Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)"

Transkript

1 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober Verksamheten i projektet Beskriv kortfattat hur verksamheten i projektet fortskrider utifrån frågorna nedan 1 : Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? UMA har haft besök av representanter och deltagare från jobbcenter i Storfors. Bland annat var tre kvinnor från Sydostasien med (två från Burma/Myanmar och en från Thailand). De var mycket intresserade av att få delta i UMA och de kommer förhoppningsvis att kunna börja i november. Representanter från Arbetsförmedlingen i Karlskoga har också varit på besök. De blev intresserade av UMA:s verksamhet och kommer att diskutera vidare om att skriva in deltagare från Karlskoga. Även representanter från Kristinehamns kommun har tillsammans med intresserade brukare (inskrivna vid IFO) har varit på besök. De blev mer insatta i UMA:s verksamhet genom besöket, vilket bör förbättra samarbetet med Kristinehamns kommun. Möjligheter att samarbeta närmare med exempelvis informationsmaterial diskuterades och detta uppfattades som positivt av alla inblandande parter. En person som är inskriven vid Arbetsförmedlingen och som blivit intresserad av UMA har varit på besök. Hennes intresse växte och hon kommer att börja på UMA i början av november. Vi har haft möte med Kenneth Wilhelmsson från Wilhelmsson Utveckling angående grupputvecklings- och ledarskapsutbildningar riktade till deltagarna. Projektpersonalen har också utvärderat en sådan heldagsutbildning. Möte har också hållits med Eva Håkansson från företaget Lärorikt angående fortsättningskurs i bokföringsprogrammet VISMA/SPCS. Vi har också haft möte med vår externa utvärderare från företaget Agaspo. Telefonmöte har hållits med cob Schulze (processtöd Kompletterande 1 Beskrivningen ska avse samma period som ni redovisar på blanketten Ansökan om utbetalning

2 2(6) spridning och påverkan) från Europaforum AB/Face Europe AB. Mötet gällde UMA:s informations- och spridningsmaterial och är ett led i de förbättringsåtgärder som omfattas av överenskommelsen efter ESF-rådets besök hos UMA. Telefonkonferens angående de transnationella förbindelserna med projekten i Wales har också genomförts. Bengt har varit på slutkonferensen som arrangerades av Projekt Selma (se vidare nedan, under jämställdhet och under tillgänglighet). Rigmor, som arbetar med företagskontakter, har varit på frukostmöte med olika företag ingående i Business Network International. Bland annat presenterade hon UMA:s koncept för de deltagande företagen. Möte har hållits med företagen SikAB och Hubea, som UMA har samarbete med. Deltagare var med vid båda dessa möten, då de är involverade i samarbetet. Detta är särkilt viktigt, då båda företagen med stor sannolikhet kommer att anställa personal framöver. Under perioden har tre studieresor utanför Kristinehamn gjorts. Den ena resan var till Lesjöfors museum, som ersätter den i ansökan omnämnda resan till Formens Hus (se vidare under avvikelser, nedan) I samband med resan besöktes också den museala gruvanläggningen vid Långban. Två företagsbesök gjordes också i Storfors på hemvägen. Den andra resan var till Karlskoga, där den lokala uppfinnareföreningen besöktes. En designföreläsning ingick också och därefter besöktes företaget Zoo Active Products AB, som har försäljning på global nivå. Den tredje resan var till innovationsmässan RAMP 10 som hålls i Aulas Magna, Karlstads universitet. Därutöver har ett studiebesök har också gjorts på företaget Bohms Modellsnickeri i Kristinehamn. En representant för företagsinkubatorn Inova har hållit föreläsning för deltagarna om Inovas verksamhet och de möjligheter som man tillhandahåller. I föreläsningen ingick också olika viktiga aspekter med anknytning till att starta eget företag. En föreläsning om layout har också hållits. Den gjordes av representanter för företagen Menoj och Illustratech. Christina Bergman, som tidigare har föreläst om ekonomi, har informerat inför en VISMA/SPCS utbildning (bokföringsprogram). Denna utbildning är en fortsättning av UMA:s tidigare SPCS-utbildning. Block 2 inleddes 1 oktober och det första momentet var introduktionen till blocket. Därefter följde en gruppövning med inriktning mot olika viktiga aktörer, med koppling till produkt- och tjänsteutveckling. Som exempel kan nämnas Almi företagspartner AB och Tillväxtverket. En föreläsning om produkt- och tjänsteutveckling har också hållits. Som ett viktigt inslag i Block 2 har också en gruppuppgift med inriktning mot att fastställa gruppens fortsatta arbetsgång genomförts. Den följdes av en gruppuppgift där ett kollage med anknytning till gruppens varumärke gjordes. Kollaget innefattade

3 3(6) bland annat visitkort, brevpapper och liknande. Uppgiften redovisades gruppvis i seminarieform. Grundkurs data fortsatte under blocket för de deltagare som behöver extra datastöd. Gruppens idéutvecklingsarbete och utformningen av det fortsatta arbetet fick en en stor roll under Block 2. På allmän begäran har också allmänna informationsmöten om verksamheten lagts in på schemat på fredagsförmiddagarna. Dessa möten ger projektledningen goda möjligheter att hålla igång informationsflödet till deltagarna, samtidigt som deltagarna ges möjlighet att ställa frågor och komma med egna inlägg. Utöver detta så har en brandövning genomförts tillsammans med projektägarens övriga verksamheter. Hur har ni arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden? Representant från UMA var med på Projekt Selmas slutkonferens. Projekt Selma var under sitt genomförande inriktat mot kvinnligt företagande och innovation. Detta speglades i hög utsträckning i de föreläsningar som hölls under konferensen. Projektet är ett av de som UMA har kontakt med och innan deras verksamhet helt avslutas vid årsskiftet, så kommer ett erfarenhetsutbyte, bl.a. inriktat mot jämställdhet att genomföras. I samband med mingel tog UMA:s representant (Bengt) upp idén med skallkravsnätverket, omfattande ESF:s skallkrav jämställdhet och tillgänglighet, med andra konferensdeltagare (se även tillgänglighet, nedan). Karin Sjöberg (Apel FoU) har telefonintervjuat Bengt angående hur projektets processtöd fungerat. Katarina cobsson (projektstödjare ESF-Jämt) har också kontaktat projektet för diverse uppföljning av jämställdhetsarbetet och diskussion om fortsatt arbete. Hur har ni arbetat med tillgänglighet under den aktuella perioden? UMA:s samarbete med företaget SikAb har en inriktning mot tillgänglighet och möte med koppling till tillgänglighetsaspekten har hållits (se även ovan). I samband med mingel på Projekt Selmas slutkonferens tog UMA:s representant (Bengt) upp idén med skallkravsnätverket, omfattande ESF:s skallkrav jämställdhet och tillgänglighet, med andra konferensdeltagare (se även jämställdhet, ovan). Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? Bra:

4 4(6) I likhet med de tidigare perioderna, så har samarbetet med Arbetsförmedlingen förbättrats efter styrgruppsmötet, dock med viss reservation (se nedan). Samarbetet med Försäkringskassan fungerar bra. Mindre bra: I likhet med de tidigare perioderna, så fungerar samarbetet med Kristinehamns kommun gällande rekryteringsprocessen fortfarande inte tillfredsställande. Det är också fortfarande mycket svårt överlag att få in deltagare med utländsk bakgrund/motsvarande samt ungdomar. Detta trots att samarbetet i övrigt med Arbetsförmedlingen gällande deltagare generellt har förbättras. Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse?, projektet ligger i fas vad gäller måluppfyllelse. 2. Avvikelser från projektbeskrivningen Avvikelser från projektbeskrivningen, inklusive tids- och aktivitetsplan, ska meddelas ESF-rådets ansvariga samordnare omedelbart. Har det förekommit några avvikelser under perioden? Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna: Resa till Lesjöfors museum ersätter resan till Formens hus. Om det förekommit avvikelser, har ni meddelat ansvarig samordnare på ESFrådet? Om du svarade nej, vad är orsaken till att ni inte har meddelat avvikelsen? Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av avvikelserna? Vi har tidigare övervägt att resa till Lesjöfors museum istället för Formens Hus, då museet är ett intressant alternativ till lägre pris. Dock är detta inte bestämt än, då mycket talar för att en kombinerad resa till både museet och

5 5(6) Formens hus vore den optimala lösningen för deltagarna. Sammanställning av aktiviteter/utbildningar Programområde 1 och 2 Vecka Aktivitet/utbildning/möte Antal timmar (Utb/akt omfattning) Vecka 39 Vecka 40 Vecka 41 Vecka 42 Vecka 43 Introduktion Block 2 Gruppövning aktörer Föreläsning produkt- och tjänsteutveckling. Gruppuppgift fastställa arbetsgång. Besök av Inova Introduktion varumärke (kollage). Grupparbete varumärke (kollage). Föreläsning layout (Menoj + Illustratech) Seminarium varumärke (kollage). Gruppvis utvecklingsarbete Studieresa till Lesjöfors museum + företagsbesök Grundkurs data Grupparbete idéutveckling Genomgång inför SPCS-kurs Grundkurs data Grupparbete idéutveckling Studieresa till Karlskoga (uppfinnareföreningen + företagsbesök). Studiebesök RAMP 2010 (innovationsmässa). Studiebesök Bohms modellsnickeri. Grupparbete idéutveckling Fredagsmöte med deltagarna Antal deltagare Pågående Utb/akt eller nej Slutförd Utb/akt eller nej

6 6(6) Underskrift projektansvarig (projektledare) Bedömning av ESF-rådet Ansvarig samordnare på ESF-rådet ska godkänna lägesrapporten för att stöd ska kunna betalas ut. en är godkänd och stöd kan betalas ut: Om du svarade nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas? Underskrift ansvarig samordnare på ESF-rådet Komplett ifylld blankett ska skrivas ut och skickas till Svenska ESF-rådet i aktuell region i samband med ansökan om utbetalning av stöd för ovanstående redovisningsperiod.

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Socialt företagande Diarienr: 2008-3060176 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 08-08-01 11-07-31 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utvecklande samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektet Utvecklande Samverkan hade som idé

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn Hållbart arbete Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND/PROJEKTIDÉ IF Metall Stockholms län har genomfört

Läs mer

Hållbar KICK för det goda Karlshamn KICK-on - Vit kod

Hållbar KICK för det goda Karlshamn KICK-on - Vit kod Hållbar KICK för det goda Karlshamn KICK-on - Vit kod Projekthandbok för ESF-projekt Information om projektorganisation, upplägg och styrande policy 374 81 KARLSHAMN 1 (47) Innehåll 1 Dokument Historik...

Läs mer

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: 2009-3050268. Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430

Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: 2009-3050268. Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430 Slutrapport Projektnamn: Industrikompetens i Väst Diarienr: 2009-3050268 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-3 Resultatredovisning Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre

Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre 2015-01-15 Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre Anita Rosenquist Norrköpings Kommun PUFF-enheten Norrköpings Kommun PUFF-enheten 2014-01-29... 1 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund...

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 Sammanställt av Rådet för RIB konferenserna Johan Fors, Räddningstjänsten Storgöteborg Eva Marie Wiik Hultén, Räddningstjänsten Storgöteborg Jimmy Haglund,

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer