Fingrid. Kraft med ansvar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fingrid. Kraft med ansvar."

Transkript

1 Fingrid. Kraft med ansvar.

2 Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Samhället fungerar med el. Fingrid Oyj är det företag som svarar för att elöverföringssystemet fungerar i Finland. Stamnätet är huvudnätet för elöverföringen dit huvudsakligen stora kraftverk och fabriker samt regionala distributionsnät är anslutna. I stamnätet som Fingrid äger i Finland ingår cirka kilometer kraftledningar på 400, 220 och 110 kilovolt, över hundra elstationer samt reservkraftverk som behövs vid allvarliga störningar i elsystemet. Finlands elsystem ingår i det samnordiska elsystemet. Det samnordiska elsystemet är anslutet till det mellaneuropeiska systemet med likströmsförbindelser. Dessutom finns det likströmsförbindelser från Finland till Ryssland och Estland. Fingrid ser till att Finland har störningsfri elförsörjning nu och i framtiden. Vi deltar i det gemensamma klimat- och energiarbetet i EU genom att stärka stamnätet med tanke på nya energilösningar. Vi bygger under innevarande årtionde ytterligare cirka kilometer kraftledning och mer än tio nya elstationer. Därmed medverkar vi till att utveckla det finländska samhället och öka välfärden för alla finländare. Vi bidrar till en fungerande elmarknad. En effektivt fungerande sameuropeisk elmarknad som intressenterna litar på är även en fördel för konsumenterna. Kartan Karttakeskus Oy, Helsingfors 2 3

3 Konsumenterna, även småkonsumenterna, kan köpa sin el av vem som helst som säljer el. Fingrid verkar i kärnan av det finländska samhället. Vår verksamhet påverkar varje finländares vardag. Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. En av de grundläggande förutsättningarna för samhällets verksamhet och näringslivets konkurrenskraft är pålitlig elförsörjning. Den öppna elmarknaden garanterar ett rimligt pris på el. Priset bestäms på elbörsen efter utbud och efterfrågan. Elbörsens andel av elektriciteten som förbrukats på den nordiska elmarknaden är cirka 70 procent och resten av handeln är bilateral. Konsumenterna, även småkonsumenterna, kan köpa sin el av vem som helst som säljer el. Marknadsmekanismen är även avsedd att säkerställa att elen räcker till. Elöverföringen är en reglerad verksamhet som är avskild från elhandeln. Den sköts av nätbolag som övervakas av myndigheter. Nätbolagens verksamhet avgör hur högklassig och störningsfri el konsumenterna får. Huvudkomponenterna i elöverföringssystemet är stamnätet, förbindelserna till grannländerna och distributionsnäten. Stamnätet är ett landsomfattande högspänningsnät som stora kraftverk och fabriker samt distributionsnät är anslutna till. Distributionsnäten är regionala och lokala som överför el till konsumenterna. De är även kopplade till lokala kraftverk. Det finns cirka hundra distributionsnätsföretag. Utlandsförbindelserna är förbindelser mellan stamnäten i grannländerna. De nordiska stamnäten och förbindelserna mellan dem utgör ett sammankopplat överföringssystem och således en grund för den nordiska elmarknaden. Fingrid äger stamnätet i hela Finland samt alla viktiga utlandsförbindelser från Finland till andra nordiska länder samt Estland och Ryssland. 4 5

4 Teknisk kompetens är grunden för ett pålitligt stamnät. Driftsäkerheten får inte svikta. Det landsomfattande elsystemet som länkas samman av stamnätet utgör den mest omfattande och effektmässigt mest betydelsefulla nationella infrastrukturen. Nätet måste ha bra driftsäkerhet eftersom störningar i värsta fall påverkar hela landet. Stark teknisk kompetens och framsynta nätbyggare har lagt en god grund för stamnätets utveckling och underhåll som ingår i Fingrids grundläggande uppgifter. Cirka 75 procent av all el som förbrukas i Finland går via stamnätet. Fingrid överför el varje sekund från producenterna till distributionsnäts- och industriföretag. Över hundra kunder har anslutit sig till stamnätet. Fingrid håller stamnätet i gott skick och bygger ett nytt nät för kundernas kommande behov. Bolaget bygger under innevarande årtionde ytterligare cirka kilometer kraftledning och mer än tio nya elstationer på olika håll i Finland. De största utmaningarna för stamnätets driftsäkerhet gäller tillväxten av vårt lands kärnkraftsproduktion och de förändringar i elektricitetens produktionsstruktur som energi- och klimatstrategin för med sig. Även den snabbt avancerande integreringen av den europeiska elmarknaden förutsätter ett tekniskt starkt nät som är i gott skick. Fingrid har sedan länge varit ett av världens bästa stamnätsbolag; bland annat verksamhetens kostnadseffektivitet och nätets driftsäkerhet ligger på toppnivå enligt internationella jämförelsestudier. Fingrid utvecklar elöverföringstekniken och upprätthåller specialkunnandet om stamnätsverksamhet i Finland. 6 7

5 Resultaten av de årliga kundenkäterna visar att Fingrids verksamhet betraktas som ansvarsfull. Fingrid ansvarar för att elsystemet i hela landet fungerar. Vi ser till att Finland får störningsfri elförsörjning. Fingrid ansvarar för att elsystemet fungerar på landsnivå. Bolaget övervakar kraftsystemet dygnet runt. Kraftsystemet är planerat så att det hela tiden tål värsta möjliga enskilda fel utan omfattande elavbrott. Fingrids nät har under de senaste åren endast orsakat ett par minuters elavbrott per år. Storavbrott som mörklägger hela landet har inte inträffat på mer än 30 år. Ledningskonstruktionerna och röjningar av ledningsområden säkerställer att träd inte faller över ledningarna. Inte ens hårda stormar orsakar således störningar i elöverföringen i stamnätet. I händelse av störningar har Fingrid snabbstartande reservkraftverkskapacitet som motsvarar Finlands största kärnkraftverksenhet. Anordningarna som används är säkra och trygga. Bolaget sörjer för att uppehålla den höga yrkeskompetensen hos sin personal. Framåt på den europeiska elmarknaden. Genom att främja verksamheten på elmarknaden vill Fingrid säkerställa att finländarna även i fortsättningen får så förmånlig el som möjligt. I och med att elmarknaden utvidgas är Finland i allt större grad med i den alleuropeiska utvecklingen inom branschen. Fingrid ser till att Finlands utlandsförbindelser har tillräckligt med överföringskapacitet för marknadens behov. Bolagets mål är att främja verksamhetsmöjligheterna på den nordiska marknaden och delta aktivt i utvecklingen av den europeiska elmarknaden, men ändå trygga de nationella fördelarna. Från Finland finns det fyra sjökabelförbindelser till utlandet: Fenno-Skan 1 och 2 till Sverige samt EstLink 1 och 2 till Estland. EstLink 2 som togs i drift 2014 kopplade den baltiska elmarknaden ännu tätare till den nordiska marknaden. 8 9

6 Miljöaspekterna har en viktig plats i all vår verksamhet. Vi deltar i det europeiska klimatarbetet. Stamnätet spelar en viktig roll när Finland strävar efter att minska sina koldioxidutsläpp och öka andelen förnybara energikällor i sin elproduktion enligt EU:s energi- och klimatmål. Genom att säkerställa tillräcklig överföringskapacitet i sitt nät även i framtiden skapar Fingrid förutsättningar för att bygga nödvändig produktion utgående från baskraft och förnybara energikällor. Målet med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och andra miljöutredningar är att ledningarna ska placeras så bra som möjligt i miljön. När ledningssträckorna planeras säkerställer vi att myndigheterna, markägarna och övriga grannar till kraftledningen ges möjlighet att få tillräckligt med information och interaktiv samverkan med våra experter. Respons kan ges på kraftledningsprojekten på vår webbplats där det även finns information om dem. De nuvarande ledningssträckorna ska om möjligt utnyttjas genom att nya ledningar byggs i anslutning till dem. Miljöfrågor är ett av prioritetsområdena i bolagets undersöknings- och utvecklingsarbete. Under de senaste åren har vi aktivt utrett bland annat hur naturvärden på ledningsområdena kan utnyttjas. Fingrid ser noga till att bolagets utrustning inte orsakar utsläpp i marken, luften eller vattnet som bryter mot bestämmelserna. Mer information om Fingrid och kontaktpersonerna för olika verksamhetsområden finns på vår webbplats på adressen fingrid.fi. Fingrids ansvar för elsystemets funktion förutsätter att ledningar och elstationer kan byggas efter behov även framöver

7 FINGRID OYJ Bleckslagarvägen 21, Helsingfors PB 530, Helsingfors Telefon Fax fingrid.fi

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Elnät i norra Sverige, Finland och Norge

Elnät i norra Sverige, Finland och Norge Elnät i norra Sverige, Finland och Norge Sverige är ett långt land där produktionen av el främst sker i norr och elförbrukningen i söder. Elen måste därför transporteras långa sträckor. Över hela landet

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 4 kap. 6 naturgasmarknadslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om el- och naturgasmarknaden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition förslås att det ska stiftas en elmarknadslag,

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

En ansvarsfull framtid energi, miljö, samhälle

En ansvarsfull framtid energi, miljö, samhälle En ansvarsfull framtid energi, miljö, samhälle Mot en trygg och välmående framtid Grunden för ett tryggt välfärdssamhälle byggs i dag. De energibeslut som fattas nu har avgörande betydelse för hur vi lyckas

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄT ÅRSREDOVISNING JANUARI DECEMBER 2010: än 2009, 1 276 Mkr. Koncernens. drygt 50 procent

SVENSKA KRAFTNÄT ÅRSREDOVISNING JANUARI DECEMBER 2010: än 2009, 1 276 Mkr. Koncernens. drygt 50 procent SVENSKA KRAFTNÄT ÅRSREDOVISNING JANUARI DECEMBER 2010: Årets resultat uppgick till 773 Mkr Överföringen på stamnätet ökade med 6 procent Något lägre investeringstakt 2010 än 2009, 1 276 Mkr Koncernens

Läs mer

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Sverige utan kärnkraft ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Innehåll Sammanfattande slutsatser 3 Det energipolitiska valet 2010 4 Kärnkraften - nästan halva elen 5 Tre saker vänsterpartierna

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

TEN-E. Ett utbyggt och integrerat elnät konsekvenser för Norr- och Västerbotten. Av Johan Leymann Handledare: Mona Mansour Höstterminen 2012

TEN-E. Ett utbyggt och integrerat elnät konsekvenser för Norr- och Västerbotten. Av Johan Leymann Handledare: Mona Mansour Höstterminen 2012 TEN-E Ett utbyggt och integrerat elnät konsekvenser för Norr- och Västerbotten Av Johan Leymann Handledare: Mona Mansour Höstterminen 2012 1 Innehåll TEN-E... 1 Ett utbyggt och integrerat elnät konsekvenser

Läs mer

Avregleringen av sex marknader

Avregleringen av sex marknader 2004:28A Avregleringen av sex marknader Del II, Kartläggningar Följande sex kartläggningar av den politiska beslutsprocessen på de studerade marknaderna skiljer sig något från varandra. Detta hänger bl.a.

Läs mer

Svenska Kraftnät Årsredovisning 2003

Svenska Kraftnät Årsredovisning 2003 Svenska Kraftnät Årsredovisning 2003 Kort om år 2003 Driften under året Inmatad energi på stamnätet uppgick till 117,7 (125,2) TWh*. Elavbrottet den 23 september orsakade ett bortfall i elleveranser på

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS TAL VID BOLAGSSTÄMMAN 2005

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS TAL VID BOLAGSSTÄMMAN 2005 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS TAL VID BOLAGSSTÄMMAN 2005 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar. Ärade aktieägare. Denna bolagsstämma är unik. För det första visade Fortum i fjol det bästa

Läs mer

VITBOK FORUM. för en fungerande gemensam nordisk elmarknad FÖR GEMENSAM NORDISK ELMARKNAD

VITBOK FORUM. för en fungerande gemensam nordisk elmarknad FÖR GEMENSAM NORDISK ELMARKNAD 65 svenska elnäts- och elhandelsföretag har bildat Forum för gemensam nordisk elmarknad. Gemensamt för dessa små eller medelstora företag är att deras viktiga och samhällsnyttiga roll hotas. Beslut ska

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande Ny energi En rapport över förnybara energiformer och energisparande Sammanställd av sfp:s delegation för miljö- och framtidsfrågor 2000-2001 Innehållsförteckning: Förord 1. Inledning 1.1 Finlands mijlöprofil

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 augusti 2013 588/2013 Elmarknadslag Utfärdad i Helsingfors den 9 augusti 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: RP 20/2013 EkUB 17/2013

Läs mer

Elmarknaderna runt Östersjön. ? OiSTRi&UTJON OF THiS DOCUMENT IS UNUMT MASTER. Närings- och teknikulvocklingsverket 131995:10

Elmarknaderna runt Östersjön. ? OiSTRi&UTJON OF THiS DOCUMENT IS UNUMT MASTER. Närings- och teknikulvocklingsverket 131995:10 Elmarknaderna runt Östersjön? OiSTRi&UTJON OF THiS DOCUMENT IS UNUMT MASTER Närings och teknikulvocklingsverket 131995:10 Elmarknaderna runt Östersjön B 1995:10 Närings och leknikutvecklingsverket 117

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser för smarta elnät

Risk- och sårbarhetsanalyser för smarta elnät UPTEC STS12 007 Examensarbete 30 hp Maj 2012 Risk- och sårbarhetsanalyser för smarta elnät Stefan Bengtlars Emma Lidén Abstract Risk- och sårbarhetsanalyser för smarta elnät Risk and Vulnerability Analyses

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Informationen kan skickas via mail, kan läggas upp på Cursnet och kan delges till andra organisationer. Riskbild Stockholm Nulägesanalys av den finansiella sektorns beroende till infrastrukturen i Stockholmsområdet

Läs mer

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 6 O 1 4 oktober 2004 Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är eniga om en strategi

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

En djupdykning in i badanläggningens värme. Fokus på elpriset. Klimatförändringen kommer världen ska räddas

En djupdykning in i badanläggningens värme. Fokus på elpriset. Klimatförändringen kommer världen ska räddas Fokus på elpriset Klimatförändringen kommer världen ska räddas Fortum 1 2007 Energisektorn som investeringsobjekt? En djupdykning in i badanläggningens värme 15 18 Dags för åtgärder Europa har verkligen

Läs mer

FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012

FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012 Börsmeddelanden 1 (11) FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012 Ekonomiskt resultat Koncernens omsättning i juli september uppgick till 106 miljoner euro (88 miljoner euro under motsvarande period

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Svenska Kraftnät Årsredovisning 2002

Svenska Kraftnät Årsredovisning 2002 Svenska Kraftnät Årsredovisning 2002 Vårt uppdrag Detta är Svenska Kraftnät Erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet. Utöva systemansvaret kostnadseffektivt. Främja en öppen

Läs mer