Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi"

Transkript

1 Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

2 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi... 6 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation... 6 Vårt miljöarbete... 9 Vårt rekoarbete... 9

3 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) INLEDNING LÅT OSS BERÄTTA OM VÅR VERKSAMHET Vi är en rekogodkänd fjärrvärmeleverantör. Kvalitetsmärkningen omfattar vår fjärrvärmeverksamhet på följande orter/nät: Orter/nät År för rekogodkännandet Borlänge 2005 Torsång 2005 Ornäs 2006 Med detta dokument bjuder vi in dig att ta del av vår verksamhet. Vi har upprättat dokumentet i Reko fjärrvärmes anda för ökad öppenhet, ökad jämförbarhet och ökat förtroende. Borlänge den 31 augusti 2014 Johan Brossberg, Affärsområdeschef fjärrvärme och kyla Om du har frågor om vår verksamhet som inte besvaras i detta dokument är du välkommen att kontakta vår rekoledare Namn Johan Brossberg Telefon E-post Webbadress

4 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Vår affärsidé Borlänge Energi erbjuder borlängeborna värme, el, vatten och stadsnät, tar hand om avfall och avlopp samt ger borlängeborna en god stadsmiljö. Vår vision Borlängeborna, som är både ägare och kunder, skall ha anledning att vara stolta över Borlänge Energi. Våra ledstjärnor Hög leveranskvalitet Miljöriktig hantering Bra service Låga priser Borlänge Energi - för miljöns skull Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Allt detta tillsammans med Husakuten ger oss unika möjligheter att tillgodose borlängebornas förväntningar. De sammanlagda priserna för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp är de lägsta i Dalarna och 2014 ligger vi bland de tio lägsta priserna av alla 290 kommunerna i landet. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver. Våra produkter har en hög miljöprofil, här följer några exempel: Vårt kranvatten levereras helt utan kemiska tillsatser. Vår el produceras helt av förnybar vattenkraft. Vår fjärrvärme produceras till 95% av förnybara energiråvaror. Vi renar avloppsvattnet till mer än 95%. Vi återvinner mer än 85% av avfallet. Fjärrvärmen i Borlänge

5 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) Fjärrvärmeverksamheten började sin utbyggnad Idag, drygt 40 år senare har fjärrvärmenätet byggts ut ca 300 km, vi producerar ca 500 GWh fjärrvärme som levereras till drygt 6000 kunder. Under åren har en framgångsfaktor varit samarbetet med industrin på orten. Dessa samarbeten har lett till att vi kan ta tillvara på den energi som annars gått till spillo och genom att göra det har vi även genom åren kunnat producera fjärrvärme med låg miljöpåverkan och till ett konkurrenskraftigt pris. Vår ambition med fjärrvärmen i Borlänge är att den ska vara det främsta alternativet på den lokala värmemarknaden. Diagrammet nedan visar bränsleslag och andel elproduktion. VÅR EKONOMI Under 2013 uppgick vår nettoomsättning till 230,0 Mkr (243,5) och resultatet efter finansiella poster till 30,6 Mkr (34,7).

6 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) 2013 har varit varmare än ett normalt år temperaturmässigt och därmed varmare än Försäljningen av värme har varit lägre och produktionen har även minskat jämnfört med Tillgängligheten av våra produktionsanläggningar samt distributionsnätet har under året varit god. Under året har endast 4 GWh (5,6 GWh 2012) fjärrvärme producerats med eldningsolja, vilket motsvarar ca 0,8 % (1,1 % 2012) av den totala fjärrvärmeproduktionen. Försäljningen av fjärrvärme minskade med 13,3 GWh jämfört med 2012, vilket beror på att året varit varmare än föregående. Totalt har antalet kunder har ökat med 66 st. Inför 2014 har vi justerat priset på fjärrvärme för villor i Torsång och Borlänge med 1,4 öre/kwh, exkl. moms. En ny priskonstruktion har införts till näringsidkare från 1/ För att fortsätta utvecklingen av fjärrvärmeverksamheten och för att finansiera kommande investeringsbehov bör resultatnivån ligga på mellan Mkr vilket vi lyckats hålla under de två senaste åren då verksamheten har skett i normal drift. Fjärrvärmepriset har ökat förgående år och framöver ser vi att vi behöver höja priset måttligt för att skapa det utrymme som behövs, framförallt för att ersätta de ålderstigna delarna i vår verksamhet. För ytterligare information se Borlänge Energis årsrapport för fjärrvärme på följande länk. Borlänge Energis hela årsredovisning finns som PDF-fil på nedanstående länk. VÅR MARKNAD AVTAL, PRISER OCH KUNDKOMMUNIKATION Avtal När du blir kund hos oss får du teckna ett avtal. Avtalet innehåller bland annat uppgifter om effekt vid anslutning och anslutningspris. Avtalet innehåller även uppgifter om var du som kund finner aktuell prislista, vilka leveransgränser som gäller, hur du går till väga vid ägarbyte och om det finns några särskilda villkor. Som bilaga bifogas de av branschen framtagna Allmänna avtalsvillkoren. När vi genomför en ändring av avtalsvillkoren underrättas samtliga kunder skriftligen. I underrättelsen anger vi skälen till ändringen samt upplyser fjärrvärmekunden om att denne har rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet. Andel kunder som har leveranser enligt de senaste allmänna avtalsvillkor Kundkategori Andel [%] Flerbostadshus 39

7 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) Industrier 3 Offentliga lokaler 9 Övriga lokaler 22 Småhus 26 Övrigt (exempelvis markvärme): 1 Prisinformation Aktuella priser finns presenterade på vår hemsida. Vi skickar även årligen ut en prislista till våra kunder. På vår hemsida finns även en prisjämförelse där den totala kostnaden för olika förbrukningar och olika kundkategorier redovisas. Normalprislista Var finner kunden normalprislistan? Normalprislistan skickas till samtliga kunder varje år och den återfinns även på vår hemsida: Hur kommunicerar ni normalprislistan till era kunder? Normalprislistan skickas ut till våra kunder årligen. Kommentar: Prisutveckling Årtal Förändring [%] > > , > ,2 (Enbart villor) Kommentar: Se statistiken för prisutvecklingen på länken nedan. Policy för prisförändringar Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att du som kund betalar för de kostnader vi har för att kunna leverera fjärrvärme tryggt, säkert och med så låg miljöbelastning som möjligt. Till detta kommer en skälig vinst som vi använder till utveckling av våra anläggningar för att möta de krav som morgondagen ställer på oss. Vår ambition är att fjärrvärmen i Borlänge ska vara det främsta alternativet på den lokala värmemarknaden.

8 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) Vilken tidpunkt på året aviseras prisförändringar? Vår ambition är att meddela prisförändringar under september månad. När träder prisförändringen ikraft? En prisförändring träder i normala fall i kraft vid årsskiftet. Hur kommuniceras prisförändringar? Samtliga kunder underrättas via brev, vår hemsida samt via den lokala tidningen.

9 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) Kundkommunikation Vi har en öppen dialog med våra kunder. Vi har ett kundcentra som är bemannat kontorstid dit man kan vända sig om man har några frågor. Har kunden önskemål om att träffa oss för att diskutera olika frågeställningar finns ansvariga för dels näringsidkare liksom privatkunder. Vi har även inom koncernen en kundtidning som heter Bo i Borlänge där aktuell information förmedlas till våra kunder. Hur många gånger per år genomförs Reko informationsmöten? Vi genomför normalt REKO möte en gång per år. Under 2013 genomfördes ett flertal kundträffar i samband med att en ny priskonstruktion för näringsidkare planerades till årsskiftet 2013/2014 Vilket/a datum genomfördes Reko mötet föregående år? , Hur många personer deltog vid ovanstående Reko möten? Ca 25 Kommentar: Hur kommunicerar ni med era kunder? Kommunikationen med våra kunder är viktig. Våra kunder hjälper oss att utvecklas genom att ställa krav på de produkter vi levererar och ge oss återkoppling på hur de upplever oss som leverantör. Kommunikation och information sker med olika medier, dels via hemsidan, via kundtidningen, brevledes liksom vid möten med kunder i olika samanhang. Möten med våra kunder sker dagligen och det kan vara allt från samråd till specifika kundträffar för ett visst område eller med enskilda kunder, såväl företag som privatkunder. Kundmätningar Hur ofta mäter ni kundnöjdheten, dvs. genomför NKI-undersökningar? Normalt sker det vart annat år. När gjordes den sista mätningen? Kommentar/beskrivning av mätningen/-arna: Resultatet från mätningen visade att många av våra kunder är stolta över vårt arbete. Vi lyckades även identifiera förbättringsområden i den konstruktiva återkopplingen som fanns med. En ny undersökning görs under våren Kvalitetspåverkande störningar Vid planerade störningar underrättar vi kunderna om kommande avbrott via brev, annons i lokala tidningen samt via hemsidan. Vid oplanerade störningar sker den direkta informationen via hemsidan och även via tidning och radio om den är av stor omfattning. Vid en större störning finns även en kommunikationsansvarig utsedd för att informera våra kunder om det rådande läget.

10 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) VÅRT MILJÖARBETE Utsläpp till luft På länken nedan finner du information om våra utsläpp till luft. Mål och rutiner i miljöarbete Företagets samlade fossila koldioxidutsläpp ska minskas med 15 % till Utgångspunkt Företaget ska varje år spara motsvarande 1,5 % av förra årets såld energi, och besparingen ska ske genom att man stimulerar insatser hos slutanvändaren. Vi är certifierade enligt ISO och våra rutiner följer standarden. Särskilda miljöinsatser Det utvecklade samarbetet med industrin gör att vi kan ta till vara på värme som annars gått till spillo. Fortsatt konvertering av kommunala fastigheter, utanför befintligt fjärrvärmenät, från olja och el till pellets. Borlänge och Falun kopplas under 2014 samman med en gemensam fjärrvärmeldning vilket ska leda till att våra anläggningar kan samköras för att på så vis minska miljöbelastningen och våra kostnader för fjärrvärmeproduktionen. VÅRT REKOARBETE Rekoutbildad personal Vid Borlänge Energi finns en person utbildad i REKO fjärrvärme Planer för rekoarbetet Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla den lokala fjärrvärmen i Borlänge, möjliggöra mer insyn för kunderna i vår verksamhet för att på så vis skapa en god förståelse hos våra kunder som också är våra ägare. Borlänge och Falun kopplas under 2014 samman med en gemensam fjärrvärmeldning vilket ska leda till att våra anläggningar kan samköras för att på så vis minska miljöbelastningen och våra kostnader för fjärrvärmeproduktionen. Det är tillsammans med våra kunder vi blir det främsta alternativet på Borlänges lokala värmemarknad.

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Postadress 115 77 Stockholm Telefon/utland 020-46 00 00 +46 278 276 96 Epost/hemsida

Läs mer

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Publiceringsdatum: 2011-08-24 Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (12) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme är

Läs mer

Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER

Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Innehållsförteckning 1. Reko fjärrvärme... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Omfattning... 4 1.3. Syfte... 4 1.4.

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell.

Läs mer

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme PM Ragnar Hörndahl 2014-03-20 Prisdialogen 2014 Prisändringsmodell för Fortum Värme Heat Org.nr 556016-9095 MomsNr SE556016909501 Säte Stockholm AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad PM 1 (18) 1 INLEDNING...

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Falu Energi & Vatten vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2013-09-04 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2014-2016 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2014-2016... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Den lokala kraften finns i vattnet

Den lokala kraften finns i vattnet Kundinformation från Nr 1, 2012 Den lokala kraften finns i vattnet Göran Karlsson, elnätschef och ansvarig för elproduktionen på Linde energi. Vi på Linde energi är glada och stolta över att ha kunnat

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2014-09-03 Prisändringsmodellen En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Våra medarbetare 4 Vår miljö 6 Teknisk verksamhet 10 Nyckeltal och definitioner 18 Årsredovisning 19 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkning 23

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN SHE - DEN LOKALA KRAFTEN SHE - Den lokala kraften Sala-Heby Energi AB (SHE) är en energikoncern, vars marknad i huvudsak är Sala och Heby kommuner. Koncernen har

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE 2015 Välkommen att ta del av vår information gällande villkor för fjärrvärmeanslutning till 1-2 familjshus. Ljungby Energi har idag ca 1 450 nöjda

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN

UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN Underlagsrapport UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN - en genomgång inför analysen av hur fjärrvärmens affärsmodeller kan komma att påverkas April 2011, uppdaterad december 2011 Innehåll

Läs mer