Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)"

Transkript

1 1(11) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-september 2012 Inledning Socialfonden lägger stor vikt vid uppföljning och utvärderingen av verksamheten på såväl program- som projektnivå. Syftet är att bidra till lärande och god styrning medan projektet pågår. En viktig del i detta är lägesrapporten som samtliga projekt ska lämna in tillsammans med blanketten Ansökan om utbetalning. en ska vara kopplad till aktuell ansökan om utbetalning, samt utgå från de aktiviteter som beviljats i er ansökan om stöd. en har tre delar: 1. I första delen beskriver ni hur verksamheten i projektet fortskrider. 2. I den andra delen redogör ni för eventuella avvikelser i projektet utifrån projektbeskrivningen 3. I den tredje delen sammanställer ni de aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden 1. Verksamheten i projektet Beskriv kortfattat hur verksamheten i projektet fortskrider utifrån frågorna nedan 1 : Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? Hur har ni arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden? Hur har ni arbetat med tillgänglighet under den aktuella perioden? Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse? 1 Beskrivningen ska avse samma period som ni redovisar på blanketten Ansökan om utbetalning

2 2(11) PROJEKTORGANISATORISKT Grupper Projektledningen Under perioden har projektledningen haft både gemensamma möten och möten i olika konstellationer utifrån våra uppdrag. En gemensam planeringsdag hade projektledningen i augusti. Under den dagen diskuterades höstens upplägg och även hur arbetsfördelningen kommer att se ut för kvarvarande kollegor när en av projektledarna går i pension. Det har planerats in tid för kompetensöverföring från den projektledaren som slutar till de som ska ta över en del av arbetsuppgifterna som den projektledaren haft. Delprojektledarna har haft ett delprojektmöte i syfte att värna den struktur som ska minska sårbarheten om någon av delprojektledarna av någon anledning skulle vara frånvarande. Styrgrupp Styrgruppen har haft en träff under perioden. Utöver allmän information om projektet diskuterades även Göteborgregionens arbete med att ta fram nya titlar kopplat till kompetensnivåer som projektledningen presenterade. Styrgruppen beslutade att bjuda in chefer och nyckelpersoner till en workshop i januari Projektledningen har även på mötet informerat om de olika delarna i Carpe och hur nuläget ser ut. Dessutom ägnades träffen åt att diskutera de problem med gränsdragning mellan Carpe och Consensio som styrgruppen ser samt den förvirring som råder i flera av kommunerna i fråga om projektet Consensio och dess marknadsföring. Strategiråden Ett gemensamt möte för de två strategiråden (regional och nationellt) genomfördes i september. Vid mötet medverkade Carpes externa utvärderare Ramböll och presenterade den förändringsteori som arbetats fram sedan mötet i maj. Karin Thörnqvist, handläggare vid ESF-rådet deltog också vid en del av mötet. Förutom Rambölls presentation, innehöll mötet information och erfarenhetsutbyte om vad som är på gång i Carpe och inom de olika organisationer och myndigheter som är med i råden samt diskussion om fortsatt samverkan. Det regionala strategirådet var för dagen något decimerat men det nationella hade stor uppslutning. Återigen ett positivt möte med framtidstro och vilja att samverka. CKA Ett möte med CKA, Carpe kommunansvarig, genomfördes i september. Förutom information om Carpe och dialog kring vissa viktiga frågor, ägnades stor del av mötet till att få veta mer om det gedigna arbete som Göteborgsregionens kommuner gjort gällande titlar och kompetensnivåer. En representant från Partille kommun, som varit en av de drivande i GR:s arbete, presenterade deras arbete. Det fanns möjlighet att ställa frågor och få tips och synpunkter på hur vi i Carpe-kommunerna kan ta oss an uppgiften. Att få en gemensam titulatur, som dessutom är kopplat till kompetens, är en viktig fråga för funktionshinderområdet i landet och något som kommer att diskuteras vidare i Carpe.

3 3(11) Kompetensombud Cirka 70 Kompetensombuden kom på den träff som var under perioden, vissa av dem hade deltagit på förmiddagen i kursen för nya Kompetensombud. På träffen var det en blandning av information och diskussion. Som vanligt var ljudnivå och stämning hög! Information/Spridning Carpe 2 har nu en ny hemsida, men på samma adress som tidigare, Det som varit mest efterfrågat sedan projektets start, ett kalendarium för alla aktiviteter, finns nu tillgängligt. Från och med starten den 1 april till och med september 2012 har hemsidan haft totalt besökare. September har hittills haft flest besökare med Diverse loggor och mallar för inbjudningar och anmälningsformulär med mera har tagits fram under perioden. Vid de olika möten som varit under perioden, såsom CKA-möten och Kompetensombudsträffen ägnades en stor del av tiden till information om Carpe 2 och dess olika delar. Just CKA-representanter och Kompetensombud är viktiga led i Carpes organisation och är därmed viktiga som vidarekommunikatörer till de olika verksamheterna och arbetsplatserna som är med i Carpe 2. Vilka kommuner och företag som ingår i Carpe 2 är förstås klart sedan ansökan skrev. Samtliga 23 kommuner Och två företag ingår i den sammanhållande delen om lärande och vardagsutveckling och därutöver finns de fyra olika valbara delprojekt. Det är en skillnad mot föregående projekt Carpe, där de som deltog i projektet kunde delta i allt som erbjöds. I Carpe 2 har arbetsplatserna i deltagande kommuner och företag möjlighet att välja just det eller de delprojekt som de har störst behov av att utveckla kompetens innom. Under hösten 2012 har kommunerna och företagen möjlighet att se över om de anmält sina verksamheter till rätt delprojekt och om inte, göra en kompletterande anmälan. Det som krävs för att ingå i ett delprojekt är att verksamheten gör den kompetensinventering som ligger till grund för den kompetensutveckling som erbjuds. Detta är något som löpande under hösten, på olika sätt kommuniceras med deltagande kommuner och företag I september var det en träff för privata aktörer som har möjlighet att ingå i Forum Carpe. På den träffen informerades det även kort om projekt Carpe 2. Trots att de privata aktörerna inte deltar i Carpe 2 så kommer resultaten från projektet att på olika sätt spridas genom Forum Carpe. Göteborgs stad har fattat ett beslut om att Carpes Yrkeskrav ska användas inom funktionshinderområdet. Vid en kursdag för deras chefer inom funktionshinderområdet medverkade projektledaren och berättade om Yrkeskraven som Carpe tagit fram. Kursdagen var upplagd på liknande sätt som de seminarier för chefer och arbetsledare som Carpe erbjuder kontinuerligt. En av fördelarna med Carpes Yrkeskrav är att det finns många olika användningsområden och kursdagen var ett sätt att få i gång

4 4(11) arbetet i Göteborg. En spännande dag där information om Yrkeskraven varvades med diskussioner och frågor. Projektledaren medverkade vid årets INTRA-dagar med en föreläsning om Yrkeskrav och kunskaper. Positivt att få medverka och på så sätt sprida kunskap om Carpes Yrkeskrav samt att få möjlighet att nätverka och träffa andra inom branschen. Två delprojektledare var inbjudna av ESF:s processtöd för att presentera Carpe 2 för Estlands socialdepartement. Det var ett informativt möte där det blev diskussioner kring vilka möjligheter till kompetensutveckling man har som medarbetare inom funktionshinderområdet i Estland. Uppföljning/Utvärdering Ramböll medverkade vid mötet med regionala och nationella strategiråden i september. Där presenterades arbetet med förändringsteorierna och de kommer att ligga till grund för fortsatt utvärdering. Därefter har Ramböll deltagit vid ett av projektledningens möten. På mötet diskuterades olika utvärderingsfrågor och en plan för utvärdering gjordes. De metoder som kommer att användas vid utvärderingsprocessen är enkäter, intervjuer och fokusgrupper. Som vanligt var det bra möten med frågeställningar som behöver diskuteras för att projektledningen ska få en gemensam bild av projektet och dess mål. KOMPETENSUTVECKLING Planering Under perioden har diverse planeringsmöten inför olika kompetensutvecklingsinsatser i den sammanhållande delen om lärande och vardagsutveckling som ingår i Carpe 2 fortsatt. Det är viktigt att se att den sammanhållande delen om lärande och vardagsutveckling är något som måste integreras i den övriga planeringen i delprojekten i Carpe 2. Det kommer dessutom att erbjudas vissa kompetensutvecklingsinsatser som alla som ingår i Carpe 2 kan delta i, utan att de är kopplade till något delprojekt, som träffar för dem som ska leda studiecirklar i Så får vi det bra på jobbet, fortsatt implementering av de generella Yrkeskraven samt vidareutveckling av dessa mm. Planering av arbetet med att vidareutveckla de generella Yrkeskraven till specifika påbörjades under perioden. Arbetet kommer att ledas av de tre delprojektledarna och erfarenheter från det gedigna arbetet med framtagandet av de generella yrkeskraven kommer förstås att göras. Arbetsgrupper ska tillsättas och tanken var att arbetet skulle starta i slutet av oktober men blev uppskjutet till mitten av december. En av delprojektledarna har gjort en sammanställning av lokaler som vi kan boka för föreläsningar och seminarium m m. Det underlättar när vi sedan ska genomföra olika aktiviteter att det finns samlad information om de olika lokaler som finns tillgängliga. Delprojektledaren för Åldrandeprojektet bevakar boendefrågan för personer med funktionsnedsättning som åldras. Carpe önskar anordna en mindre träff med medar-

5 5(11) betare och chefer för att diskutera hur boendet kan utformas för äldre, bo kvar eller flytta till ett gruppboende för äldre. Delprojektledaren önskar diskutera frågan med de deltagande enheterna för att undersöka hur man ser på boendet för äldre, både lokalt och regionalt. Det planeras för en första träff våren -13. Habilitering & Hälsa: En träff genomfördes med Habilitering & Hälsas representant i regionala strategirådet för att diskutera hur ett eventuellt avtal kan utformas så att deras medarbetare kan genomföra kompetensutveckling för projektets deltagare. Karolinska Institutet: det har varit olika möten med Karolinska Institutet angående planering av högskolekurser och seminarier. Bland annat var det ett möte med lärare från Karolinska institutet gällande planering av framtagande av en ny högskolekurs för chefer om att leda utveckling. Stora delar av kursens innehåll bygger på erfarenheter från projekt Carpe. Det var även en träff som genomfördes med kursledare från KI för att diskutera upplägg för kurser inom ramen för delprojektet för chefer utan högskoleutbildning. Handisam: I augusti hade projektledningsgruppen ett möte med Handisam där Carpes olika delprojekt presenterades. Det mötet resulterade i en kommande aktivitetet för handläggarprojektet med Handisam, medarbetare från Stockholm stads Socialförvaltningen och Stadsdelen Hägersten Liljeholmen. Förhoppningsvis kommer det även en gemensam aktivitet för delprojektet Arbete och Studier. Didaktus: Planering inför en tredagarskursen om demens senare i höst. Hjälpmedelsinstitutet: i augusti hade delprojektgruppen ett möte med Hjälpmedelsinstitutet för att presentera delprojektledarna. Ansvarig delprojektledaren för Arbete och Studier ska ta kontakt med Anita Boman på HI för att se om hon vill föreläsa för våra deltagare i höst om HI:s projekt Vägar till arbete. FoU Södertörn: Ett möte med FoU Södertörn syfte att planera framtida kompetensutvecklingsaktiviteter samt uppdatera varandra om det pågående arbetet. Socialstyrelsen: delprojektet för chefer utan högskoleutbildning har haft kontakt med en utredare från Socialstyrelsen inför en planerad chefsträff i delprojektet. KSL (Kommunförbundet Stockholms Län): Kontakt har skett med KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) för att höra om de arbetat kring yngre personer med demens. KSL har av kommunerna blivit uppmärksammade på behovet av samverkan kring boenden för små målgrupper. De boende som nämns och som faller inom delprojektets ram är boende för yngre personer med demens samt för äldre personer med utvecklingsstörning. Sociala välfärdsberedningen ska enligt KSL:S Verksamhetsplan 2012 ta ställning till om KSL ska arbeta vidare med frågan. ( Enligt Gunilla Hjelm-Wahlberg på KSL visar senaste undersökningen att det inte

6 6(11) fanns underlag för att starta något projekt kring detta. Anna Nerelius kommer att utreda frågan återigen i höst. Övriga samverkansparter: delprojektledarna för Arbete & Studier och Åldrande har haft möte med Attentions Gunilla Simonsson och Ingela Halvarsson som arbetar på UMA. Fortsatt kontakt kommer att hållas. I slutet på augusti var det ett delprojektledarmöte med Anna Thomsson som var en av de drivande i arbetet med de generella Yrkeskraven som togs fram i projekt Carpe. Syftet var att påbörja planering av utvecklingsarbetet med att ta fram specifika Yrkeskrav, som kommer att starta under hösten. Delprojektledaren för Åldrande har deltagit på informationsdag anordnad av Äldrecentrum kring BPSD-registret, (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Ett register som ingår i regeringens satsning kring äldreomsorgen och demens. Till detta register kan verksamheter inom äldreomsorgen anmäla och utbilda sig i frågor som berör den enskilde brukaren. Resultatet blir en kartläggning av brukaren och utifrån personens behov skapas en åtgärdsplan. Genomförande Totalt har 491 unika individer deltagit sen projektets start och under denna period under totalt 2371 timmar. En sammanställning över deltagande skickades ut till alla kommuner/stadsdelar/företag i början på juli. Den var nedbruten på kommunnivå och kompletterades med individuella listor. Ytterligare en kurs för nya Kompetensombud genomfördes under augusti och september. Några av de kommuner som varit med i föregående Carpe har nya Kompetensombud och framförallt vill vi ge Kompetensombuden från de nya kommunerna möjligheten att förstå sitt uppdrag och vara rustad för detta. Kursen, som bestod av en och en halv dag, genomfördes helt med egen kraft och kompetens. En Kompetensombudsträff med ca 70 deltagare genomfördes. En punkt på dagordningen var att återigen informera om Carpe 2. En fråga från projektledningen om man som Kompetensombud kände till vilket delprojekt man som arbetsplats var anmäld till väckte mycket frågor och resulterade i en bra diskussion där man tillsammans gick igenom vad som skiljer Forum Carpe och Carpe 2 samt vem som har möjlighet att delta i kompetensutveckling som ingår i delprojekten. Endast de arbetsplatser som är anmälda till de olika delprojekten kan ta del av vad som erbjuds i de olika delprojekten. En kurs för nya Yrkeskravsankare genomfördes och det innebär att allt fler kommuner/stadsdelar nu har ett eller ett par ankare som ska bidra till att Carpes yrkeskrav förankras och kommer till användning på de olika sätt som har identifierats. Arbetsgruppen för Carpes Yrkeskrav hade en träff för att fortsätta arbetet med kartläggningsmodeller.

7 7(11) En träff genomfördes för dem som på sin arbetsplats ska leda en studiecirkel med materialet Så får vi det bra på jobbet. Syftet med träffarna är att den som ska leda cirkelarbetet känner sig säkrare i uppdraget. Cirklarna är ett sätt att medvetet öka tilliten i arbetsgruppen, vilket är en viktig grund för att allas kompetens ska tas till vara och användas. Gymnasiekursen Pedagogiskt ledarskap startade på Lärgården under perioden. Kursen är ett led i den sammanhållande delen om vardagslärande och vardagsutveckling, där arbetsgruppen och yrkesroll är i fokus. Gymnasiekursen Äldres hälsa och livskvalitet startar också på Lärgården. Det är en gymnasiekurs som erbjuds de deltagande enheterna i delprojektet kring åldrande. En högskolekurs, LSS för handläggare, 7,5 hp startade i augusti på Ersta Sköndals högskola. I september anordnades en halvdag då två olika arbetsinriktade dagliga verksamheter presenterade hur de arbetar. Det var Gävle kommuns dagliga verksamhet och Stockholm stads, Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltnings dagliga verksamhet, Steget framåt som var dagens föreläsare. Halvdagen var en del i delprojektet Arbete och Studier. I delprojektet för chefer utan högskoleutbildning träffade delprojektledaren två avdelningschefer för att diskutera olika frågor kring delprojektet. Delprojektledaren har även skrivit tids- och aktivitetsplaner för delprojekten chefer och handläggare samt skrivit sammanställningar av det som kommit fram i inventeringen SAMVERKAN Allt som genomförs i Carpe såväl inom projekt Carpe 2 som Forum Carpe görs i samverkan. Alla möten och träffar planeras och genomförs utifrån grundtanken att knyta ihop arbetsplatserna inom verksamhetsområdet funktionshinder i länet. Nätverket för Yrkeskravsankare träffades en gång under perioden. Det beslutades att alla kommuner som har ett ankare ska prova det kartläggningsmaterial som en arbetsgrupp tagit fram och provat i mindre skala. Kartläggningsmaterialet som utgår från Carpes yrkeskrav ska kunna användas för att se en arbetsgrupps samlade kompetens eller en enskild medarbetares. Carpe har haft möte med en utredare vid Socialstyrelsen för att planera ett kommande gemensamt seminarium om kompetens vid en nationell konferens i november. Även ett möte med en ombudsman i FUB på riksnivå genomfördes under augusti. Syftet med dessa möten är kunskaps- och erfarenhetsutbyte och är väldigt värdefulla träffar.

8 8(11) Projektledningsgruppen har deltagit på informationsmöten med Handisam, Hjälpmedelsinstitutet och Arbetsam för att undersöka framtida samverkansmöjligheter. Några delprojektledare har även varit på möte hos projektet Famna för att informera varandra om de olika projekten samt diskutera eventuella möjligheter att ta del av varandras kunskap och till viss del sprida information kring respektive projekts kompetensutvecklingsinsatser. Kontinuerligt har Carpe möte med de olika Intresseorganisationerna. Det som tas upp på dessa möten är vad som är senaste nytt hos Carpe och i respektive intresse organisation. Ett uppskattat forum för att delge varandra vad som är på gång. En delprojektledare informerade på ett möte i september, förvaltningsledningen på Socialförvaltningen, Stockholms stad, om Carpe 2. Socialförvaltningen är administrativt ansvarig för Carpe 2 och Forum Carpe. STRATEGISKT ARBETE Projektledarna träffade Stockholms stads biträdande Socialborgarråd i syfte att uppdatera henne om hur arbetet i projekt Carpe 2 och Forum Carpe fortskrider och inbjuda henne till nästa års nationella konferens om kompetens i mars. Kommunals förbundskontor: Möte med ombudsman från Kommunals förbundskontor genomfördes i augusti i syfte att förbereda inför nationella Kompetensrådets möte. Myndigheten för Yrkeshögskola, YH: kontakt med analytikern vid Myndigheten för Yrkeshögskola som gör en yrkesanalys gällande behov av boendestödjare. Projektledaren deltog dessutom vid ett möte på myndigheten i slutet av september tillsammans med Socialstyrelsen och SKL. Nationella kompetensrådet, NKR: hade denna gång ett möte uppdelat på två halvdagar med gemensam cateringbuffé på kvällen. Ett mycket kreativt och inspirerande möte där viktiga frågor gällande kompetens diskuterades. Bland annat deltog ombudsman från Kommunal för att tillsammans med rådet diskutera behov, möjligheter och eventuella svårigheter med kompetensbevis. Dessutom diskuterades bl a titelfrågan för medarbetarna, vård- och omsorgscollege, socionomutbildning som i framtiden inte kommer ha någon inriktning och vilken betydelse kommer det ha för de nyutbildade m m. På mötet diskuterades även Myndigheten yrkeshögskolas förfrågan om efterfrågan av boendestödjare, som är utskickad till representanterna i Nationella kompetensrådet. Myndigheten har i höst prioriterat att genomföra en yrkesanalys om efterfrågan av boendestödjare. Prioriteringen har sin grund i att myndigheten får många ansökningar till utbildningar som syftar att leda till yrkesrollen som boendestödjare. Nationella kompetensrådets VU: I anslutning till Kompetensrådets möte träffades dess verkställande utskott. Alla var överens om att VU haft en viktig roll i mötet med olika myndigheter och att gruppen ska fortsätta sitt arbete. Emellertid så bör den vid

9 9(11) vissa tillfällen eventuellt utökas, så exempelvis i december när VU ska träffa Socialstyrelsen i sin roll som referensgrupp i deras arbete med att ta fram allmänna råd. Utöver VU så bör vissa frågor kunna förarbetas av tillfälliga grupper i NKR, bestående av personer med rätt kompetens för just aktuell fråga. Under eftermiddagen diskuterade VU bl a även vad som är det viktiga att lyfta till YH ur ett nationellt perspektiv. Förutom att återigen ta upp behovet/ önskemålet av nationella kursplaner, kvarstår mycket av det som återfinns i det brev som NKR skrev till myndigheten i september Hjälpmedelsinstitutet, HI: möte med HI, Nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. De var mycket intresserade av delprojektet kring åldrande och ville ha kontakt framöver. Mycket av HI:s arbete kan vara intressant för delprojektet då de arbetar bl a med demens, åldrande och boende utifrån ett hjälpmedelsperspektiv. Övriga kontakter: En av delprojektledarna har tagit kontakter med Socialstyrelsen, fackförening samt andra projekt för att undersöka framtida samverkansmöjligheter för delprojekten för handläggare och chefer utan högskoleutbildning. Projektledaren har också deltagit i det regionala programrådet för Vård- och Omsorgsprogrammet. Delprojektledaren för Arbete och Studier deltog som åhörare på konferensen Inkludering på arbetsmarknaden, tema Funktionsnedsättning. Medverkande var bl a Cristina Husmark Persson om FUNKA-utredningen, Riita-Leena Karlsson funktionshindersombudsman, Ali Khan Eurocities, arbetsgivare med erfarenhet av att anställa personer med funktionsnedsättning. Övriga projekt som presenterade sig var bl a, KomAn, ALFA och IPS. Delprojektledaren för Åldrande var inbjuden till FUB:s Äldrekommité. Ytterligare inbjudna var Äldrecentrum samt Hjälpmedelsinstitutet. Resultatet av mötet blev att man enades om samverkan och att materialet som FUB tagit fram gällande personer med utvecklingsstörning som åldras finns tillgängliga från Carpes hemsida via länk. Dessutom beslutades att tillsammans arrangera en konferens kring åldrande hösten Äldrecentrum kommer också att tillfråga Svenskt demenscentrum om de önskar delta i samverkan. Projektledare och delprojektledare för åldrande besöker Aldring og helse, Utviklingshemning og helse i Norge, en statlig enhet som kommit långt i sitt arbete kring personer med utvecklingsstörning som åldras. Syftet med resan var att för varandra beskriva vad respektive verksamhet gör just nu och har gjort samt att undersöka möjligheter till samverkan för kompetensutvecklingsinsatser. Utviklingshemning og helse i Norge var mycket intresserade av den kompetensbehovsinventering som deltagande enheter i Carpes delprojekt svarat på och som redovisades. De var också mycket intresserade av Carpes Yrkeskrav som delprojektle-

10 10(11) daren från Carpe kommer att berätta mer ingående om vid nästa träff med dem. Utviklingshemning og helse beskrev en hel del av det arbete som pågår inom enheten kring forskning samt kompetensutveckling. De ordnade också ett studiebesök på en Yrkesutbildning för området. Delprojektledaren fick mycket kunskap och information av dem och ska framöver undersöka vad som kan användas som kompetensutvecklingsinsatser i delprojektet. Resultatet blev ett ömsesidigt kunskapsutbyte som kommer att utvecklas. Dagarna resulterade också i en överenskommelse om att tillsammans 2013 arrangera någon form av seminarium eller föreläsning där vi delar med oss av varandras kunskaper för deltagande enheter i Carpe. JÄMSTÄLLDHET I den tidigare nämnda kursen för Kompetensombud ingick jämställdhetsintegrering som en av punkterna. Även denna gång blev det intressanta diskussioner och syftet vid kursen är just att lyfta frågan och locka till vidare diskussioner. TILLGÄNGLIGHET Tillgänglighet fanns med under kursen för nya Kompetensombud. Där visades de filmer som finns på Handisams hemsida Öka tillgängligheten, dessa följdes upp med en kort diskussion och förhoppningsvis inspiration att både visa och diskutera filmerna i arbetsgrupperna. Vilka aspekter finns på tillgänglighet och är det mer frågor som dyker upp än de som man redan har formulerat. Diskussionen är av stor betydelse och behöver hållas levande. En del i någon kompetensutvecklingsinsats skulle kunna handla om den miljörelativa synen på funktionsnedsättning/funktionshinder. Handisam kan komplettera med perspektiv av hindrande strukturer samt en checklista som ska säkerställa att möten av olika slag görs tillgängliga. Det finns tillgänglighetsguider i kommuner som kan vara till hjälp. När det gäller tillgänglighet handlar det inte bara att komma in i en lokal. Det handlar också om att kunna ta del av vad som t ex sägs i en lokal. Carpes egna nya lokaler har inte varit bra när det gäller ljud och akustik. Det har varit svårare och tagit längre tid än vad projektledningen föreställt sig att anpassa våra lokaler på Sabbatsbergsvägen 1 när det gäller ljud och akustik vilket tyvärr påverkat en del aktiviteter. Ljudabsorbenter är beställda och ska installeras under oktober månad. VAD HAR FUNGERAT BRA UNDER REDOVISNINGSPERIODEN Arbetet i den nya projektledningen fungerar bra, även om det förstås är en process som tar tid. Att var och en hittar sina roller och därifrån fortsätter det påbörjade utvecklingsarbetet kräver både sakkunskap och kunskap i att arbeta i projekt, som är något annat än att arbeta i driftorganisation. Dialog med samverkansparter och deltagare i projektet har fungerat bra och i den nya styrgruppen finns oerhört mycket kompetens och utvecklingsvilja.

11 11(11) Sammanställningarna av inventeringarna för de olika delprojekten är ett grundläggande, bra arbete att ha med sig under hela projekttiden. När det gäller delprojektet kring åldrande, bekräftas hela tiden det nödvändiga i att lyfta och jobba med frågan både lokalt, regionalt och nationellt. Alla kontakter som tas bekräftar antingen att man uppmärksammat behov som man behöver jobba med eller att frågan väcks i och med kontakten som tas. VAD HAR FUNGERAT MINDRE BRA UNDER REDOVISNINGSPERIODEN Fortsatt problematik runt gränsdragningar mellan Carpe och Consensio har gjort att frågan nu hanteras av respektive styrgruppsordförande. Ett konstruktivt förslag till lösning att koppla in processtöd som dialogpart i samtal mellan projekten, har dragit ut på tiden. För speciellt delprojektet Rätt stöd till arbete och studier är det oerhört bekymmersamt att det som är ett av de mest efterfrågade kompetensområdena, mer kunskap om de myndigheter som ingår i Consensio samt samverkan mellan myndigheter, inte kommer till stånd. Projektets hemsida hade i början av perioden inte vidareutvecklas till nya Carpe och upplevdes därför som rörig av deltagarna, framför allt av gamla som varit vana vid föregående projekt Carpes mycket uppskattade hemsida. Men nu i slutet av perioden har hemsidan uppdaterats så den passar nya Carpe vilket har underlättat för deltagarna. Flytten av Carpes projektkontor har tagit väldigt mycket arbetstid och energi i anspråk. Speciellt för en av delprojektledarna, som har varit kontaktperson mot både Socialförvaltningen och hyresvärden Stadsholmen. Detta i kombination med att som nya i projektledningen direkt kliva in i genomförandefasen samtidigt som egen introduktion pågått har varit en utmaning. Arbetsmiljön är i dagsläget fortfarande inte bra, men kommer förhoppningsvis att åtgärdas. Goda förutsättningar för att det ska bli bra finns dock om problem med ljud och ventilation samt datauppkopplingar ordnas. Ljudabsorbenter är på gång att installeras och även datauppkoppling. Men ventilationen är fortfarande osäkert hur mycket som kan åtgärdas.

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(10) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober december 2012 Inledning Socialfonden

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli september 2013

Läs mer

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling Information till utbildningsanordnare i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe Syftet med materialet är att informera utbildningsanordnare om Carpe

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Förmiddagen innehöll diverse olika Carpe frågor, en blandning av information

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari - mars 2012

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-sep 2011 Inledning

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(10) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari mars 2014 Inledning Socialfonden

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Kompetensrådsträff 2011-03-17

Kompetensrådsträff 2011-03-17 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff 2011-03-17 Inledning Det nationella kompetensrådet träffades för tredje gången dagen efter den nationella konferensen om Möjligheter,

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(11) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober - december 2013 Inledning Socialfonden

Läs mer

Nationellt kompetensråd 2011-12-14

Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Den fjärde träffen med det nationella kompetensrådet inleddes med en presentationsrunda. Ytterligare en region är

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Carpe Diarienummer: 2008 3010216 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2009 Inledning Inom

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): okt-dec 2009 Inledning

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(8) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): okt-dec 2011 Inledning

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

april juni 2013 Gemensam Lägesrapport

april juni 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker april juni 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Under perioden har projektledningen haft både gemensamma möten och möten i olika

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(10) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-sept 2010

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Carpe Diarienummer: 2008 3010216 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-september 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs

Läs mer

bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och

bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och Forum Carpe passerat. Planering för hösten 2013 pågår för fullt, så håll utkik på de kalendarier som finns på Carpes

Läs mer

Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län

Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2013 bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län I februarinumret: 1 Ledaren Nationell Konferens 20/3 2 Nytt om Yrkeskraven Titlar och kompetensnivåer 3 Vägen mot

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FORUM CARPE 1 APRIL 31 DECEMBER 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FORUM CARPE 1 APRIL 31 DECEMBER 2012 Forum VERKSAMHETSBERÄTTELSE FORUM CARPE 1 APRIL 31 DECEMBER 2012 Den sista mars avslutades EU-projektet Carpe efter drygt tre år av verksamhets- och kompetensutveckling i bred samverkan. Funktionshinderområdet

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Kompetensrådsträff den 5 dec 2012

Kompetensrådsträff den 5 dec 2012 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff den 5 dec 2012 (samt VU den 4 dec) Inledning En värmande kopp i väntan på alla tappra deltagare som tog sig fram i snöovädret Dagens

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län 2012-04-01 2014-06-30 1 2 Innehåll 4 Inledning 5 Syfte och mål

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Rätt stöd till arbete och studier

Rätt stöd till arbete och studier 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Rätt stöd till arbete och studier 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Minnesanteckningar från STARTMÖTE 2012-05-04

Minnesanteckningar från STARTMÖTE 2012-05-04 Forum Projekt 2 Minnesanteckningar från STARTMÖTE 2012-05-04 Efter att Anna Mattson, styrgruppsordförande, hälsat alla välkomna genomfördes en presentationsrunda. Därefter gav Carin Bergström och Carina

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-00877 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt vid

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2012 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2009-3020462 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): September 2009 Inledning Inom Socialfonden

Läs mer

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 2 Innehåll 4 Inledning 5 Syfte och mål 6 Deltagande aktörer

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 mars 2012 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) Februari 2010 (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE

UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE Avsedd för Forum Carpe Dokumenttyp Uppföljning Datum Augusti, 2013 UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494 40 F

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Studiecirkelmaterial. YRKESKRAV. Att använda Yrkeskraven på jobbet Lärande och vardagsutveckling i praktiken

Studiecirkelmaterial. YRKESKRAV. Att använda Yrkeskraven på jobbet Lärande och vardagsutveckling i praktiken Studiecirkelmaterial. YRKESKRAV Att använda Yrkeskraven på jobbet Lärande och vardagsutveckling i praktiken 2 INLEDNING Detta material har arbetats fram efter ett initiativ från Yrkeskravsankare som såg

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3080045 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):juni juli 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT November 2009 Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 30 juni 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Vad är Vård- och omsorgscollege idag?

Vad är Vård- och omsorgscollege idag? Vad är Vård- och omsorgscollege idag? 22 regionala college 82 lokala VO-College 176 kommuner 20 landsting/region 114 gymnasieskolor Nationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildningar VO-College arbetar

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2014

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2014 Sida 1 (18) Forum 2014-04-01 Forum Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april 2013 31 mars 2014 Den första april 2012 startade Forum Carpe, en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1(5) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Carpes Yrkeskrav & Socialstyrelsens Allmänna råd. Verktyg som kan användas i kartläggning av kompetens

Carpes Yrkeskrav & Socialstyrelsens Allmänna råd. Verktyg som kan användas i kartläggning av kompetens Carpes Yrkeskrav & Socialstyrelsens Allmänna råd Verktyg som kan användas i kartläggning av kompetens stor mängd kompetensutveckling Samverkansprojekt med 19 kommuner. 1 jan 2009 31 mars 2012 Framtagna

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Maj 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Oktober 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): September 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: KomLär Diarienummer: 2008-3040040 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): April 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer