UMA. Magasin. UMA ger resultat. Mattias fick jobb. Unik metod. Över 50% i sysselsättning. Tack vare UMA. Gör succé. Nummer 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UMA. Magasin. UMA ger resultat. Mattias fick jobb. Unik metod. Över 50% i sysselsättning. Tack vare UMA. Gör succé. Nummer 1"

Transkript

1 UMA Magasin Nummer 1 UMA ger resultat Över 50% i sysselsättning Mattias fick jobb Tack vare UMA Unik metod Gör succé Uma_tidning indd

2 Lars Aleniusson om hur idén med UMA uppstod och hur den förverkligades UMA - från idé till verklighet Mitt namn är Lars Aleniusson och jag har lång erfarenhet från produkt- och tjänsteutveckling, då jag har utvecklat egna produkter och tjänster som nått ut på marknaden. Jag känner därför väl till de hinder som man möter under det tidiga skedet i utvecklingskedjan, samt att hjälpen som man erbjuds oftast stannar vid rådgivning och inte aktivt stöd. Som företagare insåg jag att det var svårt att få tiden att räcka till för att utveckla de nya idéer som jag hade, då min ordinarie verksamhet upptog all min tid. Dessutom fanns det behov av specialkunskaper för de affärsidéer som jag hade. Jag funderade över hur detta skulle kunna lösas, och kontaktade olika organisationer, men det ställdes stora krav på eget aktivt agerande. Det gällde företagskontakter, ekonomiska kalkyler och uppskattningar, samt inte minst olika tester och undersökningar. I mitt fall blev många idéer vilande på grund av den arbetsbörda jag redan hade som egenföretagare. Under en period av arbetslöshet väcktes återigen dessa tankar. Skulle man inte kunna använda tiden för att hjälpa till att utveckla produkter eller tjänster? Därigenom skulle man själv få möjligheter att knyta nya kontakter, för att kunna komma tillbaka in på den ordinarie arbetsmarknaden. Eftersom jag visste att behovet fanns och själv kände till svårigheterna, gällde det nu att se möjligheterna. Frågan var hur man skulle kunna få fram kompetens, utrustning, lokaler, samverkan med företag och inte minst en effektiv organisation till rimliga kostnader. Jag fick då möjlighet att tillsammans med några andra personer delta i en studie som finansierades av Europeiska Socialfonden. Studien avgränsades till att gälla den inledande delen av innovationsprocessen, från idéstadiet till färdigt koncept för marknadsintroduktion. I arbetet med detta uppkom en fråga: Skulle inte innovationsprocessen också kunna speglas över på arbetssökandet? Detta blev grunden för projektet UMA och dess innovativa metod. Lars Aleniusson är initiativtagare och projektansvarig på UMA i Kristinehamn Att som arbetssökande se sig själv som en produkt och använda innovationsprocessens olika steg för att vidareutveckla och marknadsföra sig innebär att man får nya verktyg att använda för att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Detta är vad UMA-metoden innebär och vi har fått se många bevis på att den verkligen ger bestående resultat för deltagarna. Det stora målet är att metoden skall fortleva som ett fullt utvecklat koncept efter projektets genomförandefas och att metoden skall spridas inte bara inom Sverige utan också till andra EU-länder. Lars Aleniusson Projektledare UMA 2 Uma_tidning indd

3 UMA-projektet - en framgångssaga Bengt, Lars, Åse, Rigmor, Benny och Martin utgör personalen på UMA När man betraktar UMA:s resultatsiffror så kan man inte annat än glädjas. Efter halva projekttiden har 28 % av deltagarna kommit i arbete och 19 % har fått praktikplatser. Därutöver så har deltagare exempelvis startat egna företag och börjat studera. Sammanlagt har över 50 % av deltagarna gått vidare till någon form av sysselsättning. När man läser siffrorna så måste man också ta i beräkningen att UMA:s deltagare kommer från många olika målgrupper och har mycket olika bakgrunder och förutsättningar. Enligt planerna ska varje kurs bestå av 30 deltagare från Arbetsförmedlingen, 12 deltagare med försörjningsstöd från Kristinehamns kommun och 5 deltagare som anvisats från Försäkringskassan. Detta innebär att vissa deltagare är fullt arbetsföra och skulle kunna börja en anställning direkt om en sådan skulle erbjudas. Andra har en längre väg att gå innan de kan komma ut på arbetsmarknaden. Det finns UMA-deltagare som varit arbetslösa ett år men det finns också de som varit från arbetsmarknaden i tjugo år eller kanske aldrig någonsin haft en anställning. En sak har de dock alla gemensamt: de är långtidsarbetslösa och de ska genom UMA uppleva att de utifrån sina egna förutsättningar kommer närmare arbetsmarknaden. Varför ska man då blanda så många olika människor i ett och samma projekt? Jo, avsikten är att så många som möjligt ska kunna dra nytta av UMA-metoden, där produkt- och tjänsteutveckling speglas över till det individuella arbetssökandet. Därför måste man också låta många olika människor få ta del av metoden under projekttiden, så att den kan utformas för att vara till nytta för så många som möjligt. Här ställer projektet stora krav på jämställdhet och tillgänglighet. Målsättningen är att hälften av deltagarna ska utgöras av kvinnor, vilket man också har uppnått hittills. Detta är särkilt viktigt eftersom projektet har en inriktning mot produkt- och tjänsteutveckling, vilket i hög grad är ett mansdominerat område. I detta sammanhang är det också viktigt att framhålla det kvinnliga företagandet. När det gäller tillgänglighet så ser man dagligen i projektverksamheten exempel på vilka stora förmågor och kapaciteter som personer med olika funktionsnedsättningar har och även detta är mycket viktigt att lyfta fram. Det är också spännande att se hur människor från de olika målgrupperna stöttar varandra. Unga hjälper de äldre med IT och etniska svenskar hjälper deltagare från andra kulturer med svenska språket. Samtidigt har de äldre erfarenheter och kunskaper som de kan överföra till de unga och människor från andra kulturer har mycket att lära de etniska svenskarna. Detta är några exempel på alla de glädjande och utvecklande samspel som sker mellan deltagarna. UMA:s aktiviteter bygger på produkt- och tjänsteutveckling men de flesta som kommer till UMA har inte för avsikt att starta eget företag. De vill komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning på andra sätt och oftast vill man ha en anställning så fort som möjligt. Det finns också deltagare som har en affärsidé och vill utveckla en produkt eller tjänst. Det är mycket spännande att se hur dessa idéer utvecklas och tar form och lika spännande är det att följa den fortsatta utvecklingen när dessa idéer lämnar projektet och ska gå vidare på egna ben. Kanske kommer det att inte bara att innebära försörjning för idégivarna, utan kanske kommer dessa idéer att generera arbetstillfällen och egen försörjning även för andra. Det är också mycket spännande att se de samspel och kontakter som uppstår mellan projektet och näringslivet, framförallt de lokala företagen. Som exempel kan nämnas att UMA:s deltagare i utbildningssyfte gjort marknadsundersökningar åt företag i samband med nyetableringar. Dessa undersökningar har fått beröm av både företag och inblandade banker. UMA har också med hjälp av deltagare varit med och gett konsulterande och praktisk hjälp vid framtagandet av nya produkter och företagsidéer, som presenterats av externa aktörer. Det är alltså inte bara deltagare i projektet som genom UMAmetoden får möjlighet att utveckla produkter och tjänster. Även företag och privatpersoner kan vända sig till UMA och få hjälp med sina idéer. Detta skapar mycket goda kontakter mellan de arbetslösa projektdeltagarna och företagen som kanske är i behov av att nyanställa och projektet är därmed en utmärkt rekryteringsbas. Därför arbetar projektledningen också hårt med att informera om sin verksamhet och sprida de goda resultaten. Avsikten är att UMA:s metod ska fortleva efter projekt-tiden och även kunna användas av andra aktörer både inom och utanför Sverige. Som ett led i detta har UMA etablerat kontakter med ESFprojekt i Storbritannien och kommer även att sprida information om sin metod och sina resultat på andra sätt inom EU. UMA är nu inne på sitt sista år som ESF-projekt men förhoppningarna är stora inför framtiden. Resultat av UMA-projektet efter 18 månader 3 Uma_tidning indd

4 UMA och ESF Karin Gellin, regionchef, berättar om sin syn på UMA Den 7 Januari 2010 beslutade vi om finansiering till UMA-projektet från Europeiska Socialfonden. Jag ska nog villigt erkänna att jag då inte hade anat hur pass innovativt och drivande gänget från Kristinehamns folkhögskola skulle visa sig vara. Genom löpande information från projektets handläggare så förstod jag dock ganska snart att här fanns ett projekt som drevs av människor med stora planer. Att i ord beskriva alla sina idéer och tankar med ett projekt är långt ifrån lätt och det är naturligtvis väldigt berikande att få chans att, på plats, ta del av en verksamhet. Sagt och gjort, i september samma år följde jag med handläggaren till Kristinehamn för att träffa projektets medarbetare och få ta del av projektet. Att jobba med metoder kring idé- och tjänsteutveckling i ett arbetsmarknadsprojekt var för mig ett nytt grepp, att det dessutom drivs av en grupp starkt engagerade människor som siktar högt och som inte drar sig för att testa nya metoder och gärna söker samverkan med andra gör projektet väldigt intressant. Ett av målen med projekt inom ESF är att bidra till strukturpåverkan, ESF-rådets roll är att finansiera verksamheter som har ett tydligt mervärde i förhållande till vad som annars utförs inom ramen för det ordinarie systemet via exempelvis kommunernas arbetsmarknadsenheter och Arbetsförmedlingen. Grunden i att lyckas med en sådan ansats är naturligtvis en väl definierad problemställning som man genom projektverksamheten siktar på att lösa, tillsammans med samarbetspartners och andra aktörer som på något sätt ansvarar för att projektresultaten också tas tillvara. Ett isolerat projekt kan alltså inte påverka system och strukturer utan förutsätter ett intresse från samhällsaktörer som ser vikten av metodoch verksamhetsutveckling inom, i detta fall, arbetsmarknadspolitiken. Min bild är att UMAprojektet är väl förankrat lokalt och regionalt - dessutom finns ju ett etablerat samarbete med internationella partners så här finns det goda förutsättningar att göra avtryck. Projektet ska ju pågå ett år till och jag tror att det kommer att vara många som vill få chans att plocka russin ur "UMA-kakan" och använda det i att fortsätta jobba för lika möjligheter och arbete åt alla! Karin Gellin Regionchef Svenska ESF-rådet Norra & Östra Mellansverige (Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Sörmlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro, och Östergötlands län) Anna Falk Gustafsson, tvåa från vänster, var deltagare på UMA under 2011 och blev inbjuden av ESF att berätta om UMA-projektet ur ett deltagarperspektiv i Uppsala på ESF-dagen. 4 Uma_tidning indd

5 Samarbeten -Stärker projektet Uppfinnarföreningen i Karlskoga Är du skicklig på något så är du aldrig för gammal. Det menar Ann-Britt, som genom UMA kunnat utveckla ett gammalt intresse till en affärsidé: porslinsmålning. Ann-Britt började på projektet 2010 och i augusti förra året började hon och Sonny Persson diskutera hur man kunde ta intresset till nästa nivå. Ann-Britt fick fria händer att beställa det material hon behövde och resultatet blev en egen porslinsserie, som med hjälp av Sonny Persson nu fått mönsterskydd, och nu tittar de på hur möjligheterna ser ut för att komma ut på marknaden. Den här möjligheten hade jag aldrig fått utan UMA. Här har jag fått frihet och självförtroende. Ann-Britt och Sonny studerar den nyframtagna produktkatalogen. Sonny Persson, som är innovationsrådgivare på UMA, var med och startade Uppfinnareföreningen i Karlskoga 1987, en lokalavdelning till Svenska Uppfinnareföreningen och menar att Sverige ligger väldigt bra till när det gäller uppfinningar: På tjugofem år så har vår avdelning, lågt räknat, fått fram 1700 årsarbeten. Processen med mönsterskydd går ganska fort. Det tar cirka en månad, men det är skyddat från och med det datum man har lämnat in det till PRV. Sedan augusti 2010 håller Ann-Britt egna kurser i porslinsmålning och har också fått pris för sina verk, 1997, 1998 och Att ta steget från hobby till en mer kommersiell verksamhet har, enligt Ann-Britt, inte alls känts konstigt eller svårt, utan snarast som en naturlig utveckling. Uppfinnarskolan Ideum En av UMA-konceptets första riktigt goda vänner är Uppfinnareskolan Idéum i Lidköping. På ett mycket tidigt stadium hade skaparna av UMA kontakt med Robert Nilsen, som driver verksamheten på Idéum. De goda kontakterna har stärkts av återkommande och mycket uppskattade studiebesök, som omfattar både själva skolan och den uppfinnarmässa som Ideums elever arrangerar två gånger om året. Där presenteras många inspirerade uppfinningar och affärsidéer. Det är en ömsesidig förhoppning att en dag få se en före detta UMA-deltagare som elev på Idéum. Karlstads universitet För UMA är det viktigt att kunna visa de möjligheter som utbildning skapar och projektet har etablerat goda kontakter med Karlstads universitet. Bland annat har man samarbete med datavetenskapen på universitetet och en doktorand från datavetenskapen föreläser om IT-säkerhet för UMA:s deltagare. Under våren kommer deltagarna också att få ingå i testgrupper för en undersökning som genomförs av datavetenskapen. UMA får även studiebesök av konst- och designstudenter, som får prova på att använda konstruktionsprogrammet AutoCAD under ledning av de deltagare som specialiserat sig på konstruktion i 3D. Dessa studiebesök är mycket uppskattade av både besökare och deltagare. Universitetet har också hjälpt en deltagargrupp med att framställa en prototyp av en produkt, som gruppen utvecklat under sin tid i UMA. Inova UMA har redan under uppbyggnadsskedet haft kontakter med Stiftelsen Inova, som driver en företagsinkubator i Karlstad. Inova har bidragit med erfarenheter och goda råd, inte minst när det gäller kontakter med idégivare och innovatörer. Något som är mycket glädjande är att en av UMA:s deltagare nu är webbutvecklare i HUBEA AB, som är inkubatorsföretag hos Inova. Utan att avslöja för mycket så kan vi också berätta att snart kommer en deltagargrupp från UMA att besöka Inova för att presentera sin företagsidé. Förhoppningen är att även de på sikt kommer att ingå av företagsinkubatorn. UMA:s mervärden 5 Uma_tidning indd

6 Team Sportia är ett bra exempel på ett lyckat samarbete Med företag i fokus Rigmor Larsson Lilliengren arbetar med företags- och nykrekryteringsfrågor i UMA projektet. Hennes arbete handlar mycket om att skapa kontakter mellan företag och projektdeltagare. Under året har hon gjort 35 företagsbesök och intervjuer där hon bland annat undersökt vilken arbetskraft som efterfrågas inför nyrekryteringar. Det Rigmor frågar efter är bland annat om det finns praktikplatser och om företagen själva har idéer på produkter eller tjänster som de är intresserade av att utveckla med hjälp av deltagare i UMA. De företag som visar intresse för det senare slussar Rigmor vidare till innovationsrådgivaren Sonny Persson, som tar direktkontakt med företagen för att se hur ett samarbete skulle kunna se ut i praktiken. Ett exempel på detta är Arvids Cykel och Moped, som anlitade UMA för en marknadsundersökning där deltagarna i projektet tillsammans med Sonny Persson sammanställde frågor och sedan själva utförde marknadsundersökningen för att se om det fanns ett behov av ytterligare en sportbutik i Kristinehamn. Tack vare undersökningen vågade man satsa och idag finns Arvids Cykel och Moped integrerat i en ny Team Sportia butik. Rigmors planer för framtiden är att skapa företagskontakter även på andra orter än Kristinehamn. Hon vill se fler företag på landsorten som samarbetspartners, för de har många Team Sportia öppnade i Kristinehamn idéer och uppslag som kan leda till projektmycket tack vare UMAs hjälp. idéer och sysselsättning. Passar UMA alla? Passar då UMA för alla? Ja, det tycker Rigmor, eftersom de undersöker vad individen är bra på och känner efter om det är något som går att utveckla. Alla har något de är bra på, menar hon. På UMA får deltagarna gärna hjälpa till i undervisningen och lyfta fram sina talanger. Detta gör att deltagarna känner sig betydelsefulla och får ett värde. Hon upplever att många deltagare har fått stärkt självförtroende och självkänsla efter tiden på UMA. Vad är unikt med UMA? Rigmor menar att de lär känna varje deltagare väl och skapar en relation med deltagarna. På så vis kan de bäst ta reda på hur de kan stötta dem. Exempelvis så läste en deltagare bokföring på UMA och fick praktik i ämnet. Efter ett tag så kände han att intresset för bokföring inte var det rätta. Istället ville han rikta in sig mot programmering. Det positiva är att UMA ger deltagarna möjlighet att prova och fundera över vad man passar som och vill gå vidare med. Något som också är typiskt för UMA, är att många deltagare håller kontakten även efter avslutad tid i projektet. UMA kontaktar också deltagarna efter att de slutat och om det dyker upp ett jobb eller en praktikplats som skulle passa en före detta deltagare. Man skapar alltså kontakter och nätverk för framtiden. Detta gör UMA, enligt Rigmor, till något mer bestående och utvecklande än andra åtgärder mot arbetslöshet. Arbetet på UMA är bland det roligaste jag gjort, det ger sådan glädje att se människor utvecklas och växa Rigmor Larsson Lilliengren är rekryterare och företagsansvarig på UMA 6 Uma_tidning indd

7 Tack vare UMA -Gör vi detta idag Marcus Larsson - Webbutvecklare Sofia Axén - Kontorist Marcus Larsson är webbutvecklingsansvarig på det nyetablerade internetföretaget Hubea AB, som idag är inkubatorföretag på Inova i Karlstad. Inova är en stiftelse som hjälper företag med intressanta affärsideér att växa till sin fulla potential. Att bli uttagen som ett inkubatorföretag är i sig en prestation, eftersom nålsögat är litet för att komma in. Sofia Axén kom i kontakt med UMA via arbetsförmedlingen och kom med i projektet i februari Sofia hade varit utan arbete några år och eftersom många jobb krävde körkort blev urvalet av möjliga arbeten mycket liten. Marcus har, som alla ungdomar, haft svårt att slå sig in på den allt mer tuffa arbetsmarknaden och den medfödda funktionsnedsättningen, en cp-skada, har inte gjort det lättare. Men genom UMA fick Marcus möjlighet att ta vara på sina kunskaper inom IT, vilket var mycket värdefullt för arbetet som webbutvecklare på Hubea. Jag fick även ett nätverk som jag har stor nytta av idag säger Marcus. Mattias Fredriksson - Grävmaskinist Mattias Fredriksson är ett exempel på hur UMA arbetar individanpassat och aktivt med företag. Mattias har alltid haft jobb tidigare, i industrin och blev arbetslös pga. arbetsbrist. Han var arbetslös från och till i två år, och började på UMA våren 2011 efter att en kompis På UMA fick hon möjlighet att läsa in kör- som gick där tipsade honom. kortet och fick bland annat hjälp med böcker och datorprogram. UMA betydde mycket på På UMA har jag fått hjälp att bygga upp andra sätt också, hon fick struktur på dagarna självförtroendet och jag kunde läsa in teorin till igen och möjlighet att skapa kontakter och få lastbilskörkortet. Jag fick också hjälp att reda ett nätverk vilket hon fortfarande har använd- upp min privatekonomi. Mattias fick på UMA ning av. verktyg för att marknadsföra sig själv. Och tack vare detta så fick han ett nystartsjobb på Efter UMA-tiden fick Sofia ett arbete på kon- Mewab i Väse som grävmaskinist och har varit toret på ingenjörsfirman Edman & Sjöberg där där sedan sommaren hon stormtrivs. Torbjörn Ericsson, Mattias chef på Mewab, är väldigt positivt inställd till UMA:s arbetssätt och informationen de fick om möjligheten till nystartsjobb. Mattias är deras första anställda med nystartsjobb och Torbjörn tycker att det har varit ett mycket bra sätt att rekrytera. Johnnie Jageberg - Arkivarie Anna Falk Gustafsson - CNC-elev Johnnie Jageberg är nöjd med sin tid på UMA. Jag hade varit arbetslös länge och självförtroendet och självkänslan var i bott. När jag sökte jobb efter jobb och märkte att det ofta föll på att jag inte hade körkort kändes det jobbigt. Jag satt i en rävsax, hade jag inget jobb hade jag inte råd att ta körkort och hade jag inte Åse Tiberg - Projektassistent körkort fick jag inget jobb. Det viktigaste som UMA gett mig är att jag Jag fick hjälp med att läsa in teorin och efter- efter en lång period utan arbete kommit ut i som jag har god datakunskap kunde jag vara det sociala livet igen. Anna Falk Gustafsson gick på UMA under 2011 efter en tids arbetslöshet. Anna upplever perioden på UMA som en mycket positiv tid där hon fick uppleva och prova på mycket som hon tidigare aldrig gjort. Ett av projekten hon var delaktig i ledde till att hon fick medverka på en företagarmässa, och som ett led i detta fick hon även åka till Uppsala för att presentera UMA ur ett deltagarperspektiv för med som stödlärare i undervisningen, vilket ESF. På UMA blev jag bekräftad för den jag är och var roligt och stärkande för självkänslan. det har stärkt mig otroligt som person. En bo Tiden i projektet har verkligen varit värdefull nus är att jag, tack vare UMA, fick ett nystartsidag har jag fått mitt första jobb på fem år för mig. Nu vet jag vad jag vill göra och därjobb. för går jag nu en utbildning för att bli CNC- vilket känns jättebra. Jag jobbar som arkivarie och trivs med detta. operatör säger Anna. 7 Uma_tidning indd

8 Vad har du fått ut av UMA? - Planer för framtiden Shar Paw Hjördis Sandberg Sedan jag kom till Sverige från Burma har jag haft svårt att lära mig språket och komma in i samhället. Idag har jag många vänner och lär mig mer och mer svenska. I framtiden hoppas jag att jag kan bra svenska och att jag har ett jobb. 8 Uma_tidning indd 8 Den sociala biten har varit otroligt viktig för mig efter att ha varit arbetslös länge. Dataundervisningen har varit viktig eftersom jag inte kunde så mycket om detta innan. Jag hoppas att jag med hjälp av denna kunskap har lättare att få jobb i framtiden. Benny Jacobsson Behrooz Mirzaaghai Shirazi UMA har hjälpt mig att efter arbetslöshet få bättre självförtroende. Då jag var ny i stan var UMA en viktig del i att lära känna nya vänner och få företagskontakter. På UMA har jag fått möjlighet att utvecklas individuellt och läsa taxikörkortsteori, vilket gör att jag nu är ett steg närmare mitt mål att få taxilegitimation. UMA hjälpte mig med att få en praktikplats och där har jag nu ett vikariat. I framtiden ser jag att jag arbetar som taxichaufför. Framtiden? Förhoppningsvis jobbar jag kvar på min nya arbetsplats. Telefon: , Webb: Adress: E-post: Kristinehamns folkhögskola KPS Strömsbergsgatan Kristinehamn

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Kvartalsrapport UMA 2012-01-01 2011-03-31

Kvartalsrapport UMA 2012-01-01 2011-03-31 Kvartalsrapport UMA 2012-01-01 2011-03-31 Deltagare och aktiviteter riktade till målgruppen Arbetet i grupperna har framskridit planenligt och nu arbetar deltagarna utifrån det nya material som framtagits.

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Kvartalsrapport UMA 2011-04-01 2011-06-30

Kvartalsrapport UMA 2011-04-01 2011-06-30 Kvartalsrapport UMA 2011-04-01 2011-06-30 Deltagare och aktiviteter riktade till målgruppen Verksamheten riktad till deltagarna har under denna kvartalsperiod löpt över flera block och arbetet med de olika

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2010 1. Verksamheten

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Navigator. Det är vi som måste ändra på oss för att det ska bli förändring

Navigator. Det är vi som måste ändra på oss för att det ska bli förändring 5 Navigator Projektägare: Krokoms kommun Programområde 2: Genomförandeprojekt Region: Mellersta Norrland Beviljat ESF-stöd: 4 826 582 kr Total projektbudget: 12 940 533 kr Projektperiod: 2008-05-01-2011-04-30

Läs mer

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad. Utskriftsdatum Sid(or) 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.se JOBBTORG K A R L S T A D Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 Post- och fakturaadress: Ssamordningsförbundet

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utveckling mot arbete (UMA) Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. UMA - Utveckling Mot Arbete baserades på

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro Utveckling av nya metoder i arbetet med arbetslösa ungdomar? NUEVO EN NY CHANS FÖR UNGA ARBETSLÖSA Skriv- & implementeringsprocess En man, 21 år, beskriver sin tid före NUEVO En vecka för mig på jobbcentrum

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Arbetsmarknadsprojektet startade oktober 2011 med syfte att kommunen skulle skapa visstidsanställningar under en treårsperiod (2011-07-01 2014-06-30)

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Processtödet SPeL för strategisk påverkan och lärande Nätverk av forskare och erfarna konsulter över hela landet. Metodstöd

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Föräldrastödjare. MOSAIK en blandning av människor och erfarenheter

Föräldrastödjare. MOSAIK en blandning av människor och erfarenheter Föräldrastödjare MOSAIK en blandning av människor och erfarenheter Tanke 1 Behov av personer som kan stötta föräldrar med intellektuella funktionshinder Föräldrar som behöver stöd under lång tid Tanke

Läs mer

Anställning. Matcha. Arbetsförmedlingen. Coachning. Kontakter. Matcha. Förändra. Arbetsförmedlingen. Navigator. Jobb. Kompetens. Vilja.

Anställning. Matcha. Arbetsförmedlingen. Coachning. Kontakter. Matcha. Förändra. Arbetsförmedlingen. Navigator. Jobb. Kompetens. Vilja. Praktikplats Integrationsenheten Studier Coach Kontakter Vilja Jobb Praktik Vilja Navigator Framtiden Coach Krokom Utbildning Anställning Förändra Coachning Vilja Förändra Coachning Kontakter Arbetsförmedlingen

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Välkommen till Trygghetsstiftelsen!

Välkommen till Trygghetsstiftelsen! Välkommen till! Du som varit anställd hos en statlig myndighet och uppfyller kvalifikationerna har möjlighet att få stöd från. Stiftelsen är en kollektivavtalad förmån för statligt anställda. Vår uppgift

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

UNGA TILL ARBETE W18 24

UNGA TILL ARBETE W18 24 2010 2014 UNGA TILL ARBETE W18 24 >> Arbetslösheten tärde också på relationen med min pojkvän som jobbade som timvikarie. Till slut separerade vi och jag lämnade lägenheten. När jag började studera märkte

Läs mer

Länken mellan människa och arbete

Länken mellan människa och arbete Länken mellan människa och arbete Mycket mer än sysselsättning En värdefull resurs för din verksamhet Erika Thörn och Michael Anderfjord är båda anställda av Kooptima Bemanning och hyrs ut på lång kontraktstid

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2012-07-18 SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Socialt företag- en väg till egen försörjning Dnr: 2011/15-SFV Rapportering avser Slutrapport för perioden 2012-01-01-2012-06-30

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Arbetsförmedlingen - en förändringsresa

Arbetsförmedlingen - en förändringsresa Arbetsförmedlingen - en förändringsresa 2013-05-15 Inger Eriksson PL införande Antura Projects Agenda Introduktion Arbetsförmedlingen, uppdrag och siffror Förändringsresan Arbetsförmedlingen Styrning av

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Slutrapport Hassela Movement projektperiod 140701-141231

Slutrapport Hassela Movement projektperiod 140701-141231 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-02-26 Vår referens Ulrika Määttä Lagerlöf Sekreterare ulrika.maatta-lagerlof@malmo.se Tjänsteskrivelse Slutrapport Hassela Movement

Läs mer

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE MINDRE MÄTNING I SYFTE ATT TITTA PÅ INTRESSET FÖR MENTORSKAP VID START AV FÖRETAG Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs Datum: 2014-09-18 Kontakt på Novus: Mats Elzén

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

5 SAF Skåne, Rapport om företagsklimat och tillväxt i de skånska kommunerna, 1999.

5 SAF Skåne, Rapport om företagsklimat och tillväxt i de skånska kommunerna, 1999. Skurup är en liten kommun med 14 000 invånare. Den ligger på skånska slätten, vid Skånes sydkust, mitt emellan Malmö och Ystad. Många av invånarna pendlar till jobb i andra kommuner, inte minst till Malmö.

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer