Trelleborgs Energiförsäljning AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trelleborgs Energiförsäljning AB"

Transkript

1 Trelleborgs Energiförsäljning AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet 15 december 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor

2 Sammanfattning och kommentarer Bolagets övergripande målsättning finns angivet i både befintliga och kommande ägardirektiv. Bolaget redovisar även det i årsredovisningen. Särskild policy för att uppnå detta har inte antagits. Bolagsordning och ägardirektiv bedöms i detta läge tillräckliga. Avrapportering sker dels via årsredovisning, dels muntligt. Någon återrapportering eller kommentarer från ägaren har ännu inte förekommit. Beträffande den benchmarking som bolaget gör, följs marknaden upp regelbundet. Bolaget finns representerat både på samt i Nils Holgersson-rapporten. Den övergripande målsättningen för bolaget, som ägaren fastlagt, är att ha ett lågt elpris i förhållande till miljöaspekten. Eftersom all el som köps in och levereras är el producerad i vattenkraftverk, åtminstone är priset relaterat till detta, kan man säga att miljöaspekten är tillgodosedd. Elkraft producerat på detta sätt bedöms ha låg miljöpåverkan vid produktionen. Kravet från ägaren har alltså tillgodosetts. När det gäller kravet att priset skall vara lågt och relaterat till de nya ägardirektiven lägsta möjliga med energikostnad inom ramen för acceptabel miljöpåverkan kan konstateras att TEFAB inte har det lägsta priset, men är bland de lägsta i Sverige enligt aktuell tillgänglig statistik. Sammantaget kan alltså konstateras att TEFAB inte har det lägsta priset sett till statistik från elpriskollen, men ligger väl framme i statistiken. Gentemot omkringliggande kommuner har man däremot en något bättre position. Bakgrund och revisionsfråga Trelleborgs Energiförsäljnings AB, nedan TEFAB, är ett av Trelleborgs kommun helägt bolag. Bolaget bedriver handel och försäljning av el samt därmed sammanhängande verksamhet. Den övergripande målsättningen är att ge trelleborgarna, såväl enskilda som företag i kommunen, lägsta möjliga energikostnad inom ramen för acceptabel miljöpåverkan. I projektplan har upptagits granskning av ändamålsenlighet och revisionsfrågan är formulerad som: Hur säkerställer Trelleborgs Energiförsäljnings AB att de arbetar i överensstämmelse med bolagets övergripande målsättning? 2 av 8

3 De kontrollmål som är uppsatta är: Policys och strategier stödjer den övergripande målsättningen Benchmarking med andra aktörer visar att bolaget har lägre kostnader Revisionsmetoden är insamling och genomläsning av relevanta dokument samt intervjuer med bolagets ledning. Jämförande studier kommer att genomföras med ett antal konkurrerande bolag. Genomförande Föreliggande rapport har framtagits med hjälp av dels intervjuer med bolagets ledning, dels via studier av relevanta dokument såsom årsredovisning, ägardirektiv, Nils Holgersson-rapporten samt material från branschorganisation. Rapporten har varit föremål för sakgranskning av bolagets ledning. Allmänt om bolaget TEFAB är ett elhandelsbolag som bildades av Trelleborgs kommun i samband med avregleringen år Uppdraget från ägaren är att ha ett lågt elpris med hänsyn tagen till miljön. Detta är uppfyllt genom att följa en utarbetad riskpolicy och goda kunskaper som förvärvats sedan bolaget bildades. All el som försäljs är vattenkraftproducerad. Detta gäller just nu fram till år Verksamheten år 2009 omfattade inköp och försäljning av el till företag och hushåll i och kring Trelleborgs tätort. Inköpen uppgick till 231 GWh. Debiterad mängd uppgick till 232 GWh varav såld mängd förlustel uppgick till 12 GWh. Elhandeln sker genom att TEFAB köper el som fysisk leverans från Nordpool via E.ON för vidareförsäljning till kunderna. (saxat från årsredovisning 2009) Ägardirektiv I utkast till nya ägardirektiv, avdelningen särskilda direktiv, noteras bland annat att Bolaget skall bedriva handel och försäljning av el samt därmed sammanhängande verksamhet Bolaget skall drivas på affärsmässig grund under iakttagandet av det kommunala uppdraget för verksamheten och de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget Den övergripande målsättningen är att ge trelleborgarna, såväl enskilda som företag i hela kommunen, lägsta möjliga energikostnad inom ramen för acceptabel miljöpåverkan 3 av 8

4 Vid sammanträde har styrelsen lämnat synpunkter på förslaget till nya direktiv, dock har inga kommentarer lämnats på ovanstående punkter. Policys och strategier stödjer den övergripande målsättningen Den övergripande målsättningen i bolaget är alltså att ha ett lågt elpris med hänsyn tagen till miljön. I förslaget till ägardirektiv formuleras detta som: att ge trelleborgarna, såväl enskilda som företag i hela kommunen, lägsta möjliga energikostnad inom ramen för acceptabel miljöpåverkan. För detta har bolaget antagit en riskpolicy. Rent praktiskt innebär detta att TEFAB köper in vattenkraftproducerad el via avtal med E.ON. Denna el bedöms just nu som den som har den minsta miljöpåverkan. Målsättningen har fastlagts av ägaren dels via antagen bolagsordning, dels utvecklats i förslag till ägardirektiv. Mätning och påverkan på miljön kan beskrivas så här: Vattenkraft har använts i Sverige i över hundra år och svarar för cirka hälften av all elproduktion. Driften orsakar näst intill inga utsläpp av växthusgaser. Emellertid varierar tillgången på vatten under olika delar av året. Magasinen kan bli omfattande och regleringen kan påverka vattenståndet. Resursförbrukningen som sådan är störst vid byggande och reinvesteringar, vilka medför utsläpp av koldioxid, svavel- och kväveoxider. När jord och stenmassor flyttas på anläggningsplatsen genereras utsläpp från arbetsmaskiner. (Källa: Den miljöpåverkan som TEFAB:s inköp och vidareförsäljning har är alltså begränsad till eventuell utbyggnad av befintliga anläggningar. Jämförelser med andra elhandelsbolag finns till viss del i den sk Nils Holgerssonrapporten, vilket kommenteras på annan plats i denna rapport. Andra policys som är antagna av bolaget är: Internet och e-postpolicy Informationssäkerhet i IT-system Arbetsmiljöpolicy Säkerhetspolicy Finanspolicy Föreskrifter för Ekonomistyrning Ovanstående har i sig inte direkt beröring med övergripande målsättningen med bolagets verksamhet som elhandelsbolag utan fastmer som kommunalt bolag. 4 av 8

5 Rapportering till ägaren Uppföljning av policy görs regelbundet av bolaget självt och rapporteras till ägaren via protokoll och årsredovisning. Någon speciell rapport över måluppfyllelsen lämnas inte. Någon formell återrapportering från ägaren sker inte. Kommunstyrelsen har en gång samlat förvaltningar och bolag till en informationsdag där de olika verksamheterna har möjlighet att redovisas aktuella frågor samt svara på frågor. Detta bedöms som ett bra forum för kommunikation med hela kommunstyrelsen. Nils Holgersson-rapporten Rapporten upprättas i ett samarbete mellan Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. Rapporten, som gjorts under 15 år utgör en sammanställning av taxor mm för värme, varmvatten, VA, el och renhållning. I rapporten redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner. Totalt omfattande kr/kvm, dvs. elnät, elhandel och skatter ,00 kr ,50 kr minskning 5 % ökning 8, 5 varav elnät % minskning varav elhandel 16,4% minskning varav skatt 0,7 % Tabellen visar en sammanfattning av prisförändringen mellan 2009 och Beloppen är inte helt jämförbara eftersom det i undersökningen gjorts en växling från en redovisning med tillsvidareavtal till rörligt prisavtal, vilket är den vanligaste formen numera. Om tillsvidarepriset använts 2010 hade priset ökat totalt till 98,30 kr/kvm istället. Minskningen, som den redovisas, är till största delen hänförlig till skillnader i elhandelspriset. 5 av 8

6 En jämförelse mellan närliggande kommuner ger följande resultat: (kronor/kvm inkl moms) Kommun förändring Trelleborg 78,93 74,51-5,60% Vellinge 97,16 93,20-4,08% Staffanstorp 85,16 78,11-8,28% Svedala 97,16 93,20-4,08% Skurup 87,77 84,83-3,35% Sjöbo 89,28 84,16-5,73% Ystad 91,37 84,90-7,08% Lund 88,30 85,00-3,74% Genomsnitt Skåne 90,67 85,52-5,68% 33 kommuner Det bör noteras att samma växling från tillsvidareavtal till rörligt elpris slår igenom även här. Andra jämförelser En jämförelse med endast elpriset ger följande: Lägenhet med förbrukning 2000 kwh/år Fast pris 1 år 123 erbjudanden öre/kwh Rank jmf billigaste Skellefteå Kraft AB Fast pris 1 år 104,13 1 0,00 Skellefteå Kraft AB Fast pris 1 år 106,63 2 2,50 Bra Miljöval Skellefteå Kraft AB Fast pris 1 år 106,63 3 2,50 Vindkraft Sala -Heby Energi AB 1-årigt avtal 108,75 4 4,62 Förnybar el Storuman Energi AB E-avtal Fast pris 109,05 5 4,92 1 år Storuman Energi AB E-avtal Fast pris 109,68 6 5,55 1 år/vattenkraft Trelleborgs Energi- Fast pris 1 år 111,75 7 7,62 försäljnings AB 6 av 8

7 Fast pris 2 år 72 erbjudanden öre/kwh Rank jmf billigaste Skellefteå Kraft AB Fast pris 2 år 102,13 1 0,00 Skellefteå Kraft AB Fast pris 2 år 104,63 2 2,50 Bra Miljöval Skellefteå Kraft AB Fast pris 2 år 104,63 3 2,50 Vindkraft Sala-Heby Energi AB 2-årigt avtal 105,63 4 3,50 Förnybar el Trelleborgs Energi- Fast pris 2 år 110,88 5 8,75 försäljnings AB Fast pris 3 år 86 erbjudanden Rank Skellefteå Kraft AB Fast pris 3 år 101,38 1 0,00 Skellefteå Kraft AB Fast pris 3 år 103,88 2 2,50 Bra Miljöval Skellefteå Kraft AB Fast pris 3 år 103,88 3 2,50 Vindkraft Sala-Heby Energi AB 3-årigt avtal 104,38 4 3,00 Förnybar el Trelleborgs Energi- Fast pris 3 år 110,00 5 8,62 försäljnings AB Källa: (den 25 november 2010) Följande priser erbjuds inte av bolaget, varför någon prisjämförelse inte görs Fast pris 4 år Fast pris 5 år Rörligt pris löpande Rörligt pris 1 år Vid en jämförelse med priser till småhus är rankingen likartad. Man kan alltså konstatera att TEFAB inte är det billigaste alternativet, men en placering enligt ovan är fullt godtagbar med hänsyn till dels rörligheten på elmarknaden, 7 av 8

8 dels de miljömässiga aspekter som anges i bolagsordning och kommande ägardirektiv. Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor 8 av 8

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2014 Rapport torsdagen den 13 november 2014 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2010

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2010 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2010 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna i alla bostadshus.

Läs mer

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Rapport måndagen den 11 november 2013 Bild: Hans Thoursie FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp,

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2012 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter i alla bostadshus. Kostnaden för

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2011

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2011 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2011 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna i alla bostadshus.

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR [Klicka och skriv EMIR-nummer här - EMIRnummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011 EI R2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2011:06 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012 EI R2012:09 Uppvärmning i Sverige 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:09 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv RAPPORT KALKYLERING - kundperspektiv FVF0211 66 December 2002 KALKYLERING - kundperspektiv ISSN 1401-9264 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD I början av 2002 genomförde fjärrvärmeföreningen

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 4 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden 2001-04-03 REMISS 00-01/UTVECKL V MARKN N1999/11368/ESB Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2009

Delårsrapport januari - augusti 2009 Delårsrapport januari - augusti 2009 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2009-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Lägre elpris, lägre produktion och negativ resultatandel från vår delägda koncern Norrland Etanolkraft

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer