Reko fjärrvärme 2011 Fortum Värme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reko fjärrvärme 2011 Fortum Värme"

Transkript

1 Reko fjärrvärme 2011 Fortum Värme

2

3 Vi är en rekogodkänd fjärrvärmeleverantör. Kvalitetsmärkningen omfattar vår fjärrvärmeverksamhet på följande orter/nät: Orter/nät Stockholm, Sigtuna, Upplands Väsby, Nacka, Täby, Lidingö År för rekogodkännandet : 2007 Med detta dokument bjuder vi in dig att ta del av vår verksamhet. Vi har upprättat dokumentet i Reko fjärrvärmes anda för ökad öppenhet, ökad jämförbarhet och ökat förtroende. Stockholm den 31 augusti 2012 Anders Egelrud (VD) Om du har frågor om denna REKO-rapport som inte besvaras i detta dokument är du välkommen att kontakta vår rekoledare Namn: Per Eriksson Telefon: E-post : Webbadress: fortum.se

4 Vår verksamhet i korthet AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, Fortum Värme, ägs till 100 % av AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, som till 90,1% ägs av Fortum Power and Heat AB och 9,9% av Stockholms stad. Fortum Power and Heat AB ingår i den finska börsnoterade energikoncernen Fortum Oyj. Fortum Värmes verksamhet i Sverige redovisas samlat i Holdingbolagets koncernredovisning. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad producerar och levererar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el till företag och privatpersoner i Sverige. Under året slutfördes försäljningen av dotterbolaget Värmevärden AB, där verksamheter utanför Stockholmsregionen samlats, till Maquarie Power & Infrastructure fund. Avyttringen motiverades främst av behovet att fokusera på stora planerade investeringar för att utveckla verksamheten i Stockholm. Reavinsten för försäljningen uppgick till 773 Mkr. I början på året lades produktionen av gas på Gasverket i Hjorthagen ned. Gas tillhandahålls numera av det helägda dotterbolaget Stockholm Gas AB. Nedläggningen innebar att Fortum Värme kunde resultatföra en tidigare erhållen ersättning från Stockholms stad om totalt 250 Mkr. Under året bildades tre nya bolag, Brista 2 AB, Brista 2 KB samt Brista Spårterminal AB. Brista 2 AB och Brista 2 KB ägs tillsammans med Sollentuna Energi AB där Sollentuna Energi AB äger 15%. Brista 2 KB uppför ett nytt kraftvärmeverk i Brista. Antalet anställda var vid utgången av år (727) personer. Minskningen är ett resultat av effektivisering samt flytt av personal inom gas till dotterbolaget Stockholm Gas AB.

5 Vår ekonomi Rörelseresultatet uppgick under år 2011 till mkr, vilket överstiger år 2010 med mkr. Försäljningen uppgick under år 2011 till (12 437) GWh. Årets resultat uppgick till (990) mkr. Reavinster stod för (90) mkr av årets resultat, se beskrivning under Vår verksamhet i korthet. Eget kapital inklusive eget kapitalandelen av obeskattade reserver uppgick till (15 109) mkr vid årets utgång och soliditeten uppgick till 63,5 (60,4) procent. Mer utförlig information angående bolagets resultat och ställning finns i bolagets Årsredovisning samt i Årsrapport Fjärrvärme som är en särredovisningen av fjärrvärmeverksamhet som inlämnas till Energimarknadsinspektionen. Kommentar

6 Vår marknad Avtal Prisinformation När ett avtal är på väg att gå ut, senast tre månader innan, skickar vi skriftligen ut ett nytt erbjudande till kunden med aktuellt pris. Gör kunden inget nytt val av prisabonnemang förlängs automatiskt det prisabonnemang kunden hade sedan tidigare med ett år, fast med en eventuell förändring av pris. Utöver information om nya priser så informerar vi även om det skett några avtalsförändringar och vilka de är samt att kunden kan begära medling enligt fjärrvärmelagen. I samband med att det nya erbjudandet skickas ut så bifogar vi även en prognos för kundens kostnad per månad kommande år, baserade på historiska förbrukningsvärden. Vi informerar även om anläggningens status, exempelvis om de har haft en god avkylning. Andel kunder som har leveranser enligt de senaste allmänna avtalsvillkor Kundkategori Andel [%] Flerbostadshus 100 Industrier 100 Offentliga lokaler 100 Övriga lokaler 100 Småhus 100 Övrigt (exempelvis markvärme) 100 Vi informerar kunden skriftligen om ett nytt pris senast tre månader innan kundens aktuella avtal har gått ut. På vår hemsida finns även aktuell prisinformation och där publiceras nya priser senast tre månader innan de träder i kraft. Större kunder får även information från ansvarig säljare. Normalprislista Kunden finner normalprislistan på vår hemsida, fortum.se Till kunder som har normalprislistan idag, Fjärrvärmeabonnemang Trygg, kommunicerar vi prislistan skriftligen. Kunder som har valt en annan abonnemangsform får skriftligen information om Prisabonnemang Trygg och att de har möjlighet att även välja den abonnemangsformen. I det skriftliga utskicket hänvisar vi till vår hemsida. Prisutveckling Årtal Förändring [%] , , ,5

7 Policy för prisförändringar Vi strävar efter öppenhet när priserna sätts så att våra kunder ska kunna jämföra priserna med konkurrerande lösningar. Vi arbetar ständigt för att kunder och omvärld ska uppleva vår fjärrvärme som det självklara valet. Detta avspeglar sig även i vår prissättningsstrategi som utgår ifrån konkurrenskraft, likabehandling och öppenhet, vilket även kännetecknar villkoren för Reko fjärrvärme. Vi vill erbjuda ett pris som gör fjärrvärmen konkurrenskraftig jämfört med alternativ på den lokala värmemarknaden. För att leva upp till detta genomför vi varje år analyser av värmemarknaden och kundernas olika alternativ. Det betyder också att prisutvecklingen över tid ska vara lika bra eller bättre än jämförbara lokala uppvärmningsalternativ. Priset sätt utifrån en strävan efter öppenhet och transparens så att kunder enkelt ska kunna jämföra fjärrvärmepriserna med konkurrerande lösningar. Det innebär bland annat att priserna ska vara lättillgängliga och specificerade så att värmekostnadens rörliga och fasta delar framgår, att vår prissättningspolicy och analyser av alternativens kostnader ska vara publika. Vår fjärrvärme ska alltid vara det bästa alternativet på värmemarknaden, med ett över tiden stabilt och konkurrenskraftigt pris. De nya fjärrvärmeabonnemangen är därför prissatta utifrån de viktigaste uppvärmningsalternativen som finns på din lokala värmemarknad. Varje år gör vi en bedömning av hur värmemarknaden ser ut och justerar våra priser därefter. Vi garanterar även priset för hela nästa år oavsett hur värmemarknaden i övrigt utvecklas. I praktiken innebär alternativprissättningen att vi kontinuerligt analyserar hur stor kostnaden är för uppvärmningsalternativen (värmepumpar och pellets) och prissätter fjärrvärmen därefter. Målet är att fjärrvärmen ska vara kundens bästa alternativ. I våra analyser har vi med en mängd olika faktorer: bränslepriser, elpriser, energiskatter, merkostnader för utökade elabonnemang, drift- och underhållskostnader och räntor. Vilken tidpunkt på året aviseras prisförändringar? Under hösten, i slutet av september. När träder prisförändringen ikraft? 1 januari. Hur kommuniceras prisförändringar? Skriftligen via brev till alla kunder. På hemsidan. REKO-träffar Större kunder har även ett personligt möte med ansvarig säljare.

8 Kundkommunikation REKO-möten Kunddialogen är kritisk för både nuvarande och potentiella affärer. Energifrågor kan vara komplexa och i många fall ter sig köpet av fjärrvärme som abstrakt för många kunder. Det är därför viktigt att ha en tydlig och riktad kundkommunikation så att kunskaps- och informationsgapet mellan oss och kunden minskar. Förra året arrangerade Fortum Värme tre REKO möten, den 10, 17 och 27 oktober, då 100, 190 respektive 45 personer deltog från olika kundgrupper. Kanaler som framför allt används är: personliga möten, via telefon, riktade utskick, REKO-träffar, Energikontot* och kundevent som tex Värmetävlingen* och Klimatseminarium*, Fortum Värme genomför NKI-undersökningar, dvs mäter kundnöjdheten, en gång per år. Undersökningen är en större kvantitativ kundundersökning där vi mäter nöjdheten i samtliga kundgrupper samt vad som är viktigt för kunden. *Energikontot är kundens eget konto som de kan nå via vår hemsida och där finns unik information om deras anläggningar. Värmetävlingen är en tävling där bostadsrättsföreningar tävlar i energieffektivisering gentemot dem själva. Under tävlingens gång så utbildar vi bostadsrättsföreningens styrelse i energieffektiviserande åtgärder. Klimatseminariet hålls en gång per år och syftet är att berätta om aktuella frågor som rör vårt klimat. Kundmätningar Den senaste mätningen genomfördes under perioden 1 februari 2012 till och med sista mars Kvalitetspåverkande leveransstörningar Beroende på om det är en planerad eller oplanerad störning i leveransen så skiljer sig våra rutiner åt. Vid en planerad leveransstörning så informerar vi kunden skriftligen senast 10 arbetsdagar före störningen. Kunden kan även hitta information om avbrottet på vår hemsida och ta kontakt med oss via kundservice eller ett särskilt telefonnummer för driftavbrott. Kunder som är särskilt känsliga för leveransstörningar tar vi kontakt med via telefon. Kommentar Vid oplanerade avbrott informerar vi via vår hemsida, vi har en sms-tjänst där kunder kan prenumerera på avbrottsinformation, samt att kunden kan kontakta oss via kundservice eller ett särskilt telefonnummer för avbrottsinformation. Kunder som är särskilt känsliga för driftstörningar tar vi kontakt med via telefon. Vid större störningar kontaktar vi media samt bevakar och svarar i sociala medier.

9 Vårt miljöarbete Mål och rutiner i miljöarbete Under 2011 har arbetet med att verkställa investeringsplanen för ökad el- och värmeproduktion med förnybar eller återvunnen energi intensifierats. Enligt planen kommer arbetet med att anlägga ett helt nytt kraftvärmeverk i Värtan att inledas under 2012, varför arbetet under 2011 har fokuserats mot projektering och att erhålla nödvändiga miljötillstånd. Samtidigt introducerades metoder för att säkerställa att de biobränslen som används är hållbara. Särskilda miljöinsatser Energieffektiviseringsåtgärder. Vi utvecklar verksamheten med rökgaskondensering och under 2011 kunde över 650 GWh fjärrvärme produceras ur spillvärmen i rökgaserna. Sjövattenpumparna i Ropsten uppgraderades bl a med frekvensstyrning och varvtalsreglering. I Hornsberg på Kungsholmen färdigställdes ett kylalager år Under 2011 har lagret kompletterats med en ny transiteringsledning mellan lagret och de centrala delarna i Stockholm. Ledningen är placerad på botten av Karlbergskanalen. Denna ledning gör att lagret kan laddas mer effektivt med bl a fjärr- och spillkyla från Ropsten under natten. Därmed kan den också leverera större kapacitet till våra kunder under dagtid. Förbättringen jämfört med 2010 är 20 MW. Kunder som ansluter sig till fjärrkylanätet kan räkna med att den globala elförbrukningen för kylningen av fastigheten mer än halveras jämfört med en konventionell kylmetod. På AGAs gamla tomt på Lidingö byggs nu en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser och matställen. Där bygger Fortum Värme en frikylaanläggning som i första hand kommer att försörja de industriella delarna av området. Kylan produceras genom att utnyttja det kalla bottenvattnet som finns alldeles utanför området. Detta frikylasystem gör det möjligt för kunder att få kyla till sin verksamhet, t ex datorhallar eller annan värmealstrande verksamhet - kyla som producerats helt utan kylmaskiner och med mycket litet behov av el. Elen behövs endast för att distribuera kylan till kunderna. Utsläpp till luft Fossilt koldioxidutsläpp (g/kwh) Kväveoxidutsläpp (mg/kwh) Svavelutsläpp (mg/kwh) Se vidare våra Miljövärden på Svensk fjärrvärmes hemsida eller utsläppssiffror på Naturvårdsverkets hemsida (http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/)

10 Planer för REKO-arbetet Vi ser arbetet med REKO som ett sätt att utveckla och öka transparensen och därmed förtroendet mellan kund och leverantör i branschen. Som en av de största leverantörerna i branschen ser vi det som ett ansvar för oss att gå före i att arbeta i enlighet med REKO och att vara initiativtagare till att utveckla villkoren. Vi har idag en person som är rekoutbildad.

11

12 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Stockholm Tfn fortum.se REKO-rapport

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Innehåll Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 5 Vår verksamhet i korthet 6 Vår ekonomi 7 Vår marknad avtal, priser

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Postadress 115 77 Stockholm Telefon/utland 020-46 00 00 +46 278 276 96 Epost/hemsida

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Vår verksamhet 2013 Oxelö Energi AB

Vår verksamhet 2013 Oxelö Energi AB Vår verksamhet 2013 Oxelö Energi AB Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 3 Vår verksamhet i korthet 4 Vår ekonomi 4 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation 4 Vårt miljöarbete

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Säffle Fjärrvärme AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Säffle Fjärrvärme AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Säffle Fjärrvärme AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 E.ON Värme Sverige AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 E.ON Värme Sverige AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 E.ON Värme Sverige AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

R eko fjämärme. Vår verksamhet 2013. Landskrona Energi AB. Reko fjärrvärme

R eko fjämärme. Vår verksamhet 2013. Landskrona Energi AB. Reko fjärrvärme R eko fjämärme Vår verksamhet 2013 Landskrona Energi AB Reko fjärrvärme Reho fjämärme Var verksamhet 2013 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning - Låt oss berätta om vår verksamhet.........3 Vår verksamhet

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Publiceringsdatum: 2011-08-15. Verksamhetsgenomlysning 2010 Gotlands Energi AB

Publiceringsdatum: 2011-08-15. Verksamhetsgenomlysning 2010 Gotlands Energi AB Publiceringsdatum: 2011-08-15 Verksamhetsgenomlysning 2010 Gotlands Energi AB Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (16) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme

Läs mer

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Publiceringsdatum: 2011-08-24 Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (12) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme är

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Helsingborg och Ängelholm Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER

Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Innehållsförteckning 1. Reko fjärrvärme... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Omfattning... 4 1.3. Syfte... 4 1.4.

Läs mer

Gäller från 2013-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER

Gäller från 2013-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Gäller från 2013-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Reko fjärrvärme Innehållsförteckning 1. Reko fjärrvärme kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer...

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING VÄXJÖ ENERGI AB Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och

Läs mer

Inblick 2012. Ekonomi- och miljöredovisning för AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad

Inblick 2012. Ekonomi- och miljöredovisning för AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad Inblick 2012 Ekonomi- och miljöredovisning för AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad 2 ORD FRÅN VD ORD FRÅN VD 3 Viktiga steg mot klimatneutral fjärrvärme Vi kan se tillbaka på ett väldigt

Läs mer

Årsredovisning 2013. AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad

Årsredovisning 2013. AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad Årsredovisning 2013 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad Innehåll Fortum Värme i korthet 1 Vd har ordet 2 Vision, mål och strategi 3 Drivkrafter och omvärld 4 Marknad 6 Verksamhet 9 Vår historia

Läs mer

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme PM Ragnar Hörndahl 2014-03-20 Prisdialogen 2014 Prisändringsmodell för Fortum Värme Heat Org.nr 556016-9095 MomsNr SE556016909501 Säte Stockholm AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad PM 1 (18) 1 INLEDNING...

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer