Särskild satsning på havsbaserad vindkraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Särskild satsning på havsbaserad vindkraft"

Transkript

1 Särskild satsning på havsbaserad vindkraft April 2013

2 Innehållsförteckning 1. Inledning och sammanfattning Goda skäl för en särskild satsning på havsbaserad vindkraft Försörjningstrygghet Kostnadsreduktioner skapar förutsättningar för marknadsbaserad utbyggnad Industriell tillväxt och nya jobb Ökad acceptans för utbyggnad av förnybar el Samarbetsmekanismer Viktigt att värna om elcertifikatsystemet Förslag: Upphandling i kombination med samarbetsmekanismer Utformning av upphandlingsmodell Andra styrmedel för havsbaserad vindkraft Förlängning av stamnätet till havs Feed-in tariff /fastprissystem (11)

3 1. Inledning och sammanfattning Riksdagen antog i juni 2009 en planeringsram på 30 TWh vindel till 2020, varav 10 TWh till havs. Det finns mycket goda förutsättningar att nå planeringsramen. Redan i dag finns tillståndsgivna projekt motsvarande 8 TWh och ytterligare cirka 20 TWh är under tillståndsprövning. Kostnaden för havsbaserad vindkraft är högre än för landbaserad vindkraft och det marknadsbaserade styrmedel som finns för förnybar el elcertifikatsystemet räcker inte till för att förverkliga utbyggnaden av havsbaserad vindkraft. För att möjliggöra en utbyggnad av den havsbaserade vindkraften krävs därför en särskild satsning. Samtidigt är det viktigt att en sådan satsning sker utanför elcertifikatsystemet, så att det inte blir en snedvridning av konkurrensen som drabbar landbaserad vindkraft och annan förnybar elproduktion. Om förtroendet för elcertifikatsystemet undermineras riskerar intresset för att investera på den svenska marknaden minska. Svensk Vindenergi anser att det finns flera goda skäl att satsa på en utbyggnad av den havsbaserade vindkraften i Sverige. Det bidrar till en ökad försörjningstrygghet när produktionen från befintlig kärnkraft ska ersättas och kan genom utveckling av teknik anpassad till förhållanden i innanhav bidra till nya jobb, industriell tillväxt och exportmöjligheter. Svensk Vindenergi föreslår att en satsning på havsbaserad sker genom statlig upphandling av el från havsbaserade vindkraftsparker där bästa anbud, sett till pris och kvalitet, vinner upphandlingen. Upphandling bedöms vara det styrmedel som har bäst förutsättningar att tydligt bidra till de viktigaste argumenten för havsbaserad vindkraft. Svensk Vindenergi anser samtidigt att Sverige bör tillvarata möjligheterna att använda samarbetsmekanismerna i EU:s förnybarhetsdirektiv. Det övergripande syftet med dessa är att reducera den totala kostnaden för att uppnå EU:s samlade mål om 20 procent förnybar energi till EU-kommissionen menar att om den förnybara energin produceras där det kostar minst kommer företag, konsumenter och skattebetalare kunna tjäna upp mot 100 miljarder kronor varje år. 1 Sverige har särskilt goda förutsättningar att bli säljare av förnybara värden till andra EUländer vilket skulle minska kostnaderna för utbyggnaden samtidigt som svensk industri och svenska elkonsumenter får fördelar av en ökad försörjningstrygghet och lägre elpriser. 1 EU-kommissionen, pressmeddelande 31 januari 2011, 3 (11)

4 Mot denna bakgrund bör regeringen fatta beslut om med statlig upphandling av elproduktion från havsbaserade vindkraftsparker, samtidigt som staten arbetar för att få andra EU-länder att via samarbetsmekanismerna finansiera hela eller delar av kostnaderna. 2. Goda skäl för en särskild satsning på havsbaserad vindkraft Det pågår en relativt omfattande satsning på havsbaserad vindkraft i Europa och andra delar av världen. Det finns flera goda skäl till att även Sverige bör uppmuntra satsningar på havsbaserad vindkraft. 2.1 Försörjningstrygghet Det svenska elsystemet står inför stora utmaningar. De första kärnkraftsreaktorerna är nu 40 år gamla och inom en tioårsperiod kommer befintlig kärnkraft att behöva börja ersättas. En utbyggnad av den havsbaserade vindkraften underlättar för Sverige att genomföra denna omställning med bibehållen försörjningstrygghet och låga elpriser. De jämnare vindar som finns till havs innebär att vindkraften kan bidra med ett stabilare effekttillskott än om vindkraften bara byggs på land. Samtidigt möjliggörs en större geografisk spridning vilket i sig bidrar till en ökad effekttillgänglighet. Havsbaserad vindkraft i söder stärker dessutom elbalansen i elområde 4 och kan bidra till att minska prisskillnaderna mellan elområden. Sammantaget skulle befintliga och planerade projekt kunna producera mer än TWh el, redan inom 5-10 år. Det motsvarar ungefär genomsnittet för produktionen i fyra kärnkraftsreaktorer under ett år. En satsning på vindkraft till havs finns germöjligheter att under relativt kort tid bygga upp stor produktionskapacitet där behovet av ny elproduktion är som störst. 2.2 Kostnadsreduktioner skapar förutsättningar för marknadsbaserad utbyggnad Marknaden för havsbaserad vindkraft är i dag i början av sin utveckling, på samma sätt som marknaden för landbaserad vindkraft var för 20 år sedan. Den landbaserade vindkraften har vuxit kraftigt och i takt med det har kostnaderna sjunkit. Dessa kostnadsreduktioner har delvis möjliggjorts genom att det funnits incitament för utveckling av vindkraftverk som anpassats till olika förutsättningar och vindförhållanden. Mycket talar för att den havsbaserade vindkraften nu står inför ett omfattande genombrott, genom en kraftfull utbyggnad i Nordsjön, främst av Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Enligt den Europeiska miljömyndigheten har Östersjöregionen den största potentialen för 4 (11)

5 havsbaserad vindkraft i Europa. Och det är här den så kallade innanhavstekniken teknik som är anpassad till innanhav kan utvecklas. Vindkraft i innanhav som Östersjön kan innebära stora kostnadsreduktioner jämfört med havsbaserade verk i Nordsjön, bland annat tack vare lägre vattendjup, mindre vågor, mindre extremvindar, bräckt vatten i stället för salt vatten och enklare tillgänglighet till platsen. Sammantaget innebär det stora förenklingar och kostnadsbesparingar för leverantörer av teknik, utrustning och logistik. Hittills har havsbaserade vindkraftverk utvecklats för Nordsjöförhållanden och ytterligare förbättringar av projekt i Östersjön kan förväntas om vindkraftverk utvecklas och optimeras för de vindförhållanden som råder i Östersjön. 2 En särskild satsning på havsbaserad vindkraft i Sverige kan därmed bidra till viktiga kostnadsreduktioner som på sikt kan möjliggöra en utbyggnad på marknadsmässiga grunder. 2.3 Industriell tillväxt och nya jobb En satsning på havsbaserad vindkraft skapar arbetstillfällen i samband med utbyggnaden. Innovationsnätverket, IUC Sverige AB, har i en rapport från 2012 visat att en utbyggnad av de projekt som är byggklara eller i tillståndsprocess, skulle innebära omfattande sysselsättningseffekter Ökad acceptans för utbyggnad av förnybar el Det kan komma att finnas skäl för en mycket kraftfull utbyggnad av förnybar el i samband med den kommande avvecklingen av befintlig kärnkraft. Acceptansen för vindkraft kan antas vara större om den delvis byggs till havs, där den inte påverkar landskapsbilden. Även konflikter med andra intressen bedöms bli mindre i havet än vid motsvarande utbyggnad på land. Tillståndsprocessen kan förmodligen underlättas genom att staten introducerar havsplanering som ett nytt verktyg för uthålligt nyttjande av havsresurser. 2.5 Samarbetsmekanismer Samarbetsmekanismerna som definieras i EU:s förnybartdirektiv möjliggör för medlemstater inom EU att uppnå sina åtagande genom handel av förnybara värden med en annan medlemsstat. 2 Henrik Malmberg, Havsbaserad vindkraft i Östersjön Inventering av frågeställningar och analys av förutsättningar för lönsamhet, IUC Sverige AB, Havsbaserad vindkraft, augusti 2012, %20Havsbaserad%20Vindkraft,%20Slutversion,%20Augusti% pdf 5 (11)

6 Energimyndigheten har konstaterat att Sverige har kostnadsmässiga fördelar jämfört med vissa EU-länder och att det finns förutsättningar för att öka andelen förnybar energi genom samarbetsmekanismerna. Energimyndigheten ser flera fördelar med samarbetsmekanismerna och menar att de kan bidra till ökade affärsmöjligheter i Sverige, skapa arbetstillfällen, ge intäkter till staten och kan leda till en långsiktig teknikutveckling. 4 Energimyndigheten har pekat ut gemensamma projekt, som innebär att ett specifikt projekt direkt finansieras av en köpande medlemsstat, som särskilt lämplig för havsbaserad vindkraft, eftersom det skulle ha minst påverkan på det existerande elcertifikatsystemet. 5 Under 2013 har Energimyndigheten fått i uppdrag av regeringen att, i samråd med branschen, ta fram förslag på praktisk hantering för genomförande av gemensamma projekt för havsbaserad vindkraft. Energimyndigheten ska också analysera hur gemensamma projekt kan finansieras och i vilken utsträckning valet av finansieringsmodell påverkar konsumentpriset på el och den gemensamma marknaden för elcertifikat före respektive efter Viktigt att värna om elcertifikatsystemet I Sverige finns sedan 2003 elcertifikatsystemet som ska underlätta utbyggnad av förnybar elproduktion. Utgångspunkten för systemet är att det ska vara marknadsbaserat och teknikneutralt, samt skapa konkurrens mellan de förnybara teknikerna så att den billigaste tekniken byggs ut först. Elcertifikatsystemet har visat sig fungera väl och har på ett mycket kostnadseffektivt sätt bidragit till utbyggnaden av förnybar el på kort tid. En av elcertifikatsystemets främsta styrkor är att det under sina tio år visat att det fungerar, att det finns stabila förutsättningar för systemet och att marknaden kan lita på dess funktion. Denna stabilitet över tid har skapat förtroende för systemet som lockar investerare till den svenska marknaden. För att säkerställa möjligheten till fortsatt utbyggnad av förnybar el är det viktigt att elcertifikatsystemet fortsätter att uppfattas som robust och trovärdigt. Det är därför viktigt att en särskild satsning på havsbaserad vindkraft sker utanför elcertifikatsystemet. En förändring av de gällande förutsättningarna innebär en risk att trovärdigheten för elcertifikatsystemet undermineras och att intresset för att investera på den svenska marknaden minskar. Samtidigt skulle det uppstå en snedvridning av konkurrensen som skulle drabba landsbaserad vindkraft och annan förnybar elproduktion inom systemet. 4 Samarbetsmekanismer enligt EU:s förnybartdirektiv, Möjligheter och begränsningar, ER 2010:18, maj 2010, 2a1073a1245eead65fa3f28a699aa/ER2010_18W.pdf 5 Energimyndigheten, Samarbetsmekanismer enligt förnybartdirektivet - En fördjupad analys, ER 2011:16, 6 (11)

7 4. Förslag: Upphandling i kombination med samarbetsmekanismer Svensk Vindenergi har analyserat olika möjliga styrmedel för havsbaserad vindkraft, med utgångspunkten att en svensk satsning tydligt ska bidra till de grundläggande argumenten för havsbaserad vindkraft. Svensk Vindenergi föreslår att en särskild satsning på havsbaserad vindkraft sker genom statlig upphandling av el från (en eller flera) havsbaserade vindkraftsparker. Den eller de anbudsgivare som lämnar bästa anbud, sett till pris och kvalitet, vinner upphandlingen. Vinnande anbud erhåller en fast ersättning för den producerade elen, vilket innebär att systemet delvis kan ses som en konkurrensutsatt och volymbegränsad version av ett fastprissystem. Parallellt bör regeringen driva på för att förverkliga möjligheterna att utnyttja samarbetsmekanismernas gemensamma projekt, så att andra länder kan finansiera hela eller delar av kostnaden. De viktigaste skälen att Svensk Vindenergi förespråkar upphandling är: Försörjningstrygghet och elsystemperspektiv. Upphandlaren kan välja att inkludera ett elsystemperspektiv vid utvärdering av anbud. Detta innebär att lokalisering, volym och tidpunkt kan anpassas efter de behov som bedöms finnas bland annat ur ett stamnätsperspektiv vid den kommande avvecklingen av befintlig kärnkraft. Konkurrens och kostnadsreduktioner. Upphandlingsförfarandet skapar konkurrens mellan projekt vilket säkerställer att att de billigaste projekten byggs först. Modellen bidrar därmed till att pressa kostnader och finna nya tekniska lösningar. Detta kan leda till kostnadsreduktioner som på sikt skapa förutsättningar för en marknadsbaserad utbyggnad. Industriell tillväxt. Upphandlaren kan välja att premiera anbud som tydligt bidrar till utvecklingen av teknik som är anpassad till förhållandena i Östersjön. Genom fokus på utveckling av innanhavsteknik kan det skapas förutsättningar för svensk export av både teknik och kunnande. Kontroll över kostnader och volym. Upphandling innebär att så mycket elproduktion byggs ut som upphandlaren efterfrågar. När upphandlingen är avgjord har staten därmed full kontroll över vad kostnaden blir för utbyggnaden. Om staten misslyckas att få finansiering via annat EU-land genom samarbetsmekanismerna, kan kostnaden läggas på elkonsumenternas elräkning, på motsvarande sätt som med elcertifikatsystemet. Påverkar inte elcertifikatsystemet. Genom att upphandling av havsbaserad vindel sker utanför elcertifikatsystemet påverkas detta inte i nämnvärd omfattning, och riskerar därför inte att undergräva förtroendet för systemet. 7 (11)

8 Kombination med samarbetsmekanismer Upphandling kan kombineras med utnyttjandet av samarbetsmekanismernas gemensamma projekt. Staten bör stå som garant för att upphandlingen fullföljs, men om det finns köpare i andra länder reduceras (eller elimineras) den svenska kostnaden för utbyggnaden. Det finns en tydlig koppling mellan statlig upphandling och ett möjligt genomförande av gemensamma projekt. I en analys av samarbetsmekanismerna skriver Energimyndigheten så här när det gäller urvalsprocess för att utse gemensamma projekt: För att upprätthålla en hög transparens kan det vara lämpligt att urvalet av projekt som erhåller stöd sker efter offentlig utlysning. / /I urvalsprocessen kan staten exempelvis fastställa kriterier för att få lämna anbud/ansökan samt kriterier för val av projekt. Exempel på sådana kriterier kan vara att alla tillstånd för projektet är klara, krav på lokaliseringen av projektet eller på att det ska vara en viss teknologi som används. Ett skäl för att Sverige skulle vilja bygga upp en process kring urval av projekt kan vara om man förutspår att projekt kommer att säljas till olika medlemsstater. Då kan det vara fördel att ha ett fastställt regelverk för detta. 6 Det är ännu osäkert om det kommer att finnas efterfrågan på svenska förnybarhetsvärden, och hur stor den i så fall blir. Det är därför viktigt att staten står som garant för att upphandlingen fullföljs. 4.1 Utformning av upphandlingsmodell Svensk Vindenergi kommer under 2013 att utveckla ett preciserat förslag till utformning av en upphandlingsmodell. Nedan beskrivs några viktiga aspekter. Generellt Till skillnad från det danska systemet där staten utser plats, genomför förstudier och hanterar miljötillståndet bör en svensk upphandling utgå från befintliga projekt som olika aktörer utvecklat. Det finns i dag fyra projekt med klara tillstånd och ytterligare tio projekt där tillståndsansökan har lämnats in. Detta skulle innebära att staten meddelar vilken volym (i MW eller TWh) som man önskar handla upp och till vilken tidpunkt. Projektutvecklare lämnar bud på sina projekt, där de anger hur många öre/kwh som krävs för att bygga ut en viss volym vindkraft. Utgångspunkten bör vara att lägsta bud(en) vinner. Upphandlaren bör kunna välja att upphandla en större eller flera mindre vindkraftsparker som, ensam eller tillsammans, ger den efterfrågade mängden. Upphandlaren bör också kunna välja att utnyttja fler kriterier, som exempelvis 6 Energimyndigheten, Samarbetsmekanismer enligt förnybartdirektivet - En fördjupad analys, ER 2011:16, 8 (11)

9 särskilda mervärden när det gäller exempelvis systemeffekter (lokalisering som stärker elbalansen och minska prisskillnaderna mellan elområden) eller utveckling av ny teknik och kostnadsreduktioner. Upphandlad volym Den volym vindkraft som föreslås upphandlas bör vara tillräckligt stor för att ge konkreta och tydliga effekter, men inte så stor att den totala kostnaden blir orimligt hög i ett första skede. Volymen kan eventuellt ställas i relation till det behov som uppstår vid avveckling av en eller två kärnkraftsreaktorer ( MW för en mindre reaktor, drygt MW för en större reaktor). Som jämförelse kan nämnas att nu pågående upphandling i Danmark (se nedan) avser två större parker om 400 MW respektive 600 MW samt 450 MW från mindre anläggningar nära land. Mot bakgrund av att det i dag finns cirka 8 TWh tillståndsgiven havsbaserad produktion och vikten av att skapa konkurrens mellan projekten, kan en annan utgångspunkt vara att en viss procentuell andel av denna volym ska upphandlas. Hantering av nätanslutning Upphandlingen kan ske antingen inklusive eller exklusive nätanslutning. Det vore möjligt för anbudsgivare att ange ersättningsnivå exklusive kostnader för nätanslutning, och att vinnande anbud erbjuds anslutningspunkt vid vindkraftsparken. Ett sådant upplägg skulle kunna motiveras av att Svenska Kraftnäts bedömning av lämplig anslutningspunkt, och kostnaderna för denna, inkluderas i utvärderingen av inkomna anbud. Oavsett val av hantering bör vinnande anbud garanteras anslutning till nätet. Tidsaspekten Det är viktigt att ledtiden från politiskt beslut om upphandling till byggstart och driftsättning kan göras rimligt kort. Det finns i dag totalt 8 TWh tillståndsgiven havsbaserad vindkraft, och systemet bör komma igång innan dessa tillstånd löper ut. Det kan noteras att den senast genomförda upphandlingen i Danmark (Anholt Havmøllepark) genomfördes på cirka 3,5 år, från utlysning till första elleverans. Utlysning skedde den 30 april 2009 och beslut om vinnare fattades den 2 juli Enligt upphandlingskravet levererades den första elen under 2012 och hela parken ska vara driftsatt under Om tidplanen inte hålls utgår böter på upp till en miljard danska kronor. 8 Vad gäller upphandlingen av två vindkraftsparker i Danmark, Horns Rev 3 och Kriegers Flak, är tiden från prekvalificering till garanterad nätanslutning drygt 3 år. För Horns Rev 3 ska 7 Dong Energy, 8 Dong Energu, 9 (11)

10 ansökan om prekvalificering vara inlämnad hösten 2013 och preliminärt anbud i september 2014, beslut om anbudsvinnare fattas i början av 2015 och nätanslutning ska finnas på plats i januari För Kriegers Flak ska ansökan om prekvalificering vara inlämnad våren 2014 och preliminärt anbud i april 2015, beslut om anbudsvinnare fattas hösten 2015 och nätanslutning ska finnas på plats i juli Båda parkerna ska vara i full produktion till Andra styrmedel för havsbaserad vindkraft Som nämnts tidigare har Svensk Vindenergi analyserat olika möjliga styrmedel för havsbaserad vindkraft, med utgångspunkten att en svensk satsning tydligt ska bidra till de grundläggande argumenten för havsbaserad vindkraft. Två möjliga alternativ till upphandling och samarbetsmekanismer är en förlängning av stamnätet till havs och ett fastprissystem (feed-in tariff). Svensk Vindenergi anser inte att dessa alternativ vore bra för utvecklingen av svensk vindkraft. 5.1 Förlängning av stamnätet till havs Stödet skulle innebära att stamnätet förlängs ut i havet där Svenska Kraftnät erbjuder nätanslutningspunkt. Svenska Kraftnät står för kostnaderna för anslutningen mellan land och vindkraftsparken, inklusive eller exklusive transformatorstation och plattform i havet. Projektören står för det interna elnätet mellan vindkraftverken. En förlängning av stamnätet till havs skulle reducera kostnaderna för havsbaserad vindkraft så att några parker i de mest gynnsamma lägena skulle kunna byggas med stöd av elcertifikatsystemet. De ändrade förutsättningarna skulle kunna rubba marknadens förtroende för elcertifikatsystemet och förslaget går emot elcertifikatsystemets grundläggande princip om konkurrensneutralitet inom systemet. Om havsbaserade parker skulle få en lägre marginalkostnad än landbaserad skulle det slå hårt mot den landbaserade vindkraften. En av elcertifikatsystemets styrkor är att det under sina tio år visat att det fungerar, att det finns stabila förutsättningar och att marknaden kan lita på dess funktion. En förändring av de gällande förutsättningarna skulle skapa en osäkerhet som kan ta lång tid att reparera. Förlängning av stamnätet till havs räcker dessutom troligen inte för att skapa lönsamhet för huvuddelen av aktuella vindkraftsparker. För vindkraftsparker på större djup och till exempel mer komplicerade bottenförhållande där kostnaderna är högre skulle ytterligare stöd krävas. 5.2 Feed-in tariff /fastprissystem Ett fastprissystem för havsbaserad vindkraft skulle innebära att producenterna får ett i förväg fastställt pris för elen. Systemet kan finansieras antingen via avgift på elkonsumtionen eller via statsbudgeten. 10 (11)

11 Fastprissystem anses generellt inte vara effektivt för att pressa ner kostnaden för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft. Anledningen är att underleverantörer kan anpassa sina priser efter den nivå som (den kända) ersättningen skapar utrymme för. Systemet kan därför vara dyrare än nödvändigt. Det kan också vara svårt att avgöra rätt nivå för ett fastprissystem. Detta inte minst eftersom det anses finnas förutsättningar för enklare och billigare byggnation och drift i Östersjön än i Nordsjön 9, men det är svårt att avgöra hur det påverkar lönsamheten i dagsläget. Ett system utan volymbegränsning skulle också göra det svårt för statsmakten att förutse den kostnaderna för systemet. Den modell som Svensk Vindenergi förespråkar, statlig upphandling av vindkraftparker, kan ses som en reglerad form av ett fastprissystem. 9 Henrik Malmberg, Havsbaserad vindkraft i Östersjön, (11)

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Boverket Yttrande Datum 2015-07-07 Diarienummer 1793/2015 1(5) Myndigheten för semhattsptanermq, byggande oct, boende Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Remiss av Energimyndighetens

Läs mer

Vindkraftsutbyggnad i Sverige

Vindkraftsutbyggnad i Sverige Vindkraftsutbyggnad i Sverige Förutsättningar och prognos Balingsholm 1 oktober 2014 Tomas Hallberg Svensk Vindenergi Förutsättningar och prognos Kontrollstation 2015 Elcertifikat 2020-2030 EU:s 2030-ramverk

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion - fyra förslag för förbättrad funktion Expertgruppen för miljöstudier den 11 november 2011 Sven-Olof Fridolfsson, fil dr Thomas P. Tangerås, docent www.ifn.se/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi

Läs mer

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Anna Bergek Linköpings universitet & UiO Presentationen är baserad på en rapport till Finansdepartementets

Läs mer

Vision för en svensk vindkraftsindustri

Vision för en svensk vindkraftsindustri Vision för en svensk vindkraftsindustri Presenterad på Chalmers seminarium för Gröna jobb Stefan Karlsson Global Segment Manager Renewable Energy 2012-02-24 Tillväxten i vindkraftsindustrin har just börjat..

Läs mer

köbildning av länder som visat intresse för detta, mycket p.g.a. den ekonomiska kris som råder i EU.

köbildning av länder som visat intresse för detta, mycket p.g.a. den ekonomiska kris som råder i EU. Första mötet med Havsvindform Den 22 augusti träffades intresserade aktörer i det nationella nätverket för havsbaserad vindkraft hos Västra Götalandsregionen, som är en av initiativtagarna till Havsvindforum.

Läs mer

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Vindkraft i Sverige - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Svensk Vindenergi 125 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd?

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Staffan Jacobsson, Chalmers Fredrik Dolff, Ecoplan Förväntat produktionsgap i EU EU:s mål - minska

Läs mer

VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund

VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund Sammanlagt har över 70 mdr SEK investerats i landbaserad vindkraft sedan 2008 och ytterligare minst lika mycket måste

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Er referens: N2014/734/E Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet Med- og motvind Stavanger, 2009-09-07 Vindkraften en folkrörelse Vind under snabb teknisk utveckling Vindkraften har blivit symbol för förnybar el. Vindkraften väcker mycket starka känslor. Vindkraften

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Handlingsplan för havsbaserad vindkra3 i Sverige - för en tryggad elförsörjning, stabilt klimat och industriell utveckling

Handlingsplan för havsbaserad vindkra3 i Sverige - för en tryggad elförsörjning, stabilt klimat och industriell utveckling Handlingsplan för havsbaserad vindkra3 i Sverige - för en tryggad elförsörjning, stabilt klimat och industriell utveckling Staffan Jacobsson, Chalmers Fredrik Dolff, Ecoplan KersE Karltorp, Chalmers Bakgrund

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 SEK - Samhällsekonomisk kalkyl Beräkningen omfattas av verklig sysselsättning och dess ekonomiska effekter vid investering i Havsbaserad vindkraft Modell som använts:

Läs mer

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Storlek E0 2 MW vindkra(verk har en tornhöjd på 80-100 meter och en rotordiameter på 80-100 meter De största verk som är i kommersiell dri( i Sverige har e0 100 meter

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Vindkraft, en ren energikälla som skapar arbetstillfällen och exportintäkter

Vindkraft, en ren energikälla som skapar arbetstillfällen och exportintäkter Vindkraft, en ren energikälla som skapar arbetstillfällen och exportintäkter Stefan Karlsson Marknadschef, Renewable Energy, AB SKF Stockholm, 2014-01-23 Aktuell status, Vindkraft i Sverige Vindkraft svarar

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

E.ON satsar på vindkraft

E.ON satsar på vindkraft E.ON satsar på vindkraft Nationella vindkonferensen Kalmar 7 april, 2009 Lennart Fredenberg E.ON Sverige AB E.ON är ett av världens största privatägda energiföretag i världen stark position i Norden Renewables/JICDM

Läs mer

Erik Thornström. Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme 2013-02-27

Erik Thornström. Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme 2013-02-27 Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme Erik Thornström 1 Innehåll Kraftvärmen idag Nationella styrmedel EU:s styrmedel Svensk Fjärrvärmes syn på aktuella styrmedelsfrågor gällande

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Vattenfall har fört en fördjupad dialog med föregående ägare sedan efter sommaren Genom att slå ihop projekten kan flera synergier uppnås - Synergier i upphandling

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Kvartal 2 2014 2014-07-14

Kvartal 2 2014 2014-07-14 Vindkraftstatistik och prognos Detta är en kvartalsvis insamling och presentation av data från turbinleverantörer och vindkraftsprojektörer verksamma i Sverige (uppskattningsvis 95 % av vindkraftsprojektörernas

Läs mer

EOLUS VIND AB. Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19

EOLUS VIND AB. Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19 EOLUS VIND AB Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har etablerat fler än 200 vindkraftverk Ca 35 anställda Kontor i Hässleholm, Vårgårda, Falun, Halmstad, Motala och Sundsvall.

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

EIE/04/234/SO7.38605,

EIE/04/234/SO7.38605, Sonja Ewerstein Juni 2005 Regional rapportering om införlivande av EU:s RES-e-direktiv utförd av Sonja Ewerstein, Energimyndigheten inom ramen för EU-projektet RES-e regions nr EIE/04/234/SO7.38605, work

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Kvartal 4 2014 2015-02-13

Kvartal 4 2014 2015-02-13 Vindkraftstatistik och prognos Detta är en kvartalsvis insamling och presentation av data från turbinleverantörer och vindkraftsprojektörer verksamma i Sverige (uppskattningsvis 95 % av vindkraftsprojektörernas

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Kvartal 2 2015 2015-07-03

Kvartal 2 2015 2015-07-03 Vindkraftstatistik och prognos Detta är en kvartalsvis insamling och presentation av data från turbinleverantörer och vindkraftsprojektörer verksamma i Sverige (uppskattningsvis 95 % av vindkraftsprojektörernas

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

Kent Nyström Lars Dahlgren

Kent Nyström Lars Dahlgren Kent Nyström Lars Dahlgren Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council of the promotion of electricity from renewable energy sources in the internal electricity market I korthet

Läs mer

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Halmstad 2011-02-17 Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Göran Sidén Lektor i elkraftteknik Högskolan i Halmstad Bild: www.svif25ar.se Halländsk pionjär Roland Bengtsson i Tågarp, Falkenberg,

Läs mer

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1 2 Handel med el förutsätter transporter

Läs mer

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Klimatcertifikat för grönare transporter Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Inledande frågor Kvotplikten är här för att stanna hur kan den utformas för att gynna biobränslen

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

Stockholm 2010-12-15. Till Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Er referens: N2010/2438/E

Stockholm 2010-12-15. Till Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Er referens: N2010/2438/E Stockholm 2010-12-15 Till Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Er referens: N2010/2438/E Yttrande över Energimyndighetens rapporter Åtgärder för att skydda elkunden mot för höga elcertifikatpriser, Gemensamt

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Elcertifikatsmarknaden i Sverige

Elcertifikatsmarknaden i Sverige Elcertifikatsmarknaden i Sverige Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Norges Energidager 2011 14 oktober Agenda Om ambitionsnivån Det svenska regelverket Erhållen utbyggnad i Sverige Handel

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se Blekinge Offshore Projektbeskrivning Projektet omfattar uppförande av i första hand 700 vindkraftverk med en kapacitet på 2 500 MW och en beräknad produktion på 7-8 TWh per år inom Sveriges elområde 4.

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Havsbaserad vindkraft i Östersjön

Havsbaserad vindkraft i Östersjön Havsbaserad vindkraft i Östersjön Inventering av frågeställningar och analys av förutsättningar för lönsamhet Henrik Malmberg 2012-12-10 Innehåll INLEDNING... 2 SYFTE... 2 OM FÖRFATTAREN... 2 INVENTERING

Läs mer

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen 100 000 nya jobb I takt med vindkraftens snabba expansion växer också en helt ny arbetsmarknad fram i Sverige. Enligt siffror från 2012 byggs det ungefär ett

Läs mer

Nationella Vindkraftskonferensen

Nationella Vindkraftskonferensen Nationella Vindkraftskonferensen 25 april 2008 Kalmar Lennart Söder Professor Elkraftsystem 1 Överlämnande skedde den 20 februari 2008 2 Utredningens 13 förslag - 1 Beskriv att certifikatsystemet är den

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Energimyndigheten Uppdrag Solelstrategi Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Bakgrund Solelkommissionen är mycket positiv till regeringens uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en solelstrategi

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

FÖRSTUDIE OM SAMORDNINGSVINSTER MED ATT KOMBINERA VINDKRAFT OCH EN FAST FÖRBINDELSE. Kvarkenrådet 2009

FÖRSTUDIE OM SAMORDNINGSVINSTER MED ATT KOMBINERA VINDKRAFT OCH EN FAST FÖRBINDELSE. Kvarkenrådet 2009 FÖRSTUDIE OM SAMORDNINGSVINSTER MED ATT KOMBINERA VINDKRAFT OCH EN FAST FÖRBINDELSE Kvarkenrådet 2009 En vision om vindkraft i Kvarken 2 Förstudiens målsättning och utgångspunkter Målsättning Att kartlägga

Läs mer

Elområden i Sverige. -ny marknadsdelning från 1 november 2011. Håkan Östberg Energimarknadsinspektionen

Elområden i Sverige. -ny marknadsdelning från 1 november 2011. Håkan Östberg Energimarknadsinspektionen Elområden i Sverige -ny marknadsdelning från 1 november 2011 Håkan Östberg Energimarknadsinspektionen Elområden i Sverige Bakgrund Möjliga konsekvenser av förändringen Vilka förändringar kan tänkas på

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft Havsbaserad vindkraft Regeringsuppdrag 2015 ER 2015:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

Energiledarkonferensen 2009. Så här ser elproduktionen ut 2030

Energiledarkonferensen 2009. Så här ser elproduktionen ut 2030 Energiledarkonferensen 2009 Så här ser elproduktionen ut 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Faktorer som påverkar framtidens elproduktion Politiska styrmedel Kärnkraft Infasningen av all förnybar

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar.

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar. VÄLKOMMEN TILL SAMRÅD ANGÅENDE VINDKRAFTUTREDNING VID RÖDENEPLATTÅN Anteckna er på deltagarförteckningen. Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Ta del av utställningen.

Läs mer

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 6 O 1 4 oktober 2004 Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är eniga om en strategi

Läs mer

7/2013. Sverige söker samarbete kring förnybar energi Med hopskruvade torn mot högre höjder VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

7/2013. Sverige söker samarbete kring förnybar energi Med hopskruvade torn mot högre höjder VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 7/2013 Sverige söker samarbete kring förnybar energi Med hopskruvade torn mot högre höjder VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR ELMARKNAD 7/2013 NOTISER Bixia och Riksbyggen i vindkraftssamarbete

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Tröskeleffekter och förnybar energi Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Uppdrag > Den 20 april 2009 lämnade Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) rapporten Tröskeleffekter

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3)

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3) DKH Teckningsanmälan Jag tecknar mig för andel/andelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org.nr 769613-8911, och ansöker samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem). Varje andel kostar 6 600 kronor.

Läs mer

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 2015-05- 04 Dnr Fi2015/1733 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Läs mer

Steget före med dina energiaffärer

Steget före med dina energiaffärer Steget före med dina energiaffärer Politiska klimatåtgärder Avgörande händelser och påverkan på elpriset Mia Bodin, Modity Energy Trading Agenda 1. Kort om Modity Energy Trading 2. Politiska klimatåtgärder

Läs mer

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT?

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? Dan Sandros Projektchef Stena Renewable KRITERIER ATT UPPFYLLA De områden som ska prioriteras bör uppfylla vissa kriterier för att förslaget ska

Läs mer