Historisk utveckling av det svenska elcertifikatsystemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historisk utveckling av det svenska elcertifikatsystemet"

Transkript

1 Handling Datum 1 (18) Utkast version 1.0 Kontrollstation för elcertifikatsystemet Historisk utveckling av det svenska elcertifikatsystemet

2 Handling Datum 2 (18) Utkast version 1.0 Kontrollstation för elcertifikatsystemet Förord Föreliggande dokument är ett utkast och ingår i det material som Energimyndigheten offentliggör för skriftligt samråd. Dokumentet är en del av uppgiften att Analysera den historiska utvecklingen inom systemet, bl.a. med avseende på elcertifikatpriser, sparade elcertifikat och utfasning av anläggningar. Dokumentet innehåller i redan publicerade uppgifter om elcertifikatsystemets historiska utveckling. Dessutom har historiska priser på elcertifikat presenterats tillsammans med annan information som hypotetiskt skulle kunna påverka elcertifikatpriset. Energimyndigeten tar tacksamt emot alla typer av konstruktiva kommentarer kring detta material. Synpunkter som bedöms vara relevanta kommer att användas som underlag i det vidare utredningsarbetet. Någon separat redovisning av inkomna synpunkter kommer inte att ske. Tänk på att alla handlingar som sänds till Energimyndigheten blir offentliga och att myndigheten kan komma att referera till era synpunkter i kommande publikationer. Observera att hela dokumentet är preliminärt. Sakuppgifter, resonemang och innehåll i övrigt kan komma att ändras efter samråd och övrig granskning.

3 Innehåll Handling Datum 3 (18) Utkast version 1.0 Kontrollstation för elcertifikatsystemet

4 Kr Handling Datum 4 (18) Utkast version 1.0 Kontrollstation för elcertifikatsystemet Historisk utveckling av det svenska elcertifikatsystemet I detta kapitel redogörs för och analyseras först elcertifikatsprisets utveckling över tid samt eventuella samband med andra faktorer såsom elpris och beslutade händelser. Därefter beskrivs konsekvenserna av den utfasning av anläggningar ur systemet som gjordes Sist beskrivs och undersöks den ackumulerade reserven över tid. 1.1 Elcertifikatspriset över tid Ett elcertifikat motsvarar en megawattimme. I Figur 1 visas elcertifikatpriset på spotmarknaden sedan start år 2003, uttryckt som månadsmedel. Elcertifikat på spotprismarknaden handlas sedan några år tillbaka på tre marknadsplatser; SKM, IPAQ och CleanWorld Spotpris månadsmedel (SKM, IPAQ, CleanWorld) (kr/st) Figur 1 Elcertifikatpriset på spotmarknaden sedan start år 2003, uttryckt som månadsmedel (kr/st) Som diagrammet visar låg elcertifikatpriset fram till år 2006 på omkring 200 kr, men med en nedåtgående trend. Det lägsta priset var under år 2006 på cirka 150

5 Handling Datum 5 (18) Utkast version 1.0 Kontrollstation för elcertifikatsystemet kr. Under åren steg sedan priset kraftigt till toppnoteringar på omkring 350 kr, för att därefter sjunka i omgångar. I början av år 2012 var priset återigen cirka 150 kr, men har därefter stigit tillbaka till dagens omkring 200 kr. Sett över hela perioden har det genomsnittliga elcertifikatpriset varit cirka 230 kr. Elcertifikat handlas även på månatliga, årliga eller fleråriga s.k. terminskontrakt. Ju längre bindningstider desto högre terminspris jämfört med spotmarknadspriset, men prisskillnaderna är relativt små och det kan också noteras att terminspriser och spotpriser följs åt mycket nära alltsedan start 1. Att binda priset över tid tycks därmed inte ha så stor ekonomisk betydelse för de som köpt elcertifikat. En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att marknadens aktörer har svårt att tolka marknaden och förutse framtida prisförändringar. 1.2 Elcertifikatspriset kan kopplas till I detta avsnitt analyseras vad som kan förklara variationer i spotpriset på elcertifikat över tid. Samband tycks finnas med elpriset, den ackumulerade reserven samt med aviserade och beslutade regelförändringar priset på el I Figur 2 jämförs spotpriset på elcertifikat med Nord Pools spotpris på el i Sverige respektive Norden under perioden maj 2003 till december Ser man till hela perioden är elcertifikatspriset mycket mer stabilt än elpriset. 2 1 Överenskommet pris rapporteras in av köpare/säljare i Svenska Kraftnäts datasystem CESAR. Spotprisets relation till terminspriserna kan hämtas från Svensk Kraftmäklings hemsida 2 Elcertifikatspriset har sedan start varierat mellan kr per MWh, medan elpriset varierat mellan kr per MWh.

6 Handling Datum 6 (18) Utkast version 1.0 Kontrollstation för elcertifikatsystemet Spotpris dygnsmedel (SKM, IPAQ, CleanWorld) (kr/st) Elspotpris Sverige SEK/MWh (dag) Figur 2 Spotpris på elcertifikat i Sverige och spotpris på el i Norden, dygnsmedel, maj03 dec12. 3 Studeras sambanden mellan dygnsmedelpriserna på el respektive elcertifikat varierar det både i riktning och styrka mellan olika år. Det kan konstateras att priserna under två sammanhängande perioder samvarierar på ett relativt tydligt sätt. Något tydligt samband alltsedan elcertifikatsystemet startade tycks däremot inte finnas. Under elcertifikatsystemets första, , visar elpriset en uppåtgående trend, medan elcertifikatpriset sjunker. År 2006 stiger sedan elcertifikatpriset samtidigt som elpriset sjunker kraftigt. Det kan finnas skäl att betona att elcertifikatmarknaden under denna period var helt ny och därför ännu inte hittat sina former. Som kan utläsas av Figur 4 senare i detta kapitel fanns det troligen också osäkerheter kring marknadens fortsatta existens under systemets första år. 4 Under åren följde elcertifikatpriset och elpriset varandra åt både uppåt och nedåt. År 2010 ses inte längre samma tydliga samvariation. Elcertifikatpriset börjar här sjunka medan elpriset först stiger kraftigt och sedan sjunker lika kraftigt. En 3 Vissa extremt höga elpriser (totalt sex värden över kr/mwh) har exkluderats från figuren för illustrationens skull. 4 År 2006 lades propositionen om förlängning av systemet till år 2030.

7 Kr Miljoner certifikat Handling Datum 7 (18) Utkast version 1.0 Kontrollstation för elcertifikatsystemet tänkbar förklaring till det delvis brutna sambandet kan vara att både elcertifikatpriset och elpriset var relativt sett höga vid flera tillfällen under åren 2009 och Elpriset visar samtidigt synnerligen kraftfulla svängningar. Under 2011 hade både elpris och elcertifikatpris en nedåtgående trend. För år 2012 är dock förhållandet mellan el- och elcertifikatpris återigen något mer otydligt. Från år 2010 tycks elpriset inte ha påverkat elcertifikatpriset i lika stor utsträckning som tidigare. Förutom prisnivåer och variationer på el respektive elcertifikat, kan en kompletterande förklaring vara att fler faktorer spelar roll för elcertifikatprisets utveckling i takt med att elcertifikatmarknaden mognar. Vidare togs flera politiska beslut under år 2009 och diskussioner började föras under år 2010 om en gemensam elcertifikatmarknad för Sverige och Norge den ackumulerade reserven I Figur 3 ses spotpriset på elcertifikat samt det ackumulerade överskottet (reserven) av elcertifikat Spotpris dygnsmedel (SKM, IPAQ, CleanWorld) (kr/st) Ack. överskott (milj.st) Figur 3 Spotpris på elcertifikat (dygnsmedelvärde) samt ackumulerat överskott av elcertifikat. År En relativt sett högre ackumulerad reserv påverkar så att det genomsnittliga priset på elcertifikat sjunker. Vice versa höjer en relativt sett lägre reserv priset på certifikat. Även om dygnspriset kan synas återhämta sig efter det att nivån på det

8 Handling Datum 8 (18) Utkast version 1.0 Kontrollstation för elcertifikatsystemet ackumulerade överskottet offentliggjorts, är det tydligt att det finns ett negativt samband över tid. 5 Det bör samtidigt noteras att även om den ackumulerade reserven har stigit över tid så visar inte elcertifikatspriset motsvarande nedåtgående trend aviserade och beslutade lagförändringar I Figur 4 illustreras priset 6 på elcertifikat tillsammans med aviserade och beslutade lagförändringar om t.ex. justerade kvoter och regler. 5 Sambandet illustreras än tydligare när spotpriset som årsmedelvärde används som jämförelse. 6 I diagrammet visas spotpriset som månadsmedelvärde för illustrationens skull. En än större påverkan ses när spotpriset som dygnsmedelvärde illustreras på motsvarande sätt.

9 Kr Handling Datum 9 (18) Utkast version 1.0 Kontrollstation för elcertifikatsystemet (2) Prop: Torv (1) Start - Dekl. in - På kontot/annul. (3) Lag Torv - Dekl. in - På kontot/annul. (5) Lag: 2030, nya kvoter+begr. tilldeln. - Dekl. in - På kontot/annul. - Dekl. in - På kontot/annul. (4) Prop: 2030, nya kvoter och begr.tilldeln. (utfasning) (6) Prop: Ny def. Elintensiva - Dekl. in - På (7) Prop: Tilldeln.principe r och förh.besked (8) Lag: Def. (11) Beslut: Förnyb.mål - Dekl. in - På kontot/ Annul. (9) Prop: (10) Lag: Tilldeln. principer & förh.besked (13) Lag: 2035, nya - Dekl. in - På kontot/annul. (12) Prop: 2035, nya kvoter (Norge) - Dekl in. - På kontot/annul. (14) Prop: Mål m. Norge, förenkling & skärpning (15) Lag: Mål m. Norge, förenkling & - Dekl. in - På kontot/annul. 0 Figur 4 Spotpriset på elcertifikat (månadsmedelvärde) i relation till aviserade och beslutade förändringar inom elcertifikatsystemet under perioden maj 2003 dec 2012.

10 EM4500 W-4.0, Handling Datum 10 (18) Utkast version Kontrollstation I nedanstående stycke kommenteras diagrammets viktigare händelser i relation till priset. Det är viktigt att komma ihåg att det kan finnas andra förklaringar till en viss prisutveckling än dessa händelser samt att den påverkan som en viss händelse skulle kunna ha på priset inte behöver visa sig direkt samband med händelsen. År 2004 beslutade riksdagen att inkludera torv i systemet (3). Strax efter detta sjönk priset på elcertifikat. Den eventuella effekten tycks dock ha varit tillfällig. Det ska också noteras att någon motsvarande prisrörelse inte kunde observeras när propositionen om att inkludera torv i elcertifikatsystemet kom. I samband med att förlängningen till 2030, nya kvoter och begränsad tilldelning (4, 5) aviserades och beslutades år 2006 tycks både en tillfällig och mer långsiktig höjning av priset kunna observeras. Denna prisutveckling kan givetvis också ha andra förklaringar, men det är ändå inte orimligt att tänka sig att aviseringar och beslut om marknadens fortsatta existens hade en stor betydelse för priset. 7 Förslaget om en ny definition av elintensiva energianvändare (6) i slutet av år 2008 innebar att många små aktörer skulle komma att undantas från kvotplikten, vilket tycks ha påverkat priset i negativ riktning, troligen genom förväntan om kommande minskad efterfrågan på elcertifikat. När den nya definitionen sedan lagfästes (8) märktes ingen motsvarande effekt. Det var många aviseringar och beslut under år Därmed är det också svårare att säga något om enskilda händelsers eventuella prispåverkan. Aviseringen och besluten om regelförenklingar (7, 10) följdes båda av prisuppgångar. Under samma år aviserades och verkställdes det svenska förnybarhetsmålet (9, 11) som också torde ha påverkat prisutvecklingen i positiv riktning. I många fall kan marknadens aktörer antas vara delaktiga i beslutsprocessen redan innan ett förslag aviseras, vilket också kan tänkas påverka priset en tid innan. Det finns förstås också förväntningar om huruvida lagda förslag kommer att beslutas och lagstadgas eller inte. Att förväntningar till och med kan påverka priset mer än aviserade och beslutade förändringar kan eventuellt ses inför aviseringen om systemförlängning till 2035 och nya kvoter (12, 13) år Istället för att priset höjdes sjönk det istället kraftigt både före och efter. En förklaring till detta skulle kunna vara den parallella diskussionen med att utveckla systemet och samarbeta med Norge om ett gemensamt elcertifikatsystem (12). Detta kan ha påverkat både förväntningar om och faktiska priser i negativ riktning. Många aktörer förväntade sig att stora tillskott av förnybar produktion inom systemet från Norge skulle slå 7 En konsekvens av kvothöjningen var att elproducenterna började bygga vindkraft som hade en högre marginalkostnad än produktionsökningar och omställningar i kraftvärmeverk och industrier. Fram till år 2007 stod de senare för all ökad förnybar el inom systemet. Efter år 2007 ses allt mer vindkraftproduktion i systemet. Se t.ex. (Energimyndigheten och Norges Vassdrags- och Energidirektorat, 2013).

11 Handling Datum 11 (18) Utkast version Kontrollstation ut en del produktion i Sverige, vilket alltså kan ha påverkat det svenska elcertifikatspriset långt innan det gemensamma systemet infördes och de faktiska effekterna kunde konstateras. Det kan också eventuellt ha påverkat priset mer än aviseringen om systemförlängningen och nya kvoter. När samgåendet med Norge slutligen aviserades (14) år 2011 steg först priset, för att sedan sjunka i samband med beslutet (15) samma år. En tolkning av detta är att marknaden var mycket osäker på vad förslaget skulle innebära. En annan tolkning är förstås att något annat har påverkat marknaden samtidigt. Det kan till exempel noteras att både elpris och elcertifikat uppvisade höga nivåer under år 2010 för att därefter börja sjunka tillbaka till mer normala prisnivåer något annat? Inom detta uppdrag har även historiska data för elcertifikatpriset i relation till mängden förnybar elproduktion, BNP respektive omsättningen på elcertifikat eller utfärdade certifikat studerats. I Figur 5 visas certifikatpriset och mängden förnybar elproduktion i systemet GWh/månad SEK/MWh Spotpris månadsmedel (SKM, IPAQ, CleanWorld) (kr/st) Förnyb.elprod. GWh/mån (CESAR) Figur 5 Spotpriset på elcertifikat (månadsmedel) och mängden förnybar elproduktion. Det tycks inte finnas något samband mellan priset på elcertifikat och mängden total förnybar elproduktion i systemet. I Figur 6visas spotpriset på elcertifikat i relation till svensk BNP under åren Något tydligt samband kan inte utläsas.

12 Pris (kr/elcertifikat resp. kr/mwh Mdr kr Handling Datum 12 (18) Utkast version Kontrollstation Spotpris dygnsmedel (SKM, IPAQ, CleanWorld) (kr/st) Elspotpris Sverige SEK/MWh (dag) BNP, löpande priser (miljarder SEK) (år) Figur 6 Spotpriset på elcertifikat (dygns- och årsmedel), elspotpris (dag) och årlig svensk BNP i löpande priser. År Det tycks inte heller finnas något tydligt samband mellan elcertifikatpriset och omsättningen på certifikatsmarknaden respektive utfärdade certifikat. Spotpriset på elcertifikat har inte sammanställts mot svensk energi- och elanvändning, då elcertifikatprisets andel av slutkundens el- och energipriser är relativt litet. 8 Per definition motsvarar inte heller spotpriset på elcertifikat slutanvändarens kostnad för elcertifikat och den årliga officiella statistiken över svensk energianvändning varierar också totalt sett mycket lite efter år Utfasade produktionsanläggningar I enlighet med tidigare beslutade lagändring har vissa typer av anläggningar fått sina tidigare godkända elcertifikat återkallade per den 1 januari 2013, och därmed fasats ur elcertifikatsystemet. Samtidigt har vissa av dessa anläggningar, till följd av produktionsökning eller omfattande ombyggnader fått en ny tilldelningsperiod och därmed införts i systemet på nytt. 9 8 Ca 3,5 procent idag. (Energimyndigheten och Norges Vassdrags- och Energidirektorat, 2013). 9 Dessa regeländringar nämns också som aviserad/beslutad händelse (4, 5) i Figur 4.

13 Handling Datum 13 (18) Utkast version Kontrollstation För att belysa hur dessa förändringar hittills har påverkat utvecklingen inom systemet på totalnivå visas i Figur 7 utfärdade elcertifikat under perioden samt utfasade anläggningar år Figur 7 Utfärdade elcertifikat omräknat till elproduktion per år och energislag. År 2002 avser produktion från anläggningar som senare godkändes för tilldelning av elcertifikat. År 2013 avser jan-juli, och inkluderar elcertifikatsberättigad medelproduktion från utfasade anläggningar. 10 De cirka anläggningar som helt eller delvis berördes av utfasningen producerade i genomsnitt 10,9 TWh elcertifikatberättigad el under år 2011 och Vissa av dessa anläggningar stannar dock kvar i systemet då de fått nya beviljanden på grund av produktionsökning och/eller ny tilldelningsperiod. Sammanlagd normalårsproduktion för dessa anläggningar uppgår till cirka 2,6 TWh (se Tabell 1). Sammantaget innebär det att den utfasade volym blir cirka 8,3 TWh. Tabell 1 Normalårsproduktion från anläggningar som fått ny tilldelning för produktionsökning eller omfattande ombyggnad. 11 Prod.ökning [GWh] Ny tilldeln.period [GWh] Totalt (GWh) Vattenkraft Biokraft Totalt I Tabell 2 visas hur utfasningen har påverkat respektive energislag inom elcertifikatsystemet över tid Källa: Cesar (SvK), NECS (Statnet), Energimyndigheten. 11 Källa: Energimyndigheten

14 Handling Datum 14 (18) Utkast version Kontrollstation Tabell 2 Energislag i systemet år 2003 respektive 2012 (antal, effekt och produktion) 13 samt utfasade anläggningar per energislag den 1 jan 2013 (antal, effekt och produktion 14 ) 15. Totalt i systemet 2003 Totalt i systemet 2012 Utfasade per den 1 jan 2013 Skillnad 2012 utfasade (%) Antal [st] (-43 %) Vatten 966 (60 %) (36 %) (-86 %) Vind 543 (34 %) (57 %) (-15 %) Biobränsle, torv 87 (5 %) 180 (5 %) (-57 %) Sol 1 (0 %) 61 (2 %) 1 60 (-2 %) Installerad eleffekt [MW] (-54 %) Vatten 491 (12 %) 662 (8 %) (-77 %) Vind 401 (10 %) (42 %) (-4 %) Biobränsle, torv (78 %) (50 %) (-93 %) Sol 0,008 (0 %) 1,601 (0 %) 0 2 (-0 %) Faktisk elproduktion [GWh] Vatten (17 %) (15 %) Vind (8 %) (33 %) Biobränsle (75 %) ( %) Torv (-) Sol 4 (0 %) (0 %) Först kan det konstateras att det totala antalet anläggningar, total installerad effekt och total faktisk elproduktion ökade under perioden Sett till antalet anläggningar minskade vattenkraften mellan 2003 och 2012 med cirka 25 procentenheter, medan vindkraften ökat i motsvarande mån. Sett till effekt respektive faktiskt produktion inom systemet har vindkraften ökat med cirka 30 respektive 25 procentenheter och biobränslet minskat med nästan motsvarande. 16 Effekter av utfasningen ses genom att jämföra år 2012 och Sett till antalet anläggningar är skillnaden särskilt stor för vattenkraften där 86 procent eller drygt 12 Här ingår så även de bio- och vattenkraftsanläggningar som återinförts i systemet. Om denna produktion dras av blir den faktiska produktionen från utfasade anläggningar istället 8,3 TWh (enligt figur X), varav cirka GWh vattenkraft och cirka GWh biobränsle (se tabell X). 13 (Energimyndigheten och Norges Vassdrags- och Energidirektorat, 2013). 14 Elcertifikatsberättad medelproduktion år från utfasade anläggningar. 15 Källa: Svenska Kraftnäts kontoföringssystem Cesar; Energimyndigheten, Norges vassdrags- och energidirektorat. 16 Av t.ex. (Energimyndigheten, 2012) framgår vidare att vindkraftens relativt största ökningar sett till effekt och faktisk produktion skedde under år 2007 jämfört med år Notervärt är samtidigt att antalet vindkraftverk inte ökade med motsvarande, vilket indikerar att större verk här började tas i bruk. Biobränslet hade en relativt högre faktisk elproduktion år 2011 jämfört med år 2010.

15 Handling Datum 15 (18) Utkast version Kontrollstation vattenkraftsanläggningar fasades ut ur systemet. Dessa utgör därmed även merparten (70 procent) av det totala antalet utfasade anläggningar. Sett till installerad effekt är skillnaden störst för biokraften där 93 procent eller MW fasades ut. Även för vattenkraften är skillnaden i effekt stor (77 procent eller 500 MW). Av den totala utfasade effekten utgör biokraft 85 procent. Studerar man däremot faktisk produktion år 2012 jämfört med utfasade anläggningar år 2013 är det endast fråga om marginella förändringar inom systemet, oavsett energislag. Utfasningen tycks således främst ha inneburit att anläggningar med ingen eller mycket låg faktisk produktion avlägsnades ur systemet. Närmare bestämt har små vattenkraftsanläggningar fasats ut tillsammans med ett antal stora biokraftanläggningar. Intressant att notera är att ungefär lika många anläggningar och lika stor effekt fasades ut 2013 som totalt sett fanns i systemet år Samtidigt är den faktiska produktionen inom systemet betydligt högre. 1.4 Den ackumulerade årliga reserven Reserven utgörs av elcertifikat som har utfärdats men ännu inte annullerats. Då tilldelningen av certifikat är högre än efterfrågan ökar reservens storlek. År 2012 uppgick reserven till 11,7 miljoner certifikat. Reserven ökade med 33 procent mellan år 2011 och Det är den tredje största ökningen sedan start år Stora ökningar kan också konstateras från år 2003 till och med år 2004 (150 procent) och från år 2010 till år 2011 (59 procent). Under åren antingen minskade reserven eller ökade mycket litet. Sedan startåret 2003 har storleken på reserven ökat med 445 procent. I Figur 8 ses utfärdade och annullerade elcertifikat på årsbasis sedan start av elcertifikatsystemet samt den årliga ackumulerade reserven.

16 Miljoner elcertifikat Handling Datum 16 (18) Utkast version Kontrollstation maj-dec Utfärdade elcertifikat Annullerade elcertifikat Ackumulerat överskott Figur 8 Utfärdade och annullerade certifikat på årsbasis samt årlig ackumulerad reserv Det har i föreliggande rapport konstaterats att det tycks finnas ett samband mellan elcertifikatpriset och förändringar i den årliga ackumulerade reserven. En minskad reserv tycks innebära högre priser på elcertifikat och vice versa. Det historiska sambandet bekräftar de resonemang som förs i Energimyndighetens årliga rapport om elcertifikatsystemet. 18 Sverige justerade senast sina kvoter från och med år 2013 vilket bl.a. syftade till att bidra till en minskad reserv. Eventuella effekter av denna justering kan inte ses förrän tidigast år På grund av den historiska reserven i Sverige finns också den ackumulerade reserven år 2012 inom det nuvarande elcertifikatsystemet i huvudsak bland svenska aktörer. Endast cirka 9 procent av reserven återfanns år 2012 hos norska aktörer Figur 6 i (Energimyndigheten och Norges Vassdrags- och Energidirektorat, 2013). 18 (Energimyndigheten och Norges Vassdrags- och Energidirektorat, 2013). 19 (Energimyndigheten och Norges Vassdrags- och Energidirektorat, 2013). Baserat på uppmätt reserv till och med 1 april 2013.

17 Handling Datum 17 (18) Utkast version Kontrollstation Citerade arbeten Energimyndigheten. (2012). Elcertifikatsystemet Energimyndigheten och Norges Vassdrags- och Energidirektorat. (2013). En svensk-norsk elcertifikatsmarknad - Årsrapport för 2013.

18 Handling Datum 18 (18) Utkast version Kontrollstation

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 ER 2014:04

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 ER 2014:04 Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 ER 2014:04 1 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige STEM061 ver.w-3.2, 07-0- 1 () Analysavdelningen Enheten för förnybar el Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet 03- avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige Uppgifterna som redovisas

Läs mer

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige STEM061 ver.w-3.2, 2007-05-15 1 (5) Analysavdelningen Enheten för operativa styrmedel Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet 2003-2013 avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Elcertifikat: Kvartalsrapport nr

Elcertifikat: Kvartalsrapport nr Elcertifikat: Kvartalsrapport nr 2 2016 Augusti 2016 Detta är en sammanställning framtagen av Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten om status i elcertifikatsmarknaden. Rapporten

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

Elcertifikat: Kvartalsrapport nr

Elcertifikat: Kvartalsrapport nr Elcertifikat: Kvartalsrapport nr 3 2016 Novemberi 2016 Detta är en sammanställning framtagen av Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten om status i elcertifikatsmarknaden. Rapporten

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten NORWEA, Oslo 2011-03-30 Gemensam elcertifikatmarknad med Norge - historik och pågående process Elcertifikatsystemet

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad. ÅRSRAPPORT FöR 2013

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad. ÅRSRAPPORT FöR 2013 En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FöR 2013 2 Innehållsförteckning Förord 3 Nyckeltal för år 2013 4 Så här fungerar elcertifikatsmarknaden 5 Måluppfyllelse 14 Tilldelning av elcertifikat 18

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-04-11 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014 vecka 15, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och

Läs mer

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikatsystemet har varit ett lyckat system som bidragit till förnybar kraft till låg kostnad. Ambitionshöjningen som ökar målet med 2 TWh

Läs mer

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2012

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2012 En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 212 2 Innehåll Förord 3 Nyckeltal för år 212 4 Så här fungerar elcertifikatsmarknaden 5 Måluppfyllelse 14 Tilldelning av elcertifikat 18 Annullering

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2014

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2014 En svensknorsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 214 Innehållsförteckning Förord 5 Nyckeltal för år 214 6 Så fungerar elcertifikatsmarknaden 7 Måluppfyllelse 16 Tilldelning av elcertifikat 2 Annullering

Läs mer

Elcertifikat: Kvartalsrapport nr

Elcertifikat: Kvartalsrapport nr Elcertifikat: Kvartalsrapport nr 4 2016 Februari 2017 Detta är en sammanställning framtagen av Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten om status i elcertifikatsmarknaden. Rapporten

Läs mer

Elcertifikatsmarknaden i Sverige

Elcertifikatsmarknaden i Sverige Elcertifikatsmarknaden i Sverige Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Norges Energidager 2011 14 oktober Agenda Om ambitionsnivån Det svenska regelverket Erhållen utbyggnad i Sverige Handel

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Energimyndigheten Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar Energimyndighetens översyn

Läs mer

ER 2014:04. Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

ER 2014:04. Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 ER 2014:04 Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: Energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Statistiskt underlag till bedömning av marknadens funktionssätt

Statistiskt underlag till bedömning av marknadens funktionssätt EM500 W-.0, 2010-11-22 Handling Datum 1 (17) Statistiskt underlag till bedömning av marknadens funktionssätt Handling Datum 2 (17) Förord Föreliggande dokument är ett utkast och ingår i det material som

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Energimyndigheten Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar Energimyndighetens översyn

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) (december) 153 000 Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 2014-05-08 Er ref: Eva Centeno López Diarienr: N2014/734/E Lina Palm Lina.Palm@skogsindustrierna.org +46 8 762 7949 +46 70 397 1449 Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Sammanfattning av Energimyndighetens och NVEs rapporter Syftet med denna publikation är att sammanfatta innehållet i de rapporter som NVE och Energimyndigheten

Läs mer

Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked. Martin Johansson. Enheten för operativa styrmedel

Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked. Martin Johansson. Enheten för operativa styrmedel Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked Martin Johansson Handläggare Enheten för operativa styrmedel Bakgrund om elcertifikatsystemet Elcertifikat infördes den

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2014-06-30 Periodens omsättning och resultat ökade kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år vilket till stor del kan härledas till ett positivt utfall

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2011-06-30 Högre elproduktion, intäkter och resultat i intressebolaget än föregående år. Nedskrivning på innehavet av elcertifikat pga sjunkande elcertifikatpriser. Nyemission

Läs mer

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Anna Bergek Linköpings universitet & UiO Presentationen är baserad på en rapport till Finansdepartementets

Läs mer

Underlag för fastställande av kvoter för beräkning av kvotplikt

Underlag för fastställande av kvoter för beräkning av kvotplikt 1 (9) Analysavdelningen Enheten för styrmedel och tillsyn Roger Östberg Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Underlag för fastställande av kvoter för beräkning

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING OSLO 9 MARS 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 STÖD TILL FÖRNYBARA

Läs mer

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet En delredovisning ER 2016:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 43. Veckan i korthet. Ansvarig: Lovisa Elfman

Läget på elmarknaden Vecka 43. Veckan i korthet. Ansvarig: Lovisa Elfman 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 43 Ansvarig: Lovisa Elfman lovisa.elfman@ei.se Veckan i korthet Mildare väderlek och nederbörd ledde till fallande priser på den nordiska spotmarknaden. Även på den finansiella

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Er referens: N2014/734/E Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2011

Elcertifikatsystemet 2011 Elcertifikatsystemet 2011 1 Förord Elcertifikatsmarknaden står inför en rad positiva utmaningar. Från den 1 januari 2012 väntas en ny lag om elcertifikat att börja gälla. Förväntan är att den ska ha en

Läs mer

Ny lag om elcertifikat

Ny lag om elcertifikat Informationsturné: Umeå 23 nov Stockholm 28 nov Göteborg 6 dec Malmö 7 dec Ny lag om elcertifikat Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Prop. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat enklare regler

Läs mer

Fortsatt varmt väder och prognoser med fortsatt värme och ytterligare nederbörd fortsätter att pressa marknadens förväntningar på vinterns elpriser.

Fortsatt varmt väder och prognoser med fortsatt värme och ytterligare nederbörd fortsätter att pressa marknadens förväntningar på vinterns elpriser. 1 (1) Läget på elmarknaden Vecka 5 Ansvarig: Jens Lundgren Jens.lungren@ei.se Veckan i korthet Fortsatt varmt väder och prognoser med fortsatt värme och ytterligare nederbörd fortsätter att pressa marknadens

Läs mer

Priserna i Norden gick upp både på råkraftmarknaden och den finansiella marknaden under vecka 45 som en reaktion på kallare och torrare väderlek.

Priserna i Norden gick upp både på råkraftmarknaden och den finansiella marknaden under vecka 45 som en reaktion på kallare och torrare väderlek. 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 45 Ansvarig: Lovisa Elfman lovisa.elfman@ei.se Veckan i korthet Priserna i Norden gick upp både på råkraftmarknaden och den finansiella marknaden under vecka 45 som en

Läs mer

Milda och blöta långtidsprognoser fortsätter att pressa marknadens förväntningar om vinterns elpriser.

Milda och blöta långtidsprognoser fortsätter att pressa marknadens förväntningar om vinterns elpriser. 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 49 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Milda och blöta långtidsprognoser fortsätter att pressa marknadens förväntningar om vinterns elpriser.

Läs mer

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet - En delredovisning ER 2016:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick.

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 31 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden

Läs mer

Vindkraftstatistik 2016 Nationell-, länsvis- och kommunal statistik

Vindkraftstatistik 2016 Nationell-, länsvis- och kommunal statistik Vindkraftstatistik 2016 Nationell-, länsvis- och kommunal statistik ES2017:2 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter. Mia Bodin Bodecker Partners

Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter. Mia Bodin Bodecker Partners Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter Mia Bodin 2017-06-13 VI ÄR BODECKER PARTNERS Oberoende rådgivning...och förvaltning av Elcertifikat, EUA och nordiska elprisrisker Den nordiska Elmarknaden

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2010

Elcertifikatsystemet 2010 Elcertifikatsystemet 2010 Böcker och rapporter utgivna av Energimyndigheten kan beställas från Energimyndighetens förlag Orderfax: 016-544 22 59 E-post: energimyndigheten@cm.se De kan också laddas ned

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Fortsatt pressade förväntningar för det nordiska elpriset inför den kommande vintern

Fortsatt pressade förväntningar för det nordiska elpriset inför den kommande vintern 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 46 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.östberg@ei.se Veckan i korthet Fortsatt pressade förväntningar för det nordiska elpriset inför den kommande vintern En stark magasinfyllnadsgrad

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 18. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se

Läget på elmarknaden Vecka 18. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 18 Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se Veckan i korthet Under vecka 18 har vårfloden fortsatt i både Sverige och Norge. Samtidigt börjar den svenska kärnkraften

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

Trots ökad tillgänglighet i den svenska kärnkraften steg de nordiska elpriserna med 18 procent under veckan som gick.

Trots ökad tillgänglighet i den svenska kärnkraften steg de nordiska elpriserna med 18 procent under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 14 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Trots ökad tillgänglighet i den svenska kärnkraften steg de nordiska elpriserna med 18 procent under veckan

Läs mer

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet

Läs mer

Allra lägst priser i det nordiska systemet noterades under veckan i västra Danmark (DK1). De högsta priserna fanns i östra Danmark (DK2).

Allra lägst priser i det nordiska systemet noterades under veckan i västra Danmark (DK1). De högsta priserna fanns i östra Danmark (DK2). 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 41 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet Utvecklingen på elmarknaden under vecka 41 var blandad. Spotpriserna sjönk i förhållande till veckan innan.

Läs mer

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2016

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2016 En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2016 2 Innehållsförteckning Förord...5 Nyckeltal för år 2016...6 Så här fungerar elcertifikatsmarknaden...7 Måluppfyllelse...16 Tilldelning av elcertifikat...20

Läs mer

Tillgängligheten i den svenska kärnkraften är i dagsläget 58 procent efter att Ringhals 1 och Forsmark 1 kommit åter i drift under veckan.

Tillgängligheten i den svenska kärnkraften är i dagsläget 58 procent efter att Ringhals 1 och Forsmark 1 kommit åter i drift under veckan. 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 33 Ansvarig: Elin Larsson elin.larsson@ei.se Veckan i korthet Ökad import höll nere elpriserna i Norden. Systempriset för Nord Pool Spot var i genomsnitt 34,1 EUR/MWh

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 1. Veckan i korthet. Ansvarig: Elin Söderlund elin.soderlund@ei.se

Läget på elmarknaden Vecka 1. Veckan i korthet. Ansvarig: Elin Söderlund elin.soderlund@ei.se 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 1 Ansvarig: Elin Söderlund elin.soderlund@ei.se Veckan i korthet Priserna i Norden har varit relativt låga under jul och nyårsveckorna. I Danmark var priserna negativa

Läs mer

Åtgärder för att skydda elkunden mot höga elcertifikatpriser

Åtgärder för att skydda elkunden mot höga elcertifikatpriser Åtgärder för att skydda elkunden mot höga elcertifikatpriser Delredovisning i Uppdraget att föreslå nya kvoter mm i elcertifikatsystemet ER 2010:27 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 3. Veckan i korthet. Ansvarig: Sigrid Granström

Läget på elmarknaden Vecka 3. Veckan i korthet. Ansvarig: Sigrid Granström 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 3 Ansvarig: Sigrid Granström Sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Kalla temperaturer under föregående vecka fick spotpriserna att stiga under vecka 3. Mot slutet av

Läs mer

Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år

Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år 2014-01-14 2014-01-16 Page 1 Det som ger oss problem är inte vad vi inte vet utan vad vi är helt övertygade om, men som visar sig

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:187

Regeringens proposition 2016/17:187 Regeringens proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad Prop. 2016/17:187 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Intäkterna uppgick till 6 242 kkr Rörelseresultat uppgick till 4765 kkr Avskrivningarna uppgick till -3863 kkr och

Läs mer

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2016

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2016 En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FÖR 2016 2 Innehållsförteckning Förord...5 Nyckeltal för år 2016...6 Så här fungerar elcertifikatsmarknaden...7 Måluppfyllelse...16 Tilldelning av elcertifikat...20

Läs mer

De svenska spotpriserna fortsätter att följa varandra inom elområdena även om priset var marginellt högre i SE4 jämfört med övriga tre elområden.

De svenska spotpriserna fortsätter att följa varandra inom elområdena även om priset var marginellt högre i SE4 jämfört med övriga tre elområden. 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 42 Ansvarig: Elin Söderlund elin.soderlund@ei.se Veckan i korthet I genomsnitt gick priserna ner med 3 procent under förra veckan. Nedgången kan delvis förklaras av att

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 37. Veckan i korthet. Ansvarig: Elin Larsson

Läget på elmarknaden Vecka 37. Veckan i korthet. Ansvarig: Elin Larsson 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 37 Ansvarig: Elin Larsson elin.larsson@ei.se Veckan i korthet Under vecka 37 fortsatte priserna i Sverige upp på grund av revisioner i kärnkraften och överföringsbegränsningar.

Läs mer

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99)

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) Stockholm 2016-11-25 Miljö-och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) (M2016/02399/Ee) Branschföreningen

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2008

Elcertifikatsystemet 2008 Elcertifikatsystemet 2008 Böcker och rapporter utgivna av Energimyndigheten kan beställas från Energimyndighetens förlag Orderfax: 016-544 22 59 E-post: publikationsservice@energimyndigheten.se De kan

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Elcertifikatmarknaden. Arntzen de Besche & Norwea. Oslo 4 november 2014

Elcertifikatmarknaden. Arntzen de Besche & Norwea. Oslo 4 november 2014 Elcertifikatmarknaden Arntzen de Besche & Norwea Oslo 4 november 2014 Peter Chudi, SKM Arntzen de Besche & Norwea 1 Tre önskemål inför dagen Hvordan har det svensk-norske elsertifikatmarkedet fungert så

Läs mer

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A Vattensituationen Vecka 33 12 aug - 18 aug år 213 version: A /vecka 7 Tillrinning per vecka (ej spillkorrigerad) Median 1% resp 9% sannolikhet 1 8 4 3 2 4 1 jul sep nov jan mar maj jul sep 2 % 1 9 8 7

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 9. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren Jens.lundgren@ei.se

Läget på elmarknaden Vecka 9. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren Jens.lundgren@ei.se 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 9 Ansvarig: Jens Lundgren Jens.lundgren@ei.se Veckan i korthet Under vecka 9 hade Norden ett gemensamt pris en fjärdedel av tiden. De genomsnittliga spotpriserna för olika

Läs mer

Handeln med elcertifikat

Handeln med elcertifikat Handeln med elcertifikat 2011-02-10 Peter Chudi, SKM 1 Energi Norge konferensen 11 mars 2010 PRODUKTER Noterade Spot Terminsprodukter Onoterade Flerårsavtal Fast pris kontrakt för löpande produktion Monetarisering

Läs mer

Jenny Hedström. Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel

Jenny Hedström. Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Elcertifikatsystemet - Nya möjligheter för elproducenterna Jenny Hedström Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ÅF värme och kraftkonferensen 11 november 2009 Agenda Ny tilldelningsperiod för

Läs mer

Fortsatt kyla och utebliven snösmältning medförde att onsdagens systempris blev det högsta på över två månader.

Fortsatt kyla och utebliven snösmältning medförde att onsdagens systempris blev det högsta på över två månader. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 16 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Fortsatt kyla och utebliven snösmältning medförde att onsdagens systempris blev det högsta på över två

Läs mer

Vindkraftens påverkan på elpriset

Vindkraftens påverkan på elpriset EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Vindkraftens påverkan på elpriset Hur vindkraftsproduktionen pressat elpriserna på den svenska marknaden Marc Johan Montelius 25/5 2016 Nationalekonomiska institutionen

Läs mer

Dystra konjunkturutsikter och välfyllda vattenmagasin får terminsmarknaden på el att falla.

Dystra konjunkturutsikter och välfyllda vattenmagasin får terminsmarknaden på el att falla. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 23 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Dystra konjunkturutsikter och välfyllda vattenmagasin får terminsmarknaden på el att falla. Konjunkturläget

Läs mer

Vindkraftsstatistik 2016

Vindkraftsstatistik 2016 Vindkraftsstatistik 2016 Nationell-, länsvis- och kommunal statistik ES 2017:02 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99

Läs mer

Steget före med dina energiaffärer

Steget före med dina energiaffärer Steget före med dina energiaffärer Politiska klimatåtgärder Avgörande händelser och påverkan på elpriset Mia Bodin, Modity Energy Trading Agenda 1. Kort om Modity Energy Trading 2. Politiska klimatåtgärder

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

Under vecka 24 föll priserna på terminsmarknaden till nya bottennivåer till följd av dystra konjunkturutsikter och stark hydrologisk situation.

Under vecka 24 föll priserna på terminsmarknaden till nya bottennivåer till följd av dystra konjunkturutsikter och stark hydrologisk situation. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 24 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Under vecka 24 föll priserna på terminsmarknaden till nya bottennivåer till följd av dystra konjunkturutsikter

Läs mer

Temperaturer långt under normalt ökade elanvändningen och drev upp priserna i stora delar av Norden under veckan som gick.

Temperaturer långt under normalt ökade elanvändningen och drev upp priserna i stora delar av Norden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 22 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Temperaturer långt under normalt ökade elanvändningen och drev upp priserna i stora delar av Norden

Läs mer

Den gångna veckan kännetecknades av fortsatt låga priser på terminsmarknaden och en vårflod som nu tar med sig systempriset nedåt.

Den gångna veckan kännetecknades av fortsatt låga priser på terminsmarknaden och en vårflod som nu tar med sig systempriset nedåt. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 2 Ansvarig: Sigrid Granström Sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Den gångna veckan kännetecknades av fortsatt låga priser på terminsmarknaden och en vårflod som nu

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-2 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 4 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Uppdaterade siffror visar att det hydrologiska läget har försämrats med,6 TWh sedan förra veckan och uppgår nu till

Läs mer

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE Nr 5-1, uppdaterad: 1 februari 5 Svensk Energi ger ut Kraftläget i Ett förtydligande av begreppet är att Island inte är med i denna sammanställning. De nordiska uppgifterna har källan Nord Pool och de

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 32. Veckan i korthet. Ansvarig: Elin Larsson

Läget på elmarknaden Vecka 32. Veckan i korthet. Ansvarig: Elin Larsson 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Elin Larsson elin.larsson@ei.se Veckan i korthet På grund av tekniska problem lyckades inte Nord Pool Spot med att beräkna spotpriser för måndagen den 5 augusti.

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 22. Veckan i korthet. Ansvarig: Kaj Forsberg

Läget på elmarknaden Vecka 22. Veckan i korthet. Ansvarig: Kaj Forsberg 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 22 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet Under vecka 22 kom ett par av de svenska kärnkraftreaktorerna tillbaka i drift efter det årliga underhållet.

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 42. Veckan i korthet. Ansvarig: Elin Larsson

Läget på elmarknaden Vecka 42. Veckan i korthet. Ansvarig: Elin Larsson 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 42 Ansvarig: Elin Larsson elin.larsson@ei.se Veckan i korthet Vecka 42 präglades utvecklingen på elmarknaden i Norden av överföringsbegränsningar och produktionsbortfall

Läs mer