Handlingsplan för havsbaserad vindkra3 i Sverige - för en tryggad elförsörjning, stabilt klimat och industriell utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för havsbaserad vindkra3 i Sverige - för en tryggad elförsörjning, stabilt klimat och industriell utveckling"

Transkript

1 Handlingsplan för havsbaserad vindkra3 i Sverige - för en tryggad elförsörjning, stabilt klimat och industriell utveckling Staffan Jacobsson, Chalmers Fredrik Dolff, Ecoplan KersE Karltorp, Chalmers

2 Bakgrund och sy3e (1) Stort omvandlingstryck Koldioxidneutral elsektor 2050 (senast) IEA varnar för 5 graders högre temperatur Åldrande kärnkra3verk i EU, inkl. Sverige Behov av at ersäta fossilt med el i uppvärmning och transporter

3 Bakgrund och sy3e (2) Höga förväntningar på havsbaserad vindkra3 EU Vision 2050: 820 TWh OmfaTande och mångfaseterade policyinsatser i främst UK, Tyskland och Danmark BreT engagemang inom näringslivet i hela värdekedjan Industriellt system byggs upp och kommer at behöva växa mycket Sverige Edigt ute men har inga ambieoner Sy3et är at Redovisa argument för at Sverige skall kra3fullt bygga ut den havsbaserade vindkra3en nu Föreslå et mål för 2030 Specificera vilka hinder som är i vägen Diskutera åtgärder för at säkra en utbyggnad i Ed

4 Den havsbaserade vindkra3ens stora poteneal i Sverige Organisa(on Elforsk BASREC Greenpeace European Environment Agency Energimyndigheten Teknisk poten(al km km km km km 2 Antag km 2 används för vindkra3 5 MW/km 2 40% kapacitetsfaktor (3 500 Emmar) 105 TWh

5 Kärnkra3ens åldrande (pension vid 50) i Sverige och ersätningsbehov TWh VaTenkra3 Kärnkra3 Kra3värme Vindkra3 Elanvändningen [TWh] Omfa%ande kapacitet måste byggas för a% säkerställa 8llgång 8ll el 8ll rimliga priser

6 EU inkl. Norge och Schweiz EUs elprodukeon TWh TWh TWh (?) Antag unasning av all fossilkra3 (1 676 TWh) ökning av förnybart med 578 TWh Ell TWh kärnkra3sprodukeon behövs ny kapacitet för at producera ca TWh

7 Havsbaserad vindkra3 et önskvärt investeringsval (1) Mycket stor poteneal Säkerställa Ellgång Ell el Ell rimliga priser för Sverige och Nordpool Bidra Ell uppfyllandet av EU:s klimatmål

8 Havsbaserad vindkra3 et önskvärt investeringsval (2) Inte världens samvete utan semulera industriell utveckling i hela värdekedjan KostnadseffekEv exportör av el innanhavsteknik 1000 miljarder i investering fram Ell 2020 i EU mer däre3er en stor marknad at leva på för et ingenjörsland! EUs leverantörsindustri är outvecklad stora Ellväxtmöjligheter Etablerade företag (SKF, ABB) Företag i relaterade industrier (Öresundsvarvet, GVA, NCC) Nya teknikbaserade företag (Hexicon) Innanhavsteknik delvis nya lösningar

9 Mål för utbyggnad 35 TWh (knappt 10 GW) 2030 Existerande projekt (26 TWh) och en del nya Samma storleksordning som gapet vid 50 års livslängd på kärnkra3en Tysklands mål 2030 är 25 GW och UKs 33 GW men Kommer leverantörsindustrin ha kapacitet? BackcasEngövning ger at den måste växa Ell at kunna leverera 9.3 GW 2022 och hålla den nivån Ell 2050 Tar Ed enskilt projekts leded är 10 år TWh 2050?

10 Hinder och åtgärdsbehov- styrmedel för marknadsutveckling Krav: kostnadstäckande, låg osäkerhet för investerare och realisesk syn på lededer Elcer(fikatssystemet Ej kostnadstäckande Stor osäkerhet Fluktuerande ersätning Kvoten kan fyllas av et projekt poliesk garane (poliesk risk) Implicit förutsäts korta lededer Projekt tar 10 år eller mer Hel industri, inkl. regelverk, skall formas långa lededer

11 Styrmedel för marknadsutveckling Inmatningslagar Tyskland och Storbritannien (strike prices) Kostnadstäckande - fastpris Låg risk Svårighet at fastställa tarifferna omfatande kompetens behövs (men det görs.) Upphandling Danmark Staten upphandlar el mot fastprisersätning låg risk Kostnadspress Risker för staten at vinnande bud inte genomförs eller at få bjuder

12 Förslag (1) Upphandling men inte knuten Ell specifikt område (iniealt) KonkurrensutsaT industri Tak erhålles automaeskt Låg risk för vinnare av anbud Bötesförläggande om vinnare inte investerar Tre upphandlingar annonseras Ellsammans med et mål på 35 TWh TWh leverans Ell (?) 14 TWh leverans Ell (?) 15 TWh leverans Ell 2030

13 Förslag (2) Inmatningslag (som Tyskland och Storbritannien) Svagheter med upphandling Stora risker för Ediga investerare Låg och osäker intäkt kombinerat med höga risker är inte a%rak8vt för investerare - kan leda Ell få investeringar! Inmatningslag med garanterad och kostnadstäckande ersätning (med kompensaeon för risker) ger bätre balans mellan risk/intäkt Tak på volymen investeringar möjligt ErsäTning under 100 öre/kwh iniealt (kan minska däre3er)

14 Mångfase%erad statlig insats behövs Vid väsentligt ökad volym på investeringar uppstår flaskhalsar - omfatande åtgärder behövs för at förebygga dessa (långa lededer): Tillståndsprocessen Havsplanering Elnät Hamnar Finansiellt kapital Humankapital Anpassad teknik

15 Hinder och åtgärdsbehov- Ellståndsprocessen Innanför territorialgränsen - en komplex process med många inblandade, långa lededer, höga kostnader och stor osäkerhet för investerare WPD sökte 11 Ellstånd för Storgrundet Samrådsprocess 2006, Ellstånd 2012 och söker nu Ellstånd för nätkoncession Taggen tog 7 år för Ellstånd för VaTenfall Förenkla processen och fördela ytor där staten garanterar at Ellstånd ges

16 Hinder och åtgärdsbehov- elnätet Nuvarande regelverk löser inte behov av koordinering mellan olika investeringar: Havsbaserade parkers utbyggnad måste koordineras med stamnätets utbyggnad För kostnadseffekevitet måste det havsbaserade nätet koordineras med olika parkers placering Kluster och havsplanering Gemensam infrastruktur över landsgränser Koordinering med ökad handelsmöjlighet Stamnät i Östersjön och gemensamt regelverk

17 Hinder och åtgärdsbehov- hamnar Del av infrastrukturen och industriell utveckling Bremerhaven Belfast bygger om m 2 Djupgående båtar, uppställningsytor för fundament etc. och infrastruktur för underleverantörer Incitament för hamnar at investera Statliga (trovärdiga mål och medel) Projektörer koordinerar åtagande Ell hamnar

18 Hinder och åtgärdsbehov- finansiellt kapital 40 TWh miljarder (?) Stor medvetenhet om at det är en flaskhals Investerare, konsulter, banker, akademiker Inte Ellräcklig egen kapacitet hos kra3bolagen Låga elpriser och stor osäkerhet hos kra3bolagen nu Finansiella krisen och nya regelverk Hög upplevd risk (i förhållande Ell intäkter) höga avkastningskrav SpekulaEvt beteende hos finanssektorn KfW, Green Bank ly3er bort en del av risken Andra åtgärder sökes mobilisera pensionsfonder, kanske genom riskavly3 program där Riksgälden lånar ut Ell samma ränta som Ell bankerna.

19 Hinder och åtgärdsbehov- humankapital Stort behov av ny kompetens på olika nivåer; DU tekniker Tekn. doktorer inom HVDC OmfaTningen beroende av mål för havsbaserad vindkra3 industriell utveckling Koordinering av ambieoner med forsknings- och utbildningspolieken är nödvändig för at minska flaskhalsar industrin måste arekulera sina behov i Ed.

20 Hinder och åtgärdsbehov innovaeoner Lärprocessen kräver dedikerade ansträngningar: Standardisering, ny kranteknik, koordinering av nät och parker, specialiserade fartyg, automaeon. Tillämpad forskning stärks (IWES, Risö, Lindoe, Offshore Renewable Energy Catapult) Innanhavsteknik kan moevera Ellämpad forsknings- och innovaeonsprogram för en anpassad teknik: Fundament InstallaEonsteknik LogisEk etc. och anpassad teknik

21 OrganisaEon och kompetens Mångfase%erade statliga insatser krävs Flera departement och myndigheter Koordinering av arbetet Koordinator med kompetens och mandat Spänna över landsgränser Utveckla denna funkeon och genomföra olika åtgärder tar Ed Lång lededer för nya regelverk, nya kablar, nya utbildningsprogram etc. Arbetet inom alla områden bör igångsätas nu!

Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige

Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Staffan Jacobsson Fredrik Dolff Kersti Karltorp Institutionen för energi

Läs mer

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling STAFFAN JACOBSSON FREDRIK DOLFF KERSTI KARLTORP Institutionen för energi

Läs mer

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd?

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Staffan Jacobsson, Chalmers Fredrik Dolff, Ecoplan Förväntat produktionsgap i EU EU:s mål - minska

Läs mer

Yttrande över rapporten Havsbaserad vindkraft ER 2015:12 (Ert dnr M2015/2349 Ee)

Yttrande över rapporten Havsbaserad vindkraft ER 2015:12 (Ert dnr M2015/2349 Ee) Monika Oredsson 0455-32 19 50 Karlskrona 2015-06-30 YTTRANDE Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser-energi@regeringskansliet.se Yttrande över rapporten Havsbaserad

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution?

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART En strukturell revolution? Vindkraft En fördjupningsstudie om vindkraft inom projektet Framsyn och Tillväxtområden

Läs mer

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives 15 SLUTSATSER OM Elsystemets utveckling i Sverige, Norden och Europa NEPP north european power perspectives NEPP north european power perspectives NEPP (North Europan Power Perspectives) är ett sammanhållet

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:179

Regeringens proposition 2009/10:179 Regeringens proposition 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB (publ) Prop. 2009/10:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2010. Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Med vindkraft i tankarna Vindkraft i. Sverige 2020

Med vindkraft i tankarna Vindkraft i. Sverige 2020 Med vindkraft i tankarna Vindkraft i Sverige 2020 Innehåll Sammanfattning 5 1. Bakgrund 9 2. Behov av el från vindkraft 10 2.1 Högre krav från EU på produktion av förnybar el 10 2.2 Framtidens transportsystem

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera.

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera. Här kommer Svensk Vindkraftförening och SERO:s remissvar på Energimyndighetens skrivelse Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 N2014/734/E Vi delar i stort Energimyndighetens identifiering av vilka

Läs mer

Finansiering av gemensamma. enligt förnybartdirektivet

Finansiering av gemensamma. enligt förnybartdirektivet Finansiering av gemensamma projekt enligt förnybartdirektivet En delrapport i uppdraget om samarbetsmekanismer i Energimyndighetens regleringsbrev 2013 ER 2013:28 Böcker och rapporter utgivna av Statens

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft 2012-02-20 Ecoplan på uppdrag av Power Väst Sammanfattning När man från offentligt håll skall satsa för att skapa nya jobb, väljer man gärna att

Läs mer

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22 ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Kort om Rabbalshede Kraft 3 VD har ordet 5 Fokusområden 6 Vision, affärsidé och mål 6 Organisation och medarbetare 8 Historik 9 Hållbarhet och miljö 10 Projektportfölj 11 Tre

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2010

Elcertifikatsystemet 2010 Elcertifikatsystemet 2010 Böcker och rapporter utgivna av Energimyndigheten kan beställas från Energimyndighetens förlag Orderfax: 016-544 22 59 E-post: energimyndigheten@cm.se De kan också laddas ned

Läs mer

VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund

VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund Sammanlagt har över 70 mdr SEK investerats i landbaserad vindkraft sedan 2008 och ytterligare minst lika mycket måste

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Utredning av hur utvecklingen av kraftsystemet utanför Sveriges gränser påverkar behovet av smarta elnät i Sverige Slutrapport NEPP report December 213 Rapport till Samordningsrådet

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2 Bilagor Elcertifikatöversyn etapp 2 BILAGA 1 REGERINGSUPPDRAG (N2003/9037/ESB) - 4 - BILAGA 2 PRODUKTIONSKOSTNADER - 8 - BILAGA 3 POTENTIAL FÖR VINDKRAFT - 26 - BILAGA 4 POTENTIAL FÖR BIOBRÄNSLEBASERAD

Läs mer

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg VIND2010 Programtidningen för Sveriges största vindkraftskonferens 15-17september Svenska Mässan i Göteborg Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar ekonomi sidan 4 Andreas Carlgren och Maud

Läs mer

Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader,

Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader, 2012-01- 16 1 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader, Direktiv 2010/31 Det är inte ekonomin eller konflikter med andra egenskapskrav

Läs mer

Finansiering av vindkraft. Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd

Finansiering av vindkraft. Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd Finansiering av vindkraft - fallstudie av Lau Vind AB Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd Författare: Christian Lewander Jon Westberger Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp

Läs mer

Huvudsakliga barriärer ningar. Medel Medel Tillståndsprocessen, allmänhetens acceptans Bioenergi (trädbränsle)

Huvudsakliga barriärer ningar. Medel Medel Tillståndsprocessen, allmänhetens acceptans Bioenergi (trädbränsle) Västra Götaland Regional RES-e karta: Elektricitet från förnybar energi (RES-e) Region Västra Götaland Antal invånare 1 521 895 Storlek (i km²) 24,000 Residensstad Vänersborg Kort beskrivning: Västra Götaland

Läs mer

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA. PM 2014-05-15 2 Sammanfattning Vi har just nu en unik möjlighet att rädda världen från en klimatkatastrof. FN:s klimatpanel visar att

Läs mer

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 NEPP, North European Power Perspectives 20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 slutsats 1 Den europeiska elmarknaden är vid ett vägskäl mer marknad eller mer planering? Elmarknaden kan utvecklas

Läs mer