UMA. Magasin. UMA ger resultat. Mattias fick jobb. Unik metod. Över 50% i sysselsättning. Tack vare UMA. Gör succé. Nummer 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UMA. Magasin. UMA ger resultat. Mattias fick jobb. Unik metod. Över 50% i sysselsättning. Tack vare UMA. Gör succé. Nummer 1"

Transkript

1 UMA Magasin Nummer 1 UMA ger resultat Över 50% i sysselsättning Mattias fick jobb Tack vare UMA Unik metod Gör succé Uma_tidning indd

2 Lars Aleniusson om hur idén med UMA uppstod och hur den förverkligades UMA - från idé till verklighet Mitt namn är Lars Aleniusson och jag har lång erfarenhet från produkt- och tjänsteutveckling, då jag har utvecklat egna produkter och tjänster som nått ut på marknaden. Jag känner därför väl till de hinder som man möter under det tidiga skedet i utvecklingskedjan, samt att hjälpen som man erbjuds oftast stannar vid rådgivning och inte aktivt stöd. Som företagare insåg jag att det var svårt att få tiden att räcka till för att utveckla de nya idéer som jag hade, då min ordinarie verksamhet upptog all min tid. Dessutom fanns det behov av specialkunskaper för de affärsidéer som jag hade. Jag funderade över hur detta skulle kunna lösas, och kontaktade olika organisationer, men det ställdes stora krav på eget aktivt agerande. Det gällde företagskontakter, ekonomiska kalkyler och uppskattningar, samt inte minst olika tester och undersökningar. I mitt fall blev många idéer vilande på grund av den arbetsbörda jag redan hade som egenföretagare. Under en period av arbetslöshet väcktes återigen dessa tankar. Skulle man inte kunna använda tiden för att hjälpa till att utveckla produkter eller tjänster? Därigenom skulle man själv få möjligheter att knyta nya kontakter, för att kunna komma tillbaka in på den ordinarie arbetsmarknaden. Eftersom jag visste att behovet fanns och själv kände till svårigheterna, gällde det nu att se möjligheterna. Frågan var hur man skulle kunna få fram kompetens, utrustning, lokaler, samverkan med företag och inte minst en effektiv organisation till rimliga kostnader. Jag fick då möjlighet att tillsammans med några andra personer delta i en studie som finansierades av Europeiska Socialfonden. Studien avgränsades till att gälla den inledande delen av innovationsprocessen, från idéstadiet till färdigt koncept för marknadsintroduktion. I arbetet med detta uppkom en fråga: Skulle inte innovationsprocessen också kunna speglas över på arbetssökandet? Detta blev grunden för projektet UMA och dess innovativa metod. Lars Aleniusson är initiativtagare och projektansvarig på UMA i Kristinehamn Att som arbetssökande se sig själv som en produkt och använda innovationsprocessens olika steg för att vidareutveckla och marknadsföra sig innebär att man får nya verktyg att använda för att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Detta är vad UMA-metoden innebär och vi har fått se många bevis på att den verkligen ger bestående resultat för deltagarna. Det stora målet är att metoden skall fortleva som ett fullt utvecklat koncept efter projektets genomförandefas och att metoden skall spridas inte bara inom Sverige utan också till andra EU-länder. Lars Aleniusson Projektledare UMA 2 Uma_tidning indd

3 UMA-projektet - en framgångssaga Bengt, Lars, Åse, Rigmor, Benny och Martin utgör personalen på UMA När man betraktar UMA:s resultatsiffror så kan man inte annat än glädjas. Efter halva projekttiden har 28 % av deltagarna kommit i arbete och 19 % har fått praktikplatser. Därutöver så har deltagare exempelvis startat egna företag och börjat studera. Sammanlagt har över 50 % av deltagarna gått vidare till någon form av sysselsättning. När man läser siffrorna så måste man också ta i beräkningen att UMA:s deltagare kommer från många olika målgrupper och har mycket olika bakgrunder och förutsättningar. Enligt planerna ska varje kurs bestå av 30 deltagare från Arbetsförmedlingen, 12 deltagare med försörjningsstöd från Kristinehamns kommun och 5 deltagare som anvisats från Försäkringskassan. Detta innebär att vissa deltagare är fullt arbetsföra och skulle kunna börja en anställning direkt om en sådan skulle erbjudas. Andra har en längre väg att gå innan de kan komma ut på arbetsmarknaden. Det finns UMA-deltagare som varit arbetslösa ett år men det finns också de som varit från arbetsmarknaden i tjugo år eller kanske aldrig någonsin haft en anställning. En sak har de dock alla gemensamt: de är långtidsarbetslösa och de ska genom UMA uppleva att de utifrån sina egna förutsättningar kommer närmare arbetsmarknaden. Varför ska man då blanda så många olika människor i ett och samma projekt? Jo, avsikten är att så många som möjligt ska kunna dra nytta av UMA-metoden, där produkt- och tjänsteutveckling speglas över till det individuella arbetssökandet. Därför måste man också låta många olika människor få ta del av metoden under projekttiden, så att den kan utformas för att vara till nytta för så många som möjligt. Här ställer projektet stora krav på jämställdhet och tillgänglighet. Målsättningen är att hälften av deltagarna ska utgöras av kvinnor, vilket man också har uppnått hittills. Detta är särkilt viktigt eftersom projektet har en inriktning mot produkt- och tjänsteutveckling, vilket i hög grad är ett mansdominerat område. I detta sammanhang är det också viktigt att framhålla det kvinnliga företagandet. När det gäller tillgänglighet så ser man dagligen i projektverksamheten exempel på vilka stora förmågor och kapaciteter som personer med olika funktionsnedsättningar har och även detta är mycket viktigt att lyfta fram. Det är också spännande att se hur människor från de olika målgrupperna stöttar varandra. Unga hjälper de äldre med IT och etniska svenskar hjälper deltagare från andra kulturer med svenska språket. Samtidigt har de äldre erfarenheter och kunskaper som de kan överföra till de unga och människor från andra kulturer har mycket att lära de etniska svenskarna. Detta är några exempel på alla de glädjande och utvecklande samspel som sker mellan deltagarna. UMA:s aktiviteter bygger på produkt- och tjänsteutveckling men de flesta som kommer till UMA har inte för avsikt att starta eget företag. De vill komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning på andra sätt och oftast vill man ha en anställning så fort som möjligt. Det finns också deltagare som har en affärsidé och vill utveckla en produkt eller tjänst. Det är mycket spännande att se hur dessa idéer utvecklas och tar form och lika spännande är det att följa den fortsatta utvecklingen när dessa idéer lämnar projektet och ska gå vidare på egna ben. Kanske kommer det att inte bara att innebära försörjning för idégivarna, utan kanske kommer dessa idéer att generera arbetstillfällen och egen försörjning även för andra. Det är också mycket spännande att se de samspel och kontakter som uppstår mellan projektet och näringslivet, framförallt de lokala företagen. Som exempel kan nämnas att UMA:s deltagare i utbildningssyfte gjort marknadsundersökningar åt företag i samband med nyetableringar. Dessa undersökningar har fått beröm av både företag och inblandade banker. UMA har också med hjälp av deltagare varit med och gett konsulterande och praktisk hjälp vid framtagandet av nya produkter och företagsidéer, som presenterats av externa aktörer. Det är alltså inte bara deltagare i projektet som genom UMAmetoden får möjlighet att utveckla produkter och tjänster. Även företag och privatpersoner kan vända sig till UMA och få hjälp med sina idéer. Detta skapar mycket goda kontakter mellan de arbetslösa projektdeltagarna och företagen som kanske är i behov av att nyanställa och projektet är därmed en utmärkt rekryteringsbas. Därför arbetar projektledningen också hårt med att informera om sin verksamhet och sprida de goda resultaten. Avsikten är att UMA:s metod ska fortleva efter projekt-tiden och även kunna användas av andra aktörer både inom och utanför Sverige. Som ett led i detta har UMA etablerat kontakter med ESFprojekt i Storbritannien och kommer även att sprida information om sin metod och sina resultat på andra sätt inom EU. UMA är nu inne på sitt sista år som ESF-projekt men förhoppningarna är stora inför framtiden. Resultat av UMA-projektet efter 18 månader 3 Uma_tidning indd

4 UMA och ESF Karin Gellin, regionchef, berättar om sin syn på UMA Den 7 Januari 2010 beslutade vi om finansiering till UMA-projektet från Europeiska Socialfonden. Jag ska nog villigt erkänna att jag då inte hade anat hur pass innovativt och drivande gänget från Kristinehamns folkhögskola skulle visa sig vara. Genom löpande information från projektets handläggare så förstod jag dock ganska snart att här fanns ett projekt som drevs av människor med stora planer. Att i ord beskriva alla sina idéer och tankar med ett projekt är långt ifrån lätt och det är naturligtvis väldigt berikande att få chans att, på plats, ta del av en verksamhet. Sagt och gjort, i september samma år följde jag med handläggaren till Kristinehamn för att träffa projektets medarbetare och få ta del av projektet. Att jobba med metoder kring idé- och tjänsteutveckling i ett arbetsmarknadsprojekt var för mig ett nytt grepp, att det dessutom drivs av en grupp starkt engagerade människor som siktar högt och som inte drar sig för att testa nya metoder och gärna söker samverkan med andra gör projektet väldigt intressant. Ett av målen med projekt inom ESF är att bidra till strukturpåverkan, ESF-rådets roll är att finansiera verksamheter som har ett tydligt mervärde i förhållande till vad som annars utförs inom ramen för det ordinarie systemet via exempelvis kommunernas arbetsmarknadsenheter och Arbetsförmedlingen. Grunden i att lyckas med en sådan ansats är naturligtvis en väl definierad problemställning som man genom projektverksamheten siktar på att lösa, tillsammans med samarbetspartners och andra aktörer som på något sätt ansvarar för att projektresultaten också tas tillvara. Ett isolerat projekt kan alltså inte påverka system och strukturer utan förutsätter ett intresse från samhällsaktörer som ser vikten av metodoch verksamhetsutveckling inom, i detta fall, arbetsmarknadspolitiken. Min bild är att UMAprojektet är väl förankrat lokalt och regionalt - dessutom finns ju ett etablerat samarbete med internationella partners så här finns det goda förutsättningar att göra avtryck. Projektet ska ju pågå ett år till och jag tror att det kommer att vara många som vill få chans att plocka russin ur "UMA-kakan" och använda det i att fortsätta jobba för lika möjligheter och arbete åt alla! Karin Gellin Regionchef Svenska ESF-rådet Norra & Östra Mellansverige (Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Sörmlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro, och Östergötlands län) Anna Falk Gustafsson, tvåa från vänster, var deltagare på UMA under 2011 och blev inbjuden av ESF att berätta om UMA-projektet ur ett deltagarperspektiv i Uppsala på ESF-dagen. 4 Uma_tidning indd

5 Samarbeten -Stärker projektet Uppfinnarföreningen i Karlskoga Är du skicklig på något så är du aldrig för gammal. Det menar Ann-Britt, som genom UMA kunnat utveckla ett gammalt intresse till en affärsidé: porslinsmålning. Ann-Britt började på projektet 2010 och i augusti förra året började hon och Sonny Persson diskutera hur man kunde ta intresset till nästa nivå. Ann-Britt fick fria händer att beställa det material hon behövde och resultatet blev en egen porslinsserie, som med hjälp av Sonny Persson nu fått mönsterskydd, och nu tittar de på hur möjligheterna ser ut för att komma ut på marknaden. Den här möjligheten hade jag aldrig fått utan UMA. Här har jag fått frihet och självförtroende. Ann-Britt och Sonny studerar den nyframtagna produktkatalogen. Sonny Persson, som är innovationsrådgivare på UMA, var med och startade Uppfinnareföreningen i Karlskoga 1987, en lokalavdelning till Svenska Uppfinnareföreningen och menar att Sverige ligger väldigt bra till när det gäller uppfinningar: På tjugofem år så har vår avdelning, lågt räknat, fått fram 1700 årsarbeten. Processen med mönsterskydd går ganska fort. Det tar cirka en månad, men det är skyddat från och med det datum man har lämnat in det till PRV. Sedan augusti 2010 håller Ann-Britt egna kurser i porslinsmålning och har också fått pris för sina verk, 1997, 1998 och Att ta steget från hobby till en mer kommersiell verksamhet har, enligt Ann-Britt, inte alls känts konstigt eller svårt, utan snarast som en naturlig utveckling. Uppfinnarskolan Ideum En av UMA-konceptets första riktigt goda vänner är Uppfinnareskolan Idéum i Lidköping. På ett mycket tidigt stadium hade skaparna av UMA kontakt med Robert Nilsen, som driver verksamheten på Idéum. De goda kontakterna har stärkts av återkommande och mycket uppskattade studiebesök, som omfattar både själva skolan och den uppfinnarmässa som Ideums elever arrangerar två gånger om året. Där presenteras många inspirerade uppfinningar och affärsidéer. Det är en ömsesidig förhoppning att en dag få se en före detta UMA-deltagare som elev på Idéum. Karlstads universitet För UMA är det viktigt att kunna visa de möjligheter som utbildning skapar och projektet har etablerat goda kontakter med Karlstads universitet. Bland annat har man samarbete med datavetenskapen på universitetet och en doktorand från datavetenskapen föreläser om IT-säkerhet för UMA:s deltagare. Under våren kommer deltagarna också att få ingå i testgrupper för en undersökning som genomförs av datavetenskapen. UMA får även studiebesök av konst- och designstudenter, som får prova på att använda konstruktionsprogrammet AutoCAD under ledning av de deltagare som specialiserat sig på konstruktion i 3D. Dessa studiebesök är mycket uppskattade av både besökare och deltagare. Universitetet har också hjälpt en deltagargrupp med att framställa en prototyp av en produkt, som gruppen utvecklat under sin tid i UMA. Inova UMA har redan under uppbyggnadsskedet haft kontakter med Stiftelsen Inova, som driver en företagsinkubator i Karlstad. Inova har bidragit med erfarenheter och goda råd, inte minst när det gäller kontakter med idégivare och innovatörer. Något som är mycket glädjande är att en av UMA:s deltagare nu är webbutvecklare i HUBEA AB, som är inkubatorsföretag hos Inova. Utan att avslöja för mycket så kan vi också berätta att snart kommer en deltagargrupp från UMA att besöka Inova för att presentera sin företagsidé. Förhoppningen är att även de på sikt kommer att ingå av företagsinkubatorn. UMA:s mervärden 5 Uma_tidning indd

6 Team Sportia är ett bra exempel på ett lyckat samarbete Med företag i fokus Rigmor Larsson Lilliengren arbetar med företags- och nykrekryteringsfrågor i UMA projektet. Hennes arbete handlar mycket om att skapa kontakter mellan företag och projektdeltagare. Under året har hon gjort 35 företagsbesök och intervjuer där hon bland annat undersökt vilken arbetskraft som efterfrågas inför nyrekryteringar. Det Rigmor frågar efter är bland annat om det finns praktikplatser och om företagen själva har idéer på produkter eller tjänster som de är intresserade av att utveckla med hjälp av deltagare i UMA. De företag som visar intresse för det senare slussar Rigmor vidare till innovationsrådgivaren Sonny Persson, som tar direktkontakt med företagen för att se hur ett samarbete skulle kunna se ut i praktiken. Ett exempel på detta är Arvids Cykel och Moped, som anlitade UMA för en marknadsundersökning där deltagarna i projektet tillsammans med Sonny Persson sammanställde frågor och sedan själva utförde marknadsundersökningen för att se om det fanns ett behov av ytterligare en sportbutik i Kristinehamn. Tack vare undersökningen vågade man satsa och idag finns Arvids Cykel och Moped integrerat i en ny Team Sportia butik. Rigmors planer för framtiden är att skapa företagskontakter även på andra orter än Kristinehamn. Hon vill se fler företag på landsorten som samarbetspartners, för de har många Team Sportia öppnade i Kristinehamn idéer och uppslag som kan leda till projektmycket tack vare UMAs hjälp. idéer och sysselsättning. Passar UMA alla? Passar då UMA för alla? Ja, det tycker Rigmor, eftersom de undersöker vad individen är bra på och känner efter om det är något som går att utveckla. Alla har något de är bra på, menar hon. På UMA får deltagarna gärna hjälpa till i undervisningen och lyfta fram sina talanger. Detta gör att deltagarna känner sig betydelsefulla och får ett värde. Hon upplever att många deltagare har fått stärkt självförtroende och självkänsla efter tiden på UMA. Vad är unikt med UMA? Rigmor menar att de lär känna varje deltagare väl och skapar en relation med deltagarna. På så vis kan de bäst ta reda på hur de kan stötta dem. Exempelvis så läste en deltagare bokföring på UMA och fick praktik i ämnet. Efter ett tag så kände han att intresset för bokföring inte var det rätta. Istället ville han rikta in sig mot programmering. Det positiva är att UMA ger deltagarna möjlighet att prova och fundera över vad man passar som och vill gå vidare med. Något som också är typiskt för UMA, är att många deltagare håller kontakten även efter avslutad tid i projektet. UMA kontaktar också deltagarna efter att de slutat och om det dyker upp ett jobb eller en praktikplats som skulle passa en före detta deltagare. Man skapar alltså kontakter och nätverk för framtiden. Detta gör UMA, enligt Rigmor, till något mer bestående och utvecklande än andra åtgärder mot arbetslöshet. Arbetet på UMA är bland det roligaste jag gjort, det ger sådan glädje att se människor utvecklas och växa Rigmor Larsson Lilliengren är rekryterare och företagsansvarig på UMA 6 Uma_tidning indd

7 Tack vare UMA -Gör vi detta idag Marcus Larsson - Webbutvecklare Sofia Axén - Kontorist Marcus Larsson är webbutvecklingsansvarig på det nyetablerade internetföretaget Hubea AB, som idag är inkubatorföretag på Inova i Karlstad. Inova är en stiftelse som hjälper företag med intressanta affärsideér att växa till sin fulla potential. Att bli uttagen som ett inkubatorföretag är i sig en prestation, eftersom nålsögat är litet för att komma in. Sofia Axén kom i kontakt med UMA via arbetsförmedlingen och kom med i projektet i februari Sofia hade varit utan arbete några år och eftersom många jobb krävde körkort blev urvalet av möjliga arbeten mycket liten. Marcus har, som alla ungdomar, haft svårt att slå sig in på den allt mer tuffa arbetsmarknaden och den medfödda funktionsnedsättningen, en cp-skada, har inte gjort det lättare. Men genom UMA fick Marcus möjlighet att ta vara på sina kunskaper inom IT, vilket var mycket värdefullt för arbetet som webbutvecklare på Hubea. Jag fick även ett nätverk som jag har stor nytta av idag säger Marcus. Mattias Fredriksson - Grävmaskinist Mattias Fredriksson är ett exempel på hur UMA arbetar individanpassat och aktivt med företag. Mattias har alltid haft jobb tidigare, i industrin och blev arbetslös pga. arbetsbrist. Han var arbetslös från och till i två år, och började på UMA våren 2011 efter att en kompis På UMA fick hon möjlighet att läsa in kör- som gick där tipsade honom. kortet och fick bland annat hjälp med böcker och datorprogram. UMA betydde mycket på På UMA har jag fått hjälp att bygga upp andra sätt också, hon fick struktur på dagarna självförtroendet och jag kunde läsa in teorin till igen och möjlighet att skapa kontakter och få lastbilskörkortet. Jag fick också hjälp att reda ett nätverk vilket hon fortfarande har använd- upp min privatekonomi. Mattias fick på UMA ning av. verktyg för att marknadsföra sig själv. Och tack vare detta så fick han ett nystartsjobb på Efter UMA-tiden fick Sofia ett arbete på kon- Mewab i Väse som grävmaskinist och har varit toret på ingenjörsfirman Edman & Sjöberg där där sedan sommaren hon stormtrivs. Torbjörn Ericsson, Mattias chef på Mewab, är väldigt positivt inställd till UMA:s arbetssätt och informationen de fick om möjligheten till nystartsjobb. Mattias är deras första anställda med nystartsjobb och Torbjörn tycker att det har varit ett mycket bra sätt att rekrytera. Johnnie Jageberg - Arkivarie Anna Falk Gustafsson - CNC-elev Johnnie Jageberg är nöjd med sin tid på UMA. Jag hade varit arbetslös länge och självförtroendet och självkänslan var i bott. När jag sökte jobb efter jobb och märkte att det ofta föll på att jag inte hade körkort kändes det jobbigt. Jag satt i en rävsax, hade jag inget jobb hade jag inte råd att ta körkort och hade jag inte Åse Tiberg - Projektassistent körkort fick jag inget jobb. Det viktigaste som UMA gett mig är att jag Jag fick hjälp med att läsa in teorin och efter- efter en lång period utan arbete kommit ut i som jag har god datakunskap kunde jag vara det sociala livet igen. Anna Falk Gustafsson gick på UMA under 2011 efter en tids arbetslöshet. Anna upplever perioden på UMA som en mycket positiv tid där hon fick uppleva och prova på mycket som hon tidigare aldrig gjort. Ett av projekten hon var delaktig i ledde till att hon fick medverka på en företagarmässa, och som ett led i detta fick hon även åka till Uppsala för att presentera UMA ur ett deltagarperspektiv för med som stödlärare i undervisningen, vilket ESF. På UMA blev jag bekräftad för den jag är och var roligt och stärkande för självkänslan. det har stärkt mig otroligt som person. En bo Tiden i projektet har verkligen varit värdefull nus är att jag, tack vare UMA, fick ett nystartsidag har jag fått mitt första jobb på fem år för mig. Nu vet jag vad jag vill göra och därjobb. för går jag nu en utbildning för att bli CNC- vilket känns jättebra. Jag jobbar som arkivarie och trivs med detta. operatör säger Anna. 7 Uma_tidning indd

8 Vad har du fått ut av UMA? - Planer för framtiden Shar Paw Hjördis Sandberg Sedan jag kom till Sverige från Burma har jag haft svårt att lära mig språket och komma in i samhället. Idag har jag många vänner och lär mig mer och mer svenska. I framtiden hoppas jag att jag kan bra svenska och att jag har ett jobb. 8 Uma_tidning indd 8 Den sociala biten har varit otroligt viktig för mig efter att ha varit arbetslös länge. Dataundervisningen har varit viktig eftersom jag inte kunde så mycket om detta innan. Jag hoppas att jag med hjälp av denna kunskap har lättare att få jobb i framtiden. Benny Jacobsson Behrooz Mirzaaghai Shirazi UMA har hjälpt mig att efter arbetslöshet få bättre självförtroende. Då jag var ny i stan var UMA en viktig del i att lära känna nya vänner och få företagskontakter. På UMA har jag fått möjlighet att utvecklas individuellt och läsa taxikörkortsteori, vilket gör att jag nu är ett steg närmare mitt mål att få taxilegitimation. UMA hjälpte mig med att få en praktikplats och där har jag nu ett vikariat. I framtiden ser jag att jag arbetar som taxichaufför. Framtiden? Förhoppningsvis jobbar jag kvar på min nya arbetsplats. Telefon: , Webb: Adress: E-post: Kristinehamns folkhögskola KPS Strömsbergsgatan Kristinehamn

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2012 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2012 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2012 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Kvartalsrapport UMA 2011-10-01 2011-12-31

Kvartalsrapport UMA 2011-10-01 2011-12-31 Kvartalsrapport UMA 2011-10-01 2011-12-31 Deltagare och aktiviteter riktade till målgruppen Ett antal nya deltagare har börjat i projektet under oktober. Även om vi eftersträvar att deltagarna börjar vid

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Kvartalsrapport UMA 2012-04-01 2011-06-30

Kvartalsrapport UMA 2012-04-01 2011-06-30 Kvartalsrapport UMA 2012-04-01 2011-06-30 Deltagare och aktiviteter riktade till målgruppen Deltagarantalet har gradvis ökat under kvartalsperioden, då enskilda deltagare har skrivits in i projektet efter

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2010 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Kvartalsrapport UMA 2012-01-01 2011-03-31

Kvartalsrapport UMA 2012-01-01 2011-03-31 Kvartalsrapport UMA 2012-01-01 2011-03-31 Deltagare och aktiviteter riktade till målgruppen Arbetet i grupperna har framskridit planenligt och nu arbetar deltagarna utifrån det nya material som framtagits.

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Kvartalsrapport UMA 2011-04-01 2011-06-30

Kvartalsrapport UMA 2011-04-01 2011-06-30 Kvartalsrapport UMA 2011-04-01 2011-06-30 Deltagare och aktiviteter riktade till målgruppen Verksamheten riktad till deltagarna har under denna kvartalsperiod löpt över flera block och arbetet med de olika

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun VOK AB Delrapport ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Mars 2010 VOK AB Nygatan 24 52330 Ulricehamn Tel: 0321 12105 www.vok.se

Läs mer

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro Utveckling av nya metoder i arbetet med arbetslösa ungdomar? NUEVO EN NY CHANS FÖR UNGA ARBETSLÖSA Skriv- & implementeringsprocess En man, 21 år, beskriver sin tid före NUEVO En vecka för mig på jobbcentrum

Läs mer

projekt på väg Arbete Praktik Studier

projekt på väg Arbete Praktik Studier projekt på väg Arbete Praktik Studier På väg till arbetsmarknaden och nya arbetssätt Att arbetslösheten är relativt hög bland ungdomar och personer med utländsk bakgrund är ett välkänt faktum som många

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige PRESSMEDDELANDE Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige Efter s prioriteringar tar nu Svenska ESF-rådet beslut om ekonomiskt stöd för att bemöta varsel i norra

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Pågående projekt mars 2009

Pågående projekt mars 2009 Senast uppdaterad 2009-04-01 Pågående projekt mars 2009 Information om projekten uppdateras kontinuerligt på www.finsamgotland.se/projekt Våren 2009 startar tre Finsam-projekt. 1. Arbetsgivarringen Skarphäll

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Tillväxt Trosa. Kompetensutveckling för småföretag i samverkan

Tillväxt Trosa. Kompetensutveckling för småföretag i samverkan Tillväxt Trosa Kompetensutveckling för småföretag i samverkan Resultat Projekt Tillväxt Trosa har genomförts för att ge småföretagare och deras personal tillgång till högkvalitativ kompetensutveckling.

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 PROJEKT NORRSKEN FAKTA PROJEKT NORRSKEN DELTAGARES RESA FAKTA NÅGRA DELTAGARES RESA I PROJEKTET PROJEKTTID: 1 september

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 PROJEKT NORRSKEN FAKTA FAKTA PROJEKTTID: 1 september 2010 31 augusti 2014 Vänder sig till kvinnor och män i Piteå och Arvidsjaur

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008:

Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008: Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008: Gemensamma Taget startade hösten 2006 och enligt den ursprungliga ansökan var tanken att projektet skulle löpa över tre år, men medel beviljades

Läs mer

Navigator. Det är vi som måste ändra på oss för att det ska bli förändring

Navigator. Det är vi som måste ändra på oss för att det ska bli förändring 5 Navigator Projektägare: Krokoms kommun Programområde 2: Genomförandeprojekt Region: Mellersta Norrland Beviljat ESF-stöd: 4 826 582 kr Total projektbudget: 12 940 533 kr Projektperiod: 2008-05-01-2011-04-30

Läs mer

TRAPPSTEGET en investering i framtiden

TRAPPSTEGET en investering i framtiden TRAPPSTEGET en investering i framtiden För varje ung människa som i onödan misslyckas med att få tillträde till arbetsmarknaden och i stället hänvisas till rollen som passivt försörjd, går framtida produktionsvärden

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande.

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande. 23 maj 2014 ESF: Europeiska Socialfonden Programområde 2 Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande Lärande utvärdering

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2010 1. Verksamheten

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Arbetsmarknadscoaching för utlandsfödda arbetssökande

Arbetsmarknadscoaching för utlandsfödda arbetssökande Arbetsmarknadscoaching för utlandsfödda arbetssökande Projekt utfört av Jobbkompaniet på uppdrag av Arbetsförmedlingen i Flen oktober 2007-januari 2008 Innehåll Uppdrag och målgrupp Tidsåtgång och resultat

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3080045 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):juni juli 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Utbildningsprojektet Entré Q

Utbildningsprojektet Entré Q Utbildningsprojektet Entré Q Målet med Entré Q: Fler utomeuropeiskt födda kvinnor utanför den ordinarie arbetsmarknaden inom Luleå och Bodens kommuner har eller är närmare (ex praktikplats, utbildning)

Läs mer

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping.

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping. 1 Svenska ESF-rådet i Sörmland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projektnummer: 66501 Arbeta i Sverige eller annat EU - land

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Minska långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige" Nr2 Nu kan ni

Läs mer

UTAN. Unga till arbete i norr. Att lyssna på ungdomarna och ta dem på allvar är en viktig del av UTAN-projektet. ARBETET MOT UNGDOMSARBETSLÖSHETEN 1

UTAN. Unga till arbete i norr. Att lyssna på ungdomarna och ta dem på allvar är en viktig del av UTAN-projektet. ARBETET MOT UNGDOMSARBETSLÖSHETEN 1 UTAN Unga till arbete i norr Att lyssna på ungdomarna och ta dem på allvar är en viktig del av UTAN-projektet. ARBETET MOT UNGDOMSARBETSLÖSHETEN 1 UTAN Unga till arbete i norr Arbetslöshetsprojektet UTAN

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer