Kvartalsrapport UMA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport UMA 2012-01-01 2011-03-31"

Transkript

1 Kvartalsrapport UMA Deltagare och aktiviteter riktade till målgruppen Arbetet i grupperna har framskridit planenligt och nu arbetar deltagarna utifrån det nya material som framtagits. Det har till syfte att förtydliga innovationsprocessen och dess speglig på det individuella arbetssökandet. Hittills har det visat sig fungera bra. Även det individuella arbetet med arbetssök fungerar på likande sätt och även här finns nya arbetsmallar. Mallarna underlättar för att göra innovationsprocessen tydlig och även att förtydliga dess spegling över på det individuella arbetssökandet. De är också ett bra underlag för projektpersonalen att följa processerna och som dokumentation av det arbete som utförs. Här kan också nämnas att personalen från årsskiftet har utökats med en projektassistent. Hon heter Åse Tiberg och hon arbetar främst med de deltagare som är längst från arbetsmarknaden. Detta är en del av projektets metodutveckling och Åse kommer även att rapportera till extern utvärderare. Fortsatt kursverksamhet med inriktning mot bokföringsprogrammet SPCS/VISMA 2000 har genomförts, liksom kurs i Open Office Calc och även kurs i Photoshop. Projektets övriga återkommande datagrundkurser har hållits och så även aktiviteter som fotokurs, porslinsmålning och liknande. Verksamheten i modell- och prototypverkstaden har också pågått planenligt, liksom körkortsteorin. Här kan också nämnas att en föreläsningsserie, Skapande dialog, med terapeutiskt innehåll har genomförts. Under januari och februari har studiebesök genomförts hos Kristinehamnsföretagen Härdtekno och Bohms modellfabrik. Kurs 4 avslutades 29 februari. Några av deltagarna från denna kurs kommer att fortsätta i Kurs 5, även om kraven för att få fortsätta efter en sexmånaderskurs har skärps. Detta för att förbättra genomströmningstakten. I de flesta fall handlar det om att personerna inväntar en anställning, praktikplats eller liknande. I vissa fall är det dock fråga om personer som driver arbetsprojekt, som bedöms som så intressanta att det är viktigt att de får mer tid på sig att genomföra dem. Flera nya deltagare har också börjat innan den nya kursstarten. De ska ingå i Kurs 5, men ville börja så fort som möjligt. Utöver de informationsträffar som hållits för målgruppen har ett antal personer på egen hand också besökt projektet för att få information. Flera av dessa har varit 1

2 personer med utländsk bakgrund, vilket är mycket glädjande då projektet behöver få in fler personer från denna målgrupp. Informationen har överlag gett mycket bra resultat, då ett stort antal personer har rekryterats till projektet. Vissa har som nämnts även börjat före den officiella kursstarten 1 mars. Kursstart för Kurs 5 genomfördes planenligt 1 mars. De nya deltagarna har fått de återkommande aktiviteterna i form av genomgångar av regler, mångfaldsövning (omfattande bl.a. jämställdhet och tillgänglighet) samt genomgång av EU, ESF och grunderna i UMA:s upplägg och metod. Efter intervjuer med de nya deltagarna har gruppindelning gjorts och deltagarna har fått sina rum och arbetsplatser. Genomgång av olika viktiga punkter för arbetssök, nystartsjobb och liknande har också gjorts. Vidare har projektets innovationsrådgivare träffat de nya deltagarna och presenterat sig och berättat om sin roll i verksamheten. Därefter har arbetet med grupparbetena inletts med brainstorming för att hitta en lämplig idé för gruppen att samlas kring, följt av analyser av denna idé. Även processen med det individuella arbetssökandet har inletts, där grunderna i produkt- och tjänsteutvecklingsprocessen speglas över till arbetssökandet. De nya mallarna för grupparbetsoch individprocesserna används som ett stöd för detta (se vidare nedan). Den återkommande aktiviteten Ledarskap på alla har genomförts för de nya deltagarna och det är en återkommande aktivitet som hålls i inledningen av varje kurs. Den har en inriktning mot gruppdynamik och ledarskap och är viktig för skapandet av de nya arbetsgrupperna. Därutöver har studiebesök på Norrgården genomförts för de nya deltagarna. En studieresa till konstnärs- och hantverkskollektivet Not Quite, som ligger i närheten av konsthantverk- och designskolan Steneby i Dalsland, har också genomförts. Även denna var arrangerad för de nya deltagarna. För övrigt kan nämnas att den tidigare använda så kallade blockindelningen av aktiviteterna (exempelvis Produkt- och tjänsteutvecklingsblocket, designblocket, ekonomiblocket osv.) har slopats i Kurs 5. Detta arbete har delvis inletts under Kurs 4. Samma aktiviteter kommer att utföras och i stort sett samma ordningsföljd, men utan att bindas upp i olika block. Istället kommer nu indelningen att göras i fyra större delar som vi kallar produktutvecklingsprocessen, individprocessen, marknadsplanen och individplanen. Grunden för dessa kommer att vara fyra 2

3 dokument eller mallar, där deltagarna följer en tydlig arbetsgång genom de olika momenten. Deltagarna fyller också i sina uppgifter direkt in i dessa mallar, vilket också ger en mycket god dokumentation av vad de gör. En stor fördel är även att själva grunden i UMA-metoden, speglingen av produkt och tjänsteutvecklingsprocessen över till det individuella arbetssökandet, blir tydligare. Här kan också nämnas att den ovannämnda kursintroduktionen i stort sett helt överensstämt med det tidigare så kallade startblocket. Det handlar inte om någon genomgripande förändring av momenten i kursen utan snarare att de kommer att presenteras på ett lite annorlunda sätt än vi gjort tydigare. Denna typ av förändringar och förbättringar ligger också helt i linje med projektet målsättning att utveckla den innovativa UMA-metod. Här kan också nämnas att en deltagare har varit med när UMA var utställare på en mässa, som arrangerades av Business and Science Arena i Karlskoga. UMA betraktar det som mycket viktigt att deltagare involveras i arbetet med information, spridning och påverkan, både för deras och projektets bästa (se vidare nedan, under rubriken Spridning och påverkan ). Möten Möte har hållits med projektets kontaktperson på AF i Kristinehamn, angående rekrytering och informationsträffar, som ett led i arbetet med att öka rekryteringstakten och utveckla rutiner för samarbetet mellan AF och UMA. Tre större informationsträffar i rekryteringssyfte för målgruppen från AF har hållits inför kursstarten 1 mars. Därutöver har enstaka personer från målgruppen kommit på besök för att få information om UMA inför ett eventuellt deltagande. Rigmor har varit på ett antal möten med företag angående praktikplatser och i vissa andra former av samarbeten. Detta har hon också diskuterat med Arbetsförmedlingen och hon har också haft möten med AF gällande deltagare och rekrytering. Rigmor och Åse (som anställdes vid årsskiftet) haft möte med IFO, Kristinehamns kommun, angående deltagare. De har också haft gjort en uppföljning av en praktikplats i Storfors. Rigmor och Lars har haft ett möte med Maria Haglund (chef AF Kristinehamn, Storfors, Filipstad), angående en idé om stöttning till personer som är intresserade av att arbeta i Norge. Den har sedan fått ligga till grund för ett utvecklingsprojekt för en grupp i Kurs 5. 3

4 Bengt har varit på ESF-projektet Din Turs spridningskonferens i Uppsala, vilket också gav honom möjlighet att presentera UMA för konferensdeltagarna. UMA och Din Tur har inlett utbyte av erfarenheter och för även diskussioner om implementering. Bengt har under januari också haft möte med Integration, Storfors kommun. Även Jobbcentrum och andra instanser i Storfors har visat intresse för UMA och UMA-metoden (se vidare nedan, under rubriken Spridning och påverkan ). Bengt har också haft möte med ESF-projektet Lärling 2.0. Han har också haft möte med projektgruppen på Kristinehamns folkhögskola KPS, där han presenterade resultat och diskuterade framtiden. Lars och Bengt har vidare haft möte med Ulf Meyer som är ny chef på IFO, Kristinehamns kommun. Som ett led i samarbetet med ESF-projektet ENM (European Network of Mentors for Youth) har Bengt också genomfört en mångfaldsövning med ENM:s deltagare och delar av ENM:s personal. Både ENM och UMA har Kristinehamns folkhögskola KPS som projektägare. Möte med Agaspo (projektets externa utvärderare) har hållits och mötet berörde bland annat kursupplägg och hur verksamheten ska bedrivas längre fram. Det senare, hur verksamheten ska implementeras och leva vidare efter genomförandefasen, är en mycket viktig punkt för projektet. Projektets personal har även haft möte med Katarina Jacobsson, processtöd jämställdhet. Mötet fungerade som en brainstorming kring resultat och vad som ska vara med i den 4 R-analys som ska genomföras. Lars och Bengt har tillsammans med Anna-Lena Klerks och Lars Persson (rektor KPS, Kristinehamns folkhögskola, projektägare) har varit med på: Morgondagens Innovativa Värmland. Tillsammans med Regeringskansliet och Tillväxtverket bjuder Region Värmland in till ett kreativt forum och dialogmöte för att diskutera hur Värmland och Sverige kan bli mer innovativt. Dagen fokuserar på tre områden: innovation, kvinnors företagande och Norgesamarbete. Detta event gav många möjligheter att träffa intressanta aktörer och knyta kontakter (se vidare nedan, under rubriken Spridning och påverkan ). Under kvartalsperioden har UMA även haft 4

5 möte med SSU och varit på en innovationsmässa, vilket redovisas nedan, under rubriken Spridning och påverkan. Inköp och upphandling Inköp har gjorts av studiematerial och diverse förbrukningsmaterial, bland annat designmaterial och material till modell- och prototypverkstaden. Förnyelse av licenser för CAD-program har gjorts. Nya högtalare har köpts för föreläsningssalen, som ersättning förde tidigare som har gått sönder. Köp av tjänst i form av föreläsningar om körkortsteori och föreläsningsserien skapande dialog har gjorts. Någon upphandling har inte genomförts under den redovisade kvartalsperioden. Spridning och påverkan Arbetet med spridning och påverkan har nu en mycket hög prioritet och projektet arbetar hårt med att sprida sin metod och sina resultat. Detta riktar sig till många olika aktörer, både inom landet och utomlands. När det gäller det sistnämnda så har de transnationella kontakterna med projekten i Wales tagit fart, vilket känns som en stor framgång. Under våren kommer Bengt att åka till Wales för att träffa representanter och även besöka lokala projektverksamheter. En större resa, med bland annat representanter för projektägaren och inte minst deltagare är planerad till hösten. Riktlinjer för detta besök i Wales kommer också att vara en punkt vid Bengts möten i Wales nu på våren och även besök från Wales till UMA kommer att tas upp, bland mycket annat. UMA kommer också att vidga sina transnationella aktiviteter och bland annat, genom Serus, presentera projektet vid en ESF-sammankomst i Warszawa. Även andra kanaler kommer att undersökas för att nå projekt och även andra aktörer i fler EU-länder. Även EU:s organ i Bryssel kommer att ingå i detta arbete. Framförallt på lokalt och regionalt plan, men även nationellt, är nu arbetet med spridning och påverkan i full gång. Som nämnts ovan har Bengt varit på ESF-projektet Din Turs spridningskonferens i Uppsala, vilket också gav honom möjlighet att presentera UMA för konferensdeltagarna. UMA och Din Tur har inlett utbyte av erfarenheter och för även 5

6 diskussioner om implementering. Din Tur drivs av Folkuniversitetet i Uppsala och Västerås och har verksamhet för deltagare på båda platserna. UMA kommer att bjuda in representanter för Din Tur för att presentera verksamheten och UMA-metoden. Representanter från UMA kommer också att besöka Din Tur, bland annat i samband med deras andra spridningskonferens, som hålls i Västerås 31 maj. Som också nämnts ovan har Bengt under januari också haft möte med Integration, Storfors kommun. Även Jobbcentrum och andra instanser i Storfors har visat intresse för UMA och UMA-metoden. Troligtvis kommer implementering av metoden att ske där. Lars, Martin och Bengt har tillsammans med Sonny Persson (projektets innovationsrådgivare) samt en av projektets deltagare varit på en innovationsmässa i Karlskoga. Mässan arrangerades av Business and Science Arena. Den gav många intressanta kontakter, bland annat med representanter för företagarföreningen i Karlskoga och UMA-filmen visades vid två tillfällen. Filmen visades i en särskild lokal, som var fullsatt vid visningarna. Det var mycket glädjande att folk efteråt kom fram och berömde både filmen och UMA-metoden, som de nu ansåg sig ha fått en mycket bra bild av. UMA-deltagaren som var med har en lång erfarenhet av utvecklingsarbete hos en av landets största industrier inom sin sektor. Han fyllde en mycket viktig roll vid kontakterna med olika aktörer på mässan och hans kompetens var värdefull. Det är också viktigt att i deltagare involveras i arbetet med information, spridning och påverkan. Deras perspektiv på projektet och sin egen situation är de själva bäst insatta i och de kan många gånger förmedla detta på ett mycket levande sätt. Dessutom är det viktigt att de synliggörs i detta arbete, både som målgrupp och som individer. I samband med olika konferenser och event, som exempelvis Morgondagens Innovativa Värmland (se även ovan) ger goda möjligheter för att sprida information och knyta kontakter, som är viktiga för arbetet med spridning och påverkan. I samband med Morgondagens innovativa Värmland, som beskrivs av arrangörerna som ett kreativt forum, fick projektledningen bland annat kontakt med en representant för Näringslivsdepartementet. Hon fick sedan tillsänt sig UMA:s resultatstatistik. UMA har också fått besök av SSU, representerat av före detta ordförande Jytte Guteland, David Hakula (ordf. SSU Värmland), Elise Olsson (ordf. SSU Kristinehamn) samt Philip Botström (ombudsman SSU Värmland). Detta skedde vid ett mycket lägligt tillfälle, då UMA samtidigt 6

7 hade besök av projektets ESF-handläggare Daniel Larsson. De närvarande fick en ingående presentation av projektet, UMA-metoden och projektets fina resultatsiffror. De fick även se UMA-filmen, som fick en rungande applåd. De blev mycket intresserade och tycke att det innovativa UMA-konceptet låg helt rätt i tiden och var i linje med frågor som de driver. Detta är mycket viktigt för UMA, då det är fråga om unga människor med stor framåtanda och stor drivkraft att förändra och förbättra samhället. UMA kommer att bjuda in fler ungdomsförbund för att presentera projektet och dess innovativa metod. Angående omarbetningen av projektets kommunikationsplan, som nämnts i tidigare kvartalsrapporter och även i lägesrapporter, så kommer det inte att innebära några större omvälvande förändringar av planen. Snarare handlar det om justeringar av olika datum och likande detaljer. Vissa tillägg kommer också att göras, framförallt när det gäller transnationella kontakter. Planen kommer att diskuteras med processtöd från Serus under april. Avvikelser Som kompensation för det tidigare underintaget av deltagare så har projektet haft ett överintag under den redovisade perioden. Vissa moment har också flyttats om, då de nya arbetsmallarna har introducerats och börjat tillämpas av deltagarna. Detta har dock inte inneburit några större förändringar av själva innehållet, utan snarare att moment har flyttas i förhållande till varandra (se vidare ovan). Svårigheter De ovannämnda förändringarna av verksamheten utifrån det nya upplägget har inte inneburit några svårigheter för projektet. De svårigheter som kan påtalas har i likhet med tidigare perioder främst berört rekryteringen. Rekryteringen kan dock anses ha förbättrats, då ett tillfredsställande antal deltagare har rekryterats till kursstarten. Det är också mycket glädjande att ett antal personer med utländsk härkomst nu har börjat i projektet. Frågan om rekryteringsproblematiken har också lyfts till regionchefsnivå inom AF. Detta har nu också visat sig ge resultat. Dock finns utrymme för förbättringar av rekryteringsrutinerna när det gäller informationsutbytet mellan AF och UMA. När det gäller deltagare från kommunen så har 7

8 även detta förbättrats, även om många av personerna i fråga inte kommer upp i full timtid i projektet. Däremot behöver rapporteringen av medfinansiering förbättras. Försäkringskassan har fem platser för deltagare och det utgör en marginell del av deltagarantalet. Generellt har samarbetet med FK fungerat bra, vad gäller redovisning av arbetstid för medfinansiering och överlag när det gäller rekrytering. 8

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2010 1. Verksamheten

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utvecklande samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektet Utvecklande Samverkan hade som idé

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer