Windcap Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Windcap Årsrapport 2011"

Transkript

1 Windcap Årsrapport 2011 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering.

2 Koncept & design Omslagsbild Tryck April 2012 Laika Consulting AB Hedagården vindkraftpark 2

3 VD har ordet Efter de senaste årens kalla vintrar med höga elpriser fick vi under 2011 istället uppleva en mild höst och vinter. En lägre efterfrågan på el, höga nivåer i vattenkraftmagasinen, bättre tillgänglighet hos kärnkraften samt en fortsatt kraftig utbyggnad av förnybar el innebar väsentligt lägre elpriser än under de senaste vintrarna. Även priset för elcertifikat pressades av den kraftiga utbyggnaden. Under året sjönk medelpriset på el med cirka 30 % och på elcertifikat med närmare 40 % jämfört med Relativt toppnivåerna från 2008 har priset på el och elcertifikat sjunkit från öre/kwh till cirka öre/kwh, med andra ord en nedgång om hela 45 % under 3-4 år. Trots sjunkande intäkter har utbyggnaden fortsatt med en tredubbling av vindkraften i Sverige sedan 2008, och under 2011 stod vindkraften för 5 % av Sveriges elproduktion. Större och effektivare vindkraftverk, ökad konkurrens bland tillverkarna samt en starkare kronkurs har sänkt investeringskostnaden per producerad KWh med cirka 20 %, och trenden väntas fortsätta. Utvecklingen för intäkterna är dock betydligt viktigare, och såväl den löpande lönsamheten som värdet på befintliga verk har sjunkit. Nuvarande intäktsnivåer ligger under den långsiktiga nivå som krävs för att generera rimlig avkastning på nyinvesteringar, vilket bör leda till en lägre utbyggnadstakt om inte prisnivåerna för el- och/eller elcertifikat vänder uppåt igen. Utbyggnaden av förnybar elproduktion påverkas även av möjligheten att få attraktiv bankfinansiering. Strängare kapitalkrav och skuldnedskrivningar till Grekland har pressat de europeiska bankerna, och tillsammans med branschens sämre investeringskalkyler har möjligheten till finansiering påverkats negativt. Försvarsmakten har infört i en internationell jämförelse stora så kallade stoppområden omkring ett antal militära flygplatser, vilket påverkat ett stort antal pågående vindkraftsprojekt och framtida utbyggnadsmöjligheter. Utredning och dialog pågår om hur vindkraften och militära flygplatser skall kunna samspela på ett bättre sätt. Under slutet av året delades den svenska elmarknaden in i fyra prisområden. Resultatet blev högre elpriser i södra Sverige och lägre prisnivåer i norra Sverige, vilket framförallt beror på begränsningar i överföringskapaciteten inom landet. Södra Sverige har fått ett mer varierande elpris som påverkas i större utsträckning av den danska elmarknaden. Att vindkraften bidrar positivt till elproduktionen och lägre elpriser har blivit extra tydligt i södra Sverige. Under perioder med kraftig vind har elpriset sjunkit och prisdifferensen mot norra Sverige eliminerats, samtidigt som perioder med svaga vindar drivit upp prisnivåerna. Det krävs stora investeringar för att bygga bort flaskhalsarna i elnätet, och hittills har Svenska kraftnät beslutat att bygga den så kallade Sydvästlänken som ska vara färdig Från och med årsskiftet 2011/12 anslöts Norge till det svenska elcertifikatsystemet. Förändringen kommer att leda till en större marknad, samt troligtvis en stabilare prissättning på elcertifikat och utbyggnad av förnybar el där det är mest lönsamt. Miljöfrågorna hade låg politisk prioritet även under 2011, och det globala miljömötet i Durban i Sydafrika ledde inte till några avgörande beslut om åtgärder för att bromsa den globala uppvärmningen. Kärnkraftolyckan i Japan och oljekatastrofen utanför USA:s kust tillsammans med ett antal stormar, översvämningar och andra händelser visade dock på behovet av förändring. Tyskland överraskade genom sitt beslut att stänga ned äldre kärnkraftverk och att helt avveckla kärnkraften på lång sikt. Under 2011 utvecklades såväl den svenska börsen som svenska och utländska energibolag och miljöfonder svagt. Arise Windpowers aktiekurs sjönk exempelvis med drygt 20 %, men det finns även enstaka positiv exempel som vindkraftsprojektören Eolus Vind vars aktiekurs steg med cirka 10 % under året. När investeringskalkylerna ser relativt sett svaga ut kan vara ett bra tillfälle att investera, men det krävs mod att gå emot marknaden och siffrorna i investeringskalkylerna. Dessutom krävs större kapitalinsatser med initial lägre avkastning i kombination med en långsiktig investeringshorisont. Lägre investeringskostnad och prognostiserad intäktssida bör dock innebära lägre risker samtidigt som potentialen är högre än tidigare för en positiv utveckling av elpriset. En investering i svensk vindkraft bör således vara en attraktiv möjlighet för exempelvis långsiktigt pensionskapital. Under 2012 bedöms el- och elcertifikatpriserna vara fortsatt nedpressade, men de förväntas att vända upp igen under Investeringar som görs inom de närmaste åren bör därmed ha bättre förutsättningar att ge långsiktig positiv avkastning än de investeringar som gjorts under den senaste 3-4 åren. Mats Crowén Verkställande Direktör, Windcap Fond 1 AB & Windcap Fond 2 AB Windcap Årsrapport

4 Året som gått Vindåret 2011 var mycket bra till skillnad från 2009 och 2010, och utfallet på riksnivå var hela 116 % jämfört med ett normalår. I södra Sverige där Windcaps vindkraftverk är belägna har det inte blåst riktigt lika mycket, men ändå väsentligt mer än under ett normalår. Windcap-gruppens elproduktion uppgick till totalt 18,8 GWh, vilket är en ökning med 2,3 GWh eller knappt 15 % jämfört med föregående år. Elen som producerades motsvarar närmare familjers behov av hushållsel. Verkens elproduktion har varit god under året med hög teknisk tillgänglighet förutom ett 2 veckor långt stillestånd för ett av verken i Skåne vilket resulterade i ett produktionsbortfall om cirka 4 %. Det relativt långa stoppet berodde på lång leveranstid av reservdelar från leverantören i Tyskland. Verken i Skåne har producerat 100 % respektive 109 % jämfört med budgeterat nivå vilket är i nivå med länsgenomsnittet men sämre än riksnivån. Ett av verken i Halland har fortsatt att producera sämre än den ursprungliga beräkningen och nådde endast upp till 93 % av budgeterad produktion samtidigt som det andra verket nådde ett utfall om 104 %. Totalt sett uppgick den totala produktionen för gruppen till 101 % av budgeterad volym. Det rörliga elpriset har varierat kraftigt under året med ett beräknat genomsnittspris om cirka 38 öre/kwh, vilket är det en minskning med 30 % från föregående år. Windcap har till stora delar sålt elproduktionen till fasta priser vilket har varit fördelaktigt i takt med sjunkande spotpriser. En större motpartsförlust inträffade dock under året vilket har inneburit att Windcap Fond 1 har fått en större exponering mot det sjunkande spotpriset än tidigare. Elcertifikatpriset har också fortsatt sin negativa bana under året med en prisnedgång om hela 35 % och ett genomsnittligt pris omkring 19 öre/kwh. Den totala rörliga intäktsnivån under året uppgick således till cirka 57 4

5 öre/kwh vilket är en minskning med cirka 27 % jämfört med Windcaps snittintäkter under året har sjunkit till 78 öre/kwh vilket motsvarar en nedgång om 12 %. Den väsentligt högre intäktsnivån för Windcap hänger ihop med att stora delar av elproduktionen sålts via fördelaktiga terminskontrakt. Indelningen av den svenska marknaden i fyra elprisområden från och med november 2011 kommer troligtvis att ha en viss positiv påverkan på Windcap. Vi kommer exempelvis att få något bättre betalt för elen från våra verk i södra Sverige, vilket också medför en viss positiv värdeeffekt på verken. Sedan de första investeringarna gjordes har investeringskostnaden däremot sjunkit vilket påverkar de befintliga vindkraftverkens värde negativt. Windcaps investeringsfokus har legat på nyproduktion och om möjligt helägda vindkraftverk. Efter en lång utvärderingsperiod av ett flertal projekt ingicks under våren en preliminär överenskommelse om att investera i ett verk i Halland under byggnation med planerad driftsättning och leverans under det första kvartalet Slutliga avtal formaliserades under fjärde kvartalet och verket övertogs formellt under första kvartalet 2012 med Windcap Fond 1 som ägare till 67 % och Windcap Fond 2 till 33 %. Förutsättningarna för att erhålla bankfinansiering försämrades återigen under året vilket innebar att Windcap valde att finansiera investeringen med eget kapital. Som ett led i finansieringen såldes det befintliga dotterbolaget Triventus Vindkraft Fond 1 AB med sina 2 delägda verk till projektören. Försäljningen kommer att generera en positiv reavinst under kvartal I och med försäljningen minskar antalet verk som ägs av Windcap-bolagen från 4 till 3, men dessa är å andra sidan helägda av Windcap-gruppen samtidigt som den genomsnittliga investeringskostnaden och snittåldern för verken sjunker. Bygglovsansökan avseende ett 2 MW verk i Ingelstorp som ligger i Ängelholms kommun i Skåne lämnades in till Ängelholms kommun under augusti månad. Windcap Fond 1 AB och Windcap Fond 2 AB äger hälften var av projektet som drivs av vindkraftsprojektören Solid Vind Sverige AB. Efter samrådshandlingar och synpunkter från närboende begränsades ansökan till 1 verk istället för 2 verk. Beslut väntas komma under våren Utifrån Windcaps perspektiv har de senaste årens omvärldsfaktorer påverkat verksamheten både positivt och negativt. Totalt sett bedöms de negativa faktorerna för närvarande överstiga de positiva, men en försiktigare investeringsstrategi än planerat har delvis begränsat effekterna. Windcap Fond 1 AB, som startade sin verksamhet när prisnivåerna på både intäkter och investeringskostnader låg väsentligt högre än nuläget, har påverkats mer negativt än Windcap Fond 2 AB relativt sett. Sammanfattningsvis kan konstateras att Windcap Fond 1s första investeringar gjordes i ett högt kostnadsläge och har hittills utvecklats ekonomiskt sämre än förväntat, medan utfallet för Windcap Fond 1 och Windcap Fond 2s investering i Triventus Vindkraft Fond 1 utvecklades väl och dessutom betydligt bättre än vad som hade kunnat förväntas under rådande svåra marknadsläge.. W i n d c a p F o n d 1 A B - k o n c e r n e n Omsättningen i Windcap Fond 1-koncernen ökade med knappt 5 % jämfört med föregående år samtidigt som elproduktionen ökade med hela 15 %. Snittintäkten, justerad för kundförlust, sjönk med drygt 11 % till 78 öre/kwh jämfört med 88 öre/kwh. Systempriset på el i Norden sjönk samtidigt med cirka 25 %, och priset på elcertifikat gick ned med drygt 35 %. Ingångna terminsavtal i dotterbolaget TVKF 1 AB begränsade nedgången för koncernens intäkter. Direkta drift- och förvaltningskostnader har ökat med cirka 7 %, efter hänsyn tagen till kundförlusten, vilket endast är knappt hälften av den ökade produktionsvolymen om 15 %. Räntekostnaderna ökade med 22 % och extraordinära nedskrivningar avseende Hedagårdsverken innebar att avskrivningarna ökade med hela 49 % vilket resulterade i en kraftig förlust. Kundförlusten och nedskrivningen avseende Hedagårdsverken har sitt ursprung från när Windcap Fond 1 AB gjorde sina första två investeringar under hösten Vid förvärven avtalades att Windcap skulle överta ett befintligt finansiellt terminsavtal med fast pris motsvarande cirka 80 % av beräknad produktionsnivå som säljaren tecknat med ett större elbolag för att minska risken vid ett eventuellt sjunkande elpris. Då Windcap ej hade någon historik vid tillfället accepterades inte Windcap som ny motpart av elbolaget, utan fick istället teckna motsvarande avtal med säljaren. Under 2010 och 2011 skapades ett positivt kassaflöde och värde från avtalet på grund av sjunkande elpriser, men samtidigt började motparten få ekonomiska svårigheter i efterdyningarna av finanskris och lågkonjunktur som ledde till en konkurs under hösten Windcap Årsrapport

6 För Windcaps del innebar konkursen en direkt kundförlust om cirka 0,5 mkr, men även sannolikt uteblivna betalningar till och med 2014 som vid konkurstillfället beräknades kunna uppgå till cirka 3,5 mkr. Nyproduktionskostnaden sedan Windcap Fond 1 AB gjorde sina första investeringar i Skåne uppskattas ha sjunkit med % vilket tidigare bedömts ha balanserats av värdeökningen i terminsavtalet. I och med motpartens konkurs har styrelsen bedömt att ett extraordinärt nedskrivningsbehov av verken motsvarande det beräknade bortfallet från terminsavtalet om cirka 3,5 mkr förelåg, plus ytterligare en justering om knappt 1 mkr. Totalt innebar konkursen och sjunkande marknadsvärden på vindkraftverk att resultatet belastats med extraordinära kostnader om drygt 4,3 mkr. (tkr) Intäkter Rörelsekostnader Täckningsbidrag Avskrivningar Rörelseresultat Räntenetto Minoritetsandel Resultat före skatt Koncernens balansomslutning uppgick till tkr varav eget kapital uppgick till tkr. Koncernens likvida medel ökade med 4,0 mkr och uppgick till 10,5 mkr vid årets slut. Under året genomfördes amorteringar om 4,3 mkr och soliditeten uppgick till 51 %. Koncernen omfattar verksamhet bedriven i dotterbolagen Hedagården Vindkraft 4 AB samt Triventus Vindkraft Fond 1 AB, inklusive dotterbolag. W i n d c a p F o n d 2 A B - g r u p p e n Bolaget är delägare i 2 vindkraftverk via intressebolaget Triventus Vindkraft Fond 1 AB och dess dotterbolag som ägs till 30 %. Ägarandelen motsvarar cirka 40 % av ett 2 MW-verk. Bolagets verksamhet, inklusive dess andel av den underliggande operativa verksamheten i intressebolaget, kan sammanfattas översiktligt enligt nedan. Gruppens omsättning ökade med drygt 21 % under året. Täckningsbidraget ökade med 28 % samtidigt som avskrivningarna ökade med 12 %, vilket ledde till ett förbättrat rörelseresultat om hela 120 %. Räntekostnaderna ökade dock med 17 % och resultatet efter avdrag för minoritetens gav ett resultat om -465 tkr. Andelen i Triventus Vindkraft-koncernen bidrog med 314 tkr samtidigt som bolagets egna resultat uppgick till -779 tkr. Windcap Fond 2 ABs officiella årsredovisning innehåller ingen resultatandel från de indirekt delägda vindkraftverken eftersom inget koncernförhållande råder. Den bokföringsmässiga omsättningen enligt årsredovisningen i bolaget uppgick till 108 tkr med ett negativt resultat före skatt om -779 tkr, inklusive en extraordinär nedskrivning av elcertifikat om 357 tkr. Förutom förvaltningskostnader belastades resultatet även av vissa kostnader hänförliga till emission av aktier och förlagslån. Bolagets balansomslutning uppgick till tkr och de likvida medlen uppgick till tkr. Det egna kapitalet motsvarade tkr, och bolaget hade i slutet av året förlagslån om tkr och en soliditet om 82 %. Under första halvåret 2011 genomfördes en aktieemission om B-aktier till kurs om 56 kr/aktie vilket motsvarar tkr före emissionskostnader. I samband med aktieemissionen fanns även möjlighet att teckna förlagslån med 6 % fast årlig ränta, vilket tillförde bolaget tkr. Totalt har bolaget utestående förlagslån om tkr vilka löper med 6 % fast årlig ränta. Gruppen Bolaget (tkr) Intäkter Rörelsekostnader Täckningsbidrag Avskrivningar Rörelseresultat Räntenetto Minoritetsandel Resultat före skatt

7 H ä n d e l s e r e f t e r r a p p o r t p e r i o d e n s u t g å n g Under kvartal har vindkraftsparken i Väby, Halland färdigställts. Det innebar att ett verk förvärvats till 67 % av Windcap Fond 1 och till 33 % av Windcap Fond 2 i enlighet med ett avtal från Verket ingår i en park om 6 st Vestas 2 MW-turbiner som kommer att drivas av det gemensamma driftsbolaget Väby Driftintressenter. Genom driftsbolaget sprids den intäkts- och driftsmässiga risken över hela parken istället för ett enskilt verk. Den genomsnittliga produktionsnivån är beräknad till MWh per år och verk vilket motsvarar cirka hushålls elkonsumtion. Investeringskostnaden beräknas uppgå till knappt 6 kr/kwh vilket är drygt 10 % lägre än verken som byggdes och förvärvades under 2009 via Triventus Vindkraft Fond 1 AB. Triventus-verken, som ägdes i form av aktier i Triventus Vindkraft Fond 1 AB, såldes under kvartal som en del i finansieringen av det nya verket i Väby. Trots generellt sjunkande nyproduktionskostnader för vindkraftverk såldes verken till en prisnivå som genererade ett positivt resultat. Förklaringen till den relativt sett goda utvecklingen ligger framför allt i dess befintliga terminskontrakt som är tecknade på idag mycket attraktiva nivåer. Efter köpet av Väby och försäljningen av Triventus Vindkraft som genomfördes under kvartal kommer Windcap Fond 1s verksamhet att minska, men blir mer renodlad och dessutom obelånad. Windcap Fond 2 har cirka 8,5 mkr kvar att investera och har extern finansiering i form av förlagslån om knappt 3,5 mkr tecknade av aktieägare. Extern finansiering bedöms för närvarande inte skapa något direkt mervärde för aktieägarna varför den ursprungliga målsättningen avseende belåningsgrad inte heller kommer att eftersträvas. En verksamhet finansierad med endast eget kapital, eller med begränsad belåning, minskar möjligheten till att nå det ursprungliga avkastningsmålet men minskar samtidigt risknivån i bolagen vilket prioriteras i en marknad som även fortsättningsvis bedöms vara utmanande. Windcap Årsrapport

8 Analys av el- och vindkraftsmarknaden g l o b a l t i l l v ä x t p å v i n d k r a f t s m a r k n a d e n Globalt sett fortsätter vindkraftens kraftiga tillväxt. Totalt uppskattas vindkraft med en effekt om cirka MW ha installerats, och Kina dominerar totalt med cirka 44 % av den totala installerade effekten följt av USA med 17 %. Indien, Tyskland och Storbritannien upptar de följande platserna på topplistan, och Sverige ligger på en imponerande niondeplats motsvarande 1,9 % marknadsandel efter en snabb klättring de senaste åren. De 10 största länderna svarade för cirka 87 % av världens totala utbyggnad under året. Inom EU installerades MW vindkraft under 2011, vilket är i nivå med 2010 men lägre än toppåret Totalt installerades MW i hela Europa, och den totala effekten uppgick till knappt MW inom EU och MW i hela Europa. Av dessa MW installerades 91 % på land och 9 % till havs. Merparten av havsinstallationerna genomfördes i Storbritannien. Vindkraftens installerade effekt motsvarade drygt 10 % av den totala installerade produktionskapaciteten under året, och totalt stod förnybar el för 71 %. Sedan 1995 har den genomsnittliga installationen av vindkraft ökat med drygt 15 % per år, och den ökade med 21 % under Bruttoinvesteringarna i Europa i ny elproduktion uppgick till knappt MW under 2011, och efter utrangeringar blev nettotillskottet MW. Detta motsvarar en ökning om knappt 4 % vilket är en historisk toppnotering. Störst ökning inom utbyggnad av elproduktionskapaciteten genomfördes inom solkraft som stod för 47 %, följt av gaseldad elproduktion (22 %), vindkraft (21 %) och kolkraft (5 %). Investeringarna i förnybar elproduktion motsvarade 71 %, men gas är ett snabbt ökande område och även utbyggnaden av kolkraft börjar återigen att öka. Störst utfasning genomfördes inom kärnkraft (Tyskland) med knappt MW i avvecklad effekt. Kolkraften har fortfarande den största installerade effekten i Europa med 26 %, vilket motsvarar en minskning med 2 procentenheter. Därefter följer gas med 23 %, vilket innebär en ökning om 7 procentenheter sedan år Vattenkraftens och kärnkraftens andelar har båda minskat till 14 % vilket är en nedgång med 8 procentenheter för kärnkraften och 4 procentenheter för vattenkraften. Vindkraften har däremot ökat med drygt procentenheter till 10 %. Den oljebaserade elproduktionen har halverat sin andel under perioden, från 12 % till 6 %. 8

9 De största investeringarna i vindkraft i Europa genomfördes i Tyskland följt av Storbritannien, Spanien, Frankrike och Sverige. Totalt fanns mest vindkraft i Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Danmark och Sverige. Danmark toppar listan med drygt 25 % av den totala elkonsumtionen från vindkraftsel. Spanien och Portugal ligger på en andel om knappt 16 % följt av Irland och Tyskland. EU:s genomsnitt ligger på 6,3 % och Sverige har en vindkraftsandel om knappt 4,5 %. Slovakien, Slovenien och Malta är de enda europeiska länderna som saknar el från vindkraft. Elproduktionen från vindkraft beräknas uppgå till drygt 200 TWh motsvarande 6,3 % av elkonsumtionen inom EU. s v e r i g e Totalt installerades 354 (+50) nya vindkraftverk under 2011 med en samlad effekt om 754 (+151) MW, vilket ger en genomsnittlig storlek om 2,1 MW. Snittstorleken per verk uppgick till 1,7 MW under 2010 vilket innebär att snittstorleken ökade relativt sett mer än antalet verk under året. Utbyggnadstakten är i absoluta tal den största hittills, både i antalet verk och installerad effekt. Den totala investeringsvolymen under 2011 bedöms ha uppgått till cirka mkr. Vid utgången av 2011 fanns det cirka (1,700) vindkraftverk i drift i Sverige med en sammanlagd effekt om cirka (2 150) MW, vilket motsvarar 1,4 (1,25) MW i genomsnitt per verk. Prognosen för 2012 är en fortsatt stark utbyggnad med cirka 400 planerade verk med en effekt om totalt 950 MW, vilket motsvarar en medeleffekt om 2,35 MW. Elproduktionen under 2012 bedöms uppgå till cirka 7,7 TWh, vilket innebär en ökning om drygt 25 %. Investeringsvolymen förväntas därefter att bromsa in om nuvarande låga eloch elcertifikatpriser kvarstår. Trenden är också tydlig att både själva verken och projekten blir allt större, och fokus flyttas från Sveriges södra delar till glesbefolkade områden i norr. Den småskalighet som tidigare drev branschen framåt i Sverige får allt mindre betydelse och utrymme och har istället ersatts med storskaliga projekt drivna av större energibolag, stora energiförbrukande företag, fastighetsbolag och kommuner samt internationella investerare. Under året har ett antal nya vindkraftsleverantörer etablerats på den svenska marknaden. De inkluderar bland andra kinesiska Sinovel, som storleksmässigt är näst störst på världsmarknaden efter danska Vestas, samt spanska Gamesa och indiska Suzlon. Från de senaste årens 2 MW-verk med cirka 100 meter höga torn och 150 meters totalhöjd har det blivit allt vanligare med 2,5 MW-verk, och även ända upp till 3 MW, samt totalhöjder uppåt 185 meter. Fler leverantörer har utvecklat direktdrivna turbinmodeller utan traditionell växellåda, vilket är en dyrare teknik men som samtidigt är både lättare och driftsäkrare på grund av färre komponenter. Service- och underhållsmarknaden domineras fortfarande av turbintillverkarna vilket lett till inlåsningseffekter med låg konkurrens och höga priser som följd, men successivt börjar fristående servicebolag etableras på marknaden. Vindkraftutbyggnad i Sverige Produktion (GWh) Antal vindkraftverk Effekt (MW) Källa: Elforsk, Svenska Kraftnäts kontoföringssystem, Cesar samt Energimyndigheten Windcap Årsrapport

10 f i n a n s i e r i n g Den finansiella oron i Europa och nya kapitalregler för banksystemet har generellt sett lett till en restriktivare syn på utlåning vilket förstärkts av de sjunkande el- och elcertifikatpriserna. Lägre intäktsnivåer försämrar det löpande kassaflödet vilket innebär sänkta belåningsgrader och höjda räntemarginaler, som i sin tur minskat mervärdet av en extern bankfinansiering. Kombinationen av snabbare värdeminskning än planerat och försämrade kassaflöden kommer även att leda till ökade bankkrav på befintliga belånade vindkraftsägare. Hävstång via extern finansiering kan bidra till en förbättrad avkastning på eget kapital, men kan också försämra avkastningen. En förutsättning för upptagande av bankfinansiering är att den bedöms skapa ett mervärde till bolaget och dess aktieägare. Utifrån marknadens negativa värdeutveckling och Windcaps förutsättningar bedöms extern bankfinansiering för närvarande snarare ha en negativ än positiv effekt på avkastningen. e l p r o d u k t i o n Elproduktionen uppgick till cirka 145 TWh under 2011 vilket endast motsvarande en marginell ökning om knappt 1 % från föregående år. Relativt lågkonjunkturåret 2009 var produktionen 9 % eller drygt 12 TWh högre. Vattenkraft svarade för 45 % av den totala elproduktionen, kärnkraft för 40 %, värmekraft för 11 % och vindkraft för drygt 4 %. Produktionen från vindkraft är nu större än produktionen från en genomsnittlig kärnkraftsreaktor. Elkonsumtionen under året sjönk med knappt 6 %, delvis beroende på en mildare vinter med lägre uppvärmningsbehov i bostadssektorn. Lägre konsumtion och något högre elproduktion ledde till en svensk nettoexport om 7,2 TWh under året. Detta motsvarande 5 % av produktionen under 2011 och kan jämföras med en nettoimport om 2,1 TWh under Elproduktionen från vindkraft ökade kraftigt under 2011, från 3,5 TWh under 2010 till 6,1 TWh eller +74 %. Ökningen berodde på en kombination av en kraftig ökning av antalet verk, större effekt per nyinstallerat verk samt mycket goda vindförhållanden under året. Efter två svaga vindår Produktionsutfall Sverige 100 % Procent av genomsnittsår 75 % Källa: Energimyndigheten, Driftsuppföljning vindkraft, Energiinnehåll 50 % 25 % 0 % elpris vs börsen Utveckling för elpriset och den svenska börsen Elpriset Stockholmsbörsen Utveckling avser det rörliga elpriset samt Stockholmsbörsen (OMX Stockholm PI) i genomsnitt per månad under perioden januari december Källa: Nordpool/Nasdaq OMX Elpriset 302 % Stockholmsbörsen -7 % 10

11 blev årets produktionsutfall hela 116 % relativt ett normalt vindår, vilket är det högsta utfallet under den senaste 20-årsperioden. Energiinnehållet har varit som lägst 84 % och som högst 116 % av den genomsnittliga historiska nivån. På länsnivå blåste det mest i Örebro län, Västra och Östra Götaland och minst i Dalarna och Kronobergs län. På regional och lokal nivå ökar variationen i vinden vilket innebär att produktionsutfallet på ett enskilt verk i normalfallet ligger kring +/- 20 % snarare än +/- 10 % på årsbasis. Utfallet på månadsbasis varierar ändå mer med ett normalt intervall kring +/- 50 %. e l p r i s En lägre efterfrågan på el, framför allt på grund av en mildare vinter i kombination med mycket god tillgänglighet i vattenmagasinen och något högre kapacitetsutnyttjande hos kärnkraften, ledde till sänkta elpriser relativt de senaste åren. Snittpriset på el i Sverige under 2011 uppgick till cirka 43 öre/kwh jämfört med 54 öre/kwh för 2010, vilket motsvarar en minskning med 30 %. Systempriset i Norden uppgick till cirka 42 öre/kwh jämfört med cirka 51 öre/kwh året innan. Elterminspriserna fram till år 2017 uppvisar för närvarande en ökningstakt om 1,7 % per år vilket ligger något under inflationsmålet. Från och med november 2011 delades Sverige in i fyra elprisområden, vilket har medfört att elpriset periodvis varit dyrast i södra Sverige (område 4) och billigast i de två nordliga prisområdena (område 1 och 2). Prisvariationerna inom landet är en konsekvens av obalanser mellan utbud och efterfrågan samt flaskhalsar i överföringskapaciteten i stamnätet. Generellt sett är elproduktionen större än efterfrågan i de norra delarna av landet samtidigt som ett omvänt förhållande råder i de södra delarna. Södra Sverige har fått en tydligare koppling till den danska elmarknaden med stor andel kol- och vindkraft. När vindkraften i Danmark och södra Sverige går på högvarv tenderar elpriset att sjunka och omvänt stiga vid svaga vindförhållanden. Prisdifferenserna kommer göra det lönsammare att bygga ut både elproduktion i, och nätkapaciteten till, södra Sverige och över tiden förväntas differenserna att minska. e l c e r t i f i k a t Elcertifikatpriset nådde sin historiskt högsta nivå under hösten 2008 om cirka 38 öre/kwh. Sedan hösten 2009 har priset varit inne i en fallande trend och under första halvåret 2010 sjönk priset kraftigt, från 31 öre/kwh till 22 öre/kwh. Under andra halvåret stabiliserades priset och vid utgången av året låg det rörliga priset på 23 öre/kwh, vilket motsvarar en nedgång om hela 25 %. Under 2011 fortsatte prisnivån att sjunka, och vid utgången av året var priset nere på knappt 15 öre/kwh vilket motsvarar en nedgång med hela 35 % under året och 60 % sedan toppnoteringen. Medelpriset under 2011 uppgick till cirka 19 öre/kwh. Terminspriserna har uppvisat samma negativa mönster som det rörliga priset och terminspriserna på 2-3 års sikt indikerar endast en årlig prisökning motsvarande 2-3 % per år. För att stimulera den norska utbyggnaden av förnybar elproduktion har Norge anslutit sig till det svenska stödsystemet med elcertifikat från och med Det kortsiktiga resultatet av detta är en osäkerhet bland elmarknadens aktörer om vilka effekter det kan få på utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige och priset på elcertifikat vilket sannolikt förstärkte det senaste årets prisnedgång. Bedömningen bland experter är att Norges medverkan initialt kommer öka efterfrågan på elcertifikat vilket bedöms stabilisera samt öka priset under 2012 och Från och med 2013 kommer kvoten som påverkar efterfrågan att höjas samtidigt som systemet förlängts till och med En extra höjning av kvoterna sker under 2013 och 2014 för att minska det överskott av elcertifikat som för närvarande har byggts upp i systemet på grund av en snabbare utbyggnadstakt än väntat kombinerat med lägre efterfråga under finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen. Om inte dessa åtgärder får en prishöjande effekt bedöms investeringstakten i förnybar elproduktion kraftig avta då avkastningen på en investering för närvarande inte bedöms uppfylla ett långsiktigt avkastningskrav. En lägre investeringstakt kommer troligtvis att leda till ett underskott av elcertifikat över tid med ökade priser som följd, vilket återigen bör stimulera till ökad utbyggnad. Ledtiderna för denna utveckling är dock långa. Windcap Årsrapport

12 Aktie- och ägarinformation e m i s s i o n Windcap Fond 2 AB genomförde en nyemission om B-aktier till kursen 56 kr per aktie under våren 2011, vilket motsvarande ett kapitaltillskott om tkr (före emissionskostnader). Totalt uppgick antalet B- aktier till , och antalet totala aktieägare uppgick till drygt 200 stycken vid årets slut. I samband med aktieemissionen emitterades även en kombination av B-aktier och förlagslån, så kalllade Units. Förlagslån om tkr tecknades med en fast årlig ränta om 6 % och en löptid till och med Totalt uppgick bolagets förlagslån till tkr vid årets slut. Windcap Management AB har under kvartal omvandlat röststarka A-aktier till kapitalmässigt motsvarande B-aktier. Detta minskade Windacp Management ABs röstandel till 48,7 %, vilket innebär att Windcap Fond 2 AB inte längre är ett dotterbolag till Windcap Management AB. Antalet A-aktier i Windcap Fond 2 AB uppgår efter omvandlingen till och antalet B-aktier till E g e t k a p i t a l o c h r ä t t t i l l u t d e l n i n g Rätten till utdelning för ägare av A- respektive B-aktier styrs av dess andel av det tillskjutna egna kapitalet i relation till den initiala teckningskursen för A- respektive B-aktierna. A-aktieägarna i Windcap Fond 1 AB erhåller således 1/50-del av B-aktiernas utdelning respektive 1/100-del i Windcap Fond 2 AB. 12

13 W i n d c a p F o n d 1 A B A k t i e s l a g A n t a l k r / a k t i e E g e t k a p i t a l ( t k r ) * K a p i t a l a n d e l R ö s t a n d e l A-aktier ,6 % 49,1 % B-aktier ,4 % 50,1 % Summa ,0 % 100,0 % W i n d c a p F o n d 2 A B A k t i e s l a g A n t a l k r / a k t i e E g e t k a p i t a l ( t k r ) * K a p i t a l a n d e l R ö s t a n d e l A-aktier , ,5 % 47,6 % B-aktier , ,5 % 52,4 % Summa ,0 % 100,0 % Ovanstående siffror avser situationen per Våren 2011 genomförde Windcap Fond 2 AB nyemission till kursen 56 kr per B-aktie. * Före emissionskostnader Ägarfördelning Windcap Fond 1 Kapitalfördelning Windcap Fond 1 70,7 % 17,5 % 18,3 % 30,2 % 9,6 % 1,3 % 0,8 % 8,0 % 22,7 % 20,8 % ägare med aktier ägare med aktier ägare med aktier ägare med > aktier ägare med aktier Ägarfördelning Windcap Fond 2 Kapitalfördelning Windcap Fond 2 5,3 % 1,5 % 11,9 % 10,2 % 22,2 % 20,9 % 24,8 % 58,3 % 25,5 % 19,6 % ägare med aktier ägare med aktier ägare med aktier ägare med aktier ägare med aktier Windcap Årsrapport

14 Vindkraftverk under förvaltning Hedagården 4 Hedagården 4 ligger utanför Landskrona i Skåne och ingår i en vindkraftspark om totalt sex verk. Verket är tillverkat av Enercon med en tornhöjd om 63 meter. Årsproduktionen uppgår till omkring MWh vilket motsvarar behovet av hushållsel för omkring 750 hushåll. T I L L V E R K A R E E F F E K T H Ö J D Ä G A R E Enercon 1,5 MW per verk 63 meter Windcap Fond 1, 100 % Hedagården 5 Hedagården 5 ligger utanför Landskrona i Skåne och ingår i en vindkraftspark om totalt sex verk. Verket är tillverkat av Enercon med en tornhöjd om 63 och har en årsproduktion som uppgår till omkring MWh. Årsproduktionen motsvarar behovet av hushållsel för cirka 700 hushåll. T I L L V E R K A R E E F F E K T H Ö J D Ä G A R E Enercon 1,5 MW per verk 63 meter Windcap Fond 1, 100 % Sotared 5 Sotared ligger norr om Falkenberg och ingår i en vindkraftspark om fem verk. Verket är tillverkat av Vestas med en tornhöjd om 105 meter och har en beräknad årsproduktion om MWh. Sotareds årsproduktion motsvarar behovet av hushållsel för drygt hushåll. T I L L V E R K A R E E F F E K T H Ö J D Ä G A R E Vestas 2 MW per verk 105 meter Windcap Fond 1, 36 % Windcap Fond 2, 18 % Klevagården Sotared Klevagården Klevagården är tillverkat av Enercon med en tornhöjd om 78 meter. Den beräknade årsproduktionen för verket är MWh, vilket motsvarar behovet av hushållsel för drygt hushåll. Verket ligger i närheten av Varberg strax norr om Sotared och ingår i en park om två verk. T I L L V E R K A R E E F F E K T H Ö J D Ä G A R E Enercon 2 MW per verk 78 meter Windcap Fond 1, 40 % Windcap Fond 2, 20 % Hedagården 14

15 Klevagården vindkraftspark Sotared vindkraftspark Hedagården vindkraftpark Windcap Årsrapport

16 Windcaps elproduktion Året inleddes med en mycket svag januarimånad, men avslutades med rekordproduktion under december vilket resulterade i att den totala årsproduktionen marginellt överträffade den budgeterade produktionen om 18,7 GWh. Jämfört med helåret 2010, som var relativt vindsvagt, ökade produktionen med hela 2,3 GWh eller 15 %. Totalt sett producerade verken i Skåne drygt MWh brutto under året vilket motsvarar knappt 105 % av den budgeterade produktionen. Resultatet översteg föregående års produktion med drygt 7 %. Verkens produktion var i linje med utfallet på länsnivå då vindindexet för Skåne uppmätte 107 %. Det ena verket drabbades dock av ett 10 dagars produktionsstopp under hösten. Detta resulterade i ett bortfall om cirka 170 MWh och innebar att verkets tillgänglighet sjönk till knappt 96 %, och att utfallet jämfört med budget blev drygt 100 %. Justerat för produktionsstoppet skulle utfallet istället ha uppgått till 105 %. Det andra verket överträffade däremot budgeten med ett utfall om hela 109 %, och tillgängligheten var dessutom god och uppgick till drygt 98 %. Verket levererade el under hela 90 % av den möjliga tiden med 29 % av sin maximala kapacitet. Verket i Sotaredsparken i Halland överträffade sin budget med ett utfall om knappt 104 % och en tillgänglighet om knappt 98 %. Verket producerade el under 80 % av den möjliga tiden och levererade cirka 36 % av sin teoretiska kapacitet, vilket är en mycket hög nivå. Trots det goda utfallet hamnade resultatet under länssnittet i Halland som uppgick till hela 117 %. Verket i Klevagården i Halland ökade sin produktion med drygt 20 % jämfört med föregående år, men nådde trots detta endast upp till drygt 91 % av sin ursprungliga beräknade nivå samtidigt som det mycket närliggande grannverket överträffade sin produktionsbudget. Trots mycket likartade förutsättningar kan produktionen avvika från de teoretiskt beräknade nivåerna med mer än 10 % mellan verk inom en och samma vindkraftspark. Windcap Fond 1 - koncernen Total månadsproduktion 2011 MWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Windcap Fond 1 - koncernen Total elproduktion 2011 MWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 16

17 Hedagården 4 Elproduktion per månad, MWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hedagården 5 Elproduktion per månad, MWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Sotared Elproduktion per månad, MWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Klevagården Elproduktion per månad, MWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Windcap Årsrapport

18 Resultat- samt balansräkning Windcap Fond 1 AB Koncernen omfattar verksamhet bedriven i dotterbolagen Hedagården Vindkraft 4 AB samt Triventus Vindkraft Fond 1 AB, inklusive dotterbolag. Koncernens elproduktion ökade med 15 % medan omsättning ökade endast med 4 % pga lägre intäkter från såld el och elcertifikat. El- och nätersättningar stod för R E S U L T A T R Ä K N I N G k o n c e r n (Belopp i tkr) i n tä k t e r Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 1-12 k o s t n a d e r Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader 0-35 Avskrivningar Resultat före finansiella poster f i n a n s i e l l a p o s t e r Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Minoritetsandel Årets resultat före skatt

19 cirka 70 % av intäkterna och elcertifikaten svarade för 30 %. Direkta kostnader steg med 0,75 mkr motsvarande 23 % varav knappt 0,5 mkr avser en kundförlust på elterminsavtal. Justerat för kundförlusten ökade kostnaderna med 9 % samtidigt som räntekostnaderna steg med 0,6 mkr motsvarande 27 %. Avskrivningarna uppgick till totalt 13,2 mkr varav 4,3 mkr är att betrakta som extraordinära vilket resulterade i ett underskott om 4,5 mkr, före minoritetens andel och skatt. b a l a n s R Ä K N I N G k o n c e r n (Belopp i tkr) A n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r Maskiner och andra tekniska anläggningar Goodwill Intresseföretag O m s ä t t n i n g s t i l l g å n g a r Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter K a s s a o c h b a n k Kassa och bank Summa tillgångar E g e t k a p i t a l Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Minoritetens andel A v s ä t t n i n g a r Latent skatt K o r t f r i s t i g a s k u l d e r Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder 24 0 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter l å n g f r i s t i g a s k u l d e r Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa eget kapital och skulder Windcap Årsrapport

20 Resultat- samt balansräkning Windcap Fond 2 AB Bolagets operativa verksamhet bedrivs via intressebolaget Triventus Vindkraft Fond 1 AB och dess dotterbolag vars koncernmoderbolag är systerbolaget Windcap Fond 1 AB. Windcap Fond 2 ABs ägarandel i intressebolaget motsvarar cirka 40 % av ett 2 MW-verk. Nedanstående siffror speglar den totala verksamheten i Windcap Fond 2 AB, inklusive dess andel av verksamheten i intressebolaget. Den officiella årsredovisningen innehåller endast bolagets egna intäkter och kostnader och inkluderar inte de indirekt delägda vindkraftverken eftersom inget koncernförhållande råder däremellan. Gruppens omsättning ökade med 21 % till 3,3 mkr under år Kostnaderna ökade med 5 % och avskrivningarna ökade med 12 % vilket innebar att resultatet före räntenetto ökade till 0,6 mkr. Räntekostnaderna ökade liksom minoritetens andel av resultatet, vilket resulterade i ett underskott om knappt 0,5 mkr motsvarande en förbättring om cirka 0,1 mkr jämfört med På bolagsnivå ökade underskottet med drygt 0,1 mkr till 0,8 mkr, varav knappt 0,4 mkr avser extraordinär nedskrivning av innehavet av elcertifikat. Bolagets balansomslutning ökade med 4,5 mkr till 20,2 mkr, varav investeringar och ägarlån till intressebolag uppgick till 6,0 mkr. Bolagets likvida medel var 13,1 mkr i slutet av året. Det egna kapitalet ökade till 16,5 mkr genom en nyemission som tillförde 4,0 mkr (före emissionskostnader). Dessutom upptogs ytterligare förlagslån om 1,5 mkr. R E S U L T A T R Ä K N I N G i n k l u s i v e 3 0 % a v t r i v e n t u s v i n d k r a f t f o n d 1 a b - k o n c e r n e n Gruppen Bolaget (Belopp i tkr) i n t ä k t e r Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter k o s t n a d e r Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Resultat före finansiella poster f i n a n s i e l l a p o s t e r Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Minoritetsandel Årets resultat före skatt

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2011-06-30 Högre elproduktion, intäkter och resultat i intressebolaget än föregående år. Nedskrivning på innehavet av elcertifikat pga sjunkande elcertifikatpriser. Nyemission

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Intäkterna uppgick till 6 242 kkr Rörelseresultat uppgick till 4765 kkr Avskrivningarna uppgick till -3863 kkr och

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T

Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Vindkraftsfond E N M I L J Ö V Ä N L

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2014-06-30 Periodens omsättning och resultat ökade kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år vilket till stor del kan härledas till ett positivt utfall

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2012-06-30 Trots en fortsatt negativ marknadsutveckling blev resultatet väsentligt bättre än föregående år. Försäljningen av aktierna i den delägda koncernen Triventus

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap

Vindkraftsfond Windcap Vindkraftsfond Windcap Målavkastning 8 % per år 6 års investeringshorisont Fast kupongränta 6 % per år som alternativ Skattefri utdelning till aktiebolag Dra fördel av en historisk omställning W i n d

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Koncern Halvårsrapport Trots en fortsatt negativ marknadsutveckling blev resultatet väsentligt bättre än föregående år.

Windcap Fond 1 AB. Koncern Halvårsrapport Trots en fortsatt negativ marknadsutveckling blev resultatet väsentligt bättre än föregående år. Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2012-06-30 Trots en fortsatt negativ marknadsutveckling blev resultatet väsentligt bättre än föregående år. Försäljningen av dotterkoncernen Triventus Vindkraft

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag (exklusive intressebolag) Intäkterna uppgick till 147 kkr Rörelseresultat uppgick till -131 kkr Resultatet före skatt och minoritetens

Läs mer

Windcap Årsrapport 2010

Windcap Årsrapport 2010 Windcap Årsrapport 2010 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport. Koncern 2009-06-30

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport. Koncern 2009-06-30 Halvårsrapport Koncern 2009-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Under perioden januari t.om juni 2009 uppgick koncernens omsättning till 2 237 kkr varav 1 251 kkr avser försäljning av el och 986 kkr

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Windcap Vindkraftverksfond

Windcap Vindkraftverksfond Windcap Vindkraftverksfond DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Ingen korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. CN = Sven Eric Persson, C = SE, O = AnalysInvest, OU = 070-249

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April 2013 Laika Consulting AB Hedagården

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 1(6) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2(6) Delårsrapport jan jun 2016 för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB(Publ)

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 BOKSLUTSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-08-31 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består sedan tidigare av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda

Läs mer

Windcap Årsrapport 2009

Windcap Årsrapport 2009 Windcap Årsrapport 2009 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. VD har ordet Koncept & design Laika Consulting

Läs mer

Windcap Årsrapport 2008

Windcap Årsrapport 2008 Windcap Årsrapport 2008 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Laika Consulting AB Omslagsbild

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2012-01-01-2012-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2012, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2015-06-30 Första havlåret 2015 har präglats av arbetet med att slutföra reperationen av Bodbergets växellåda samt påbörjandet av bolagets avveckling genom försäljningen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Opus Prodox AB delårsrapport Göteborg 2006-05-23 Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Rapportperioden 1 januari 31 mars, 2006 Omsättningen uppgick till 7 367 kkr (4 443 kkr). Ökningen kan främst

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsstämma Halmstad 3 maj

Årsstämma Halmstad 3 maj Årsstämma 2016 Halmstad 3 maj El- och elcertifikatpriser SEK/MWh 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2004-09-01 2005-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2014-06-30 Periodens intäkter från elproduktionen sjönk kraftigt pga bortfallet från Bodberget men omsättningen ökade pga försäljning av bolagets ansamlade elcertifikat.

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie.

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie. Sida 1(5) Tremånadersrapport 1 september, 2003 30 november, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 78,2 (85,8) mkr, rörelseresultatet blev 2,8 (1,8) mkr vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ) Perioden januari - juni 2014 i sammandrag Koncernen Nettoomsättning uppgick till 5 510 (5 647) tkr Resultat före avskrivningar uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer