Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi"

Transkript

1 Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi

2 Storlek E0 2 MW vindkra(verk har en tornhöjd på meter och en rotordiameter på meter De största verk som är i kommersiell dri( i Sverige har e0 100 meter högt torn med en rotordiameter av 100 meter. Det är på 3 MW och producerar cirka MWh per år Det lönar sig a0 bygga flera vindkra(verk i en park då kostnaden för infrastrukturen kan fördelas på flera verk

3 ProdukLon E0 vindkra(verk producerar energi när det blåser mellan ca 4 och 25 meter per se- kund. När det blåser mer stängs vindkra(- verket ned av säkerhetsskäl Man brukar räkna med a0 det blåser Lllräckligt för a0 e0 vindkra(verk ska producera drygt av årets Lmmar, alltså cirka 80 procent av Lden I e0 go0 vindläge på land ger e0 modernt vindkra(verk om 2 MW drygt 6 GWh per år vilket motsvarar elförbrukningen i cirka 250 eluppvärmda villor ElprodukLonen från e0 vindkra(verk ökar med vindstyrkan i kubik.

4 Reglerkra( El förbrukas i samma stund som den produceras När det inte blåser eller när det blåser för mycket kan inte vindkra(en användas Andra energikällor måste då användas Reglerkra(en ska löpande balansera den samlade elproduklonen mot den varierande elförbrukningen

5 Reglerkra( Enligt KTH och Elforsk är det tekniskt möjligt a0 integrera stora mängder vindkra( i det svenska elsystemet. Om man balanserar vindkra(en med va0enkra( skulle man kunna nå upp Lll cirka 15 TWh per år Sverige kommer under de närmaste 10 åren a0 bygga fler elkablar Lll ut- landet, främst Lll Litauen och Tyskland, vilket gör a0 det blir lä0are a0 reglera vindkra(en genom export eller import från utlandet.

6 Utveckling Vindkra(verken blir större och priserna pressas neråt på grund av ökad konkurrens. För 4 år sedan hade verken en effekt på ca 1 MW, för e0 par år sedan var det ca 1,5 MW i år är det ca 2-2,3 MW och trenden är a0 de närmar sig 3 MW I Tyskland är vindkra(verk med en effekt på 6 MW under projektering Det finns även skisser på kra(verk med en effekt på 10 MW inför framlden.

7 Havsbaserad vindkra( E.ON invigde 90 vindkra(verk i havet utanför danska Rödby Parken producerar varje år omkring 800 gigawacmmar dvs ca 9 GWh/verk Havsbaserade vindkra(verk på 3 MW som Va0enfall byggt utanför Kents kust kostade 90 miljoner kronor per verk. Va0enfall planerar för närvarande en vindkra(park Lll havs vid Lillgrund i Öresund. Avsikten är a0 bygga 48 vindkra(verk och kostnaden beräknas Lll 1,5 miljarder kronor, dvs 31 miljoner per verk.

8 Vindkra(utbyggnad i Sverige Sveriges produklon av vindkra( är cirka 6 TWh/år Riksdagen har ange0 planeringsramen a0 Lll år 2020 ska vara möjligt a0 bygga vindkra( för en produklonen på cirka 30 TWh/år Planeringsramen innebär a0 kommunerna ska lägga fast lämpliga områden för en vindkra(- utbyggnad Totalt handlar det om en utbyggnad med vindkra(verk vilket är orealislskt högt Troligen kan vi i realiteten högst nå upp Lll 15 TWh/år

9 Sveriges elproduklon

10 Sveriges ne0oexport och ne0oinport av el

11 ElcerLfikat ElcerLfikatsystemet är e0 marknadsbaserat stödsystem som ska öka produklonen av förnybar el på e0 kostnadseffeklvt sä0. I Sverige ska elcerlfikatsystemet bidra Lll 25 TWh förnybar el från år 2002 fram Lll år Tillsammans med Norge ska y0erligare 13,2 TWh förnybar el produceras mellan åren 2012 och 2020.

12 ElcerLfikat forts. De energikällor som har rä0 a0 Llldelas elcerlfikat är vindkra(, viss va0enkra(, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kra(värmeverk. E(erfrågan på elcerlfikat skapas genom kvotplikt. Den som är kvotpliklg måste köpa en viss andel elcerlfikat i förhållande Lll sin elförsäljning För 2012 är kvotplikten 17,9 % För 2020 är kvotplikten 19,5 %

13 ElcerLfikat forts. För varje producerad MWh förnybar el får producenterna e0 elcerlfikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcerlfikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare Medelpriset 2008 var 247 kronor

14 Vad kostar e0 vindkra(verk? Som riktvärde har man Ldigare räknat med a0 e0 landbaserat vindkra(verk kostar 10 miljoner kronor per MW a0 bygga. En tumregel från Energimyndigheten är nu a0 en investering i vindkra( kostar miljoner kronor per MW när anläggningen är installerad och klar a0 leverera kra( Lll nätet. Naturligtvis är de0a beroende på avstånd Lll nätanslutning och övrig infrastruktur. Va0enfall anger som tumregel 500kr/meter för ledningsdragning

15 Tänkbart vindkra(verk Standardverket idag är på 2,3 MW Har en navhöjd på ca 110 m Kan producera MWh Motsvarar elförbrukningen hos eluppvärmda villor Totalkostnad ca 35 miljoner kronor

16 Projektering och montering Geoteknisk under- sökning som ligger Lll grund för val av fundament Ledningar och kablar skall dras, vägar förbä0ras eller anläggs Kontroll- och transformator- byggnader uppförs E(er a0 e0 fundament gjults ska det härda minst en månad innan vindkra(- verket kan resas Tornet monteras ihop och sä0as på plats Maskinhuset ly(s däre(er på plats och sedan rotorbladen Transformator och kabel fram Lll närmaste anslut- ningspunkt byggs När vindkra(ver- ket är färdigbyggt sker grundliga tester

17 Dri( och underhåll Dri( och underhåll bland annat serviceavtal, markarrenden, an- slutningsavgi(er, försäkringar och administralon av e0 vindkra(verk uppgår årligen Lll mellan 10 Lll 16 öre/kwh

18 Markarrende Det har utvecklats en mall som anger a0 markägaren ersä0s med 4 % på värdet av den levererade elen. De0a skulle ge markägaren mellan per år om man uppför e0 verk på 2,3 MW utan några andra förpliktelser än a0 upplåta marken

19 Risker På grund av iskastning och kringflygande delar från vindkra(verket finns krav på e0 säkerhetsavstånd Energimyndigheten rekommenderar e0 säkerhetsavstånd som är minst 1,5*(navhöjden +rotordiametern) Än så länge finns inte några vindkra(verk med avisningssystem i Sverige Krav på avisningssystem kommer a0 fördyra vindkra(verken

20 Ska0er I Sverige tas ska0er och avgi(er ut vid produklon av el: faslghetsska0, ska0er och avgi(er på bränslen, ska0 på kärnkra( och ska0 CO 2 - utsläpp År 2010 uppgick ska0er och avgi(er på elproduklon Lll cirka 7,5 miljarder Alla elproduklonsanläggningar belastas med en generell industriell faslghetsska0: för vindkra(verk är ska0en 0,2 % av taxeringsvärdet för faslgheten för va0enkra(verk 2,8 % för övriga elproduklonsanläggningar 0,5 % De0a motsvarar cirka 5,5 öre/kwh i genomsni0 för va0enkra(, 0,4 öre för vindkra(, 0,3 öre för kärnkra( och mellan 0,1 och 0,5 öre för övrig värmekra(

21 Spo0priser Nord Pool Medelpriset 2012 var 28 öre/kwh

22 Lönsamhet Spotpriserna är mycket varierande För uthålligt lönsam vindkra( måste vi kunna producera el som ligger under medelpriset på spotpriserna Flera vindkra(producenter anger a0 de producerar el för öre/kwh Spo0priserna har stundtals legat lägre Finansieringskostnaderna är avgörande

23 Elpriser på sikt Många hävdar a0 elpriserna kommer a0 slga och då kommer det vara mycket lönsamt med e0 eget ägande i vindkra( För nyutbyggnad av elkra( är det billigast med va0enkra( däre(er kommer vindkra( och kärnkra( med ungefär lika stora kostnader Det alltså avgörande var statsmakterna lägger sina subvenloner

24 Hur kan vi uppnå lönsamhet på e0 vindkra(verk i Roslagen Vid vårt fortsa0a seminarium i e(ermiddag kommer vi a0 presentera vilka förutsä0ningar som finns och även de svårigheter som gäller Ni är alla välkomna i diskussionen

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap

Vindkraftsfond Windcap Vindkraftsfond Windcap Målavkastning 8 % per år 6 års investeringshorisont Fast kupongränta 6 % per år som alternativ Skattefri utdelning till aktiebolag Dra fördel av en historisk omställning W i n d

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

Vindkraften ger inga jobb i Sverige

Vindkraften ger inga jobb i Sverige Myter om vindkraft Myt 1 Vindkraften ger inga jobb i Sverige I Sverige arbetar idag drygt 2 000 personer med vindkraft varav cirka 500 projektörer och leverantörer av vindkraftverk och kringutrustning.

Läs mer

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2 Bilagor Elcertifikatöversyn etapp 2 BILAGA 1 REGERINGSUPPDRAG (N2003/9037/ESB) - 4 - BILAGA 2 PRODUKTIONSKOSTNADER - 8 - BILAGA 3 POTENTIAL FÖR VINDKRAFT - 26 - BILAGA 4 POTENTIAL FÖR BIOBRÄNSLEBASERAD

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Vindkraft. Sammanfattning

Vindkraft. Sammanfattning Av: Petter Dyverfeldt och Tomas Westin Vindkraft Sammanfattning Människan har under alla tider utnyttjat vinden som kraft. Från 1271 f.kr. finns en beskrivning från främre Orienten av ett vindkraftverk

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk Tore Wizelius VINDKRAFT på lantbruk Handbok för Lantbruk Tore Wizelius Vindform förlag Foto: Gunnar Britse: omslag samt sid. 6, 30, 33, 36, 40, 48, 70, 73 och 82. Tore Wizelius: sid. 14, 17, 20 och 56

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16

Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16 Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Vindkraftsfakta. Sammanfattning:

Vindkraftsfakta. Sammanfattning: Sammanfattning: Vindkraftsfakta Vindkraften ger som minst när den behövs som mest. Kalla högtrycksdagar, när effektbehovet är som störst, är tillgänglig effekt som lägst. Myndigheten Svenska Kraftnät räknar

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer