Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport"

Transkript

1 Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja varandra i våra arbetsuppgifter och även i vissa fall ta över varandras planerade aktiviteter. Det visar på en välfungerande grupp där fokus är att gemensamt leda hela projektet framåt. CKA Ett möte med CKA, Carpe kommun ansvarig genomfördes under perioden. Diskussionen om hur man kan organisera för utveckling och skapa strukturer för att arbeta med lärande och vardagsutveckling, fortsatte vid mötet. Därutöver ägnades mötet åt information och diskussion om Carpe, då CKA är vidarekommunikatörer och en viktig länk mellan kommunerna och projektledningen. CKA-mötena utvecklas och fungerar både som informationsmöten och diskussionsmöten. En strategiskt viktig fråga gällande framtida rekrytering är frågan om enhetliga titlar kopplat till kompetensnivåer. Den frågan diskuterades bland annat på CKA-mötet. Kompetensombud En Kompetensombudsträff genomfördes i under perioden. Förutom information om Carpes olika delar, innehöll dagen en föreläsning med titeln dialogkompetens. En aktiv dag där teori varvades med praktik. Kommunikation och dialog är efterfrågade kompetensområden bland Kompetensombuden och ett viktigt redskap i deras uppdrag att vara inspiratör och informatör. Just Dialogkompetens är något som ingår i högskolekursen för chefer Att leda verksamhetsutveckling och den här föreläsningen erbjöds nu Kompetensombuden. Styrgrupp Ett möte med styrgruppen genomfördes under perioden. Förutom information och diskussion om de olika delarna i Carpe, diskuterades frågan om titlar kopplat till kompetensnivåer och den dag i januari, där styrgruppen bjöd in till dialog kring detta. Styrgruppen anser att frågan är viktigt, inte minst för framtida rekrytering, och att varje kommun som är intresserad av titelbyte kopplat till kompetens själv måste arbeta med frågan. Genom Carpe kan erfarenhetsutbyten samt verktyg i form av presentationsmaterial etc. erbjudas. Strategiråd Tanken med strategiråden är att samla viktiga aktörer på regional och nationell nivå, för att kunna arbeta tillsammans kring viktiga frågor. Förutom dessa gemensamma möten, finns samverkan mellan Carpe och de samverkansparter som ingår i strategiråden kring konkreta frågor och i samband med kompetensutveckling. Under perioden genomfördes ett möte med det nationella strategirådet, tillsammans med det nationella Kompetensrådet. Temat för det gemensamma mötet var hämtat ur ansökan för Carpe 2 nämligen, att tillsammans med yrkesverksamma i landet, berörda statliga myndigheter och organisationer diskutera förutsättningarna för strukturerad nationell samverkan och samordning. Ett mycket konstruktivt och inspirerande möte, med förslag att arbeta vidare med under projekttiden. Diskussionen som vid detta möte fördes gemensamt hade förstås påbörjats tidigare i både nationella strategirådet och Kompetensrådet.

2 Under perioden har ett utvecklingsarbete startats för att undersöka möjligheten att ta fram specifika yrkeskrav för de olika områdena boende, daglig verksamhet, personlig assistans och socialpsykiatri. Grunden för funktionshinderområdet är de generella men det är också viktigt att försöka tydliggöra det som är specifikt i varje verksamhetsområde. Förutom att delprojektledarna har haft några planeringsmöten under tiden har även arbetsgrupper inom respektive område startats. Arbetsgrupperna består av chefer/samordnare från olika kommuner och leds av en delprojektledare. Det finns även ett nätverk för Yrkeskravsankare och de har träffats en gång under denna tid. Vid den träffen togs beslutet att det kartläggningsmaterialet som tagits fram i en arbetsgrupp av yrkeskravsankare ska göras tillgängligt för alla genom publicering på Carpes hemsida. b) Information och spridning Information om Carpe och dess olika delar sker kontinuerligt under projekttiden. CKA-representanter och Kompetensombud är ett viktigt led i Carpes organisation och är därmed viktiga som vidarekommunikatörer. Under perioden genomfördes en stor del av kommunrundorna, där projektledningen besöker alla kommuner, stadsdelar och deltagande företag för att på plats diskutera olika frågor kopplade till Carpe. I några kommuner/sdf har man valt att lägga kommunrundan vid ett nämndmöte, bland annat i Botkyrka och Östermalms sdf. Ytterligare några kommuner och stadsdelar har besök inplanerade i april maj. Under det år som projektet pågått har hemsidan haft totalt besökare. Mars var den mest välbesökta månaden med besökare. Under perioden har fyra nya ingångar skapats på hemsidan. Det är en sida som redovisar den kompetensinventering som gjorts i projektet, en sida om titlar och kompetensnivåer samt egna sidor för delprojektet Handläggare och delprojektet Chefer. Dessutom har ett info-paket om Carpe för vidarekommunikatörer med broschyr och PowerPoint-presentation, uppdaterats. Det info-paketet finns tillgängligt från Carpes hemsida. Ett CARPE-blad har getts ut med samlad information om Carpe 2 och Forumet. I numret belystes delprojektet Arbete och Studier samt delprojektet Åldrande extra i två artiklar. Två gästskribenter medverkade, det var Riitta-Leena Karlsson, Stockholms stads funktionshinderombudsman och Inger Dahl-Harrysson, programansvarig för funktionshindersomsorgen i Norrköpings kommun och deltagare i Nationella Kompetensrådet (NKR) En hel del material har tagits fram inför den Nationella konferensen den 20 mars, bland annat två roll-ups, ett handledningsmaterial för cirkelledare och en verktygslåda med material för att komma igång med Yrkeskraven. I samband med den Nationella Konferensen organiserades dagen innan konferensen mötesplatser utifrån olika verksamhetsområden. Flera deltagare hade valt att delta i Mötesplats Carpe där det utvecklingsarbete som pågår i Carpe presenterades och möjligheter och utmaningar kopplade till kompetens inom funktionshinderområdet diskuterades. En mycket kreativ eftermiddag med stort erfarenhetsutbyte. Upphandling av gymnasiekurser och kortkurser har pågått för fullt under årets första månader. Det arbetet går nu mot sitt slut och förhoppningsvis har Carpe en klar upphandling i slutet på mars. Sedan påbörjas själva planeringen med de utbildningsanordnare som vunnit anbuden. Funktionshindersinspektörerna i Stockholm stad har tagit kontakt med delprojektledaren för Åldrandet då de ska sammanställa en rapport kring personer över 65 år i LSS-boende. De ville bl.a.

3 ha kontaktuppgifter till verksamheter som de skulle kunna kontakta för att få möjlighet att utbyta information och kunskap med. Under perioden sammanställdes det Nationella kompetensrådets (NKR) arbete från starten Sammanställningen gjordes i syfte att kunna informera om vad NKR har fyllt och fyller för funktion. Den här informationen spreds bland annat på Carpes nationella konferens den 20 mars 2013 och användes som underlag den 21 mars 2013 då NKR hade ett gemensamt möte med Carpes nationella strategiråd för att diskutera framtiden. c) Uppföljning/Utvärdering Under perioden har en nulägesanalys som Carpes externa utvärderare Ramböll genomfört, presenterats på olika sätt. Dels vid möte med CKA och styrgrupp men även via hemsidan. Under perioden har dessutom diskussionen om normer för slututvärderingen fortsatt både i projektledningsgruppen och tillsammans med Ramböll. En fokusgrupp samlades i februari och diskuterade hur delprojektet Arbete och Studier fortgått. Representanterna var nöjda med det som projektet erbjudit. De tankar man hade inför det fortsatta delprojektet var att ha samma upplägg som tidigare. Det har varit att sprida goda exempel, ha föreläsare med s.k. påståendekunskap och olika seminarier där man som deltagare kan vara med i en diskussion. Det har varit uppskattat. I övrigt har delprojektledaren deltagit i Carpes ordinarie möten med Ramböll för utvärderingen av Carpe 2. Fortsatt kontakt har hållits med Lärgården i syfte att säkra funktionshinderperspektivet kring delprojektet Åldrande. Delprojektledaren har besökt deltagarna som går Vård och omsorg vid demenssjukdom på Lärgården och samtalat med flera av deltagarna. De uttrycker alla att de är nöjda och ser att de har nytta av kursen. I samband med avslut kommer också en utvärdering via enkät att genomföras. Enkäten har nu utvecklats i syfte att fånga hur examinationsarbeten förankrats på den egna arbetsplatsen, ett led i att arbeta med Carpes mål om lärande på arbetsplatsen. 2. KOMPETENSUTVECKLING a) Planering Under perioden har diverse planeringsmöten inför olika kompetensutvecklingsinsatser i Carpe 2 fortsatt. Dialogen om både innehåll och begrepp i den sammanhållande delen om lärande och vardagsutveckling har fortsatt, både i projektledningen och med andra grupper i Carpes organisation, som exempelvis CKA och Kompetensombud. Det är dock viktigt att se att den sammanhållande delen om lärande och vardagsutveckling är något som måste integreras i den övriga planeringen i delprojekten i Carpe 2. Arbetet med att synliggöra det som erbjuds i Carpe 2, inom ramen för lärande och vardagsutveckling såsom träffar för dem som ska leda studiecirklar i Så får vi det bra på jobbet, arbetet med fortsatt implementering av Yrkeskraven samt vidareutveckling av dessa mm har fortsatt. Den praktiska planeringen för Carpes fjärde nationella konferens, Nationell konferens om kompetens inom funktionshinderområdet olika perspektiv på kompetens tog fart under perioden. Många kontakter med föreläsare och andra medverkande inför konferensen. Förberedelsearbetet involverade hela projektledningsgruppen på olika sätt, då det förutom själva konferensplaneringen och kontakter, handlade om att färdigställa olika material för spridning,

4 bland annat inspirationsmaterial kring Yrkeskrav etc. Allt i syfte att på bästa sätt få ut information och olika material till besökarna. Planering inför Mötesplatserna som var den 19 mars, dagen innan den Nationella konferensen, skedde under perioden. Bland annat bjöds värdkommunerna och det privata företaget som fungerade som värd för Mötesplatserna, in till planeringsmöte där det diskuterades upplägg och innehåll för dessa Mötesplatser. Syftet med mötesplatserna är att träffas och diskutera angelägna frågor kopplade till respektive mötesplats. Totalt var det 6 kommunala arbetsplatser och en privat som tog emot intresserade på sina respektive Mötesplatser. Även Carpes projektledning planerade att anordna en mötesplats med information om Carpe. Arbetsplatserna som var mötesplatser var bl.a. både dagliga verksamheter med olika inriktning, personlig assistans och verksamheter som arbetade med äldre. Deltagarna vid de olika mötesplatserna är från hela landet så det var en dag med ett rikt utbud av erfarenheter att ta del av. Under perioden avslutades den pågående upphandlingen av vuxenutbildning och andra kortare kurser. Två av projektledarna har tillsammans med jurister vid förvaltningens Jurist- och upphandlingsenhet medverkat vid utvärdering av inkomna anbud. Under redovisningsperioden har Carpe haft ett antal möten för planering med bland annat Consensio, Hjälpmedelsinstitutet, Intresseorganisationerna och andra viktiga aktörer. Dessa möten har haft som huvudsyfte att få tillstånd gemensamma aktiviteter. Det har också varit ett antal möten och kontakter via mejl med Karolinska Institutet, såväl uppdragsavdelningen som olika institutioner, för att planera föreläsningar och kurser. Kontinuerlig kontakt sker också med Lärgården gällande de gymnasiekurser som genomförs via Carpe 2. Nedan följer ett axplock av de planeringar av kompetensaktiviteter som har skett i de olika delprojekten under perioden. Delprojektledaren för handläggarprojektet deltog i en nätverksträff för handläggare i de nordvästra kommunerna i Stockholms län för att informera om Carpe och diskutera aktuella frågor. En av delprojektledarna deltog i ett seminarium med Otto Granberg på Stockholms universitet som förberedelse inför att seminariet skulle kunna genomföras i uppdrag av Carpe senare under våren. Arbete och Studiers delprojektledare har planerat en aktivitet tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan där de presenterar sina respektive myndigheter och vad de kan erbjuda den yttersta målgruppen för Carpe, alltså brukaren själv. Delprojektledaren för Åldrandet har t ex planerat tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet en kompetensutvecklingsinsats om hjälpmedel och åldrande. Med intresseföreningarna har mötena handlat om att se vad man kan göra gemensamt eller att ge varandra idéer till kompetensinsatser. Möten har varit med bl a Autism och Aspergerförbundet och FUB. Delar av projektledningen har kontinuerliga möten med Habilitering & Hälsa i syfte att ha fortsatt samverkan kring kompetensutveckling. Studiebesök till Socialpsykiatrin i Södertälje gjordes under perioden för att se hur de jobbar med Supported Education (SEd). Med på studiebesöket bjöd Carpe in Consensio, Autism och Aspergerförbundet och Botkyrka kommun. Det var ett intressant studiebesök som ledde till att gruppen blev inbjudna till en forskardag om SEd då Södertäljes socialpsykiatrienhet ska presentera sin forskarrapport som de skrivit om sin verksamhet. Enheten är knuten till FoU Södertörn. Carpes planerar att Södertäljes socialpsykiatri ska presentera rapporten och sin verksamhet för delprojektet Arbete och Studiers deltagare till hösten. Även om Socialpsykiatrins verksamheter inte ingår i Carpe, finns det goda exempel att hämta från området.

5 Delprojektledaren för Åldrandet har träffat Gunnel Winlund, tidigare psykolog inom Vuxenhabiliteringen i Växjö, specialist i handikappsykologi och författare till boken Se mig! Hör mig! Förstå mig!. Gunnel är specialist på personer med grav utvecklingsstörning och en kompetensutvecklingsaktivitet under våren planeras. Ett arbete med att ta fram ett inspirationsmaterial som stöd för att komma igång med Yrkeskraven startades och ett utkast på materialet kunde visas på den nationella konferensen. b) Genomförande Under perioden januari t.o.m. mars har 491 enskilda individer deltagit i projekt Carpe 2 under sammanlagt timmar. Det har varit olika former av kompetensutveckling som de har deltagit i, bland annat nedanstående träffar, kurser och föreläsningar. Men innan det en kort beskrivning av titelarbetet och om Mötesplatserna och den Nationella konferensen som gick av stapeln i slutet på mars. En heldag genomfördes kring den mycket strategiskt viktiga frågan om medarbetares titlar och kompetensnivåer inom funktionshinderområdet. Styrgruppen för Carpe bjöd in till en dag där kommunerna fick en möjlighet att lyssna till Göteborgsregionens, främst Partille kommuns genomförande av titelbytet. Ett arbete som gjorts för att säkra framtida kompetens och rekrytering. Arbetet kring titlar och kompetensnivåer kommer att fortsätta i olika former men det är kommunerna själva som måste ta ställning till titelfrågan. Dagen innan nationella konferensen genomfördes Mötesplatserna som är beskrivet ovan. Deltagarna vid de olika mötesplatserna är från hela landet så det var en dag med ett rikt utbud av erfarenheter att ta del av. 117 personer deltog den 19 mars. I utvärderingarna från konferensen lyftes återigen Mötesplatserna som något positivt som kompletterar den mer traditionella konferensen. Carpes fjärde nationella konferens genomfördes under perioden. Under den uppskattade konferensen deltog ca 300 personer och tog del av ett program som till stor del utgått från tidigare konferensers utvärderingar, som förstås är aktuella frågor inom området. Utvärderingarna av konferensen var positiva. I samband med konferensen presenterades Carpe i alla dess delar i foajén i pauserna. Ett mycket bra tillfälle att sprida det som pågår i Carpe 2 till intresserade konferensdeltagare. Dagen efter konferensen möttes Nationella kompetensrådet (NKR) och Carpes nationella strategiråd för att diskutera framtid och gemensamma frågor kring kompetens. En kurs för nya Kompetensombud genomfördes i januari. Några av de kommuner som varit med i föregående Carpe har nya Kompetensombud och framförallt vill vi ge Kompetensombuden från de nya kommunerna möjligheten att förstå sitt uppdrag och vara rustad för detta. Kursen som bestod av en dag, genomfördes helt med egen kraft och kompetens. I den övergripande projektdelen som handlar Vardagsutveckling och lärande avslutades kursen Att leda för vardagsutveckling, 7,5 hp. I delprojektet för Chefer utan högskoleutbildning avslutades kursen LSS lagstiftning och värdegrund, 7,5 hp2. En högskolekurs, Arbetsrättens grunder, 7,5 hp startade i februari. Då det var många sökanden till kursen startade även en andra kurs i ämnet i mars. Sammanlagt 60 chefer i delprojektet kunde erbjudas plats i någon av kurserna.

6 För handläggarna i deras delprojekt genomfördes två seminarier. Det ena handlade om Rättspraxis och det andra om Det svåra samtalet. Handläggarna bjöds även in till ett dialogmöte för att diskutera frågor som rörde Carpe, det aktuella läget, mm. Gymnasiekursen Vård och omsorg vid demenssjukdom om professionellt stöd till personer som åldras inom LSS 100 p startade på Lärgården. Gymnasiekursen Pedagogiskt ledarskap startade också under perioden. Kursen är ett led i den sammanhållande delen om vardagslärande och vardagsutveckling, där arbetsgruppen och yrkesroll är i fokus. I delprojektet Arbete och Studier har Myndigheten för Yrkeshögskolan (YH) föreläst för deltagarna om möjligheten för personer med funktionsnedsättning att studera vid YH. Det har också varit en föreläsning om Hjälpmedelsinstitutets projekt om hur man arbetar i skolan för att förbereda elever inför arbetsmarknaden. En forskare från Högskolan Väst har föreläst om deras forskningsprojekt som handlade om hur handläggare på olika myndigheter tänker kring sin yrkesroll och om vilket stöd de kan ge den sökande. När det gäller Åldrandeprojektet har man haft samverkan med Norges kompetenscenter kring åldrande, Aldring og Helse. Det har gett lärdomar som Carpe använt i samverkan med Upplands- Väsby och tillsammans har man genomfört ett Carpe Café kring stöd i livets slutskede. En annan samverkansaktivitet skedde med Huddinge kommun och verksamheten Oasen. Det var en förmiddag kring åldrande och daglig verksamhet. Oasen föreläste om hur de arbetar och därefter bestod träffen av diskussioner och erfarenhetsutbyten. Yrkeskravsseminarier för chefer och arbetsledare genomfördes under perioden, så även nätverksträff för Yrkeskravsankare. Det genomfördes även en träff för att komma igång med materialet Så får vi det bra på jobbet. 3. SAMVERKAN Under perioden har det varit möten med olika samverkanspartner. Det har bl.a. varit möten med en ombudsman på FUB:s riksnivå och Handisams representant i nationella strategirådet. Syftet med dessa möten är kunskaps- och erfarenhetsutbyte som är mycket värdefullt. Sedan har det varit samverkansmöte med projektchefen för det ESF-finansierade projektet Consensio under perioden. Även här var syftet erfarenhetsutbyte och dialog som kan främja de två projekten. Samverkan med Consensio har redan utmynnat i att de båda projekten erbjudit platser på föreläsningar för varandras deltagare. Hela nationella konferensen om kompetens som Carpe arrangerade genomfördes i samverkan med medverkande i form av viktiga aktörer som Socialstyrelsen, Myndigheten för Yrkeshögskola, representanter från Nationella Kompetensrådet, Kommunal m.fl. Carpe har även deltagit i andras konferenser, bl.a. deltog Carpe vid det ESF-finansierade projektet KomAns slutkonferens. Carpe och KomAn har haft en samverkande dialog under de år som projekten bedrivits. Det har också varit samverkansmöten som syftar till att försöka få till mer direkta kompetensutvecklingsinsatser. Det har varit samverkansmöten med FoU Södertörn, Länsstyrelsen m.fl. Delprojektledaren för Åldrandeprojektet träffar FoU Nu i syfte att bevaka forskning kring funktionsnedsättning och åldrande samt se om områden finns att samverka kring. Ett projekt inom ramen för FoU Nu handlar om samverkan mellan LSS-verksamheter och Hälso- och

7 sjukvården kring stöd vid demens och där var FoU Nu intresserade av att ta del och fick ta del av kompetensbehovsinventeringen gjord inom Carpes delprojekt. Ett givande möte där fortsatt samverkan ses som önskvärd. Åldrandeprojektet planerar även tillsammans med FUB, Autism och Aspergerförbundet och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft en heldags föreläsningar och diskussioner kring åldrande. Delprojektets yttersta målgrupp är personer med utvecklingsstörning och/eller autism samt förvärvad hjärnskada och ett av målen i delprojektet är att initiera diskussioner på olika nivåer kring viktiga frågor om åldrande, som t ex boende och meningsfull sysselsättning. 4. STRATEGISKT ARBETE Möte med politiskt sakkunnig vid Socialdepartementet inför deras medverkan vid Carpes nationella konferens om kompetens resulterade även i en möjlighet att berätta om Carpes arbete i stort och påtala vikten av både det regionala arbetet som pågår men också det nationella arbetet som finns via Carpe 2. Det var ett positivt möte utan några löften. Som tidigare skrivits om under genomförande, anordnade Carpe den fjärde nationella konferensen under perioden. Det var ca 300 personer som tog del av den mycket uppskattade konferensen och som då fick information och kunskap om de mest aktuella frågorna inom området. Utvärderingarna av konferensen var positiva. I samband med konferensen presenterades Carpe i alla dess delar i foajén i pauserna. Ett mycket bra tillfälle att sprida det som pågår i Carpe 2 till intresserade konferensdeltagare. Ett möte med nationella Kompetensrådet genomfördes dagen efter den nationella konferensen om kompetens. Mötet genomfördes delvis i samverkan med Carpes nationella strategiråd som tidigare nämnts. Aktiva diskussioner och stort engagemang präglar dessa möten. Arbetet fokuserar på att beskriva nyttan med nationella Kompetensrådets arbete och varför det är viktigt att ha en nationell samverkan kring kompetensfrågor inom funktionshinderområdet. Projektledningen fick i uppdrag att påbörja ett dokument som beskriver detta. Det har också varit två möten i Skolverkets nationella programråd för Barn och fritidsprogrammet där en representant från Carpe ingår. Kommunrundor är ett strategiskt sätt för Carpe att få till en djupare dialog med de deltagande kommunerna. Vid dessa möten diskuteras aktuella frågor som t ex hur man upplever Carpe i stort, hur det är organiserat i de olika delarna, Forum och Carpe 2. Sedan diskuteras Carpe 2:s olika delprojekt, den sammanhållande delen om lärande och vardagsutveckling och de valbara delprojekten. Dessa möten ger en god inblick i hur man resonerar i kommunerna och hur de har lagt upp sina strukturer för lärande. Det är även en möjlighet för projektledningen att berätta mer om olika kompetensutvecklingsinsatser och aktiviteter som är inplanerade i vår och vad som kommer att planeras i höst. Delprojektet kring Åldrande fortsätter sin samverkan med FUB:s Äldrekommité, Hjälpmedelsinstitutet, Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum. Under perioden utsågs en arbetsgrupp där delprojektledaren ingår. Arbetsgruppen går nu in i den konkreta planeringen av den nationella konferensen kring åldrande som planeras till 14 november JÄMSTÄLLDHET I kurser för nya Kompetensombud ingår jämställdhet som tema. Det är alltid aktuellt att diskutera och belysa jämställdhet. Carpe arbetar med jämställdhet på flera sätt och med olika perspektiv.

8 Bland annat deltog en delprojektledare på ett rådslag om jämställdhet och tillväxt som Länsstyrelsen i Stockholms län bjöd in till i syfte att ta fram en handlingsplan för Jämställd Tillväxt. ESF Jämt processtöd i jämställdhetsintegrering anordnade en basutbildning i jämställdhet där en av delprojektledarna deltog. Ett av områdena som togs upp var hur man kan arbeta med jämställdhet i utvärdering och uppföljning av projekt. Frågan togs med tillbaka till projektgruppen för att se hur Carpe kan jobba med den. Vid kommunrundorna tas denna fråga upp när vi diskuterar deltagande bland kvinnor och män. Dessa diskussioner gör förhoppningsvis att man blir mer medveten om hur könsfördelningen ser ut för deltagande i kompetensutvecklingsaktiviteter på den egna arbetsplatsen. 6. TILLGÄNGLIGHET Tillgänglighet ur ett medarbetarperspektiv ingår också, som jämställdhet, i kursen för nya Kompetensombud. Utgångspunkten är Handisams filmer om tillgänglighet, som förutom att användas som underlag för dialog på kursen även kan användas av arbetsgrupperna för att diskutera frågan på arbetsplatserna. 7. VAD HAR FUNGERAT BRA UNDER REDOVISNINGSPERIODEN Arbetet i projektledningen fungerar bra och en positiv process pågår i gruppen som tillsammans har mycket kompetens inom funktionshinderområdet. Att arbeta mot de mål som finns för Carpe görs både gemensamt och var för sig, då delprojektledarna är ansvariga för varsitt (eller två) delprojekt och har ett gemensamt ansvar för den sammanhållande delen om lärande. Dialog med samverkansparter och deltagare i projektet har fortsatt att fungerat bra. En anledning till fungerande dialog får tillskrivas kommunrundan, som ger tillfälle till fördjupade och delvis andra diskussioner än de som pågår via CKA och Kompetensombudsträffar. 8. VAD HAR FUNGERAT MINDRE BRA UNDER REDOVISNINGSPERIODEN I dagsläget ingenting som direkt kan sägas ha fungerat mindre bra, snarare en reflektion över vikten av att fortsätta arbetet med att identifiera vad projektledningen kan bidra med när det gäller arbetet med den sammanhållande delen om lärande och vardagsutveckling och var respektive kommun, i form av CKA och chefer och medarbetare måste möta upp. Utifrån syftet med den sammanhållande delen om lärande och vardagsutveckling, finns funderingar över hur arbetet med att skapa strukturer för lärande och vardagsutveckling ska kunna få fäste i verksamheterna. Kontakterna med KI har tagit en del tid för en av delprojektledarna. I vissa fall har det tagit lång tid till leveranser och några aktiviteter har inte kunnat genomföras. Samtal och möten har genomförts samt rutiner upprättats för att förbättra kommunikationen och förhoppningsvis får leveranserna att fungera.

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(10) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober december 2012 Inledning Socialfonden

Läs mer

april juni 2013 Gemensam Lägesrapport

april juni 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker april juni 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Under perioden har projektledningen haft både gemensamma möten och möten i olika

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Förmiddagen innehöll diverse olika Carpe frågor, en blandning av information

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli september 2013

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling Information till utbildningsanordnare i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe Syftet med materialet är att informera utbildningsanordnare om Carpe

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(11) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-september 2012 Inledning Socialfonden

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(10) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari mars 2014 Inledning Socialfonden

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Socialförvaltningen Sida 0 (5) Verksamhetsplan

Socialförvaltningen Sida 0 (5) Verksamhetsplan Sida 0 (5) Forum CARPE 2017-04-01 Verksamhetsplan 2017-04-01 2018-03-31 Forum Carpe - kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholm län Sida 1 (5) Verksamhetsidé och övergripande

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(11) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober - december 2013 Inledning Socialfonden

Läs mer

bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och

bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och Forum Carpe passerat. Planering för hösten 2013 pågår för fullt, så håll utkik på de kalendarier som finns på Carpes

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-sep 2011 Inledning

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari - mars 2012

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2015

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2015 Sida 1 (14) Forum 2015-04-01 Forum Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april 2014 31 mars 2015 Den första april 2012 startade Forum Carpe, en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling

Läs mer

Bakom kulisserna & GLAD SOMMAR!

Bakom kulisserna & GLAD SOMMAR! På gång i Bakom kulisserna & GLAD SOMMAR! Det byggs bakom kulisserna och det längtas! På vad då och efter vad? Under våren och sommaren byggs det flitigt på en ny webbplats, roligt... och svettigt! Vad

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2013

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2013 Sida 1 (18) Forum 2013-06-10 Forum Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april 2012 31 mars 2013 Den här verksamhetsberättelsen speglar Forum Carpes första verksamhetsår och kompletterar den verksamhetsberättelse

Läs mer

kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholm län

kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholm län Socialförvaltningen kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholm län Sida 1 (7) Verksamhetsidén bygger på att yrkesverksamma inom funktionshinderområdet kan utveckla sin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FORUM CARPE 1 APRIL 31 DECEMBER 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FORUM CARPE 1 APRIL 31 DECEMBER 2012 Forum VERKSAMHETSBERÄTTELSE FORUM CARPE 1 APRIL 31 DECEMBER 2012 Den sista mars avslutades EU-projektet Carpe efter drygt tre år av verksamhets- och kompetensutveckling i bred samverkan. Funktionshinderområdet

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län

Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2013 bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län I februarinumret: 1 Ledaren Nationell Konferens 20/3 2 Nytt om Yrkeskraven Titlar och kompetensnivåer 3 Vägen mot

Läs mer

Rätt stöd till arbete och studier

Rätt stöd till arbete och studier 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Rätt stöd till arbete och studier 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(8) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): okt-dec 2011 Inledning

Läs mer

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2014

Forum. Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april mars 2014 Sida 1 (18) Forum 2014-04-01 Forum Verksamhetsberättelse Forum Carpe 1 april 2013 31 mars 2014 Den första april 2012 startade Forum Carpe, en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Kompetensrådsträff 2011-03-17

Kompetensrådsträff 2011-03-17 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff 2011-03-17 Inledning Det nationella kompetensrådet träffades för tredje gången dagen efter den nationella konferensen om Möjligheter,

Läs mer

Socialförvaltningen Sida 0 (8) Verksamhetsplan

Socialförvaltningen Sida 0 (8) Verksamhetsplan Sida 0 (8) Forum CARPE 2016-04-01 Verksamhetsplan 2016-04-01 2017-03-31 Forum Carpe - kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholm län Sida 1 (8) Verksamhetsidé Forum Carpes

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(10) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-sept 2010

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län 2012-04-01 2014-06-30 1 2 Innehåll 4 Inledning 5 Syfte och mål

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Carpe Diarienummer: 2008 3010216 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2009 Inledning Inom

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Nationellt kompetensråd 2011-12-14

Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Den fjärde träffen med det nationella kompetensrådet inleddes med en presentationsrunda. Ytterligare en region är

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): okt-dec 2009 Inledning

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Carpe Diarienummer: 2008 3010216 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-september 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs

Läs mer

UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE

UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE Avsedd för Forum Carpe Dokumenttyp Uppföljning Datum Augusti, 2013 UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE UPPFÖLJNING AV FORUM CARPE Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494 40 F

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT November 2009 Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 30 juni 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 mars 2012 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) Februari 2010 (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ

Läs mer

Socialförvaltningen Sida 1 (20) Verksamhetsberättelse

Socialförvaltningen Sida 1 (20) Verksamhetsberättelse Sida 1 (20) Forum CARPE 2016-04-01 Forum Verksamhetsberättelse 2015-04-01 2016-03-31 - kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholm län Sida 2 (20) 1 april 2015 31 mars

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna?

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna? Vi blir mer säkare och tryggare i arbetet som visar sig gentemot brukarna. Blandningen någorlunda Vi pratar och diskuterar kring den nyunna kunskapen Föreläsningar, semenarium. Att vi är öppna för nya

Läs mer

Kompetensrådsträff den 5 dec 2012

Kompetensrådsträff den 5 dec 2012 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff den 5 dec 2012 (samt VU den 4 dec) Inledning En värmande kopp i väntan på alla tappra deltagare som tog sig fram i snöovädret Dagens

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin)

Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin) Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin) Syftet med formulerade Yrkeskrav - att kvalitetssäkra kompetensutvecklingsinsatser - att använda i det strategiska arbetet för att tydliggöra

Läs mer

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida.

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida. Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2014 I marsnummret: 1 Ledaren Nationell konferens 20-21 maj 2 Dialogmöte om kompetensbehov och rekrytering 3 Hur kan vi locka

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 oktober 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) CARPES OLIKA NIVÅER Strukturell/ strategisk nivå Gruppnivå Individuell nivå Hur bedrivs Carpe? I Carpe är kompetensutveckling

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Minnesanteckningar. Kompetensrådsmöte med deltagare i NKR

Minnesanteckningar. Kompetensrådsmöte med deltagare i NKR Minnesanteckningar Kompetensrådsmöte med deltagare i NKR 2015-10-21 Tillbakablick Se bifogad presentation nr 1. Nationella kompetensrådet Bildades 2010 inom projekt CARPE. Redan på det första mötet 2010

Läs mer

KURSBLAD för våren 2018

KURSBLAD för våren 2018 Forum KURSBLAD för våren 2018 Hej! Äntligen är kursbladet här! Det betyder att vi har en ny härlig termin framför oss med spännande kurser på Forum Carpe. Ytterligare kompetensutveckling tillkommer under

Läs mer

Fokus Yrkesutbildning VO

Fokus Yrkesutbildning VO Fokus Yrkesutbildning VO Genomförandeprojekt i den nationella utlysningen "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Mer information finns på: www.vo-college.se/esf Fokus Yrkesutbildning VO

Läs mer

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 2 Innehåll 4 Inledning 5 Syfte och mål 6 Deltagande aktörer

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 Innehåll 1. Om Projekt Carpe 2 och delprojektet Chefer utan högskoleutbildning... 3 2. Deltagare...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för. Forum Carpe

Sammanställning av kompetensinventering för. Forum Carpe Sammanställning av kompetensinventering för Forum Carpe Innehåll 1. Forum Carpe... 3 2. Deltagare i Forum Carpe... 3 3. Kompetensbehov i Forum Carpe... 4 4. Grundläggande kompetensbehov... 5 4.1 Kontakt

Läs mer

Verksamhetsplan 2019 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2019 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2019 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Minnesanteckningar från STARTMÖTE 2012-05-04

Minnesanteckningar från STARTMÖTE 2012-05-04 Forum Projekt 2 Minnesanteckningar från STARTMÖTE 2012-05-04 Efter att Anna Mattson, styrgruppsordförande, hälsat alla välkomna genomfördes en presentationsrunda. Därefter gav Carin Bergström och Carina

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Redovisning av statsbidrag 2016

Redovisning av statsbidrag 2016 Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.4-274-2016 Sida 1 (7) 2017-01-27 Handläggare Karin Wallqvist Telefon: 08-508 25 181 Till Socialnämnden 2017-02-28

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till arbete och studier Innehåll 1. Om kompetensinventeringen... 4 2. Vilket kompetensbehov ingår inte i delprojektet?... 4 3. Redovisning

Läs mer

Studiecirkelmaterial. YRKESKRAV. Att använda Yrkeskraven på jobbet Lärande och vardagsutveckling i praktiken

Studiecirkelmaterial. YRKESKRAV. Att använda Yrkeskraven på jobbet Lärande och vardagsutveckling i praktiken Studiecirkelmaterial. YRKESKRAV Att använda Yrkeskraven på jobbet Lärande och vardagsutveckling i praktiken 2 INLEDNING Detta material har arbetats fram efter ett initiativ från Yrkeskravsankare som såg

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Anmälan av ansökan om ESF-projekt DigIT - digital kompetensutveckling för omsorg inom funktionsnedsättning och äldreomsorg

Anmälan av ansökan om ESF-projekt DigIT - digital kompetensutveckling för omsorg inom funktionsnedsättning och äldreomsorg Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr: 1.5.3-350/2015 Sida 1 (5) 2015-06-29 Handläggare Christina Grönberg Telefon: 08-509 25 904 Till Socialnämnden

Läs mer

Handläggare kompetens och yrkesroll

Handläggare kompetens och yrkesroll 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Handläggare kompetens och yrkesroll 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Handlingsplan 2018 Trisam

Handlingsplan 2018 Trisam Handlingsplan 2018 Trisam Angelica Gabrielsson, processledare Trisam 2018-02-02 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund Trisam 1 är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering i samverkan

Läs mer

Handlingsplan. Jämställd regional tillväxt i Västerbotten

Handlingsplan. Jämställd regional tillväxt i Västerbotten Handlingsplan Jämställd regional tillväxt i Västerbotten Inledning Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att utveckla arbetet för jämställd regional tillväxt. Målet med uppdraget är att kvinnor

Läs mer

Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg

Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg Kompetensrådsträff för deltagare i NKR Carina Wiström Bergstock Ann-Kristin Sandebjer 2018-03-13 Avslutade och pågående

Läs mer

Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012

Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012 Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012 4. Jakobstad (v. 48) Arbetsgrupp från Projekt Arbetsliv, Optimax 2. Helsingfors (v. 21) Projekt Arbetsliv, Arbetsförmedling, Försäkringskassa

Läs mer

Handledning. för att planera och leda arbetet. Att använda YRKESKRAV. på jobbet. Lärande och vardagsutveckling i praktiken

Handledning. för att planera och leda arbetet. Att använda YRKESKRAV. på jobbet. Lärande och vardagsutveckling i praktiken Handledning för att planera och leda arbetet Att använda YRKESKRAV på jobbet Lärande och vardagsutveckling i praktiken 2 INLEDNING Detta material har arbetats fram efter ett initiativ från Yrkeskravsankare

Läs mer

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Dnr: RS 2013-541 Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2014-2015 Susanne Olsson 2014 Utvecklingsledare Ingegerd

Läs mer

Tiden går fort när man har roligt

Tiden går fort när man har roligt Nr 2 2015 Tiden går fort när man har roligt Bild hämtad ifrån unsplash.com. Fotograf Jeremy Cai. Ja tänk vad tiden går, vi är nu inne på Carpes fjärde verksamhets år som går från och med 1 april 2015 31

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Kommungemensam handlingsplan

Kommungemensam handlingsplan FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Syfte Denna Handlingsplan är ett led i att stärka Fyrbodalskommunernas kapacitet att bedriva en

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Samverkan gällande unga som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta

Samverkan gällande unga som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Bilaga 1 Samverkan gällande unga 16-24 som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Inledning Det finns sedan tidigare, och inom ramen för DUA, en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kravmärkt Yrkesroll slutredovisning av medel från Kompetensstegen

Kravmärkt Yrkesroll slutredovisning av medel från Kompetensstegen HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR: 157-09-600 SID 1 (7) 2009-03-30 Handläggare: Anneli Rydström Telefon: 08-508 22 068 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Forsknings- och utvecklingsstiftelse Ämnesområden i fokus är äldreomsorg, äldrevård, hälsofrämjande

Läs mer