Innehåll. VD har ordet Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9"

Transkript

1

2 Innehåll VD har ordet Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld Elkraft Elnät Fjärrvärme Telecom Elcertifikat Våra kunder Personal Karta över verksamhetsområdet Miljöpolicy Bokslut Styrelse och ledning Fem år i sammandrag Text: Jämtkraft information Grafisk form: Thomas Weije omslag: Magnus Mikaelsson/Outside Photo Foto: Stefan Linnerhag, Lennart Jonasson, Getty image, Martin Björnwall/Norrlandia, Per Magnus Persson/Johnér, Elliot Elliot/Johnér, Alexander Öhgren, Thomas Weije Tryck: Daus tryckeri, Östersund 2006

3 Hög kvalitet till låga priser Jämtkrafts vision att vara en drivkraft för regionens utveckling och framgång både utmanar och förpliktar. Den utmanar till ständig förbättring i huvuduppgiften, att förse regionen med energi. Den uppmuntrar till insatser som gagnar samhället i ett brett perspektiv. Och den påminner om att uppdraget gäller hela det område där vi verkar. Kraftvärmeverket kommer för lång tid framåt att stå som ett synbart bevis för Jämtkrafts tro på regionens framtid. Arctura, fjärrvärmens ackumulator med den publika toppvåningen, kan ses som en symbol för hur företagets intressen på mer än ett sätt sammanfaller med det omgivande samhällets. Och genom utbyggnaden av bredbandsnätet deltar vi aktivt i regionens utveckling. På olika sätt är dessa exempel uttryck för samma bärande idé att verka för ett hållbart samhälle och lönsamhet på lång sikt, genom att i dag erbjuda regionen ett brett partnerskap med hög kvalitet och låga priser. Jämtkrafts årsredovisning 2005

4 VD har ordet Henrik Grill kommenterar Det gångna året blev ett bra år med god produktion av såväl vattenkraft som el från kraftvärmeverket. Det gav oss möjligheter att göra goda affärer och därmed trygga fortsatt låga elpriser för våra kunder. Trots att vi har Sveriges lägsta elpris till slutkund och trots våra låga priser på nät och fjärrvärme har vi åter igen gjort ett mycket gott resultat, ett resultat som överstiger ägarnas krav. Vi fick ett år med mycket nederbörd, kraftvärmeverket har fortsatt visat sig vara en mycket bra investering och ackumulatorn höjer värdet ytterligare. Dessutom har börspriset på el legat högt. Det beror på de dramatiska prishöjningarna på fossila bränslen i världen och på oväntat högt pris på utsläppsrätter inom EU. Det sammantaget ledde till en prisnivå på börsen som var väsentligt högre än förväntat och som vi kunnat dra nytta av, till glädje för våra kunder. Elåret inleddes dramatiskt, vilka effekter har det fått för branschen? Orkanen Gudrun ställde verkligen branschen i fokus för media och för politiker. Det och lagstiftningen som följde visade väldigt tydligt att el uppfattas som en rättighet, något som alltid ska finnas. Det är egentligen ett bevis på hur elberoende vi har blivit. Utan el står samhället stilla. Den här utvecklingen har naturligtvis kommit successivt, men den har kommit snabbt. Vi får väl inse att vi som bransch inte har varit tillräckligt lyhörda. Då hade vi förberett oss så att Gudrun inte fått så stora konsekvenser. Den nya och skärpta lagstiftningen ger nätföretagen många frågor att ta ställning till; kraven på leveranssäkra nät och avbrottsgarantin med dess finansiella risker kan bli problematiskt särskilt för mindre bolag. Därtill har vi nätnyttomodellen och de nya reglerna för mätning och debitering efter faktisk förbrukning som gäller vissa kunder från 1 juli i år. Allt detta ger en ny situation för alla företag i branschen. Det kräver nya tankar och nya arbetsmetoder men skapar också nya relationer och nya möjligheter. Hur klarar Jämtkraft de nya kraven från samhället och från kunderna? Jämtkraft är jämfört med många andra företag i branschen ovanligt väl rustat för att klara framtiden och dessa nya situationer. Vi kontrollerar egna produktionsresurser för el och fjärrvärme och vi har bra distributionsnät för el, fjärrvärme och bredband. Ytterst få av våra kunder har varit drabbade av elavbrott så långa som ett dygn. Sedan många år har markförlagd kabel varit huvudalternativet vid ombyggnad. Den stora utmaningen är att vi nu måste utföra åtgärderna för att skapa ett väderoberoende nät på betydligt kortare tid, till Vi har en stabil marknad och vi har bra relationer till våra kunder. För tredje året i rad ligger vi i topp när det gäller kundnöjdhet i SKI-undersökningen. Även den senaste undersökningen visade att generellt har de små och medelstora företagen de mest nöjda kunderna. Därmed inte sagt att det är något som kommer per automatik. Förtroende måste man förtjäna, det måste man vårda. Vi ska också vara medvetna om att den dag vi lever upp till de förväntningar kunderna har kommer förväntningarna att höjas. Det är det som ger en stimulerande konkurrens. För att lyckas måste vi leva upp till och överträffa kundernas förväntningar, precis som i vilken annan verksamhet som helst. Det har blivit så tydligt under året, och det finns ingen väg tillbaka. Under den senare delen av året var det effektfrågan som stod i fokus El- och effektsituationen i Sverige är inte tillfredsställande, marginalerna är ytterst små. När vi summerar året kan vi konstatera att Norden varit självförsörjande på el för första gången på många år. Det krävdes ett så här bra vattenår och bra produktion av kärnkraft för att det skulle inträffa. Den el som produceras i Norden ett normalår täcker inte beho- Jämtkrafts årsredovisning 2005

5 vet. Ny produktion behövs. Investeringar i kraftproduktion och elnät kräver långa tidsperspektiv, något som inte kan garanteras när politiska beslut ändras snabbt. En ombyggnad i Långfors skulle ha gett förnybar elproduktion men i maj ändrade regeringen sitt tidigare ja till ombyggnad till ett nej. Det beklagar vi, men nu är beslutet fattat och det är det som gäller. Hur fungerar Jämtkrafts miljöarbete? Generellt kan jag säga att miljöarbetet är en självklar del i vardagen, i stort som i smått. Att det fungerar ger revisionerna i miljöcertifieringen ett kvitto på. Lyckas vi i vår satsning på elsparande räcker vår förnybara produktion längre och behovet av importerad fossilbaserad el minskar. Vi bygger ut fjärrvärmen, det är också att betrakta som miljöarbete. Där är klimattänkande inbyggt sedan länge utan att det på den tiden talades i sådana termer. I början av det här året installerar vi den biogasmotor som ger såväl el som värme. En viktig insats är att vi utökar vår förnybara elproduktion genom köpet av fem vindkraftverk i Malå i Västerbotten. Varför Malå, kanske någon frågar sig; det är helt enkelt för att det blåser bra där. Vår bedömning är att det kommer att vara en långsiktigt lönsam affär för Jämtkraft och därmed för våra ägare och kunder. På vilka sätt ser du Jämtkraft som en drivkraft för regionen? Jag har sagt det förr, men det gäller fortfarande: våra låga priser och framför allt lokalpriset på el för invånarna i våra ägarkommuner ser jag som en verklig drivkraft för regionen. De ger flera hundra miljoner kronor i ökad köpkraft i regionen varje år. Våra investeringar i infrastruktur i Åre och på andra ställen gynnar näringslivet och ger arbetstillfällen. Vi har de senaste åren investerat i snitt mer än 250 miljoner varje år, det är klart att det ger effekter även utanför företaget. Vi förstärker ytterligare vår förnybara elproduktion i form av vindkraft Utbyggnaden av fibernät i Östersunds kommun är en investering som vi är mycket glada över att vi kunnat vara delaktiga i. Ett väl utbyggt fibernät är en viktig förutsättning för en levande glesbygd, att kunna arbeta hemifrån, sköta sitt företag effektivt och ta del av hela det utbud av tjänster som erbjuds. Vår lösning med fiber ända hem är en lösning för framtiden, det är jag övertygad om. Vår sponsringsmarknadsföring ska också fungera som drivkraft. De samarbeten vi har med föreningar eller arrangemang ska bidra till utvecklingen i regionen. Arctura har också visat sig ha stark attraktionskraft. Många, även utifrån landet, har valt att lägga konferenser och liknande i Östersund och boka in sig på Arctura. Förutom att näringslivet gynnas har det gett oss en hel del tillfällen att berätta om Jämtkraft och visa vårt kraftvärmeverk, som ju Arctura är en del av. Hur ser framtiden ut för Jämtkrafts del? Mycket händer ute i världen, vi ser stora förändringar på energisidan. Vi ser en nordisk elmarknad ur ett europeiskt perspektiv. EU:s tre hörnstenar för ett hållbart energisamhälle är konkurrenskraft, klimatfrågan och trygg energiförsörjning. Jämtland är en del av Europa och världen, det har blivit så tydligt, och vi måste agera utifrån det. Vi måste se till att utnyttja fördelen att vi är väldigt nära verksamheten. Se till att vi agerar som ett företag, att vi samarbetar inom våra infrastrukturverksamheter som är så beroende av varandra - det är en stor fördel och ett starkt konkurrensmedel. Vi har krympt ledningsgruppen och flyttat ut en del uppgifter för att effektivt kunna ta beslut, utveckla, vara förutseende. En förändring som också blivit tydlig är att fokus har flyttats från produktion till användning, till den nytta kunden har av det vi producerar. Ny elproduktion behövs och Jämtkraft kommer att fortsätta att titta på alternativ baserade på förnybara energikällor. Den viktigaste förutsättningen är att det är en långsiktigt lönsam affär för Jämtkraft, för då är det också en god affär för våra kunder och ägare. Den som inte är förberedd blir omkullsprungen. Jämtkraft tar därför aktiv del i det som händer i omvärlden. Vi har kompetent och engagerad personal, vi har en stabil ekonomi och vi har ägare med en långsiktig syn på verksamheten. Vi går väl rustade att möta framtiden. Jämtkrafts årsredovisning

6 Soliditet % Året i korthet Elpriset till våra lokalkunder har sänkts två gånger under året, från 23 till 20 öre/ kwh och sedan till 17 öre/kwh. Den 1/ höjdes lokalpriset till 20 öre/kwh. Minskad omsättning beroende på sänkta elpriser till kunderna. Ett bra vattenår gav minskade kostnader på grund av lägre inköp av el från elbörsen. Förbättrat finansnetto till följd av lägre låneräntor och lägre lånevolym. Kraftvärmeverket nådde sin hittills högsta årsproduktion av el. Den milda vintern gav lägre fjärrvärmeförsäljning än budgeterat. Ackumulatorn med sin spektakulära belysning invigd Jämtkraft får toppbetyg för tredje året i rad i Svenskt Kvalitetsindex mätningar av kundnöjdhet. Vår inriktning mot förnybar produktion ger elcertifikat som är mycket betydelsefulla för vårt resultat. Räntabilitet på eget kapital före skatt % Jämtkraft får ett bra resultat i nätnyttomodellen, myndigheternas bedömning av nätpriset i förhållande till kundnyttan. Bredbandsutbyggnaden i Östersunds kommun avslutad. Större intresse för anslutning än förväntat. Utbyggnaden i Åreområdet ger ökad efterfrågan på såväl el- som fjärrvärmeanslutning. Miljöcertifieringen bidrar till strukturerat och väl förankrat miljöarbete i företaget Nyckelfakta Rörelsens intäkter, kkr Resultat före skatt, kkr Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 9,3 10,3 Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 12,9 13,9 Räntabilitet på totalt kapital, % 6,7 7 Soliditet, % 47,1 43,4 Kassaflöde, kkr Investeringar, kkr Försäljning av el, GWh Egen produktion av el, GWh Produktion av elcertifikat, antal Inköp av el, GWh Försäljning av fjärrvärme, GWh Produktion av fjärrvärme, GWh Jämtkrafts årsredovisning 2005

7 Kort om Jämtkraft Jämtkrafts vision är att vara en drivkraft för regionens utveckling och framgång. Jämtkraft är med andra ord starkt beroende av utvecklingen i det område där företaget verkar. Går det bra för regionen så går det bra för Jämtkraft. Företaget har på det sättet ett genuint intresse av att näringslivet frodas, att människor trivs och mår bra i den här delen av landet. Koncernen Jämtkraft Jämtkraft AB Jämtkraft Elnät AB Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer elenergi och fjärrvärme främst inom Östersunds, Krokoms och Åre kommun. Största delen av den elenergi som Jämtkraft säljer lokalt produceras i egna vattenkraftverk och i kraftvärmeverket. Koncernen erbjuder också bredbandsanslutning via optonät och radiolänk. Verksamheten är indelad i affärsområdena Elkraft, Elnät, Fjärrvärme, Telecom och Elcertifikat. Jämtkraft Telecom AB Åre Fjärrvärme AB Krokoms Energi AB Jämtkrafts uppdrag - långsiktighet och grundläggande nytta Jämtkrafts ägare har gemensamt definierat företagets uppdrag så här: Jämtkraft ska drivas på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för utveckling av regionen genom leverans av energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. Uppdraget innebär att ägarna bara tar ut en mycket begränsad utdelning. Överskottet stannar kvar i företaget och används till investeringar och för att utveckla verksamheten. Långsiktigt låga priser är viktiga för kunderna. Årligen rör det sig om belopp på flera hundra miljoner som kommer den regionala ekonomin tillgodo, jämfört med om Jämtkraft skulle höja sina priser till riksgenomsnittet. Uppdraget innebär också att Jämtkraft håller de kraftproducerande anläggningarna i bästa trim med regelbundet underhåll, att näten för el och värme underhålls och förnyas och att investeringar görs i nya anläggningar. Ett aktuellt exempel är bredbandsutbyggnaden i Östersunds kommun. Föregångare mot ett hållbart samhälle I flera år har Jämtkraft bedrivit ett målmedvetet miljöarbete med miljöpolicyn som grund och hållbar utveckling som ledstjärna. I mars 2003 fick Jämtkraft sin miljöcertifiering som innebär fortlöpande kontroller av att företaget följer och utvecklar sitt miljöledningssystem och strävar mot ständiga förbättringar. Strategiskt viktiga satsningar med miljöprofil är kraftvärmeverket och investeringen i vindkraftverk. Regionalt engagemang Jämtkraft bidrar aktivt till utveckling av regionen genom basverksamheten, att leverera el och värme med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. Våra låga priser ger ökad köpkraft i vårt område. Våra investeringar bidrar till regionens framtid genom att skapa arbetstillfällen och genom att stärka tron på framtiden. Det har blivit tydligt inte minst vid bredbandsutbyggnaden i Östersunds kommun. Och Arctura, fjärrvärmens ackumulator med sin toppvåning, har i dubbel bemärkelse varit en lysande investering. Dels har den bidragit till bättre ekonomi i produktionen av fjärrvärme och el, dels har byggnaden med sin belysning blivit ett landmärke som lockar många besökare. Sponsring är en viktig del av marknadsföringen. Jämtkrafts strategi är att medverka i sponsringssamarbeten som ger utvecklingsmöjligheter och insatserna ska spridas över Jämtkrafts hela verksamhetsområde. AB Kattstrupeforsen Jämtlandskraft AB Jämtlands Mineral AB Jämtkrafts ägare Procent av aktiekapitalet och antal ledamöter i styrelsen Östersunds kommun 77,8 %, 5 ledamöter Vattenfall AB 20,6%, 1 ledamot Åre kommun 0,8 %, 2 ledamöter Krokoms kommun 0,8 %, 2 ledamöter Medarbetare Jämtkraft har 273 medarbetare, 227 män och 46 kvinnor (tillsvidareanställda ). Antal kunder ( ) Elkunder: Elnätskunder: Fjärrvärmekunder: Bredbandskunder: Jämtkraft finns i Östersund, Hissmofors, Änge, Föllinge, Hackås, Järpen och Duved. Karta över Jämtkrafts anläggningar och distributionsområde, se sid Jämtkrafts årsredovisning 2005

8 omvärld Jämtkrafts årsredovisning 2005

9 Globalt och lokalt Jämtkraft påverkas i hög grad av det som sker i omvärlden. Vi varken vill eller kan bortse från de globala sambanden. De ger förutsättningarna för vårt spelutrymme. Inom den globala ramen ska vi verka för en energiförsörjning lokalt som är trygg, ekonomisk och miljömässig. Klimatfrågan central Den globala temperaturhöjningen märks. Vi ser kraftfulla stormar och översvämningar oftare än tidigare. Klimatfrågan står i fokus allt oftare och vi kommer att se många politiska initiativ i spåren av de diskussionerna. Reduktion av koldioxidutsläpp är redan en prioriterad fråga. Men vi har också anledning att fundera över följdfrågan, vilka effekter får temperaturhöjningen? Vilka hot och problem innebär det globalt och lokalt? Men kanske ännu viktigare är att fundera över hur vi kan förbereda oss, och om en högre medeltemperatur kan skapa möjligheter för oss lokalt. Global energimarknad Utvecklingen av ekonomierna i Asien, i till exempel Kina och Indien, påverkar hela världen på många sätt. Och det går snabbt. Kinas BNP har vuxit och växer med 10 procent per år. Vi i västvärlden får tillgång till billiga massproducerade varor. Efterfrågan på råvaror skjuter i höjden. Det märks kanske tydligast på oljan. Den snabbt stigande efterfrågan i kombination med ett stagnerande utbud gör att oljepriset rusar i höjden, och det får i sin tur effekter på priserna på gas och kol. Den stigande efterfrågan på energi får effekter för hela den globala energimarknaden. Höjda priser på energi höjer också priset på utsläppsrätter för koldioxid inom EU. Det höjer priset på kolkraft, som utgör huvuddelen av det vi importerar till Norden. Höjda elpriser i hela Norden gör den el Jämtkraft köper in dyrare men också att den vi kan sälja blir mycket mer värd. EU beroende av import Trygg energiförsäljning blir en allt viktigare och mer framträdande fråga inom EU och leveranstrygghet ett mycket centralt begrepp. Hur ska vi trygga energiförsörjningen inom EU? Den är i dag starkt beroende av import, främst gas från Ryssland. Erfarenheterna från den senaste vintern med mycket kallt väder i stora delar av Europa, kombinerat med dispyten mellan Ryssland och Ukraina om gasleveranserna, har höjt temperaturen i den frågan betydligt. Inom EU finns en stor oro för effekterna av importberoendet. Sverige är en del av EU. Vilka möjligheter har vi att bidra till att minska problemen? Eller kanske tydligare uttryckt, vad ser övriga EU-länder att Sverige kan bidra med? Vilka krav kommer att ställas på oss? Sverige har möjligheter Sverige har gott om skog som kan ge bioenergi, vi har älvar för vattenkraft och vi har goda vindlägen i ett glest befolkat land. Vi har fjärrvärme och möjligheter till kraftvärmeproduktion. Vi har kunnande och kompetens. Höga europeiska elpriser och stor efterfrågan på svensk energi från skog, vatten och vind skapar stora affärsmöjligheter. Samtidigt kan vi bidra till att lösa, eller åtminstone minska, Europas energi- och miljöproblem. Låt oss höja blicken och se möjligheterna. Jämtkrafts årsredovisning 2005

10 elkraft Egen produktion en trygghet Hög egen vattenkraftproduktion gav fortsatt mycket lågt lokalpris och minskade utsläpp av koldioxid från vår elförsäljning. Jämtkrafts elproduktion 2005 Vattenkraft GWh Kraftvärme 205 GWh Vindkraft 1,6 GWh Totalt GWh Inköp från andra kraftbolag 375 GWh Inköp av kraft från elbörsen 61 GWh Försäljningen till elbörsen 257 GWh MWh = megawattimme = ett tusen kilowattimmar GWh = gigawattimme = en miljon kilowattimmar Elproduktion GWh Vattenkraft Kraftvärme Normalårsproduktion vattenkraft (930 GWh) Investeringar i elkraft Mkr Året inleddes milt och nederbördsrikt, både lokalt och nationellt. Det gav förutsättningar för en god vårflod och förhoppningar om sänkta börspriser. Men trots god vattentillgång blev priserna på den nordiska elbörsen Nord Pool höga under våren. Orsaken till det är den handel med utsläppsrätter som införts inom EU. Den el som säljs på elbörsen är i stor utsträckning producerad av fossila bränslen, i kol- och oljeeldade kraftverk. Den produktionen kräver utsläppsrätter och marknadspriset på sådana har varit höga. Dessutom har oljepriserna varit höga. Båda dessa faktorer har bidragit till att höja priserna på elbörsen. Vattensituationen var alltså inte som tidigare den viktigaste faktorn för prisutvecklingen. Egen produktion en styrka Medelpriset på börsen under året blev 27,6 öre/kwh vilket är 2 öre högre än föregående år. I januari var priserna som lägst, 21 öre/kwh. Dyraste månaden blev december med ett medelpris på 33,3 öre/kwh. Vid sådana här tillfällen blir värdet av egen produktion särskilt tydligt. Genom god planering av driften och tillgång till kraftvärmeverkets ackumulator har vi möjlighet att maximera elproduktionen de timmar priset är som högst och sälja överskottet på börsen. Den vinst vi gör bidrar till att stärka företaget och ger utrymme för fortsatt mycket låga elpriser. Förnybar produktion en vinst för miljön Den goda vattentillgången gjorde att vi kunde nå en hög produktion i våra vattenkraftverk. Den uppgick under året till GWh, vilket är cirka 160 GWh mer än under ett normalår. Årsproduktion av el i kraftvärmeverket var 205 GWh, den hittills största. Pannan eldas i stort sett enbart med biobränsle och därigenom har produktionen genererat elcertifikat och det gör den än mer värdefull. Flera mindre vind- och vattenkraftverk finns inom Jämtkrafts nätområde. Årets inköp av småskalig elproduktion blev 7,5 GWh vindkraft och 0,5 GWh vattenkraft. Hög produktion och elsparande kunder gör att vår egen el räcker längre och att vi inte behöver köpa lika mycket från elbörsen Nord Pool. Det innebar att utsläppen av koldioxid från vår elförsäljning under 2005 minskade väsentligt jämfört med året innan. Huvuddelen av den el som säljs på elbörsen är baserad på fossila bränslen som leder till betydande utsläpp av koldioxid, en växthusgas som bidrar till klimatförändringarna. Satsning på förnybara alternativ Vindkraftverket i Almåsa producerade under året 1,6 GWh. Vindkraft är ett intressant område att investera i, om förutsättningarna är de rätta. I januari 2006 undertecknades förvärvet av fem vindkraftverk som kommer att börja byggas under året. De kommer att producera cirka 30 GWh, hushållsel till ungefär villor, och blir ett viktigt tillskott till Jämtkrafts förnybara elproduktion. Ytterligare ett tillskott är den gasmotor som kommer att producera el och värme ur deponigas i Östersund Jämtkrafts årsredovisning 2005

11 Jämtkrafts årsredovisning

12 elnät 12 Jämtkrafts årsredovisning 2005

13 Bra leveranssäkerhet blir bättre Året inleddes med orkanen Gudrun och avslutades med ny lagstiftning som förbjuder långa elavbrott. Orkanen Gudrun fick oss alla att inse hur beroende samhället är av en fungerande energiförsörjning. I slutet av året kom den lag som säger att det från år 2011 inte är tillåtet med elavbrott över 24 timmar. För att uppfylla kundernas och lagens krav kommer stora delar av vårt elnät att byggas om till markkabel. Resterande blir isolerad eller trädsäker luftledning. Under året har arbetet för ett leveranssäkert nät förberetts genom en sårbarhetsanalys som omfattar hela ledningsnätet med stam-, region- och fördelningsstationer. Utifrån analysen har det upprättats ett förslag till åtgärdsplan med ekonomiska konsekvenser. Den ombyggnad av elnätet som sker kommer att följa den nya tekniska standard som Jämtkraft antagit. Västjämtland växer Framför allt i västra delen av vårt nätområde har aktiviteten varit livlig under året. Tyngdpunkten har legat i Åre med flera stora ny- och ombyggnader. Det mesta rör turistboende, och det är inga små hus som byggs; beställningarna på mätarsäkring motsvarar vad som behövs för ett jordbruk och hela nätet måste dimensioneras därefter. Andra exempel på investeringar under året är förstärkning av elnätet för förbättrad leveranskvalitet i Brunflo samhälle. Det arbetet fortsätter sommaren Ny markkabel har gett bättre reservdriftlägen och därmed tryggare elförsörjning för Östersund-Frösön. Jämtkrafts investeringar ger effekter även utanför företaget. Vi har till exempel anlitat betydligt fler gräventreprenörer än tidigare. Samarbete inför ny mätning Jämtkrafts initiativ till samarbete inför de nya kraven på månadsvis mätaravläsning, Svenska Mätsamarbetet (SAMS), representerar 30 elnätföretag över hela Sverige och har under året tecknat flera ramavtal. Avtalet om leverans av öppna insamlingssystem för energimätdata gick till Östersundsföretaget Tuben Teknik AB. Jämtkraft har under året testat fjärravlästa mätare inom ett försöksområde med gott resultat. Nät i glesbygd Många mil av vårt elnät går genom glest befolkade områden och en kraftledning kan sträcka sig långt ut i utpräglad glesbygd. Det innebär långa resvägar för att åtgärda fel. Ett exempel är trakterna kring Hotagen och Valsjöbyn i norra Jämtland. I sökandet efter alternativ för trygg leverans vändes blickarna över fjället. På den norska sidan fanns samma problem. Resultatet blev utbyggnad från respektive håll fram till gränsen och en nätstation någon meter in på den svenska sidan. Den byggs och ägs av Jämtkraft med bidrag från det norska nätbolaget till anläggningsoch driftskostnaderna. Nätstationen byggs under sommaren 2006 och därefter finns möjlighet att koppla ihop näten för alternativ matning om det skulle behövas. Hög leveranssäkerhet Tillgängligheten i elnätet är så hög som 99,98 procent. Ändå är det avbrotten som uppmärksammas, snarare än alla de dagar när allt fungerar. Det visar hur starkt beroende samhället har blivit av säkra elleveranser. Årets längre avbrott orsakades av en höststorm respektive en påkörd belysningsstolpe som föll över en av våra större ledningar. Ett sätt att ytterligare minska antalet elavbrott är att utföra installations- och underhållarbeten med bibehållen spänning. Under året har sex montörer utbildats i arbete med spänning, såväl teoretiskt som praktiskt, hos norska kolleger. Stor aktivitet de närmaste åren Under 2006 kommer aktiviteten i Västjämtland att vara fortsatt hög. Förutom den ordinarie verksamheten som måste fungera kommer arbetet för leveranssäkra nät att starkt prägla affärsområdets verksamhet under de fem åren fram till Ett första steg blir att trädsäkra vårt drygt 600 km långa regionnät. Det beräknas kräva motsvarande cirka 12 årsarbeten. Jämtkraft får bra resultat i den så kallade nätnyttomodellen. Det innebär att våra nätavgifter med god marginal har bedömts rimliga av Energimarknadsinspektionen. Elnätet är km långt. Av det utgör 615 km regionnät, km fördelningsnät och km lågspänningsnät. Nära 60 km ny elledning har byggts under året. Affärsområdets investeringar uppgick under 2005 till 116 miljoner kronor, därav optonät 40 miljoner kronor. Strömavbrott 2005, per kund Driftstörning: 2,7 avbrott Medelavbrottstid: 2 tim 28 min Planerade avbrott: 0,5 avbrott Medelavbrottstid: 1 tim 9 min Mkr Investeringar i elnätet Jämtkrafts årsredovisning

14 fjärrvärme Bekvämt för kunden, bra för miljön Intresset för fjärrvärme är fortfarande starkt. Årets anslutningar ligger över målet, framför allt i Åre. Det milda vädret gjorde att värmebehovet var något lägre än normalt. Total årsproduktion av fjärrvärme var 611 GWh (miljoner kilowattimmar). I kraftvärmeverket i Östersund producerades 449 GWh värme och 205 GWh el. Jämtkrafts fjärrvärmepriser tillhör de lägsta i landet. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen som utförs av ett antal bostadsföretag och hyresgäströrelsen. Jämtkraft deltar i den landsomfattande kampanj som drivs av branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Emissionerna från kraftvärmepannan är låga. Utsläppen av NOx är bland de lägsta i landet och återbäringen från systemet med kväveoxidavgifter blev totalt cirka 3 Mkr. Fjärrvärmeinvesteringar Mkr Tillväxten i turistmagneten Åre fortsätter och fjärrvärme ses som det naturliga alternativet för uppvärmning. Fjärrvärmenätet har byggts ut, en ny pumpstation har tagits i drift och ytterligare en biobränsleeldad panna har installerats. Investeringarna innebär förbättringar för såväl miljön som för ekonomin i Årenätet och ger våra kunder trygg och effektiv uppvärmning. Kraftvärmeverket i Östersund har under året fungerat mycket bra. Tillgängligheten har varit hög och med hjälp av ackumulatorn har vi kunnat optimera produktionen av el under timmar när elpriserna varit höga. Förutom värme har kraftvärmeverket gett den hittills högsta årsproduktionen av el. Elen har sålts till affärsområde Elkraft till marknadspris. Pannan har i stort sett eldats enbart med biobränsle, och produktionen har därför också genererat elcertifikat. Bränsleförsörjningen en viktig fråga Biobränsleanvändningen ökar kontinuerligt, inte bara i Sverige utan också ute i Europa. Även om vi har ett gynnsamt läge i landet är tillgång och pris beroende av det som sker i omvärlden. Ett grundligt arbete har lagts ner på att dels få en långsiktigt stabil nivå på bränsleinflödena och dels styra volymerna över tiden för att minska lagringsbehoven. I ett flerårigt länsövergripande projekt drivs frågor om utveckling och förädling av regionens outnyttjade skogsresurser. Arbetet pågår med att hitta en långsiktig lösning för att kunna återföra aska till skogsmark och därmed sluta kretsloppet. På längre sikt råder stor osäkerhet kring torv som bränsle. Torven ingår i dag i vår bränslemix i vissa anläggningar eftersom den ger en bra förbränning i pannorna. I Sverige betraktas torven som en långsamt förnybar resurs och berättigar till elcertifikat. EU ser torven som ett fossilt bränsle som kräver utsläppsrätter. Elvärmda villor blir fjärrvärmda I Östersund har fjärrvärmen funnits i mer än trettio år och anslutningsgraden är hög. Insatserna har under året koncentrerats på att få med även kvarvarande fastigheter i områden där fjärrvärme redan är utbyggd. Det har resulterat i 100 nya kunder, framför allt villakunder. De något större områden som ännu inte är anslutna till fjärrvärme består av villor med direktverkande el. Som ett led i vår strävan att minska elberoendet kommer dessa områden att stå i fokus de närmaste åren. Ännu en säljare har rekryterats för att jobba speciellt mot den gruppen och erbjuda en så bekväm och kostnadseffektiv övergång till fjärrvärme som möjligt. Önskemål om utbyggnad av fjärrvärme finns i alla våra ägarkommuner Jämtkrafts årsredovisning 2005

15 Jämtkrafts årsredovisning

16 telecom Årets investeringar uppgick till 11 miljoner kronor. Årets utbyggnad av optonätet var ca 500 km. Jämtkrafts optonät omfattar totalt ca km. Delägarskapet i bolaget Norrsken ger tillgång till fibernät i en ringledning genom inlandet ner till Stockholm, Mälardalen och upp längs kusten. Fibernätet arrenderas av Jämtkraft Elnät AB. Länkar och aktiv utrustning ägs av Jämtkraft Telecom AB. Fiber för framtiden Uppdraget att bygga ett sammanbindande fibernät i Östersunds kommun har gett invånarna i mer än femtio byar bredband via fiber ända fram till fastigheten. Utbyggnaden av bredband på uppdrag av Östersunds kommun har varit affärsområdets stora uppgift sedan Projektet avslutades planenligt i slutet av 2005 och klarade kvalitetsgranskningen med glans. Intresset har varit stort, större än förväntat. Därför har vi dragit fram bredband till 53 orter istället för 43 som var planerat för året. Ytterligare byar kommer att ha möjlighet att ansluta sig under Det sammanbindande nätet har byggts enbart i fiber. Ökad framtidstro Tidigt kom önskemål från byar att kunna göra grävningsarbetet in till de enskilda fastigheterna i egen regi, och det blev snarare regel än undantag. Det har gett flera fördelar. Kostnaderna har hållits nere, fler har anslutit sig och det gemensamma arbetet för en viktig framtidssatsning har i många fall bidragit till ökad gemenskap och ökad tilltro till hemortens framtidsmöjligheter. Fiber ända hem höjer inte bara värdet på den egna fastigheten, det gör också byn mer attraktiv som bostadsort och för företagande. Ett öppet nät Jämtkrafts nät är öppet för alla tjänsteleverantörer på lika villkor. Det ger valfrihet för kunden med fler tjänster att välja mellan och den ökade konkurrensen mellan leverantörerna påverkar såväl priset som utbudet av 16 Jämtkrafts årsredovisning 2005

17 tjänster positivt. Under året kommer fler tjänsteleverantörer och nya tjänster att tillkomma. Förnyat förtroende Jämtkraft Telecom AB har efter upphandling fått förnyat förtroende att leverera datakommunikation till Östersunds kommuns förvaltning. Avtalet löper på fem år med möjlighet till två års förlängning och gäller från årsskiftet. Att Östersunds kommun på nytt valt Jämtkraft Telecom som leverantör känns extra roligt eftersom det var kommunens behov som en gång i tiden, närmare bestämt 1996, lade grunden till det väl utbyggda stadsnät som Jämtkraft i dag förfogar över. Bredband för regional utveckling En viktig och växande verksamhet inom affärsområdet är att ansvara för drift och underhåll av all kommunikation inom Jämtkraftkoncernen, allt från fast telefoni till fjärrkommunikation med anläggningar och fjärravläsning av mätare hos våra kunder. I samband med att vi bygger kommunikation till egna anläggningar har också kringboende fått möjlighet att ansluta sig till stadsnätet. Nu väntar ytterligare bredbandssatsningar, såväl i Östersunds som i Krokoms och Åre kommuner. Med sin närmast obegränsade kapacitet är fiberlösningen en förutsättning för att kunna möta morgondagens krav på snabb kommunikation. Det gäller såväl företag som hushåll. Fiberaccess till hemmen är ett måste för att kunna infria EU:s mål att Europa ska bli världens mest konkurrenskraftiga region, har det sagts. De närmaste årens ombyggnad av stora delar av elnätet till markförlagd kabel kommer också att ge möjligheter att förbereda för fortsatt utbyggnad av fibernätet. Mkr Telecominvesteringar Investeringarna i optonät görs av Jämtkraft Elnät AB. Jämtkrafts årsredovisning

18 elcertifikat Elcertifikaten bidrar till hållbar utveckling Resultatet från affären med elcertifikat används till projekt som bidrar till energiomställningen, som att spara el och byta elvärme mot fjärrvärme. Jämtkrafts produktion under 2005 har givit elcertifikat. Av dem har använts för att täcka de egna kundernas kvotplikt. Priset på elcertifikat till våra kunder har under året varit 2,6 öre/kwh och kommer att vara oförändrat under certifikat har sålts till andra aktörer på elmarknaden. Marknadspriset på elcertifikat var i början av året ca 220 kr, i slutet av året ca 184 kr. Kvotplikten för elkunderna var 10,4 % under 2005 och ökar 2006 till 12,6 %. Lagen om elcertifikat infördes år 2003 som en del i regeringens långsiktiga energipolitik. Syftet är att främja andelen el från förnybara energikällor, det vill säga sol, vind, vatten och biobränsle. El producerad i godkända anläggningar ger certifikat och elkunderna är skyldiga att köpa certifikat motsvarande en viss andel av sin förbrukning, så kallad kvotplikt. Att bygga ut produktionen av el från förnybara energikällor är förenat med höga produktionskostnader och tilldelningen av elcertifikat för försäljning är ofta en förutsättning för att ett projekt ska vara affärsmässigt motiverat. Elkundernas kvotplikt kommer att höjas varje år fram till Regeringens mål är att den förnybara elproduktionen då ska ha ökat med 10 TWh (tio miljarder kilowattimmar) jämfört med år Kraftfull satsning på elsparande Jämtkraft får elcertifikat för elproduktion i kraftvärmeverket, vindkraftverket och några vattenkraftverk. Intäkterna från försäljningen av elcertifikat används för att öka andelen förnybar elproduktion, ersätta elvärme i villor med fjärrvärme och inte minst åtgärder för att spara el. Vi har därför under året rekryterat såväl energirådgivare som fjärrvärmesäljare. Energihushållning och elsparande är ett effektivt sätt att bidra till energiomställningen. Med minskad elanvändning räcker vår förnybara energi längre, och vi skjuter fram den tidpunkt när vi måste ta till mer miljöstörande alternativ. För våra kunder erbjuder energirådgivarna konkret och personlig rådgivning. De finns vid mässor, marknader och andra mötesplatser och erbjuder besök hemma hos kunderna. Elsparande gäller självklart även här på Jämtkraft. En viktig uppgift under året har varit att gå igenom våra egna lokaler och genomföra eller föreslå förbättringsåtgärder. Ökat intresse för klimatfrågan Klimatfrågan och den globala uppvärmningen blir en allt mer central fråga som debatteras flitigt. Jämtkraft deltar aktivt i den debatten. Allt fler inser att det personliga beteendet kan påverka situationen och intresset för information och ökad kunskap är märkbart. Under sommaren och en bit in på höstterminen hyrde Jämtkraft den interaktiva utställningen Klimatgreppet från Teknikens Hus i Luleå. Här kunde barn och vuxna få kunskap och aha-upplevelser genom att själva vara aktiva. För skolor fanns särskilda program med fortsättning i klassrummet. Som avslutning arrangerades en välbesökt miljöfrukost där även Energikontoret i länet inbjudits att medverka. Vid ett seminarium om Klimatsmart konsumtion behandlades klimatfrågan ur såväl globalt som EU-perspektiv. Jämtkraft medverkade genom att informera om hur vår verksamhet påverkas av och kan påverka omvärlden. Kraftvärmeverket basen Produktionen av el i det biobränsleeldade kraftvärmeverket ger större delen av certifikaten. Övriga kommer från vindkraftverket i Almåsa och sju mindre vattenkraftstationer: Billsta, Strömbacka, Lillå, Handöl övre, Handöl nedre, Dammån och Slagsån. Under året tillkommer elproduktion från en gasmotor och i vår startar bygget av Jämtkrafts fem vindkraftverk i Malå, ett rejält tillskott av förnybar energi. 18 Jämtkrafts årsredovisning 2005

19 Jämtkrafts årsredovisning

20 våra kunder Det finns ett företag, Jämtkraft, som mycket tydligt premierar sina trogna hemmakunder (lägenhetskunder som ej byter). Ur avgiftsundersökningen Nils Holgersson 20 Jämtkrafts årsredovisning 2005

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

roslagsvatten årsredovisning

roslagsvatten årsredovisning 2007 r o sl ag s vat t e n å r sr ed ov i sning Nina Johansson är 28 år. Hon är en av de nya unga VAprojektörerna på Roslagsvatten. Jag vill öka förståelsen för vattnets betydelse, säger Nina och blickar

Läs mer

Näringspolitiskt program

Näringspolitiskt program Näringspolitiskt program Sekos Näringspolitiska program Förord Sverige har på många sätt hävdat sig väl i den internationella konkurrensen. Tillväxten och produktiveteten har varit god, vilket på ett övergripande

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer