UMA. Magasin. UMA ger resultat. Mattias fick jobb. Unik metod. Över 50% i sysselsättning. Tack vare UMA. Gör succé. Nummer 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UMA. Magasin. UMA ger resultat. Mattias fick jobb. Unik metod. Över 50% i sysselsättning. Tack vare UMA. Gör succé. Nummer 1"

Transkript

1 UMA Magasin Nummer 1 UMA ger resultat Över 50% i sysselsättning Mattias fick jobb Tack vare UMA Unik metod Gör succé Uma_tidning indd

2 Lars Aleniusson om hur idén med UMA uppstod och hur den förverkligades UMA - från idé till verklighet Mitt namn är Lars Aleniusson och jag har lång erfarenhet från produkt- och tjänsteutveckling, då jag har utvecklat egna produkter och tjänster som nått ut på marknaden. Jag känner därför väl till de hinder som man möter under det tidiga skedet i utvecklingskedjan, samt att hjälpen som man erbjuds oftast stannar vid rådgivning och inte aktivt stöd. Som företagare insåg jag att det var svårt att få tiden att räcka till för att utveckla de nya idéer som jag hade, då min ordinarie verksamhet upptog all min tid. Dessutom fanns det behov av specialkunskaper för de affärsidéer som jag hade. Jag funderade över hur detta skulle kunna lösas, och kontaktade olika organisationer, men det ställdes stora krav på eget aktivt agerande. Det gällde företagskontakter, ekonomiska kalkyler och uppskattningar, samt inte minst olika tester och undersökningar. I mitt fall blev många idéer vilande på grund av den arbetsbörda jag redan hade som egenföretagare. Under en period av arbetslöshet väcktes återigen dessa tankar. Skulle man inte kunna använda tiden för att hjälpa till att utveckla produkter eller tjänster? Därigenom skulle man själv få möjligheter att knyta nya kontakter, för att kunna komma tillbaka in på den ordinarie arbetsmarknaden. Eftersom jag visste att behovet fanns och själv kände till svårigheterna, gällde det nu att se möjligheterna. Frågan var hur man skulle kunna få fram kompetens, utrustning, lokaler, samverkan med företag och inte minst en effektiv organisation till rimliga kostnader. Jag fick då möjlighet att tillsammans med några andra personer delta i en studie som finansierades av Europeiska Socialfonden. Studien avgränsades till att gälla den inledande delen av innovationsprocessen, från idéstadiet till färdigt koncept för marknadsintroduktion. I arbetet med detta uppkom en fråga: Skulle inte innovationsprocessen också kunna speglas över på arbetssökandet? Detta blev grunden för projektet UMA och dess innovativa metod. Lars Aleniusson är initiativtagare och projektansvarig på UMA i Kristinehamn Att som arbetssökande se sig själv som en produkt och använda innovationsprocessens olika steg för att vidareutveckla och marknadsföra sig innebär att man får nya verktyg att använda för att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Detta är vad UMA-metoden innebär och vi har fått se många bevis på att den verkligen ger bestående resultat för deltagarna. Det stora målet är att metoden skall fortleva som ett fullt utvecklat koncept efter projektets genomförandefas och att metoden skall spridas inte bara inom Sverige utan också till andra EU-länder. Lars Aleniusson Projektledare UMA 2 Uma_tidning indd

3 UMA-projektet - en framgångssaga Bengt, Lars, Åse, Rigmor, Benny och Martin utgör personalen på UMA När man betraktar UMA:s resultatsiffror så kan man inte annat än glädjas. Efter halva projekttiden har 28 % av deltagarna kommit i arbete och 19 % har fått praktikplatser. Därutöver så har deltagare exempelvis startat egna företag och börjat studera. Sammanlagt har över 50 % av deltagarna gått vidare till någon form av sysselsättning. När man läser siffrorna så måste man också ta i beräkningen att UMA:s deltagare kommer från många olika målgrupper och har mycket olika bakgrunder och förutsättningar. Enligt planerna ska varje kurs bestå av 30 deltagare från Arbetsförmedlingen, 12 deltagare med försörjningsstöd från Kristinehamns kommun och 5 deltagare som anvisats från Försäkringskassan. Detta innebär att vissa deltagare är fullt arbetsföra och skulle kunna börja en anställning direkt om en sådan skulle erbjudas. Andra har en längre väg att gå innan de kan komma ut på arbetsmarknaden. Det finns UMA-deltagare som varit arbetslösa ett år men det finns också de som varit från arbetsmarknaden i tjugo år eller kanske aldrig någonsin haft en anställning. En sak har de dock alla gemensamt: de är långtidsarbetslösa och de ska genom UMA uppleva att de utifrån sina egna förutsättningar kommer närmare arbetsmarknaden. Varför ska man då blanda så många olika människor i ett och samma projekt? Jo, avsikten är att så många som möjligt ska kunna dra nytta av UMA-metoden, där produkt- och tjänsteutveckling speglas över till det individuella arbetssökandet. Därför måste man också låta många olika människor få ta del av metoden under projekttiden, så att den kan utformas för att vara till nytta för så många som möjligt. Här ställer projektet stora krav på jämställdhet och tillgänglighet. Målsättningen är att hälften av deltagarna ska utgöras av kvinnor, vilket man också har uppnått hittills. Detta är särkilt viktigt eftersom projektet har en inriktning mot produkt- och tjänsteutveckling, vilket i hög grad är ett mansdominerat område. I detta sammanhang är det också viktigt att framhålla det kvinnliga företagandet. När det gäller tillgänglighet så ser man dagligen i projektverksamheten exempel på vilka stora förmågor och kapaciteter som personer med olika funktionsnedsättningar har och även detta är mycket viktigt att lyfta fram. Det är också spännande att se hur människor från de olika målgrupperna stöttar varandra. Unga hjälper de äldre med IT och etniska svenskar hjälper deltagare från andra kulturer med svenska språket. Samtidigt har de äldre erfarenheter och kunskaper som de kan överföra till de unga och människor från andra kulturer har mycket att lära de etniska svenskarna. Detta är några exempel på alla de glädjande och utvecklande samspel som sker mellan deltagarna. UMA:s aktiviteter bygger på produkt- och tjänsteutveckling men de flesta som kommer till UMA har inte för avsikt att starta eget företag. De vill komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning på andra sätt och oftast vill man ha en anställning så fort som möjligt. Det finns också deltagare som har en affärsidé och vill utveckla en produkt eller tjänst. Det är mycket spännande att se hur dessa idéer utvecklas och tar form och lika spännande är det att följa den fortsatta utvecklingen när dessa idéer lämnar projektet och ska gå vidare på egna ben. Kanske kommer det att inte bara att innebära försörjning för idégivarna, utan kanske kommer dessa idéer att generera arbetstillfällen och egen försörjning även för andra. Det är också mycket spännande att se de samspel och kontakter som uppstår mellan projektet och näringslivet, framförallt de lokala företagen. Som exempel kan nämnas att UMA:s deltagare i utbildningssyfte gjort marknadsundersökningar åt företag i samband med nyetableringar. Dessa undersökningar har fått beröm av både företag och inblandade banker. UMA har också med hjälp av deltagare varit med och gett konsulterande och praktisk hjälp vid framtagandet av nya produkter och företagsidéer, som presenterats av externa aktörer. Det är alltså inte bara deltagare i projektet som genom UMAmetoden får möjlighet att utveckla produkter och tjänster. Även företag och privatpersoner kan vända sig till UMA och få hjälp med sina idéer. Detta skapar mycket goda kontakter mellan de arbetslösa projektdeltagarna och företagen som kanske är i behov av att nyanställa och projektet är därmed en utmärkt rekryteringsbas. Därför arbetar projektledningen också hårt med att informera om sin verksamhet och sprida de goda resultaten. Avsikten är att UMA:s metod ska fortleva efter projekt-tiden och även kunna användas av andra aktörer både inom och utanför Sverige. Som ett led i detta har UMA etablerat kontakter med ESFprojekt i Storbritannien och kommer även att sprida information om sin metod och sina resultat på andra sätt inom EU. UMA är nu inne på sitt sista år som ESF-projekt men förhoppningarna är stora inför framtiden. Resultat av UMA-projektet efter 18 månader 3 Uma_tidning indd

4 UMA och ESF Karin Gellin, regionchef, berättar om sin syn på UMA Den 7 Januari 2010 beslutade vi om finansiering till UMA-projektet från Europeiska Socialfonden. Jag ska nog villigt erkänna att jag då inte hade anat hur pass innovativt och drivande gänget från Kristinehamns folkhögskola skulle visa sig vara. Genom löpande information från projektets handläggare så förstod jag dock ganska snart att här fanns ett projekt som drevs av människor med stora planer. Att i ord beskriva alla sina idéer och tankar med ett projekt är långt ifrån lätt och det är naturligtvis väldigt berikande att få chans att, på plats, ta del av en verksamhet. Sagt och gjort, i september samma år följde jag med handläggaren till Kristinehamn för att träffa projektets medarbetare och få ta del av projektet. Att jobba med metoder kring idé- och tjänsteutveckling i ett arbetsmarknadsprojekt var för mig ett nytt grepp, att det dessutom drivs av en grupp starkt engagerade människor som siktar högt och som inte drar sig för att testa nya metoder och gärna söker samverkan med andra gör projektet väldigt intressant. Ett av målen med projekt inom ESF är att bidra till strukturpåverkan, ESF-rådets roll är att finansiera verksamheter som har ett tydligt mervärde i förhållande till vad som annars utförs inom ramen för det ordinarie systemet via exempelvis kommunernas arbetsmarknadsenheter och Arbetsförmedlingen. Grunden i att lyckas med en sådan ansats är naturligtvis en väl definierad problemställning som man genom projektverksamheten siktar på att lösa, tillsammans med samarbetspartners och andra aktörer som på något sätt ansvarar för att projektresultaten också tas tillvara. Ett isolerat projekt kan alltså inte påverka system och strukturer utan förutsätter ett intresse från samhällsaktörer som ser vikten av metodoch verksamhetsutveckling inom, i detta fall, arbetsmarknadspolitiken. Min bild är att UMAprojektet är väl förankrat lokalt och regionalt - dessutom finns ju ett etablerat samarbete med internationella partners så här finns det goda förutsättningar att göra avtryck. Projektet ska ju pågå ett år till och jag tror att det kommer att vara många som vill få chans att plocka russin ur "UMA-kakan" och använda det i att fortsätta jobba för lika möjligheter och arbete åt alla! Karin Gellin Regionchef Svenska ESF-rådet Norra & Östra Mellansverige (Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Sörmlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro, och Östergötlands län) Anna Falk Gustafsson, tvåa från vänster, var deltagare på UMA under 2011 och blev inbjuden av ESF att berätta om UMA-projektet ur ett deltagarperspektiv i Uppsala på ESF-dagen. 4 Uma_tidning indd

5 Samarbeten -Stärker projektet Uppfinnarföreningen i Karlskoga Är du skicklig på något så är du aldrig för gammal. Det menar Ann-Britt, som genom UMA kunnat utveckla ett gammalt intresse till en affärsidé: porslinsmålning. Ann-Britt började på projektet 2010 och i augusti förra året började hon och Sonny Persson diskutera hur man kunde ta intresset till nästa nivå. Ann-Britt fick fria händer att beställa det material hon behövde och resultatet blev en egen porslinsserie, som med hjälp av Sonny Persson nu fått mönsterskydd, och nu tittar de på hur möjligheterna ser ut för att komma ut på marknaden. Den här möjligheten hade jag aldrig fått utan UMA. Här har jag fått frihet och självförtroende. Ann-Britt och Sonny studerar den nyframtagna produktkatalogen. Sonny Persson, som är innovationsrådgivare på UMA, var med och startade Uppfinnareföreningen i Karlskoga 1987, en lokalavdelning till Svenska Uppfinnareföreningen och menar att Sverige ligger väldigt bra till när det gäller uppfinningar: På tjugofem år så har vår avdelning, lågt räknat, fått fram 1700 årsarbeten. Processen med mönsterskydd går ganska fort. Det tar cirka en månad, men det är skyddat från och med det datum man har lämnat in det till PRV. Sedan augusti 2010 håller Ann-Britt egna kurser i porslinsmålning och har också fått pris för sina verk, 1997, 1998 och Att ta steget från hobby till en mer kommersiell verksamhet har, enligt Ann-Britt, inte alls känts konstigt eller svårt, utan snarast som en naturlig utveckling. Uppfinnarskolan Ideum En av UMA-konceptets första riktigt goda vänner är Uppfinnareskolan Idéum i Lidköping. På ett mycket tidigt stadium hade skaparna av UMA kontakt med Robert Nilsen, som driver verksamheten på Idéum. De goda kontakterna har stärkts av återkommande och mycket uppskattade studiebesök, som omfattar både själva skolan och den uppfinnarmässa som Ideums elever arrangerar två gånger om året. Där presenteras många inspirerade uppfinningar och affärsidéer. Det är en ömsesidig förhoppning att en dag få se en före detta UMA-deltagare som elev på Idéum. Karlstads universitet För UMA är det viktigt att kunna visa de möjligheter som utbildning skapar och projektet har etablerat goda kontakter med Karlstads universitet. Bland annat har man samarbete med datavetenskapen på universitetet och en doktorand från datavetenskapen föreläser om IT-säkerhet för UMA:s deltagare. Under våren kommer deltagarna också att få ingå i testgrupper för en undersökning som genomförs av datavetenskapen. UMA får även studiebesök av konst- och designstudenter, som får prova på att använda konstruktionsprogrammet AutoCAD under ledning av de deltagare som specialiserat sig på konstruktion i 3D. Dessa studiebesök är mycket uppskattade av både besökare och deltagare. Universitetet har också hjälpt en deltagargrupp med att framställa en prototyp av en produkt, som gruppen utvecklat under sin tid i UMA. Inova UMA har redan under uppbyggnadsskedet haft kontakter med Stiftelsen Inova, som driver en företagsinkubator i Karlstad. Inova har bidragit med erfarenheter och goda råd, inte minst när det gäller kontakter med idégivare och innovatörer. Något som är mycket glädjande är att en av UMA:s deltagare nu är webbutvecklare i HUBEA AB, som är inkubatorsföretag hos Inova. Utan att avslöja för mycket så kan vi också berätta att snart kommer en deltagargrupp från UMA att besöka Inova för att presentera sin företagsidé. Förhoppningen är att även de på sikt kommer att ingå av företagsinkubatorn. UMA:s mervärden 5 Uma_tidning indd

6 Team Sportia är ett bra exempel på ett lyckat samarbete Med företag i fokus Rigmor Larsson Lilliengren arbetar med företags- och nykrekryteringsfrågor i UMA projektet. Hennes arbete handlar mycket om att skapa kontakter mellan företag och projektdeltagare. Under året har hon gjort 35 företagsbesök och intervjuer där hon bland annat undersökt vilken arbetskraft som efterfrågas inför nyrekryteringar. Det Rigmor frågar efter är bland annat om det finns praktikplatser och om företagen själva har idéer på produkter eller tjänster som de är intresserade av att utveckla med hjälp av deltagare i UMA. De företag som visar intresse för det senare slussar Rigmor vidare till innovationsrådgivaren Sonny Persson, som tar direktkontakt med företagen för att se hur ett samarbete skulle kunna se ut i praktiken. Ett exempel på detta är Arvids Cykel och Moped, som anlitade UMA för en marknadsundersökning där deltagarna i projektet tillsammans med Sonny Persson sammanställde frågor och sedan själva utförde marknadsundersökningen för att se om det fanns ett behov av ytterligare en sportbutik i Kristinehamn. Tack vare undersökningen vågade man satsa och idag finns Arvids Cykel och Moped integrerat i en ny Team Sportia butik. Rigmors planer för framtiden är att skapa företagskontakter även på andra orter än Kristinehamn. Hon vill se fler företag på landsorten som samarbetspartners, för de har många Team Sportia öppnade i Kristinehamn idéer och uppslag som kan leda till projektmycket tack vare UMAs hjälp. idéer och sysselsättning. Passar UMA alla? Passar då UMA för alla? Ja, det tycker Rigmor, eftersom de undersöker vad individen är bra på och känner efter om det är något som går att utveckla. Alla har något de är bra på, menar hon. På UMA får deltagarna gärna hjälpa till i undervisningen och lyfta fram sina talanger. Detta gör att deltagarna känner sig betydelsefulla och får ett värde. Hon upplever att många deltagare har fått stärkt självförtroende och självkänsla efter tiden på UMA. Vad är unikt med UMA? Rigmor menar att de lär känna varje deltagare väl och skapar en relation med deltagarna. På så vis kan de bäst ta reda på hur de kan stötta dem. Exempelvis så läste en deltagare bokföring på UMA och fick praktik i ämnet. Efter ett tag så kände han att intresset för bokföring inte var det rätta. Istället ville han rikta in sig mot programmering. Det positiva är att UMA ger deltagarna möjlighet att prova och fundera över vad man passar som och vill gå vidare med. Något som också är typiskt för UMA, är att många deltagare håller kontakten även efter avslutad tid i projektet. UMA kontaktar också deltagarna efter att de slutat och om det dyker upp ett jobb eller en praktikplats som skulle passa en före detta deltagare. Man skapar alltså kontakter och nätverk för framtiden. Detta gör UMA, enligt Rigmor, till något mer bestående och utvecklande än andra åtgärder mot arbetslöshet. Arbetet på UMA är bland det roligaste jag gjort, det ger sådan glädje att se människor utvecklas och växa Rigmor Larsson Lilliengren är rekryterare och företagsansvarig på UMA 6 Uma_tidning indd

7 Tack vare UMA -Gör vi detta idag Marcus Larsson - Webbutvecklare Sofia Axén - Kontorist Marcus Larsson är webbutvecklingsansvarig på det nyetablerade internetföretaget Hubea AB, som idag är inkubatorföretag på Inova i Karlstad. Inova är en stiftelse som hjälper företag med intressanta affärsideér att växa till sin fulla potential. Att bli uttagen som ett inkubatorföretag är i sig en prestation, eftersom nålsögat är litet för att komma in. Sofia Axén kom i kontakt med UMA via arbetsförmedlingen och kom med i projektet i februari Sofia hade varit utan arbete några år och eftersom många jobb krävde körkort blev urvalet av möjliga arbeten mycket liten. Marcus har, som alla ungdomar, haft svårt att slå sig in på den allt mer tuffa arbetsmarknaden och den medfödda funktionsnedsättningen, en cp-skada, har inte gjort det lättare. Men genom UMA fick Marcus möjlighet att ta vara på sina kunskaper inom IT, vilket var mycket värdefullt för arbetet som webbutvecklare på Hubea. Jag fick även ett nätverk som jag har stor nytta av idag säger Marcus. Mattias Fredriksson - Grävmaskinist Mattias Fredriksson är ett exempel på hur UMA arbetar individanpassat och aktivt med företag. Mattias har alltid haft jobb tidigare, i industrin och blev arbetslös pga. arbetsbrist. Han var arbetslös från och till i två år, och började på UMA våren 2011 efter att en kompis På UMA fick hon möjlighet att läsa in kör- som gick där tipsade honom. kortet och fick bland annat hjälp med böcker och datorprogram. UMA betydde mycket på På UMA har jag fått hjälp att bygga upp andra sätt också, hon fick struktur på dagarna självförtroendet och jag kunde läsa in teorin till igen och möjlighet att skapa kontakter och få lastbilskörkortet. Jag fick också hjälp att reda ett nätverk vilket hon fortfarande har använd- upp min privatekonomi. Mattias fick på UMA ning av. verktyg för att marknadsföra sig själv. Och tack vare detta så fick han ett nystartsjobb på Efter UMA-tiden fick Sofia ett arbete på kon- Mewab i Väse som grävmaskinist och har varit toret på ingenjörsfirman Edman & Sjöberg där där sedan sommaren hon stormtrivs. Torbjörn Ericsson, Mattias chef på Mewab, är väldigt positivt inställd till UMA:s arbetssätt och informationen de fick om möjligheten till nystartsjobb. Mattias är deras första anställda med nystartsjobb och Torbjörn tycker att det har varit ett mycket bra sätt att rekrytera. Johnnie Jageberg - Arkivarie Anna Falk Gustafsson - CNC-elev Johnnie Jageberg är nöjd med sin tid på UMA. Jag hade varit arbetslös länge och självförtroendet och självkänslan var i bott. När jag sökte jobb efter jobb och märkte att det ofta föll på att jag inte hade körkort kändes det jobbigt. Jag satt i en rävsax, hade jag inget jobb hade jag inte råd att ta körkort och hade jag inte Åse Tiberg - Projektassistent körkort fick jag inget jobb. Det viktigaste som UMA gett mig är att jag Jag fick hjälp med att läsa in teorin och efter- efter en lång period utan arbete kommit ut i som jag har god datakunskap kunde jag vara det sociala livet igen. Anna Falk Gustafsson gick på UMA under 2011 efter en tids arbetslöshet. Anna upplever perioden på UMA som en mycket positiv tid där hon fick uppleva och prova på mycket som hon tidigare aldrig gjort. Ett av projekten hon var delaktig i ledde till att hon fick medverka på en företagarmässa, och som ett led i detta fick hon även åka till Uppsala för att presentera UMA ur ett deltagarperspektiv för med som stödlärare i undervisningen, vilket ESF. På UMA blev jag bekräftad för den jag är och var roligt och stärkande för självkänslan. det har stärkt mig otroligt som person. En bo Tiden i projektet har verkligen varit värdefull nus är att jag, tack vare UMA, fick ett nystartsidag har jag fått mitt första jobb på fem år för mig. Nu vet jag vad jag vill göra och därjobb. för går jag nu en utbildning för att bli CNC- vilket känns jättebra. Jag jobbar som arkivarie och trivs med detta. operatör säger Anna. 7 Uma_tidning indd

8 Vad har du fått ut av UMA? - Planer för framtiden Shar Paw Hjördis Sandberg Sedan jag kom till Sverige från Burma har jag haft svårt att lära mig språket och komma in i samhället. Idag har jag många vänner och lär mig mer och mer svenska. I framtiden hoppas jag att jag kan bra svenska och att jag har ett jobb. 8 Uma_tidning indd 8 Den sociala biten har varit otroligt viktig för mig efter att ha varit arbetslös länge. Dataundervisningen har varit viktig eftersom jag inte kunde så mycket om detta innan. Jag hoppas att jag med hjälp av denna kunskap har lättare att få jobb i framtiden. Benny Jacobsson Behrooz Mirzaaghai Shirazi UMA har hjälpt mig att efter arbetslöshet få bättre självförtroende. Då jag var ny i stan var UMA en viktig del i att lära känna nya vänner och få företagskontakter. På UMA har jag fått möjlighet att utvecklas individuellt och läsa taxikörkortsteori, vilket gör att jag nu är ett steg närmare mitt mål att få taxilegitimation. UMA hjälpte mig med att få en praktikplats och där har jag nu ett vikariat. I framtiden ser jag att jag arbetar som taxichaufför. Framtiden? Förhoppningsvis jobbar jag kvar på min nya arbetsplats. Telefon: , Webb: Adress: E-post: Kristinehamns folkhögskola KPS Strömsbergsgatan Kristinehamn

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Kvartalsrapport UMA 2012-01-01 2011-03-31

Kvartalsrapport UMA 2012-01-01 2011-03-31 Kvartalsrapport UMA 2012-01-01 2011-03-31 Deltagare och aktiviteter riktade till målgruppen Arbetet i grupperna har framskridit planenligt och nu arbetar deltagarna utifrån det nya material som framtagits.

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Kvartalsrapport UMA 2011-04-01 2011-06-30

Kvartalsrapport UMA 2011-04-01 2011-06-30 Kvartalsrapport UMA 2011-04-01 2011-06-30 Deltagare och aktiviteter riktade till målgruppen Verksamheten riktad till deltagarna har under denna kvartalsperiod löpt över flera block och arbetet med de olika

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2010 1. Verksamheten

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige PRESSMEDDELANDE Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige Efter s prioriteringar tar nu Svenska ESF-rådet beslut om ekonomiskt stöd för att bemöta varsel i norra

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 PROJEKT NORRSKEN FAKTA PROJEKT NORRSKEN DELTAGARES RESA FAKTA NÅGRA DELTAGARES RESA I PROJEKTET PROJEKTTID: 1 september

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 PROJEKT NORRSKEN FAKTA FAKTA PROJEKTTID: 1 september 2010 31 augusti 2014 Vänder sig till kvinnor och män i Piteå och Arvidsjaur

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Navigator. Det är vi som måste ändra på oss för att det ska bli förändring

Navigator. Det är vi som måste ändra på oss för att det ska bli förändring 5 Navigator Projektägare: Krokoms kommun Programområde 2: Genomförandeprojekt Region: Mellersta Norrland Beviljat ESF-stöd: 4 826 582 kr Total projektbudget: 12 940 533 kr Projektperiod: 2008-05-01-2011-04-30

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad. Utskriftsdatum Sid(or) 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.se JOBBTORG K A R L S T A D Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 Post- och fakturaadress: Ssamordningsförbundet

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utveckling mot arbete (UMA) Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. UMA - Utveckling Mot Arbete baserades på

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Arbetsmarknadscoaching för utlandsfödda arbetssökande

Arbetsmarknadscoaching för utlandsfödda arbetssökande Arbetsmarknadscoaching för utlandsfödda arbetssökande Projekt utfört av Jobbkompaniet på uppdrag av Arbetsförmedlingen i Flen oktober 2007-januari 2008 Innehåll Uppdrag och målgrupp Tidsåtgång och resultat

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro Utveckling av nya metoder i arbetet med arbetslösa ungdomar? NUEVO EN NY CHANS FÖR UNGA ARBETSLÖSA Skriv- & implementeringsprocess En man, 21 år, beskriver sin tid före NUEVO En vecka för mig på jobbcentrum

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Arbetsmarknadsprojektet startade oktober 2011 med syfte att kommunen skulle skapa visstidsanställningar under en treårsperiod (2011-07-01 2014-06-30)

Läs mer

Välkommen till Trygghetsstiftelsen!

Välkommen till Trygghetsstiftelsen! Välkommen till! Du som varit anställd hos en statlig myndighet och uppfyller kvalifikationerna har möjlighet att få stöd från. Stiftelsen är en kollektivavtalad förmån för statligt anställda. Vår uppgift

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer