Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)"

Transkript

1 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: KomLär Diarienummer: Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): April 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt vid uppföljning och utvärderingen av verksamheten på såväl program- som projektnivå. Syftet är att bidra till lärande och god styrning medan projektet pågår. Som ett led i detta ska alla projekt lämna in en lägesrapport tillsammans med blanketten Ansökan om utbetalning. en ska vara kortfattad (1-3 A4-sidor) och kopplad till aktuell ansökan om utbetalning, samt utgå från de aktiviteter som beviljats i er ansökan om stöd. en har två delar: 1. dels en del där ni ska beskriva hur verksamheten i projektet fortskrider, 2. dels en del där ni ska redogöra för eventuella avvikelser från projektbeskrivningen. 1. Verksamheten i projektet Beskriv kortfattat hur verksamheten i projektet fortskrider utifrån frågorna nedan: Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? 1 Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse? Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? Projektgruppsmöten Under perioden har två projektgruppsmöten hållits. Styrgruppsmöte Styrgruppsmötet för april månad inställdes. 1 Perioden ska vara samma period som ni redovisar på blanketten Ansökan om utbetalning

2 2(5) Utbildningsdagar 7-8 april hölls två utbildningsdagar för såväl deltagare som handledare i KomLär Anpassad introduktionsutbildning för deltagare i KomLär Personalstrateg Lena Sturk höll i en anpassad introduktionsutbildning för deltagarna i KomLär. En information av förvaltningsstrukturen i Piteå Kommun gjordes men fokus på denna introduktionsutbildning lades vid de personalpolitiska riktlinjerna som anställda i Piteå Kommun förväntas följa. Områden som berördes var Arbetsmiljö, Jämställdhet, Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, Friskvård, Samverkan. Hållbar utveckling Folkhälsostrateg Helena Lindehag höll en uppskattad föreläsning rörande valet av livsstil kopplat till ett folkhälsoperspektiv. Föreläsningen gav många ahaupplevelser men även en del igenkännande och förlägna skratt hördes i åhörarskaran. Koordinatorn för uthållig kommun, Åsa Wikman, tog vid och fortsatte föreläsningen med den gröna hållbara utvecklingen. På ett informativt och bra sätt föreläste hon runt ämnen som återvinning, energihushållning, val av klimatsmarta produkter osv. Även denna föreläsning gav många insikter för deltagarna och var ett mycket uppskattat inslag under utbildningsdagarna. Facklig information Vi har upptäckt bristande kunskaper runt områdena facklig verksamhet samt A-kassa bland våra deltagare. Då flertalet av verksamheterna där våra deltagare återfinns har kollektivavtal med Kommunal var det naturligt att bjuda in representanter från detta fackförbund för att prata om fackliga frågor. Nils-Gunnar Granlund och Dennis Lundgren föreläste och diskuterade med deltagarna i dessa frågor. Jämställdhet Till detta pass hade vi inbjudit Mats Burman. Anledningen till att vi valde att använda oss av Mats Burman var tudelad. Mats har tidigare jobbat mycket med dessa frågor och besitter stor kunskap inom området såväl på strategisk som på operativ nivå. Den andra anledningen till att valet föll på Mats Burman var just det faktum att han är man. En man som pratar och föreläser inom området värderingar och jämställdhet är mycket ovanligt. Syftet med jämställdhetsutbildningen var att den skulle bidra till att ge deltagarna insikter i vad deras värderingar betyder och hur det formar deras tankar kring sina val, yrkesval m m. Detta kopplades sedan till kunskaper kring jämställdhet och vad det betyder för det egna valet. Förhoppningen är att insatsen ska bidra till att öka deras valmöjligheter på arbetsmarknaden. Åldersspannet bland KomLär deltagarna är stort (mellan år) och detta gjorde att diskussionen runt jämställdheten blev belyst ur flera perspektiv. Diskussionerna blev mycket konstruktiva och även här kom det en del aha-upplevelser bland deltagarna.

3 3(5) Handledarträff Under dessa utbildningsdagar träffade projektledaren samtliga handledare för att uppdatera dem om projektet. Det gav handledarna möjlighet att ställa frågor om projektet och utbyta erfarenheter med andra handledare. Vi passade även på att bjuda in Sture Lundmark och Björn Rönnkvist från Vuxenutbildningen som berättade mer om dokumentationen av det informella lärandet. Inslaget var mycket uppskattat av handledarna. Deltagarträff Vi avslutade utbildningsdagarna med en träff där deltagarna fick möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra KomLär deltagare. Det gjordes även en utvärdering av dessa två utbildningsdagar. Huvuddelen av deltagarna tyckte att dessa två dagar var bra och att det fanns bra substans i föreläsningarna. Sammanfattning av utbildningsdagarna Huvuddelen av deltagarna under dessa två utbildningsdagar uttalade sig positivt om såväl upplägg som innehåll. Ett särskilt uppskattat inslag var handledarträffen där handledarna fick tillfälle att samtala med varandra samt gavs utrymme att ställa frågor till projektledare, operativ personal samt personal från Vuxenutbildningen. Projektdeltagarna var positivt inställda till att ha dessa utbildningsdagar i koncentrerad form under två dagars tid. Vi kommer därför att fortsätta med detta upplägg under resterande del av projektet. Inplanerat är att ha detta utbildningsinslag ytterligare två gånger under 2009 och en gång Nya deltagare Under april månad kom det in tre nya deltagare i projektet. Två av dessa påbörjade sin praktik inom lokalvård och den tredje började inom skogsröjning. Avslutade deltagare Under april slutade en deltagare i projektet. Deltagaren hade varit med i projektet sedan oktober månad 2008 och på Fastighetsförvaltningen fanns det inte ekonomiskt utrymme att ge honom någon form av anställning. Jämställdhet Trots idogt arbete och uppmuntran från den operativa personalen till deltagare att göra otraditionella yrkesval så visar det sig att det är svårt att bryta dessa könsmönster. För att ytterligare utöka utbudet av arbetsplatser har inledande kontakt tagits med PIREVA (Piteå Renhållning och Vatten) med en önskan om att få med dem i projektet. PIREVA är ett helägt kommunalt bolag som har ett antal arbetsplatser som traditionellt betraktas som manliga. Dokumentation Dokumentationen av det informella lärandet fortgår och Vuxenutbildningens representanter gör regelbundna besök ute på arbetsplatserna.

4 4(5) Vad har fungerat bra? Som framgått av tidigare del i lägesrapporten var utbildningsdagarna ett uppskattat inslag i projektet. Fortsatt gott samarbete i den operativa gruppen där många kreativa och prestigelösa diskussioner förs. Vad har fungerat mindre bra? Som tidigare lyser såväl Teknik och Gatuförvaltning som Arbetsförmedling med sin frånvaro i styrgruppen. Teknik och Gatuförvaltningen deltar inte heller operativt i projektet. Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse? Ja, vi gör den bedömningen. Till dags dato har 22 individer deltagit i projektet under kortare eller längre tid. Samtliga deltagare är utrustade med loggbok för lärandedokumentation. Utbildningar vad gäller jämställdhet, hållbar utveckling och information runt arbetsmiljö, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling är genomförda. 2. Avvikelser från projektbeskrivningen Avvikelser från projektbeskrivningen ska meddelas ESF-rådets ansvariga samordnare omedelbart. Har det förekommit några avvikelser under perioden? Ja x Nej Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna: Om det förekommit avvikelser, har ni meddelat ansvarig samordnare på ESFrådet? Ja Nej Om du svarade nej, vad är orsaken till att ni inte har meddelat avvikelsen? Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av avvikelserna?

5 5(5) Underskrift projektansvarig (projektledare) Bedömning av ESF-rådet Ansvarig samordnare på ESF-rådet ska godkänna lägesrapporten för att stöd ska kunna betalas ut. en är godkänd och stöd kan betalas ut: Ja Nej Om du svarade nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas? Underskrift ansvarig samordnare