Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning"

Transkript

1 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990 talet byggdes nuvarande Arbetscentrum. Uppdraget var tydligt sysselsättning till de personer som sökt och fått beviljat försörjningsstöd. Lokaler blev de som tidigare har haft olika andra aktivitet genom personalkontoret, snickeri, skogarbete m.m. Dessa verksamheter avslutades efter hand och ny verksamhet byggdes som var anpassade för den nya verksamheten. De första tio åren byggdes en verksamhet upp som har haft som huvuduppdrag att hjälpa arbetssökande via socialförvaltningen vidare till egen försörjning påbörjades en uppbyggnad av vad i dag kallas Team Jobbcenter. Den verksamheten byggdes som ett hjälpmedel till övrig verksamhet för hitta nya vägar ut till den öppna arbetsmarknaden. Anledningen var att de som kom till vår verksamhet via socialförvaltningen alternativt arbetsförmedlingen hade varit arbetslösa länge krävde mer hjälp och stöttning än tidigare. Under motsvarande period har ett samarbete med arbetsförmedlingen byggts upp för att motverka att de arbetssökande som var inskrivna endast på arbetsförmedlingen skulle tvingas att söka försörjningsstöd på grund av långvarig arbetslöshet och ej klarade kraven på den öppna arbetsmarknaden. Detta samarbete har utvecklats och skapat nya samarbetsavtal såsom ungdomsavtal, FAS 3 och att arbetspröva de arbetssökande som bland annat har haft en sjukersättning, utreda arbetsförmågan. De tre sista åren har en utveckling skett som påverkat vårt arbetssätt samt ställer nya krav på verksamheten. Fler och fler som söker sig till socialförvaltningen samt arbetsförmedlingen har inte liknande förutsättningar som tidigare och kravet ökar på de olika myndigheterna att samarbeta mer. Detta betyder för vår verksamhet att sträckan har blivit längre för varje enskild arbetssökande att komma till egen försörjning och kräver ett annat och tydligare arbetssätt av verksamheten för att motverka att sträckan/tiden blir längre till egen försörjning. Kompetensen i arbetsgruppen är en annan viktig faktor i med att vi arbetar mot andra myndigheter med personal som har hög kompetens för sitt arbete. En annan viktig och bidragande orsak till förändringen är att det dessutom inte är optimalt att alla arbetssökande med olika problem/behov samlas i ett hus. Tiden, hur länge man är inskriven är en avgörande faktor. Om den enskilde arbetssökande är för länge inom verksamheten så blir acceptansen större för att vara kvar och tycka det är ganska ok att vara i ett socialt beroende. En annan avgörande faktor är samarbetet mellan enheterna, Enheten för Arbete och Sysselsättning och Enheten för Försörjningsstöd. Att gå till Arbetscentrum eller gå till en praktikplats på ett företag är en annan avgörande faktor. Meningsfull praktik som kan leda till arbete referenser eller helt enkelt hjälpa mig att komma igång är viktigt. Det blir ännu viktigare/tydligare om den praktikplatsen finns på ett företag där praktiken kan efterlikna ett lönearbete. Att bygga egna praktikplatser påverkar tiden, tiden blir längre i vår verksamhet och därmed tar det längre tid att komma till egen försörjning. Postadress Besöksadress Telefon Reception Hemsida Klippan Kapellgatan

2 Med bakgrund av denna kunskap bygger vi ett nytt arbetssätt för att nå ännu bättre resultat, att hjälpa våra arbetssökande hitta ett arbete eller utbildning. Under hösten 2013 kommer vi att lämna de lokaler som vi i dag. Vi kommer att bygga en mer anpassad verksamhet för varje enskild arbetssökande. Team jobbcenter: Ett helt nytt Team Jobbcenter med krav på rätt utbildning ska vara motorn i det nya arbetssättet. Ett motivations hus dit varje person går för att få den hjälp som just jag behöver för att sedan gå vidare till en praktik/arbete/utbildning. Gamla Arbetscentrum läggs ner december Att medverka i planerade uppdrag tillsammans med andra aktörer inom kommunen och andra myndigheter kommer vara ett annat viktigt uppdrag i verksamheten. Vi kommer att ha fler utbildad personal än tidigare. Samordnare kommer deras titel att vara. Det betyder att för att få vara samordnare så ska du ha en relevant högskoleutbildning för just det uppdraget. Dessutom kommer vi att ha två praktikplatsanskaffare. Dom arbetar på uppdrag av samordnarna, hjälpa till att hitta rätt praktikplats för varje enskild arbetssökande. Samordnarna ska tillsammans med den arbetssökande ansvara för att du är aktivt arbetssökande och dessutom medverkar till att komma vidare till egen försörjning. Redovisas via dokument till ansvarig uppdrag beställare varje månad. Samordnarna kommer att träffa den arbetssökande regelbundet för att följa upp uppdraget och motivera till att komma vidare till egen försörjning. Föreläsningar, olika mindre utbildningar, kontakt med företag kommer att vara viktiga inslag i Team Jobbcenters arbete. Avtal Arbetsförmedlingen: Samarbetet med Arbetsförmedlingen ökat markant: Att arbeta i förebyggande syfte har blivit allt viktigare. Avtalen med Arbetsförmedlingen är därför av största vikt för Klippans Kommun och de arbetssökande. Ungdoms avtal, Fas 3 samt arbetsprövningarna är olika uppdrag men målsättningen är densamma, hjälpa den enskilda personen till arbete efter sin förmåga. Team Jobbcenter är ansvariga för dessa avtal och kontakten med Arbetsförmedlingen. Samarbete med SFI: Samarbete med språkundervisningen Svenska för invandrare är viktigt. Kombinera undervisning med att få möjlighet att praktiskt öva att tala svenska är bästa vägen till att lära det svenska språket. Samarbete med Beroende teamet landstinget/regionen. Uppdraget i detta samarbete är att vara delaktig i en planerad ut sluss som ska leda till en eventuell praktikplats/arbete. Samarbetet kan bestå i att få hjälp med läkarkontakt m.m.

3 Egna praktikplatser: Våra egna praktikplatser blir färre men tydligare med syftet och kommer att ställa mer krav på att tiden minskas och kommare vidare till praktikplats på företag där det finns möjlighet till arbete/prova på arbete eller få referenser. Behovet finns att få prova på arbete innan en praktikplats/arbete ute på den öppna arbetsmarknaden. Att vara bättre förberedd innebär större chans till arbete för den arbetssökande. Vi kommer att ha fyra egna grupper som kan ta emot de arbetssökande som har behov att komma till våra praktikplatser ett kort period för att sedan komma vidare till ett företag på den öppna arbetsmarknaden. Känslan ska vara att gå till ett jobb för den arbetssökande oavsett vilken arbetsgrupp det gäller. Antalet grupper kan öka och minska efter behovet. Naturvårdsgrupp: Här har vi hand om kommunens motionsslingor/fornminnen och andra ytor i ett avtal med Kultur och Fritid. Ute arbete året om gäller för denna grupp. Bil/redskaps grupp: Denna grupp har hand om våra bilar, all redskap/material som enheten använder. Snickeri/Vaktmästar grupp: Denna grupp ansvarar för vårt snickeri samt andra uppdrag på beställning. Service/Trädgårds grupp: Gruppen arbetar på uppdrag mot hela Klippans kommun, Föreningar samt trädgårds hjälp till pensionärer. Till stor del utomhus arbete under sommar perioden. Dessa grupper är flexibla och kan ändras efter behovet. Vårt uppdrag i dessa grupper är tydligt, hjälpa, lära och motivera arbetssökande att komma vidare till den öppna arbetsmarknaden eller utbildning. Regelbunden dokumentation och uppföljning av uppdraget är viktigt för att inte tiden ska öka och man fastnar i en grupp. Företags gruppen Praktik på företag i den öppna arbetsmarknaden: Målsättning är att komma till denna grupp så fort som möjligt. Handledare hjälper till så den arbetssökande får den hjälp som behövs för att hamna rätt i företaget. Målsättning är att mellan 60 och 70 % av våra arbetssökande ska tillhöra denna grupp. Arbetsträning: Vi hjälper vid behov att skapa en arbetstränings plats för att utreda arbetsförmågan. Arbetsträning kan dessutom vara en tillfällig period med eller utan sjukskrivning.

4 Framtiden för Enheten för arbete och Sysselsättning: Om du är arbetssökande via arbetsförmedlingen eller har funktions hinder så är vårt uppdrag lika tydligt. Hjälpa den enskilde personen till en praktik/arbete efter förmåga och behov. Att bygga upp detta tydligare arbetssätt gör att vi blir tydligare i vad för mål vi arbetar mot och att det i framtiden kommer vara enklare att ändra arbetssätt efter behovet. Mindre enheter som ska vara byggda efter dagens behov kommer att bli ett koncept som förhoppningsvis når ännu bättre resultat i framtiden. Att skapa bra förutsättningar för alla som är arbetssökande eller i behov av en bra daglig verksamhet i form av praktikplats är huvuduppdraget för Enheten för Arbete och Sysselsättning. Daglig Verksamhet LSS Lite fakta om varför vi har Daglig Verksamhet och till vem: Daglig Verksamhet ges till personer med funktionsnedsättning, som har svårt att få ett vanligt arbete. Du ska dessutom vara i yrkesverksam ålder, saknar arbete och inte ingår i någon utbildning samt tillhöra personkrets 1 och 2 enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ). Detta är förutsättningarna för en daglig verksamhet. Vi ska dessutom lägga till de mål som Klippans Kommun har med sin Dagliga Verksamhet, våra kvalitetsmål. - Samtliga personer som kommer till Enheten för Arbete och Sysselsättning ska få ett bra bemötande - Samtliga deltagare i Daglig Verksamhet ska få en daglig verksamhet som utgår från Individens förmåga och behov. Lite om bakgrunden: I slutet på 70 talet startade dagverksamhet på Lönnen. Här har alla brukare samlats som inte har en praktik på företag eller Hantverksboden. Oavsett det handikapp du har så har Lönnen varit en uppsamlingsplats för de flesta som sökt Daglig Verksamhet. Det är inte optimalt 2013 att alla ska vara under ett tak och därefter få en verksamhet som ska utveckla samt utgå från individens förmåga och behov. I början på 90 talet startade Hantverksboden. Denna verksamhet skulle vara ett led i en utveckling. Kanske starta på Lönnen och sedan komma till Hantverksboden för att till sist få möjlighet att komma till ett företag som arbetar med det som brukaren har lärt sig på vägen dit. Dessa två verksamheter har legat som en grund för Daglig Verksamhet i Klippan fram till i dag. Dessutom har det funnits praktikplatser på företag genom Utflyttad Verksamhet Spiraltrappan. Denna verksamhet hade som uppgift att skapa praktikplatser på den öppna arbetsmarknaden. I dag har ungefär 20 % av våra brukare en praktik på ett företag eller förening.

5 Målsättningen bör vara högre fler brukare borde få en praktikplats utanför vår verksamhet. Om vi lyckas med att hjälpa till med en utveckling inom våra verksamheter så kan målet vara att få en möjlighet att komma till en praktik eller arbete på ett företag. Nu är det tid att utveckla Daglig Verksamhet LSS. Inför Arbetslinjen i verksamheten och arbeta efter individens förmåga och behov. Vi kommer att ha EN verksamhet som heter Daglig Verksamhet i framtiden. Verksamheten kommer att fortsätta ligga under enhet B Enheten för Arbete och Sysselsättning. Anledningen till detta är att det finns många samverkansmöjligheter och här finns en stor kunskap/kontaktnät om praktikplatser/arbete på den öppna arbetsmarknaden. Vad händer konkret just nu: Lönnen som namn och hus försvinner. Delas upp i olika arbetsgrupper på olika platser. Hantverksboden kommer att försvinna som arbetsplats ( Lokalerna ) och namn. En utveckling av den verksamheten sker genom Skapar/Monterings Gruppen. Spiral trappan som var namnet för utflyttad verksamhet LSS tidigare har inte använts på flera år. Det namnet försvinner och kommer inte att användas. Under hösten 2013 påbörjas den förändring som ska leda till en förändrad Daglig Verksamhet. Vi kommer att starta upp 7 stycken arbetsgrupper där varje brukare har sin placering utifrån förmåga och behov och kommer att finnas på olika platser inom Klippans kommun. Till detta kommer vi att utveckla och skapa fler möjligheter för att kunna komma ut till ett företag och ha sin dagliga praktik på, kanske rent av få ett arbete i framtiden. Därav samarbetet med övriga verksamheter inom enheten för Arbete och Sysselsättning. Följande grupper kommer vi att arbeta med i en upp starts fas. Självklart hoppas jag att vi kan fortsätta och utvecklas i framtiden, skapa fler/andra arbetsgrupper så vi har bra praktik/arbetsplatser för alla våra brukare. Upplevelse Gruppen - Service Gupp - Cafè Grupp - Skapar/Monterings Gupp - Media Grupp Senior Grupp Företags Grupp Fler arbetsgrupper kan vara på gång under hösten, bland annat en service grupp för vår cafè verksamhet, baka och tillreda smörgåsar m.m. Media gruppen kommer att bli viktig inför framtiden då kravet ökar på oss från de ungdomar som kommer från skolan och vill ha ett arbete inom Daglig Verksamhet. Information om grupperna:

6 Upplevelse Gruppen: Kommer att få egna lokaler där vi skapar möjlighet för varje brukare att utvecklas och få en bra daglig verksamhet med kompetent personal. Service Gruppen: kommer att få en egen lokal som utgångspunkt för dagens arbete. De brukare som finns här kommer att vara ute och arbete med olika arbetsuppgifter tillsammans med sina handledare. Gruppen kommer att ha sina utgångs lokaler tillsammans med service grupp daglig sysselsättning. Kök och Cafè gruppen: finns redan i dag. Cafè Tegel Cafè kommunhuset samt Cafè Lönnen. En service grupp kommer att starta upp under början på 2014 för att hjälpa våra Cafèr med bakning och andra beställningar. Skapar/Monterings Gruppen: är en sammanslagning av den gamla monteringen och det arbetet som utfördes på Hantverksboden. Här ska vi utveckla och skapa mer möjlighet till skapande. I denna grupp kommer det att finnas stora utvecklingsmöjligheter i med vårt snickeri kommer att ha sina lokaler bredvid för att ge möjlighet till mer skapande/arbetsuppgifter. Media gruppen: Brukarna i denna grupp är de som har kommit lite längre med att arbeta i datorer m.m. Här ska vi tillverka vår tidning, beställningsuppdrag från övriga kommunen föreningar m.m. Samverkan med övrig verksamhet inom Arbete och Sysselsättning kommer att bli stor, därav ska gruppen finnas tillsammans med Team Jobbcenter i deras nya lokaler. Företag praktik: Ett av våra huvudmål för framtiden är att ge möjlighet till en praktik/arbete på ett företag. Har du förmågan och behovet ska vi ge möjligheten i framtiden till att nå det målet praktik/arbete på företag. Vi kommer att utveckla och hjälpa till med en introduktion efter brukarens och företagets behov. Senior grupp: Här kommer vi som är över skapa en egen grupp. Att få möjlighet att vara pensionär är gruppens uppdrag. Start januari Dessa grupper är framtidens Daglig Verksamhet LSS inom Klippans Kommun. Var och en brukare har EN tillhörighet med en handledare som kontaktperson. I gruppen ska vi bygga en arbetsliknande vardag för varje brukare. Ge möjlighet att utvecklas och sedan kunna söka vidare till ett ännu mer utvecklande arbete. Schema och tydlighet med tider och raster m.m. ska vara grunden i alla grupperna. Incheckning och genomgång om dagens uppgifter ska vara upp starten på varje dag. Träning, bad, matlagning, bakning m.m. ska ligga på den privata tiden. Här krävs att det görs en planering för den enskilde brukaren. Det kommer att finnas undantag när det gäller ex. träning. Brukaren har ett behov av träning under tiden inom daglig verksamhet, då ska vi arbeta efter det uppdraget för brukarens bästa. Undantagen bestäms vid genomförandeplan/uppföljningsmötena. Samtliga brukare ska ha ett eget personligt schema med de tider som gäller för daglig Verksamhet. Två samordnare tillsammans med praktikplatsanskaffarna inom Enhet B kommer att arbeta för att varje brukare får en daglig verksamhet som efterliknar ett arbete, oavsett i vilken grupp du hamnar utifrån din förmåga och behov. Samordnarnas ansvar är att tillsammans med brukaren göra upp en plan för den dagliga verksamheten och därefter följa upp den regelbundet så att allt fungerar som det var tänkt. Handledarna i varje grupp tar över/medverkar i planeringen för den enskilde brukarens utveckling.

7 En annan stor och viktig nyhet är hur vi skapar möjlighet till att ha sin praktik på ett företag. En handledare kommer att följa med brukaren till företaget, vara delaktig i introduktionen tills praktiken fungerar för brukaren och för företaget. Viktigt att företaget vet hur dom ska hjälpa den enskilde brukaren på bästa sätt. Regelbunden uppföljning av praktikplatserna är viktigt och kommer att förbättras i framtiden. Detta arbetssätt kan också bli aktuellt om en ny brukare, ex från skolan ska starta upp i en av våra grupper, att en handledare följer den enskilde brukaren in i en grupp. Vi kommer att skapa ett center för Arbete/Sysselsättning/praktikplatser så att vi gemensamt kan utveckla hela vår enhet. Här kommer samordnare LSS, Samordnare Team Jobbcenter, Praktikplatsanskaffare samt vår reception med ass. personal att finnas. Ett cafè som drivs av våra brukare så vi kan ta en kopp cafè tillsammans när ni besöker oss. Detta kommer att öka möjligheterna till samverkan mellan de olika enheterna och mot övriga förvaltningar och samarbetspartners. Här finns mycket att vinna om vi tillsammans kan hitta nya bra vägar för våra brukare och arbetssökande. Samordnings effekterna kan bli stora i verksamheterna. Vi har byggt upp en transportservice för våra brukare. Vid behov hjälper vi till med transporten till och från Daglig Verksamhet. Detta gäller ej de brukare som har rätt till färdtjänst. Behovet fastställs vid upprättande av genomförande planen. Gäller endast under våra arbetstider på dagen. Framtiden för Enheten för arbete och Sysselsättning: Om du är arbetssökande via arbetsförmedlingen eller har funktions hinder så är vårt uppdrag lika tydligt. Hjälpa den enskilde personen till en praktik/arbete efter förmåga och behov. Behöver man hjälp på vägen först så hjälper vi till med att nå det målet först. Att bygga upp detta tydligare arbetssätt gör att vi blir tydligare i vad för mål vi arbetar mot och att det i framtiden kommer vara enklare att ändra arbetssätt efter behovet. Mindre enheter som ska vara byggda efter dagens behov kommer att bli ett koncept som förhoppningsvis når ännu bättre resultat i framtiden. Att skapa bra förutsättningar för alla som är arbetssökande eller i behov av en bra daglig verksamhet i form av praktikplats är huvuduppdraget för Enheten för Arbete och Sysselsättning. Kenneth Nilsson Enhetschef

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Valfrihet inom sysselsättning

Valfrihet inom sysselsättning Valfrihet inom sysselsättning Hjälp till sysselsättning Kommunen har ansvar för att ge hjälp till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring,

Läs mer

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Dnr. (Typ 06/KS0003) Datum 2013/05/22 Till/ Sida 1 av 7 Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Inledning Detta dokument är en beskrivning av arbetsmodellen Torsås Modellen 1-5. Dokumentet skall ses som en

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Daglig verksamhet enligt LSS VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är daglig verksamhet? Att ha ett arbete eller en sysselsättning är viktigt för de flesta människor. Ett arbete innebär att man ingår i en gemenskap

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Östra Göinge kommun

Östra Göinge kommun Daglig verksamhet Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Vad är daglig verksamhet? Att ha ett arbete eller en sysselsättning är viktigt för de flesta människor. Ett arbete innebär att man ingår i en gemenskap

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

1999-2009. AME egen enhet 1999

1999-2009. AME egen enhet 1999 1999-2009 AME egen enhet 1999 Kommunskiss SOCIALFÖRVALTNINGENS ORGANISATION fr o m 1/3 2010 Entrepenader Skönviksgårdens särskilda boende Söderby gärde gruppbostad (77.an) Söderby gärde gruppbostad (123.an)

Läs mer

Pågående projekt mars 2009

Pågående projekt mars 2009 Senast uppdaterad 2009-04-01 Pågående projekt mars 2009 Information om projekten uppdateras kontinuerligt på www.finsamgotland.se/projekt Våren 2009 startar tre Finsam-projekt. 1. Arbetsgivarringen Skarphäll

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad. Utskriftsdatum Sid(or) 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.se JOBBTORG K A R L S T A D Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 Post- och fakturaadress: Ssamordningsförbundet

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet Adrian Göransson revisionskonsult Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsfråga

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Målsättning med föreläsningen Beskriva vårt arbete i Växjö

Läs mer

Östra Göinge kommun

Östra Göinge kommun Daglig verksamhet Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Vad är daglig verksamhet? Att ha ett arbete eller en sysselsättning är viktigt för de flesta människor. Ett arbete innebär att man ingår i en gemenskap

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet. *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se

Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet. *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se Bakgrund Omorganisation Januari 2011 o Arbetsmarknadsenheten (AME) Sektor Arbete, Trygghet

Läs mer

DAGLIG VERKSAMHET I EMMABODA KOMMUN

DAGLIG VERKSAMHET I EMMABODA KOMMUN DAGLIG VERKSAMHET I EMMABODA KOMMUN ENLIGT LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Antagen av socialnämnden: 2010-03-17 Reviderad: 2017-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Daglig verksamhet

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

Mål- och handlingsplan. LSS Svalövs kommun

Mål- och handlingsplan. LSS Svalövs kommun Mål- och handlingsplan LSS Svalövs kommun 2016-2017 INLEDNING I denna skrift kan du läsa om målen för LSS i Svalövs kommun mellan åren 2016 och 2017. Du kan också läsa om hur vi ska arbeta för att nå målen.

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning 2012-02-15 2012-02-16 Johanna Bendtsen Verksamhetsuppföljare Sofia Spetz vik. avdelningschef Handläggarenheten 1 Närvarande vid besöket Verksamhetsuppföljare Johanna Bendtsen, verksamhetsuppföljare

Läs mer

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2012

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2012 Datum 2013-05-23 Ert datum Beteckning FaR rapport 2012 1(5) Er beteckning Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2012 Bakgrund FaR- verksamheten i Klippan bedrevs fram t.o.m. 31 december 2007 i projektform

Läs mer

på väg mot arbete Socialtjänstoch arbetsmarknadsförvaltningen

på väg mot arbete Socialtjänstoch arbetsmarknadsförvaltningen på väg mot arbete Socialtjänstoch arbetsmarknadsförvaltningen START STOCKHOLM Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen STARTs övergripande mål är att förbereda och förbättra möjligheterna för personer

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Daglig verksamhet Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Vad är daglig verksamhet? Att ha ett arbete eller en sysselsättning är viktigt för de flesta människor. Ett arbete innebär att man ingår i en gemenskap

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Merservice inom LSS och särskilda boenden

Merservice inom LSS och särskilda boenden Merservice inom LSS och särskilda boenden Anställningsenheten, JobbMalmö Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-22 1.2 Jahangir Hosseinkhah Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet?

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? En samverkan mellan Förvaltningen för funktionshindrade och Vuxen- och arbetsmarknadsförvaltningen Gunilla Andersson & Bodil Lundvall

Läs mer

Till dig med psykisk funktionsnedsättning

Till dig med psykisk funktionsnedsättning Till dig med psykisk funktionsnedsättning Socialpsykiatrigruppen Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Daglig verksamhet ENHETSCHEF LARS SJÖSTRÖM

Daglig verksamhet ENHETSCHEF LARS SJÖSTRÖM Daglig verksamhet ENHETSCHEF LARS SJÖSTRÖM Daglig Verksamhet Organisering Ekonomi Verksamhet Daglig Verksamhet Beslut LSS daglig verksamhet Beslut SoL sysselsättning Totalt antal brukare Antal brukare

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Daglig verksamhet

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Daglig verksamhet OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen Daglig verksamhet INNEHÅLL 3 Vem får daglig verksamhet 3 Dagcenter 4 Försäkringar 4 Habiliteringsersättning 5 Resor 5 Sjuk- och hälsovård 6 Hjälpmedel 7 Fritids- och

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Enkät till dig som har NPF-diagnos

Enkät till dig som har NPF-diagnos Enkät till dig som har NPF-diagnos 1. Hur väl känner du till de olika stöden? Vet inget om detta Vet att det finns men inte så mycket mer, men det är inte aktuellt för mig och har sökt och har i dag Boendestöd

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadschef Servicesektionen Arbetssektionen Praktik o Coachsektionen Café Marnäsliden Café Sporthallen Text o Bildgruppen Arbetsträning/ Förstärkt arbetsträning Rekvirering

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014]

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] [ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] 1. PÅ SPÅRET Gruppverksamhet för april och maj 2014 Grupp 3 startade upp med gruppverksamheten den 24 januari 2014. Rekryteringen till gruppen skedde

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Praktik. Lättläst svenska

Praktik. Lättläst svenska Lättläst svenska Praktik Om du behöver stärka dina möjligheter att få ett arbete kan du i vissa fall få praktik på ett företag. Det finns fyra olika typer av praktik som du kan få genom oss på Arbetsförmedlingen:

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

7. Rapport avseende åtgärder för långtidsarbetslösa inom stadsdelen Förslag till beslut

7. Rapport avseende åtgärder för långtidsarbetslösa inom stadsdelen Förslag till beslut Arbete och Bistånd Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2004-02-19 Handläggare: Agneta Mejbert-Carlsson Tfn: 508 03 154 Spånga-Tensta

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

Översyn av daglig verksamhet enligt LSS.

Översyn av daglig verksamhet enligt LSS. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Datum Socialförvaltningen 2009-08-13 Staffan Agesand 08-5782 92 41 Dnr: 07/09-733 Socialnämnden Översyn av daglig verksamhet enligt LSS. Förslag till beslut 1. Socialnämnden

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Verksamhetsplan för Gärdesgården 2012

Verksamhetsplan för Gärdesgården 2012 Verksamhetsplan för Gärdesgården 2012 2(6) INLEDNING Daglig verksamhet Arbetets innehåll har i vårt samhälle förändrats genom en övergång till ökad betydelse av tjänsteproduktion och införande av ny teknik.

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Välkommen till START och Krami STOCKHOLM

Välkommen till START och Krami STOCKHOLM Välkommen till START och Krami STOCKHOLM 2009-05-19 SIDAN 1 UPPDRAG Förbereda och förbättra möjligheterna för personer med arbetsrelaterad problematik att finna, få och behålla ett arbete. START tillgodoser

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Arbetsledarens roll. Arbetsmarknad och Utbildningscenter Töreboda Kommun

Arbetsledarens roll. Arbetsmarknad och Utbildningscenter Töreboda Kommun Arbetsledarens roll Arbetsmarknad och Utbildningscenter Töreboda Kommun Arbetsledarens roll Steg för steg Självförsörjande Jobb Vägen ut Kooperativ Praktik Utbildning Vägen in Ansvar (fadder) Uppdrag Planering

Läs mer

Hur ser det ut i Norrbottens kommuner?

Hur ser det ut i Norrbottens kommuner? - Verksamheten för personer med psykiska funktionshinder - Hur ser det ut i Norrbottens kommuner? 2007 Handikappomsorgen Psykiatrin En del av IFO Kommunpsykiatrin Boendestödet Kommunpsykiatrin Handikappomsorg,

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaitningen Socialförvaltningen Dnr SN 2014/141, AMN 2014/54 BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens

Läs mer

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE Program för att stödja och utveckla arbetsintegrerande sociala företag - ASF! Ett år har gått sedan SKOOPIs

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning Ett samhälle för alla Politiker i Uppsala kommun har bestämt en plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Aktivitetscirkeln. Daglig verksamhet utifrån delaktighet och inflytande

Aktivitetscirkeln. Daglig verksamhet utifrån delaktighet och inflytande Aktivitetscirkeln Daglig verksamhet utifrån delaktighet och inflytande Uddevalla daglig verksamhet 2015 250 beslut om daglig verksamhet Varav 25 stycken har platser, eller önskar en plats utanför socialtjänsten

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats?

Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Av: Åsa Wallqvist, Jack Axelsson, Kjell Fransson och Lotta Larsson Innehåll: Vad ska en genomförandeplan

Läs mer