Ägardirektiv för Övik Energi AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägardirektiv för Övik Energi AB"

Transkript

1 Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet; att inköpa, producera, distribuera och försälja energi och energitjänster, att bedriva bredbandsverksamhet, att i erforderlig omfattning anskaffa, äga och förvalta anläggningar, fastigheter och utrustningar, att i för verksamheten förenlig omfattning äga aktier och andelar i bolag inom verksamhetsområdet. 2. Ändamålet med bolagets verksamhet (att uppnå) Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att medverka till att uppfylla kommunens vision och mål att regionen ska växa, utvecklas och vara attraktivt att leva och verka i för människor och näringsliv. I detta ingår att tillhandahålla en optimal infrastruktur för energiförsörjning och bredbandsverksamhet. Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som främjar långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som ekologisk. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets ägare, Rodret AB 3. Precisering och förtydligande rörande bolagets verksamhet Bolaget ska drivas på ett affärsmässigt sätt med hänsyn till det kommunala föremålet och ändamålet med bolagets verksamhet. Övik Energi ska i första hand agera inom kommunens gränser vad gäller sitt uppdrag. Så långt affärsmässigt bör bolaget erbjuda och leverera sina produkter till alla delar av kommunen. Övik Energi ska erbjuda och med hög leveranssäkerhet, leverera hållbara energi- och bredbandslösningar till konkurrenskraftiga priser. Bolaget skall i första hand fokusera på infrastruktur i form av nät och produktion. 1

2 Bolaget har rätt att, på affärsmässiga villkor och kommersiell basis, erbjuda och utföra såväl energitjänster som entreprenader inom ramen för bolagets verksamhetsområden. Företaget ska med sin kompetens medverka till att använd primärenergi används så effektivt som möjligt både inom bolaget, hos kunderna och i kommunen som helhet. Bolagets primära energikällor skall främst utgöras av inhemska och förnyelsebara bränslen och spillenergi. Bredbandsnätet ska vara öppet för alla tjänsteleverantörer. Bolaget ska medverka i främjandet av utvecklingen av förnyelsebara bränslen och bioraffinaderiprocesser. Engagemanget bör fortlöpande prövas vad gäller omfattning, resurser och tidshorisont och karakteriseras av initiativ till och uppstart av processer. Bolaget ska aktivt följa den generella utvecklingen av branschen, hålla sig uppdaterad och kontinuerligt ta under överväganden vilka förändringar som krävs eller är lämpliga. 4. Ägarpolicy Av kommunfullmäktige antagen ägarpolicy för kommunägda bolag gäller för bolaget och ska fastställas på bolagsstämma för att få rättsverkan. 5. Kommunfullmäktiges Mål och vision Kommunfullmäktige antar för varje mandatperiod Mål och vision för kommunen. Bolaget har att inarbeta dessa i sina planer. 6. Affärsplan Bolaget har att upprätta treåriga affärsplaner för sin verksamhet. 7. Internkontroll och riskhantering Bolaget ska ta hänsyn till kommunens reglemente/tillämpningsanvisningar för intern styrning och kontroll. Bolaget ska arbeta med att identifiera, analysera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin verksamhet genom systematisk intern kontroll. 2

3 8. Samverkan Bolaget är en resurs för hela kommunala koncernen. Bolaget har att samverka med kommunen och kommunala bolag i frågor och ärenden som kan bli aktuella och bolaget kan spela en roll i. Ibland kan det enskilda bolagets intressen komma att avvägas gentemot koncernens intressen. Bolaget ska genom olika aktiviteter knutna till bolagets verksamhet och i samverkan med andra regionalt och nationellt marknadsföra regionen och Örnsköldsvik som en attraktiv kommun att bedriva företag, bo och verka i. Vidare har bolaget att samverka med näringslivet, organisationer och föreningar i regionen. 9. Ekonomiska mål Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Bolagets årliga mål avseende resultatkrav ska ha sin utgångspunkt från ovanstående med beaktande av det avkastningskrav som ägaren ställer. Resultatkravet avser exkl resultatandel intressebolag, koncernmässiga poster, reavinster. Moderbolaget har fastställt ett avkastningskrav på; - minst 5 % på sysselsatt kapital till 2016, med målsättning att uppnå minst 5,5 % på inom en 5-års period, dvs till Avkastningskravet kan komma att omprövas om förutsättningarna för dessa ändras. 10. Kapitalförvaltning Bolaget ingår i Örnsköldsviks Kommuns Internbank och ska ta hänsyn till vad som stadgas i Örnsköldsviks Kommuns Finanspolicy samt Finansinstruktion för helägda bolag antagits av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. 11. Underställningsskyldighet Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Här avses t.ex. att bilda eller köpa bolag, köpa eller sälja stora fastighetsbestånd, köpa aktier i andra bolag vilket är av principiell betydelse eller av större vikt. 3

4 En större investering (>10mnkr) ska i de fall den är utöver beslutad investeringsram godkännas av Rodret. 12. Verksamhets- och ekonomisk rapportering Budget Bolaget ska till Rodret under hösten lämna drifts- och investeringsbudget för nästkommande år och plan för ytterligare två år. Vid samma tillfälle ska även aktuell prognos för innevarande år redovisas. Delårsuppföljningar Ackumulerad månadsuppföljning per sista februari, samt tertialuppföljningar per sista april och sista augusti redovisas till Rodret. Bokslut Bolagets bokslut redovisas till Rodret. Mål Bolaget ska med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål till Rodret senast i samband med bokslutsrapportering, redovisa mål för sin verksamhet kommande år, samt måluppfyllelse föregående år. Övrigt Bolaget ska till Rodret i samband med budget lämna behov av intern låneram för kommande år. Bolaget ska i samband med bokslut till Rodret lämna underlag i enlighet med den av Kommunfullmäktige antagna ägarpolicyn. Särskilda anvisningar utformas i samband med respektive rapporteringstillfälle. 13. Personalpolitik Den av Kommunfullmäktige antagna personalidén ska tillämpas. En enhetlighet ska finnas när det gäller synen på anställningsförmåner. Skillnader i lönenivån för likvärdiga befattningar i kommunen och de kommunala bolagen, bör inte förekomma om den inte är föranledd av arbetstagarens prestation och duglighet eller av marknadsmässiga skäl. Likartade anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall eftersträvas inom kommunkoncernen. Vid anställning av VD samt vid ändring av lön och/eller andra anställningsvillkor för VD, ska samråd ske med Rodrets VD. 4

5 14. Extraordinär händelse och höjd beredskap Krisledningsnämnden har med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning rätt att i tillämpliga delar överta hela eller delar av bolagets verksamhetsområden. 15. Riktlinjer för representation Av kommunfullmäktige antagna regler för representation gäller för bolaget. 16. Ägardirektivet Ägardirektivet ska fastställas på bolagets bolagsstämma för att få rättsverkan. Beslut i Rodrets styrelse är att betrakta som ägardirektiv. 5

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen.

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (30) 2014-02-10 Ks 7. Ägardirektiv 2014 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor.

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor. Ägardirektiv för Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trosa Fibernät AB, 556793 1711, nedan kallat bolaget/trofi och är antagna av kommunfullmäktige i Trosa kommun den 2014 03 12, 20, och fastställda

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma.

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma. SLUTDOKUMENTT 2012-12-20 1(2) För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Ägarstyrning av de kommunala företagen och fullgörande av uppsiktsplikten Vi har i egenskap av

Läs mer

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv Elnät AB Detta ägardirektiv avser Elnät AB, (556011-5510), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med s företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB)

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2008, 21. Ändring beslutad

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB Ansvarig Jonas Rydberg Upprättad av Tomas Carvonen Berörda verksamheter ÖGRAB, ledningsstöd och service Faställd datum KF 2014-03-20 19 Dokumentnamn Ägardirektiv ÖGRAB Diarienummer KS 2013/693.007 ÄGARDIREKTIV

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Fastställda av Kommunfullmäktige 2013-04-16, 34 Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Kommunstyrelsen 1 ( I) Landskrona stod Datum 2015-05-15 Handlägga re Christian Alexandersson Kommunstyrelsen Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-09

Läs mer