Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö"

Transkript

1 Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö

2 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi... 6 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation... 6 Vårt miljöarbete Vårt rekoarbete... 10

3 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) INLEDNING LÅT OSS BERÄTTA OM VÅR VERKSAMHET Vi är en rekogodkänd fjärrvärmeleverantör. Kvalitetsmärkningen omfattar vår fjärrvärmeverksamhet på följande orter/nät: Orter/nät Eskilstuna 2005 Torshälla 2005 Hällbybrunn 2005 Ärla 2005 År för rekogodkännandet Med detta dokument bjuder vi in dig att ta del av vår verksamhet. Vi har upprättat dokumentet i Reko fjärrvärmes anda för ökad öppenhet, ökad jämförbarhet och ökat förtroende. Eskilstuna den 28 augusti 2012 Ulf Björklund, Affärsområdeschef Värme Om du har frågor om vår verksamhet som inte besvaras i detta dokument är du välkommen att kontakta vår rekoledare Namn Peter Svedin Telefon E-post Webbadress

4 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) VÅR VERKSAMHET 2011 I KORTHET Affärsområdet Värme svarar för fjärrvärmeförsörjningen av Eskilstuna, Torshälla, Hällbybrunn i ett nät, och Ärla samt en närvärmecentral vid Tegelvikens skola i Kvicksund. Samtliga verksamheter finns inom Eskilstuna kommun. Utöver fjärrvärmeverksamheten sker produktion av el i kraftvärmeverk och gasmotor samt leverans av fjärrkyla. År 2011 producerades totalt 762 GWh värme med följande fördelning: Biobränsle från kraftvärmeverk Biobränsle Rökgaskylning Värmepumpar Gasmotor Olja Bioolja (vegetabiliskt ursprung) 418 GWh 150 GWh 139 GWh 0 GWh 5 GWh 44 GWh 6 GWh I kraftvärmeverket producerades samtidigt 216 GWh el med hjälp av biobränslen och i gasmotor 3 GWh el Leverans av fjärrkyla uppgick år 2011 till 7 GWh Affärsområdet är ett av flera inom Eskilstuna Energi och Miljö AB. Bolaget ägs till 100% av Eskilstuna Kommunföretag AB. Antal kunder st Meter ledning/såld värme (genomsnitt ej normalårsberäknad) 1,0 m/mwh Leverans till olika kundkategorier Kundkategori Andel av levererad volym [%] Flerbostadshus 47,6 Industrier 11,2 Offentliga lokaler 12,9 Övriga lokaler 15,5 Småhus 12,6 Övrigt (exempelvis markvärme): 0,2 Värmetäthet leverad energi i förhållande till ledningslängd 1,0 MWh/ledningsmeter

5 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) Distributionsnätets ålder en uppskattning av under vilket decennium olika delar av distributionsnätet är byggt Decennium Uppskattad andel av totala distributionsnätet [%] Före talet talet talet talet talet talet 2 Kommentar: Verksamheten startade med ledningsutbyggnad hösten 1968 och första värmeleverans sommaren Bränslemix bränslen som används i värmeproduktionen. Bränsletyp [GWh] Trädbränslen Värmepumpar Avfall Industriell spillvärme Olja Kol Naturgas Torv Tallbeckolja Elpannor Övrigt bränsle/köpt värme Elproduktion Kommentar: Övrigt bränsle 2011 avser 6 GWh bioolja av vegetabiliskt ursprung samt 8 GWh biogas.

6 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) VÅR EKONOMI Område Total nettoomsättning (Mkr) EI RR7110 Intäkter fjärrvärmeförsäljning (Mkr) EI RR7131 Summa rörelsekostnader (Mkr) EI RR Rörelseresultat (Mkr) EI RR Summa tillgångar (Mkr) EI BR Avkastning på eget kapital (%) (årets resultat EI RR78000/Eget kapital EI BR72100) Soliditet (%) (Eget kapital EI BR72100/Totalt kapital EI BR72000) Antal anställda (manår i fjärrvärmeverksamheten) Totalt levererad värme (GWh/år) EI SRFV Ledningslängd (km) Årsredovisning finns att ladda ner från VÅR MARKNAD AVTAL, PRISER OCH KUNDKOMMUNIKATION Avtal Nyanslutning - villa Bearbetning sker oftast områdesvis, startar med en inbjudan till informationsmöte, därefter skickas avsiktsförklaringar ut till samtliga kunder (tidsbegränsad giltighet). Under perioden fram till sista giltighetsdatum för avsiktsförklaring sker försäljning, antigen via telefon eller platsbesök. Inkomna avsiktsförklaringarna samlas sedan ihop för att gör en ekonomisk rimlighetskalkyl för utbyggnad till det specifika området. Om utbyggnad beslutas, skickas (för leverantören bindande) offerter/avtal ut till kunderna. För övriga enstaka förfrågningar kring nyanslutningar (även näringsidkare) skickas, om anslutning är möjligt, offert/avtal direkt till kund. Ägarbyte Då kund anmält ägarbyte till leverantören skickas avtal ut till kund för underskrift. Vid ej inkommet avtal skickas påminnelse.

7 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) Om avtal inte inkommer trots påminnelse, skickas en ensidig bekräftelse från leverantör. Avtalsförändringar aviseras genom informationsbrev till alla värmekunder, enligt 18 fjärrvärmelagen. Andel kunder som har leveranser enligt de senaste allmänna avtalsvillkor Kundkategori Andel [%] Flerbostadshus 100 Industrier 100 Offentliga lokaler 100 Övriga lokaler 100 Småhus 100 Övrigt (exempelvis markvärme) 100

8 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) Prisinformation Prisinformationen finns både på hemsida och i tryckt form. Prisjämförelsen, enligt fjärrvärmelagen, finns på hemsida samt för konsumenter även i avtalet. Normalprislista Vår normalprislista på fjärrvärme hittas lättast på Priserna för 2012 finns, förutom på vår hemsida, också i tryckt form i vårt Kundcenter. Vår normalprislista har tre olika energipriser: småhus, tillverkningsindustri som lämnat försäkran om industriell tillverkning, samt övriga kunder. Effektavgiften som debiteras övriga kunder är inkluderad i energipriset för småhusen. För flertalet stora kunder tillämpas flödestaxa, som innebär flödespremie alternativt flödeskostnad och bygger på avvikelse från medelförbrukning av fjärrvärmevatten per levererad MWh. Flödestaxan är kostnadsneutral för företaget. Prisändringar aviseras genom informationsbrev till alla värmekunder, enligt 18 fjärrvärmelagen. Efter styrelsens beslut om nya priser informeras kunderna genom annonsering i lokalpressen samt publicering på vår hemsida Kommentar: Fastigheten Nils Holgersson kostar enligt 2011 års pris 148,70 kr per m2 vilket innebär att Eskilstuna Energi och Miljö AB:s fjärrvärmeverksamhet hamnar på 27:e plats (billigaste kommunen först) av Sveriges totalt 290 kommuner. Prisutveckling Årtal Förändring [%] Policy för prisförändringar Minst 60 dagar innan prisförändringen träder i kraft aviseras denna. Normalt sker prisjusteringar en gång per år och vid årsskiften. Prisändringar kommuniceras genom att kunder inbjuds till informationsträffar. Dessa sker minst 60 dagar innan den planerade prisändringen avser genomföras. Separat trycksak till konsumenter går också som bilaga med fakturan

9 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) Kundkommunikation Informationsmöten kopplat till REKO hålls 2 gånger per år Under 2011 hölls dessa möten för Näringsidkare och för Konsumenter Vid dessa möten deltog 85 st Näringsidkare och 9 st konsumenter. Kommentar: På hemsidan finns möjlighet att ta del av aktuellt information samt logga in på en kundwebb kallad Mina Sidor där kunderna kan kommunicera via mail, ändra vissa grunduppgifter samt se fakturor, förbrukning mm. För besök och personlig service finns vårt Kundcenter, beläget vid huvudkontoret. Övrig kundkommunikation sker via annonser, deltagande i publika evenemang och mässor samt via brevutskick. Kundmätningar Normalt sett mäter vi kundnöjdheten en gång per år. Under 2009, 2010 och 2011 har dock, av olika orsaker, ingen mätning genomförts. Den sista mätningen genomfördes i form av en brevenkät under försommaren 2012 till kunder i ett geografiskt område som erbjudits fjärrvärme. Även kunder som ej valt att ansluta sig fick enkäten för att kunna ge synpunkter på vårt arbete. Kvalitetspåverkande störningar Eskilstuna Energi och Miljö har ett kvalitetssystem som hantera klimatpåverkande störningar. Planerade avbrott aviseras exempelvis med annons i dagstidning samt genom personliga brev och lappning i trappuppgångar. I övrigt omgående reaktion/åtgärd vid felanmälan.

10 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) VÅRT MILJÖARBETE Utsläpp till luft Typ av utsläpp 2011 Fossilt koldioxidutsläpp (g/kwh) 19,34 Kväveoxidutsläpp (g/kwh) 0,1547 Svavelutsläpp (g/kwh) (svaveldioxid) 0,0388 Annat - Svavelutsläpp och utsläpp av fossil koldioxid är räknat på värmeförsäljningen medan kväveoxidutsläppen inkluderar elproduktionen. Inga övriga utsläpp finns. Mål och rutiner i miljöarbete Miljöpolicy Fastbränsle år 1986 Kraftvärmeverk år 2000 Oljepannor konverterade till bioolja år 2008 Företaget är miljöcertifierat enligt ISO Särskilda miljöinsatser Genom olika insatser är vårt mål att kunna producera värme helt utan fossila bränslen innan Under 2012 görs exempelvis en prisstrukturförändring för Näringsidkare för att stimulera till sänkta effektuttag. VÅRT REKOARBETE Rekoutbildad personal I företaget finns för närvarande 1 person som har genomgått Svensk Fjärrvärmes grundläggande utbildning i Reko fjärrvärme. Planer för rekoarbetet Arbetet med att förtäta nätet kommer att fortsätta. Vi kommer även att jobba med kundvård för att säkerhetsställa nöjda kunder samt fortsätta utveckla service- och komforttjänster som bidrar till en effektivare energianvändning och sänkta kostnader för kund. Eskilstuna kommer att förlora tilldelningen på Gröna elcertifikat sista december 2014 eftersom kraftvärmeverket då blir 15 år gammalt. Arbetet med hur detta skall hanteras pågår.

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Publiceringsdatum: 2011-08-24 Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (12) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme är

Läs mer

Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER

Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Innehållsförteckning 1. Reko fjärrvärme... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Omfattning... 4 1.3. Syfte... 4 1.4.

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Postadress 115 77 Stockholm Telefon/utland 020-46 00 00 +46 278 276 96 Epost/hemsida

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell.

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Falu Energi & Vatten vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2013-09-04 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2014-2016 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2014-2016... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2014-09-03 Prisändringsmodellen En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år

Läs mer

Kundträff Nöjesfabriken 2011-10-27

Kundträff Nöjesfabriken 2011-10-27 Kundträff Nöjesfabriken 2011-10-27 Martin Rosén, fjärrvärmesäljare på Karlstads Energi var dagens moderator och hälsade alla välkomna till årets kundmöte, både näringsidkare vid lunchtid och konsumenter

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Sammanfattning förändringar priser

Sammanfattning förändringar priser VÄLKOMNA Program Nytt pris på fjärrvärme 2009 Information om vårt nya sätt att mäta debiteringseffekten Genomgång av prislistan så att ni kan optimera er drift Driftsäkerhetsavtal med EnergiKollen Fjärrvärmevattnet

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2011

ÅRS REDO VISNING 2011 ÅRS REDO VISNING 2011 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Noter

Läs mer

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme PM Ragnar Hörndahl 2014-03-20 Prisdialogen 2014 Prisändringsmodell för Fortum Värme Heat Org.nr 556016-9095 MomsNr SE556016909501 Säte Stockholm AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad PM 1 (18) 1 INLEDNING...

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE 2015 Välkommen att ta del av vår information gällande villkor för fjärrvärmeanslutning till 1-2 familjshus. Ljungby Energi har idag ca 1 450 nöjda

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden.

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden. Mälarenergi AB årsredovisning 212 Berättelser kring elden. 3 2 5 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) 3 25 Fördelning av intäkter 212 Kyla Tjänster Övrigt Vatten Fördelning av kostnader 212 Mälarenergi

Läs mer