VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund"

Transkript

1 VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund Sammanlagt har över 70 mdr SEK investerats i landbaserad vindkraft sedan 2008 och ytterligare minst lika mycket måste investeras för att nå det förnybarmål som Norge och Sverige satt upp till utgången av år En oerhörd investering som politikerna bär ansvar för. Både det som redan byggts och det som vi förväntas bidra med ytterligare. El- och certifikatintäkterna är i dagsläget på en för låg nivå för att attrahera investerare villiga att satsa de ytterligare 70 mdr SEK som kommer att behövas kommande femårsperiod. Att i detta känsliga läge genomföra en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft och samtidigt skjuta beslutet rörande en justering av nuvarande stödsystem för utbyggnad av förnybar kraft (certifikatsystemet) skapar stor politisk osäkerhet i investerarledet. Energimyndighetens rapport enkelt sammanfattad Energimyndighetens Rapport bygger på en politisk vilja kring fortsatt utfasning av icke förnybar kraft med mål att ställa om hela elsystemet till 100 % förnybart. Rapporten föreslår att detta delvis skall ske genom en satsning på ytterligare upp till 15 TWh havsbaserad vindkraft. Vidare konstaterar Rapporten att kostnaden för havsbaserad vindkraft i dagsläget är ca 140 öre/kwh vilket, med dagens elpriser, skulle kräva ett stöd om ca 110 öre/kwh för att kunna realiseras. Rapporten menar att kostnaden med tiden kommer att sjunka till 100 öre/kwh samtidigt som elpriset stiger vilket gör att behovet av stöd minskar. Energimyndigheten påpekar att det är deras egna kostnadsantaganden. De visar också på data från verkligt genomförda projekt där investeringskostnaden är högre, mellan 120 till öre/kwh. Se vidare graf nedan hämtad från Rapporten. I samma graf anges också kostnaden för landbaserad vindkraft som är avsevärt mycket lägre och överensstämmer med vår erfarenhet och uppfattning.

2 Rapporten talar om teknikutveckling i termerna att Östersjöområdet skulle vara särskilt gynnsamt för havsbaserad vindkraft och att nya billigare tekniska lösningar kan utvecklas genom en utbyggnad av vindkraft till havs i området. Rapporten nämner vidare att kostnaden för svenska elkonsumenter och/eller skattebetalare utvecklas enligt tabell nedan där det framgår att den totala stödkostnaden per TWh är ca 11 mdr vid en marginalkostnad om 101 öre/kwh och ett samtidigt elpris om 25 öre/kwh vilket ungefär motsvarar dagens elprisnivå. Skulle marginalkostnaden fortsatt vara 140 öre/kwh som anges i Bloombergs New Energy Finance graf ovan ökar kostnaden till 16,6 mdr per TWh. Ett utbyggnadsmål om 15 TWh havsbaserad kraft skulle m.a.o. kosta samhället mellan 165 till 265 mdr SEK vid ett elpris på 25 öre/kwh i snitt under utbyggnadsperioden. Det kan jämföras med statsbudgeten som år 2014 var 862,4 mdr SEK. Om staten skulle genomföra motsvarande satsning med den egna budgeten skulle statsskulden behöva ökas med ca 15 % från den nivå som gällde i maj Satsningen motsvarar exempelvis statens kostnad för utbildning under 3 till 4 år (ref. rikets budget 2015) eller budgeten för hälsa och omsorg under 3 till fyra år. Vill man istället satsa på säkerhet skulle försvarsbudgeten kunna öka med % under en 15-årsperiod.

3 Rättsväsendet kunde se fram emot en budgethöjning med hela % under en 15-årsperiod. En oerhörd satsning m.a.o. Tur då att staten inte behöver stå för notan utan att den istället landar hos den enskilde medborgaren. Endera som en extra rad på elnotan eller via skattsedeln. Skulle den hamna på elnotan så stiger kostnaden för medborgaren sannolikt med ytterligare 25 % då det är rimligt att anta att staten även tar ut mervärdesskatt. För den enskilde slutar därför inte notan på 165 till 265 mdr SEK utan blir snarare 206 till 331 mdr SEK. Staten kan å andra sidan se fram emot en mervärdesintäkt om 41 till 66 mdr SEK. Visserligen på bekostnad av att den enskilde medborgarens ekonomiska utrymme krymper betänkligt men genom en väldigt smidig och lätt administrerad fiskal åtgärd. Under kapitel 3.3 i Rapporten anges en lägre kostnad för föreslagen utbyggnad. Den bygger dock på Energimyndighetens egna uppfattningar om marknadsprisutvecklingen på el som i grundscenariot stiger från dagens ca 25 öre/kwh till 55 öre/kwh år 2025, vilket är det första hela driftåret för den första större vindkraftparken enligt rapporten. Se vidare Rapportens antaganden om elprisutvecklingen nedan. Energimyndighetens antagande avviker kraftigt från nu rådande marknadspris enligt Nasdaq OMX vilken är ca 25 öre/kwh och som sakta stiger till 33 öre/kwh år Skulle marknadspriser istället användas stiger kostnaden för ett stödsystem till havsbaserad vindkraft kraftigt jämfört med myndighetens prognos. Skulle man å andra sidan acceptera Rapportens elprisantaganden enligt ovan och istället uppför 15 TWh landbaserad vindkraft är stödbehovet ca 3 mdr att jämföras med 130 mdr vilket är stödbehovet för havsbaserad vindkraft för samma utbyggnadsvolym. Då har antagits att ingen teknikutveckling sker inom landbaserad vindkraft från dagens nivåer (ca 60 öre/kwh). Detta är inte ett realistiskt scenario. Marginalkostnaden för landbaserad vindkraft har sjunkit med ca 25 till 30 % de senaste 6-7 åren och det är rimligt att anta att en fortsatt teknikutveckling sänker kostnaden ytterligare. Antaget en blygsam teknikutveckling om endast 1 % per år skulle marginalkostnaden för den landbaserade vindkraften vara i paritet med elpriset enligt rapportens scenario år 2025, vilket innebär att något stöd överhuvudtaget inte behövs. Merkostnaden för havsbaserad vindkraft är m.a.o. minst 130 mdr högre än motsvarande utbyggnad på land. Rapporten nämner vidare att antalet fullasttimmar för de havsbaserade verken är antagna till timmar per år och att vart verk har en effekt på mellan 3,6 till 6,0 MW per styck. Om ett snitt av

4 dessa båda effekterna används (ca 5 MW) samt ovan nämnda fullasttid ges att endast ca 750 st. vindkraftverk måste installeras för att nå 15 TWh. Rapporten avslutas med ett resonemang kring hur stödformen skall utformas samt effekten på elpriset. Det konstateras bl.a. att havsbaserad vindkraft tillhör ännu ett av de dyraste kraftslagen och att det krävs omfattande insatser för att utveckla tekniken så att den blir konkurrenskraftig med annan produktion. Vidare konstateras att framtida elpriser påverkar stödbehovet. Ju högre elpris ju lägre behov av stöd och vice versa. När det gäller implementeringen av ett särskilt stöd för havsbaserad vindkraft konstaterar Rapporten följande: Vid utformningen av ett stödsystem måste hänsyn tas till EU:s statsstödsregler. De stödsystem som analyseras i denna rapport är alla att betrakta som statliga stöd enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget. Kortfattat uttryckt innebär det att de utgör ett användande av statliga medel som gynnar ett enskilt företag eller en grupp av företag, på ett sätt som hotar att snedvrida konkurrensen och den gränsöverskridande handeln i unionen. Artikel 107 i EUF-fördraget innehåller ett generellt förbud mot statligt stöd till företag. Samma artikel innehåller också undantag från det generella förbudet. Dessa undantag har utvecklats och förtydligats bl.a. genom förordningar och riktlinjer. Stöd som är förenliga med den s.k. allmänna gruppundantagsförordningen (gruppundantagsförordningen) behöver inte prövas särskilt av kommissionen utan det behöver endast lämnas information om att stödet kommer införas. Därmed är det den enklaste formen av stöd att införa. Gruppundantagsförordningen innehåller emellertid detaljerade krav på utformningen av stöd och gäller bara stöd upp till ett visst tröskelvärde. Kommissionens riktlinjer för statligt stöd inom särskilda områden ger en mera generell vägledning för hur stöd ska utformas för att vara tillåtna. Stödordningar och individuella stöd måste notifieras till kommissionen och godkännas. Aktuella riktlinjer för stöd till havsbaserad vindkraft är i första hand kommissionens Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för (Kommissionens riktlinjer), men även Rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation 14 (FoI-rambestämmelserna) kan bli aktuella. Statsstödsreglerna sätter begränsningar för vilka typer av stöd som kan komma ifråga för den havsbaserade vindkraften. Kommissionen har genom riktlinjerna givit vägledning för hur statsstödsreglerna ska tolkas. Det finns en möjlighet att notifiera stöd utan att ta närmare hänsyn till dessa riktlinjer, men det krävs då starka skäl och innebär sannolikt en långdragen process. Investeringsstöd enligt artikel 41 i gruppundantagsförordningen får ges till merkostnaden för en investering i förnybar el. I detta fall, då ingen alternativinvestering är aktuell, kan eventuellt hela kostnaden anses stödberättigad. Med ett anbudsförfarande kan 100 procent av kostnaden stödjas. Syftet med stödet ska emellertid vara uppnåendet av en högre miljöskyddsnivå och bara kostnader som bidrar till detta är stödberättigande. Den jämförelseinvestering som används för investeringsstöd är typiskt sett en investering i icke-förnybar energiproduktion av samma omfattning. Vilken sådan jämförelseinvestering som skulle anses rimlig i svenska förhållanden är emellertid svårt att bedöma eftersom några storskaliga investeringar i icke-förnybar energi inte görs. De större investeringar i elproduktion som faktiskt genomförs är snarast landbaserad vindkraft eller biokraft. En sådan jämförelseinvestering ger emellertid inte en påtagligt högre miljöskyddsnivå för havsbaserad vindkraft. Tröskelvärde för stöd enligt gruppundantagsförordningen är 15 miljoner euro per företag per investeringsprojekt.

5 Investeringsstöd kan också lämnas utanför gruppundantagsförordningen och bör då följa kommissionens riktlinjer. För investeringsstöd till förnybar energi finns ingen särskild reglering i riktlinjerna. Prövning ska istället ske enligt de allmänna bestämmelserna i riktlinjernas avsnitt 3.2. I nämnd prövning ingår sammanfattningsvis följande. Ange syftet med stödet, hur det fungerar och hur det bidrar till att uppnå unionens mål. Visa på ett marknadsmisslyckande i form av t.ex. negativa externa effekter, positiva externa effekter, asymmetrisk information eller bristande samordning, som inte kan hanteras av befintliga nationella eller europeiska styrmedel. Visa att stödet är ett effektivt sätt att åtgärda det identifierade marknadsmisslyckandet. Visa att stödet är proportionellt och att det således inte ges mera stöd än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet. En sådan prövning är i stor utsträckning beroende av hur mycket havsbaserad vindkraft som ska byggas och vilka mål som ska uppnås Slut citat. Vår syn på det förslag som läggs fram i Rapporten Vi är positiva till en ytterligare satsning på vindkraft utöver vad Sverige och Norge fastställt och som realiseras genom det gemensamma certifikatsystemet. Ytterligare 15 TWh kan vara en rimlig nivå och bör kunna realiseras under perioden 2021 t.o.m Vi är vidare positiva till politikens mål att ställa om energisystemet till 100 % förnybart. Vi är också försiktigt positiva till att en ytterligare utbyggnad stöds av ett auktionsförfarande snarare än ett förlängt nuvarande elcertifikatsystem. Huvudskälet till detta är den stabilisering av intäkterna ett auktionsförfarande ger upphov till. Skälet till att vi inte är odelat positiva är risken att ett anbudsförfarande gynnar större etablerade företag, vilket rapporten också pekar på, och innebär ett inträdeshinder för nya eller mindre aktörer inom vindkraftmarknaden. Vi anser dock att Energimyndighetens förslag till en storskalig satsning av havsbaserad vindkraft i Östersjön är felaktig. Skälen till detta är följande: En dylik satsning innebär att kostnaden för svenska elkonsumenter och/eller skattebetalare ökar kraftigt jämfört med att bygga samma produktionskapacitet på land; En utbyggnad av 15 TWh landbaserad vindkraft kan vara fullt genomförd vid den tidpunkt rapporten menar att utbyggnaden av havsbaserad vindkraft skall starta; En utbyggnad på land ger därmed en större miljönytta än motsvarande utbyggnad till havs då miljövärdet erhålls tidigare. Det finns m.a.o. vare sig ekonomiska eller miljömässiga motiv för föreslagen satsning. Energimyndighetens uppskattning av kostnaden för föreslagen satsning är också grovt underskattad och bygger på egna antaganden om elprisutvecklingen som avsevärt avviker från marknadens uppfattning. Detta då ett antagande om högre elpriser sänker stödkostnaden.

6 Vi anser vidare att förslagen satsning inte ger upphov till någon nämnvärd teknikutveckling. För att nå 15 TWh krävs, som tidigare nämnts, endast ca 750 st. medelstora vindkraftverk. Det är inte sannolikt att alla dessa levereras av en och samma leverantör utan snarare av två eller flera olika. Var sådan skulle m.a.o. behöva utveckla en speciell teknik lämpad för Östersjömiljö och sedan sälja endast ett fåtal hundra av dessa. Detta är inte realistiskt. Utveckling av en ny typ av vindkraftverk kräver en serie på tusentals maskiner för att vara lönsam. Snarare kommer standardverk att installeras, dock på en kortare tornhöjd vilket inte är någon ny teknik. Vi vill nog påstå att teknikutvecklingen är ringa om någon alls och inte motiverad givet den höga merkostnaden elkonsumenten drabbas av. Inte heller teknikutvecklingen är därför ett argument för föreslagen satsning. När det gäller möjligheten att implementera ett särskilt stöd till havsbaserad vindkraft kan konstateras att stödet sannolikt skall prövas av EU enligt de allmänna riktlinjerna i avsnitt 3.2. Här gäller att bevisa att fyra punkter uppfylls, vilka tidigare redovisats ovan. Vi kan här konstatera att endast en av dessa uppfylls då: Det inte går att peka på något misslyckande, snarare tvärtom. Elcertifikatsystemet har levererat som tänkt; Stödet är inte effektivt och behövs inte givet ovanstående samt; Stödet är högre än vad som är nödvändigt då samma nytta eller bättre kan åstadkommas med landbaserad vindkraft. Slutligen kan konstateras att ett särskilt stöd, okänsligt för svängningar och förändringar på elmarknaden, intervenerar i den marknadsbaserade prissättning vår avreglerade elmarknad vilar på. Den studie som redovisas i Rapporten vad gäller påverkan på elpriset som följd av nämnd satsning pekar på att elpriset kan sjunka med upp till 7 öre/kwh. Med tanke på att de samlade el- och certifikatintäkterna i dagsläget underskrider nödvändiga intäktsnivåer för att realisera de 26,4 TWh som satts som mål till utgången av 2020 (eller 28,4 TWh om den svenska ambitionen höjs) behöver intäkterna snarare höjas än sänkas. Risken är stor att följdeffekten av ett beslut om en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft sätter stopp för nuvarande utbyggnad av landbaserad vindkraft i Sverige. Rapporten säger också att den första storskaliga vindkraftparken skall vara i drift år 2024 vilket kan innebära att vi under kommande 8 till 9-årsperiod inte bygger någon ny vindkraft alls. Vi har svårt att se att någon politiker kan stödja ett system som innebär att kostnaden för medborgarna ökar kraftigt via en massiv förmögenhetsöverföring från den enskilde till företag och stat. Detta samtidigt som miljön påverkas negativt. Om vi förstått det hela rätt vill regeringen lägga fram rapportens förslag redan vid årets höstbudget. Varför denna brådska när det redan tillsats en Energikommission med uppdrag att se över hur vårt framtida energisystem skall utformas. Bättre vore att avvakta Energikommissionens slutsats och rekommendation. Halmstad den 28 augusti 2015 ARISE AB (publ)

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Energimyndigheten Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar Energimyndighetens översyn

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Finansiering av gemensamma. enligt förnybartdirektivet

Finansiering av gemensamma. enligt förnybartdirektivet Finansiering av gemensamma projekt enligt förnybartdirektivet En delrapport i uppdraget om samarbetsmekanismer i Energimyndighetens regleringsbrev 2013 ER 2013:28 Böcker och rapporter utgivna av Statens

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Medvind i uppförsbacke!

Medvind i uppförsbacke! Medvind i uppförsbacke! En studie av den svenska vindkraftspolitiken Gabriel Michanek och Patrik Söderholm Avdelningen för samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet Rapport till Expertgruppen för miljöstudier

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling STAFFAN JACOBSSON FREDRIK DOLFF KERSTI KARLTORP Institutionen för energi

Läs mer

Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07

Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07 Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax: 016-544 22 59 e-post: forlaget@stem.se

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Yttrande över rapporten Havsbaserad vindkraft ER 2015:12 (Ert dnr M2015/2349 Ee)

Yttrande över rapporten Havsbaserad vindkraft ER 2015:12 (Ert dnr M2015/2349 Ee) Monika Oredsson 0455-32 19 50 Karlskrona 2015-06-30 YTTRANDE Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser-energi@regeringskansliet.se Yttrande över rapporten Havsbaserad

Läs mer

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål?

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Emma Heikensten 19861218-0367 Kandidatuppsats Våren 2010 Nationalekonomiska institutionen Handledare: Fredrik Andersson Sammanfattning Elcertifikatsystemet

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd)

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Denna rapport är slutredovisningen av Jordbruksverkets uppdrag att redovisa möjlig utformning av en ersättning

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige

Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Staffan Jacobsson Fredrik Dolff Kersti Karltorp Institutionen för energi

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Er referens: N2014/734/E Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik

En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik Thomas Broberg, Eva Samakovlis, Magnus Sjöström, Göran Östblom SPECIALSTUDIE NR 18, JUNI 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET

Läs mer

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag kommunernas bostadsförsörjningsansvar tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader 2 tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader förord Innehåll Sammanfattning

Läs mer

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives 15 SLUTSATSER OM Elsystemets utveckling i Sverige, Norden och Europa NEPP north european power perspectives NEPP north european power perspectives NEPP (North Europan Power Perspectives) är ett sammanhållet

Läs mer

värdekedja En hållbar och hel

värdekedja En hållbar och hel Årsredovisning 2014 2 AVSNITTSRUBRIK ÅRSREDOVISNING 2014 Arise är ett kraftbolag med resurser och erfarenhet att hantera hela värdekedjan. Från planering, tillståndsansökan och vindmätningar till byggnation

Läs mer

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK Årsredovisning 2013 2 AVSNITTSRUBRIK Kalendarium ARISE ÅRSSTÄMMA 2014 Årsstämman hålls den 6 maj i Halmstad EKONOMISK INFORMATION 2014 6 Maj Årsstämma 6 Maj Delårsrapport första kvartalet 18 Juli Delårsrapport

Läs mer

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera.

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera. Här kommer Svensk Vindkraftförening och SERO:s remissvar på Energimyndighetens skrivelse Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 N2014/734/E Vi delar i stort Energimyndighetens identifiering av vilka

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer