Erik Thornström. Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erik Thornström. Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme 2013-02-27"

Transkript

1 Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme Erik Thornström 1

2 Innehåll Kraftvärmen idag Nationella styrmedel EU:s styrmedel Svensk Fjärrvärmes syn på aktuella styrmedelsfrågor gällande kraftvärmen 2

3 Kraftvärmen i Sverige idag Ca TWh el/ år produceras idag i kraftvärmen inkl. industriellt mottryck Andel kraftvärme knappt hälften av fjärrvärmeproduktionen i dag => finns betydande potential att öka andelen Branschprognos (hösten 2011) visar på utbyggnad av netto ytterligare ca 1,5 TWh el i fjärrvärmekopplad kraftvärme och ytterligare ca 1,5 TWh el i skogsindustrin till tal biokraftvärmeanläggningar planeras eller är under byggnation 3

4 Viktiga styrmedel för kraftvärmen Beskattningsvillkor Elcertifikat och utsläppsrätter Regler kopplade till bränslen, t.ex. hållbarhetskriterier för biobränslen Fjärrvärmens generella villkor påverkar värmeunderlaget 4

5 Aktuella skatteförändringar för kraftvärmen Slopad CO2-beskattning för kraftvärmen sedan 1 jan (om ingår i utsläppshandeln) Särskild lag om fastighetstaxering av kraftvärme gäller innebär att endast eldelen är taxeringsgrundande Finansdepartementet har aviserat översyn av fastighetstaxeringen av kraftvärmeverk inför 2019 => kan ev. innebära att även värmedelen omfattas av fastighetstaxeringen 5

6 Skattefriheten för egenförbrukning av viss vindkraftsel El är inte skattepliktig om den framställts i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar el och den används i den egna verksamheten, t.ex. hos kommuner och fastighetsbolag I praktiken skattesubvention om 29,3 öre/kwh +moms, dvs. ca 37 öre/kwh Frågan utreds av den statliga Nettodebiteringsutredningen som ska lämna förslag den 14 juni i år 6

7 Svensk Fjärrvärme anser att skattefriheten för egenförbrukad vindkraftsel bör slopas Teknikneutraliteten i elcertifikatssystemet undergrävs Biokraftvärmens konkurrenskraft försvagas gentemot vindkraften Fjärrvärmens konkurrenskraft försvagas eftersom fastighetsbolag kan installera värmepumpar som drivs av skattebefriad el Orimligt att energibolag vars kärnverksamhet är att producera el ska ha en väsentligt högre skattebelastning för samma typ av elproduktionsanläggning än om den ägs av t.ex. ett fastighetsbolag 7

8 Elcertifikatsystemet Mål om att öka elproduktionen från förnybara energikällor med 25 TWh till 2020 jämfört med 2002 Systemet bidrar till att nå svenska målet om 50% andel förnybar energi till 2020 Sedan 2012 gemensam elcertifikatsmarknad med Norge Norge har motsvarande ambitionsnivå som Sverige Energimyndigheten utreder i år vilka justeringar som behövs inför planerad kontrollstation 2015, bl.a. analyseras konsekvenser av utfasning av torven ur elcertifikatssystemet 8

9 Utsläppshandelssystemet Ny handelsperiod i EU Ökad EU-harmonisering och fler sektorer omfattas Låga utsläppsrättspriser medför politisk diskussion om åtgärder för att stabilisera priset bl.a. s.k. backloading Sverige inväntar fortfarande godkännande från EUkommissionen om den nationella fördelningsplanen för nya handelsperioden även biokraftvärmeverk väntas få viss tilldelning av utsläppsrätter 9

10 EU:s nya energieffektiviseringsdirektiv (EED) Antogs av Europaparlamentet och ministerrådet hösten 2012 ska vara genomfört i medlemsstaterna i juni 2014 Syftar till att (nästan) klara EU:s mål om 20 % ökad energieffektivitet till 2020 Krav på alla medlemsstater att uppnå minst 1,5 % årliga energibesparingar mellan och 2020 Energieffektiviseringsdirektivet ersätter EU:s kraftvärmedirektiv från 2004 och energitjänstedirektivet från

11 Artikel 14 om effektiv värme och kyla i energieffektiviseringsdirektivet i EED Definition av högeffektiv kraftvärme från kraftvärmedirektivet finns kvar Nationell potentialbedömning av kraftvärme (och fjärrvärme och fjärrkyla) ska göras Inför nyinvesteringar i nya elproduktions- och fjärrvärmeproduktionsanläggningar >20 MW ska en kostnads-nyttoanalys av att bygga högeffektiv kraftvärme alternativt ta tillvara industriell spillvärme genomföras 11

12 Genomförandet av energieffektiviseringsdirektivet utreds Energimyndigheten lämnar förslag till Näringsdepartementet 1/3 om hur kravet på kostnadsnyttoanalyser ska genomföras Regeringen planerar att lägga fram en proposition med förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet kring årsskiftet 2013/2014 Energimyndigheten gör på regeringens uppdrag en potentialbedömning och nationell kostnadsnyttoanalys av att bygga ut kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla ska redovisas i november

13 Hållbarhetskriterier för biobränslen EU:s förnybartdirektiv från 2009 innehåller bestämmelser om hållbarhetskriterier för flytande biobränslen Sedan ett par år har EU-kommissionen arbetat på ett liknande regelverk med hållbarhetskriterier för fasta biobränslen Spekulationer om att ett förslag läggs fram under 2013 men fortsatt stor oenighet uppges råda inom EUkommissionen om hur förslag ska se ut Potentiellt stora konsekvenser för Sverige med stor användning av bioenergi 13

14 Aktuella FoU-projekt om kraftvärme Elforsk bedriver KME-programmet som syftar till att ta fram materialtekniska lösningar som kan ge högre elverkningsgrad nuvarande programperiod löper Värmeforsk-rapport i juni Kostnad för el från småskalig kraftvärme Svensk Fjärrvärmes Fjärrsyns-program bl.a. Fjärrvärmebaserad småskalig kraftvärme (2010) Potentialstudie om kraftvärme, fjärrvärme och kraftvärme klar juni

15 Nya regelverk utreds för fjärrvärmen TPA-utredningens förslag från 2011 genomförs inte utan Näringsdepartementet låter utreda alternativa åtgärder Energimarknadsinspektionen ska lägga fram förslag till regelverk om att externa värmeproducenter ska få tillträde till fjärrvärmenäten senast 31 mars 2013 Energimarknadsinspektionen ska lägga ett parallellt utredningsförslag om obligatorisk prisförändringsprövning av fjärrvärmepriserna senast 30 april

16 Svensk Fjärrvärmes syn i aktuella kraftvärmerelaterade frågor Driver konkurrensneutrala beskattningsvillkor för kraftvärme och fjärrvärme gentemot industri och annan näringsverksamhet Slopa skattefriheten för egenförbrukningen av icke yrkesmässigt levererad vindkraftsel! Positivt att EU:s energieffektiviseringsdirektiv lyfter upp kraftvärme och fjärrvärme men viktigt att svenska genomförandet utformas på ett sätt som är anpassat till svenska förhållanden 16

17 Kraftvärmeforum Svensk Fjärrvärme och Svensk energi driver ett gemensamt nätverk benämnt Kraftvärmeforum för sina medlemsföretag Årlig nätverkskonferens i år den 3-4 oktober vid Johannebergs slott norr om Stockholm Läs mer här; 17