Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23"

Transkript

1 24921_energi Sidan 1 Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program Facket för Service och Kommunikation

2 24921_energi Sidan 2 Reglera avregleringen Avregleringen av elmarknaden har misslyckats på flera avgörande punkter. Det visar en granskning som SEKO gjort av utvecklingen under de senaste sex åren. När elmarknaden öppnades den 1 januari 1996 var syftet att tillgodose elkonsumenternas intresse för låga och stabila priser genom att utsätta elhandel och produktion för konkurrens. En central utgångspunkt för reformen var att alla konsumenter skulle ha rätt att fritt välja elleverantör för den el de förbrukar. Sex års erfarenhet visar dock att det regel- och tillsynssystem vi hittills haft inte varit tillräckligt för att uppfylla syftet med avregleringen. Några besvärande följder av den genomförda avregleringen är: Avvecklingen av produktionskapaciteten har gått alltför snabbt. Minskningen uppgår till närmare 10 procent, och detta tillsammans med en låg investeringsvilja i hos kraftbolagen har äventyrat elförsörjningen. Ägarkoncentrationen har ökat. Elmarknaden består i dag av några få stora bolag, fyra kraftproducenter står för 90 procent av all elproduktion i Sverige. Ett företag Vattenfall bidrar ensamt med omkring hälften. Tre ägarkonstellationer samäger den svenska kärnkraften i ett komplicerat system. 2

3 24921_energi Sidan 3 Det eftersatta underhållet i ledningsnäten har resulterat i fler och längre elavbrott. Kortsiktigt lönsamhetstänkande går före långsiktighet och nödvändiga investeringar. De anställda har fått betala ett högt pris i form av försämrade arbetsvillkor i samband företagens agerande på den öppnade marknaden, bland annat vad det gäller arbetsmiljö och säkerhet. Småkonsumenter missgynnas av ojämlika taxor och krångliga administrativa rutiner. SEKO ser stora behov av att förbättra regelverket på den avreglerade elmarknaden. Hittills har fokus huvudsakligen legat på att främja den fria konkurrensen. Regler och förutsättningar som bidrar till att el produceras med hög tillgänglighet, kvalitet och till rimliga priser har haft lägre prioritet. Med andra ord, vi vill reglera avregleringen.

4 24921_energi Sidan 4 Våra krav på medlemmarnas arbetssituation För de närmare SEKO-medlemmar som arbetar inom energisektorn har avregleringen medfört stora förändringar. Uppsplittrade företag, hot om försämrade kollektivavtal, stora personalneddragningar, utarmat arbetsinnehåll, krav på ökat ensamarbete och kortare inställelsetider, minskad säkerhet i arbete är några exempel. Sammantaget har det medfört ökad sjukfrånvaro, utbrändhet och ökat antal elolycksfall med dödlig utgång. SEKO ställer en rad krav på en förbättrad arbetssituation för våra medlemmar. Till de viktigaste hör att energiföretagen måste ge arbetsmiljön och säkerheten högsta prioritet. En grundförutsättning för att de ska lyckas med detta är att kollektivavtalen harmoniseras. Det ska inte vara möjligt att konkurrera genom dumpade avtal. Kostnaden för avtalen ska i stället vara likvärdig för alla företag inom branschen. Det är även viktigt att nätbolagen har en egen bemanning för beredskap, underhåll och löpande investeringar i sina nät. De anställda måste ges möjlighet att leva upp till de högt ställda krav på service och kvalitet som tidigare varit ett kännetecken för kraftbolagen. Arbetet bör organiseras så att arbetsuppgifterna kan utföras utan att elsäkerhetsföreskrifter åsidosätts. För att lyckas med detta bör företagen organisera utbildning och rekrytera tillräckligt med personal. Utrymme att användas för kompetensutveckling ska avsättas inom ramen för kollektivavtalet. 4

5 24921_energi Sidan 5 Våra krav på de ansvariga för energipolitiken Sverige avreglerade sin elmarknad tidigt och har gått längre i öppningen än vad som sägs i EU-direktiven. Koncentrationen både vad gäller antalet företag och ägandet har ökat markant efter avregleringen. Samtidigt ökar efterfrågan på el, något som dock inte matchas med utbyggnad av ny produktionskapacitet. Vid svåra vädersituationer importeras i stället kolkraft från Danmark och kärnkraft från Ryssland. SEKO kräver att samhällets och elmarknadens aktörers ansvar för elförsörjningen såväl den dagliga som den långsiktiga, dess kvalitet och tillgång till reservkraft tydligt klargörs. Besluten om avvecklad reservkraft måste återtas i syfte att säkra elförsörjningen vid torrår och extrema vädersituationer. Det svenska energisystemet måste ställas om till långsiktig hållbarhet där förnyelsebara källor är basen. Energipolitiken ska gå hand i hand med miljöhänsyn och vi ska leva upp till Kyotoprotokollets åtaganden vad gäller minskade utsläpp av framför allt koldioxid. Det är nu dags att seriöst värdera effekterna av och fortsättning av den svenska kärnkraftspolitiken. Med de åtaganden Sverige har gjort för att minska koldioxidutsläppen blir det svårt att avveckla kärnkraften. Detta kan innebära att vi får accep- 5

6 24921_energi Sidan 6 tera drifttider på mellan 40 och 50 år på de återstående reaktorerna. I det korta perspektivet är det idag inte möjligt att avveckla Barsebäck 2 innan ny produktionskapacitet tillförs energisystemet. Inom EU måste ett samlat agerande vad gäller efterfrågestyrande åtgärder som skatter och avgifter komma till stånd. Ett sådant agerande skulle verka för att stimulera energisparande och miljövänliga alternativ. När det gäller öppningsprocessen av den europeiska elmarknaden ska den ske med en tidsplan som innebär att medlemsländernas marknadsöppningar går i takt. Ett sista krav på de energipolitiskt ansvariga är att Vattenfalls samhällsansvar i energipolitiken klargörs av ägaren. Våra krav för konsumenternas bästa En central utgångspunkt för elmarknadsreformen var att alla konsumenter skulle ha rätt att fritt välja leverantör för den el de förbrukar. Enligt en undersökning har 15 procent av hushållen bytt elleverantör medan 15 procent har förhandlat om priset. SEKO anser att hushållen måste få reella möjligheter att tillgodogöra sig prissänkningar genom att utnyttja sin rätt att byta elleverantör. Elleverantörerna måste vidare tillhandahålla bättre och lättare jämförbar prisinformation. Företag som obefogat försenar leverantörsbyten ska ta kostnadsmässigt ansvar för detta. Elnätens kvalitet måste säkerställas. Ingen ska drabbas av elavbrott på grund av bristande underhåll. 6

7 24921_energi Sidan 7 SEKO kommer att: Driva förbundets uppfattning vad gäller avreglering och energipolitik gentemot och tillsammans med politiker och beslutsfattare. Fortsätta upprätta och teckna branschneutrala kollektivavtal inom energibranschen för att motverka avtalsdumpning. Avtalsvägen fortsätta att driva frågan om att ekonomiskt utrymme för kompetensutveckling ska avsättas inom ramen för kollektivavtalet. Upprätthålla en bra branschbevakning och god kompetens i energifrågorna. Arbeta för att nätbolagen ska ha egen bemanning för beredskap samt resurser för löpande investeringar och underhåll i sitt eget nät. Driva kravet mot branschen att företagen organiserar utbildning och rekryterar personal för att trygga en säker elförsörjning. Se till så att energiföretagen sätter arbetsmiljön och säkerheten högt upp på dagordningen. Driva arbetsorganisationsfrågorna så att arbetet organiseras på ett sådant sätt att arbetsuppgifterna kan utföras utan att elsäkerhetsförskrifter åsidosätts. De anställda måste kunna leva upp till de krav på service och kvalitet som tidigare varit ett kännetecken för kraftbolagen. Möta företagens internationalisering med att bygga upp nätverk med broder-organisationerna inom internationalerna framför allt på nordisk och europeisk nivå. Delta i det fackliga internationella arbetet med speciell inriktning på vad som händer inom EU. 7

8 24921_energi Sidan 8 Foto: omslag pixgallery.com, inlaga Staffan Waerndt Hela rapporten Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken finns att hämta på På samma adress hittar du också SEKOs uppfattning om Barsebäck 2.

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Näringspolitiskt program

Näringspolitiskt program Näringspolitiskt program Sekos Näringspolitiska program Förord Sverige har på många sätt hävdat sig väl i den internationella konkurrensen. Tillväxten och produktiveteten har varit god, vilket på ett övergripande

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Avregleringen av sex marknader

Avregleringen av sex marknader 2004:28A Avregleringen av sex marknader Del II, Kartläggningar Följande sex kartläggningar av den politiska beslutsprocessen på de studerade marknaderna skiljer sig något från varandra. Detta hänger bl.a.

Läs mer

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö Energipolitik för jobb, välfärd och miljö juni 2006 Allians för Sverige. maktskifte06.se De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik. Därmed lägger vi grunden till

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Från oreglerat monopol till reglerad telekonkurrens. SEKOs syn på telepolitiken. juni 2003

Från oreglerat monopol till reglerad telekonkurrens. SEKOs syn på telepolitiken. juni 2003 Från oreglerat monopol till reglerad telekonkurrens SEKOs syn på telepolitiken. juni 2003 Från oreglerat monopol till reglerad telekonkurrens Stora uppsägningar, oro och otrygghet, ökad arbetsbelastning

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna 2003:27 Effektivare tillsyn över energimarknaderna MISSIV DATUM DIARIENR 2003-11-10 2002/365-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-09-05 N2002/8516/ESB Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit:

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Proposition ang Företagspolitiskt program för Moderaterna i Stockholms stad och län Inledning... 1 Finansiering... 2 Regelverk...

Läs mer

Trendspaning inom transport & logistik

Trendspaning inom transport & logistik Trendspaning inom transport & logistik 1 2 Varför Unionen trendspanar Unionens målsättning är att skapa utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet för förbundets medlemmar. För att göra det behöver

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

RAPPORT. En politik för ett varmare företagsklimat. www.kristdemokraterna.se

RAPPORT. En politik för ett varmare företagsklimat. www.kristdemokraterna.se RAPPORT En politik för ett varmare företagsklimat 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll INLEDNING... 3 ÖKA PROPORTIONALITETEN VID KONFLIKTER PÅ ARBETSMARKNADEN... 4 KOMPETENSKONTO FÖR LÅNGSIKTIG TRYGGHET...

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Hur bör elhandeln organiseras?

Hur bör elhandeln organiseras? Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska elmarknadens regelverk Elforsk rapport 2004:10 Lars Bergman Eirik S. Amundsen Mars 2004 Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer

Upphandlingsindex Stockholms län 2014

Upphandlingsindex Stockholms län 2014 Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av bostäder En rapport från Byggnads om klimatpolitiska utmaningar och hur vi kan ta tillvara tyska erfarenheter av energisparlån. 2012 2 Innehåll 1 Sammanfattning och förslag 4 2

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2013-2014 Medlemsdiskussion på årsmötet den 25april 2013 och beslutade på styrelsemötet den 11 juni 2013 11 juni 2013 Innehåll Förord.......3

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden.

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2002-05-17 1(53) Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2(53) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Slutsatser...5 3. Grundläggande begrepp...9 4. Problemidentifiering...9 4.1.

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer