Sammanställning av kompetensinventering för. Forum Carpe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av kompetensinventering för. Forum Carpe"

Transkript

1 Sammanställning av kompetensinventering för Forum Carpe

2 Innehåll 1. Forum Carpe Deltagare i Forum Carpe Kompetensbehov i Forum Carpe Grundläggande kompetensbehov Kontakt och samspel Aktiviteter och relationer Stöd och service Hälsofrämjande Planering och administration Utveckling av arbetsplatsen Tolkning och reflektion av grundläggande kompetensbehov Fördjupade kunskaper Kontakt och samspel Aktiviteter och relationer Stöd och service Hälsofrämjande Planering och administration Utveckling av arbetsplatsen Tolkning och reflektion av fördjupat kompetensbehov Områden för spetskompetens Kontakt och samspel Aktiviteter och relationer Stöd och service Hälsofrämjande Planering och administration Utveckling av arbetsplatsen Tolkning och reflektion om spetskompetens Övriga synpunkter som skickades in Kontaktuppgifter

3 1. Forum Carpe Funktionshinderområdet är litet i varje kommun samtidigt som det är mycket brett och det behövs en samordning för att kunna genomföra adekvat kompetensutveckling. Under projekt Carpes dryga tre år genomfördes verksamhets- och kompetensutveckling i bred samverkan. Efter projektets slut gick därför ett stort antal kommuner i Stockholms län samman för att finansiera Forum Carpe en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling. Verksamhetsidé Forum Carpe samordnar aktiviteter för att synliggöra funktionshinderområdet, genomför kompetensutveckling samt sprider goda exempel. Målgrupp och användare av forumet är anställda - alla yrkeskategorier, på alla nivåer hos såväl kommunala som privata utförare samt myndighetsutövare - på arbetsplatser inom funktionshinderområdet som ligger inom en av de kommuner som delfinansierar forumet. Uppgifter i Forum Carpe Skapa mötesplatser Genomföra föreläsningar Upphandla, beställa och administrera enskilda kurser Vara diskussions- och samverkanspart, när det gäller kompetens- och utvecklingsfrågor till; - KSL - Länets kommuner - Intresserade privata utförare - Intresseorganisationer och fackliga organisationer på länsnivå Samverka med kunskapscentra och FoU-enheter Samverka med utvecklingsprojekt Samla information om funktionshinderarbetet i kommuner och av privata utförare i syfte att sprida goda exempel Dessutom erbjuds kurser på gymnasie- och högskolenivå där respektive arbetsgivare betalar för de platser man bokar. Arbetsgivaren står för deltagarnas lönekostnader i allt deltagande 2. Deltagare i Forum Carpe De kommuner i Stockholms län som deltar och delfinansierar forum Carpe är: Botkyrka Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Bro Upplands Väsby Vallentuna Värmdö Österåker Stockholms stad är administrativt ansvarig och avtal skrivs mellan Stockholms stad och respektive kommun och förlängs med ett år om ingen av parterna skriftligen sagt upp överenskommelsen före den 30 november det år överenskommelsen löper. 3

4 3. Kompetensbehov i Forum Carpe Vid starten av Forum Carpe, under sensommaren 2012, skickades en inventering till alla deltagande kommuner/stadsdelsförvaltningar. Kommunerna/stadsdelsförvaltningarna ombads att ange områden där det finns kompetensbehov inom de olika verksamhetsområdena, daglig verksamhet, boende, personlig assistans och barnverksamhet. Förutom grundläggande kompetensbehov ombads deltagarna även ange områden för fördjupade kunskaper samt spetskompetens. Det var ett svar per kommun/stadsdelsförvaltning som efterfrågades. Syftet med inventeringen är att få en indikator på det kompetensbehov som finns i verksamheterna. Sammanställningen av inventeringens svar används som underlag för det utbud av kompetensutvecklingsinsatser som erbjuds genom Forum Carpe för att på så sätt kunna säkerställa att det som erbjuds motsvarar de behov som finns i verksamheterna. Sedan starten av Forum Carpe har även verksamhetsområdet Social psykiatri inkluderats i målgruppen för aktiviteter och kompetensutveckling. Det har skickats ut en separat inventering till Social psykiatri för att fånga det kompetensbehov som finns inom detta område, således redovisas i denna sammanställning inte några svar för social psykiatri. Sammanställningen av den separata inventeringen för social psykiatri finns tillgängligt på Carpes hemsida. Nedan återges de svar som kommit in. Sammanlagt var det 17 kommuner/stadsdelsförvaltningar som svarat på inventeringen vilket motsvarar ca 45% av deltagande kommuner/stadsdelsförvaltningar. Kompetensbehoven återges med utgångspunkt från de Yrkeskrav som är framtagna i Carpe. Yrkeskraven beskriver de kunskaper medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning behöver ha. Kunskaperna avser generella kunskaper som alla bör ha, oavsett vilken typ av verksamhet man arbetar i. Det finns 6 övergripande Yrkeskrav. Varje Yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden som i sin tur består av olika kunskapsmål. Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål. Vid sammanställningen av de svar som kommit in på inventeringen har svaren sorterats in under Yrkeskravens ämnesområden. Vid återgivningen nedan så är ämnesområdena tryckta i fet stil. Att sortera in under ämnesområdena var inte helt oproblematiskt då svaren till stor del enbart bestod av ord som ibland gick att tolka in under fler ämnesområden samtidigt. T.ex. kan ordet epilepsi tolkas som en funktionsnedsättning under Kontakt och samspel/olika funktionsnedsättningar samtidigt som det också kan tolkas in under Hälsofrämjande/Hälso- och sjukvård där det finns ett lärandemål om att kunna agera rätt vid olika reaktioner i samband med epilepsi. Syftet med sammanställningen är att ge en indikation om det kompetensbehov som efterfrågas. När Forum Carpe upphandlar och erbjuder kompetensutveckling inom området epilepsi så ska såväl kunskap om själva funktionsnedsättningen epilepsi kombineras med kunskap i att kunna agera rätt vid olika reaktioner i samband med epilepsi. Båda ämnesområden kommer då med i kompetensutvecklingen. Det viktigaste syftet med inventeringen är att få en indikator på den kompetensutvecklingen som efterfrågas utifrån de kompetensbehov som finns i verksamheten. 4

5 4. Grundläggande kompetensbehov Kommunerna/stadsdelsförvaltningarna ombads att endast ange tre områden för kompetensbehov på grundläggande nivå för att på så sätt begränsa antalet svar och få fram de mest efterfrågade områden. Den fråga som ställdes var: Vilka grundläggande kompetensbehov ser ni inom daglig verksamhet/boende/personlig assistans/barn- och ungdomsverksamhet? Begränsa er till tre områden. Nedan återges svaren med stöd av ett diagram i de fall det har kommit in så pass många svar under ett ämnesområde att det kan vara intressant att se skillnaderna mellan de olika verksamhetsområdena. I övriga fall finns endast en beskrivande text under respektive Yrkeskrav. Avslutningsvis finns en tolkning och reflektion från Forum Carpes projektledning. 4.1 Kontakt och samspel Under Yrkeskrav Kontakt och samspel återfinns ämnesområdena historia och traditioner, vanor och behov, olika funktionsnedsättningar, bemötande, kommunikation samt psykisk ohälsa, missbruk och problemskapande beteende. Det är framförallt inom ämnesområden olika funktionsnedsättningar samt bemötande och förhållningssätt som många har angett att det finns ett behov av kompetensutveckling. I figur 1 visas hur de olika verksamhetsområdena har svarat fördelad över de olika ämnesområdena under kontakt och samspel. Ämnesområdet Vanor och behov nämns endast i ett av de inkomna svaren och då i ett sammanhang där boendestödjare behöver ha kunskap för att kunna hålla svåra samtal med anhöriga eller brukare. Motiverande samtal nämns som metod inom detta. Inom alla verksamhetsområden är efterfrågan på kompetens inom Olika funktionsnedsättningar stor. Generell kunskap om utvecklingsstörning, begåvningsnivåer och diagnoser nämns. Särskilt nämns kunskaper inom autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Såväl kortare kurser som gymnasiekurser efterfrågas. Bland de svar som rör grundläggande kompetensbehov inom boendet nämns även barns normala utveckling samt åldrande. Inom personlig assistans nämns kompetensbehov som afasi, stroke, epilepsi. Barns normala utveckling, puberteten och tonåringar med utvecklingsstörning är några av de specifika områden som nämns i svaren från barn- och ungdomsverksamheten. Bemötande och förhållningssätt är ett område som nämns av många, etik och bemötande samt arbetsmetoder återfinns inom alla verksamhetsområdena. Tydliggörande pedagogik kopplat till pedagogiska verktyg är ett annat mer specifikt område som nämns av alla. Även evidensbaserade arbetsmetoder nämns. Arbetsmetoder i relation till funktionsnedsättningen nämns vad gäller området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inom personlig assistans nämns även kopplingen till yrkesrollen och uppdraget och det professionella arbetssättet. Brukares eget ansvar/föräldraansvar nämns i relationen till uppdrag och rollen. Bemötande och förhållningssätt kopplat till föräldraansvaret och relaterat till barnets ålder nämns inom barnverksamheter. Kommunikation samt alternativ kommunikation med hjälp av tecken och bilder nämns av några. Under ämnesområdet psykisk ohälsa, missbruk och problemskapande beteende nämns samsjuklighet och dubbeldiagnos som områden för kompetensutveckling. Depression och utmanande beteenden är exempel på andra kunskapsbehov som anges. 5

6 DV Boende Pers ass Barn Figur 1 2Kompetensbehov på grundläggandenivå inom Kontakt och samspel 4.2 Aktiviteter och relationer Yrkeskravet Aktiviteter och relationer handlar främst om meningsfulla aktiviteter och goda sociala relationer. Det finns fem ämnesområden under Yrkeskravet. Rehabilitering och habilitering är det som nämns från daglig verksamhet som ett kompetensbehov under Motorik och fysiologi. Under ämnesområde Kultur, fritid och meningsfulla aktiviteter nämns arbete och aktiviteter vid åldrandet som ämnen för kompetensutveckling inom såväl daglig verksamhet som boende. Sex och samlevnad samt stöd till personer som är/vill bli föräldrar är ämnen som nämns under Social gemenskap. Dialog med närstående nämns av personlig assistans och barnverksamheter som ett område för kompetensutveckling. Ämnen som tas upp under denna rubrik är Bemötande, möten och samverkan med anhöriga. Hjälpmedel är ett efterfrågat område inom daglig verksamhet, de saker som nämns är begåvnings- och kognitiva hjälpmedel för att klara av vardagen, tekniska hjälpmedel, visuella kognitiva hjälpmedel som seriesamtal och sociala berättelser. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 DV Boende Pers ass Barn Figur 3Kompetensbehov på grundläggande nivå inom Aktiviteter och relationer 6

7 4.3 Stöd och service Gemensamt för alla verksamheter inom funktionshinderområdet är att de brukare som får stöd och service har någon form av funktionsnedsättning som påverkar förmågan att självständigt klara sina vardagsaktiviteter. En viktig arbetsuppgift för medarbetare inom verksamheten är att stödja den enskilde både i det privata rummet, hemmet, och det offentliga. Yrkeskravet Stöd och Service handlar främst om praktiskt stöd i vardagen. Under detta yrkeskrav finns två ämnesområden men det är endast under ämnesområdet Vardagsstöd som det kommit in områden där det finns kompetensbehov. Inom daglig verksamhet angavs det ökade samhällstrycket där personer med funktionsnedsättning behöver stöd i att göra val, bearbeta intryck, mm. Inom boendet angav man boendestöd. 4.4 Hälsofrämjande Yrkeskravet Hälsofrämjande handlar främst om faktorer som bidrar till god hälsa och livskvalitet, samt faktorer som handlar om ge en trygg och säker omvårdnad. Under detta yrkeskrav finns fem ämnesområden och det är under ämnesområdet Personlig omvårdnad som personlig assistans har angett lyft- och förflyttningsteknik LABC och HLR som kompetensbehov. 4.5 Planering och administration I Yrkeskraven står att det är viktigt för att säkerställa tryggheten och kvaliteten för den enskilde och för verksamheten, att medarbetare inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning förstår vikten av och besitter kunskaper i planering, rapportering och dokumentation av arbetet. Det är också under ämnesområdet Dokumentera och rapportera som alla verksamhetsområdena har angett att det finns kompetensbehov. Dokumentation och de lagar och riktlinjer som finns nämns samt sambandet mellan genomförandeplan och det arbete som ska utföras. 4.6 Utveckling av arbetsplatsen Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling. Yrkeskravet Utveckling av arbetsplatsen handlar främst om yrkesrollen och verksamhetsutveckling. Under detta yrkeskrav finns fyra ämnesområden. Ämnesområdet Styrning, mål och organisation är ett efterfrågat område vad gäller den lagstiftning som styr verksamheten. LSS lagen nämns som eget område men även kopplat till Lex Sarah, kundfokus och kopplat till regler och rutiner. Från barnverksamheterna nämns även LSS lagstiftningen med tydlig vikt på barnsperspektivet samt FN:s barnkonvention. Daglig verksamhet betonar vikten av kompetens inom Kommunikation i yrkesrollen genom att kunna samarbeta och kommunicera med andra utifrån förutbestämda mål. Inom ämnesområdet Yrkes och kvalitetsutveckling nämner verksamheten personlig assistans särskilt kunskap om yrkeskraven samt kompetensbehov för chefer att kunna leda personlig assistans kopplat till lagstiftning, arbetsrätt, mm. 4.7 Tolkning och reflektion av grundläggande kompetensbehov De svar som kom in sorterades in under 13 av totalt 24 ämnesområden i Yrkeskraven. Som tidigare nämnts så går det ibland att sortera in ett svar under flera ämnesområden vilket medför att vissa svar kunnat sorteras in under fler än 13 ämnesområden. Det innebär att några av ämnesområdena kanske inte synliggjorts i denna sammanställning. Frågan om grundläggande kompetensbehov var dessutom ställt på så sätt att kommunerna/stadsdelsförvaltningar ombads att endast ange tre områden. Detta innebär att kompetensbehov även kan finnas och finns i de ämnesområden som inte nämnts. 7

8 Projektledningen i Forum Carpe använder denna sammanställning som underlag och utgångsläge i det utbyte av aktiviteter och kompetensutveckling som erbjuds, för att säkerställa att det som erbjuds motsvarar de behov som finns i verksamheterna. Då en del i Forum Carpes verksamhetsidé är att ha aktiviteter för att synliggöra funktionshinderområdet ingår det även att belysa de områden som inte alltid är så synliga och därför erbjuds även kompetensutveckling inom områden som inte efterfrågas eller efterfrågas i låg utsträckning. Figur 4 visar de inkomna svar fördelat över Yrkeskraven, dock inte specificerat för varje verksamhetsområde. En påfallande stor del av svaren kom in under Yrkeskravet Kontakt och samspel där framförallt ämnesområdena Olika funktionsnedsättningar och Bemötande och förhållningssätt var de med mest kompetensbehov. Kontakt och samspel Aktiviteter och relationer Stöd och service Hälsofrämjande Planering och adminstration Utveckling av arbetsplatsen Figur 4 Sammanlagt kompetensbehov på grundläggande nivå inom respektive Yrkeskrav 5. Fördjupade kunskaper I inventeringen ställdes också frågan att ange områden där det finns kompetensbehov på en fördjupad nivå. Även här var frågan begränsat till att ange max tre områden. Frågan som ställdes var: Vilka kompetensbehov på fördjupad nivå ser ni inom daglig verksamhet/boende/personlig assistans/ barn- och ungdomsverksamhet? Begränsa er till tre områden. 5.1 Kontakt och samspel Precis som vid frågan om grundläggande kompetensbehov så är det under Yrkeskravet Kontakt och samspel som de flesta svar har kommit in. Olika funktionsnedsättningar, och då framförallt Autism och neuropsykiatriska diagnoser var de områden som efterfrågades mest. Även förvärvad hjärnskada, neurologiska sjukdomar, demens och åldrande nämndes. Inom ämnesområdet Bemötande och förhållningssätt nämndes etik och etiska förhållningssätt, pedagogik och tydliggörande pedagogik 8

9 samt svåra samtal och motiverande samtal. Alternativ kommunikation, hjälpmedel för kommunikation, samtalsmatta och teckenkommunikation nämndes under ämnesområdet Kommunikation. Ett område för fördjupad kompetens som nämns av många under Psykisk ohälsa, missbruk och problemskapande beteende är bemötande vid problemskapande beteende. Lågaffektivt bemötande nämns i sammanhanget. Ett annat område som nämns är missbruk och samsjuklighet. Intressant är att ämnesområdet psykisk ohälsa, missbruk och problemskapande inte alls nämns i samma utsträckning under kompetensbehov på grundläggande nivå DV Boende Pers ass Barn Figur 5 Kompetensbehov på fördjupad nivå under kontakt och samspel 5.2 Aktiviteter och relationer Även under Yrkeskravet Aktiviteter och relationer finns det ett ämnesområde som nämns i högre utsträckning på fördjupad nivå än på grundläggande nivå. Här gäller det ämnesområdet Dialog med närstående som nämns av många som ett område med fördjupad kompetensnivå. Fritid, kultur och meningsfulla aktiviteter nämns i form av sinnesstimulans och önskemål om pedagogisk trädgård. Inom daglig verksamhet var det några som angav kompetensbehov inom arbetet med supported employment, arbetshandledning ute i samhället samt kontakt och samverkan med företag. Under hjälpmedel nämns begåvningshjälpmedel, it-hjälpmedel och bildstöd. Det är framförallt IT stöd/hjälpmedel som efterfrågas. Sex och samlevnad nämns av några under social gemenskap DV Boende Pers ass 0 Motorik och fysiologi Fritid, kultur och meningsfulla aktiviteter Social gemenskap Dialog med närstående Hjälpmedel Barn Figur 6 Kompetensbehov på fördjupad nivå under Aktiviteter och relationer 9

10 5.3 Stöd och service Ingen av de inkomna svaren angav kompetensbehov på fördjupad nivå under Yrkeskravet Stöd och service. 5.4 Hälsofrämjande Under Yrkeskravet Hälsofrämjande var det endast några som svarade att det finns kompetensbehov på fördjupad nivå under ämnesområde Förebyggande och främjande arbete. Där nämndes hälsofrämjande arbete kombinerat med funktionshinder, samtalsmetodik om hälsofrämjande levnadsvanor samt problematik kring mat, sömn och hygien. 5.5 Planering och administration Till skillnad från de kompetensbehov som angavs på grundläggande nivå så angavs endast av två svarande att det finns kompetensbehov på fördjupad nivå under ämnesområdet Dokumentera och rapportera. På grundläggande nivå var det många som angav kompetensbehov inom ämnesområdet. 5.6 Utveckling av arbetsplatsen Under detta Yrkeskrav var det främst Styrning, mål och organisation som visade på kompetensbehov, där bland annat verksamhetsutveckling, marknadsföring och planering, användning och utvärdering av arbetssätt/förhållningssätt nämndes. 5.7 Tolkning och reflektion av fördjupat kompetensbehov Kompetensbehov på fördjupad nivå är ett begrepp som inte definierades i den frågeställning som skickades ut och därmed lämnades det öppet för egna tolkningar av dem som svarade. En tolkning som kan göras av fördjupad kompetens är att se begreppet i relation till de generella Yrkeskraven och de teoretiska kunskapsnivåerna som beskrivs där. På fördjupad nivå kan dessa teoretiska kunskaper läggas på en högre nivå än i de generella Yrkeskraven. Om det t.ex. i de generella Yrkeskraven anges ha kännedom om så kan det vara aktuellt med ha kunskap om vid den fördjupade kompetensen, eller ha insikt i i stället för ha kunskap om. Vid jämförelse av de kompetensbehov som finns på fördjupad nivå finns det såväl likheter som skillnader med det kompetensbehov som finns på grundläggande nivå. Likheter är att det även vid fördjupat kompetensbehov är Yrkeskravet Kontakt och samspel som sticker ut och är det mest angivna området. Skillnader finns dock om man tittar på verksamhetsområdena och hur de ha svarat, t.ex. är det skillnader inom personlig assistans inom ämnesområdet Olika funktionshinder. I samma ämnesområde kan även ses att det framförallt är autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som anges som fördjupad kompetensnivå medan det är en större bredd på kompetensbehov på grundläggande nivå. Ett annat område under olika funktionsnedsättningar som nämns är demens och åldrande. Detta kompetensbehov kan förhoppningsvis även tillgodoses genom deltagande i delprojektet Rätt stöd till personer med utvecklingsstörning och/eller autism samt förvärvad hjärnskada som åldras som pågår i projekt Carpe 2. Problemskapande beteende är ett område som knappt nämns på grundläggande nivå medan det på fördjupad nivå nämns av alla verksamhetsområden. 10

11 Även under Yrkeskravet Aktiviteter och relationer kan det ses en skillnad under ämnesområdet Dialog med närstående. Det ämnesområdet nämns i större utsträckning och av alla som ett område för fördjupad kompetens medan det anges av några under grundläggande behov. Under detta Yrkeskrav kan också nämnas ämnesområdet Fritid, kultur och meningsfulla aktiviteter där det inom daglig verksamhet var några som angav kompetensbehov inom arbetet med supported employment, arbetshandledning ute i samhället samt kontakt och samverkan med företag. Även i dessa frågor pågår ett delprojekt i projekt Carpe 2 och kompetensbehovet kan förhoppningsvis tillgodoses genom deltagande i delprojektet Rätt stöd till arbete och studier. Ett grundläggande kompetensbehov under Planering och administration är Dokumentera och rapportera som är ett efterfrågat område på den nivån. På fördjupad nivå nämns det dock endast av några. Ovan beskrivs några av de reflektioner som kan göras utifrån sammanställningen. Vid en närmare tolkning och reflektion utifrån materialet kan säker fler tankar och funderingar väckas. Denna diskussion får dock föras vidare under arbetets gång. I olika sammanhang kan sammanställningen vara ett stöd, t.ex. vid diskussioner med CKA, kompetensombud, strategiska råd, mm. I figur 7 redovisas de svar som kommit in under Yrkeskraven. Stöd och service nämns inte av någon och syns därför inte i diagrammet. Kontakt och samspel Aktiviteter och relationer Stöd och service Hälsofrämjande Planering och adminstration Utveckling av arbetsplatsen Figur 7 Sammanlagt kompetensbehov på fördjupad nivå inom respektive Yrkeskrav 11

12 6. Områden för spetskompetens Den sista frågan som ställdes var att ange områden för spetskompetens. Denna fråga var dock inte kopplat till något verksamhetsområde och allmänt ställt och redovisas därför inte heller utifrån något verksamhetsområde. Frågan som ställdes var: Inom vilka områden ser ni behov av spetskompetens? 6.1 Kontakt och samspel Precis som vid kompetensbehov på grundläggande och fördjupad nivå så är det under Kontakt och sampel som de flesta svar har kommit in. Också under spetskompetens är det ämnesområdet Olika funktionsnedsättningar som nämndes av de flesta och även här är det autism, neuropsykiatri, psykiatri som nämns. Demens, och åldrande nämndes, specifika diagnoser, medicinska funktionsnedsättningar, fysiska funktionsnedsättningar och diabetes var funktionsnedsättningar som nämndes. Under ämnesområdet Bemötande och förhållningssätt var det metodik och pedagogiska arbetssätt som nämndes. Alternativ kommunikation, bildstöd, teckenkommunikation och taktil stimulering nämndes under Kommunikation Figur 8 Sammanlagt behov av spetskompetens inom Kontakt och samspel 6.2 Aktiviteter och relationer Under Aktiviteter och relationer var det några som angav arbete med datorn, arbetsmarknadsåtgärder, sinnesstimulering och coachutbildning inom daglig verksamhet som efterfrågades under ämnesområdet Fritid, kultur och meningsfulla aktiviteter. Under Social gemenskap nämndes sexualitet och under Hjälpmedel it och pedagogiska hjälpmedel. 6.3 Stöd och service Stöd och service angavs inte som ett område för spetskompetens. 12

13 6.4 Hälsofrämjande Under ämnesområdet Förebyggande och främjande arbete så nämndes livsstil som ett område för spetskompetens. Omvårdnad och eftergymnasial utbildning inom vård- och omsorg nämndes under Personlig omvårdnad och näringslära under Måltider och näringslära. Under ämnesområdet Hälsooch sjukvård nämndes hälso- och friskvård samt smärta. 6.5 Planering och administration Planering och administration nämndes inte som ett område för spetskompetens. 6.6 Utveckling av arbetsplatsen Lagar nämndes under ämnesområdet Styrning, mål och organisation. Under Yrkes- och kvalitetsutveckling nämndes metodutveckling, metodinstrument samt utvärderings- och uppföljningsinstrument. Handledning av kollegor var ett område för spetskompetens som nämndes som inte finns med i de generella Yrkeskraven men kan placeras under Yrkes och kvalitetsutveckling. 6.7 Tolkning och reflektion om spetskompetens Inte heller begreppet spetskompetens var definierad i frågeställningen till deltagarna i Forum Carpe och begreppet var därmed öppet för egen tolkning. En reflektion som kan göras är om det, precis som vid fördjupad kompetens, kan tänkas röra sig om olika teoretiska kunskapsnivåer som gör skillnad mellan fördjupad och spetskompetens. Det kan också tänkas att man rör sig utanför de beskrivningar av kompetens som finns i de generella Yrkeskraven. De kunskapsbehov som anges som spetskompetens kanske inte alltid är generella kunskaper längre men just spetskompetenser som bara några i organisationen har. Handledning av kollegor kan tänkas vara ett sådant område. Precis som vid de grundläggande och fördjupade kunskaperna är det Yrkeskravet Kontakt och samspel som är det området där mest kompetensbehov finns och det är samma områden som nämns; autism/ neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, problemskapande beteende och missbruk. Kopplingen till delprojekten i Carpe 2 finns även här då demens och arbetsmarknadsåtgärder/ coachutbildning finns med. Yrkeskraven Stöd och service samt Planering och administration nämns inte alls. Kontakt och samspel Aktiviteter och relationer Stöd och service Hälsofrämjande Planering och adminstration Figur 9 Sammanlagt behov av spetskompetens inom respektive Yrkeskrav 13

14 7. Övriga synpunkter som skickades in Det fanns även en möjlighet att lämna in synpunkter. Det var några av de svarande som gjorde detta och deras svar återges ordagrant nedan. Hur underlätta för personal med dyslexi? Handläggarverksamheten efterfrågar kunskapsfördjupning för funktionshinder, diagnoser och konsekvenser. Forskning om utvecklingsstörning, info om olika organisationsmodeller. SoL kontra LSS, vilka modeller har kommuner valt? Vilka insatser beviljas utöver LSS, hur ser samarbetet ut? Vad kan man lära sig för framtiden? Rättstillämpning, förvaltningsrätt. Inom socialpsykiatrin vill man få mer kunskap om: Psykossjukdomar och medicin, neuropsykiatri och missbruk. Alla önskar mer om uppdraget, yrkesrollen Utbildningar som är mer praktiska och mindra teoretiska Svårt att dela upp områdena i grundläggande, fördjupad eller spets. Inom de flesta områden behöver man en grundläggande nivå där någon/några har en fördjupad eller spets inom området 8. Kontaktuppgifter Projektchef Carin Bergström, tfn Delprojektledare Jansje van Bemmel Thomenius, tfn Delprojektledare Karl Löfgren, tfn Delprojektledare, Malin Makboul, tfn Projektets hemsida: 14

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 Innehåll 1. Om Projekt Carpe 2 och delprojektet Chefer utan högskoleutbildning... 3 2. Deltagare...

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till personer som åldras Innehåll 1. Om kompetensinventeringen i delprojektet... 3 2. Grundläggande kompetensutvecklingsbehov... 3 Kontakt

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till arbete och studier Innehåll 1. Om kompetensinventeringen... 4 2. Vilket kompetensbehov ingår inte i delprojektet?... 4 3. Redovisning

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin)

Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin) Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin) Yrkeskravsarbetet i CARPE Tar tillvara tidigare utvecklingsarbete från projektet Modellarbetsplatser Tar tillvara erfarenheter från projektet/verksamheten

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin)

Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin) Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin) Syftet med formulerade Yrkeskrav - att kvalitetssäkra kompetensutvecklingsinsatser - att använda i det strategiska arbetet för att tydliggöra

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 oktober 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) CARPES OLIKA NIVÅER Strukturell/ strategisk nivå Gruppnivå Individuell nivå Hur bedrivs Carpe? I Carpe är kompetensutveckling

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Vo Vård och Omsorg Gunilla Larsen Tel: Vård- och omsorgsnämnden

ESLÖVS KOMMUN. Vo Vård och Omsorg Gunilla Larsen Tel: Vård- och omsorgsnämnden ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Gunilla Larsen Tel: 0413-622 61 Vo0.2012.0135 2012-04-10 Vård- och omsorgsnämnden Ändrade utbildningskrav inom LSS-verksamhet Ärendebeskrivning Förändrade behov hos brukarna

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

YRKESKRAV. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Carpes Yrkeskrav & Socialstyrelsens Allmänna råd. Verktyg som kan användas i kartläggning av kompetens

Carpes Yrkeskrav & Socialstyrelsens Allmänna råd. Verktyg som kan användas i kartläggning av kompetens Carpes Yrkeskrav & Socialstyrelsens Allmänna råd Verktyg som kan användas i kartläggning av kompetens stor mängd kompetensutveckling Samverkansprojekt med 19 kommuner. 1 jan 2009 31 mars 2012 Framtagna

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Handläggarrollen

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Handläggarrollen Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Handläggarrollen Augusti 2012 Innehåll 1. Om Projekt Carpe 2 och delprojektet Handläggarrollen... 3 2. Deltagare... 3 3. Kompetensbehov... 4 Funktionshinder

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Kartläggning. YRKESKRAV. ett kartläggningsmaterial byggt på självskattning

Kartläggning. YRKESKRAV. ett kartläggningsmaterial byggt på självskattning Kartläggning. ett kartläggningsmaterial byggt på självskattning Deltagare i arbetsgruppen: Anna Thomsson (Botkyrka), Camilla Andersson (Ekerö), Kerstin Haglund (Hägersten Liljeholmen), Catarina Larsson

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Föredragning för nationell konferens om kompetens 2013-03-20 Per Enarsson 1 Nationell nivå Aktörer Utvområden Regional

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT November 2009 Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 30 juni 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling Information till utbildningsanordnare i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe Syftet med materialet är att informera utbildningsanordnare om Carpe

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 mars 2012 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) Februari 2010 (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Förmiddagen innehöll diverse olika Carpe frågor, en blandning av information

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll barn och ungdom är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service

Läs mer

YRKESKRAV. www.projektcarpe.se

YRKESKRAV. www.projektcarpe.se YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning Kortversion med yrkeskrav och ämnesområden www.projektcarpe.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden, egen regi 2011-09-20 Upprop Godkännande av dagordning Datum och tid för justering Beslutsärenden SOLLENTUNA

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan. för medarbetare inom äldreomsorgen

Kompetensutvecklingsplan. för medarbetare inom äldreomsorgen Kompetensutvecklingsplan för medarbetare inom äldreomsorgen Kompetensutvecklingsplan för: Namn Arbetsplats och enhet Enhetschef Datum KRAVMÄRKT YRKESROLL, Layout och produktion Birgitta Klingsäter, birgitta@klingsater.se,

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, egen regi 2011-09-13 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, egen regi Kallelse

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Uppföljning av korttidstillsyn enligt LSS sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016

Uppföljning av korttidstillsyn enligt LSS sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Dnr 2016/0166 VON Uppföljning av korttidstillsyn enligt LSS sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Barn med funktionsnedsättning som är över 12 år och vars föräldrar förvärvsarbetar, har rätt

Läs mer

Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 OCN-poäng: 1. Läranderesultat Deltagaren ska kunna:

Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 OCN-poäng: 1. Läranderesultat Deltagaren ska kunna: Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 1. Förstå uppdraget utifrån beslut. 1.1 Känna till basala behov. 1.2 Identifiera brukarens behov utifrån givna förutsättningar. 1.3 Identifiera

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM STÖD OCH SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen KSL KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMSLIV STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli -12-16 REKOMMENDATION 2008-12-12 Bilaga Dnr2008/0057 *ba#ml*m*wqk%a& #-mw*^*w»w"wawk^#^w»w&awkmwm«* För kännedom: Utbildningsnämnd

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

MÖTESPLATSEN 2013. SOCIALFÖRVALTNINGEN www.projektcarpe.se

MÖTESPLATSEN 2013. SOCIALFÖRVALTNINGEN www.projektcarpe.se MÖTESPLATSEN 2013 Den 19 mars genomfördes 7 Mötesplatser i Stockholms län. 6 kommuner och ett företag stod värd för mötesplatserna och även Carpe projektledningen anordnade en mötesplats med information

Läs mer

Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen

Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen Länets lärosäten och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna är en gemensam angelägenhet. Med detta avtal fördjupas

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län

Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2013 bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län I februarinumret: 1 Ledaren Nationell Konferens 20/3 2 Nytt om Yrkeskraven Titlar och kompetensnivåer 3 Vägen mot

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Studiecirkelmaterial. YRKESKRAV. Att använda Yrkeskraven på jobbet Lärande och vardagsutveckling i praktiken

Studiecirkelmaterial. YRKESKRAV. Att använda Yrkeskraven på jobbet Lärande och vardagsutveckling i praktiken Studiecirkelmaterial. YRKESKRAV Att använda Yrkeskraven på jobbet Lärande och vardagsutveckling i praktiken 2 INLEDNING Detta material har arbetats fram efter ett initiativ från Yrkeskravsankare som såg

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

STÖDPEDAGOGENS ROLL. Var befinner vi oss i Luleå?

STÖDPEDAGOGENS ROLL. Var befinner vi oss i Luleå? STÖDPEDAGOGENS ROLL Var befinner vi oss i Luleå? Identifierade frågeställningar 1/ Överenskommelse grund för stödpedagog SOSF2014:2 2/ Vilka eftergymnasiala kurser, program, YH, FHSK kan ingå, motsvarande

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg

Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg Nätverksträff för deltagare i NKR Carina Wiström Bergstock Ann-Kristin Sandebjer Annika Jalap Hermansson 2016-11-30

Läs mer

Vårdvalsreformen några socialmedicinska aspekter

Vårdvalsreformen några socialmedicinska aspekter Vårdvalsreformen några socialmedicinska aspekter Bo Burström, professor/överläkare Karolinska institutet Institutionen för folkhälsovetenskap Avdelningen för socialmedicin Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Daglig verksamhet Välkommen till Huddinge kommuns egenregi Vi är det kommunala alternativet som bedriver daglig verksamhet med en stor öppenhet

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Stockholms län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län B A K G R U N D Det här är en plan och ett styrdokument för hur kommunerna som samverkar via Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

SJUKVÅRD. Ämnets syfte

SJUKVÅRD. Ämnets syfte SJUKVÅRD Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 Miljösamverkan Stockholms län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019 MED STÖD AV PROJEKTÄGARE Hur många unga i Stockholms län åker ofta över

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Vård- och Omsorgsutbildning - Kursbeskrivningar

Vård- och Omsorgsutbildning - Kursbeskrivningar Vård- och Omsorgsutbildning - Kursbeskrivningar Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng, Kurskod: VÅRVÅR01 Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. Hygien, till exempel

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer