Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport"

Transkript

1 Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja varandra i våra arbetsuppgifter och även i vissa fall ta över varandras planerade aktiviteter. Det visar på en välfungerande grupp där fokus är att gemensamt leda hela projektet framåt. CKA Ett möte med CKA, Carpe kommun ansvarig genomfördes under perioden. Diskussionen om hur man kan organisera för utveckling och skapa strukturer för att arbeta med lärande och vardagsutveckling, fortsatte vid mötet. Därutöver ägnades mötet åt information och diskussion om Carpe, då CKA är vidarekommunikatörer och en viktig länk mellan kommunerna och projektledningen. CKA-mötena utvecklas och fungerar både som informationsmöten och diskussionsmöten. En strategiskt viktig fråga gällande framtida rekrytering är frågan om enhetliga titlar kopplat till kompetensnivåer. Den frågan diskuterades bland annat på CKA-mötet. Kompetensombud En Kompetensombudsträff genomfördes i under perioden. Förutom information om Carpes olika delar, innehöll dagen en föreläsning med titeln dialogkompetens. En aktiv dag där teori varvades med praktik. Kommunikation och dialog är efterfrågade kompetensområden bland Kompetensombuden och ett viktigt redskap i deras uppdrag att vara inspiratör och informatör. Just Dialogkompetens är något som ingår i högskolekursen för chefer Att leda verksamhetsutveckling och den här föreläsningen erbjöds nu Kompetensombuden. Styrgrupp Ett möte med styrgruppen genomfördes under perioden. Förutom information och diskussion om de olika delarna i Carpe, diskuterades frågan om titlar kopplat till kompetensnivåer och den dag i januari, där styrgruppen bjöd in till dialog kring detta. Styrgruppen anser att frågan är viktigt, inte minst för framtida rekrytering, och att varje kommun som är intresserad av titelbyte kopplat till kompetens själv måste arbeta med frågan. Genom Carpe kan erfarenhetsutbyten samt verktyg i form av presentationsmaterial etc. erbjudas. Strategiråd Tanken med strategiråden är att samla viktiga aktörer på regional och nationell nivå, för att kunna arbeta tillsammans kring viktiga frågor. Förutom dessa gemensamma möten, finns samverkan mellan Carpe och de samverkansparter som ingår i strategiråden kring konkreta frågor och i samband med kompetensutveckling. Under perioden genomfördes ett möte med det nationella strategirådet, tillsammans med det nationella Kompetensrådet. Temat för det gemensamma mötet var hämtat ur ansökan för Carpe 2 nämligen, att tillsammans med yrkesverksamma i landet, berörda statliga myndigheter och organisationer diskutera förutsättningarna för strukturerad nationell samverkan och samordning. Ett mycket konstruktivt och inspirerande möte, med förslag att arbeta vidare med under projekttiden. Diskussionen som vid detta möte fördes gemensamt hade förstås påbörjats tidigare i både nationella strategirådet och Kompetensrådet.

2 Under perioden har ett utvecklingsarbete startats för att undersöka möjligheten att ta fram specifika yrkeskrav för de olika områdena boende, daglig verksamhet, personlig assistans och socialpsykiatri. Grunden för funktionshinderområdet är de generella men det är också viktigt att försöka tydliggöra det som är specifikt i varje verksamhetsområde. Förutom att delprojektledarna har haft några planeringsmöten under tiden har även arbetsgrupper inom respektive område startats. Arbetsgrupperna består av chefer/samordnare från olika kommuner och leds av en delprojektledare. Det finns även ett nätverk för Yrkeskravsankare och de har träffats en gång under denna tid. Vid den träffen togs beslutet att det kartläggningsmaterialet som tagits fram i en arbetsgrupp av yrkeskravsankare ska göras tillgängligt för alla genom publicering på Carpes hemsida. b) Information och spridning Information om Carpe och dess olika delar sker kontinuerligt under projekttiden. CKA-representanter och Kompetensombud är ett viktigt led i Carpes organisation och är därmed viktiga som vidarekommunikatörer. Under perioden genomfördes en stor del av kommunrundorna, där projektledningen besöker alla kommuner, stadsdelar och deltagande företag för att på plats diskutera olika frågor kopplade till Carpe. I några kommuner/sdf har man valt att lägga kommunrundan vid ett nämndmöte, bland annat i Botkyrka och Östermalms sdf. Ytterligare några kommuner och stadsdelar har besök inplanerade i april maj. Under det år som projektet pågått har hemsidan haft totalt besökare. Mars var den mest välbesökta månaden med besökare. Under perioden har fyra nya ingångar skapats på hemsidan. Det är en sida som redovisar den kompetensinventering som gjorts i projektet, en sida om titlar och kompetensnivåer samt egna sidor för delprojektet Handläggare och delprojektet Chefer. Dessutom har ett info-paket om Carpe för vidarekommunikatörer med broschyr och PowerPoint-presentation, uppdaterats. Det info-paketet finns tillgängligt från Carpes hemsida. Ett CARPE-blad har getts ut med samlad information om Carpe 2 och Forumet. I numret belystes delprojektet Arbete och Studier samt delprojektet Åldrande extra i två artiklar. Två gästskribenter medverkade, det var Riitta-Leena Karlsson, Stockholms stads funktionshinderombudsman och Inger Dahl-Harrysson, programansvarig för funktionshindersomsorgen i Norrköpings kommun och deltagare i Nationella Kompetensrådet (NKR) En hel del material har tagits fram inför den Nationella konferensen den 20 mars, bland annat två roll-ups, ett handledningsmaterial för cirkelledare och en verktygslåda med material för att komma igång med Yrkeskraven. I samband med den Nationella Konferensen organiserades dagen innan konferensen mötesplatser utifrån olika verksamhetsområden. Flera deltagare hade valt att delta i Mötesplats Carpe där det utvecklingsarbete som pågår i Carpe presenterades och möjligheter och utmaningar kopplade till kompetens inom funktionshinderområdet diskuterades. En mycket kreativ eftermiddag med stort erfarenhetsutbyte. Upphandling av gymnasiekurser och kortkurser har pågått för fullt under årets första månader. Det arbetet går nu mot sitt slut och förhoppningsvis har Carpe en klar upphandling i slutet på mars. Sedan påbörjas själva planeringen med de utbildningsanordnare som vunnit anbuden. Funktionshindersinspektörerna i Stockholm stad har tagit kontakt med delprojektledaren för Åldrandet då de ska sammanställa en rapport kring personer över 65 år i LSS-boende. De ville bl.a.

3 ha kontaktuppgifter till verksamheter som de skulle kunna kontakta för att få möjlighet att utbyta information och kunskap med. Under perioden sammanställdes det Nationella kompetensrådets (NKR) arbete från starten Sammanställningen gjordes i syfte att kunna informera om vad NKR har fyllt och fyller för funktion. Den här informationen spreds bland annat på Carpes nationella konferens den 20 mars 2013 och användes som underlag den 21 mars 2013 då NKR hade ett gemensamt möte med Carpes nationella strategiråd för att diskutera framtiden. c) Uppföljning/Utvärdering Under perioden har en nulägesanalys som Carpes externa utvärderare Ramböll genomfört, presenterats på olika sätt. Dels vid möte med CKA och styrgrupp men även via hemsidan. Under perioden har dessutom diskussionen om normer för slututvärderingen fortsatt både i projektledningsgruppen och tillsammans med Ramböll. En fokusgrupp samlades i februari och diskuterade hur delprojektet Arbete och Studier fortgått. Representanterna var nöjda med det som projektet erbjudit. De tankar man hade inför det fortsatta delprojektet var att ha samma upplägg som tidigare. Det har varit att sprida goda exempel, ha föreläsare med s.k. påståendekunskap och olika seminarier där man som deltagare kan vara med i en diskussion. Det har varit uppskattat. I övrigt har delprojektledaren deltagit i Carpes ordinarie möten med Ramböll för utvärderingen av Carpe 2. Fortsatt kontakt har hållits med Lärgården i syfte att säkra funktionshinderperspektivet kring delprojektet Åldrande. Delprojektledaren har besökt deltagarna som går Vård och omsorg vid demenssjukdom på Lärgården och samtalat med flera av deltagarna. De uttrycker alla att de är nöjda och ser att de har nytta av kursen. I samband med avslut kommer också en utvärdering via enkät att genomföras. Enkäten har nu utvecklats i syfte att fånga hur examinationsarbeten förankrats på den egna arbetsplatsen, ett led i att arbeta med Carpes mål om lärande på arbetsplatsen. 2. KOMPETENSUTVECKLING a) Planering Under perioden har diverse planeringsmöten inför olika kompetensutvecklingsinsatser i Carpe 2 fortsatt. Dialogen om både innehåll och begrepp i den sammanhållande delen om lärande och vardagsutveckling har fortsatt, både i projektledningen och med andra grupper i Carpes organisation, som exempelvis CKA och Kompetensombud. Det är dock viktigt att se att den sammanhållande delen om lärande och vardagsutveckling är något som måste integreras i den övriga planeringen i delprojekten i Carpe 2. Arbetet med att synliggöra det som erbjuds i Carpe 2, inom ramen för lärande och vardagsutveckling såsom träffar för dem som ska leda studiecirklar i Så får vi det bra på jobbet, arbetet med fortsatt implementering av Yrkeskraven samt vidareutveckling av dessa mm har fortsatt. Den praktiska planeringen för Carpes fjärde nationella konferens, Nationell konferens om kompetens inom funktionshinderområdet olika perspektiv på kompetens tog fart under perioden. Många kontakter med föreläsare och andra medverkande inför konferensen. Förberedelsearbetet involverade hela projektledningsgruppen på olika sätt, då det förutom själva konferensplaneringen och kontakter, handlade om att färdigställa olika material för spridning,

4 bland annat inspirationsmaterial kring Yrkeskrav etc. Allt i syfte att på bästa sätt få ut information och olika material till besökarna. Planering inför Mötesplatserna som var den 19 mars, dagen innan den Nationella konferensen, skedde under perioden. Bland annat bjöds värdkommunerna och det privata företaget som fungerade som värd för Mötesplatserna, in till planeringsmöte där det diskuterades upplägg och innehåll för dessa Mötesplatser. Syftet med mötesplatserna är att träffas och diskutera angelägna frågor kopplade till respektive mötesplats. Totalt var det 6 kommunala arbetsplatser och en privat som tog emot intresserade på sina respektive Mötesplatser. Även Carpes projektledning planerade att anordna en mötesplats med information om Carpe. Arbetsplatserna som var mötesplatser var bl.a. både dagliga verksamheter med olika inriktning, personlig assistans och verksamheter som arbetade med äldre. Deltagarna vid de olika mötesplatserna är från hela landet så det var en dag med ett rikt utbud av erfarenheter att ta del av. Under perioden avslutades den pågående upphandlingen av vuxenutbildning och andra kortare kurser. Två av projektledarna har tillsammans med jurister vid förvaltningens Jurist- och upphandlingsenhet medverkat vid utvärdering av inkomna anbud. Under redovisningsperioden har Carpe haft ett antal möten för planering med bland annat Consensio, Hjälpmedelsinstitutet, Intresseorganisationerna och andra viktiga aktörer. Dessa möten har haft som huvudsyfte att få tillstånd gemensamma aktiviteter. Det har också varit ett antal möten och kontakter via mejl med Karolinska Institutet, såväl uppdragsavdelningen som olika institutioner, för att planera föreläsningar och kurser. Kontinuerlig kontakt sker också med Lärgården gällande de gymnasiekurser som genomförs via Carpe 2. Nedan följer ett axplock av de planeringar av kompetensaktiviteter som har skett i de olika delprojekten under perioden. Delprojektledaren för handläggarprojektet deltog i en nätverksträff för handläggare i de nordvästra kommunerna i Stockholms län för att informera om Carpe och diskutera aktuella frågor. En av delprojektledarna deltog i ett seminarium med Otto Granberg på Stockholms universitet som förberedelse inför att seminariet skulle kunna genomföras i uppdrag av Carpe senare under våren. Arbete och Studiers delprojektledare har planerat en aktivitet tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan där de presenterar sina respektive myndigheter och vad de kan erbjuda den yttersta målgruppen för Carpe, alltså brukaren själv. Delprojektledaren för Åldrandet har t ex planerat tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet en kompetensutvecklingsinsats om hjälpmedel och åldrande. Med intresseföreningarna har mötena handlat om att se vad man kan göra gemensamt eller att ge varandra idéer till kompetensinsatser. Möten har varit med bl a Autism och Aspergerförbundet och FUB. Delar av projektledningen har kontinuerliga möten med Habilitering & Hälsa i syfte att ha fortsatt samverkan kring kompetensutveckling. Studiebesök till Socialpsykiatrin i Södertälje gjordes under perioden för att se hur de jobbar med Supported Education (SEd). Med på studiebesöket bjöd Carpe in Consensio, Autism och Aspergerförbundet och Botkyrka kommun. Det var ett intressant studiebesök som ledde till att gruppen blev inbjudna till en forskardag om SEd då Södertäljes socialpsykiatrienhet ska presentera sin forskarrapport som de skrivit om sin verksamhet. Enheten är knuten till FoU Södertörn. Carpes planerar att Södertäljes socialpsykiatri ska presentera rapporten och sin verksamhet för delprojektet Arbete och Studiers deltagare till hösten. Även om Socialpsykiatrins verksamheter inte ingår i Carpe, finns det goda exempel att hämta från området.

5 Delprojektledaren för Åldrandet har träffat Gunnel Winlund, tidigare psykolog inom Vuxenhabiliteringen i Växjö, specialist i handikappsykologi och författare till boken Se mig! Hör mig! Förstå mig!. Gunnel är specialist på personer med grav utvecklingsstörning och en kompetensutvecklingsaktivitet under våren planeras. Ett arbete med att ta fram ett inspirationsmaterial som stöd för att komma igång med Yrkeskraven startades och ett utkast på materialet kunde visas på den nationella konferensen. b) Genomförande Under perioden januari t.o.m. mars har 491 enskilda individer deltagit i projekt Carpe 2 under sammanlagt timmar. Det har varit olika former av kompetensutveckling som de har deltagit i, bland annat nedanstående träffar, kurser och föreläsningar. Men innan det en kort beskrivning av titelarbetet och om Mötesplatserna och den Nationella konferensen som gick av stapeln i slutet på mars. En heldag genomfördes kring den mycket strategiskt viktiga frågan om medarbetares titlar och kompetensnivåer inom funktionshinderområdet. Styrgruppen för Carpe bjöd in till en dag där kommunerna fick en möjlighet att lyssna till Göteborgsregionens, främst Partille kommuns genomförande av titelbytet. Ett arbete som gjorts för att säkra framtida kompetens och rekrytering. Arbetet kring titlar och kompetensnivåer kommer att fortsätta i olika former men det är kommunerna själva som måste ta ställning till titelfrågan. Dagen innan nationella konferensen genomfördes Mötesplatserna som är beskrivet ovan. Deltagarna vid de olika mötesplatserna är från hela landet så det var en dag med ett rikt utbud av erfarenheter att ta del av. 117 personer deltog den 19 mars. I utvärderingarna från konferensen lyftes återigen Mötesplatserna som något positivt som kompletterar den mer traditionella konferensen. Carpes fjärde nationella konferens genomfördes under perioden. Under den uppskattade konferensen deltog ca 300 personer och tog del av ett program som till stor del utgått från tidigare konferensers utvärderingar, som förstås är aktuella frågor inom området. Utvärderingarna av konferensen var positiva. I samband med konferensen presenterades Carpe i alla dess delar i foajén i pauserna. Ett mycket bra tillfälle att sprida det som pågår i Carpe 2 till intresserade konferensdeltagare. Dagen efter konferensen möttes Nationella kompetensrådet (NKR) och Carpes nationella strategiråd för att diskutera framtid och gemensamma frågor kring kompetens. En kurs för nya Kompetensombud genomfördes i januari. Några av de kommuner som varit med i föregående Carpe har nya Kompetensombud och framförallt vill vi ge Kompetensombuden från de nya kommunerna möjligheten att förstå sitt uppdrag och vara rustad för detta. Kursen som bestod av en dag, genomfördes helt med egen kraft och kompetens. I den övergripande projektdelen som handlar Vardagsutveckling och lärande avslutades kursen Att leda för vardagsutveckling, 7,5 hp. I delprojektet för Chefer utan högskoleutbildning avslutades kursen LSS lagstiftning och värdegrund, 7,5 hp2. En högskolekurs, Arbetsrättens grunder, 7,5 hp startade i februari. Då det var många sökanden till kursen startade även en andra kurs i ämnet i mars. Sammanlagt 60 chefer i delprojektet kunde erbjudas plats i någon av kurserna.

6 För handläggarna i deras delprojekt genomfördes två seminarier. Det ena handlade om Rättspraxis och det andra om Det svåra samtalet. Handläggarna bjöds även in till ett dialogmöte för att diskutera frågor som rörde Carpe, det aktuella läget, mm. Gymnasiekursen Vård och omsorg vid demenssjukdom om professionellt stöd till personer som åldras inom LSS 100 p startade på Lärgården. Gymnasiekursen Pedagogiskt ledarskap startade också under perioden. Kursen är ett led i den sammanhållande delen om vardagslärande och vardagsutveckling, där arbetsgruppen och yrkesroll är i fokus. I delprojektet Arbete och Studier har Myndigheten för Yrkeshögskolan (YH) föreläst för deltagarna om möjligheten för personer med funktionsnedsättning att studera vid YH. Det har också varit en föreläsning om Hjälpmedelsinstitutets projekt om hur man arbetar i skolan för att förbereda elever inför arbetsmarknaden. En forskare från Högskolan Väst har föreläst om deras forskningsprojekt som handlade om hur handläggare på olika myndigheter tänker kring sin yrkesroll och om vilket stöd de kan ge den sökande. När det gäller Åldrandeprojektet har man haft samverkan med Norges kompetenscenter kring åldrande, Aldring og Helse. Det har gett lärdomar som Carpe använt i samverkan med Upplands- Väsby och tillsammans har man genomfört ett Carpe Café kring stöd i livets slutskede. En annan samverkansaktivitet skedde med Huddinge kommun och verksamheten Oasen. Det var en förmiddag kring åldrande och daglig verksamhet. Oasen föreläste om hur de arbetar och därefter bestod träffen av diskussioner och erfarenhetsutbyten. Yrkeskravsseminarier för chefer och arbetsledare genomfördes under perioden, så även nätverksträff för Yrkeskravsankare. Det genomfördes även en träff för att komma igång med materialet Så får vi det bra på jobbet. 3. SAMVERKAN Under perioden har det varit möten med olika samverkanspartner. Det har bl.a. varit möten med en ombudsman på FUB:s riksnivå och Handisams representant i nationella strategirådet. Syftet med dessa möten är kunskaps- och erfarenhetsutbyte som är mycket värdefullt. Sedan har det varit samverkansmöte med projektchefen för det ESF-finansierade projektet Consensio under perioden. Även här var syftet erfarenhetsutbyte och dialog som kan främja de två projekten. Samverkan med Consensio har redan utmynnat i att de båda projekten erbjudit platser på föreläsningar för varandras deltagare. Hela nationella konferensen om kompetens som Carpe arrangerade genomfördes i samverkan med medverkande i form av viktiga aktörer som Socialstyrelsen, Myndigheten för Yrkeshögskola, representanter från Nationella Kompetensrådet, Kommunal m.fl. Carpe har även deltagit i andras konferenser, bl.a. deltog Carpe vid det ESF-finansierade projektet KomAns slutkonferens. Carpe och KomAn har haft en samverkande dialog under de år som projekten bedrivits. Det har också varit samverkansmöten som syftar till att försöka få till mer direkta kompetensutvecklingsinsatser. Det har varit samverkansmöten med FoU Södertörn, Länsstyrelsen m.fl. Delprojektledaren för Åldrandeprojektet träffar FoU Nu i syfte att bevaka forskning kring funktionsnedsättning och åldrande samt se om områden finns att samverka kring. Ett projekt inom ramen för FoU Nu handlar om samverkan mellan LSS-verksamheter och Hälso- och

7 sjukvården kring stöd vid demens och där var FoU Nu intresserade av att ta del och fick ta del av kompetensbehovsinventeringen gjord inom Carpes delprojekt. Ett givande möte där fortsatt samverkan ses som önskvärd. Åldrandeprojektet planerar även tillsammans med FUB, Autism och Aspergerförbundet och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft en heldags föreläsningar och diskussioner kring åldrande. Delprojektets yttersta målgrupp är personer med utvecklingsstörning och/eller autism samt förvärvad hjärnskada och ett av målen i delprojektet är att initiera diskussioner på olika nivåer kring viktiga frågor om åldrande, som t ex boende och meningsfull sysselsättning. 4. STRATEGISKT ARBETE Möte med politiskt sakkunnig vid Socialdepartementet inför deras medverkan vid Carpes nationella konferens om kompetens resulterade även i en möjlighet att berätta om Carpes arbete i stort och påtala vikten av både det regionala arbetet som pågår men också det nationella arbetet som finns via Carpe 2. Det var ett positivt möte utan några löften. Som tidigare skrivits om under genomförande, anordnade Carpe den fjärde nationella konferensen under perioden. Det var ca 300 personer som tog del av den mycket uppskattade konferensen och som då fick information och kunskap om de mest aktuella frågorna inom området. Utvärderingarna av konferensen var positiva. I samband med konferensen presenterades Carpe i alla dess delar i foajén i pauserna. Ett mycket bra tillfälle att sprida det som pågår i Carpe 2 till intresserade konferensdeltagare. Ett möte med nationella Kompetensrådet genomfördes dagen efter den nationella konferensen om kompetens. Mötet genomfördes delvis i samverkan med Carpes nationella strategiråd som tidigare nämnts. Aktiva diskussioner och stort engagemang präglar dessa möten. Arbetet fokuserar på att beskriva nyttan med nationella Kompetensrådets arbete och varför det är viktigt att ha en nationell samverkan kring kompetensfrågor inom funktionshinderområdet. Projektledningen fick i uppdrag att påbörja ett dokument som beskriver detta. Det har också varit två möten i Skolverkets nationella programråd för Barn och fritidsprogrammet där en representant från Carpe ingår. Kommunrundor är ett strategiskt sätt för Carpe att få till en djupare dialog med de deltagande kommunerna. Vid dessa möten diskuteras aktuella frågor som t ex hur man upplever Carpe i stort, hur det är organiserat i de olika delarna, Forum och Carpe 2. Sedan diskuteras Carpe 2:s olika delprojekt, den sammanhållande delen om lärande och vardagsutveckling och de valbara delprojekten. Dessa möten ger en god inblick i hur man resonerar i kommunerna och hur de har lagt upp sina strukturer för lärande. Det är även en möjlighet för projektledningen att berätta mer om olika kompetensutvecklingsinsatser och aktiviteter som är inplanerade i vår och vad som kommer att planeras i höst. Delprojektet kring Åldrande fortsätter sin samverkan med FUB:s Äldrekommité, Hjälpmedelsinstitutet, Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum. Under perioden utsågs en arbetsgrupp där delprojektledaren ingår. Arbetsgruppen går nu in i den konkreta planeringen av den nationella konferensen kring åldrande som planeras till 14 november JÄMSTÄLLDHET I kurser för nya Kompetensombud ingår jämställdhet som tema. Det är alltid aktuellt att diskutera och belysa jämställdhet. Carpe arbetar med jämställdhet på flera sätt och med olika perspektiv.

8 Bland annat deltog en delprojektledare på ett rådslag om jämställdhet och tillväxt som Länsstyrelsen i Stockholms län bjöd in till i syfte att ta fram en handlingsplan för Jämställd Tillväxt. ESF Jämt processtöd i jämställdhetsintegrering anordnade en basutbildning i jämställdhet där en av delprojektledarna deltog. Ett av områdena som togs upp var hur man kan arbeta med jämställdhet i utvärdering och uppföljning av projekt. Frågan togs med tillbaka till projektgruppen för att se hur Carpe kan jobba med den. Vid kommunrundorna tas denna fråga upp när vi diskuterar deltagande bland kvinnor och män. Dessa diskussioner gör förhoppningsvis att man blir mer medveten om hur könsfördelningen ser ut för deltagande i kompetensutvecklingsaktiviteter på den egna arbetsplatsen. 6. TILLGÄNGLIGHET Tillgänglighet ur ett medarbetarperspektiv ingår också, som jämställdhet, i kursen för nya Kompetensombud. Utgångspunkten är Handisams filmer om tillgänglighet, som förutom att användas som underlag för dialog på kursen även kan användas av arbetsgrupperna för att diskutera frågan på arbetsplatserna. 7. VAD HAR FUNGERAT BRA UNDER REDOVISNINGSPERIODEN Arbetet i projektledningen fungerar bra och en positiv process pågår i gruppen som tillsammans har mycket kompetens inom funktionshinderområdet. Att arbeta mot de mål som finns för Carpe görs både gemensamt och var för sig, då delprojektledarna är ansvariga för varsitt (eller två) delprojekt och har ett gemensamt ansvar för den sammanhållande delen om lärande. Dialog med samverkansparter och deltagare i projektet har fortsatt att fungerat bra. En anledning till fungerande dialog får tillskrivas kommunrundan, som ger tillfälle till fördjupade och delvis andra diskussioner än de som pågår via CKA och Kompetensombudsträffar. 8. VAD HAR FUNGERAT MINDRE BRA UNDER REDOVISNINGSPERIODEN I dagsläget ingenting som direkt kan sägas ha fungerat mindre bra, snarare en reflektion över vikten av att fortsätta arbetet med att identifiera vad projektledningen kan bidra med när det gäller arbetet med den sammanhållande delen om lärande och vardagsutveckling och var respektive kommun, i form av CKA och chefer och medarbetare måste möta upp. Utifrån syftet med den sammanhållande delen om lärande och vardagsutveckling, finns funderingar över hur arbetet med att skapa strukturer för lärande och vardagsutveckling ska kunna få fäste i verksamheterna. Kontakterna med KI har tagit en del tid för en av delprojektledarna. I vissa fall har det tagit lång tid till leveranser och några aktiviteter har inte kunnat genomföras. Samtal och möten har genomförts samt rutiner upprättats för att förbättra kommunikationen och förhoppningsvis får leveranserna att fungera.

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari - mars 2012

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Tiden går fort när man har roligt

Tiden går fort när man har roligt Nr 2 2015 Tiden går fort när man har roligt Bild hämtad ifrån unsplash.com. Fotograf Jeremy Cai. Ja tänk vad tiden går, vi är nu inne på Carpes fjärde verksamhets år som går från och med 1 april 2015 31

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Projekt CARPE. Slutrapport förprojektering 1(13) Slutrapport förprojektering. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Telefon: 08-579 171 00

Projekt CARPE. Slutrapport förprojektering 1(13) Slutrapport förprojektering. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Telefon: 08-579 171 00 1(13) Projekt CARPE Slutrapport förprojektering Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon: 08-579 171 00 Fax: 08-579 171

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Möjligheter, utmaningar och kompetens inom funktionshinderområdet! Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Program

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utvecklande samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektet Utvecklande Samverkan hade som idé

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer