VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag"

Transkript

1 VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012

2 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera en vindkraftpark med ca 21 vindkraftverk i ett skogrikt område mellan Laxå och Askersund. Området består till största delen av skogsmark som brukas av ägaren Sveaskog Förvaltnings AB. Inom området finns vissa natur- och kulturvärden som bedöms vara förenliga med projektet. Under 2011 identifierade VKS området som intressant för vindkraft då delar av det utpekats som riksintresse för vindbruk. De båda kommunerna hade också pekat ut området som lämpligt för vindkraft i sina förslag till vindbruksplaner. I början av 2012 tecknades avtal med Sveaskog om projektering för vindkraft i området. Den vindkartering som finns för Sverige visar på bra vindförhållanden i området samtidigt som det finns goda möjligheter för vindkraften i området att samsas med andra intressen. Projekt Brebergs storlek gör att det enligt miljölagstiftningen automatiskt kan antas innebära betydande miljöpåverkan och VKS avser därför genomföra utökat samråd enligt MB 6 kap 4 andra stycket. Ett utökat samråd innebär att vi förutom Länsstyrelsen, kommunen och enskilda särskilt berörda även bjuder in övriga statliga myndigheter, intresseorganisationer och berörd allmänhet. Samråd med särskilt berörda och allmänhet äger rum under hösten Fastigheter inom projektområdet: Askersunds kommun: Laxsjömarken 1:30, Ramshult 3:12, Sånntorp 1:5 Laxå kommun: Laxåskogen 1:116 Projektering genomförs av VKS Vindkraft Sverige AB (VKS). VKS är ett bolag som ägs av tyska WKN AG, en av Europas ledande vindkraftprojektörer och svenska Telecontracting Scandinavia AB, verksamma inom svensk vindkraftbransch. Informationsansvarig Lars Laurin Tel: Projektledare Ann-Sofi Laurin Tel: VKS Vindkraft Sverige AB ( ) Strandvägen 169, Motala Tel: Fax: Konsult Tyréns AB region Öst Västgötebacken Norrköping Uppdragsansvarig: Lena Carlsson Tel: Naturinventeringar Calluna AB Linköpings Slott Linköping Uppdragsansvarig: Robert Björklind Tel: Verksamhetskod I förordning (1999:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att planerad verksamhet är tillståndspliktig: B e 85/ Verksamhet med två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett vindkraftverk inklusive rotorblad är högre än 150 meter.

3 Lokalisering Lokalisering VKS Vindkraft Sverige AB undersöker möjligheterna för etablering av ett vindkraftsområde beläget i Laxå kommun och Askersunds kommun, Örebro län. Området, som fått namnet Breberg, är beläget i ett skogsrikt landskap mellan Laxå och Askersund. VKS har genomfört en noggrann förstudie av området och gör bedömningen att området lämpar sig väl för en vindkraftetablering. Projektområdet ägs av Sveaskog Förvaltnings AB. Området för den planerade vindkraftsetableringen hyser inga bostäder. Närmast belägna by är Breberg i norr. Ytterligare gårdar och hus omger projektområdet. Projektområde Breberg ligger inom ett område utpekat som riksintresse för vindkraft. Inga andra riksintressen finns inom projektområdet. Tivedens Nationalpark ligger cirka 20 km söder om projektområdet. Figur 1. Lokalisering av planerad vindkraftsutbyggnad. Det blåmarkerade området visar vindkraftområde Breberg (VKS) 03

4 Lokalisering Angränsande projekt Sydost om VKS projektområde ägs marken av sju enskilda fastighetsägare (Ramshult 3:14, Norra Hunna 1:4, Norra Hunna 1:6, Norra Hunna 1:7, Svinnersta 5:4, Svinnersta 6:4 och Svinnersta 8:30 i Askersunds kommun). Fastighetsägarna har här träffat avtal med ett annat vindkraftsbolag, Gamesa Energy Sweden AB, som har för avsikt att bygga ut vindkraft i detta angränsande område. För att kunna ge omkringboende en helhetsbild av den totala planerade vindkraftsutbyggnaden i området har bolagen för avsikt att samverka kring samråd för sina respektive tillståndsansökningar. I denna handling visas därför kartbilder på den totala vindkraftsutbyggnaden, där VKS står för den större delen. Alla beräkningar och undersökningar som görs beträffande ljud, skugga och visuell påverkan utförs så att den kumulativa effekten av båda etableringarna redovisas. Kommunala planer Laxå kommun och Askersunds kommun har arbetat fram varsin vindbruksplan. Båda vindbruksplanerna fungerar som tematiskt tillägg till översiktsplanen, TÖP. Projekteringsområdena Breberg/Myggedalen är i båda planerna utpekade som områden lämpliga för vindkraft, där motstående intressen antas kunna förenas med vindkraft. Vindkraftsplanerna har varit ute på samråd under våren 2012 och målsättningen är att fatta beslut under och miljö. Både Laxå och Askersunds kommuner bekräftar att de båda utpekade områdena för vindkraft kommer att återfinnas i de slutliga TÖP. Dessa planer har under våren 2012 ställts ut för samråd för kommunens invånare och andra berörda. Vindförhållanden Vid lokalisering av projekt Breberg har vindtillgången varit en grundläggande faktor. Enligt den nationella vindresursberäkningen från Meteorologiska institutionen vid Uppsala universitet (MIUU) har projektområdet Breberg en årsmedelvind på mellan 7-7,5 m/s på 103 meters höjd, vilket är bra vindar för att få ekonomisk bärighet i projektet. För att ytterligare undersöka och säkerställa vindresurserna uppfördes en 120 meter hög vindmätningsmast i området under sensommaren Masten har meteorologisk utrustning och kommer kontinuerligt leverera vinddata. De uppgifter som framkommer ligger sedan till grund för parkens slutliga utformning och val av vindkraftverk. Det aktuella området Breberg återfinns inom område benämnt nummer 3 i Askersunds vindbruksplan och som A-område i Laxås vindbruksplan. Vid kontakt med de båda kommunerna framkommer att de har ett tätt samarbete bland annat genom gemensamma förvaltningar inom bygg Figur 2. Skogsväg inom projektområdet.

5 Lokalisering Markanvändning Den huvudsakliga markanvändningen inom området är skogsbruk. Norr om projektområdet ligger två skjutbanor (vid Brostugan). Det finns en stor grustäkt i anslutning till projektområdets norra gräns (vid Trugamossen). Möjligtvis skulle dessa ytor vara lämpliga att använda för etablering och lagring under byggfasen. En möjlig användning av materialet i grustaget till byggnation av vägar och till fundamenten skulle kunna vara fördelaktig men behöver undersökas vidare. Berörda fastighetsägare Projektet omfattar delar av följande fastigheter i Askersunds kommun: Laxsjömarken 1:30, Ramshult 3:12 och Sånntorp 1:5. I Laxå kommun omfattas delar av fastigheten Laxåskogen 1:116. Se figur 2. Nyttjanderättsavtal för projektering finns upprättat för delar av dessa fastigheter med ägaren: Sveaskog Förvaltnings AB ( ) STOCKHOLM Kontaktperson: Tomas Fransson Figur 3 Fastigheter som berörs av vindkraftsområdet. 05

6 Omfattning och utformning Föreslagna parklayouter och utformning Vindkraftverk Under planeringsarbetet arbetar man med preliminära utformningar av vindparken. Tidigare i planeringsarbetet arbetade man med ett större projektområde vilket framgår i delar av kartunderlaget i denna handling. Projektområdets yta har sedan minskat. Ett möjligt utformningsförslag vore att placera 21 vindkraftverk i området med en effekt om 3-4 MW vardera och med en totalhöjd om maximalt 199 meter. Förslaget redovisas på omstående sida. Det skulle ge en årlig energiproduktion om ca 150 GWh. Antalet verk samt slutlig placering av dessa beror på pågående samråd och fortsatt tillståndsprocess samt resultaten av vindmätningarna som kommer att pågå från och med sommaren Tillgång på energi (vindmätning), tillräckligt avstånd mellan verken Avtal med berörd markägare Ljudnivå. Högst 40dB(A) vid samtliga bostäder Skuggeffekter vid bostäder Natur och kulturvärden Påverkan på landskapsbilden Teknik För att nyttja senaste teknik fastställs normalt leverantör och modell av vindkraftverk i ett sent skede i tillstånds- och utvärderingsprocessen. Beroende på geotekniska förhållanden och vindkraftverksleverantör används vanligtvis gravitationsfundament eller bergförankrade fundament. Fabrikat och modell av vindkraftverk som skulle kunna vara lämpliga för Breberg är i dagsläget inte bestämt, detta fastställs i ett senare skede efter att vindmätning med påföljande beräkningar utförts och andra utredningar av området har gjorts. Vägar och transporter För att transportera vindkraftverk ställs det krav på vägarna som leder fram till lokaliseringen. Vägbredden skall vara cirka 5 meter. Vanliga markvägar är ofta mellan 3,5-4 meter breda och behöver därför förstärkas och breddas. Viss nybyggnation av vägar behövs fram till verken. Dessutom tillkommer en uppställningsplats vid varje vindkraftverk för kran vid uppförande och underhåll av vindkraftverken. Området för Breberg utgörs till största delen av mark som används för skogsbruk. Riklig mängd av skogsvägar begränsar behovet av ny väg, likaså är tillfartsvägarna till området av god standard som lämpar sig för transporter av vindkraftverk. Viss nybyggnation och förbättring av vägar kommer dock att behöva göras, liksom anslutningsvägar fram till varje verksplats. Möjlig infart för verksdelar och andra transporter in i området kan vara via E20 och vidare ner mot projektområdet enligt kartskiss (figur 7). Figur 4 Skissbild vindkraftverk

7 Omfattning och utformning Figur 6. Förslag till parklayout med vindkraftverk 3-4 MW 07

8 Omfattning och utformning Figur 7. Etableringsområde, möjliga tillfartsvägar samt möjliga anslutningar för el. Elanslutning Elanslutningen är en avgörande faktor vid byggnation av en vindpark. Det finns goda möjligheter till en anslutning då ett antal regionnätsledningar passerar norr om projektområdet, se figur 7. E.ON och Vattenfall är nätägare i olika delar av projektområdet och en utredning om vilken av nätägarna som ska utföra anslutningen samt hur den ska utformas pågår i nuläget. Anslutning sker till regionnätet (130 kv) och möjlig anslutningspunkt anvisas av E.ON. Inom vindkraftparken byggs ett internt elnät mellan vindkraftverken vilket normalt förläggs i mark i samband med breddning och byggnation av vägar. Figur 8. Blandskog i projektområdet 08

9 Förutsättningar och konsekvenser Miljöförutsättningar och konsekvenser Landskapsbild En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att göras för att man ska kunna se vilka konsekvenser projektet kan innebära för miljön, hälsan och våra naturrresurser. Miljökonsekvensbeskrivningen är både en process och ett dokument. Arbetsprocessen innebär att miljön och miljöhänsynen lyfts fram i planeringen. MKB-dokument beskriver positiva och negativa konsekvenser och är en del i beslutsunderlaget. Vindparkens påverkan på landskapsbilden beror mycket på avståndet till vindkraftverken, verkens storlek, antal och hur hela anläggningen är utformad och konstruerad. Landskapets skogliga karaktär medför att vindkraftverken i Breberg främst syns på avstånd från de öppna delarna i omgivande landskap. En siktanalys kommer att tas fram för att visa på siktlinjer och känsliga utblickar mot området. Fotomontage kommer sedan att tas fram för att redovisa vindparkens påverkan på landskapet från olika platser i projektområdets omgivning. Figur 9 är ett fotomontage som visar en vy från Askersunds landskyrka med vindkraftverk inlagda. Figur 9. Vy från söder om Svinnersta by, fotomontage. 09

10 Förutsättningar och konsekvenser Figur 10. Fornlämningar och riksintresse för kulturmiljö Kulturmiljö Inom området finns ett antal torplämningar vilka inte bör komma till skada vid etableringar på platsen. Dessa består ofta av en eller flera husgrunder, ibland med spisröse, och är registrerade som övriga kulturhistoriska lämningar i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister. Söder och sydost om området finns även flera kulturhistoriska lämningar samt en stensättning som är bevakningsobjekt (RAÄ-nummer Snavlunda 113:1). Intill anslutningen mot väg E20 finns även fornlämningar i form av ett fångstgropssystem, det vill säga fångstgropar för jakt (RAÄ-nummer Viby 73:1 m fl lämningar). Fornlämningar i direkt anslutning till projektområdet finns redovisade på karta i figur 10 ovan. Öster om projektområdet finns ett riksintresse för kulturmiljövården som i någon mån skulle kunna påverkas visuellt av vindkraftsområdet. Det är Svinnersta i Snavlunda socken. Detta är en av Örebro läns största bybildningar, en klungby vid en korsväg med ett flertal välbevarade gårdar. Under det fortsatta arbetet kommer djupare undersökning av områdets kulturvärden och lämningar att genomföras. 10

11 Förutsättningar och konsekvenser Friluftsliv och jakt Vindparken hindrar inte tillgängligheten till området (inga vägbommar eller inhägnader på grund av vindkraftparken planeras). Inom anläggningen kommer vindkraftverk och vägar att påverka området visuellt, även om en liten del av markytan påverkas direkt. Ljud och aktiviteter runt vindkraftverken under byggtiden kommer att störa viltet. Erfarenhet visar att viltet återflyttar efter byggtiden och anpassar sig till de nya förhållandena på platsen. Inga utpekade (kända) värden eller platser för turism eller friluftsliv finns inom området. Figur 11. Vy över Festholmen 11

12 Förutsättningar och konsekvenser Figur 12. Karta över naturvårdsskog Naturmiljö Calluna AB kommer att göra naturinventeringar i området. I nuläget har de gjort en insamling av tillgänglig data kring naturvärden från markägaren, länsstyrelsen samt artdatabanken. Den största delen av etableringsområdet består av produktionsskog utan egentliga naturvärden (1309 ha eller 87,2 % av arealen, se figur 12.) Underlaget från länsstyrelsen och artdatabanken redovisas i figur 13. Naturvärdena inom området är där främst kopplade till sumpskogar (151,9 ha) inom etableringsområdet. Dessa undviks för placering av vindkraftsverk inte bara av naturhänsyn, utan också för att de har dåliga grundläggningsförhållanden. Området angränsar i norr även mot ett naturreservat. Enligt Sveaskogs naturvårdsklassning finns fler naturvärden i området än vad som redovisas i länsstyrelsens underlag. Ca 110 ha skog har naturvärden i klass med nyckelbiotoper och 13 ha har högt naturvärde, se figur 12. Dessutom har Sveaskog i sitt skogsbruk klassat 69 ha som hänsynsområden. 12

13 Förutsättningar och konsekvenser Fåglar och fladdermöss Vindparkens påverkan på naturmiljöer utgörs av lokal påverkan på de markytor där vindkraftverken ska placeras, samt där vägar och ledningar kommer att anläggas. I layoutarbetet (det vill säga när placeringen av verken bestäms) undviks områden som har höga naturvärden samt våtmarksområden, där grundförhållandena är dåliga för vindkraftsverk. Efter en preliminär layout gör Calluna AB en noggrannare naturinventering som beskriver och klassar naturvärden i närheten av föreslagen placering. Därefter anpassas den slutliga layouten efter vad som framkommit vid inventeringsarbetet. Det är känt att vissa fladdermus- och fågelarter kan påverkas negativt av vindkraftetablering. Därför brukar man i planeringsskedet undersöka vilka fågel- och fladdermusarter som finns inom och i närheten av vindkraftparksområdet. Calluna AB har under våren och sommaren 2012 utfört en inventering av fåglar. Fladdermusinventering har utförts under sommaren De inventeringar som utförts under sommaren kommer ligga till grund för ev. fortsatt och fördjupat undersökningsarbete. Figur 13. Karta över naturvärden 13

14 Förutsättningar och konsekvenser Figur 14 Beräknad ljudutbredning Ljud och skuggor Två slags ljud uppkommer i vindkraftverk; det maskinella ljudet, som i ett modernt vindkraftverk är mycket begränsat, och det aerodynamiska ljud som uppstår från rotorbladen. Naturvårdsverkets generella rekommendationer är att 40 dba utomhus vid bostäder inte bör överskridas. VKS gör ljudberäkningar enligt två olika metoder och med tillagda säkerhetsmarginaler för att säkerställa tillförlitliga resultat. Alla ljudnivåer anges som ekvivalentnivåer. Med ekvivalentnivå menas ett medelvärde över tid, inte ett tillfälligt ljud som kan uppstå av exempelvis ett passerande tåg. Oavsett vilken leverantör och vilket vindkraftverk som slutligen väljs kommer parklayouten att utformats så att riktvärdet 40 db(a) klaras för samtliga närliggande bostadsfhus. Se karta ovan för den beräknade ljudutbredningen (figur 14). Då två parallella vindkraftsprojekt planeras i området utförs ljud och skuggberäkningar som visar total påverkan från de båda parkerna. Vid alla ljudkänsliga punkter som kommer att påverkas av de båda planerade projekten (VKS och Gamesa) får ljudvärdet 37 db(a) inte överskridas. Enligt beräkningsregeln medför en 3 db(a) en fördubbling av källjudet. På så sätt kan alla riktvärden hållas (40 db(a)) vid alla ljudkänsliga punkter och båda projektörerna får således likvärdiga villkor att uppfylla under projektutvecklingen. Ljudberäkningar och beräkningsprinciper för dessa redovisas särskilt i bilaga. Rörliga skuggor från vindkraftverkens rotorblad kan upplevas som störande nära vindkraftverk vid soligt väder. I och med att avståndet ökar täcker rotorbladen en allt mindre del av solskivan och skuggorna blir mer diffusa. På meters avstånd från vindkraftverken är skuggorna så diffusa att de inte längre går att uppfatta. För skuggor från vindkraftverk brukar Boverkets rekommendationer användas som visar på ett teoretiskt skuggvärde om 30 timmar om året, vilket motsvarar 8 faktiska timmar per år. Beräkningar för skuggeffekter vid de närliggande bostäderna kommer att utföras under det fortsatta arbetet. 14

15 Förutsättningar och konsekvenser Risker De källor till elektromagnetiska fält som finns vid en vindkraftanläggning är lågspänningskablar, transformatorstation och anslutande kraftledningar. Ofta finns det större källor till elektromagnetiska fält i hemmen än de som uppstår kring exempelvis en transformatorstation. Genom att marklägga elkablarna kommer styrkan på magnetfältet vara minimal inom området. I remisser ställda till Luftfartsverket (LFV) och Försvarsmakten angående området i Laxå kommun har ingen av remissinstanserna något att erinra emot etableringen. En extra kontroll har gjorts med Örebro Flygplats då vindkraftsetableringen ligger inom TMA (Terminalområde) för Örebro Flygplats. Örebro Flygplats meddelar att man inte har något att erinra. Anläggnings- och avvecklingsskedet Under byggtiden kommer transporter till och från området samt inom området att öka. De ökade transporterna bedöms medföra att ljudpåverkan gentemot närboende ökar i samband med att lastbilstransporterna passerar. Då förhållandevis få närboende påverkas, samt att etableringsfasen är begränsad i tiden, bedöms denna påverkan vara godtagbar. Återställandet förväntas ske efter år och bedöms orsaka mindre störningar än byggskedet. Eftersom fundament och merparten av nyttjade tillfartsvägar sannolikt kommer att behållas, bedöms transportbehovet bli något lägre. De tyngre transporter som emellertid kommer att krävas till och från området är i samband med resning av kranar och nedmontering. Figur 15 Djupdalsvägen visar hur en skogsväg i projektområdet ser ut. 15

16 Företagen Företagen VKS Vindkraft Sverige AB VKS utvecklar, genomför, säljer och leder byggprojekt fram till dess anläggningen är driftsatt och kan överlämnas till den slutliga ägaren. Vi arbetar med vindkraftprojekt över hela Sverige och i olika utvecklingsfaser, vårt huvudkontor finns i Motala. Inom VKS organisation finns kompetens och kapacitet för alla de delar som ett vindkraftsprojekt består av; projektfasen, byggnationen och för driften när anläggningen står klar. VKS ägare har omfattande erfarenhet av vindkraft i Sverige och Internationellt WKN AG Vår huvudägare WKN AG är en av Europas mest framstående projektörer inom vindkraft byggde man sin första vindkraftsanläggning i norra Tyskland. Idag är WKN cirka 200 personer i koncernen som dagligen arbetar med vindkraft och solkraft och med över 80 vindkraftparker att erfarenhetsmässigt luta sig emot. WKN s affärsområden omfattar allt från utvärdering av markom-råden och utveckling, planering, finansiering, nyckelfärdig konstruktion och drift, ända fram till kommersiell och teknisk administration. Förutom i Tyskland är WKN AG representerat i flera andra europeiska länder samt i USA och Sydafrika. Telecontracting Scandinavia AB VKS andra delägare är Telecontracting Scandinavia AB, en av Sverigesledande aktörer inom vindmätning för vindkraftbranschen. Både i Sverige och i flera andra europeiska länder har kompletta vindmätnings-master och anläggningar uppförts i enlighet med den gällande IEC-normen. Telecon driver egna vindkraftsprojekt i Sverige och erhöll nyligen miljötillstånd för ett av sina projekt omfattande 34 turbiner. Telecons huvudkontor finns i Motala. 16

17 VKS Vindkraft Sverige AB Strandvägen Motala Tel: +46(0)

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län 1(15) Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema 2015-02-24 Medverkande i MKB Hultema 2013-02-12 Beställare

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET BÄRÅSEN, ÅNGE KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET BÄRÅSEN, ÅNGE KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN SAMRÅDSUNDERLAG 2012-05-31 GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET BÄRÅSEN, ÅNGE KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN Underlag för samråd enligt 6 kap. miljöbalken Carina Lundgren Rebecca Palmgren 2 Sammanfattning

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Vindpark Marviken Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Offshore AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT INOM PROJEKTOMRÅDET DALEN, KUNGÄLVS KOMMUN SAMT STENUNGSUNDS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken 2013-05-06 Denna handling utgör samrådsunderlag

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING 598 Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplaneprogram Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna

Läs mer

Vindpark Rata Storgrund

Vindpark Rata Storgrund Vindpark Rata Storgrund Samrådsunderlag Etapp2 Etapp 1 Bild 1. Vindpark Rata Storgrund, etapp 1 och etapp 2, består av tillsammans av ca 23 vindkraftverk 652 21 Karlstad Sida 1 ReWind Offshore AB ReWind

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB UMEÅ UNIVERSITET 2007-10-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Sammanställning av anteckningar Bollebygd den 18 september 2013 Projekt: Vindkraftpark Älmåsa i Bollebygd kommun. Närvarande: Västra Götalands länsstyrelse

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Informationsträff Vattenfalls nya vindkraftsplaner i Sorsele och Storuman: Sandselehöjderna 2014.03.04

Informationsträff Vattenfalls nya vindkraftsplaner i Sorsele och Storuman: Sandselehöjderna 2014.03.04 Informationsträff Vattenfalls nya vindkraftsplaner i Sorsele och Storuman: Sandselehöjderna 2014.03.04 INFORMATIONSMÖTE Välkommen till Vattenfall Vindkrafts informationsmöte för vindkraftprojektet Sandselehöjderna!

Läs mer

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Dnr: 2010-2965 Granskningshandling 2013-10-14 Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se www.skelleftea.se/vindkraft

Läs mer

Åby-Alebo och Kärnebo vindparker

Åby-Alebo och Kärnebo vindparker STATKRAFT SÖDRA VI NDKRAFT AB Åby-Alebo och Kärnebo vindparker Samråd enligt miljöbalken i samband med ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande av två vindparker i Mönsterås kommun

Läs mer

Vattenfalls Vindkraftsplaner

Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfall förser idag cirka 400 000 hem i norra Europa med ren el från vindkraft Vattenfall utvecklar vindkraft på land och till havs i nio länder Vattenfall kommer att fördubbla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Utgrunden vindkraftpark, Kalmarsund Källa:WPD Scandinavia AB MKB med Hållbarhetsanalys Söderhamn i juni 2009 KUS-förvaltningen Planerings- och utvecklingsavdelningen

Läs mer

Bursjöliden vindkraftpark. Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan 2011-12-07

Bursjöliden vindkraftpark. Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan 2011-12-07 Bursjöliden vindkraftpark Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan 2011-12-07 2(112) INNEHÅLL ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 7 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING... 8 1 INLEDNING... 10 1.1 Bakgrund... 10

Läs mer

Vindkraftprojekt Boarp. Underlag för samråd. Ulricehamns kommun Västra Götalands län. enligt 6 kapitel 4 miljöbalken

Vindkraftprojekt Boarp. Underlag för samråd. Ulricehamns kommun Västra Götalands län. enligt 6 kapitel 4 miljöbalken Vindkraftprojekt Boarp Ulricehamns kommun Västra Götalands län Underlag för samråd enligt 6 kapitel 4 miljöbalken 2014-05-13 VATTENFALL VINDKRAFT SVERIGE AB 1 Innehåll 1 Presentation av sökande och ärendet...

Läs mer

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8.1 Inledning Gällande bestämmelser Miljöbalken och plan- och bygglagen föreskriver att miljökonsekvenserna av en översiktsplan och dess tillägg ska beskrivas. Processen att

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk Till Energimyndigheten Er referens 2010-5138 Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk En fortsatt utbyggnad av vindkraften är central om

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk

Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk Fastighet Medevi 4:1 i Motala kommun Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 1.3 Vindkraft

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i:

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Utställningshandling - december 2009 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Vindkraft vid Stormyrberget

Vindkraft vid Stormyrberget Vindkraft vid Stormyrberget Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län Underlag för samråd enligt 6 kapitel 4 Miljöbalken 2014-05-23 VATTENFALL VINDKRAFT SVERIGE AB Innehåll 1 Presentation av sökande...

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Några Reflektioner om vindkraft VARFÖR? Två huvudskäl EKONOMISKT Ägare slipper

Läs mer

VINDPARK ÅRJÄNG BYN. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-03-26

VINDPARK ÅRJÄNG BYN. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-03-26 VINDPARK ÅRJÄNG BYN 2012-03-26 VINDPARK ÅRJÄNG BYN Sökande Gothia Vind 10 AB Box 231 431 23 Mölndal Tel: +46 31-33 66 590 Fax:+46 31-33 65 910 Org. nr: 556804-2443 Konsult WSP Environmental Box 574 20125

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Granskningsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Antagandehandling 2015-11-30 186 Kommunfullmäktige Malå 2015-12-07 150 Kommunfullmäktige Norsjö

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

Informationsmöte, vindkraftsmöjligheter vid Sexdrega. Välkomna! Tobias Bogeskär Projektledare

Informationsmöte, vindkraftsmöjligheter vid Sexdrega. Välkomna! Tobias Bogeskär Projektledare Informationsmöte, vindkraftsmöjligheter vid Sexdrega Välkomna! Tobias Bogeskär Projektledare Agenda Göteborg Energi korta fakta Sveriges uttalade mål med vindkraft Genomgång av möjligheter för vindkraft

Läs mer

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D.

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D. D.nr: 551-34334-2011 Vindpark Lyrestad Komplettering av tillståndsansökan enligt MB Kompletteringsdatum 2012-04-27 Prövningskod 40.90 Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 9

Läs mer

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk Vindkraftverk Fakta i kortformat Varför vindkraftverk är höga Korta fakta om vindkraftverk Ett högt vindkraftverk utvinner mer energi än ett lågt då höjden gör att markens eventuella ojämnheter spelar

Läs mer

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Bilden är ett fotomontage. Motala kommun Kommunledningskontoret Stadsbyggnad Handläggare: Alisa Basic,

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT VETTEBERGET

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT VETTEBERGET SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT VETTEBERGET APRIL 2010 LARS GERRE OCH BENJAMIN GRAHN-DANIELSSON Beställare: Rabbalshede Kraft AB Författare: Linda Andersson och Benjamin Grahn-Danielson, Rio Kulturkooperativ Projektansvarig:

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Miljöskyddskontoret 441 81 Alingsås Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd För uppförande av 2 st vindkraftverk på fastigheten

Läs mer

Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun

Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANBESKRIVNING 4 HANDLINGAR 4 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 4 PLANDATA 5 Lägesbestämning 5 Areal 6 Markägoförhållanden

Läs mer

Vindkraft på Holmön och Ängesön Umeå kommun

Vindkraft på Holmön och Ängesön Umeå kommun Vindkraft på Holmön och Ängesön Umeå kommun Samrådsunderlag 26 september 2014 Gröna Holmön www.holmon.com/gronaholmon Samråd Sedan 2008 har Slitevind AB tillsammans med markägare och boende på Holmön arbetat

Läs mer

Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag

Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag Samråd enligt Miljöbalken September 2014 Medverkande SÖKANDE Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 3 Kontaktpersoner: Pia Hjalmarsson

Läs mer

KOMPLETTERING AV ÖVERKLAGANDE gällande länsstyrelsen i Kalmar beslut 2010-10-15 Dno 551-8-10

KOMPLETTERING AV ÖVERKLAGANDE gällande länsstyrelsen i Kalmar beslut 2010-10-15 Dno 551-8-10 Föreningen VIT Vindskydd i Tjust 2011-01-31 Sid 1 av 9 vit@tjust.com www.tjust.com/vit/index.htm Ong nummer 802456-1980 VIT är ansluten till riksföreningen FSL. Det här dokumentet finns på URL: www.tjust.com/vit/2011/overklag2.pdf

Läs mer

Teknik och samhällsbyggnadsnämnden. Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare

Teknik och samhällsbyggnadsnämnden. Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare Teknik och samhällsbyggnadsnämnden Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare Jan Enarsson (Myndighetsnämndens vice ordförande 2014), Brith-Louise Fagerstrand (ledamot Teknik och

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Storhögen vindkraftpark

Storhögen vindkraftpark STATKRAFT SCA VIND AB Storhögen vindkraftpark Samråd enligt miljöbalken i samband med ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande av vindpark vid Storhögen, Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga M2. Alternativ lokalisering

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga M2. Alternativ lokalisering VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET Bilaga M2 Alternativ lokalisering MKB Bilaga M2 ALTERNATIV LOKALISERING tillhörande tillståndsansökan för vindkraftsanläggning Spjutåsberget Härnösand Energi & Miljö AB, nedan

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR VINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OM GNARP, NORDANSTIGS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN. Sweco Environment AB

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR VINDPARK PÅ ULVBERGET SÖDER OM GNARP, NORDANSTIGS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN. Sweco Environment AB Rabbalshede Kraft AB UPPDRAGSNUMMER 5464080 KARLSTAD 2011-12-15 Sweco Environment AB Martin Stenqvist Magdalena Westerberg 1 (64) Sweco Kanikenäsbanken 10 Box 385, 651 09 Karlstad Telefon 054-14 17 00

Läs mer

DOM 2009-12-07 Stockholm

DOM 2009-12-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1313 DOM 2009-12-07 Stockholm Mål nr M 9960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-11-10 i mål nr M 1363-08, se bilaga B KLAGANDE

Läs mer

Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen. Lagstiftning Exempel JämtlandJ. Harry Westermark 29 sept 2010

Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen. Lagstiftning Exempel JämtlandJ. Harry Westermark 29 sept 2010 Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen Lagstiftning Exempel JämtlandJ Vad göra? g Harry Westermark 29 sept 2010 Fysisk riksplanering riksintressen 1960 Lokala protester mot stora

Läs mer

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK

GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK PELLO KOMMUN GENERALPAN FÖR PALOVAARA VINDKRAFTSPARK Resultatet av internationellt samrådsförfarande, svar till inkomna utlåtanden i planutkastskedet SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.4.2016 GENERALPAN FÖR

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BRATTÖN SÄLELUND UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB OKTOBER 2010

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BRATTÖN SÄLELUND UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB OKTOBER 2010 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BRATTÖN SÄLELUND UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB OKTOBER 2010 LINDA ANDERSSON, LARS GERRE, ANNA LJUNGGREN OCH ANNIKA ÖSTLUND

Läs mer

Bilaga 2. Fotomontage från riksväg 25. VINDPARK LJUNGA. Miljökonsekvensbeskrivning 2011-12-27

Bilaga 2. Fotomontage från riksväg 25. VINDPARK LJUNGA. Miljökonsekvensbeskrivning 2011-12-27 Fotomontage från riksväg 25. VINDPARK LJUNGA 2011-12-27 2 (2) Innehåll ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING... 7 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 9 1 INLEDNING... 10 1.1 BAKGRUND... 10 1.2 TILLSTÅNDSPROCESSEN... 10

Läs mer

Varken Ansökan, Projektbeskrivningen eller Miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas p g a följande brister och saknade utredningar.

Varken Ansökan, Projektbeskrivningen eller Miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas p g a följande brister och saknade utredningar. Till Länsstyrelsen i Jämtlands län Bräcke kommun Box 190 840 60 Bräcke KOMPLETTERING/UTVECKLING AV ÖVERKLAGANDE Klagande: Anita Edling, 460730-1225, Lenninge 9386, 821 91 Bollnäs Bräcke 1:261, mobil 073-3

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Vindbruksplan 2010 med MKB

Vindbruksplan 2010 med MKB Vindbruksplan 2010 med MKB Vetlanda kommun Bilaga till Översiktsplan 2010 Tekniska kontoret 2010-06-14 Reviderad 2010-10-08 Antagen av kommunfullmäktige 2010-10-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...

Läs mer

Vindkraftprojekt Gröninge. Kinda kommun yttrande

Vindkraftprojekt Gröninge. Kinda kommun yttrande Vindkraftprojekt Gröninge Kinda kommun yttrande Eon samrådshandling daterad 2011-12-13 Eon samrådsmöte 2012-01-17 1 Rev 2012-03-15 Arbetsgång Arbetsgång för utarbetande av yttrande Eon samrådshandling

Läs mer

Samrådsunderlag 2013-11-14. Vindpark Fyrskog

Samrådsunderlag 2013-11-14. Vindpark Fyrskog Samrådsunderlag 2013-11-14 Vindpark Fyrskog Innehåll 1. BAKGRUND 3 1.1 Syfte med samrådsunderlag 3 1.2 Varför vindkraft? 4 1.3 Gothia Vind AB 5 1.4 Administrativa uppgifter 5 1.4.1 Sökande och projektör

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Samrådsunderlag för ny vindkraftpark Borgvattnet i samband med tillståndsansökan enligt miljöbalken

Samrådsunderlag för ny vindkraftpark Borgvattnet i samband med tillståndsansökan enligt miljöbalken Samrådsunderlag för ny vindkraftpark Borgvattnet i samband med tillståndsansökan enligt miljöbalken 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: JP Vind AB Adress: Box 380, 831 25 Östersund Telefonnummer:

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Jädraås vindkraftspark i Gävleborgs län Foto: Margareta Örn-Liljedahl MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Söderhamn i april 2014 Kommunstyrelseförvaltningen UTSTÄLLNINGSHANDLING

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT STENSHULT UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, UDDEVALLA KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT STENSHULT UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, UDDEVALLA KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT STENSHULT UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, UDDEVALLA KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB FEBRUARI 2012 ANNA LJUNGGREN, CECILIA NILSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Miljötillståndsansökan 2015-03-03. Vindpark Knöstad

Miljötillståndsansökan 2015-03-03. Vindpark Knöstad Miljötillståndsansökan 2015-03-03 Vindpark Knöstad 2015-03-03 Länsstyrelsen i Örebro län 701 86 Örebro Sökande Verksamhetsutövare är Gothia Vind 13 AB, Organisationsnummer 55 69 26-2867, Box 231, 431 23

Läs mer

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad.

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Karta och koordinater. 2 Introduktion. 3 Redovisning av förkastade och accepterat alternativ till projekteringsplats. 3 Ansökan om tillstånd. 3 Samrådets

Läs mer

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark!

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Dagordning Presentation av Hemberget Energi AB Syftet med samrådet Presentation av projektet Pauträsk Vindkraftpark

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning Uppförande av vindkraftsanläggning vid Tåhult i Ulricehamns och Mullsjö kommuner

Miljökonsekvensbeskrivning Uppförande av vindkraftsanläggning vid Tåhult i Ulricehamns och Mullsjö kommuner Miljökonsekvensbeskrivning Uppförande av vindkraftsanläggning vid Tåhult i Ulricehamns och Mullsjö kommuner miljökonsekvensbeskrivning Uppförande av vindkraftsanläggning vid Tåhult i Ulricehamns och Mullsjö

Läs mer

Vindbruk Dalsland UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål FÖR ÅMÅLS KOMMUN

Vindbruk Dalsland UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål FÖR ÅMÅLS KOMMUN Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-05-17 Reviderad 2011-08-16, enligt beslut i Ks tillväxtutskott

Läs mer

Frågor och synpunkter under presentationen

Frågor och synpunkter under presentationen Samrådsmöte 23 september 2010 Frågor och synpunkter under presentationen Kommer vindkraften och vattenkraften att samordnas? Svar: Vind- och vattenkraft kommer inte att samordnas av sökanden. Det är Svenska

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-05-22 Sida 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Hörnet kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S) Christina Johansson (S) Lars Bohman (S) ersättare för Krister

Läs mer

Förslag på dagordning

Förslag på dagordning Förslag på dagordning Syfte med detta samråd Presentation av Holmen Förutsättningar Teknik Tidplan Lagstiftning Genomgång av specifika förutsättningar för respektive delprojekt Frågestund Fika Koncernen

Läs mer

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Vindpark Kingebol 2011-09-02 PÖYRY SWEDPOWER AB 3116900 2011-08-22 rev 2 VINDPARK KINGEBOL Nätanslutningsutredning 1 Alla rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för vindkraftsanläggning på fastigheterna Björtveten 1:27, Björtveten

Läs mer

Vindkraftsanläggning Norra Länsmansberget, Sunne kommun.

Vindkraftsanläggning Norra Länsmansberget, Sunne kommun. Vindkraftsanläggning Norra Länsmansberget, Sunne kommun. Kompletterande samrådsunderlag avseende uppförande och drift av en vindkraftsanläggning på Norra Länsmansberget i Sunne kommun. Författare: Charlotte

Läs mer

Vindkraftsplan för Götene kommun

Vindkraftsplan för Götene kommun 2008-02-29 Fördjupad översiktsplan Vindkraftsplan för Götene kommun INNEHÅLL INLEDNING BAKGRUND 3 Sammanfattning Översiktsplanen / riktlinjer för vindkraft 2006 Planeringsprocessen Syfte 4 Dagsläget /

Läs mer

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun Färgelanda F1 Länsstyrelsen påpekar att norra delen av området bör utgå till förmån de mycket höga naturvärden som området representerar Den norra delen av område som Länsstyrelsen har synpunkter på ligger

Läs mer

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Tid: 22 september 2015, kl. 18.00-21.00 Plats: Abilds bygdegård, Falkenberg Från Vattenfall: Staffan Snis Projektledare

Läs mer

Vindkraftsplan Hjo kommun. Område 10. Samrådshandling 2012-11-14

Vindkraftsplan Hjo kommun. Område 10. Samrådshandling 2012-11-14 Område 10 8 9 10 68 Översiktlig beskrivning av området Områdets area Vindförhållandena Terräng Vegetation Landskapets karaktär Visuell påverkan Markanvändningsintressen Särskilda värden Förekomst av landmärken

Läs mer

Blakliden and Fäbodberget Status och information om kommande upphandlingar 2015-11-18

Blakliden and Fäbodberget Status och information om kommande upphandlingar 2015-11-18 Blakliden and Fäbodberget Status och information om kommande upphandlingar 2015-11-18 Agenda för kvällen 1. Bakgrundsinformation och tillståndsstatus 2. Övergripande tidsplan 3. Upphandlingsprocessen -

Läs mer