Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB"

Transkript

1 Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Helsingborg och Ängelholm

2 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi... 5 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation... 5 Vårt miljöarbete... 9 Vårt rekoarbete... 10

3 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) INLEDNING LÅT OSS BERÄTTA OM VÅR VERKSAMHET Vi är en rekogodkänd fjärrvärmeleverantör. Kvalitetsmärkningen omfattar vår fjärrvärmeverksamhet på följande orter/nät: Orter/nät År för rekogodkännandet Helsingborg 2009 Ängelholm, inkl Vejbystrand och Hjärnarp 2009 Med detta dokument bjuder vi in dig att ta del av vår verksamhet. Vi har upprättat dokumentet i Reko fjärrvärmes anda för ökad öppenhet, ökad jämförbarhet och ökat förtroende. Helsingborg den 7 september 2012 Patrik Hermansson, Försäljningschef fjärrvärme Om du har frågor om vår verksamhet som inte besvaras i detta dokument är du välkommen att kontakta vår rekoledare Namn Dick Palmer Telefon E-post Webbadress Oresundskraft.se

4 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Allmänt om verksamheten: Öresundskraft har en lång fjärrvärmehistoria. Sedan 1964 har Helsingborgarna försetts med fjärrvärme via ett distributionsnät som idag når i princip alla tätbebyggda områden inom kommunen invigdes en av Sveriges längsta fjärrvärmeledningar, från Helsingborg till Landskrona, vilket innebär att vi också levererar fjärrvärme till Landskrona. En mer bekymmersfri form för uppvärmning än fjärrvärme finns knappt. Helsingborg har ett av Sveriges mest utbyggda nät i relation till storlek och invånaravtal. Trots att fler kunder ansluter sig till fjärrvärmenätet ökar inte volymen; snarare ser vi en minskning år från år vilket främst förklaras av energibesparingar i fastigheter men Helsingborg är en tillväxtregion och därför bedöms inte att värmeunderlag kommer att minskas nämnvärt över tid. Kombinationen av god kontroll på kostnader och stabilt värmeunderlag gör att fjärrvärmeverksamheten över tid kommer att vara ett konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ som väl kan hävda sig mot framför allt värmepumpar. Miljöinformation: Fjärrvärme är bra för miljön och leder till minskad klimatpåverkan. I takt med att andelen fjärrvärme har ökat har användningen av fossila bränslen minskat betydligt både i Helsingborg och Ängelholm. Vi har en styrka i vår kunskap om miljöriktig produktion, vilket gör att vi tar ansvar för vår produkt ända till slutkunden. I Helsingborg har koldioxidutsläppen minskat med mer än 90 procent sedan år Här produceras fjärrvärmen med hög miljöstatus då större delen av leveranserna består av bränslen såsom avfall, träpellets, spillvärme och biogas. I Ängelholm produceras fjärrvärmen med hjälp av avfall (RT-flis), biomal, spillvärme, skogsflis. En mycket liten andel fossila bränslen använts för fjärrvärmeproduktion, ca 5 %. Vi har en solvärmeanläggning i drift som använder fjärrvärme som ackumulator och vi anser det vara viktigt att samarbeta med kunderna när det gäller leveranser av solvärme eller andra miljövänliga lösningar. En ständig utveckling pågår och vi erbjuder kunderna produkter och tjänster där vi svarar för en effektiv fjärrvärmeanvändning. Beskrivning av övriga verksamheter som bedrivs av företaget: Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen med stort lokalt engagemang. Öresundskraft är, trots sitt tydliga fokus på Öresundsregionen, ett av Sveriges större energiföretag. Vi har ca kunder som vi förser med el, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, bredband och fordonsgas. De flesta kunderna finns i nordvästra Skåne, men el och gas säljs även till kunder över hela landet. Ägarförhållanden: Öresundskraft AB ägs ytterst av Helsingborgs Stad. Ägardirektivet på fjärrvärmeverksamheten är att nivån för priserna ska vara lägre än genomsnittet av energibolag i Sverige enligt framtagen branschstatistik.

5 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) VÅR EKONOMI Öresundskraft strävar efter att ha långsiktighet och förutsägbarhet för fjärrvärmekundernas prissättning. Vi arbetar fortlöpande med att effektivisera vår verksamhet så att våra priser är konkurrenskraftiga gentemot andra uppvärmningsalternativ på vår marknad. Prisförändringar ska ske i dialog med kunderna inom näringslivet. För att bibehålla en både prisvärd och miljövänlig fjärrvärme i regionen arbetar Öresundskraft med byggnation av en ny kraftvärmeanläggning med avfall som bränsle, vilken ska tas i drift under hösten/vintern Årsrapport samt inrapportering av Drift- och Affärsförhållanden har för distributionsföretaget skett till ei.se I EI s riktlinjer framgår att det endast är det bolag där fjärrvärmedistributionen finns som ska rapportera, varför de delar som rör handel och produktion inte ingår då dessa delar av affärer drivs i andra koncernbolag. Årsredovisning Öresundskraft AB återfinns på vår hemsida, RAPPORTER VÅR MARKNAD AVTAL, PRISER OCH KUNDKOMMUNIKATION Avtal Vid beställning av fjärrvärmeleverans skickas avtalshandlingar bifogat med leveransbestämmelser ut för påskrift av kund. Prislistor och prisbestämmelser finns på hemsidan eller skickas ut efter önskemål. Avtalsförändringar kommuniceras genom brevutskick, hemsidan, Hett Forum (vårt Rekomöte) Andel kunder som har leveranser enligt de senaste allmänna avtalsvillkor Kundkategori Helsingborg Andel % Ängelholm Andel % Flerbostadshus 14 9 Industrier 1 1 Offentliga lokaler 2 2 Övriga lokaler 4 6 Småhus Övrigt (exempelvis markvärme): 0 0

6 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) Prisinformation På vår hemsida hittar man: Prislistor och prisbestämmelser Jämförpriser för fjärrvärme Förklaring av prismodellen. Vid önskemål skickas ovanstående information per brev. Prisutveckling Årtal Helsingborg % Ängelholm % ,7 2, , ,5 12 Policy för prisförändringar Den grundläggande principen är att kunderna betalar sådana priser, att vi kan täcka fjärrvärmeverksamhetens kostnader för att leverera en säker och miljövänlig värme, samt över tid få en rimlig avkastning, så kallad kostnadsbaserad prissättning. Våra priser skall vara konkurrenskraftiga gentemot andra uppvärmningsalternativ. Vi ska ha en långsiktighet och förutsägbarhet för fjärrvärmepriset. Vårt genomsnittspris är lägre än riksgenomsnittet. Vilken tidpunkt på året aviseras prisförändringar? augusti-oktober När träder prisförändringen ikraft? 1 januari Hur kommuniceras prisförändringar? Vi informerar alltid våra kunder om prisförändringar genom brevutskick, hemsida och Hett Forum (vårt Rekomöte)

7 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) Kundkommunikation Hur många gånger per år genomförs Reko informationsmöten? 1 gång per år, ett möte för näringsidkare och ett för konsumenter. Vilket/a datum genomfördes Reko mötet föregående år? i Helsingborg, i Ängelholm. Hur många personer deltog vid ovanstående Reko möten? Ort Konsumenter Näringsidkare Helsingborg Ängelholm Hur kommunicerar ni med era kunder? Vi kommunicerar med våra kunder på många olika sätt, bl.a. Personliga möten. Webbaserad kund specifikation - Mina sidor Webbadress Forum för fastighetsägare, frukostmöten Facebook svarar på frågor, synpunkter Kundservice kontakter genom mail och telefoni Bloggar Rekomöten Torgmöten Servicebesök, 38 % av våra privatkunder har serviceavtal Kundmätningar Hur ofta mäter ni kundnöjdheten, dvs. genomför NKI-undersökningar? Vi utför mätning 1 gång per år. När gjordes den sista mätningen? Senaste mätningen gjordes under november- december Kommentar/beskrivning av mätningen/-arna: NKI är en del av större mätning kallad SKI.

8 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) Kvalitetspåverkande störningar Vi informerar genom: Vår hemsida Meddelande direkt till berörda fastighetsägare Meddelande i trappuppgångar för hyresgäster Tidningar och radio

9 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) VÅRT MILJÖARBETE Utsläppen från vår energiproduktion regleras dels av myndigheternas gränsoch riktvärden, dels av vår egen miljöpolicy. Tack vare en övergång till bränslen med lägre miljöpåverkan plus effektivare rening ligger vi konstant under gräns- och riktvärdena. Med hjälp av nya tekniker och en allt mer miljövänlig bränslemix ska vi även i fortsättningen bidra till en miljöeffektiv energiproduktion. Utsläpp till luft Miljöpåverkan redovisas som resursanvändning, klimatpåverkan och andelen fossilt bränsle i produktionen. Resursanvändning mäts i primärenergifaktor. Ordet primärenergi står för den energi som finns som naturresurs och som inte har omvandlats av människan. Träd, sol, vatten, vind, kol och olja är primärenergi när de används för att göra el, värme, kyla eller drivmedel. Begreppet primärenergi används för att värdera energiflödet i hela kedjan, från energikälla till glödlampa eller värmeelement. Primärenergifaktorn visar hur effektivt ett system är. Ju lägre siffra desto bättre. Helsingborg Ängelholm Resursanvändning (Primär energifaktor ) Klimatpåverkan (förbränning) Klimatpåverkan (transport och produktion av bränsle) CO2 ekv/ kwh CO2 ekv/ kwh 0,20 0,23 Andel fossila bränslen 9 % 5 % 28g 10g 58g 7g Miljövärdena är beräknade enligt överenskommelsen i Värmemarknadskommittén om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme.

10 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (10) Mål och rutiner i miljöarbete Öresundskraft har med hjälp av ett stort miljöengagemang och ett målmedvetet miljöarbete kunnat förbättra koncernens miljöprestanda under de gångna åren. Miljöfrågorna har fått ökad tyngd och i många beslut är miljön lika viktig som teknik och ekonomi. Miljö-och kvalitetsarbetets ambition och organisation finns inarbetat i Öresundskrafts miljö- och kvalitetsledningssystem. Öresundskraft AB är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 samt miljöstandarden ISO 14001:2004. Certifieringen innebär bland annat att Öresundskraft regelbundet granskas av utomstående kvalitets- och miljörevisorer. VÅRT REKOARBETE Rekoutbildad personal Öresundskraft har för närvarande 1 person som har genomgått Svensk Fjärrvärmes grundläggande utbildning för Reko fjärrvärme. Planer för rekoarbetet Vi inför en ny prismodell under 2012 för fjärrvärme. Den skall så långt som möjligt återspegla kostnaderna för att långsiktigt producera och distribuera fjärrvärme. Inför införandet sker informationskampanjer genom brevutskick, frukostmöten, torgmöten, kundbesök, kundtjänst och säljare som svarar på telefon- och mailfrågor, information finns även på vår hemsida Öresundskraft har under 2012 tillsammans med olika kundorganisationer i Helsingborg och Ängelholm arbetat fram en ny prispolicy avseende fjärrvärme för näringsverksamhet som anger prisutvecklingen 2 år framåt, samt inriktning för det tredje året.

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Postadress 115 77 Stockholm Telefon/utland 020-46 00 00 +46 278 276 96 Epost/hemsida

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Publiceringsdatum: 2011-08-24 Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (12) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme är

Läs mer

Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER

Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Innehållsförteckning 1. Reko fjärrvärme... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Omfattning... 4 1.3. Syfte... 4 1.4.

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell.

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2013-09-04 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2014-2016 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2014-2016... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Falu Energi & Vatten vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år

Läs mer

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme PM Ragnar Hörndahl 2014-03-20 Prisdialogen 2014 Prisändringsmodell för Fortum Värme Heat Org.nr 556016-9095 MomsNr SE556016909501 Säte Stockholm AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad PM 1 (18) 1 INLEDNING...

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

Prisändringsmodell. avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare

Prisändringsmodell. avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare Prisändringsmodell avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare Innehåll Inledning... 1 1. Prispolicy... 1 2. Prisändring och prisprognos... 4 3. Prisstruktur... 4 4. Fjärrvärmens kostnader... 8

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR 2007:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax:

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs järnvägen

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer