Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015"

Transkript

1 Till: Energimyndigheten Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar Energimyndighetens översyn av elcertifikatsystemet inför kontrollstation För att Sverige och Norge ska kunna nå det gemensamma målet om 26,4 TWh ny förnybar elproduktion till 2020 är tekniska justeringar som träder i kraft från och med 2016 nödvändiga. Sammanfattning Svensk Vindenergis bedömning är att det kommer behöva genomföras tekniska justeringar av den svenska kvotkurvan om minst 24 TWh mellan åren 2016 och 2020, d.v.s. i genomsnitt 4,8 TWh per år. För att målet ska nås till 2020 krävs dock en justering på minst 8 TWh redan Nettoeffekten av Svensk Vindenergis föreslagna kvotjusteringar kommer att vara gynnsam för elkonsumenten, även med en kraftig initial justering 2016, genom att den ökade elproduktionen pressar elpriset. Energimyndighetens samrådsinformation innehåller endast underlag gällande fyra av de fem deluppdrag som myndigheten ska genomföra inför kontrollstationen. Det viktigaste uppdraget, att analysera och föreslå eventuella justeringar av kvotpliktskurvan har utelämnats vilket gör det svårt att bedöma vilka justeringar som Energimyndigheten tänker föreslå. Inte minst då det saknas information om: o o o Vad som föranleder justeringsbehovet. Det vill säga: lägre elanvändning, mindre utfasad kraftproduktion som inte bidrar till måluppfyllnad samt mer förnybar elproduktion vid ingången av 2012 än prognoserna vid förra kontrollstationen. Framtidsscenarier för kraftutbyggnad, elanvändning och överskott. Diskussion om hur stort överskottet bör vara för att utbyggnaden av förnybar elproduktion ska kunna fortlöpa, vilket är helt avgörande för bedömning av nivå och fördelning av kvotjusteringarna i tiden. Definition av teknisk justering Med teknisk justering avses ändringar i kvotkurvan för att kompensera för differenser, sedan föregående kontrollstation, mellan prognos och utfall för faktorer som är grundläggande för marknadens funktion såsom kvotpliktig elförbrukning och utfasning av anläggningar. Tekniska justeringar påverkar INTE den politiskt beslutade ambitionsnivån i elcertifikatsystemet. 1 (9)

2 Svensk Vindenergis inspel till deluppdrag 1 Deluppdrag 1 Analysera och föreslå eventuella justeringar av kvotpliktskurvan som behöver göras för att Sverige ska uppfylla åtagandet gentemot Norge i traktatet om en gemensam elcertifikatsmarknad. Svensk Vindenergis föreslagna tekniska kvotjusteringar om totalt 24,0 TWh (se bilaga 1 för detaljerad beskrivning) fram till 2020 kan härledas till tre underliggande justeringsbehov; Lägre kvotpliktig elförbrukning. En jämförelse mellan Energimyndighetens prognos vid kontrollstation 2009, faktiskt utfall och ett medelvärde av prognoser över kvotpliktig elförbrukning från ledande aktörer på marknaden visar att det fram till 2020 blir en ackumulerad lägre kvotpliktig elförbrukning på 6,0 TWh. Förlängd tilldelning av elcertifikat till anläggningar som inte bidrar till måluppfyllnaden. Fram till och med 2012 beslutades om förlängd tilldelning till framförallt biokraftanläggningar om totalt 2,6 TWh per år. Av dessa ingår ca 0,78 TWh i det gemensamma målet, vilket föranleder ett justeringsbehov på 1,8 TWh per år eller 16,2 TWh ackumulerat till Mer förnybar elproduktion vid ingången av det norsk-svenska samarbetet än beräknat, som inte bidrar till måluppfyllnad. Sammantaget hade Sverige 1,46 TWh mer certifikatberättigad produktion än beräknat. Korrigerat för normalårsproduktion och produktionsökningar i biokraftanläggningar (inkluderat i punkt 2) blir differensen 0,2 TWh per år eller 1,8 TWh ackumulerat till Totalt summerar dessa tre avvikelser till 24,0 TWh fram till och med Fördelningen av kvotjusteringen har stor betydelse Det ackumulerade överskottet av elcertifikat som beror på felaktiga antaganden när kvoterna fastställdes vid förra kontrollstationen kommer enligt Svensk Vindenergis antagande för kraftutveckling inte att minska, utan istället öka något fram till och med Detta trots ett antagande om en utbyggnad som i stort följer den erforderliga utbyggnadstakten om 2,93 TWh per år. Den mest logiska utgångspunkten för de tekniska justeringarna vore att från och med år 2016 nollställa systemet. Det vill säga att med en punktjustering reducera det ackumulerade överskottet utifrån samtliga avvikelser till och med det året. Enligt Svensk Vindenergis bedömning skulle en sådan åtgärd dock medföra att överskottet blir så pass litet att elcertifikatpriset troligtvis skulle stiga kraftigt och likviditeten på marknaden minska markant. För att undvika för höga elcertifikatpriser men ändå få ner det ökande överskottet till en nivå som krävs för en fortsatt utbyggnad efter 2015 och för att målet ska nås, visar Svensk Vindenergis analys att kvoterna bör justeras med minst 8 TWh år Justeringar, om totalt 24 TWh, som är jämt fördelade över hela perioden fram till 2020, eller senare, bedöms vara otillräckliga. Svensk Vindenergis analys visar att en sådan justering innebär att överskottet minskar för långsamt och kommer ner på en nivå som möjliggör utbyggnad först 2018, vilket innebär att utbyggnaden kommer igång för sent för att målet till 2020 ska kunna nås. Den historiska pris- och överskottskurvan visar att det finns en tydlig negativ korrelation mellan ackumulerat överskott och certifikatpris (se figur 1). Marknaden har historiskt balanserat vid ett överskott på mellan 4-8 MCERT. Ett högre överskott har inneburit fallande priser och ett lägre överskott har 2 (9)

3 inneburit stigande priser 1. På en större gemensam marknad kan ett något högre överskott fungera. Det kan dock noteras att volymerna endast är marginellt större 2015 än 2012 eftersom Sverige har fasat ut en betydande del av anläggningarna per 31 dec Svensk Vindenergis punktjustering om 8 TWh 2016 innebär att överskottet kommer ned till en nivå på ca 8 MCERT, vilket alltså historiskt sett är den övre gränsen för en fungerande marknad. Med andra ord finns det en viss risk att inte heller de justeringar som Svensk Vindenergi föreslår är tillräckliga om utbyggnaden före 2016 blir större än den erforderliga utbyggnadstakten eller om den kvotpliktiga elanvändningen blir lägre. Figur 1. Korrelation mellan pris och inverterat överskott på elcertifikat Konsekvenser för elkonsumenten Svensk Vindenergi har analyserat vad kvotjusteringar om 24,0 TWh skulle innebära för prisförändringar på elcertifikat för slutkonsument och även låtit Telge Kraft genomföra en modellkörning baserat på Svensk Vindenergis förslag till justeringar. (se bilaga 4 för detaljerad beskrivning av förslag till ny kvotkurva). Enligt Svensk Vindenergis analys (se bilaga 2) innebär förslaget en genomsnittskostnad för konsument på ca 3, Den historiska genomsnittskostnaden för konsument ( ) har varit 3,4 öre. Jämfört med den historiska genomsnittskostnaden ökar alltså konsumentens kostnad för elcertifikat med 0,2. Svensk Vindenergis analys har dock inte tagit hänsyn till den elprispåverkande effekten som det ökade utbudet av förnybar elproduktion innebär. Enligt en modellkörning av kostnaden för elkonsumenten utförd av Telge Kraft innebär kvotjusteringar enligt Svensk Vindenergis förslag en genomsnittskostnad på 5,1 mellan 2014 och Jämfört med den historiska genomsnittskostnaden ökar alltså konsumentens kostnad med 1,7 enligt modellkörningen. Skillnaden i resultat beror till största del på att Telges modell antar en lägre utbyggnad fram till 2016 och att överskottskurvan vid en justering på 8 Mcert 2016 därför hamnar på en lägre nivå jämfört med Svensk Vindenergis analys och för det andra på att modellen räknar med att marknaden diskonterar kvotjusteringarna direkt när förslaget läggs fram i februari När det gäller utbyggnaden till 2016, bygger Svensk Vindenergis prognos till största del på uppgifter från turbinleverantörernas orderböcker och prognosen har historiskt visat sig träffa förhållandevis rätt. Jämviktsmodeller, som den som används av Telge Kraft, förutsätter en perfekt fungerande marknad och har en tendens att underskatta den faktiska vindkraftsutbyggnaden. Energimyndighetens långsiktsprognos är ett exempel på detta. Svensk Vindenergis analys förutsätter en utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige och Norge som i stort följer en erforderliga utbyggnadstakten 2,93 TWh fram till och med I ett lågscenario för vindkraften, där inga fler investeringsbeslut fattas, uppgår reserven 2016 till ungefär 1 Att korrelationen det senaste året har brutits förklaras av att marknaden har börjat diskontera förväntade kvotjusteringar vid kontrollstation Priset hålls alltså på en artificiellt hög nivå. 3 (9)

4 samma storlek som efter Telge Krafts modellkörning. I det avseendet är det rimligt att anta att modellkörningen är att betrakta som ett högkostnadsscenario för elkonsumenten. Telge Krafts modell tar även hänsyn till den elprispåverkan som ett ökat utbud av förnybar elproduktion innebär. Enligt Telge Krafts analys blir nettoeffekten, trots relativt stora kvotjusteringar, ett lägre totalt slutpris för kund, -0,8 öre, över perioden Resultaten av de olika analyserna summeras i tabellen nedan. Tabell 1: Konsekvensanalys för elkonsumenten med justerad kvotkurva enligt Svensk Vindenergis förslag År Snittpris Kvot Slutpris konsument ,46 0,081 1, ,00 0,104 2, ,72 0,126 2, ,83 0,151 3, ,54 0,163 4, ,67 0,170 5, ,54 0,179 4, ,71 0,179 3, ,75 0,179 3, , (Q1-Q3) 20,08 0,135 2,71 Slutpris, Svensk Vindenergi, (exkl. påverkan på elpris) Slutpris, Telge Kraft, (exkl. påverkan på elpris) Elprispåve rkan, Telge Kraft Nettoeffekt, Telge Kraft, (inkl. påverkan på elpris) ,142 2,46 2,90-0,9 2, ,143 2,37 3,70-3,3 0, ,230 4,39 4,80-5,6-0, ,195 3,66 4,97-6,4-1, ,211 3,92 5,41-7,4-1, ,224 4,15 6,66-8,4-1, ,238 4,45 7,12-9,1-1,98 Snittpris, Källa elcertifikatpriser: SKM 3,4 3,6 5,1-5,9-0,8 4 (9)

5 Svensk Vindenergis synpunkter på deluppdrag 2-5 Nedan följer Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation. Rubrikerna är hämtade från samrådsinformationen och under varje rubrik återfinns Svensk Vindenergis kommentarer på avsnitten. Historisk utveckling av det svenska elcertifikatsystemet Deluppdrag 2 identifiera och bedöma risker som kan leda till att utbyggnadstakten av förnybar elproduktion inte utvecklas som förväntat till 2020, 1 Tillgångsanalys Vi ställer oss frågande till varför Energimyndigheten inte gör några antaganden för de andra kraftslagen när publicering av vindkraftsinformation borde vara minst lika mycket marknadspåverkande som för de andra kraftslagen Vindkraft För att kunna bedöma vindkraftproduktionen från Vindlovs sammanställning görs ett antagande om 2500 fullasttimmar samtidigt som Energimyndigheten anger att det är ett konservativt antagande. Varför väljer inte Energimyndigheten ett så realistiskt antagande som möjligt? Omkring 3000 timmar bedöms vara ett snitt för nya vindkraftverk som installeras idag och trenden är ökande på grund av högre torn och större rotorer i förhållande till generatoreffekt. Genomsnittsstorleken på de vindkraftverk som installeras idag är 2,4 MW och för majoriteten av den vindkraft som är under byggnation är tornhöjden mellan meter. Teknikutvecklingen möjliggör allt högre torn och vi delar därför inte Energimyndighetens bedömning att en navhöjd om 120 meter bör betraktas som ett överskattat värde. 2.1 Produktionspotential 2020 Svensk Vindenergis bedömning är att det i Sverige inom ramen för elcertifikatsystemet tillkommer ca 9 TWh ny vindkraft och 3 TWh biokraft mellan åren 2014 och 2020, med antagandet att det tillkommer ca 6 TWh norsk vattenkraft och 4 TWh vindkraft i Norge under samma period. En förutsättning är att tillräckligt höga kvotjusteringar görs från och med 2016 för att få ned överskottet/få upp certifikatpriset till den nivå som krävs för att fler investeringsbeslut ska kunna tas. 2.2 Bedömning av verklig produktion 2020 Även om den tekniska potentialen anses vara väldigt stor kommer helt riktigt den verkliga potentialen till 2020 primärt styras av utvecklingen av el- och certifikatpris oavsett hur många projekt som får tillstånd. Vad som saknas i diskussionen är att den verkliga produktionen av förnybar el 2020 jämfört med 2012 kommer understiga 26.4 TWh om inte tillräckligt höga tekniska justeringar görs för att få ned det ackumulerade överskottet till den nivå som krävs för att nya investeringsbeslut ska kunna tas. Risker mot utbyggnadstaken Den största risken för att inte uppnå utbyggnadsmålet omnämns inte i samrådsinformationen. Det vill säga, risken med att det befintliga ackumulerade överskottet, p.g.a. tidigare felaktiga antaganden, växer sig för stort om inte tillräckligt stora kvotjusteringar görs från och med Den andra stora risken är att överföringskapaciteten inte är tillräcklig, främst genom snitt 2. Svenska Kraftnät planerar näten utifrån ett antagande om TWh vindkraft till TWh ser ut att nås redan 2017 utifrån Svensk Vindenergis prognos. Även om Svenska Kraftnät i en känslighetsanalys gör antagande om mer vindkraft norr om snitt 2 utgår Svenska Kraftnät i grundscenariot (som sedan ligger till grund för den framtida nätplaneringen) att vindkraften kommer fördelas ungefär lika mycket per elområde. 5 (9)

6 I tioårsplanen räknar man dessutom med ännu mindre vindkraft. Risker för framtida flaskhalsar på grund av underskattning av volymen vindkraft från Svenska Kraftnäts sida i kombination med de långa tillståndsprocesserna för stamnätet förtjänar att lyftas fram som ett av de största hindren för utbyggnadstakten. 3.4 Information Brist på information och ökad osäkerhet Energimyndigheten konstaterar att det av marknadsaktörer efterfrågas mer och bättre marknadsinformation och gör en bra beskrivning av de problem som följer av bristande transparens på marknaden. Energimyndigheten nämner dock inte risken för priskollaps till följd av att aktörerna förbygger sig och risken med att utbyggnaden i ett sådant fall inte hinner återhämta sig i tid. Energimyndigheten går heller inte in på några lösningar. Svensk Vindenergi anser att information från Energimyndigheten och NVE kring utfall av kvotpliktig elanvändning, godkända anläggningar, utfasad kraftproduktion och utfärdade elcertifikat bör komma ut mer regelbundet, åtminstone en gång per kvartal. För att öka transparensen bör verksamhetsutövare i samband med byggnation, anmäla byggstart till Energimyndigheten för att kunna få erhålla elcertifikat. Denna sammansällning bör sedan uppdateras åtminstone kvartalsvis. 3.5 Reserv och pris Energimyndigheten skriver: Summan av elpris och elcertifikatpris bör, under de år en anläggning tilldelas elcertifikat, täcka produktionskostnaden för att ett projekt ska vara lönsamt. Om produktionskostnaden överstiger intäkten från elpris och elcertifikatpris kan investeringsviljan på den gemensamma marknaden komma att påverkas negativt. Prisnivån på elcertifikat och reservens storlek påverkar aktörernas investeringsvilja och därmed hur mycket förnybar elproduktion som tillkommer i den gemensamma marknaden. Det bör nämnas att för de flesta som tog investeringsbeslut för ett par år sedan när såväl ersättningsnivåerna som investeringskostnaderna var högre är det idag svårt att få kalkylen att gå ihop. Det är viktigt att investerarna även i framtiden har förtroende för systemet genom att de som väljer att investera i förnybar elproduktion har en chans att få avkastning på sina investerade pengar. Det saknas en diskussion om vad som är en lämplig nivå på överskottet för att marknaden ska fungera på ett bra sätt och för att certifikatpriset ska kunna vara på den nivå som krävs för att nya investeringsbeslut ska kunna tas Prissignaler Här beskrivs delvis den problematik som vi efterfrågar i ovanstående avsnitt. Avsnitten skulle därför med fördel kunna skrivas ihop. 3.7 Finansiering Bra beskrivning av olika aktörers finansieringsmöjligheter. 6 (9)

7 Torvens roll i elcertifikatsystemet Deluppdrag 3 belysa torvens roll i elcertifikatsystemet samt analysera konsekvenserna av en eventuell utfasning av torven. Torven har marginell betydelse för systemet och man kan diskutera om torv skall vara en del av systemet då den inte är förnybar och det krävs utsläppsrätter för elproduktionen. Det måste vara emot avsikten med systemet. Mot bakgrund av detta borde torven fasas ur systemet. Historisk utveckling av det svenska elcertifikatsystemet Deluppdrag 4 analysera den historiska utvecklingen inom systemet, bland annat med avseende på elcertifikatpriser, sparade elcertifikat och utfasning av anläggningar Det saknas information om att Sverige hade mer elcertifikatberättigad produktion än beräknat när man gick in i det gemensamma systemet med Norge den 1 januari Svensk Vindenergi bedömer att denna produktion summerar till 1,8 TWh t.o.m och är något som kvoterna behöver justeras för i samband med kontrollstation För mer info se Svensk Vindenergis inspel till deluppdrag 1 ovan. 1.2 Elcertifikatspriset kan kopplas till den ackumulerade reserven Energimyndigheten skriver: En relativt sett högre ackumulerad reserv påverkar så att det genomsnittliga priset på elcertifikat sjunker. Vice versa höjer en relativt sett lägre reserv priset på certifikat. Även om dygnspriset kan synas återhämta sig efter det att nivån på det ackumulerade överskottet offentliggjorts, är det tydligt att det finns ett negativt samband över tid. Det bör samtidigt noteras att även om den ackumulerade reserven har stigit över tid så visar inte elcertifikatspriset motsvarande nedåtgående trend. Det är positivt att Energimyndigheten beskriver detta tydliga och viktiga samband mellan ackumulerat överskott och certifikatpris. Orsaken till att certifikatpriset på senare tid inte har sjunkit i samma utsträckning som den ackumulerade reserven har stigit beror på att marknaden redan idag diskonterar in framtida kvotjusteringar. Aktörer som tar investeringsbeslut idag gör det utifrån antagandet om att Energimyndigheten i samband med kontrollstation 2015 genomför erforderliga justeringar av kvoterna för att få ned överskottet/upp certifikatpriset till en nivå som krävs för lönsamhet. 1.3 Utfasade produktionsanläggningar I underlaget saknas information om hur stor mängd förnybar elproduktion som antogs fasas ut när de gällande kvoterna fastställdes, men som inte fasades ut och nu de facto är kvar i systemet utan att bidra till måluppfyllnad. Det saknas även information om att Energimyndigheten kommer att behöva justera kvoterna för denna volym. Detta är synnerligen märkligt då detta är den största orsaken till varför kvoterna kommer behöva justeras. Denna produktion motsvarar totalt ca 16,2 TWh mellan 2012 och (9)

8 Statistiskt underlag till bedömning av marknadens funktionssätt Deluppdrag 5 analysera marknadens funktionssätt, bland annat med avseende på omsättning, likviditet, antal aktörer och marknadsklarering och vid behov föreslå åtgärder för att ytterligare förbättra funktionssättet. 1 Inledning 1.1 Elcertifikatsystemet Energimyndigheten skriver: En väl fungerade marknad innebär att de certifikat som finns snabbt kan finna den bäst lämpade ägaren vilket i sin tur innebär att prisnivån snabbt kan anpassas. Marknadens aktörer är betjänta av korrekt och kontinuerligt uppdaterad information. Prissignalen behöver därför vara korrekt och uppdateras frekvent. Vi delar denna uppfattning och anser som ovan nämnt (Se deluppdrag 2) att det är viktigt att Energimyndigheten och NVE tillhandahåller så uppdaterad och relevant marknadsinformation som möjligt, åtminstone kvartalsvis, helst månadsvis. Frågeställningar 1)Vad betyder reserven för systemets funktion? En viss reserv är nödvändig för att säkerställa tillräckligt hög likviditet på marknaden. Blir reserven för stor, blir dock priset för lågt för att skapa lönsamhet i såväl befintliga som nya investeringar. Därför är det extra viktigt att kvotjusteringarna vid kontrollstationen görs på ett sätt som får ner den ökade reserven till en för marknaden fungerande nivå. Detta krävs för att säkerställa att målet om 26,4 TWh till 2020 kan uppnås. I samrådsinformationen saknas det en diskussion kring hur stort det ackumulerade överskottet bör vara för att marknaden ska vara i balans (ett pris som möjliggör investeringar för måluppfyllnad). Nivån på överskottet är avgörande för att kunna bedöma behovet av kvotjusteringar och när i tid de behöver genomföras för att möjliggöra måluppfyllnad. Svensk Vindenergi bedömer att det ackumulerade överskottet bör ligga mellan 4 och 8 TWh för att marknaden ska kunna fungera på ett tillfredställande och ändamålsenligt sätt. 3) Vad säger priset om marknadens funktion? I teorin ska certifikatpris och elpris täcka produktionskostnaden för att nya investeringar ska kunna göras. I praktiken har detta samband inte visat sig fungera då både elpris och certifikatpris idag, i de allra flesta fall är under produktionskostnaden för det billigaste kraftslaget. Aktörer som redan har gjort investeringar baserade på kalkyler med högre (mer normala) ersättningsnivåer har svårt att nå lönsamhet och riskerar att göra förlust på investeringarna. Det kan knappast ha varit avsikten med elcertifikatsystemet. Även om ett lågt pris på elcertifikat gynnar elkonsumenten är det inte hållbart med ett system som inte kan ge lönsamhet för investeringar över tid. Detta är ännu ett skäl till varför det är viktigt att få ned överskottet till mer rimliga nivåer snarast möjligt. Det finns en risk att investerare tappar tålamodet och intresset för att investera i Sverige eller Norge. När investerarna väl har tappat förtroendet för systemet kan det ta tid innan förtroendet återkommer, med risk för att önskad utbyggnad inte uppnås inom ramen för systemet. Att ensidigt utgå ifrån konsumentens perspektiv utan att beakta investerarnas perspektiv vore inte ansvarsfullt. 8 (9)

9 6) Finns det behov av åtgärder för att förbättra marknadens funktionssätt? Som ovan nämnts ser vi ett stort behov av att Energimyndigheten och NVE mer regelbundet tillhandahåller uppdaterad marknadsinformation. 2 Analys 2.4 Reservens inverkan på prisnivån Energimyndigheten skriver: Det relevanta för utbyggnadstakten borde teoretiskt sett vara hur mycket utbyggnad som fortfarande krävs för att klara målen. Att tidigare utgivna certifikat inte annullerats är ur detta perspektiv endast betydelsefullt om det tyder på en för snabb utbyggnadstakt, inte om det beror på en lägre efterfrågan än beräknat. Det är en tveksam slutsats att reservens påverkan på prisnivån endast styrs av utbudssidan. Den påvisade negativa korrelationen mellan ackumulerat överskott och certifikatpris gäller oberoende av vad som orsakar överskottet. Med ökat ackumulerat överskott, ökar utbudet i förhållande till efterfrågan av certifikat och följaktligen sjunker priset, oavsett vad som orsakat överskottet. Sjunker priset för mycket blir det svårt att motivera investeringsbeslut. Korrelationen mellan ackumulerat överskott och elcertifikatpris är tydlig och uppmärksammas även i deluppdrag 4. För mer info se Svensk Vindenergis inspel till deluppdrag 1 ovan. Stockholm Svensk Vindenergi Mattias Wondollek Anton Steen (9)

10 Bilaga 1 Faktorer bakom teknisk justering Justeringsbehov 1: Kvotpliktig elförbrukning Av tabell och figur nedan framgår att utfallet och prognosen av den kvotpliktiga elanvändningen jämfört med Energimyndighetens prognos 2009 innebär att kvoterna behöver justeras för en ökad efterfrågan om totalt 6 Mcert fram till och med år Tabell 2: Historiskt utfall och prognos av annullerade elcertifikat jämfört med prognos vid kontrollstation 2009 År Annulleringar, Mcert, enligt EM vid kontrollstation 2009 Annulleringar, Mcert, utfall + medelvärde av prognoser från tre ledande marknadsaktörer ,05 15, ,09 17, ,27 16, ,29 16, ,04 12, ,73 13, ,83 13, ,91 13, ,67 14, ,20 15, ,45 16, ,78 18,32 Summa 189,31 183,31 Diff -6 Mcert Figur 1: Historiskt utfall och prognos av annullerade elcertifikat jämfört med prognos vid kontrollstation 2009 i

11 Justeringsbehov 2: Utfasning av anläggningar Av de 2,6 TWh (se tabell nedan från Energimyndigheten) som har fått ny tilldelningsperiod för omfattande ombyggnad och produktionsökning ingår enligt Energimyndigheten ca 0,78 TWh i det gemensamma målet. 2,6-0,78 = ca 1,8 TWh. Detta är produktion som bidrar till ett ökat ackumulerat överskott av elcertifikat utan att bidra till måluppfyllelse. För perioden blir det totala justeringsbehovet, 1,8 TWh x 9 år = 16,2 TWh (MCERT) i form av ökad efterfrågan. Tabell 3: Normalårsproduktion från anläggningar som fått ny tilldelning för produktionsökning eller omfattande ombyggnad. Källa: Energimyndigheten Justeringsbehov 3: Mer certifikatberättigad produktion än beräknat Sammantaget hade Sverige 1,46 TWh mer certifikatberättigad produktion än beräknat i samband med att nuvarande kvoter föreslogs vid förra kontrollstationen. Med normalårskorrigerade helårsvärden för 2011 blir differensen något mindre (1.4 TWh). Av denna produktion utgjorde produktionsökningar från biokraftanläggningar ca 1.2 TWh, produktion som redan ingår i de icke utfasade anläggningarna enligt justeringsbehov 2 ovan. Återstår gör alltså = 0,2 TWh som kvoterna årligen behöver justeras för i form av ökad efterfrågan. Mellan uppgår denna produktion totalt till 9 år*0,2 TWh = 1.8 TWh (MCERT). Figur 2: Utfall och prognos för förnybar produktion inom elcertifikatsystemet fram till sammanslagning med Norge ii

12 Bilaga 2 Konsekvensanalys, kostnader för elkonsumenten, Svensk Vindenergi Svensk Vindenergis analys av kostnaden för elkonsumenten utgår från den historiska ( ) korrelationen mellan storleken på det ackumulerade överskottet och priset på elcertifikat. Korrelationen uppgår historiskt till -0,64. Om överskottet ökar med en enhet så minskar alltså priset med 0,64 enheter. Ett antagande om att den historiska korrelationen kvarstår ger, med Svensk Vindenergis antaganden om överskottets utveckling och föreslagen kvotjustering, nedanstående resultat. Tabell 4: Historiska och prognostiserade kostnader för elkonsumenten analys Svensk Vindenergi. År Kvot Sverige Historiskt certifikatpris + prognos utifrån korrelationsfaktorn Kostnad för elkonsumenten, öre/kwh (exkl. elprispåverkan) Överskott, MCERT ,081 23,46 1,90 5, ,104 20,00 2,08 6, ,126 16,72 2,11 6, ,151 20,83 3,14 5, ,163 32,54 5,30 4, ,170 31,67 5,38 5, ,179 25,54 4,57 5, ,179 18,71 3,35 8, ,179 16,75 3,00 11, ,135 17,66 2,38 10, ,142 17,33 2,46 11, ,143 16,60 2,37 12, ,230 19,12 4,39 8, ,195 18,77 3,66 8, ,211 18,60 3,92 9, ,224 18,56 4,15 9, ,238 18,73 4,45 8,85 Figur 3: Historiska och prognostiserade certifikatpriser, överskott och kostnad för elkonsument i enlighet med Svensk Vindenergis förslag på kvotjusteringar 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Elcertifikatpris, Överskott, Mcert Kostnad slutkund, Svensk Vindenergi, iii

13 Bilaga 3 Konsekvensanalys kostnader för elkonsumenten, Telge Kraft Tabell 5: Historiska och prognostiserade kostnader för elkonsumenten modellkörning Telge Kraft År Kvot Sverige Historiskt certifikatpri s + prognos Telge Kraft Elcertifikatkostnad för elkonsumenten, öre/kwh Elprispåverkan, Nettoeffekt, Överskott, MCERT ,081 23,46 1,90 5, ,104 20,00 2,08 6, ,126 16,72 2,11 6, ,151 20,83 3,14 5, ,163 32,54 5,30 4, ,170 31,67 5,38 5, ,179 25,54 4,57 5, ,179 18,71 3,35 8, ,179 16,75 3,00 11, ,135 17,66 2,38 10, ,142 20,40 2,90-0,9 2,00 8, ,143 25,90 3,70-3,3 0,40 7, ,230 33,30 4,80-5,6-0,80 5, ,195 32,70 4,97-6,4-1,43 5, ,211 32,20 5,41-7,4-1,99 6, ,224 36,80 6,66-8,4-1,74 5, ,238 36,50 7,12-9,1-1,98 6,04 Källa historiska certifikatpriser: SKM Figur 4: Historiska och prognostiserade certifikatpriser, överskott och kostnad för elkonsument enligt Telge Krafts modellkörning i enlighet med Svensk Vindenergis förslag på kvotjusteringar 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Snitt Elcertifikatspris, Överskott Telge, Mcert Kostnad slutkund, Telge, 0,00 iv

14 Bilaga 4 - Justerad kvotkurva Tabell 6: Ny och gammal kvotkurva enligt förslag från Svensk Vindenergi År Kvot enligt gällande beslut Ny kvot enligt Svensk Vindenergis förslag ,142 0, ,143 0, ,144 0, ,152 0, ,168 0, ,181 0, ,195 0, ,19 0, ,18 0, ,17 0, ,161 0, ,149 0, ,137 0, ,124 0, ,107 0, ,092 0, ,076 0,076 Figur 2. Figur 5: Ny och gammal kvotkurva enligt förslag från Svensk Vindenergi 0,25 0,2 0,15 Ny kvot enligt Svensk Vindenergi 0,1 Gammal kvot 0,05 0 v

15 Bilaga 5 Utveckling efter föreslagna kvotjusteringar Tabell 7: Utveckling annullering, utfärdanden, överskott och produktion efter kvotjusteringar. År Annulleringar totalt (MCERT) Utfärdanden totalt (MCERT) Ack. Överskott (MCERT) ,7 5,6 2, ,9 12,2 5, ,2 15,0 6, ,2 15,6 6, ,5 21,4 5, ,3 25,8 4, ,4 28,3 5, ,5 30,2 5, ,5 31,7 8,7 Ack. ny elproduktion (TWh) ,7 21,6 11,7 1, ,4 15,3 10,5 3, ,7 19,2 11,0 7, ,4 21,5 12,2 11, ,1 25,2 8,2 15, ,4 28,0 8,8 18, ,5 30,8 9,0 20, ,3 33,4 9,1 23, ,2 35,9 8,8 26,4 Figur 3. Tabell 8: Utveckling annullering, utfärdanden, överskott och produktion efter kvotjusteringar Annuleringar Överskott Linjär utveckling 2.93 TWh Utfärdanden Ny elproduktion vi

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Energimyndigheten Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar Energimyndighetens översyn

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Er referens: N2014/734/E Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar

Läs mer

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikatsystemet har varit ett lyckat system som bidragit till förnybar kraft till låg kostnad. Ambitionshöjningen som ökar målet med 2 TWh

Läs mer

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Sammanfattning av Energimyndighetens och NVEs rapporter Syftet med denna publikation är att sammanfatta innehållet i de rapporter som NVE och Energimyndigheten

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

Historisk utveckling av det svenska elcertifikatsystemet

Historisk utveckling av det svenska elcertifikatsystemet Handling Datum 1 (18) Utkast version 1.0 Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 2013-10-24 Historisk utveckling av det svenska elcertifikatsystemet Handling Datum 2 (18) Utkast version 1.0 Kontrollstation

Läs mer

Underlag för fastställande av kvoter för beräkning av kvotplikt

Underlag för fastställande av kvoter för beräkning av kvotplikt 1 (9) Analysavdelningen Enheten för styrmedel och tillsyn Roger Östberg Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Underlag för fastställande av kvoter för beräkning

Läs mer

Elcertifikat: Kvartalsrapport nr

Elcertifikat: Kvartalsrapport nr Elcertifikat: Kvartalsrapport nr 3 2016 Novemberi 2016 Detta är en sammanställning framtagen av Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten om status i elcertifikatsmarknaden. Rapporten

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige STEM061 ver.w-3.2, 2007-05-15 1 (5) Analysavdelningen Enheten för operativa styrmedel Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet 2003-2013 avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten NORWEA, Oslo 2011-03-30 Gemensam elcertifikatmarknad med Norge - historik och pågående process Elcertifikatsystemet

Läs mer

Elcertifikat: Kvartalsrapport nr

Elcertifikat: Kvartalsrapport nr Elcertifikat: Kvartalsrapport nr 4 2016 Februari 2017 Detta är en sammanställning framtagen av Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten om status i elcertifikatsmarknaden. Rapporten

Läs mer

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige STEM061 ver.w-3.2, 07-0- 1 () Analysavdelningen Enheten för förnybar el Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet 03- avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige Uppgifterna som redovisas

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Elcertifikat: Kvartalsrapport nr

Elcertifikat: Kvartalsrapport nr Elcertifikat: Kvartalsrapport nr 2 2016 Augusti 2016 Detta är en sammanställning framtagen av Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten om status i elcertifikatsmarknaden. Rapporten

Läs mer

Fortsatt satsning på förnybar elproduktion. Utveckling av elcertifikatsystemet

Fortsatt satsning på förnybar elproduktion. Utveckling av elcertifikatsystemet Fortsatt satsning på förnybar elproduktion Utveckling av elcertifikatsystemet Sammanfattning Svensk Vindenergi ger i denna PM föreningens syn på det nuvarande stödsystemet för vindkraft, dess utmaningar

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 2014-05-08 Er ref: Eva Centeno López Diarienr: N2014/734/E Lina Palm Lina.Palm@skogsindustrierna.org +46 8 762 7949 +46 70 397 1449 Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet En delredovisning ER 2016:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 ER 2014:04

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 ER 2014:04 Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 ER 2014:04 1 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad. ÅRSRAPPORT FöR 2013

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad. ÅRSRAPPORT FöR 2013 En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FöR 2013 2 Innehållsförteckning Förord 3 Nyckeltal för år 2013 4 Så här fungerar elcertifikatsmarknaden 5 Måluppfyllelse 14 Tilldelning av elcertifikat 18

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Vindkraftutbyggnadförutsättningar

Vindkraftutbyggnadförutsättningar Vindkraftutbyggnadförutsättningar och prognos Svensk Vindenergi 2015-09-29 Tomas Hallberg Agenda Statistik och prognos Förutsättningar Styrmedel Nätinfrastruktur Vikande lönsamhet Goda vindlägen Vind 2015

Läs mer

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99)

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) Stockholm 2016-11-25 Miljö-och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) (M2016/02399/Ee) Branschföreningen

Läs mer

ER 2014:04. Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

ER 2014:04. Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 ER 2014:04 Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: Energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2011-06-30 Högre elproduktion, intäkter och resultat i intressebolaget än föregående år. Nedskrivning på innehavet av elcertifikat pga sjunkande elcertifikatpriser. Nyemission

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) (december) 153 000 Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

Kvartal 2 2014 2014-07-14

Kvartal 2 2014 2014-07-14 Vindkraftstatistik och prognos Detta är en kvartalsvis insamling och presentation av data från turbinleverantörer och vindkraftsprojektörer verksamma i Sverige (uppskattningsvis 95 % av vindkraftsprojektörernas

Läs mer

Kvartal 2 2015 2015-07-03

Kvartal 2 2015 2015-07-03 Vindkraftstatistik och prognos Detta är en kvartalsvis insamling och presentation av data från turbinleverantörer och vindkraftsprojektörer verksamma i Sverige (uppskattningsvis 95 % av vindkraftsprojektörernas

Läs mer

Kvartal 4 2014 2015-02-13

Kvartal 4 2014 2015-02-13 Vindkraftstatistik och prognos Detta är en kvartalsvis insamling och presentation av data från turbinleverantörer och vindkraftsprojektörer verksamma i Sverige (uppskattningsvis 95 % av vindkraftsprojektörernas

Läs mer

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet - En delredovisning ER 2016:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Stockholm 2010-12-15. Till Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Er referens: N2010/2438/E

Stockholm 2010-12-15. Till Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Er referens: N2010/2438/E Stockholm 2010-12-15 Till Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Er referens: N2010/2438/E Yttrande över Energimyndighetens rapporter Åtgärder för att skydda elkunden mot för höga elcertifikatpriser, Gemensamt

Läs mer

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2012

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2012 En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 212 2 Innehåll Förord 3 Nyckeltal för år 212 4 Så här fungerar elcertifikatsmarknaden 5 Måluppfyllelse 14 Tilldelning av elcertifikat 18 Annullering

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Till Kontrollstation 2017

Till Kontrollstation 2017 Till m.registrator@regeringskansliet.se Kontrollstation 2017 Svensk Vindenergi är tacksamma för möjligheten att få lämna synpunkter på delredovisningen av Kontrollstation 2017. Sammantaget tror vi det

Läs mer

Elcertifikatsmarknaden i Sverige

Elcertifikatsmarknaden i Sverige Elcertifikatsmarknaden i Sverige Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Norges Energidager 2011 14 oktober Agenda Om ambitionsnivån Det svenska regelverket Erhållen utbyggnad i Sverige Handel

Läs mer

Vindkraftsutbyggnad i Sverige

Vindkraftsutbyggnad i Sverige Vindkraftsutbyggnad i Sverige Förutsättningar och prognos Balingsholm 1 oktober 2014 Tomas Hallberg Svensk Vindenergi Förutsättningar och prognos Kontrollstation 2015 Elcertifikat 2020-2030 EU:s 2030-ramverk

Läs mer

Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter. Mia Bodin Bodecker Partners

Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter. Mia Bodin Bodecker Partners Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter Mia Bodin 2017-06-13 VI ÄR BODECKER PARTNERS Oberoende rådgivning...och förvaltning av Elcertifikat, EUA och nordiska elprisrisker Den nordiska Elmarknaden

Läs mer

Kontrollstation 2017 för elcertifikat en delredovisning (ER201609) M2016/01587/Ee.

Kontrollstation 2017 för elcertifikat en delredovisning (ER201609) M2016/01587/Ee. Till m.registrator@regeringskansliet.se Kontrollstation 2017 för elcertifikat en delredovisning (ER201609) M2016/01587/Ee. Svensk Vindkraftförening är tacksamma för att ha fått möjligheten att lämna synpunkter

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Kvartal

Kvartal Vindkraftstatistik och prognos Detta är en kvartalsvis insamling och presentation av data från turbinleverantörer och vindkraftsprojektörer verksamma i Sverige (uppskattningsvis 95 procent av vindkraftsprojektörernas

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2014-06-30 Periodens omsättning och resultat ökade kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år vilket till stor del kan härledas till ett positivt utfall

Läs mer

Elcertpriset under hård press. Hur ser framtiden ut?

Elcertpriset under hård press. Hur ser framtiden ut? NVE Vindkraftseminarium 2012 Elcertpriset under hård press. Hur ser framtiden ut? Trondheim 4-5 juni 2012 Peter Chudi SKM Svensk Kraftmäkling AB NVE Vindkraftseminarium 4-5 juni 2012 1 Tre budskap om elcertmarknaden

Läs mer

Kvartal

Kvartal Vindkraftstatistik och prognos Detta är en kvartalsvis insamling och presentation av data från turbinleverantörer och vindkraftsprojektörer verksamma i Sverige (uppskattningsvis 95 procent av vindkraftsprojektörernas

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Statistiskt underlag till bedömning av marknadens funktionssätt

Statistiskt underlag till bedömning av marknadens funktionssätt EM500 W-.0, 2010-11-22 Handling Datum 1 (17) Statistiskt underlag till bedömning av marknadens funktionssätt Handling Datum 2 (17) Förord Föreliggande dokument är ett utkast och ingår i det material som

Läs mer

Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss. Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB

Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss. Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB www.nilsan.se Elcertifikat Certifikat Certifikat pris MWh El El pris 2 IEAs granskning av Sveriges Energipolitik

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Om en gemensam svensk-norsk elertifikatmarknad

Om en gemensam svensk-norsk elertifikatmarknad Bilaga Stockholm, 8. december 2010 Om en gemensam svensk-norsk elertifikatmarknad Protokoll från arbetet mellan september 2009 till december 2010 1 Bakgrund Med hänvisning till avsiktsförklaringen om utvecklingen

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Intäkterna uppgick till 6 242 kkr Rörelseresultat uppgick till 4765 kkr Avskrivningarna uppgick till -3863 kkr och

Läs mer

Kvartal

Kvartal Vindkraftstatistik och prognos Detta är en kvartalsvis insamling och presentation av data från turbinleverantörer och vindkraftsprojektörer verksamma i Sverige (uppskattningsvis 95 % av vindkraftsprojektörernas

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2014

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2014 En svensknorsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 214 Innehållsförteckning Förord 5 Nyckeltal för år 214 6 Så fungerar elcertifikatsmarknaden 7 Måluppfyllelse 16 Tilldelning av elcertifikat 2 Annullering

Läs mer

Jenny Hedström. Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel

Jenny Hedström. Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Elcertifikatsystemet - Nya möjligheter för elproducenterna Jenny Hedström Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ÅF värme och kraftkonferensen 11 november 2009 Agenda Ny tilldelningsperiod för

Läs mer

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Anna Bergek Linköpings universitet & UiO Presentationen är baserad på en rapport till Finansdepartementets

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Aktuellt från Näringsdepartementet

Aktuellt från Näringsdepartementet Aktuellt från Eva Centeno López Minister och statssekreterare It- och energiminister Anna-Karin Hatt Statssekreterare för It- och energifrågor Daniel Johansson Anna-Karin Hatts tre övergripande mål för

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:187

Regeringens proposition 2016/17:187 Regeringens proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad Prop. 2016/17:187 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Klimatcertifikat för grönare transporter Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Inledande frågor Kvotplikten är här för att stanna hur kan den utformas för att gynna biobränslen

Läs mer

Steget före med dina energiaffärer

Steget före med dina energiaffärer Steget före med dina energiaffärer Politiska klimatåtgärder Avgörande händelser och påverkan på elpriset Mia Bodin, Modity Energy Trading Agenda 1. Kort om Modity Energy Trading 2. Politiska klimatåtgärder

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Vindkraft i Sverige - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Svensk Vindenergi 125 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera.

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera. Här kommer Svensk Vindkraftförening och SERO:s remissvar på Energimyndighetens skrivelse Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 N2014/734/E Vi delar i stort Energimyndighetens identifiering av vilka

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Vattenfalls synpunktet på Energimyndighetens rapport ER 2016:09 Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

Vattenfalls synpunktet på Energimyndighetens rapport ER 2016:09 Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 16979 Solna Sverige Till: Miljö- och energidepartementet E-post: m.registrator@regeringskansliet. m.remisser-energi@ regeringskansliet.se Date: 25-11-2016 Contact: Claes

Läs mer

Svensk Vindenergis svar på Svenska kraftnäts nätutvecklingsplan 2016-2025

Svensk Vindenergis svar på Svenska kraftnäts nätutvecklingsplan 2016-2025 Till: Svenska Kraftnät 10-remiss@svk.se Er referens 2014/2346/3 Svensk Vindenergis svar på Svenska kraftnäts nätutvecklingsplan 2016-2025 Svensk Vindenergi har fått möjlighet att uttala sig om Svenska

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. REMISSYTTRANDE M2016/01587/Ee

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. REMISSYTTRANDE M2016/01587/Ee SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2016-11- 25 REMISSYTTRANDE M2016/01587/Ee Till Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens rapport kontrollstation

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING OSLO 9 MARS 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 STÖD TILL FÖRNYBARA

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Årsstämma Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef

Årsstämma Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef Årsstämma 2016-06-01 Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef 1 Lars Larsson, tf VD Rabbalshede Kraft juni 2015 Göteborg Energi AB Vattenfall 2

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Åtgärder för att skydda elkunden mot höga elcertifikatpriser

Åtgärder för att skydda elkunden mot höga elcertifikatpriser Åtgärder för att skydda elkunden mot höga elcertifikatpriser Delredovisning i Uppdraget att föreslå nya kvoter mm i elcertifikatsystemet ER 2010:27 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

Synpunkter på NVEs och Energimyndighetens underlagsrapporter för kontrollstationen 2017 i elcertifikatsystemet

Synpunkter på NVEs och Energimyndighetens underlagsrapporter för kontrollstationen 2017 i elcertifikatsystemet Er ref Vår referens Datum M2016/01587/Ee 042/2016 01.09.2016 Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Synpunkter på NVEs och Energimyndighetens

Läs mer

Remissyttrande om Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat en delredovisning

Remissyttrande om Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat en delredovisning 2016-08-31 Miljö- och energidepartementet Remiss M2016/01587/Ee 103 33 Stockholm Anna Holmberg anna.holmberg@skogsindustrierna.org 08-762 72 44 072-722 72 44 Remissyttrande om Energimyndighetens rapport

Läs mer

Vindkraftstatistik 2016 Nationell-, länsvis- och kommunal statistik

Vindkraftstatistik 2016 Nationell-, länsvis- och kommunal statistik Vindkraftstatistik 2016 Nationell-, länsvis- och kommunal statistik ES2017:2 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. Synpunkter på kontrollstation 2015 för elcertifikatsmarknaden

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. Synpunkter på kontrollstation 2015 för elcertifikatsmarknaden SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2013-11- 15 REMISSYTTRANDE Till Energimyndigheten Eskilstuna Synpunkter på kontrollstation 2015 för elcertifikatsmarknaden Svebio, Svenska Bioenergiföreningen,

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Svenska Kraftnäts Perspektivplan 2025.

Svensk Vindenergis synpunkter på Svenska Kraftnäts Perspektivplan 2025. Till: Svenska Kraftnät Er referens 2012/1390 Svensk Vindenergis synpunkter på Svenska Kraftnäts Perspektivplan 2025. Svensk Vindenergi välkomnar Svenska Kraftnäts perspektivplan som ska synliggöra och

Läs mer

Tidpunkt för godkännande av anläggning

Tidpunkt för godkännande av anläggning Tidpunkt för godkännande av anläggning Roger Östberg Seminarium 9 juni Gardemoen Uppdraget Utreda behovet av att införa en tidpunkt för när anläggningar måste vara driftsatta för att kunna godkännas för

Läs mer

100 procent förnybart, elcertifikat och havsbaserad vind

100 procent förnybart, elcertifikat och havsbaserad vind 100 procent förnybart, elcertifikat och havsbaserad vind 10 maj 2017 Martin Johansson Enheten för förnybar energi Några viktiga utgångspunkter 100 procent förnybart till 2040 Ingen tvångsnedstängning av

Läs mer

VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund

VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund Sammanlagt har över 70 mdr SEK investerats i landbaserad vindkraft sedan 2008 och ytterligare minst lika mycket måste

Läs mer

Gemensamt elcertifikatsystem med Norge. Delredovisning i Uppdraget att föreslå nya kvoter mm i elcertifikatsystemet ER 2010:28

Gemensamt elcertifikatsystem med Norge. Delredovisning i Uppdraget att föreslå nya kvoter mm i elcertifikatsystemet ER 2010:28 Gemensamt elcertifikatsystem med Norge Delredovisning i Uppdraget att föreslå nya kvoter mm i elcertifikatsystemet ER 2010:28 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Vindkraftutbyggnadförutsättningar

Vindkraftutbyggnadförutsättningar Vindkraftutbyggnadförutsättningar och prognos Svensk Vindenergi 2016-02-16 Tomas Hallberg Agenda Historisk utveckling Drivkrafter Dagsläge och prognos Utmaningar och möjligheter Tillståndsfrågor Nätutbyggnad

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2012-06-30 Trots en fortsatt negativ marknadsutveckling blev resultatet väsentligt bättre än föregående år. Försäljningen av aktierna i den delägda koncernen Triventus

Läs mer

Konsekvenser för elkunden av en höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet

Konsekvenser för elkunden av en höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet Konsekvenser för elkunden av en höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet Delredovisning 2. Uppdraget att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet mm. ER 2009:35 Böcker och rapporter utgivna av Statens

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk Till Energimyndigheten Er referens 2010-5138 Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk En fortsatt utbyggnad av vindkraften är central om

Läs mer

Behov av vindkrafttekniker för perioden

Behov av vindkrafttekniker för perioden Foto: Christer Andersson Behov av vindkrafttekniker för perioden 2016-2020 Service, drift och underhållsarbete i torn & turbin på vindkraftverk i Sverige, noden för arbetskraftförsörjning, drift och underhåll

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens rapport kontrollstation för elcertifikat - delredovisning 2 och förslag till kvoter för 18 TWh till 2030

Yttrande över Energimyndighetens rapport kontrollstation för elcertifikat - delredovisning 2 och förslag till kvoter för 18 TWh till 2030 058/2016 Stockholm 2016-11-25 Miljö- och Energidepartementet Er ref: M2016/02399/Ee Yttrande över Energimyndighetens rapport kontrollstation 2017 - för elcertifikat - delredovisning 2 och förslag till

Läs mer

Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år

Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år 2014-01-14 2014-01-16 Page 1 Det som ger oss problem är inte vad vi inte vet utan vad vi är helt övertygade om, men som visar sig

Läs mer

Identifiering och bedömning av risker för utbyggnadstakten av förnybar el till 2020

Identifiering och bedömning av risker för utbyggnadstakten av förnybar el till 2020 Identifiering och bedömning av risker för utbyggnadstakten av förnybar el till 2020 Underlagsrapport till Kontrollstation 2015 ER 2014:05 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Handeln med elcertifikat

Handeln med elcertifikat Handeln med elcertifikat 2011-02-10 Peter Chudi, SKM 1 Energi Norge konferensen 11 mars 2010 PRODUKTER Noterade Spot Terminsprodukter Onoterade Flerårsavtal Fast pris kontrakt för löpande produktion Monetarisering

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer