Vindkraftsutbyggnad i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraftsutbyggnad i Sverige"

Transkript

1 Vindkraftsutbyggnad i Sverige Förutsättningar och prognos Balingsholm 1 oktober 2014 Tomas Hallberg Svensk Vindenergi

2 Förutsättningar och prognos Kontrollstation 2015 Elcertifikat EU:s 2030-ramverk Stamnät och utlandsförbindelser Tillstånd Prognos

3 Kontrollstation 2015 Den tekniska justeringen handlar inte om ytterligare stöd till förnybar elproduktion. Kvotjusteringarna som Energimyndigheten föreslår är nödvändiga för att klara utbyggnadsmålet till Utan de föreslagna kvotjusteringar finns en tydlig risk att målet på 26,4 TWh till 2020 inte nås och att Sverige därmed inte uppfyller sitt åtagande i avtalet med Norge.

4 Elcertifikat Långsiktighet i stödsystem är centralt för investeringsviljan i förnybar elproduktion. En oförändrad utbyggnadstakt för den förnybara elproduktionen inom ramen för elcertifikatsystemet, jämfört med åren , skulle innebära cirka 57 TWh år En ökad målsättning till 60 TWh år 2030 är ambitiös men fullt möjlig.

5 EU:s 2030-ramverk EU bör behålla den nuvarande ordningen med tre klimat- och energimål. Påståendet att ett bindande förnybarhetsmål riskerar att bli så högt att den svenska kärnkraften måste fasas ut i förtid är felaktigt. Förnybarhetsmålet mäts som en andel av energianvändning, inte -tillförsel. Med tillräcklig exportkapacitet kan vi tillföra så mycket icke-förnybar energi vi vill, och fortfarande uppnå förnybarhetsmålet.

6 Vad ska det beslutas om? Riktlinjer/mål för EU:s energi - och klimatpolitik till 2030 EU2020 Minska utsläppen av växthusgaser med 20% EU2030 (förslag, presenterades 22/01/2014) Minska utsläppen av växthusgaser med 40% Öka andelen förnybar energi till 20% (med individuella nationella bindande mål och handlingsplaner) Öka andelen förnybar energi till 27% (bindande endast på EU-nivå) Öka energieffektiviseringen med 20% (frivilligt) Inget energieffektiviseringsmål

7 Argumenten? De som är emot Minskad konkurrenskraft EU:s höga energipriser vilket man skyller på det förnybara Minskad leveranssäkerhet - förnybart trycker undan stabil kraftproduktion ( driver på en förtida utfasning av kärnkraften ) Flera mål minskar effektiviteten i utsläppshandelssystemet De som är för. Försörjningstrygghet EU importerar 2/3 av sitt gasbehov Ökad konkurrenskraft en ökad andel förnybart skulle minska EU:s sårbarhet mot volatila bränslepriser Vind och gas kompletterar varandra mycket väl. Mer vindkraft minskar prisfluktuationer. Gas kan användas när det inte blåser. Beslut om att fasa ut kärnkraft och olönsamma kol/gaskraftverk. Totalt sett 150 GW fram till Grön tillväxt

8 Vad händer nu? April-sept 2014: EC snickrar på olika governance structures Våren 2015: EC presenterar ett lagförslag 2016: Slutligt beslut? okt 2014: EU:s ledare fattar beslut om övergripande mål 2015: EP godkänner förslaget. Kan ta tid och ändringar kan förekomma.

9 Stamnätet Det finns två områden relaterade till stamnätet som kan hota måluppfyllelsen inom elcertifikatsystemet till 2020 och ett eventuellt nytt mål till 2030: Otillräcklig överföringskapacitet Höjd inmatningstariff

10 Överföringskapacitet Svenska Kraftnät planerar utifrån antagande om 11 TWh vindkraft 2020 och TWh vindkraft TWh passeras TWh nås under SvK planerar tekniska åtgärder, t.ex serieshuntkompensering av snitt ett och två. Dessa kommer varken vara tillräckliga eller hinna realiseras i tid för att undvika inlåsningseffekter utifrån den mängd vindkraft som är på väg att installeras norr om snitt två.

11 Höjd stamnätstariff Enligt SvK:s investerings- och finansieringsplan förväntas avgiften att höjas kraftigt 2016 och 2017 (15 % per år). På grund av den geografiska differentieringen av stamnätstariffen slår sådana höjningar extra hårt mot investeringar norr om snitt två. Den övervägande anledningen till att tariffen höjs är det eftersatta underhållet, snarare än utbyggnaden av förnybar elproduktion.

12 Stamnätet För att minska risken att elnäten begränsar möjligheten till måluppfyllelse i elcertifikatsystemet måste Svk tidigarelägga planen på en ny ledning från elområde ett till tre (genom snitt ett och två) för driftsättning senast år 2020.

13 Utlandsförbindelser 2012 >2025

14 Utlandsförbindelser En kombination av höjda ambitioner för förnybar elproduktion och inbromsning av marknadsintegrationen kan leda till långa perioder med inlåst kraft, vilket skulle få stora lönsamhetskonsekvenser för all elproduktion i det nordiska kraftsystemet. En mer integrerad elmarknad skulle innebära direkta inkomster genom export av el samtidigt som svenska elkonsumenter och svensk industri skulle få lägre elpriser än de länder vi exporterar till.

15 Utlandsförbindelser Importera kraft på natten, spara vatten i reservoarer Elpris Europa Norden De termiska systemen i Europa har lägre elpriser på natten. Norden har stabila priser under hela dygnet. Exportera kraft under dagen när priset på kontinenten är högre Ökar värdet av den nordiska kraftproduktionen Ökar försörjningstryggheten, särskilt under år med låg nederbörd

16 Tillstånd - goda vindlägen Vindkraft behövs för att bromsa klimatförändringarna samtidigt som den tryggar energiförsörjningen och kan bidra till sänkta elpriser. Goda vindresurser är en förutsättning för en affärsmässig och hållbar tillväxt av vindkraften i det svenska energisystemet. När vindkraften byggs i goda vindlägen minskar dess miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, den blir ekonomiskt konkurrenskraftig och kostnaderna kan hållas nere för konsumenterna.

17 Hinder för utbyggnad Det finns en oroande tendens att myndigheternas krav på lokalisering av vindkraft till platser utan motstående intressen blir allt starkare. Om vindkraften förpassas till sämre vindlägen så innebär det fördyringar av projekt, sämre ekonomi, högre elpris för konsumenterna och att vindkraftens miljöpåverkan blir större.

18 Hinder för utbyggnad Försvarsmakten Kommunalt veto Artskydd Risk att anläggningarna inte lokaliseras till de miljö- och resursmässigt bästa platserna!

19 Försvarsmakten Försvarets stoppområden MSA-ytor vid flygplatser Skjut- och övningsfält Väderradar

20 Kommunalt veto Användandet av det kommunala vetot är inte förenligt med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning. Sverige har en lag som tillåter godtyckliga beslut, innebär obefintlig förutsägbarhet, ger utslag som inte kan överklagas och som leder till att kommuner begär ersättning för att bevilja en ansökan.

21 Artskydd Bedömningarna utgår inte längre från risk för påverkan på fågelbestånd utan från vad som lokalt bedöms vara viktiga fågellokaler och schablonmässiga skyddsavstånd till enstaka fåglar. Artskyddsförordningen måste ses över, justeras och anpassas till gällande EU-rätt.

22 Vindkraftsutbyggnad 2014 Totalt vid utgången av 2013 Vindkraftverk: stycken Effekt: MW Årsproduktion: 9,9 TWh Helårsproduktion: 10,7 TWh. Tillkommande effekt under 2014 Kvartal 1: 105 MW (utfall) Kvartal 2: 249 MW (utfall) Kvartal 3: 370 MW (prognos) Kvartal 4: 253 MW (prognos) Totalt = 977 MW Totalt vid utgången av 2014 (prognos) Vindkraftverk: stycken Effekt: MW Årsproduktion: 11,7 TWh Helårsproduktion: 13,3 TWh

23 Projektstatus per I drift På land Till havs Totalt Antal vindkraftverk Effekt (MW) Under byggnation På land Till havs Totalt Antal vindkraftverk Effekt (MW) * Med alla tillstånd På land Till havs Totalt Antal vindkraftverk Effekt (MW) * Under tillståndsprövning På land Till havs Totalt Antal vindkraftverk Effekt (MW)

24 Vindkraft i Sverige ,4 15,4 13,8 9,9 11,7 6,1 7,4 0,5 0,6 0,6 0,9 0,9 1 1,4 2 2,5 3,

25 Vi ses på Vind! Vind 2014

26 Tack! Tomas Hallberg Kebnekaise Midsommarafton 2014

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Er referens: N2014/734/E Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:123

Regeringens proposition 2014/15:123 Regeringens proposition 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Prop. 2014/15:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Vår syn på vindkraften

Vår syn på vindkraften Vår syn på vindkraften 2013-04-30 Föreningen Svenskt Landskapsskydd 1. Allmänna synpunkter på vindkraften 1.1 Vindkraften och landskapet Våra politiker, myndigheter och även aktörer inom vindkraftsindustrin

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling STAFFAN JACOBSSON FREDRIK DOLFF KERSTI KARLTORP Institutionen för energi

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Utredning av hur utvecklingen av kraftsystemet utanför Sveriges gränser påverkar behovet av smarta elnät i Sverige Slutrapport NEPP report December 213 Rapport till Samordningsrådet

Läs mer

Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07

Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07 Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax: 016-544 22 59 e-post: forlaget@stem.se

Läs mer

Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige

Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Staffan Jacobsson Fredrik Dolff Kersti Karltorp Institutionen för energi

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Näringsutskottets utlåtande 2013/14:NU29 Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens meddelande En

Läs mer