FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON"

Transkript

1 FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON

2 VINDKRAFT I SVERIGE Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en kraftigt ökad utbyggnad av förnybar energi. EU har som mål att 20 procent av energin ska komma från förnybara källor år När målet fördelades ut på medlemsländerna blev Sveriges mål att till 2020 uppnå 49 procent. Sveriges regering har sedan valt att sätta målet 50 procent. För att det målet ska kunna nås spelar vindkraften en mycket betydelsefull roll. Sverige har lite vindkraft om man jämför med de stora vindkraftsländerna i Europa. Det beror inte på att det blåser mindre i Sverige, men här har utbyggnadstakten varit betydligt långsammare än i till exempel Tyskland, Irland och Danmark. En stor del av elproduktionen i Sverige kommer från vattenkraft. Det gör Sverige särskilt lämpligt för en vindkraftsutbyggnad, då vattenkraften kompletterar vindkraften som reglerkraft. Länge ansågs vindkraft vara en dyr energikälla. Idag är läget annorlunda. Teknikutvecklingen har gjort att vindkraften idag är konkurrenskraftig i jämförelse med annan nyproducerad elproduktion när den byggs i goda vindlägen. Vindkraft är en energikälla som producerar el helt utan tillförsel av bränsle eller utsläpp av skadliga växthusgaser. Det är en outsinlig energikälla som starkt bidrar till ett bättre klimat och till att Sverige kan bli energimässigt självförsörjande. Vindkraften lämnar heller ingen miljöskuld till nästa generation. Det finns goda förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft i Sverige, och det finns starka skäl att tillvarata vindkraftens möjligheter. Vindkraft behövs för att bromsa klimatförändringarna samtidigt som den tryggar energiförsörjningen och kan bidra till sänkta elpriser. När vindkraften byggs i goda vindlägen är den ekonomiskt konkurrenskraftig. Den skapar nya jobb och den är en populär energikälla bland allmänheten. Vindkraft och vindenergin har alltså många fördelar!

3 VÅR FILOSOFI VKS Vindkraft Sverige AB arbetar med att uppföra vindkraftsanläggningar för hållbar produktion av el. Då är många faktorer viktiga för att varje vindkraftsprojekt ska bli framgångsrikt på alla områden. Vindläget är en mycket viktig del. Likaså erfarna och kompetenta medarbetare samt goda finansieringslösningar. Givetvis är även miljöhänsyn av stor betydelse för att projektet som helhet ska vara hållbart. VKS Vindkraft Sverige AB bygger långsiktigt. Vårt moderbolag byggde sin och Tysklands första sammanhängande vindkraftpark redan Anläggningen har nyligen förnyats med större vindkraftverk och kan på så sätt fortsätta att leverera förnybar energi under lång tid. I centrum för varje projekt står samspelet mellan ekonomi, miljö och tekniskt kunnande. Inget projekt är det andra likt och det kräver en flexibel och dynamisk organisation som ser möjligheterna och som sporras av utmaningarna. Att förändra Sveriges energiförsörjning är utan tvekan en av de största utmaningar som vi kommer att ställas inför under 2000-talet. Vi brinner för det vi gör och arbetar målmedvetet för att bidra till denna omställning. Sverige har goda möjligheter att producera förnybar energi genom sina rika vindresurser. Låt oss gemensamt ta tillvara på dessa på bästa sätt! Inom vår organisation finns kompetens och kapacitet för projekteringsfasen, byggnationen och för driften när anläggningen står klar. Med fler än 90 uppförda vindkraftparker i Europa och i USA törs vi säga att vi har erfarenhet för att klara av ett vindkraftsprojekts alla faser.

4 VKS VINDKRAFT SVERIGE AB VI ARBETAR MED FRAMTIDENS ENERGI Vår roll på den svenska vindkraftmarknaden är att utveckla, genomföra, sälja och leda vindkraftsprojekt fram till dess att anläggningen producerar energi och kan överlämnas till den slutliga ägaren. Vi har starka ägare i ryggen och den kompetens och finansiella kraft som krävs för att hantera medelstora till stora vindkraftsprojekt över hela landet. VKS Vindkraft Sverige AB ingår i WKN-gruppen och vår huvudägare är WKN AG - en av Europas mest framstående projektörer. Vår andra delägare är Telecontracting Scandinavia AB som är väl etablerade inom svensk vindkraft. Telecon (förkortat) är en av Sveriges ledande leverantörer inom vindmätning och med gedigen kunskap och långvarig erfarenhet av den svenska marknaden. Svenskt entreprenörskap kombinerat med tysk kvalitet och kunskap är vår styrka. Tillsammans med markägare och kunder jobbar vi vidare mot vårt mål. Ett energimässigt hållbart Sverige nu och i framtiden.

5 VÅRA KOMPETENSER PROJEKTPLANERING/UTVECKLING Vi arbetar med tillståndshantering och prövning av områden för vindkraft. Vi genomför vindmätningar och utvärdering av områdets vindresurser för att säkerställa att en vindkraftsetablering på platsen verkligen blir lönsam. Vi undersöker platsers förutsättningar för att se om de är förenliga med vindkraft genom en miljökonsekvensbeskrivning. I en sådan tas hänsyn till naturvärden såsom flora och fauna, kulturvärden, skogsbruk och jordbruk. Allt för att undersöka hur de olika värdena kan tänkas samverka med vindkraften. Vi lägger stor vikt vid noggranna studier i samråd med sakkunniga och kringboende. GENOMFÖRANDE BYGGNATION Under byggfasen kommer WKN-gruppens långa erfarenhet av vindkraftsprojekt till nytta både för parkens ägare, markägare och kringboende. Vi organiserar en optimerad byggnation och montage av varje vindkraftverk. Vi har kunskap att koordinera samverkan mellan nätägare, sakkunniga och de höga krav som ställs på transporter, entreprenörer och myndigheter. Vi anpassar vår organisation efter de förhållanden som råder på varje plats och vid varje byggnation. Inget projekt är det andra likt och varje projekt som genomförs bär med sig sina utmaningar. Alla länder har egna regler för byggnation och människors hälsa och säkerhet. FINANSIERING & DRIFT Våra projekt är väl strukturerade och baseras på ett hållbart affärskoncept. Alla våra projekt genomgår en omfattande ekonomisk analys för att säkerställa minsta möjliga osäkerhet vad gäller både kostnader och intäkter samt analys av produktionen. Budget- och likviditetsplanering genom vindkraftsprojektens samtliga faser. Kapitalanskaffning genom mångårigt samarbete med internationella finansinstitut. Vi erbjuder en långsiktig teknisk och kommersiell förvaltning av projekten. FÖRNYELSE REPOWERING Teknikutvecklingen inom vindkraften har gjort stora framsteg och för med sig att man idag kan byta ut äldre vindkraftverk mot större och mer effektiva verk. Ofta kan flera äldre verk i goda vindlägen bytas ut mot färre antal moderna verk med resultatet att energiutvinningen mångdubblas. I länder där vindkraftverk byggts tidigare sker nu en förnyelse repowering på många platser. Det innebär att redan ianspråktagna platser för vindkraft kan nyttjas mer effektivt och ge större mängd förnybar energi.

6 REFERENSER VKS Vindkraft Sverige AB ingår i WKNgruppen och vår huvudägare är WKN AG - en av Europas mest framstående projektörer med mer än 90 genomförda vindkraftsprojekt att erfarenhetsmässigt luta sig emot. Förutom Sverige och Tyskland är WKN representerat i flera andra europeiska länder samt USA och Sydafrika.

7 LÜBBENAU, BRANDENBURG, TYSKLAND Installerad effekt: 16 MW Turbintyp: 8 x Vestas V90, 2.0 MW Navhöjd på verken: 105 m Rotordiameter: 90 m Driftstart: 03-04/2010 Ägare: Repower AG, Schweiz FRANCOFONTE, SICILIEN, ITALIEN Installerad effekt: 72 MW Turbintyp: 24 x Vestas V MW Navhöjd på verken: 105 m Rotordiameter: 90 m Driftstart: 06/2007 Ägare: Allianz Specialized Investments SNYDER, TEXAS, USA Installerad effekt: 63 MW Turbintyp: 21 x Vestas V90 3,0 MW Navhöjd på verken: 105 m Rotordiameter: 90 m Driftstart: 11/2006 Ägare: Enel North America Inc. HEDWIGENKOOG, UPPGRADERING I SCHLESWIG-HOLSTEIN, TYSKLAND NUVARANDE Installerad effekt: 13.8 MW Turbintyp: 6 x Enercon E-82 Navhöjd på verken: 85 m Rotordiameter: 82 m Driftstart: 07/2010 DÅVARANDE Installerad effekt: 4.25 MW Turbin typ: 10 x Vestas V27 4 x Vestas V39 Navhöjd på verken: 30 m (V27) 40 m (V39) Rotordiameter: 27 m 39 m Driftstart: 1992/1994 Ägare: WKN Windkraft Nord GmbH & Co Windpark Hedwigenkoog KG WKN Windkraft Nord GmbH & Co Windpark Schwalkenstrom KG

8 WKN GRUPPEN BYGGER PÅ ERFARENHET VKS Vindkraft Sverige AB ingår i WKN-gruppen. Inom WKNgruppen har mer än 90 vindkraftsprojekt genomförts, mer än 600 vindkraftverk uppförts och över 1100 MW vindkraftskapacitet installerats. Redan i början av 1990 talet byggde WKN Tysklands första sammanhängande vindkraftpark strax utanför Husum på Nordtysklands västkust och är idag representerade i flera europeiska länder samt i USA och i Sydafrika. Våra kollegor arbetar med vindkraftens alla led dagligen, hos oss finns ett stort kunnande kring vindens krafter och hur vi bäst utvinner energin i den. VKS VINDKRAFT SVERIGE AB Huvudkontor: Strandvägen 169, Motala, Tel vxl , Fax Malmökontor: Mariedalsvägen 50, Malmö E-post: För ytterligare information: Denna broschyr är tryckt av ett Svanen-märkt tryckeri och papperet kommer från ansvarsfullt brukade skogar. Layout & produktion: Göta kommunikation AB. Tryck: DanagårdLitho.

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22 ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Kort om Rabbalshede Kraft 3 VD har ordet 5 Fokusområden 6 Vision, affärsidé och mål 6 Organisation och medarbetare 8 Historik 9 Hållbarhet och miljö 10 Projektportfölj 11 Tre

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16

Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16 Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Vindkraftens lokala nytta

Vindkraftens lokala nytta Modell för delägande och bygdepengar sid 1 (12) Vindkraftens lokala nytta Modell för delägande och bygdepengar, vindkraftens återbäring till bygder. www.helasverige.se Modell för delägande och bygdepengar

Läs mer

Huvudsakliga barriärer ningar. Medel Medel Tillståndsprocessen, allmänhetens acceptans Bioenergi (trädbränsle)

Huvudsakliga barriärer ningar. Medel Medel Tillståndsprocessen, allmänhetens acceptans Bioenergi (trädbränsle) Västra Götaland Regional RES-e karta: Elektricitet från förnybar energi (RES-e) Region Västra Götaland Antal invånare 1 521 895 Storlek (i km²) 24,000 Residensstad Vänersborg Kort beskrivning: Västra Götaland

Läs mer

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA. PM 2014-05-15 2 Sammanfattning Vi har just nu en unik möjlighet att rädda världen från en klimatkatastrof. FN:s klimatpanel visar att

Läs mer

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av bostäder En rapport från Byggnads om klimatpolitiska utmaningar och hur vi kan ta tillvara tyska erfarenheter av energisparlån. 2012 2 Innehåll 1 Sammanfattning och förslag 4 2

Läs mer

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK Årsredovisning 2013 2 AVSNITTSRUBRIK Kalendarium ARISE ÅRSSTÄMMA 2014 Årsstämman hålls den 6 maj i Halmstad EKONOMISK INFORMATION 2014 6 Maj Årsstämma 6 Maj Delårsrapport första kvartalet 18 Juli Delårsrapport

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Vindkraft. Sammanfattning

Vindkraft. Sammanfattning Av: Petter Dyverfeldt och Tomas Westin Vindkraft Sammanfattning Människan har under alla tider utnyttjat vinden som kraft. Från 1271 f.kr. finns en beskrivning från främre Orienten av ett vindkraftverk

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg VIND2010 Programtidningen för Sveriges största vindkraftskonferens 15-17september Svenska Mässan i Göteborg Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar ekonomi sidan 4 Andreas Carlgren och Maud

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

ENERGI Ställningstagande och goda exempel

ENERGI Ställningstagande och goda exempel ENERGI Ställningstagande och goda exempel KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INLEDNING Just nu står vi inför en förändring av energisystemet med nya mönster för produktion och användning av el, höga krav

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer