Innehåll. VD har ordet Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9"

Transkript

1

2 Innehåll VD har ordet Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld Elkraft Elnät Fjärrvärme Telecom Elcertifikat Våra kunder Personal Karta över verksamhetsområdet Miljöpolicy Bokslut Styrelse och ledning Fem år i sammandrag Text: Jämtkraft information Grafisk form: Thomas Weije omslag: Magnus Mikaelsson/Outside Photo Foto: Stefan Linnerhag, Lennart Jonasson, Getty image, Martin Björnwall/Norrlandia, Per Magnus Persson/Johnér, Elliot Elliot/Johnér, Alexander Öhgren, Thomas Weije Tryck: Daus tryckeri, Östersund 2006

3 Hög kvalitet till låga priser Jämtkrafts vision att vara en drivkraft för regionens utveckling och framgång både utmanar och förpliktar. Den utmanar till ständig förbättring i huvuduppgiften, att förse regionen med energi. Den uppmuntrar till insatser som gagnar samhället i ett brett perspektiv. Och den påminner om att uppdraget gäller hela det område där vi verkar. Kraftvärmeverket kommer för lång tid framåt att stå som ett synbart bevis för Jämtkrafts tro på regionens framtid. Arctura, fjärrvärmens ackumulator med den publika toppvåningen, kan ses som en symbol för hur företagets intressen på mer än ett sätt sammanfaller med det omgivande samhällets. Och genom utbyggnaden av bredbandsnätet deltar vi aktivt i regionens utveckling. På olika sätt är dessa exempel uttryck för samma bärande idé att verka för ett hållbart samhälle och lönsamhet på lång sikt, genom att i dag erbjuda regionen ett brett partnerskap med hög kvalitet och låga priser. Jämtkrafts årsredovisning 2005

4 VD har ordet Henrik Grill kommenterar Det gångna året blev ett bra år med god produktion av såväl vattenkraft som el från kraftvärmeverket. Det gav oss möjligheter att göra goda affärer och därmed trygga fortsatt låga elpriser för våra kunder. Trots att vi har Sveriges lägsta elpris till slutkund och trots våra låga priser på nät och fjärrvärme har vi åter igen gjort ett mycket gott resultat, ett resultat som överstiger ägarnas krav. Vi fick ett år med mycket nederbörd, kraftvärmeverket har fortsatt visat sig vara en mycket bra investering och ackumulatorn höjer värdet ytterligare. Dessutom har börspriset på el legat högt. Det beror på de dramatiska prishöjningarna på fossila bränslen i världen och på oväntat högt pris på utsläppsrätter inom EU. Det sammantaget ledde till en prisnivå på börsen som var väsentligt högre än förväntat och som vi kunnat dra nytta av, till glädje för våra kunder. Elåret inleddes dramatiskt, vilka effekter har det fått för branschen? Orkanen Gudrun ställde verkligen branschen i fokus för media och för politiker. Det och lagstiftningen som följde visade väldigt tydligt att el uppfattas som en rättighet, något som alltid ska finnas. Det är egentligen ett bevis på hur elberoende vi har blivit. Utan el står samhället stilla. Den här utvecklingen har naturligtvis kommit successivt, men den har kommit snabbt. Vi får väl inse att vi som bransch inte har varit tillräckligt lyhörda. Då hade vi förberett oss så att Gudrun inte fått så stora konsekvenser. Den nya och skärpta lagstiftningen ger nätföretagen många frågor att ta ställning till; kraven på leveranssäkra nät och avbrottsgarantin med dess finansiella risker kan bli problematiskt särskilt för mindre bolag. Därtill har vi nätnyttomodellen och de nya reglerna för mätning och debitering efter faktisk förbrukning som gäller vissa kunder från 1 juli i år. Allt detta ger en ny situation för alla företag i branschen. Det kräver nya tankar och nya arbetsmetoder men skapar också nya relationer och nya möjligheter. Hur klarar Jämtkraft de nya kraven från samhället och från kunderna? Jämtkraft är jämfört med många andra företag i branschen ovanligt väl rustat för att klara framtiden och dessa nya situationer. Vi kontrollerar egna produktionsresurser för el och fjärrvärme och vi har bra distributionsnät för el, fjärrvärme och bredband. Ytterst få av våra kunder har varit drabbade av elavbrott så långa som ett dygn. Sedan många år har markförlagd kabel varit huvudalternativet vid ombyggnad. Den stora utmaningen är att vi nu måste utföra åtgärderna för att skapa ett väderoberoende nät på betydligt kortare tid, till Vi har en stabil marknad och vi har bra relationer till våra kunder. För tredje året i rad ligger vi i topp när det gäller kundnöjdhet i SKI-undersökningen. Även den senaste undersökningen visade att generellt har de små och medelstora företagen de mest nöjda kunderna. Därmed inte sagt att det är något som kommer per automatik. Förtroende måste man förtjäna, det måste man vårda. Vi ska också vara medvetna om att den dag vi lever upp till de förväntningar kunderna har kommer förväntningarna att höjas. Det är det som ger en stimulerande konkurrens. För att lyckas måste vi leva upp till och överträffa kundernas förväntningar, precis som i vilken annan verksamhet som helst. Det har blivit så tydligt under året, och det finns ingen väg tillbaka. Under den senare delen av året var det effektfrågan som stod i fokus El- och effektsituationen i Sverige är inte tillfredsställande, marginalerna är ytterst små. När vi summerar året kan vi konstatera att Norden varit självförsörjande på el för första gången på många år. Det krävdes ett så här bra vattenår och bra produktion av kärnkraft för att det skulle inträffa. Den el som produceras i Norden ett normalår täcker inte beho- Jämtkrafts årsredovisning 2005

5 vet. Ny produktion behövs. Investeringar i kraftproduktion och elnät kräver långa tidsperspektiv, något som inte kan garanteras när politiska beslut ändras snabbt. En ombyggnad i Långfors skulle ha gett förnybar elproduktion men i maj ändrade regeringen sitt tidigare ja till ombyggnad till ett nej. Det beklagar vi, men nu är beslutet fattat och det är det som gäller. Hur fungerar Jämtkrafts miljöarbete? Generellt kan jag säga att miljöarbetet är en självklar del i vardagen, i stort som i smått. Att det fungerar ger revisionerna i miljöcertifieringen ett kvitto på. Lyckas vi i vår satsning på elsparande räcker vår förnybara produktion längre och behovet av importerad fossilbaserad el minskar. Vi bygger ut fjärrvärmen, det är också att betrakta som miljöarbete. Där är klimattänkande inbyggt sedan länge utan att det på den tiden talades i sådana termer. I början av det här året installerar vi den biogasmotor som ger såväl el som värme. En viktig insats är att vi utökar vår förnybara elproduktion genom köpet av fem vindkraftverk i Malå i Västerbotten. Varför Malå, kanske någon frågar sig; det är helt enkelt för att det blåser bra där. Vår bedömning är att det kommer att vara en långsiktigt lönsam affär för Jämtkraft och därmed för våra ägare och kunder. På vilka sätt ser du Jämtkraft som en drivkraft för regionen? Jag har sagt det förr, men det gäller fortfarande: våra låga priser och framför allt lokalpriset på el för invånarna i våra ägarkommuner ser jag som en verklig drivkraft för regionen. De ger flera hundra miljoner kronor i ökad köpkraft i regionen varje år. Våra investeringar i infrastruktur i Åre och på andra ställen gynnar näringslivet och ger arbetstillfällen. Vi har de senaste åren investerat i snitt mer än 250 miljoner varje år, det är klart att det ger effekter även utanför företaget. Vi förstärker ytterligare vår förnybara elproduktion i form av vindkraft Utbyggnaden av fibernät i Östersunds kommun är en investering som vi är mycket glada över att vi kunnat vara delaktiga i. Ett väl utbyggt fibernät är en viktig förutsättning för en levande glesbygd, att kunna arbeta hemifrån, sköta sitt företag effektivt och ta del av hela det utbud av tjänster som erbjuds. Vår lösning med fiber ända hem är en lösning för framtiden, det är jag övertygad om. Vår sponsringsmarknadsföring ska också fungera som drivkraft. De samarbeten vi har med föreningar eller arrangemang ska bidra till utvecklingen i regionen. Arctura har också visat sig ha stark attraktionskraft. Många, även utifrån landet, har valt att lägga konferenser och liknande i Östersund och boka in sig på Arctura. Förutom att näringslivet gynnas har det gett oss en hel del tillfällen att berätta om Jämtkraft och visa vårt kraftvärmeverk, som ju Arctura är en del av. Hur ser framtiden ut för Jämtkrafts del? Mycket händer ute i världen, vi ser stora förändringar på energisidan. Vi ser en nordisk elmarknad ur ett europeiskt perspektiv. EU:s tre hörnstenar för ett hållbart energisamhälle är konkurrenskraft, klimatfrågan och trygg energiförsörjning. Jämtland är en del av Europa och världen, det har blivit så tydligt, och vi måste agera utifrån det. Vi måste se till att utnyttja fördelen att vi är väldigt nära verksamheten. Se till att vi agerar som ett företag, att vi samarbetar inom våra infrastrukturverksamheter som är så beroende av varandra - det är en stor fördel och ett starkt konkurrensmedel. Vi har krympt ledningsgruppen och flyttat ut en del uppgifter för att effektivt kunna ta beslut, utveckla, vara förutseende. En förändring som också blivit tydlig är att fokus har flyttats från produktion till användning, till den nytta kunden har av det vi producerar. Ny elproduktion behövs och Jämtkraft kommer att fortsätta att titta på alternativ baserade på förnybara energikällor. Den viktigaste förutsättningen är att det är en långsiktigt lönsam affär för Jämtkraft, för då är det också en god affär för våra kunder och ägare. Den som inte är förberedd blir omkullsprungen. Jämtkraft tar därför aktiv del i det som händer i omvärlden. Vi har kompetent och engagerad personal, vi har en stabil ekonomi och vi har ägare med en långsiktig syn på verksamheten. Vi går väl rustade att möta framtiden. Jämtkrafts årsredovisning

6 Soliditet % Året i korthet Elpriset till våra lokalkunder har sänkts två gånger under året, från 23 till 20 öre/ kwh och sedan till 17 öre/kwh. Den 1/ höjdes lokalpriset till 20 öre/kwh. Minskad omsättning beroende på sänkta elpriser till kunderna. Ett bra vattenår gav minskade kostnader på grund av lägre inköp av el från elbörsen. Förbättrat finansnetto till följd av lägre låneräntor och lägre lånevolym. Kraftvärmeverket nådde sin hittills högsta årsproduktion av el. Den milda vintern gav lägre fjärrvärmeförsäljning än budgeterat. Ackumulatorn med sin spektakulära belysning invigd Jämtkraft får toppbetyg för tredje året i rad i Svenskt Kvalitetsindex mätningar av kundnöjdhet. Vår inriktning mot förnybar produktion ger elcertifikat som är mycket betydelsefulla för vårt resultat. Räntabilitet på eget kapital före skatt % Jämtkraft får ett bra resultat i nätnyttomodellen, myndigheternas bedömning av nätpriset i förhållande till kundnyttan. Bredbandsutbyggnaden i Östersunds kommun avslutad. Större intresse för anslutning än förväntat. Utbyggnaden i Åreområdet ger ökad efterfrågan på såväl el- som fjärrvärmeanslutning. Miljöcertifieringen bidrar till strukturerat och väl förankrat miljöarbete i företaget Nyckelfakta Rörelsens intäkter, kkr Resultat före skatt, kkr Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 9,3 10,3 Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 12,9 13,9 Räntabilitet på totalt kapital, % 6,7 7 Soliditet, % 47,1 43,4 Kassaflöde, kkr Investeringar, kkr Försäljning av el, GWh Egen produktion av el, GWh Produktion av elcertifikat, antal Inköp av el, GWh Försäljning av fjärrvärme, GWh Produktion av fjärrvärme, GWh Jämtkrafts årsredovisning 2005

7 Kort om Jämtkraft Jämtkrafts vision är att vara en drivkraft för regionens utveckling och framgång. Jämtkraft är med andra ord starkt beroende av utvecklingen i det område där företaget verkar. Går det bra för regionen så går det bra för Jämtkraft. Företaget har på det sättet ett genuint intresse av att näringslivet frodas, att människor trivs och mår bra i den här delen av landet. Koncernen Jämtkraft Jämtkraft AB Jämtkraft Elnät AB Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer elenergi och fjärrvärme främst inom Östersunds, Krokoms och Åre kommun. Största delen av den elenergi som Jämtkraft säljer lokalt produceras i egna vattenkraftverk och i kraftvärmeverket. Koncernen erbjuder också bredbandsanslutning via optonät och radiolänk. Verksamheten är indelad i affärsområdena Elkraft, Elnät, Fjärrvärme, Telecom och Elcertifikat. Jämtkraft Telecom AB Åre Fjärrvärme AB Krokoms Energi AB Jämtkrafts uppdrag - långsiktighet och grundläggande nytta Jämtkrafts ägare har gemensamt definierat företagets uppdrag så här: Jämtkraft ska drivas på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för utveckling av regionen genom leverans av energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. Uppdraget innebär att ägarna bara tar ut en mycket begränsad utdelning. Överskottet stannar kvar i företaget och används till investeringar och för att utveckla verksamheten. Långsiktigt låga priser är viktiga för kunderna. Årligen rör det sig om belopp på flera hundra miljoner som kommer den regionala ekonomin tillgodo, jämfört med om Jämtkraft skulle höja sina priser till riksgenomsnittet. Uppdraget innebär också att Jämtkraft håller de kraftproducerande anläggningarna i bästa trim med regelbundet underhåll, att näten för el och värme underhålls och förnyas och att investeringar görs i nya anläggningar. Ett aktuellt exempel är bredbandsutbyggnaden i Östersunds kommun. Föregångare mot ett hållbart samhälle I flera år har Jämtkraft bedrivit ett målmedvetet miljöarbete med miljöpolicyn som grund och hållbar utveckling som ledstjärna. I mars 2003 fick Jämtkraft sin miljöcertifiering som innebär fortlöpande kontroller av att företaget följer och utvecklar sitt miljöledningssystem och strävar mot ständiga förbättringar. Strategiskt viktiga satsningar med miljöprofil är kraftvärmeverket och investeringen i vindkraftverk. Regionalt engagemang Jämtkraft bidrar aktivt till utveckling av regionen genom basverksamheten, att leverera el och värme med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. Våra låga priser ger ökad köpkraft i vårt område. Våra investeringar bidrar till regionens framtid genom att skapa arbetstillfällen och genom att stärka tron på framtiden. Det har blivit tydligt inte minst vid bredbandsutbyggnaden i Östersunds kommun. Och Arctura, fjärrvärmens ackumulator med sin toppvåning, har i dubbel bemärkelse varit en lysande investering. Dels har den bidragit till bättre ekonomi i produktionen av fjärrvärme och el, dels har byggnaden med sin belysning blivit ett landmärke som lockar många besökare. Sponsring är en viktig del av marknadsföringen. Jämtkrafts strategi är att medverka i sponsringssamarbeten som ger utvecklingsmöjligheter och insatserna ska spridas över Jämtkrafts hela verksamhetsområde. AB Kattstrupeforsen Jämtlandskraft AB Jämtlands Mineral AB Jämtkrafts ägare Procent av aktiekapitalet och antal ledamöter i styrelsen Östersunds kommun 77,8 %, 5 ledamöter Vattenfall AB 20,6%, 1 ledamot Åre kommun 0,8 %, 2 ledamöter Krokoms kommun 0,8 %, 2 ledamöter Medarbetare Jämtkraft har 273 medarbetare, 227 män och 46 kvinnor (tillsvidareanställda ). Antal kunder ( ) Elkunder: Elnätskunder: Fjärrvärmekunder: Bredbandskunder: Jämtkraft finns i Östersund, Hissmofors, Änge, Föllinge, Hackås, Järpen och Duved. Karta över Jämtkrafts anläggningar och distributionsområde, se sid Jämtkrafts årsredovisning 2005

8 omvärld Jämtkrafts årsredovisning 2005

9 Globalt och lokalt Jämtkraft påverkas i hög grad av det som sker i omvärlden. Vi varken vill eller kan bortse från de globala sambanden. De ger förutsättningarna för vårt spelutrymme. Inom den globala ramen ska vi verka för en energiförsörjning lokalt som är trygg, ekonomisk och miljömässig. Klimatfrågan central Den globala temperaturhöjningen märks. Vi ser kraftfulla stormar och översvämningar oftare än tidigare. Klimatfrågan står i fokus allt oftare och vi kommer att se många politiska initiativ i spåren av de diskussionerna. Reduktion av koldioxidutsläpp är redan en prioriterad fråga. Men vi har också anledning att fundera över följdfrågan, vilka effekter får temperaturhöjningen? Vilka hot och problem innebär det globalt och lokalt? Men kanske ännu viktigare är att fundera över hur vi kan förbereda oss, och om en högre medeltemperatur kan skapa möjligheter för oss lokalt. Global energimarknad Utvecklingen av ekonomierna i Asien, i till exempel Kina och Indien, påverkar hela världen på många sätt. Och det går snabbt. Kinas BNP har vuxit och växer med 10 procent per år. Vi i västvärlden får tillgång till billiga massproducerade varor. Efterfrågan på råvaror skjuter i höjden. Det märks kanske tydligast på oljan. Den snabbt stigande efterfrågan i kombination med ett stagnerande utbud gör att oljepriset rusar i höjden, och det får i sin tur effekter på priserna på gas och kol. Den stigande efterfrågan på energi får effekter för hela den globala energimarknaden. Höjda priser på energi höjer också priset på utsläppsrätter för koldioxid inom EU. Det höjer priset på kolkraft, som utgör huvuddelen av det vi importerar till Norden. Höjda elpriser i hela Norden gör den el Jämtkraft köper in dyrare men också att den vi kan sälja blir mycket mer värd. EU beroende av import Trygg energiförsäljning blir en allt viktigare och mer framträdande fråga inom EU och leveranstrygghet ett mycket centralt begrepp. Hur ska vi trygga energiförsörjningen inom EU? Den är i dag starkt beroende av import, främst gas från Ryssland. Erfarenheterna från den senaste vintern med mycket kallt väder i stora delar av Europa, kombinerat med dispyten mellan Ryssland och Ukraina om gasleveranserna, har höjt temperaturen i den frågan betydligt. Inom EU finns en stor oro för effekterna av importberoendet. Sverige är en del av EU. Vilka möjligheter har vi att bidra till att minska problemen? Eller kanske tydligare uttryckt, vad ser övriga EU-länder att Sverige kan bidra med? Vilka krav kommer att ställas på oss? Sverige har möjligheter Sverige har gott om skog som kan ge bioenergi, vi har älvar för vattenkraft och vi har goda vindlägen i ett glest befolkat land. Vi har fjärrvärme och möjligheter till kraftvärmeproduktion. Vi har kunnande och kompetens. Höga europeiska elpriser och stor efterfrågan på svensk energi från skog, vatten och vind skapar stora affärsmöjligheter. Samtidigt kan vi bidra till att lösa, eller åtminstone minska, Europas energi- och miljöproblem. Låt oss höja blicken och se möjligheterna. Jämtkrafts årsredovisning 2005

10 elkraft Egen produktion en trygghet Hög egen vattenkraftproduktion gav fortsatt mycket lågt lokalpris och minskade utsläpp av koldioxid från vår elförsäljning. Jämtkrafts elproduktion 2005 Vattenkraft GWh Kraftvärme 205 GWh Vindkraft 1,6 GWh Totalt GWh Inköp från andra kraftbolag 375 GWh Inköp av kraft från elbörsen 61 GWh Försäljningen till elbörsen 257 GWh MWh = megawattimme = ett tusen kilowattimmar GWh = gigawattimme = en miljon kilowattimmar Elproduktion GWh Vattenkraft Kraftvärme Normalårsproduktion vattenkraft (930 GWh) Investeringar i elkraft Mkr Året inleddes milt och nederbördsrikt, både lokalt och nationellt. Det gav förutsättningar för en god vårflod och förhoppningar om sänkta börspriser. Men trots god vattentillgång blev priserna på den nordiska elbörsen Nord Pool höga under våren. Orsaken till det är den handel med utsläppsrätter som införts inom EU. Den el som säljs på elbörsen är i stor utsträckning producerad av fossila bränslen, i kol- och oljeeldade kraftverk. Den produktionen kräver utsläppsrätter och marknadspriset på sådana har varit höga. Dessutom har oljepriserna varit höga. Båda dessa faktorer har bidragit till att höja priserna på elbörsen. Vattensituationen var alltså inte som tidigare den viktigaste faktorn för prisutvecklingen. Egen produktion en styrka Medelpriset på börsen under året blev 27,6 öre/kwh vilket är 2 öre högre än föregående år. I januari var priserna som lägst, 21 öre/kwh. Dyraste månaden blev december med ett medelpris på 33,3 öre/kwh. Vid sådana här tillfällen blir värdet av egen produktion särskilt tydligt. Genom god planering av driften och tillgång till kraftvärmeverkets ackumulator har vi möjlighet att maximera elproduktionen de timmar priset är som högst och sälja överskottet på börsen. Den vinst vi gör bidrar till att stärka företaget och ger utrymme för fortsatt mycket låga elpriser. Förnybar produktion en vinst för miljön Den goda vattentillgången gjorde att vi kunde nå en hög produktion i våra vattenkraftverk. Den uppgick under året till GWh, vilket är cirka 160 GWh mer än under ett normalår. Årsproduktion av el i kraftvärmeverket var 205 GWh, den hittills största. Pannan eldas i stort sett enbart med biobränsle och därigenom har produktionen genererat elcertifikat och det gör den än mer värdefull. Flera mindre vind- och vattenkraftverk finns inom Jämtkrafts nätområde. Årets inköp av småskalig elproduktion blev 7,5 GWh vindkraft och 0,5 GWh vattenkraft. Hög produktion och elsparande kunder gör att vår egen el räcker längre och att vi inte behöver köpa lika mycket från elbörsen Nord Pool. Det innebar att utsläppen av koldioxid från vår elförsäljning under 2005 minskade väsentligt jämfört med året innan. Huvuddelen av den el som säljs på elbörsen är baserad på fossila bränslen som leder till betydande utsläpp av koldioxid, en växthusgas som bidrar till klimatförändringarna. Satsning på förnybara alternativ Vindkraftverket i Almåsa producerade under året 1,6 GWh. Vindkraft är ett intressant område att investera i, om förutsättningarna är de rätta. I januari 2006 undertecknades förvärvet av fem vindkraftverk som kommer att börja byggas under året. De kommer att producera cirka 30 GWh, hushållsel till ungefär villor, och blir ett viktigt tillskott till Jämtkrafts förnybara elproduktion. Ytterligare ett tillskott är den gasmotor som kommer att producera el och värme ur deponigas i Östersund Jämtkrafts årsredovisning 2005

11 Jämtkrafts årsredovisning

12 elnät 12 Jämtkrafts årsredovisning 2005

13 Bra leveranssäkerhet blir bättre Året inleddes med orkanen Gudrun och avslutades med ny lagstiftning som förbjuder långa elavbrott. Orkanen Gudrun fick oss alla att inse hur beroende samhället är av en fungerande energiförsörjning. I slutet av året kom den lag som säger att det från år 2011 inte är tillåtet med elavbrott över 24 timmar. För att uppfylla kundernas och lagens krav kommer stora delar av vårt elnät att byggas om till markkabel. Resterande blir isolerad eller trädsäker luftledning. Under året har arbetet för ett leveranssäkert nät förberetts genom en sårbarhetsanalys som omfattar hela ledningsnätet med stam-, region- och fördelningsstationer. Utifrån analysen har det upprättats ett förslag till åtgärdsplan med ekonomiska konsekvenser. Den ombyggnad av elnätet som sker kommer att följa den nya tekniska standard som Jämtkraft antagit. Västjämtland växer Framför allt i västra delen av vårt nätområde har aktiviteten varit livlig under året. Tyngdpunkten har legat i Åre med flera stora ny- och ombyggnader. Det mesta rör turistboende, och det är inga små hus som byggs; beställningarna på mätarsäkring motsvarar vad som behövs för ett jordbruk och hela nätet måste dimensioneras därefter. Andra exempel på investeringar under året är förstärkning av elnätet för förbättrad leveranskvalitet i Brunflo samhälle. Det arbetet fortsätter sommaren Ny markkabel har gett bättre reservdriftlägen och därmed tryggare elförsörjning för Östersund-Frösön. Jämtkrafts investeringar ger effekter även utanför företaget. Vi har till exempel anlitat betydligt fler gräventreprenörer än tidigare. Samarbete inför ny mätning Jämtkrafts initiativ till samarbete inför de nya kraven på månadsvis mätaravläsning, Svenska Mätsamarbetet (SAMS), representerar 30 elnätföretag över hela Sverige och har under året tecknat flera ramavtal. Avtalet om leverans av öppna insamlingssystem för energimätdata gick till Östersundsföretaget Tuben Teknik AB. Jämtkraft har under året testat fjärravlästa mätare inom ett försöksområde med gott resultat. Nät i glesbygd Många mil av vårt elnät går genom glest befolkade områden och en kraftledning kan sträcka sig långt ut i utpräglad glesbygd. Det innebär långa resvägar för att åtgärda fel. Ett exempel är trakterna kring Hotagen och Valsjöbyn i norra Jämtland. I sökandet efter alternativ för trygg leverans vändes blickarna över fjället. På den norska sidan fanns samma problem. Resultatet blev utbyggnad från respektive håll fram till gränsen och en nätstation någon meter in på den svenska sidan. Den byggs och ägs av Jämtkraft med bidrag från det norska nätbolaget till anläggningsoch driftskostnaderna. Nätstationen byggs under sommaren 2006 och därefter finns möjlighet att koppla ihop näten för alternativ matning om det skulle behövas. Hög leveranssäkerhet Tillgängligheten i elnätet är så hög som 99,98 procent. Ändå är det avbrotten som uppmärksammas, snarare än alla de dagar när allt fungerar. Det visar hur starkt beroende samhället har blivit av säkra elleveranser. Årets längre avbrott orsakades av en höststorm respektive en påkörd belysningsstolpe som föll över en av våra större ledningar. Ett sätt att ytterligare minska antalet elavbrott är att utföra installations- och underhållarbeten med bibehållen spänning. Under året har sex montörer utbildats i arbete med spänning, såväl teoretiskt som praktiskt, hos norska kolleger. Stor aktivitet de närmaste åren Under 2006 kommer aktiviteten i Västjämtland att vara fortsatt hög. Förutom den ordinarie verksamheten som måste fungera kommer arbetet för leveranssäkra nät att starkt prägla affärsområdets verksamhet under de fem åren fram till Ett första steg blir att trädsäkra vårt drygt 600 km långa regionnät. Det beräknas kräva motsvarande cirka 12 årsarbeten. Jämtkraft får bra resultat i den så kallade nätnyttomodellen. Det innebär att våra nätavgifter med god marginal har bedömts rimliga av Energimarknadsinspektionen. Elnätet är km långt. Av det utgör 615 km regionnät, km fördelningsnät och km lågspänningsnät. Nära 60 km ny elledning har byggts under året. Affärsområdets investeringar uppgick under 2005 till 116 miljoner kronor, därav optonät 40 miljoner kronor. Strömavbrott 2005, per kund Driftstörning: 2,7 avbrott Medelavbrottstid: 2 tim 28 min Planerade avbrott: 0,5 avbrott Medelavbrottstid: 1 tim 9 min Mkr Investeringar i elnätet Jämtkrafts årsredovisning

14 fjärrvärme Bekvämt för kunden, bra för miljön Intresset för fjärrvärme är fortfarande starkt. Årets anslutningar ligger över målet, framför allt i Åre. Det milda vädret gjorde att värmebehovet var något lägre än normalt. Total årsproduktion av fjärrvärme var 611 GWh (miljoner kilowattimmar). I kraftvärmeverket i Östersund producerades 449 GWh värme och 205 GWh el. Jämtkrafts fjärrvärmepriser tillhör de lägsta i landet. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen som utförs av ett antal bostadsföretag och hyresgäströrelsen. Jämtkraft deltar i den landsomfattande kampanj som drivs av branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Emissionerna från kraftvärmepannan är låga. Utsläppen av NOx är bland de lägsta i landet och återbäringen från systemet med kväveoxidavgifter blev totalt cirka 3 Mkr. Fjärrvärmeinvesteringar Mkr Tillväxten i turistmagneten Åre fortsätter och fjärrvärme ses som det naturliga alternativet för uppvärmning. Fjärrvärmenätet har byggts ut, en ny pumpstation har tagits i drift och ytterligare en biobränsleeldad panna har installerats. Investeringarna innebär förbättringar för såväl miljön som för ekonomin i Årenätet och ger våra kunder trygg och effektiv uppvärmning. Kraftvärmeverket i Östersund har under året fungerat mycket bra. Tillgängligheten har varit hög och med hjälp av ackumulatorn har vi kunnat optimera produktionen av el under timmar när elpriserna varit höga. Förutom värme har kraftvärmeverket gett den hittills högsta årsproduktionen av el. Elen har sålts till affärsområde Elkraft till marknadspris. Pannan har i stort sett eldats enbart med biobränsle, och produktionen har därför också genererat elcertifikat. Bränsleförsörjningen en viktig fråga Biobränsleanvändningen ökar kontinuerligt, inte bara i Sverige utan också ute i Europa. Även om vi har ett gynnsamt läge i landet är tillgång och pris beroende av det som sker i omvärlden. Ett grundligt arbete har lagts ner på att dels få en långsiktigt stabil nivå på bränsleinflödena och dels styra volymerna över tiden för att minska lagringsbehoven. I ett flerårigt länsövergripande projekt drivs frågor om utveckling och förädling av regionens outnyttjade skogsresurser. Arbetet pågår med att hitta en långsiktig lösning för att kunna återföra aska till skogsmark och därmed sluta kretsloppet. På längre sikt råder stor osäkerhet kring torv som bränsle. Torven ingår i dag i vår bränslemix i vissa anläggningar eftersom den ger en bra förbränning i pannorna. I Sverige betraktas torven som en långsamt förnybar resurs och berättigar till elcertifikat. EU ser torven som ett fossilt bränsle som kräver utsläppsrätter. Elvärmda villor blir fjärrvärmda I Östersund har fjärrvärmen funnits i mer än trettio år och anslutningsgraden är hög. Insatserna har under året koncentrerats på att få med även kvarvarande fastigheter i områden där fjärrvärme redan är utbyggd. Det har resulterat i 100 nya kunder, framför allt villakunder. De något större områden som ännu inte är anslutna till fjärrvärme består av villor med direktverkande el. Som ett led i vår strävan att minska elberoendet kommer dessa områden att stå i fokus de närmaste åren. Ännu en säljare har rekryterats för att jobba speciellt mot den gruppen och erbjuda en så bekväm och kostnadseffektiv övergång till fjärrvärme som möjligt. Önskemål om utbyggnad av fjärrvärme finns i alla våra ägarkommuner Jämtkrafts årsredovisning 2005

15 Jämtkrafts årsredovisning

16 telecom Årets investeringar uppgick till 11 miljoner kronor. Årets utbyggnad av optonätet var ca 500 km. Jämtkrafts optonät omfattar totalt ca km. Delägarskapet i bolaget Norrsken ger tillgång till fibernät i en ringledning genom inlandet ner till Stockholm, Mälardalen och upp längs kusten. Fibernätet arrenderas av Jämtkraft Elnät AB. Länkar och aktiv utrustning ägs av Jämtkraft Telecom AB. Fiber för framtiden Uppdraget att bygga ett sammanbindande fibernät i Östersunds kommun har gett invånarna i mer än femtio byar bredband via fiber ända fram till fastigheten. Utbyggnaden av bredband på uppdrag av Östersunds kommun har varit affärsområdets stora uppgift sedan Projektet avslutades planenligt i slutet av 2005 och klarade kvalitetsgranskningen med glans. Intresset har varit stort, större än förväntat. Därför har vi dragit fram bredband till 53 orter istället för 43 som var planerat för året. Ytterligare byar kommer att ha möjlighet att ansluta sig under Det sammanbindande nätet har byggts enbart i fiber. Ökad framtidstro Tidigt kom önskemål från byar att kunna göra grävningsarbetet in till de enskilda fastigheterna i egen regi, och det blev snarare regel än undantag. Det har gett flera fördelar. Kostnaderna har hållits nere, fler har anslutit sig och det gemensamma arbetet för en viktig framtidssatsning har i många fall bidragit till ökad gemenskap och ökad tilltro till hemortens framtidsmöjligheter. Fiber ända hem höjer inte bara värdet på den egna fastigheten, det gör också byn mer attraktiv som bostadsort och för företagande. Ett öppet nät Jämtkrafts nät är öppet för alla tjänsteleverantörer på lika villkor. Det ger valfrihet för kunden med fler tjänster att välja mellan och den ökade konkurrensen mellan leverantörerna påverkar såväl priset som utbudet av 16 Jämtkrafts årsredovisning 2005

17 tjänster positivt. Under året kommer fler tjänsteleverantörer och nya tjänster att tillkomma. Förnyat förtroende Jämtkraft Telecom AB har efter upphandling fått förnyat förtroende att leverera datakommunikation till Östersunds kommuns förvaltning. Avtalet löper på fem år med möjlighet till två års förlängning och gäller från årsskiftet. Att Östersunds kommun på nytt valt Jämtkraft Telecom som leverantör känns extra roligt eftersom det var kommunens behov som en gång i tiden, närmare bestämt 1996, lade grunden till det väl utbyggda stadsnät som Jämtkraft i dag förfogar över. Bredband för regional utveckling En viktig och växande verksamhet inom affärsområdet är att ansvara för drift och underhåll av all kommunikation inom Jämtkraftkoncernen, allt från fast telefoni till fjärrkommunikation med anläggningar och fjärravläsning av mätare hos våra kunder. I samband med att vi bygger kommunikation till egna anläggningar har också kringboende fått möjlighet att ansluta sig till stadsnätet. Nu väntar ytterligare bredbandssatsningar, såväl i Östersunds som i Krokoms och Åre kommuner. Med sin närmast obegränsade kapacitet är fiberlösningen en förutsättning för att kunna möta morgondagens krav på snabb kommunikation. Det gäller såväl företag som hushåll. Fiberaccess till hemmen är ett måste för att kunna infria EU:s mål att Europa ska bli världens mest konkurrenskraftiga region, har det sagts. De närmaste årens ombyggnad av stora delar av elnätet till markförlagd kabel kommer också att ge möjligheter att förbereda för fortsatt utbyggnad av fibernätet. Mkr Telecominvesteringar Investeringarna i optonät görs av Jämtkraft Elnät AB. Jämtkrafts årsredovisning

18 elcertifikat Elcertifikaten bidrar till hållbar utveckling Resultatet från affären med elcertifikat används till projekt som bidrar till energiomställningen, som att spara el och byta elvärme mot fjärrvärme. Jämtkrafts produktion under 2005 har givit elcertifikat. Av dem har använts för att täcka de egna kundernas kvotplikt. Priset på elcertifikat till våra kunder har under året varit 2,6 öre/kwh och kommer att vara oförändrat under certifikat har sålts till andra aktörer på elmarknaden. Marknadspriset på elcertifikat var i början av året ca 220 kr, i slutet av året ca 184 kr. Kvotplikten för elkunderna var 10,4 % under 2005 och ökar 2006 till 12,6 %. Lagen om elcertifikat infördes år 2003 som en del i regeringens långsiktiga energipolitik. Syftet är att främja andelen el från förnybara energikällor, det vill säga sol, vind, vatten och biobränsle. El producerad i godkända anläggningar ger certifikat och elkunderna är skyldiga att köpa certifikat motsvarande en viss andel av sin förbrukning, så kallad kvotplikt. Att bygga ut produktionen av el från förnybara energikällor är förenat med höga produktionskostnader och tilldelningen av elcertifikat för försäljning är ofta en förutsättning för att ett projekt ska vara affärsmässigt motiverat. Elkundernas kvotplikt kommer att höjas varje år fram till Regeringens mål är att den förnybara elproduktionen då ska ha ökat med 10 TWh (tio miljarder kilowattimmar) jämfört med år Kraftfull satsning på elsparande Jämtkraft får elcertifikat för elproduktion i kraftvärmeverket, vindkraftverket och några vattenkraftverk. Intäkterna från försäljningen av elcertifikat används för att öka andelen förnybar elproduktion, ersätta elvärme i villor med fjärrvärme och inte minst åtgärder för att spara el. Vi har därför under året rekryterat såväl energirådgivare som fjärrvärmesäljare. Energihushållning och elsparande är ett effektivt sätt att bidra till energiomställningen. Med minskad elanvändning räcker vår förnybara energi längre, och vi skjuter fram den tidpunkt när vi måste ta till mer miljöstörande alternativ. För våra kunder erbjuder energirådgivarna konkret och personlig rådgivning. De finns vid mässor, marknader och andra mötesplatser och erbjuder besök hemma hos kunderna. Elsparande gäller självklart även här på Jämtkraft. En viktig uppgift under året har varit att gå igenom våra egna lokaler och genomföra eller föreslå förbättringsåtgärder. Ökat intresse för klimatfrågan Klimatfrågan och den globala uppvärmningen blir en allt mer central fråga som debatteras flitigt. Jämtkraft deltar aktivt i den debatten. Allt fler inser att det personliga beteendet kan påverka situationen och intresset för information och ökad kunskap är märkbart. Under sommaren och en bit in på höstterminen hyrde Jämtkraft den interaktiva utställningen Klimatgreppet från Teknikens Hus i Luleå. Här kunde barn och vuxna få kunskap och aha-upplevelser genom att själva vara aktiva. För skolor fanns särskilda program med fortsättning i klassrummet. Som avslutning arrangerades en välbesökt miljöfrukost där även Energikontoret i länet inbjudits att medverka. Vid ett seminarium om Klimatsmart konsumtion behandlades klimatfrågan ur såväl globalt som EU-perspektiv. Jämtkraft medverkade genom att informera om hur vår verksamhet påverkas av och kan påverka omvärlden. Kraftvärmeverket basen Produktionen av el i det biobränsleeldade kraftvärmeverket ger större delen av certifikaten. Övriga kommer från vindkraftverket i Almåsa och sju mindre vattenkraftstationer: Billsta, Strömbacka, Lillå, Handöl övre, Handöl nedre, Dammån och Slagsån. Under året tillkommer elproduktion från en gasmotor och i vår startar bygget av Jämtkrafts fem vindkraftverk i Malå, ett rejält tillskott av förnybar energi. 18 Jämtkrafts årsredovisning 2005

19 Jämtkrafts årsredovisning

20 våra kunder Det finns ett företag, Jämtkraft, som mycket tydligt premierar sina trogna hemmakunder (lägenhetskunder som ej byter). Ur avgiftsundersökningen Nils Holgersson 20 Jämtkrafts årsredovisning 2005

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2004

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2004 Årsredovisning Jämtkraft AB 2004 Innehåll Kort om Jämtkraft 4-5 Här finns vi 6 Året i korthet 7 Nyckelfakta 7 Miljöpolicy 8 VD kommenterar 9-12 Affärer och marknader 13-20 Elkraft 14 Elnät 15 Elcertifikat

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2003

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2003 Årsredovisning Jämtkraft AB 2003 Innehåll Året i korthet 4 Kort om Jämtkraft 5 VD har ordet 6-7 Jämtkraft och miljön 8-9 Omvärld 10-11 Personal 12-13 Marknad 14-15 Affärsområden 16-25 Elkraft 16-17 Elnät

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna

HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna Vad påverkar elkostnaden? Elpris Sätts på marknaden, utbud och efterfrågan avgör Skatter och subventioner Beslutas av politiken, nationellt

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Den avreglerade nordiska elmarknaden

Den avreglerade nordiska elmarknaden 2011-01-06 NAn Den avreglerade nordiska elmarknaden Varför avreglering av elmarknaden? EG:s vitbok om den inre marknaden 1985 och Produktivitetsdelegationen i Sverige (SOU1991:82) kom fram till att fri

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan 1 Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 Facket för Service och Kommunikation 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Intäkterna uppgick till 6 242 kkr Rörelseresultat uppgick till 4765 kkr Avskrivningarna uppgick till -3863 kkr och

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015 Förslag till förbättring av Andelstorget. Vid föreningsstämmorna 2013 och 2014 motionerades om förmedling av andelar i föreningen. 2013 års motion bifölls vilket hittills resulterat i att en kolumn med

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund FORTUMS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med hjälp

Läs mer

Företagspresentation. Mölndal Energi

Företagspresentation. Mölndal Energi Företagspresentation Mölndal Energi Mölndal energis verksamhetsområden Produktion Fjärrvärme Elhandel Nära och enkelt med passion för miljön El och värme är något vi tar för givet. Det ska bara fungera.

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Elcertifikatsmarknaden i Sverige

Elcertifikatsmarknaden i Sverige Elcertifikatsmarknaden i Sverige Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Norges Energidager 2011 14 oktober Agenda Om ambitionsnivån Det svenska regelverket Erhållen utbyggnad i Sverige Handel

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Årsstämma Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef

Årsstämma Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef Årsstämma 2016-06-01 Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef 1 Lars Larsson, tf VD Rabbalshede Kraft juni 2015 Göteborg Energi AB Vattenfall 2

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens fjarrvarme_folder.indd 1 09-03-30 14.19.27 Täbyinitiativet på en minut: I Täbyinitiativet gör vi tre saker: vi bygger ett öppet fjärrvärmenät i Täby

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING OSLO 9 MARS 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 STÖD TILL FÖRNYBARA

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T

Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Vindkraftsfond E N M I L J Ö V Ä N L

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten NORWEA, Oslo 2011-03-30 Gemensam elcertifikatmarknad med Norge - historik och pågående process Elcertifikatsystemet

Läs mer

Steget före med dina energiaffärer

Steget före med dina energiaffärer Steget före med dina energiaffärer Politiska klimatåtgärder Avgörande händelser och påverkan på elpriset Mia Bodin, Modity Energy Trading Agenda 1. Kort om Modity Energy Trading 2. Politiska klimatåtgärder

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Prisbildning på den nordiska elmarknaden

Prisbildning på den nordiska elmarknaden Avdelningen för elektriska energisystem EG2050 SYSTEMPLANERING Vårterminen 2010 Datoruppgift Prisbildning på den nordiska elmarknaden I denna uppgift ska du studera prisbildningen på den nordiska elmarknaden.

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till Power for good Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra

Läs mer