Kent Nyström Lars Dahlgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kent Nyström Lars Dahlgren"

Transkript

1 Kent Nyström Lars Dahlgren Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council of the promotion of electricity from renewable energy sources in the internal electricity market I korthet går direktivet ut på att medlemsländerna skall stimulera fram elproduktion från förnybara energikällor. Sveriges totala elproduktion 1997 var 145,1 TWh år varav förnybart 72 TWh (68,2+0,2+ 2,5 +1,1 TWh) motsvarande 49,6 % av elproduktion (Kommissionen anger 49,1%). Om storskalig vattenkraft exkluderas är siffran 7,3 TWh förnybar el Det indikativa målet är att elproduktionen från förnybara energikällor exklusive storskalig vattenkraft skall öka till 25,5 TWh år 2010 (=15,7% av elproduktionen 2010) dvs en ökning med 18,2 TWh. Om utvecklingen inte går i den riktning som (det ännu ej tagna) direktivet indikerar år 2005 är tanken att EUkommissionen skall medverka till införandet av en tvingande lagstiftning. Nivån på den föreslagna ökningen av el från förnybara energikällor måste betraktas som utomordentligt intressant. I denna PM diskuteras möjligheterna att nå denna produktionsnivå. Tidsaspekten måste också beaktas. Denna PM är skriven med utgångspunkt från att tio år står till förfogande. I verkligheten kan tiden bli

2 kortare på grund av att besluten om direktivet skjuts framåt i tiden utan att motsvarande justering av sluttidpunkten göres. Vindkraft För närvarande bidrar vindkraften med i storleksordningen 0,5 TWh. Om vi utgår från att vindkraften år 2010 skall svara för 5 TWh betyder det att anläggningar med en produktionskapacitet på 0,45 TWh skall byggas per år vilket motsvarar investeringsprogrammets mål på 0,5 TWh per år. 0,45 TWh motsvarar en installerad effekt på ca 300 MW eller 150 anläggningar à 2 MW (=Näsudden). Redan denna nivå kommer att kräva mycket stora ansträngningar. Avgörande för att ett sådant mål kan nås är om man kan få till stånd parker med havsbaserad vindkraft och vindkraft i fjällvärlden. I båda fallen kan längre utnyttjningstid än 1500 tim/år förväntas. Effektivitetsvinster i storskalig vattenkraft Nuvarande låga elpriser gör att modernisering i befintliga vattenkraftsverk inte sker i önskvärd utsträckning. Inom den närmaste tioårsperioden bedöms dock produktionen kunna öka med ca 1 TWh till följd av effektiviseringsåtgärder. Den ekonomiskt tillgängliga potentialen för utbyggnad av storskalig vattenkraft är ca 6 TWh när de av riksdagen skyddade älvsträckorna undantagits. Småskalig vattenkraft Stödet för småskalig vattenkraft syftar till att åstadkomma 0,25 TWh/år. Detta motsvarar ett tillskott på 2,5 TWh

3 över en tioårsperiod (vilket motsvarar den totala potentialen efter vissa ekonomiska och miljömässiga restriktioner). Biobränslebaserad elproduktion Om vi summerar vindkraft och småskalig vattenkraft enligt ovan erhålls en potential på ca 7 TWh. Eftersom vi knappast kan räkna med solbaserad elproduktion i någon omfattning under 10-årsperioden återstår biobränslebaserad el för att klara av målet om en ökning med 18,2 TWh. Den biobränslebaserade elproduktionen skulle alltså behöva öka med ca 11 TWh eller 1,1 TWh/år under tioårsperioden. Följande potentialsiffror (TWh el) för biobränslebaserad el har hämtats ur Svebios kampanj "Möt Bioenergin" (som vad beträffar kommunalt mottryck hämtat underlaget från Fjärrvärmeföreningens Prognos 95 ): Kommunalt mottryck Möjlig produktion idag 5 Tillskott med begränsade investeringar 2 Tillskott med större investeringar 2 Tillskott nya anläggningar på befintligt värmeunderlag 5 Summa 14 (23 TWh när biobränsleförgasningen nått genombrott) Industriellt mottryck Möjlig produktion idag 5 Tillskott i befintliga anläggningar 2 Summa 7 (11 TWh då svartlutsförgasningen nått sitt genombrott)

4 Av dagens potential på 10 TWh utnyttjas 3,6 TWh 1997 (2,5+1,1 TWh). Med full produktion skulle man alltså få ett tillskott på ungefär 6,5 TWh. Således återstår 5,5 TWh (11-6,5 TWh) som måste täckas genom nyinvestering. Detta skulle teoretiskt kunna ske i befintliga anläggningar enligt tabellen ovan. För närvarande byggs dessutom ett antal nya kraftvärmeanläggningar. Detta gör att man kan bedöma att det är möjligt för biobränslena att svara för ytterligare 11 TWh elproduktion inom en tioårsperiod. De potentiella tillgångarna på biobränsle kan inte heller bedömas utgöra någon begränsning. Slutkommentarer Målet om en ökning av elproduktionen med 18 TWh från förnybara energikällor kan anses möjlig att nå inom en tioårsperiod. Ett frågetecken i sammanhanget är dock om man verkligen kommer att ha tio år på sig om/när EU fattar beslut om ett direktiv. Ett annat frågetecken är om/när den svenska energipolitiken skapar styrmedel som stimulerar till exempel biobränsleproducerad el. 60% av den i direktivförslaget beräknade produktionsökningen av biobränsleel finns ju redan tillgänglig som potential. Ett allvarligt problem är den för närvarande starka kraftbalansen som gett så låga elpriser att det i kombination med avsaknaden av nämnda styrmedel inte ger incitament till nyinvesteringar i kraftproduktion. Avsaknaden av fulla styrmedel (skatter på fossila bränslen) inom elproduktionen, stimulerar naturligtvis inte till investering i elproduktion från förnybara energikällor. Å andra sidan har vindkraft, småskalig

5 vattenkraft och biobränslebaserad elproduktion varit och är föremål för olika former av stöd. Regeringen lägger i dagarna fram en proposition där dessa helt eller delvis kommer att ersättas av ett kvotsystem där ett kvantifierat mål för el från förnybar certifierad elproduktion ansätts. Kvoterna kan höjas år från år. Baserat på produktionen och kvoterna tilldelas producenterna certifikat som kan säljas på en öppen marknad. Det åligger sedan köparna av el (vanligen företrädda av elhandelsbolag) att visa att man innehar tillräckligt med certifikat för att uppfylla kvoten. Svebios preliminära bedömning är att det föreslagna kvotsystemet, helst integrerat med Svebios skattesystem, och konsekvent genomfört, kommer att vara ett starkt och effektivt styrmedel för att uppnå målen för el från förnybara energikällor. Det är också positivt att floran av olika stödformer ersätts av ett mer enhetligt system. Svenska Bioenergiföreningen SVEBIO Torsgatan 12, Telefon , fax: Hemsida:

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling STAFFAN JACOBSSON FREDRIK DOLFF KERSTI KARLTORP Institutionen för energi

Läs mer

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 NEPP, North European Power Perspectives 20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 slutsats 1 Den europeiska elmarknaden är vid ett vägskäl mer marknad eller mer planering? Elmarknaden kan utvecklas

Läs mer

Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07

Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07 Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax: 016-544 22 59 e-post: forlaget@stem.se

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Energimyndigheten Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar Energimyndighetens översyn

Läs mer

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera.

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera. Här kommer Svensk Vindkraftförening och SERO:s remissvar på Energimyndighetens skrivelse Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 N2014/734/E Vi delar i stort Energimyndighetens identifiering av vilka

Läs mer

Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige

Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Staffan Jacobsson Fredrik Dolff Kersti Karltorp Institutionen för energi

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 1 - Torvens roll inom elcertifikatsystemet - Kvotpliktsavgiftens utformning - Den elintensiva industrins undantag från kvotplikt Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Er referens: N2014/734/E Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål?

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Emma Heikensten 19861218-0367 Kandidatuppsats Våren 2010 Nationalekonomiska institutionen Handledare: Fredrik Andersson Sammanfattning Elcertifikatsystemet

Läs mer

Svensk Torvs synpunkter på Energimyndighetens utkast till Torvens roll i elcertifikatssystemet (2013-10-25)

Svensk Torvs synpunkter på Energimyndighetens utkast till Torvens roll i elcertifikatssystemet (2013-10-25) REMISSYNPUNKTER 2013-11-22 Energimyndigheten Svensk Torvs synpunkter på Energimyndighetens utkast till Torvens roll i elcertifikatssystemet (2013-10-25) 0. Sammanfattning Vi noterar att Energimyndighetens

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Småskalig kraftvärme med biobränslen

Småskalig kraftvärme med biobränslen www.opet.se Småskalig kraftvärme med biobränslen - förutsättningar inom Västra Götaland OPET Sweden Tel: 016-544 20 00 Drottninggatan 50 Fax: 016-544 22 07 111 21 Stockholm E-post: opet@stem.se Varför?

Läs mer

Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning

Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning Hållbara Energisystem Hösten 2008 Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning TWh 500 Använd Energi i Sverige 1970-2030 450 400 350 300 250 200 150 100 SNF 2008 Azar nr 1 Scenario

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Medvind i uppförsbacke!

Medvind i uppförsbacke! Medvind i uppförsbacke! En studie av den svenska vindkraftspolitiken Gabriel Michanek och Patrik Söderholm Avdelningen för samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet Rapport till Expertgruppen för miljöstudier

Läs mer

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2 Bilagor Elcertifikatöversyn etapp 2 BILAGA 1 REGERINGSUPPDRAG (N2003/9037/ESB) - 4 - BILAGA 2 PRODUKTIONSKOSTNADER - 8 - BILAGA 3 POTENTIAL FÖR VINDKRAFT - 26 - BILAGA 4 POTENTIAL FÖR BIOBRÄNSLEBASERAD

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Utredning av hur utvecklingen av kraftsystemet utanför Sveriges gränser påverkar behovet av smarta elnät i Sverige Slutrapport NEPP report December 213 Rapport till Samordningsrådet

Läs mer

FÖRTIDA AVVECKLING AV KÄRNKRAFTEN SVERIGE

FÖRTIDA AVVECKLING AV KÄRNKRAFTEN SVERIGE FÖRTIDA AVVECKLING AV KÄRNKRAFTEN SVERIGE Efter Tjernobyl Statens energiverk 1986:10 Efter Tjernobyl Förtida avveckling av Kärnkraften i Sverige Statens energiverk 1986:10 ISSN 0281-6148 ISBN 91-38-09

Läs mer

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 28 Profu Profu i Göteborg AB Mölndal, Mars 27 Sammanfattning Denna rapport beskriver både förutsättningar för och resultat av de modellberäkningar med

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö Energipolitik för jobb, välfärd och miljö juni 2006 Allians för Sverige. maktskifte06.se De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik. Därmed lägger vi grunden till

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer