Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)"

Transkript

1 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari - mars 2012 Inledning Socialfonden lägger stor vikt vid uppföljning och utvärderingen av verksamheten på såväl program- som projektnivå. Syftet är att bidra till lärande och god styrning medan projektet pågår. En viktig del i detta är lägesrapporten som samtliga projekt ska lämna in tillsammans med blanketten Ansökan om utbetalning. Lägesrapporten ska vara kopplad till aktuell ansökan om utbetalning, samt utgå från de aktiviteter som beviljats i er ansökan om stöd. Lägesrapporten har tre delar: 1. I första delen beskriver ni hur verksamheten i projektet fortskrider. 2. I den andra delen redogör ni för eventuella avvikelser i projektet utifrån projektbeskrivningen 3. I den tredje delen sammanställer ni de aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden 1. Verksamheten i projektet Beskriv kortfattat hur verksamheten i projektet fortskrider utifrån frågorna nedan 1 : Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? Hur har ni arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden? Hur har ni arbetat med tillgänglighet under den aktuella perioden? Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse? 1 Beskrivningen ska avse samma period som ni redovisar på blanketten Ansökan om utbetalning

2 2(7) PROJEKTORGANISATORISKT Grupper Projektledningen har under perioden haft sex schemalagda möten. Styrgruppen träffades en gång under perioden och under mötet diskuterades bland annat tiden efter Carpe, slutkonferens, Carpes yrkeskrav samt strukturer för evidensbaserad praktik (KSL). Projektledningen rapporterade om det nationella arbetet med kompetensråd och verkställande utskott och i samband med det, Socialstyrelsens två uppdrag om kompetens inom funktionshinderområdet. Dessutom rapporterade projektledningen om problem med Kravmärkt yrkesrolls förändring av Carpes yrkeskrav se mer nedan om den frågan. Ett avslutande CKK möte för projekt Carpe genomfördes i februari. Handlade om utvärdering av projektet och lärdomar och organisation inför Forum Carpe och projekt Carpe (2) CKK har varit en viktig och nödvändig grupp. Kompetensombudsträffar En Kompetensombudsträff genomfördes under perioden. Förutom information om vad som händer i framtiden i Forum Carpe och projekt Carpe (2) så diskuterade Kompetensombuden frågor som handlade om rollen och uppdraget som Kompetensombud. En av grupperna utsågs att presentera detta på Carpekonferensen som avslutar och startar Forum Carpe och projekt Carpe (2). Vid Kompetensombudsträffen diskuterade även andra frågor som handlar om lärdomar från Carpe som man kan dra nytta av inför framtiden. Referensgrupp Intresseorganisationer Ett möte med referensgruppen genomfördes i i februari med ovanligt stort och aktivt deltagande. Känslan på mötet var att vetskapen om att det blir en fortsättning som ger ny energi. Roligt och inspirerande möte med mycket diskussion. Chefsträff I stället för chefsrepresentantträffen bjöds samtliga chefer in till en dag om utveckling. Tyvärr ganska få deltagare men de som var där var nöjda. Dagen handlade om den FoU verksamhet som finns i länet (till den delen av dagen var även handläggare inbjudna). Dessutom presenterade två kommuner, Södertälje och Sollentuna, sina utvecklingsarbeten. Dagen gav inspiration och diskussionstillfällen. Arbetsgrupp Yrkeskrav Yrkeskravsankarna har utsett en arbetsgrupp för att arbeta fram ett sätt att kartlägga hur den sammanlagda kompetensen ser ut och vilka kompetensbehov som finns i en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har träffats vid två tillfällen under perioden. Information/Spridning Under sin livstid från start till och med sista mars 2012 har projekt Carpes hemsida haft totalt besökare. Den enskilda månad som haft flest besökare är januari 2012 med Två nyhetsblad har kommit ut under perioden i januari respektive mars. Januarinumret, som var ett mycket fullspäckat nummer på sex sidor, bjöd bland annat på en artikel från två kommunalpolitiker i Uppland Väsby om den skillnad projektet gjort i kommunen samt två röster från brukarorganisationerna Hjärnkraft och FUB.

3 3(7) Gästskribent i januarinumret var Lena Palm Samuelsdotter, utredare på Socialstyrelsen. Sista numret kom i mars och innehöll artiklar och referat från många av Carpes aktiviteter, bland annat Tema Carpe, strukturerade studiebesök och Kompetensombudens sista träff. Nyhetsbladets ansvarige utgivare, Anna Mattson, chef för utvecklingsenheten på Socialförvaltningen i Stockholms stad, var den sista i raden av gästskribenter. En projektledare har medverkat på inspirationsdag för Vård & omsorgscollege i Skåne, där deras styrgrupp ville få med info om Carpe. På konferensen presenterades Carpe i allmänhet och arbetet med Yrkeskraven i synnerhet. Positiv konferens. Delar av projektledningen har träffat Stockholms stads biträdande socialborgarråd för att i allmänhet uppdatera henne gällande projektet som helhet och specifikt diskutera hennes medverkan vid de två stora konferenserna i mars. Mycket arbete har ägnats åt info om Forum Carpe och projekt Carpe (2) som båda är ett resultat av nuvarande projekt Carpe. Informationen har skett på olika sätt, bland annat genom besök i nya kommuner. För att förstå det som ligger framöver behövs bakgrundsinfo om det arbete som gjorts sedan 2009 i Carpe. Carpes projektledning närvarade på ett möte för beställarchefer i Stockholm. På mötet informerades om det kommande Forum Carpe, projekt Carpe 2 samt delprojektet för handläggarna. I samband med den Nationella Konferensen (se nedan) organiserades dagen innan konferensen mötesplatser utifrån olika verksamhetsområden. Några av deltagarna hade i stället valt att under en halvdag få information om Carpe och tillsammans diskutera kompetensutveckling. En konferens som både avslutade projekt Carpe och startade Forum Carpe och projekt Carpe (2) genomfördes den 22 mars. Den största delen av dagen ägnades åt avslut av projekt Carpe. Bland de medverkande under dagen fanns bl.a. Kompetensombud som berättade om sitt uppdrag. Två styrgruppsrepresentanter avtackade sen alla närvarande Kompetensombud. Projektets externa utvärderare Ramböll medverkade och presenterade slutrapporten. En väldigt lyckad dag ur flera olika perspektiv, engagerade medverkande och aktiva deltagare. I foajén fanns hela projektet illustrerat genom bl.a. tidslinje med bilder, collage mm. Allt detta sammanställt av duktiga projektmedarbetare. Uppföljning/utvärdering Ramböll slutförde och sammanställde sin slututvärdering under perioden. Ett antal personer intervjuades, bland dessa styrgrupp och projektledning. Deras utvärdering presenterades på slutkonferensen. KOMPETENSUTVECKLING Planering Diverse kontakter i planeringsarbete gällande bland annat Historiens betydelse för framtiden som genomfördes i februari. Dessutom kontakter med exempelvis Socialstyrelsen och andra föreläsare som medverkade vid den nationella konferensen om kompetens som genomfördes i mars.

4 4(7) Lärgården: Div. kontakt via mejl och telefon samt möten med ansvariga och lärare på Lärgården inför kommande gymnasiekurser inom ramen för Forum och Carpe 2 och uppföljning av pågående. Även dialog inför Gy 12, d.v.s. de nya gymnasieprogram som införs inom vuxenutbildningen fr.o.m. hösten Habilitering & Hälsa: träff för planering kring dagen Mångfaldskompetens i arbetet. Didaktus: Under redovisningsperioden har ett planeringssamtal genomförts med Didaktus och deras nya lärare om det efterfrågade och uppskattade kurserna i social dokumentation. KI: Möte med kontaktperson på Karolinska Institutet (education) efter genomförd upphandling av högskolekurser. Start för planering av kommande kompetensutveckling. Bräcke diakoni: En av projektledarna i utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, togs emot för att presentera handledarmaterialet till den V.I.P. kurs som är framtaget i Dubbelt Utsatt Genomförande Totalt har timmar kompetensutveckling genomförts i projektets regi under redovisningsperioden. Därutöver har arbetsplatserna själva ordnat studiecirklar, studiebesök eller föreläsningar, ibland som en ren följd av vad som arrangerats gemensamt i Carpe. Vissa kompetensutvecklingsinsatser har genomförts inom projektorganisationen men de flesta har givits i uppdrag. Till dem som genomförts inom projektorganisationen hör: Historiens betydelse för framtiden: En eftermiddag där det historiska perspektivet mötte framtiden. Engagerade föreläsare från Institutet för framtidsstudier samt f.d. socialminister Bengt Lindqvist och f.d. medicinalråd Karl Grunewald m.fl. deltog. Carpe Café genomfördes vid ett tillfälle där bl. a V.I.P. materialet från utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt presenterades. Yrkeskrav: Arbetet med spridning och implementering genom seminarier för chefer och arbetsledare har fortsatt: del 2 av förankringsseminarier för yrkeskravsankare samt nätverksträff för ankare. En arbetsgrupp med ankare från olika kommuner har bildats för att se om och hur yrkeskraven kan användas för att kartlägga medarbetarnas kunskaper. Arbetet fortskrider under våren. Fantastiskt engagemang! Lex Sarah: Ett av Carpes mest efterfrågade seminarier har genomförts även denna period vid ett flertal tillfällen, det handlar om förändringar i lagen Lex Sarah. Seminarieledaren är verksamhetsutvecklare i en av Carpe kommunerna. Hot och Våld - ett preventions projekt : Hägersten/Liljeholmens stadsdelsförvaltning har varit en del i samverkan med Afa försäkringar. Projektmedarbetarna berättade hur man arbetat med personalens förhållningssätt istället för att fokusera brukarens förhållningssätt. Till de kurser/föreläsningar som givits i uppdrag hör exempelvis:

5 5(7) Didaktus: Tre dagar Social dokumentation inom personlig assistans samt tre dagar Social dokumentation inom barnverksamheter. Kurserna har varit efterfrågade och uppskattade. De har även upprepat den uppskattade kursen om demens och utvecklingstörning vid två tillfällen. Social dokumentation: Även under denna period har två halvdagarsföreläsningar Att dokumentera i LSS-verksamheter genomförts och de var som tidigare uppskattade och efterfrågade av många. NHR: Carpe köper ett antal platser på deras offentliga föreläsningar och denna gång var det sex olika kvällsföreläsningar, med varierat antal deltagare. Stor efterfrågan var det på föreläsningen: Goda relationer och goda gärningar - En njutning för hjärnan. LSS i teori och praktik: En uppskattad dag som genomförts vid ett par tillfällen och nu upprepades på grund av stor efterfrågan. Stockholms stads funktionshinderombudsman har stått för teorin och och Lars Löfström har genom att berätta om hur han åkt rullstol från Casa Blanca till Stockholm stått för det praktiska. Barns delaktighet: ett tredagars seminarium, med start i oktober slutfördes under denna period. Innehållet har varit föreläsningar av Christina Renlund, leg psykolog och psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och olika diskussioner/reflektioner i grupp tillsammans med deltagare. Habilitering & Hälsa: har under perioden genomfört tolv föreläsningar, varav vissa var upprepningar av tidigare genomförda eftersom efterfrågan varit stor och de dessutom varit uppskattade och beskrivits som ett stöd för det fortsatta arbetet i verksamheten. Det gäller exempelvis föreläsningarna om Asperger och om sexualitet. Andra har varit nya, som Personlig assistans, förhållningssätt och bemötande. Dessutom har Carpe köpt platser vid åtta föreläsningar där Habilitering & Hälsa själv varit arrangör, exempelvis Hur kan man förstå och eller uppleva döden när man har en utvecklingstörning? Högskolekurser: Inga högskolekurser har genomförts under perioden eftersom upphandlingen överklagades av en av högskolorna som lämnat anbud. Rätten gav förvaltningen rätt men det innebar en fördröjning i användandet av det nya ramavtalet. Gymnasiekurser på Lärgården: De fem kurser om 100 p ur Omvårdnads- eller Barnoch fritidsprogrammet som startade föregående period avslutades. Även den kurs som givits specifikt för personliga assistenter på 150 p avslutades. Därutöver startade och avslutades tre nya kurser under perioden: autism, pedagogiskt ledarskap samt utvecklingsstörning/funktionshinder. För en mer detaljerad redovisning se bifogad sammanställning. STRATEGISKT ARBETE Skolverket: Den projektledare som ingår i det nationella programrådet för Barn och fritidsprogrammet har deltagit i det möte som varit under perioden. KSL: Ytterligare ett möte har genomförts med berörda aktörer gällande avnämare för det nya Vård- och omsorgsprogrammet i syfte att inrätta regionala programråd. Något som nu börjar ta form. Dessutom deltog representanter för Carpe på det regionala programrådet för Barn och Fritidsprogrammet som KSL kallade till.

6 6(7) En projektledare deltog dessutom i den workshop som KSL arrangerade utifrån arbetet med regionala plattformar inom ramen för avtalen mellan socialdepartementet och SKL om evidensbaserad praktik. Många utgår från att funktionshinderområdet kommer att beaktas i nästa avtal. Nationell konferens: Kompetens inom funktionshinderområdet - arbetet går vidare! genomfördes med gott resultat den 16 mars även i år. Drygt 300 personer deltog vid årets konferens, deltagarantalet ökar för varje år. Positiva utvärderingar gav uppslag till innehåll i nästa års konferens. Detta år inleddes konferensen av barn- och äldreministern Maria Larsson. Dessutom deltog olika personer från Socialstyrelsen och även representanter från nationella kompetensrådet. De Mötesplatser som erbjöds dagen innan konferensen uppskattades mycket av deltagarna och kommer att finnas med även nästa år. Mötesplatsen tillkom efter förra årets utvärdering där många efterfrågade tillfälle att just möta kollegor som arbetar med samma verksamhet, såsom personlig assistans, boende, daglig verksamhet och barnverksamheter. Sammanlagt 166 deltagare från hela landet var anmälda till någon av de 8 Mötesplatserna som organiserades. För varje Mötesplats fanns en eller flera kommuner som fungerade som värdar. Även värdarna var mycket positiva och nöjda. Några av värdkommunerna trädde fram på scen på den Nationella Konferensen för att berätta om Mötesplatserna. En dokumentation från konferensen finns på Carpes hemsida samt skickades till alla deltagare. Nationella kompetensrådet träffades dagen efter den nationella konferensen. Som vanligt ett engagerat möte där det blir tydligt att det behövs forum för samverkan och samordning av frågorna kring kompetens. Det pågår oerhört mycket i landet som förtjänas att spridas. Nationella kompetensrådets verkställande utskott (VU): VU har träffats en gång under perioden i anslutning till nationella kompetensrådets möte. VU arbetade vidare med identifierade frågor från rådets möte. Kommunal: Ett möte med representanter från Kommunal på riksnivå har genomförts under perioden. Syftet var erfarenhetsutbyte i stort men det Carpe speciellt efterfrågade var hur Kommunal arbetat vidare med titelfrågan, något de inte kunde ge svar på då. Hjälpmedelsinstitutet: Telefonkontakt om framtida samverkan i Carpe 2. HI har beslutat sig för att de vill ingå i det kommande nationella strategirådet, som knyts till Carpe (2). Kravmärkt yrkesroll: Carpe har genomfört arbetet med att ta fram yrkeskraven i kontinuerlig kontakt med Kravmärkt yrkesroll. De färdiga yrkeskraven har överlämnats till Kravmärkt för att de ska genomföra validering utifrån dem. Detta har påbörjats i Huddinge. Yrkeskraven måste förändras i viss utsträckning för att passa in i deras valideringsmodell. Tyvärr är Carpe och Kravmärkt inte överens om omfattningen av förändringen. Ett möte samma dag som styrgruppsmötet resulterade i att Kravmärkt skulle gå igenom sina förändringar och återkomma. Vid ett senare möte beslutades att det inte kommer att ske ett fortsatt samarbete. Kravmärkt validerar vidare utifrån de yrkeskrav som de förändrat och som ligger på lägre kunskapsnivå än Carpes enligt anställd på Kravmärkt. Carpe fortsätter att sprida sina bredare yrkeskrav till alla intresserade i landet.

7 7(7) Lägesrapport Styrgrupp Lättläst: Carpe representerades på ett styrgruppsmöte för läsombud i Stockholms stad och län. Omvärldsbevakning: I syfte att hålla sig à jour med vad som händer deltar projektledningen i olika konferenser o dy. Tillfällen under denna redovisningsperiod var: - Projekt Kompetensbron: Generationsväxlingens utmaningar och möjligheter genomförde sin slutkonferens och Carpe projektledning närvarade på slutkonferensen. - Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt har tagit fram ett utbildningsmaterial om kvinnor med funktionsnedsättning, utsatta för våld. Materialet Det finns Stunder består av fyra korta filmer som visades på en filmvisning. Projektledare och projektassistent deltog i filmvisningen. Jämställdhet Inga specifika insatser har gjorts under denna redovisningsperiod. Tillgänglighet Inga specifika insatser har gjorts under denna redovisningsperiod. Vad har fungerat bra Arbetet under jan mars har trots oerhörd arbetsbelastning, fungerat. Två lyckade konferenser genomfördes: den nationella och Carpe konferensen som avslutade projekt Carpe på ett bra sätt och samtidigt startade Forum Carpe och projekt Carpe (2). Vad har fungerat mindre bra Inget specifikt.

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Möjligheter, utmaningar och kompetens inom funktionshinderområdet! Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Program

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn Hållbart arbete Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND/PROJEKTIDÉ IF Metall Stockholms län har genomfört

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN?

FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN? FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN? FÖRDJUPNINGSSTUDIE AV METODER I ÅTTA PROJEKT Helen Uliczka, Anna Berg Jansson och Malin Ljungzell En studie utförd i samverkan mellan Apel FoU och Luleå tekniska

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER. BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter ekonomisk förening org.nr. 769600-0160

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER. BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter ekonomisk förening org.nr. 769600-0160 VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rubrik Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Vår vision och värdegrund 2 Råd och stödverksamheten 3 - avtalen 3 - VD

Läs mer