Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet"

Transkript

1 Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

2 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande ämnen minskat i vårt samhälle. Förnybara biobränslen har ersatt fossil olja och el produceras tillsammans med fjärrvärme vilket gör att den totala energianvändningen minskar. Eftersom detta inte är möjligt utan dig ser vi det som extra viktigt att du får en ökad insyn i verksamheten. Med Reko Fjärrvärme finns ett kvalitetssystem som säkrar öppenheten och jämförbarheten för att skapa förtroende för dagens och morgondagens klimatsmarta värme. Sedan 2006 omfattas Kalmar Energi av kvalitetsmärkningen Reko och denna folder är en del i Reko-informationen. Den beskriver övergripande Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet. Genom årliga informationsträffar förstärker vi också vår dialog. Har du frågor om denna redovisning eller allmänt om Reko vänder du dig till vår Rekosamordnare Carl Johan Löfgren, Mer information hittar du på och Svensk Fjärrvärmes hemsida Anna Karlsson VD Kalmar Energi Värme AB

3 3 Vår verksamhet Om oss Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. Dessutom levererar vi el till över kunder i sydöstra Sverige och förser delar av Kalmar med fjärrkyla och optisk fiber. Vi omsätter årligen ca 800 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare. Vi är ett lokalt företag som verkar nära våra kunder och vill att de ska känna förtroende för oss och det vi står för. Därför har vi en tydlig miljöstrategi och nästan 100 % av vår energi kommer från förnybara råvaror. Vår huvuduppgift är att erbjuda kunderna en enkel och hållbar energitillvaro. Det har vi gjort i mer än 100 år och det tänker vi fortsätta med! Organisation Kalmar Energi Holding AB ägs till lika delar av Kalmar Kommunbolag AB och E.ON Sverige AB som i sin tur är ett helägt dotterbolag till E.ON AG. Koncernen är organiserad med ett värmebolag, Kalmar Energi Värme AB, ett elnätsbolag för transport av el, Kalmar Energi Elnät AB, samt ett med E.ON Sverige AB samägt försäljningsbolag, Kalmar Energi Försäljning AB. Vårt värmebolag Kalmar Energi Värme AB har sitt ursprung i Kalmar stads gas- och elektricitetsverk, som etablerades 1863 och blev ett kommunalt bolag Kraftvärmeanläggningen Moskogen som togs i drift 2009 producerar närmare 500 GWh energi per år, vilket motsvarar uppvärmningen av nästan villor. Intresset för fjärrvärme är fortsatt stort bland våra kunder. Dess styrka som produkt ligger i att kunna kombinera ett aktivt miljöval med bekvämlighet och trygghet. Fortsatt höga oljepriser och osäkerhet kring elprisets utveckling har under året varit gynnsamt för fjärrvärmens konkurrenskraft. I Kalmar tecknades avtal med 81 fastigheter om anslutning till fjärrvärme, vilket motsvarar en helårsvolym om ca 6 GWh eller en tillväxt med ca två procent. Intresset för anslutning är fortsatt hög och vi har under året fokuserat säljinsatserna på att fånga upp fastigheter inom befintliga fjärrvärmeområden.

4 4 Vår ekonomi Under året levererades 387 GWh fjärrvärme till kunderna i Kalmar och 132 GWh förnybar el tillfördes det svenska elsystemet. Intäkterna uppgår till 227 miljoner kronor och intäkterna från elproduktionen uppgick till 111 miljoner kronor. Under året tecknades 81 avtal för nya fjärrvärmeleveranser vilket motsvarar en helårsvolym om ca 6 GWh. Verksamheten i Kalmar omfattar leveranser till Kalmar stad samt Lindsdal och Smedby. Produktionen har i huvudsak skett vid kraftvärmeanläggningen Moskogen utanför Kalmar. Under de kallaste vintermånaderna och under sommaren kommer produktionen även från värmeverket Draken i Kalmar. Bränslet är vid båda anläggningarna biobränsle. I Moskogen eldar vi fuktigt bränsle från skogarna inom en radie på 8-10 mil från anläggningen och på Draken torrt pulver som är spill från AB Gustaf Kährs parkettgolvstillverkning i Nybro. Prisstrategi Fjärrvärmepriset ska uthålligt vara kundens bästa alternativ och vi eftersträvar en stabilitet i prissättningen för att långsiktigt klara både konkurrenskraft och tillräcklig lönsamhet för att kontinuerligt kunna utveckla verksamheten.

5 5 Vår marknad Informationsmöten Anordnas minst en gång per år. Under 2012 anordnades en Reko-träff under november som lockade ett hundratal besökare. Webbaserad kundspecifik information Mina Sidor och Energijournalen är två tjänster på webbplatsen där kunden kan logga in för att se sina fakturor, se förbrukningsstatistik med mera. Kundmätningar Vi mäter kundernas nöjdhet (NKI) minst en gång per år. Senaste mätningen gjordes under hösten Normalprislista Normalprislistorna finns på vår webbplats samt går att få hemskickad efter kontakt med vår kundservice. Prisutveckling Alla justeringar på Normalprislistan träder i kraft vid årsskiften. Dessa kommuniceras skriftligen ut till kunderna minst två månader innan justeringen träder i kraft. Prisutvecklingen de senaste åren har varit enligt tabellen här till höger. Prisutveckling Förändring i % , , , ,0 Vår uppgift är att erbjuda kunderna en enkel och hållbar energitillvaro. Det gör vi genom att vara personliga, nära och engagerade.

6 6 Vårt miljöarbete Med omtanke om människa och miljö bygger vi det hållbara samhället Kalmar Energi har ett omfattande miljöarbete med strävan att minska utsläpp till både luft och vatten i hela produktionskedjan av fjärrvärme och el, från bränsleuttag till återföring av askan till skogen. Verksamheten har många positiva miljöaspekter så som biobränslebaserad fjärrvärmeproduktion, vind- och biobränslebaserad elproduktion, försäljning av förnybar el och fjärrvärme. Betydande miljöaspekter som Kalmar Energi kontinuerligt arbetar med är utsläpp till luft, minskad oljeeldning i våra mindre anläggningar, energianvändning samt förbrukning av vatten och transporter. Vi arbetar systematiskt dels via vår miljöcertifiering ISO och dels med att se över våra betydande miljöaspekter och utifrån dessa upprätta miljömål för verksamheten. Med ökad försäljning stärker vi de positiva miljöaspekterna. Under 2012 fortsatte Kalmar Energi att ligga i den absoluta toppen på Greenpeace rankinglista för elbolag, där andelen förnybar el är avgörande för hur högt man hamnar på listan. Ju mer förnybar el, desto bättre placering på listan. Andelen fossila utsläpp i värmeproduktionen understeg åter igen en procent vilket innebär att Kalmar Energi är ett av få fjärrvärmeleverantörer i Sverige som klarar av detta. Till höger följer en tabell som presenterar utsläpp till luft i g/kwh under Utsläpp till luft 2012 g/kwh Koldioxid CO 2 11,95 Kväveoxid NOx 0,12 Svavelutsläpp SO 2 0,005 Stoft 0,001 Gränserna mellan oss och kunden behöver integreras. Vi ska möta framtiden genom att tänka i nya banor.

7 7 Framtid Marknad Kalmar Energi satsar på energieffektivisering som mervärde till sina fjärrvärmekunder och lanserade under 2012 en ny produkt, Energijournalen. Tjänsten ska öka medvetandet om fastighetens uppvärmning och därmed också möjligheterna till att använda fjärrvärmen effektivare och mer klimatsmart. Finns det behov av åtgärder, såväl akuta som underhållsåtgärder, kan vi erbjuda olika former av serviceavtal. De omfattar bland annat regelbunden kontroll och service så att fjärrvärmecentralen fungerar så optimalt som möjligt. Distribution Reinvesteringarna, för att trygga leveranssäkerheten till våra kunder, uppgick till 5,7 miljoner. Vårt distributionsnät har till största delen byggts ut under 70- och 80-talet och vi har ett stigande reinvesteringsbehov för att även framåt säkra den höga leveranstrygghet som vi har idag. Produktion Med kraftvärmeanläggningen på Moskogen har bränslebehovet förflyttats från förädlat till oförädlat biobränsle. Eftersom marknaden för oförädlade biobränslen i form av GROT (grenar och toppar), skogsflis och torv är större minskar vi risken för leveransstörningar på grund av bränslebrist. För att säkra leveranser av biobränsle arbetar vi med två större aktörer på biobränslemarknaden som tillsammans svarar för en dominerande del av volymerna. Via vårt dotterbolag Sävsjö Träbränsle AB hanterar vi träavfall från närliggande sågverk och industrier. Efter förädling levereras bränslena i form av pulver, pellets och briketter till egna anläggningar och externa kunder.

8 8 Övrigt Ägarförhållanden och koncernstruktur Kalmar Energi holding AB ägs till lika delar av Kalmar kom-mun via Kalmar kommunbolag AB och E.ON Sverige AB som i sin tur är ett helägt dotterbolag till E.ON Ag. Koncernen är organiserad med ett värmebolag, Kalmar Energi Värme AB, ett elnätsbolag för transport av el, Kalmar Energi Elnät AB samt ett med E.ON Sverige AB samägt försäljningsbolag Kalmar Energi Försäljning AB. intressebolaget Sävsjö Energi AB har sedan 2001 ägts till lika delar tillsammans med Sävsjö kommun. Den 30 januari 2013 gjordes en överenskommelse med Vetlanda Energi & Teknik AB om ett övertagande av Kalmar Energi Holdings 50 % andel av bolaget. En formell överlåtelse genomfördes 27 mars Verksamhetens inriktning Kalmar Energikoncernen är regionens ledande energiföretag med en stark lokal närvaro och med sydöstra Sverige som hemmamarknad. Vi producerar, transporterar och säljer el, fjärrvärme, förädlade biobränslen, och i mindre omfattning fjärrkyla och telekommunikationstjänster. leveranserna kompletteras med tekniska och administrativa tjänster. Affärsidén har tydlig inriktning på kund där hög service och prisvärdhet är en ledstjärna. Verksamheten ska dessutom bedrivas med största möjliga hänsyn till vad som långsiktigt är bäst för ett hållbart samhälle. Affärsmodell och styrning Verksamheten bedrivs i rörelsedrivande dotterbolag; Kalmar Energi Värme AB och Kalmar Energi Elnät AB. Försäljnings-bolaget Kalmar Energi Försäljning AB ansvarar för de koncerngemensamma funktionerna försäljning, elhandel, marknadskommunikation och information. Utdrag ur förvaltningsberättelse 2012 Hållbarhet handlar om att hushålla med begränsade resurser. Det gäller både för miljö och ekonomi.

9 Kalmar Energi 2012

10 Med reservation för eventuella tryckfel Kalmar Energi ditt lokala energiföretag Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. Dessutom levererar vi el till över kunder i sydöstra Sverige och förser delar av Kalmar med fjärrkyla och optisk fiber. Vi omsätter årligen ca 800 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare. Vi är ett lokalt företag som verkar nära våra kunder och vill att de ska känna förtroende för oss och det vi står för. Därför har vi en tydlig miljöstrategi och nästan 100 % av vår energi kommer från förnybara råvaror. Vår huvuduppgift är att erbjuda kunderna en enkel och hållbar energitillvaro. Det har vi gjort i mer än 100 år och det tänker vi fortsätta Kalmar Energi Adress Box 822, Kalmar Besöksadress Trångsundsvägen 20, Kalmar Tel Fax E-post Hemsida

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Helsingborg och Ängelholm Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Postadress 115 77 Stockholm Telefon/utland 020-46 00 00 +46 278 276 96 Epost/hemsida

Läs mer

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Publiceringsdatum: 2011-08-24 Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (12) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme är

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING VÄXJÖ ENERGI AB Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden.

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden. Mälarenergi AB årsredovisning 212 Berättelser kring elden. 3 2 5 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) 3 25 Fördelning av intäkter 212 Kyla Tjänster Övrigt Vatten Fördelning av kostnader 212 Mälarenergi

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Hållbar samhällsnytta. Årsredovisning 2010

Hållbar samhällsnytta. Årsredovisning 2010 Hållbar samhällsnytta Årsredovisning 2010 Åsa Westerberg mäter in en ny bredbandsförbindelse. Allt för att skapa bästa förutsättningar för Gävle Energis kunder inför framtiden. Innehåll 3 5 VD har ordet

Läs mer

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013 Årsredovisning 2013 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER

Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Innehållsförteckning 1. Reko fjärrvärme... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Omfattning... 4 1.3. Syfte... 4 1.4.

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats #1, 08 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Bra miljöval Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna fjärrvärmenätet växer Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal Gunnebo En ekologisk tummelplats

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme PM Ragnar Hörndahl 2014-03-20 Prisdialogen 2014 Prisändringsmodell för Fortum Värme Heat Org.nr 556016-9095 MomsNr SE556016909501 Säte Stockholm AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad PM 1 (18) 1 INLEDNING...

Läs mer