplan Hälsofrämjande grupp- och servicebostad Bakgrund:

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

MÖTESPLATSEN 2013. SOCIALFÖRVALTNINGEN www.projektcarpe.se

MÖTESPLATSEN 2013. SOCIALFÖRVALTNINGEN www.projektcarpe.se MÖTESPLATSEN 2013 Den 19 mars genomfördes 7 Mötesplatser i Stockholms län. 6 kommuner och ett företag stod värd för mötesplatserna och även Carpe projektledningen anordnade en mötesplats med information

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer