Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport"

Transkript

1 Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk. Rörelseresultatet uppgick till knappt 0,5 mkr men pga höga avskrivningar på vindkraftverken blev resultatet negativt om drygt -0,3 mkr. Kassaflödet från den operativa verksamheten är dock positiv före amortering och finansieras med 78% eget kapital. I samband med årsskiftet gjordes extra nedskrivning av vindkraftverket Bodberget, Jämtland samt till en mindre del även det delägda verket i Halland. Den tekniska tillgängligheten avseende verket i Jämtland har hittills inte motsvarat förväntningarna. Det delägda verket i Halland, ingående i en vindkraftspark med gemensamt driftsbolag, levererar i stort sett enligt plan även om vindresurserna under första halvåret varit svagare än normalt. Investeringskostnaden för nyproducerade vindkraftverk fortsätter att sjunka och bedöms ha sjunkit med 35-40% sedan pristoppen De lägre investeringskostnaderna kan framför allt härledas till lägre el- och elcertifikatspriser, större utbud och priskonkurrens för tillstånd och turbiner, starkare SEK/Euro-kurs, effektivare och större turbiner med högre tornhöjd och produktionsnivå. Lägre investeringskostnader är i grunden positivt för branschen, miljön och samhället men slår hårt mot de tidigare gjorda investeringarna i vindkraftverk vars värde, utöver normal värdeminskning kopplad till slitage och ålder, sjunkit i takt med kraftigt sänkta nybyggnadskostnader. Periodens utveckling i sammandrag* 6 mån mån 2012 Intäkter 915 kkr 169 kkr Kostnader Rörelseresultat Avskrivningar Räntekostnad Resultat/reavinst aktier Periodens resultat Likvida medel Maskiner och inventarier S:a Eget kapital Balansomslutning Soliditet 78 % 78 % * Andelen i intressebolagskoncernen Triventus Vindkraft Fond 1 AB redovisning ingår inte i 2012 års siffror förutom reavinsten vid försäljningen av aktierna. Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

2 Elproduktion Första halvåret 2013 har historiskt sett varit ett svagare vindår än normalt och klart sämre mot jämförbar period För Windcap s del nådde produktionen upp till cirka MWh motsvarande knappt 80% av budgeterad nivå. Det är framför allt verket i Bodberget, Jämtland som presterat väsentligt sämre än budgeterad nivå, dels beroende på svagare vindar och dels beroende på en lägre teknisk tillgänglighet. Den sämre tillgängligheten kan härledas till framför allt brister i den externa förvaltnings- och lokala serviceorganisationen men också pga långa ledtider vid leveranser av reservdelar från den finska turbinleverantören. Elpriser De rörliga elpriserna har under första halvåret 2013 uppgått till cirka 34 öre/kwh vilket är drygt 15% högre än föregående år. Prisbilden har varit relativt sett stabil under 2013 och varierat inom intervallet öre/kwh. De långsiktiga terminspriserna har däremot gått i motsatt riktning och fortsatt sin nedåtgående trend. Under första halvåret 2013 är nedgången cirka 10% och från t.ex januari 2012 är prisfallet hela 20%. Prisvariationen mellan de 4 prisområdena har minskat alltmer och var under perioden endast marginell. I takt med fortsatta investeringar i elnätskapaciteten, t.ex den s.k. Sydvästlänken förväntas prisvariationerna mellan prisområdena bli alltmer utjämnad och stabil. Prispåverkande faktorer som t.ex vattenmagasinens fyllnadsgrad, kärnkraftens tillgänglighet, kolpriser, temperatur mm har uppvisat olika utveckling som motverkat normalt kraftigare prisrörelser vilket stabiliserat det rörliga priset under framför allt vinterperioden. En kall vinter och lägre tillringning till vattenmagasinen har t.ex balanserats av en högre tillgänglighet och produktion från kärnkraften och lägre kolpriser. Diagram Elprisets utveckling , Systempris Norden, snittpris per vecka. (Källa: Nord Pool)

3 Elcertifikatpriser Sedan toppnoteringarna om cirka 37 öre/kwh från sommaren 2008 sjönk priset på elcertifikat med närmare 60 % innan priserna bottnade kring 15 öre/kwh under första halvåret Under sommaren 2012 påbörjades en kraftig återhämtning som pågick fram till och med utgången av första kvartalet Det rörliga priset nådde som högst cirka 23 öre/kwh, en ökning med hela 50% på cirka 9 månader. Under kvartal vände pristrenden återigen snabbt nedåt och på endast 2 månader sjönk priset ned till knappt 17 öre/kwh, en nedgång med cirka 25%. Vid halvårsskiftets utgång låg prisnivån kring 18 öre/kwh och har under sensommaren återigen börjat närma sig nivån 20 öre/kwh. Sett ur ett längre perspektiv har den långa negativa pristrenden brutits och påbörjat en viss återhämtning och stabilisering men prisutvecklingen är volatil. En starkt prispåverkande faktor, bland flera, är den kommande översynen av kvotpliktens storlek 2015, där marknaden förväntar sig att kvoten kommer justeras uppåt för att anpassas till en lägre elkonsumtion och för att fortsätta understödja utbyggnaden av förnybar el för att kunna möta de politiskt uppsatta målen per år Vid nuvarande elpriser bedöms en nivå omkring 25 öre/kwh vara lägsta nödvändiga nivå för att långsiktigt kunna attrahera kapital till fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion. Utbyggnaden av förnybar elproduktion har trots kraftigt sjunkande intäkter haft en fortsatt stark utveckling. Långa ledtider gör att utbyggnaden påverkas i mindre omfattning av kortsiktigt varierande priser men med nuvarande låga intäktsnivåer från både el och elcertifikat förväntas utbyggnadstakten sakta in under 2013 för att kraftigt avta under år Utbyggnadstakten i Norge, som också ingår i elcertifikatsystemet, förväntas kortsiktigt inte komma upp till sin planerade utbyggnadsnivå vilket innebär att norska aktörer kommer vara nettoköpare av elcertifikat under en period vilket bör bidra till en minskning av det ackumulerade överskottet i systemet. Ett relativt sett lägre utbud och överskott av certifikat påverkar prisnivån uppåt och därmed utbyggnadstakten, om än med fördröjning. Diagram: Elcertifikatsprisets utveckling (Källa: Svensk Kraftmäkling SKM)

4 Projekt Ingelstorp Länsstyrelsen Skåne upphävde i juni Ängelholm kommuns avslag av bygglovansökan avseende ett 2 MW-verk i Ingelstorp, Ängelholms kommun, Skåne. Länsstyrelsens beslut har därefter blivit överklagat till Mark och Miljödomstolen av ett mindre antal närboende privatpersoner. I det fall Mark och Miljödomstolen följer Länsstyrelsens beslut återremitteras bygglovsärendet till Ängelholms kommun för en ny prövning. Trots Länsstyrelsens positiva beslut föreligger en fortsatt stor osäkerhet om huruvida ett bygglov kommer beviljas eller inte med tanke på Ängelholm kommuns tidigare negativa inställning till projektet. Projektet delägs med Windcap Fond 1 AB och drivs av projektören Solid Vind AB. Terminsavtal Driftsbolaget avseende det under 2012 nybyggda vindkraftverket i Halland, Väby Driftintressenter AB, tecknade i januari månad ett terminsavtal avseende Väby-parkens hela förväntade produktion under februari till december 2013 till ett fast pris om 35,2 öre/kwh. Andelen terminssäkrad elproduktion motsvarar cirka 45% av Windcap s totala produktion. Genomsnittligt rörligt elpris under första halvåret uppgick till cirka 34,3 öre/kwh vilket inneburit att terminsavtalet bidragit svagt positivt till resultatet, utöver en lägre intäktsrisk. Finansiering Bolagets investeringar har finansierats till största del med eget kapital och soliditeten uppgick till 78%. Total extern finansiering uppgår till kkr varav kkr avser förlagslån. Likvida medel Likvida medel uppgick per halvårsskiftet till 907 kkr jämfört med 744 kkr motsvarande period Under årets första 6 månader bidrog den löpande verksamheten med ett positivt kassaflöde om 408 kkr samtidigt som 500 kkr nyttjades till amortering av lån. Likvida medel samt löpande kassaflöde från verksamheten bedöms vara tillräckliga för att möta kommande amorteringar av säljarreversen avseende Bodberget 1. Händelser efter rapportperiodens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

5

6

7

8

9

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2012-06-30 Trots en fortsatt negativ marknadsutveckling blev resultatet väsentligt bättre än föregående år. Försäljningen av aktierna i den delägda koncernen Triventus

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2014-06-30 Periodens omsättning och resultat ökade kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år vilket till stor del kan härledas till ett positivt utfall

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2014-06-30 Periodens intäkter från elproduktionen sjönk kraftigt pga bortfallet från Bodberget men omsättningen ökade pga försäljning av bolagets ansamlade elcertifikat.

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2015-06-30 Första havlåret 2015 har präglats av arbetet med att slutföra reperationen av Bodbergets växellåda samt påbörjandet av bolagets avveckling genom försäljningen

Läs mer

Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April 2013 Laika Consulting AB Hedagården

Läs mer

Windcap Årsrapport 2011

Windcap Årsrapport 2011 Windcap Årsrapport 2011 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer

Windcap Årsrapport 2010

Windcap Årsrapport 2010 Windcap Årsrapport 2010 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer

Windcap Årsrapport 2013 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

Windcap Årsrapport 2013 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Windcap Årsrapport 2013 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April 2014 Laika Consulting AB Hedagården

Läs mer

Windcap Årsrapport 2009

Windcap Årsrapport 2009 Windcap Årsrapport 2009 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. VD har ordet Koncept & design Laika Consulting

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Årsrapport 2014 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

Windcap Fond 2 AB Årsrapport 2014 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Windcap Fond 2 AB Årsrapport 2014 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April 2015 Laika Consulting AB

Läs mer

Historisk utveckling av det svenska elcertifikatsystemet

Historisk utveckling av det svenska elcertifikatsystemet Handling Datum 1 (18) Utkast version 1.0 Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 2013-10-24 Historisk utveckling av det svenska elcertifikatsystemet Handling Datum 2 (18) Utkast version 1.0 Kontrollstation

Läs mer

WINDCAP FOND 2 AB (publ) Investering i vindkraft. Registreringsdokument. isammanfattning

WINDCAP FOND 2 AB (publ) Investering i vindkraft. Registreringsdokument. isammanfattning WINDCAP FOND 2 AB (publ) Investering i vindkraft Registreringsdokument isammanfattning Om prospektet Med Bolaget avses i detta prospekt Windcap Fond 2 AB (publ), 556774-1003, ( Bolaget ) Prospektet har

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport. Koncern 2009-06-30

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport. Koncern 2009-06-30 Halvårsrapport Koncern 2009-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Under perioden januari t.om juni 2009 uppgick koncernens omsättning till 2 237 kkr varav 1 251 kkr avser försäljning av el och 986 kkr

Läs mer

Innehåll VD har ordet... 4 Arise Windpower i korthet... 6 Verksamhetsbeskrivning... 8 Parker i drift och byggnation...10 Projektutveckling...

Innehåll VD har ordet... 4 Arise Windpower i korthet... 6 Verksamhetsbeskrivning... 8 Parker i drift och byggnation...10 Projektutveckling... Arise Windpower AB Årsredovisning 2011 2 Innehåll VD har ordet... 4 Arise Windpower i korthet... 6 Verksamhetsbeskrivning... 8 Parker i drift och byggnation...10 Projektutveckling...14 Marknad...18 Förvaltningsberättelse...22

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2010-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2010-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI 2010 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2010-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Högre elpris, hög produktion och lägre negativ resultatandel från vår delägda koncern Norrland

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2011-01-01--04-30 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2011-01-01--04-30 KONCERNEN I SAMMANDRAG DELÅRSRAPPORT JANUARI - APRIL 2011 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2011-01-01--04-30 KONCERNEN I SAMMANDRAG Stabila elpriser och ökade leveranser levererar acceptabelt resultatet. Omsättningen steg under

Läs mer

värdekedja En hållbar och hel

värdekedja En hållbar och hel Årsredovisning 2014 2 AVSNITTSRUBRIK ÅRSREDOVISNING 2014 Arise är ett kraftbolag med resurser och erfarenhet att hantera hela värdekedjan. Från planering, tillståndsansökan och vindmätningar till byggnation

Läs mer

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 ER 2014:04

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 ER 2014:04 Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 ER 2014:04 1 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Andra kvartalet (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 35 (47) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Energimyndigheten Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar Energimyndighetens översyn

Läs mer

Kalendarium. Arise Windpowers årsstämma 2013 Årsstämman hålls den 2 maj, i Halmstad.

Kalendarium. Arise Windpowers årsstämma 2013 Årsstämman hålls den 2 maj, i Halmstad. Årsredovisning 212 Innehåll 3 Året i korthet 4 Detta är Arise Windpower 6 Vd har ordet 8 Vindkraften i Sverige 11 Marknad och omvärld 16 Egen vindkraftdrift 18 Samägd vindkraftdrift 22 Vindkraftutveckling

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2009

Delårsrapport januari - augusti 2009 Delårsrapport januari - augusti 2009 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2009-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Lägre elpris, lägre produktion och negativ resultatandel från vår delägda koncern Norrland Etanolkraft

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2012

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2012 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2012 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2012) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 63 (59) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011

Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011 Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011 RABBALSHEDE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2011 / INNEHÅLL / Innehåll Året i korthet 3 VD har ordet 4 Detta är Rabbalshede Kraft 6 Historik 9 Så arbetar Rabbalshede Kraft

Läs mer

Goda vindförhållanden har präglat inledningen av 2012

Goda vindförhållanden har präglat inledningen av 2012 Rabbalshede Kraft AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Informationen offentliggjordes den 3 maj Goda vindförhållanden har präglat inledningen av Delårsrapport januari-mars Rabbalshede Kraft AB (publ) Väsentliga

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011

Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011 Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011 RABBALSHEDE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2011 / INNEHÅLL / Innehåll Året i korthet 3 VD har ordet 4 Detta är Rabbalshede Kraft 6 Historik 9 Så arbetar Rabbalshede Kraft

Läs mer

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Första halvåret 2014 Sammanfattning första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 10,6 (1,2) mkr Rörelseresultatet

Läs mer

Juli 2015 Företrädesemission

Juli 2015 Företrädesemission Juli 2015 Företrädesemission 2 Årsredovisningen för Slitevind AB för räkenskapsåret 2014 är införlivad genom hänvisning. En digital version av årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsida. Även

Läs mer