Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering."

Transkript

1 Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

2 Koncept & design Omslagsbild Tryck April 2013 Laika Consulting AB Hedagården vindkraftpark Exakta Printing 2

3 VD har ordet Utbyggnaden av miljövänlig förnybar elproduktion har glädjande nog fortsatt under 2012, både i Sverige, Europa och globalt trots ekonomiska utmaningar. Globalt växte vindkraftskapaciteten med cirka 19 %, i Europa med 12 % och i Sverige med hela 29 %. Antalet nybyggda verk i Sverige uppgick till 366 st med en kapacitet om 846 MW motsvarande cirka 2,3 TWh i årsproduktion och cirka 12 miljarder SEK i investeringsvolym. Tillskottet av ny produktionskapacitet de senaste åren har lett till en situation med överskott av el och följande prispress. Överskottet exporteras men det skulle t.ex kunna gå att avveckla en kärnkraftsreaktor utan risk för störningar i elbalansen. Utifrån ett politiskt perspektiv finns det för närvarande inte några tydliga krafter som verkar för en fortsatt avveckling av kärnkraften, snarare tvärtom, samtidigt som ambitionen att bygga ut förnybar el ligger fast. En konsekvens blir att produktionen och utbudet av el successivt kommer öka fram tills de äldsta kärnkraftsreaktorerna så småningom faller för åldersgränsen. Utbyggnaden bör således leda till ett ökande utbudsöverskott varvid ett relativt lågt elpris bör förväntas de närmaste åren om inte exporten av el kan ökas. En ökad export kräver en fortsatt utbyggnad av elnäten och kan på sikt leda till ett högre elpris i Norden eftersom priset i t.ex Tyskland och Frankrike historiskt sett ligger högre. Nuvarande begränsningar i nätkapaciteten skapar periodvisa inlåsningseffekter med kortsiktigt stora svängningar av elpriser vid under- respektive överproduktion vilket tidvis syns exempel på i framför allt Danmark och Norge men även i södra Sverige när starka vindar råder över Skåne och Danmark. Elmarknaden är känslig för obalanser vid prissättning och det stora utbudsöverskottet pressade ned det genomsnittliga rörliga elpriset under 2012 till drygt 28 öre/ KWh, en minskning med cirka 15 öre/kwh motsvarande 35 % relativt Under 2010 låg snittpriset kring 54 öre/kwh, dvs på 2 år har elpriset nästan halverats samtidigt som elcertifikatpriset också sjunkit vilket påverkat både resultatnivåerna i branschen och marknadsvärdena på vindkraftverk negativt. En annan effekt av den snabba utbyggnaden av förnybar elproduktion är att den även har lett till ett överskott av elcertifikat vilket medförde en fortsatt pressad prisnivå som dock bottnade under första kvartalet 2012 och vände upp under andra halvåret. Orsakerna till vändningen bedöms vara drivet av framför allt den nytillkomna efterfrågan från Norge som inkluderats i elcertifikatsystemet under året, kommande justeringar av certifikatkvoterna samt oron kring effekterna av en eventuell framtida lägre utbyggnadstakt. Trots sjunkande intäkter och sämre finansieringsvillkor har utbyggnaden av förnybar elproduktion, och vindkraft i synnerhet, fortsatt under Prognosen för 2013 är fortfarande hög och att inbromsningen av nyproduktionen inte blivit kraftigare hänger framför allt ihop med att det är långa ledtider i infrastrukturprojekt samt att investeringskostnaderna sjunkit kraftigt de senaste åren. Vindkraftverken har blivit större, effektivare och relativt sett billigare, delvis också drivet av effekten av en starkare SEK-kurs samtidigt som fler och allt större projekt i framför allt Norrland har blivit tillståndsgivna och byggklara. Från att branschen tidigare led av ett mycket litet utbud av investeringsfärdiga projekt har de senaste årens snabba utveckling medfört den omvända situationen och sedan toppåret 2008 bedöms t.ex prisbilden på vindkraftverk ha sjunkit med cirka 35 %. Utbyggnaden har tidigare till stor del varit driven av många men mindre investerare vilka nu till allt större del ersätts av ett mindre antal större och kapitalstarka aktörer såsom svenska och internationella elbolag och finansiella institutioner, större egenanvändare inom industri, skog- och fastigheter samt kommuner. För att bedriva elproduktion behövs både en långsiktighet och stabila förutsättningar. I ett kortare perspektiv bedöms elpriset för närvarande inte motsvara de nivåer som behövs för att attrahera större volym kapital. Långsiktigt kommer dagens kärnkraftsreaktorer behöva ersättas, eller avvecklas samtidigt som avvecklingen av kärnkraften i Tyskland samt utfasning av fossil kraft kommer leda till ökad efterfråga av nordisk miljövänlig el. I ett längre perspektiv bör vi sannolikt räkna med högre elpriser eftersom ren el är dyrare att producera än smutsig el. Miljöfrågorna har fått stå tillbaka under de senaste årens ekonomiska problem men det finns flera ljusglimtar, både ekonomiskt och miljömässigt, som inger goda förhoppningar om vår gemensamma miljö och framtid. Mats Crowén Verkställande Direktör, Windcap Fond 1 AB & Windcap Fond 2 AB Windcap Årsrapport

4 Året som gått Vindåret 2012 blev något bättre än normalt med ett vind index om cirka 104 % men sämre än rekordåret 2011 års utfall om hela 116 %. Det genomsnittliga rörliga elpriset under året har uppgått till cirka 28 öre/kwh vilket är en minskning med drygt 35 % från föregående års nivå om cirka 43 öre/ KWh och är det lägsta sedan Av Windcaps elförsäljning såldes cirka 2/3 till rörligt spotpris och cirka 1/3 till fast pris. Elcertifikatprisets fleråriga negativa prisutveckling stabiliserades under första halvåret för att under andra halvåret vända upp. Trots att prisuppgången under senare del av året var kraftig minskade det genomsnittliga rörliga spotpriset under 2012 med cirka 10 % och uppgick till cirka 17 öre/kwh jämfört med cirka 19 öre/ KWh året innan. Den totala intäkten beräknad som genomsnittliga månatliga spotpriser uppgick till cirka 45 öre/kwh under året, att jämföra med cirka 62 öre/kwh (-27 %) under Nuvarande nivåer bedöms inte vara långsiktigt tillräckliga för att kunna attrahera större volymer av kapital till fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion. Windcap-gruppens elproduktion uppgick totalt till cirka 17,3 GWh varav Windcap Fond 1 svarade för 12,9 GWh och Windcap Fond 2 för 4,4 GWh, vilket är en minskning med cirka 1,5 GWh. Minskningen förklaras framför allt med försäljningen av 2 majoritetsägda verk under början av året men också av ett svagare vindår. Justerat för förändringarna av ägda verk minskade produktionen med cirka 8 % vilket kan härledas till det svagare vindåret och till verkens något sämre tillgänglighet och effektivitet. 4

5 Ett av verken i Hedagården, Skåne tappade viss effektivitet under cirka en månad pga av problem att identifiera ett fel i en styrningsfunktion vilket resulterade i ett uppskattat produktionsbortfall om cirka 3 %. För övrigt har verken haft en hög teknisk tillgänglighet men produktionsmässigt blev utfallet ändå en bit sämre än budget. Under kvartal 1 erlades slutlikvid avseende förvärvet av ett nybyggt 2,0 MW Vestas-verk i Väby Vindkraftpark, Falkenbergs kommun, Halland. Verket ägs av Windcap Fond 1 AB till 66,7 % och av Windcap Fond 2 AB till 33,3 %. Verken i Väby-parken driftsattes, provkördes och testades under december till februari och fr.o.m mars startade parkens gemensamma driftbolag sin verksamhet. Driftbolaget delar solidariskt på intäkter och kostnader vilket innebär att risken sprids på 6 verk i stället för på ett enskilt verk. Efter cirka 10 månaders drift bedöms den genomsnittliga årsproduktionen ligga i nivå med den beräknade nivån om cirka MWh. Tillgängligheten under året har uppgått i genomsnitt till 96,1 % och efter inkörning och intrimning av verken under kvartal 1 har tillgängligheten legat mellan 96,4-99,5 % vilket bedöms vara mycket bra. De majoritetsägda verken i Sotared och Klevagården, Halland, avyttrades under kvartal 1 till attraktiva nivåer och med positivt resultat. Försäljningen avtalades i samband med överenskommelsen att förvärva Väby-projektet och var en del av finansieringen av investeringen i Väbyverket. I och med årets köp och försäljning får Windcapbolagen egen kontroll över sina ägda verk, utan externa minoritetsägare, vilket inneburit att Windcap Fond 1 ABkoncernens verksamhet och räkenskaper koncentrerats. Under juni månad förvärvade Windcap Fond 2 AB ett begagnat 1,0 MW WinWinD-verk i Bodberget, Strömsunds kommun, Jämtland. Som en del av finansieringen bistod säljaren med en mindre säljarrevers, att amorteras under 1,5 år. Parken omfattar totalt 3 st 1,0 MW-verk från finska turbintillverkaren WinWinD Oy men drivs individuellt utan något gemensamt driftsbolag. Ett omfattande fullserviceavtal med tillgänglighetsgaranti från den finska tillverkaren ingick i förvärvet men servicen har utförts av dess svenska dotterbolag. Den tekniska tillgängligheten har trots serviceavtalet periodvis varit låg under året, dels pga stora problem i den svenska serviceorganisationen men dels även med långsamma leveranser av reservdelar från moderbolaget i Finland. Under slutet av året kulminerade problemen och servicebolaget tvingades tills slut i konkurs vilket även försvårat situationen för dess finska moderbolag. Alternativa servicelösningar har tagits fram och utvärderats vilket har förbättrat driftsstabiliteten avsevärt under senare delen av första kvartalet En bygglovsansökan inlämnades till Ängelholms kommun under kvartal avseende ett 2 MW verk i Ingelstorp, Ängelholms kommun, Skåne. Projektet är ägt till 50/50 av Windcap Fond 1 AB och Windcap Fond 2 AB och drivs av vindkraftsprojektören Solid Vind Sverige AB. Byggnadsnämnden avslog bygglovet under juni månad 2012 med bl.a. hänvisning till ett eventuellt framtida motorvägs- och/eller höghastighetsjärnvägsprojekt Europakorridoren. Trafikverket har förtydligat att Europabanan endast befinner sig på idéstadiet, att linjesträckningen inte är utredd och att en eventuell utbyggnad ligger långt fram i tiden och inte bör begränsa möjlighet att bygga vindkraftverk. Beslutet har därefter överklagats till Länsrätten i Skåne med en förväntan om ett positivt beslut under Trots föregående års nedskrivning av Windcap Fond 1-koncernens verk i Hedagården har det även detta år bedömts föreligga behov av omfattande extraordinära nedskrinvingar pga fortsatt fallande priser på nybyggnation. Utfallet av Windcap-bolagens investeringar i Triventus Vindkraft Fond 1-koncernen, med verken i Sotared och Klevagården, blev däremot väsentligt bättre än vad som kunnat förväntas i rådande svåra marknadsläge. I och med försäljningen av Triventus Vindkraft samt förvärven av Väby-verket och Bodberget har produktionen koncentrerats. Belåningen i Windcap Fond 1-koncernen har helt eliminerats medan Windcap Fond 2 är investerad med en begränsad belåningsgrad. Belåningsgraden och risknivåerna i bolagen är väsentligt lägre än vad den ursprungliga finansieringspolicyn gav utrymme till vilket varit en helt riktig strategi i en nedåtgående marknad. Resultatutvecklingen är dock fortsatt svag men de underliggande operativa kassaflödena skapar stabilitet. De senaste årens omvärldsfaktorer har påverkat både branschen och Windcaps verksamheter negativt men genom den försiktigare investerings- och belåningsstrategin än ursprungligen planerat har de negativa effekterna till del kunnat begränsas. Windcap Årsrapport

6 Windcap Fond 1 AB-koncernen Omsättningen i Windcap Fond 1-koncernen uppgick till tkr vilket är en minskning om drygt 45 % jämfört med föregående år. Orsaken till den kraftiga minskningen beror på sjunkande elpris och att dotterkoncernen Triventus Vindkraft Fond 1 AB, med dess majoritetsägda verk i Halland, sålts under första kvartalet. Samtidigt gjordes en investering om 66,7 % av ett nybyggt verk i Väby Vindkraftpark, Halland men netto-effekten är en väsentligt mer koncentrerad verksamhet. Täckningsbidraget från rörelsen, före avskrivningar, uppgick till tkr medan rörelseresultatet uppgick till tkr. Den största kostnadsposten utgörs av avoch nedskrivningar om tkr varav tkr utgörs av extraordinära nedskrivningar på ägda vindkraftverk som en konsekvens av fortsatt sjunkande nyinvesteringskostnad. Föregående år gjordes extra nedskrivningar om cirka 4 mkr och totalt sett har närmare 12,5 mkr reserverats, utöver planenliga avskrivningar, för sjunkande marknadsvärden på vindkraftverken. Verken i Hedagården som förvärvades hösten 2008 har totalt skrivits av och ned med 27,7 mkr för att täcka åldersavdrag och sjunkande marknadsvärden under cirka 4,5 år vilket motsvarar 57 % av förvärvskostnaderna. Sedan toppåret 2008, när koncernens första investeringar gjordes, bedöms nyproduktionskostnaden ha sjunkit med cirka 35 %. Trots den negativa marknadsutvecklingen blev investeringen i dotterkoncernen Triventus Vindkraft mycket positiv med en reavinst om tkr. Räntekostnaden minskade med tkr till 400 tkr som en konsekvens av försäljningen av Triventus Vindkraft varvid koncernen är obelånad. Årets resultat efter skatt slutade på tkr men om justeringar görs under de senaste åren för extraordinära nedskrivningar och reavinst skulle resultatet blivit cirka 1,5 mkr under både 2012 och Koncernens balansomslutning minskade från 111,7 mkr till 49,8 mkr i och med dotterkoncernen Triventus Vindkraft avyttrats. Anläggningstillgångarnas bokförda värde uppgår till 42,0 mkr, en minskning med 51,1 mkr, och är finansierade med eget kapital uppgående till 49,7 mkr. Soliditeten ökade från 51 % till 99 % och likvida medel uppgick till 1,9 mkr samt 2,9 mkr i likvida elcertifikat. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till cirka 5,1 mkr. I och med årets nyförvärv men framför allt avyttring av dotterkoncernen Triventus Vindkraft, som avtalades under 2011, har verksamheten koncentrerats och konsoliderats vilket sänkt risknivån samtidigt som potentialen dock begränsats vid en eventuell marknadsuppgång. Koncernen omfattar verksamhet bedriven i moderbolaget, dotterbolaget Hedagården Vindkraft samt ett kvartal avseende Triventus Vindkraft Fond 1-koncernen. (tkr) Intäkter Rörelsekostnader Täckningsbidrag Av/nedskrivningar Rörelseresultat Reavinst Räntenetto Minoritetsandel Resultat före skatt Windcap Fond 2 AB Bolaget förvärvade under året 33,3 % av ett nybyggt vindkraftverk i Väby Vindkraftpark, Halland samt 100 % av det begagnade verket Bodberget 1, Jämtland. Under året avyttrades innehavet i intressebolaget Triventus Vindkraft Fond 1 AB-koncernen med en reavinst. Omsättningen uppgick till tkr med ett rörelseresultat om tkr varav av- och nedskrivningar motsvarade tkr. De extra nedskrivningarna avseende vindkraftverken uppgick till tkr motsvarande drygt 6 % av investerat belopp samtidigt som reavinsten från försäljningen av intressebolaget uppgick till tkr. Räntekostnaderna ökade till 255 tkr som en följd av en ökad belåning varvid årets resultat uppgick till 692 tkr, att jämföra med 779 tkr föregående år. 6

7 Bolagets investeringar i vindkraftverk uppgick till knappt 20,8 mkr vilket finansierades med försäljningslikviden från intressebolaget, likvida medel samt en säljarrevers om tkr. Balansomslutning uppgick till tkr, likvida medel till tkr, eget kapital motsvarade tkr och räntebärande skulder uppgick till tkr. Av de räntebärande skulderna uppgår förslagslån till tkr till 6 % fast ränta medan säljarreversen löper med 5 % ränta att amorteras under cirka 2 år. Soliditeten uppgår till drygt 75 %. (tkr) Intäkter Rörelsekostnader Täckningsbidrag Av/nedskrivningar Rörelseresultat Reavinst Räntenetto Resultat före skatt Händelser efter rapportperiodens utgång Under årets första månader har vindarna generellt sett varit svagare än normalt. Elproduktionen under kvartal 1 ligger kring 80 % utfall men ju kortare period som mäts desto större avvikelser från budget. Under en del av kvartal 1 har WinWinD-verket i Bodberget haft driftsstopp pga svårigheter att få service och reparationer utförda efter serviceleverantörens konkurs vilket lett ett utfall kring 70 %. En ny leverantör har övertagit ansvaret för servicen varvid tillgängligheten och driften väsentligen förbättrats. Windcap Fond 2 AB har enligt plan amorterat 500 tkr på säljarreversen avseende Bodberget-verket. Elpriset har varit stabilt under årets första kvartal. Elcertifikatpriset uppvisar en hög volatilitet och fortsatte att stiga under första kvartalet för att under april månad sjunka tillbaka till under årsskiftets nivåer. Windcap Årsrapport

8 Analys av el- och vindkraftsmarknaden fortsatt tillväxt på vindkraftsmarknaden Utbyggnaden av miljövänlig förnybar elproduktion har glädjande nog fortsatt under 2012, både i Sverige, Europa och globalt trots ekonomiska utmaningar. Globalt växte vindkraftskapaciteten med cirka 19 %, i Europa med 12 % och i Sverige med hela 29 %. Kina behåller sin globala tätposition avseende installerad kapacitet, trots att nybyggnationen bromsade in något under året, följt av USA som istället noterade en rekordhög investeringsvolym. På tredje plats slutade Tyskland, följt av Spanien och Indien. Inom EU skedde största utbyggnaden i Tyskland (2 440 MW), följt av Storbritannien och Italien. Sverige kom in på 7:e plats, före Frankrike. Elproduktion från vindkraft inom EU beräknas motsvara cirka 230 TWh på årsbasis motsvarande cirka 7 % av EUs elkonsumtion. Danmark toppar listan avseende vindkraftens andel av landets elbehov som beräknas svara för 27 %, med Portugal på andra plats med 17 % och Spanien på tredje plats med 16 %. 8

9 Den danska turbintillverkaren Vestas har fått se sin tidigare ledande position på världsmarknaden bli utmanad av framförallt globala konglomerat som General Electric och Siemens. I Sverige fortsätter dock de specialiserade vindkraftstillverkarna Vestas samt tyska Enercon att dominera marknaden. Siemens har på senare år seglat upp som tredje största leverantör i Sverige och under 2012 etablerades även de första kinesiska verken från Sinovel. Trots en fortsatt kraftig tillväxt har ett flertal turbintillverkare, underleverantörer och projektutvecklare byggt upp för stor kapacitet vilket lett till lönsamhetsproblem för många aktörer. Service och underhållsmarknaden domineras fortfarande av turbintillverkarna vars krav på långa avtal vid nybyggnation lett till inlåsningseffekter med låg konkurrens och relativt höga priser som följd men successivt börjar fristående servicebolag etableras på marknaden. sverige Antalet nybyggda verk i Sverige uppgick till 366 st, en ökning med +3 % jämfört med 2011, med en kapacitet om 846 MW (+12 %) motsvarande cirka 2,3 TWh i årsproduktion. Den genomsnittliga effekten på verken uppgick till 2,3 MW per verk, en ökning av effekten med cirka 10 % jämfört med föregående år. Under de senaste två åren har effektstorleken per verk ökat med hela 35 % och utvecklingen förväntas fortsätta. Från de senaste årens storlek kring 2 MW-verk med cirka 100 m torn och 150 m totalhöjd har det blivit allt vanligare med 2,5 3 MW-verk, bladlängder över 50 m och totalhöjder uppåt 185 m. Värdet av nyproduktionen under året kan uppskattas till cirka 12 miljarder SEK i investeringsvolym. Totalt uppgick antalet verk i Sverige till cirka st per utgången av 2012 och tillskottet på årsbasis motsvarar cirka 1,3 % av Sveriges elanvändning. Vindkraften svarade för 7,1 TWh eller 5 % av elproduktionen i Sverige under 2012 och förväntas växa med hela 35 % till 9,7 TWh under elproduktion Elproduktionen under år 2012 uppgick till rekordhöga 162 TWh motsvarande en ökning med cirka 10 % relativt Höga nivåer i vattenmagasinen ledde till att vattenkraften ökade produktionen med hela 18 % till cirka 78 TWh motsvarande en andel om 48 % av total produktion. Kärnkraften uppvisade en högre tillgänglighet vilket ledde till en ökad produktion med knappt 6 % till 61 TWh motsvarande 38 %. Värmekraft minskade däremot produktionen med närmare 8 % till drygt 15 TWh och en andel om knappt 10 %. Produktionen från vindkraft ökade med cirka 16 % motsvarande knappt 5 % av total elproduktion. Elkonsumtionen under året ökade med cirka 2 % till cirka 142 TWh vilket ledde till en rekordexport om netto 19 TWh jämfört med den tidigare toppnoteringen om cirka 10 TWh från 1998 och dryga 7 TWh under Baserat på en mycket grov uppskattning kan netto-exporten av svensk el under 2012 varit värd drygt 5 miljarder kronor. Elproduktionen från vindkraft fortsatte att öka kraftigt under 2012, men i avtagande takt, från 6,1 till 7,1 TWh. Ökningen kan härledas till en kombination av framför allt en ökning av antalet verk, större effekt och effektivitet per nyinstallerat verk samt goda vindförhållanden under Vindkraftutbyggnad i Sverige Produktion (GWh) Antal vindkraftverk Effekt (MW) Källa: Elforsk, Svenska Kraftnäts kontoföringssystem, Cesar samt Energimyndigheten Windcap Årsrapport

10 Den tekniska tillgängligheten, dvs den andel av året som vindkraftverken är i produktionsläge, ligger stabilt kring 95 %. Kapacitetsutnyttjandet, dvs andelen produktion relativt maximalt teoretisk produktionsutfall, låg kring 25 % under Medeleffekten på generatorerna för de verk som togs i drift under 2012 var cirka 2,3 MW, dvs en ökning med 10 %. Produktionsmönstret från vindkraftverk följer normalt ganska väl förbrukning av elenergi i Sverige. Det blåser och produceras mest vindkraftsel under de tider på året då elförbrukningen är som störst, dvs under vinterhalvåret. Föregående års toppnotering relativt ett normaliserat vindår följdes även under 2012 av ett bra år. Utfallet av vindindex blev 104 % och generellt sett var det starkare vindar i södra Sverige än i de norra delarna. Energiinnehållet har varit som lägst 84 % och som högst 116 % under den senaste 20-årsperioden. På regional och lokal nivå ökar variationen i vinden vilket innebär att produktionsutfallet på ett enskilt verk i normalfallet ligger kring +/- 20 % snarare än +/- 10 % på årsbasis. Utfall på månadsbasis varierar ändå mer med ett normalt intervall kring +/- 50 %. Produktionsutfall Sverige 100 % Procent av genomsnittsår 75 % Källa: Energimyndigheten, Driftsuppföljning vindkraft, Energiinnehåll 50 % 25 % 0 % Vind- och elkonsumtionsprofil 15 % Vindelprofil 2012 Vindelprofil 2011 Vindelprofil 2010 Sveriges konsumtionsprofil % 9 % 6 % 3 % Utveckling avser andel av helårets vindkraftsproduktion jämfört med elkonsumtion. Källa: Energimyndigheten, Driftsuppföljning vindkraft, Energiinnehåll 0 % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec elpris Rekordproduktionen av el bidrog till ett kraftigt sjunkande elpris under 2012 samtidigt som efterfrågan varit relativt svag. Det genomsnittliga elpriset i Norden (systempris) uppgick till 27,2 öre/kwh, en nedgång med hela 15,1 öre/kwh eller -35 % jämfört med föregående år. Sett över en 10-års period har det nordiska systempriset varierat mellan öre/kwh. De nordeuropeiska elpriserna brukar normalt sett ligga högre än i Norden men under 2012 gällde periodvis det omvända förhållandet avseende Tyskland vilket också bidrog till prispressen. Prisnivån på utsläppsrätter är en annan prispåverkande faktor vars pris sjunkit kraftigt under senare år. Utifrån elterminspriset kan systempriset förväntas bli cirka öre/kwh under år 2013 vilket är en potentiell ökning med cirka 15 % jämfört med Utifrån en medelfristig tidshorisont är, utöver tillgången i vattenmagasinen och kärnkraftens tillgänglighet som påverkar utbudet, elförbrukningen och priset på kol, naturgas och utsläppsrätter mest prispåverkande faktorer. 10

11 Fr.o.m november 2011 delades Sverige in i 4 elprisområden vilket har medfört att elpriset periodvis blivit dyrast i södra Sverige (område 4) och billigast i de 2 nordliga prisområdena (område 1-2). Windcap har majoriteten av vindkraftverken i prisområde 4, dvs det sydligaste med periodvis högre elpris. Prisvariationerna inom landet är en konsekvens av regionala obalanser mellan utbud och efterfråga samt flaskhalsar i överföringskapaciteten i stamnätet. Generellt sett är elproduktionen större än efterfrågan i de norra delarna av landet med omvänd situation i de södra delarna. Södra Sverige har fått en tydligare koppling till den danska elmarknaden med en stor andel kol- och vindkraft. När vindkraften i Danmark och södra Sverige går på högvarv tenderar elpriset att sjunka och omvänt stiga vid svaga vindförhållanden. Prisdifferensen har dock blivit lägre än vad som initialt bedömdes och under 2012 blev skillnaden i genomsnitt cirka 2 öre/kwh. Skillnaden bör minska ytterligare när stamnätet förstärks med den s.k. Sydvästlänken som beräknas bli färdigställd under elcertifikat Elcertifikatpriset nådde sin historiskt högsta nivå hösten 2008 om cirka 38 öre/kwh. Sedan hösten 2009 har priset varit i en fallande trend men under första halvåret 2012 stabiliserades priset kring 15 öre/kwh. Den sammanlagda prisnedgången som fortgått under närmare 4 år uppgick till cirka 60 %. Under andra halvåret började till slut priset att stiga igen för att avsluta året på nivån kring 21 öre/kwh, en uppgång med närmare 50 % sedan februaris bottennotering om 14,3 öre/kwh. Det genomsnittliga rörliga spotpriset minskade under 2012, trots andra halvårets återhämtning, med 10 % och uppgick till cirka 17 öre/kwh jämfört med cirka 19 öre/ KWh året innan. Enligt Svenska Kraftnäts statistik, som baseras på både levererade spot- och terminsaffärer under året, uppgick genomsnittspriset till 20,1 öre/kwh (24,7 öre/kwh 2011). Under 2012 utfärdades elcertifikat motsvarande 19,5 TWh förnybar el till ett genomsnittligt värde om cirka mkr. Av detta svarade bioeldade anläggningar för 52 % av elcertifikaten, vindkraft för 31 % och vattenkraft för 15 %. Värdet av elcertifikat relaterade till vindkraftsel uppgick till drygt mkr. I och med utfasningen av äldre bioanläggningar ur certifikatsystemet under 2013 kommer vindkraftverk bli den största gruppen av förnybar elproduktion inom systemet. För att stimulera den norska utbyggnaden av förnybar elproduktion anslöt sig Norge till det svenska stödsystemet med elcertifikat fr.o.m Under året har Norge haft en nettoefterfrågan i avvaktan på att den norska utbyggnaden ska ta fart vilket varit en av anledningarna till de stigande priserna på elcertifikat. Netto efterfrågan från Norge förväntas bestå även under 2013 och prognosen totalt sett för 2013 är att efterfrågan kommer överstiga utbudet för första gången sedan 2008 och vilket sannolikt förklarar den senaste tidens prisuppgång. Den sammanlagda intäkten från el och elcertifikat uppvisade sina högsta nivåer under 2008 och har sedan dess haft en långsiktigt sjunkande prisbild som nådde sin botten under sommaren Under andra halvåret 2012 vände trenden till slut uppåt igen drivet av ett stigande elcertifikatpris. Marknadspris Eltermin+elcertifikat Utveckling för marknadspris Eltermin + elcertifikat Marknadspris (SEK/MWh) Källa: Axpo Sverige AB, Marknadsbrev Mars jul-08 jul-09 jul-10 jul-11 jul-12 Windcap Årsrapport

12 Aktie- och ägarinformation Substansvärdering Efter de extra nedskrivningar som gjorts av vindkraftverken under 2011 och 2012 bedöms de bokförda värdena spegla verkens schablonmässigt bedömda marknadsvärden i en normalt fungerande andrahandsmarknad. Baserat på denna bedömning kan bolagens substansvärden per aktie beräknas till cirka 39 kr/aktie för Windcap Fond 1 AB respektive cirka 41 kr/aktie för Windcap Fond 2 AB. Avkastningen fram till 2012 års utgång bedöms för Windcap Fond 1 AB ha uppgått till cirka -22 %. För Windcap Fond 2 AB bedöms avkastningen ligga i intervallet -20 % till -28 % beroende på vilken aktieemission som tecknats. Exempel på kursutveckling hos noterade vindkrafts- och miljörelaterade företag Vindkraft- och miljöteknikbranscherna har under ett antal år haft en svag utveckling vilket återspeglas i noterade bolags aktiekurser. Ett flertal bolag, små och stora, har tappat en mycket stor andel av sina börskurser. Windcap har liknande verksamhet med Arise Windpower, Borevind (avnoterad) samt Eolus Vind som alla är verksamma inom vindkraftsbranschen. Bolagen är inte helt jämförbara sinsemellan med olika inriktningar och storlek på verksamheterna men ger ändå en bild av hur liknande investeringar till Windcap har utvecklats. Kursutveckling noterade miljörelaterade företag Eolus (-9 %) Arise (-53 %) Borevind (-99 %, avlistad 31/1-13) Opcon (-99 %) Vestas (-92 %) Kursutveckling sedan januari 2008 eller senare noteringsdatum. Källa: Bloomberg och Nasdaq OMX

13 Eget kapital och rätt till utdelning A-respektive B-aktieägarnas rätt till utdelning styrs av dess andel av det tillskjutna egna kapitalet i relation till initiala teckningskurserna för A- respektive B-aktierna. A-aktieägarna i Windcap Fond 1 AB erhåller således 1/50 av B-aktiernas andel respektive 1/100 i Windcap Fond 2 AB. Windcap Fond 1 AB Aktieslag Antal kr/aktie Eget kapital (tkr)* Kapitalandel Röstandel A-aktier ,6 % 49,1 % B-aktier ,4 % 50,1 % Summa ,0 % 100,0 % Windcap Fond 2 AB Aktieslag Antal kr/aktie Eget kapital (tkr)* Kapitalandel Röstandel A-aktier , ,5 % 47,6 % B-aktier , ,5 % 52,4 % Summa ,0 % 100,0 % Ovanstående siffror avser situationen per * Före emissionskostnader Kapitalfördelning Windcap Fond 1 Kapitalfördelning Windcap Fond 2 18,3 % 30,2 % 11,9 % 22,2 % 8,0 % 20,9 % 22,7 % 20,8 % 19,6 % 25,5 % ägare med aktier ägare med aktier ägare med aktier ägare med aktier ägare med > aktier ägare med aktier ägare med aktier ägare med aktier ägare med aktier ägare med aktier Windcap Årsrapport

14 Vindkraftverk under förvaltning Hedagården 4 Hedagården 4 ligger utanför Landskrona i Skåne och ingår i en vindkraftspark om totalt sex verk. Verket är tillverkat av Enercon med en tornhöjd om 63 meter. Årsproduktionen uppgår till omkring MWh vilket motsvarar behovet av hushållsel för omkring 750 hushåll. TILLVERKARE EFFEKT HÖJD ÄGARE Enercon 1,5 MW per verk 63 meter Windcap Fond 1, 100 % Hedagården 5 Hedagården 5 ligger utanför Landskrona i Skåne och ingår i en vindkraftspark om totalt sex verk. Verket är tillverkat av Enercon med en tornhöjd om 63 och har en årsproduktion som uppgår till omkring MWh. Årsproduktionen motsvarar behovet av hushållsel för cirka 700 hushåll. TILLVERKARE EFFEKT HÖJD ÄGARE Enercon 1,5 MW per verk 63 meter Windcap Fond 1, 100 % Väby 5 Väby ligger öster om Falkenberg i Halland och ingår i en park om 6 verk. Verket är tillverkat av Vestas med en tornhöjd om 105 m och en totalhöjd om 150 m. Verket driftsattes under första kvartalet 2012 med en beräknad årsproduktion om cirka MWh. TILLVERKARE EFFEKT HÖJD ÄGARE Vestas 2 MW per verk 105 meter Windcap Fond 1, 67 % Windcap Fond 2, 33 % Bodberget 1 Bodberget ligger 675 m ö.h., cirka 15 mil norr om Östersund i Strömsunds kommun, Jämtland. Verket är en 1,0 MW turbin från finska WinWinD och driftsattes under 2007 och ingår i en park om 3 st verk. Höjden på tornet uppgår till 70 m och rotordiametern är på 64 m. Årsproduktionen uppgår till cirka MW. TILLVERKARE EFFEKT HÖJD ÄGARE WinWinD 1 MW per verk 70 meter Windcap Fond 2, 100 % Väby 14 Hedagården

15 Bodberget Hedagården vindkraftpark Windcap Årsrapport

16 Windcaps elproduktion Året inleddes svagt men förbättrades successivt fram till augusti som blev årets sämsta månad, direkt följd av årets bästa månad i september. Länsvis blev Halland vårt geografiskt vindmässigt starkaste område och i nivå med rikssnittet om 104 %, tätt följd av Skåne men vår egen produktion nådde inte fullt ut länsnivåerna. Utifrån närmare 12 månaders produktionsstatistik bedöms den nybyggda parken i Halland på årsbasis nå i nivå med, eller något under, den teoretiskt beräknade årsproduktionen. Under det första produktionsåret sker successiv intrimning och optimering av verken vilket normalt sett innebär att produktionen förbättras något och stabiliseras år 2. Skåneverken presterade dock inte i nivå med budget, trots relativt sett goda vindar, framför allt beroende på att ett av verken drabbades av ett fel i styrningen av verket vilket tog både tid att felsöka och sedan trimma in och optimera när verket hade blivit reparerat. Verket i Bodberget, Jämtland producerade väsentligt sämre än budget, dels drabbades verket av längre driftsstörningar och dels av regionens mycket svaga vindar, endast 89 % vindindex. Totalt sett uppgick Windcap-gruppens elproduktion till cirka 17,3 GWh varav Windcap Fond 1 svarade för 12,9 GWh och Windcap Fond 2 för 4,4 GWh, vilket är en minskning med cirka 1,5 GWh. Minskningen förklaras framför allt med försäljningen av 2 majoritetsägda verk under början av året men också av ett svagare vindår. Justerat för förändringarna av ägda verk minskade produktionen med cirka 8 % vilket kan härledas till det svagare vindåret och till verkens något sämre tillgänglighet och effektivitet. I och med att de delägda verken ingående i Triventus Vindkraft Fond 1-koncernen sålts under 2012 kommer elproduktionen minska under år Budgeterad årsproduktion för gruppen uppgår till cirka 14,9 GWh varav Windcap Fond 1 beräknas svara för 10,9 GWh och Windcap Fond 2 för 4,0 GWh. Windcap Fond 1 - koncernen Total elproduktion 2012 MWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Windcap Fond 2 AB Total elproduktion 2012 MWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 16

17 Hedagården 4 (Windcap Fond 1: 100 %) Elproduktion per månad, MWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hedagården 5 (Windcap Fond 1: 100 %) Elproduktion per månad, MWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Elproduktion per månad, Väby Väby (Windcap Fond 1: 67 %, Windcap Fond 2: 33 %) Elproduktion per månad, MWh (genomsnitt per verk) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Elproduktion per månad, Bodberget Bodberget (Windcap Fond 2: 100 %) Elproduktion per månad, MWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Windcap Årsrapport

18 Resultat- samt balansräkning Windcap Fond 1 AB Koncernen omfattar verksamhet bedriven i moderbolaget, dotterbolaget Hedagården Vindkraft 4 AB samt under första kvartalet även Triventus Vindkraft Fond 1 AB, inklusive dotterbolag. Bolagen äger 2 st Enerconverk till 100 % och 66,7 % av ett nybyggt Vestas-verk. Koncernens omsättning uppgick till 8,2 mkr, en minskning med 46 % till följd av att dotterkoncernen Triventus Vindkraft Fond 1 avyttrades under början av året samt lägre elpriser och elproduktion. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 5,5 mkr (-48 %). Efter avskrivningar motsvarade -6,3 mkr samt extraordinära nedskrivningar av vindkraftverk om -8,7 mkr uppgick resultatet till -9,5 mkr. Finansiella poster förbättrades från ett underskott om 2,7 mkr till ett överskott om 1,8 mkr beroende på reavinst och väsentligt lägre räntekostnader efter avyttringen av Triventus Vindkraft Fond 1 AB. Årets resultat uppgick till -8,0 mkr jämfört med -5,4 mkr under Koncernens balansomslutning minskade till 49,8 mkr, ned från 111,7 mkr varav anläggningstillgångar uppgick till 42,0 mkr och likvida medel till 1,9 mkr. Det egna RESULTATRÄKNING koncern (Belopp i tkr) intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 39 1 kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Resultat före finansiella poster finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Minoritetens andel av årets resultat Årets resultat

19 kapitalet motsvarade 49,4 mkr, räntebärande skulder eliminerades varvid soliditeten ökade till 99 %. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,5 mkr samtidigt som investeringsverksamheten netto belastade kassaflödet med -16,4 mkr varvid årets kassaflöde uppgick till -8,6 mkr. I och med att koncernen är obelånad kommer verksamhetens kassaflöde förstärka nivån på likvida medel under balansräkning koncern (Belopp i tkr) Anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Goodwill Intresseföretag 0 20 Omsättningstillgångar Kundfordringar 0 45 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Minoritetens andel i eget kapital Avsättningar Latent skatt Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa eget kapital och skulder Windcap Årsrapport

20 Resultat- samt balansräkning Windcap Fond 2 AB Bolaget äger 100 % av ett vindkraftverk i Bodberget, Jämtland och 33 % av ett nybyggt verk i Väby Vindkraftpark, Halland med ett ekonomiskt solidariskt driftbolag. Bolagets intäkter uppgick till 2,3 mkr varav 1,1 mkr avser elproduktion och 1,2 mkr avser reavinst vid försäljning av intressebolaget Triventus Vindkraft Fond 1 AB. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1,7 mkr jämfört med -0,4 mkr föregående år. Av- och extraordinära nedskrivningar motsvarade -2,4 mkr samtidigt som innehavet av elcertifikat uppvärderades med knappt 0,3 mkr. Resultatet före finansnetto uppgick till -0,4 jämfört med -0,9 mkr föregående period. Räntenettot försämrades till -0,3 mkr som en följd av investeringen i Bodberget 1. Årets resultat uppgick till -0,7 mkr jämfört med -0,8 mkr föregående år. Bolagets balansomslutning ökade med 0,6 mkr till 20,8 mkr. Bokförda värden avseende vindkraftverk och projekt uppgick till 18,6 mkr efter årets av- och nedskrivningar och likvida medel motsvarade 1,1 mkr. Det egna kapitalet minskade med 0,7 mkr till 15,8 mkr och övriga skulder uppgick till 5,0 mkr varav förlagslån till 3,3 mkr och en säljarrevers avseende delfinansiering av verket i Bodberget uppgick till 1,3 mkr. Säljarreversen ska amorteras under en 2-års period och beräknas kunna matchas av verksamhetens kassaflöde. Bolagets belåning har ökat något men med en soliditet om 75 % är den väsentligt under den ursprungliga finansiella målsättningen. RESULTATRÄKNING (Belopp i tkr) intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Resultat före finansiella poster finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2012-06-30 Trots en fortsatt negativ marknadsutveckling blev resultatet väsentligt bättre än föregående år. Försäljningen av aktierna i den delägda koncernen Triventus

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2011-06-30 Högre elproduktion, intäkter och resultat i intressebolaget än föregående år. Nedskrivning på innehavet av elcertifikat pga sjunkande elcertifikatpriser. Nyemission

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2014-06-30 Periodens omsättning och resultat ökade kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år vilket till stor del kan härledas till ett positivt utfall

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Koncern Halvårsrapport Trots en fortsatt negativ marknadsutveckling blev resultatet väsentligt bättre än föregående år.

Windcap Fond 1 AB. Koncern Halvårsrapport Trots en fortsatt negativ marknadsutveckling blev resultatet väsentligt bättre än föregående år. Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2012-06-30 Trots en fortsatt negativ marknadsutveckling blev resultatet väsentligt bättre än föregående år. Försäljningen av dotterkoncernen Triventus Vindkraft

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Intäkterna uppgick till 6 242 kkr Rörelseresultat uppgick till 4765 kkr Avskrivningarna uppgick till -3863 kkr och

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T

Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Vindkraftsfond E N M I L J Ö V Ä N L

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap

Vindkraftsfond Windcap Vindkraftsfond Windcap Målavkastning 8 % per år 6 års investeringshorisont Fast kupongränta 6 % per år som alternativ Skattefri utdelning till aktiebolag Dra fördel av en historisk omställning W i n d

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag (exklusive intressebolag) Intäkterna uppgick till 147 kkr Rörelseresultat uppgick till -131 kkr Resultatet före skatt och minoritetens

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport. Koncern 2009-06-30

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport. Koncern 2009-06-30 Halvårsrapport Koncern 2009-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Under perioden januari t.om juni 2009 uppgick koncernens omsättning till 2 237 kkr varav 1 251 kkr avser försäljning av el och 986 kkr

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 1(6) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2(6) Delårsrapport jan jun 2016 för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB(Publ)

Läs mer

Windcap Årsrapport 2011

Windcap Årsrapport 2011 Windcap Årsrapport 2011 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2015-06-30 Första havlåret 2015 har präglats av arbetet med att slutföra reperationen av Bodbergets växellåda samt påbörjandet av bolagets avveckling genom försäljningen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 BOKSLUTSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-08-31 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består sedan tidigare av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda

Läs mer

Windcap Vindkraftverksfond

Windcap Vindkraftverksfond Windcap Vindkraftverksfond DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Ingen korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. CN = Sven Eric Persson, C = SE, O = AnalysInvest, OU = 070-249

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Windcap Årsrapport 2013 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

Windcap Årsrapport 2013 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Windcap Årsrapport 2013 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April 2014 Laika Consulting AB Hedagården

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2014-06-30 Periodens intäkter från elproduktionen sjönk kraftigt pga bortfallet från Bodberget men omsättningen ökade pga försäljning av bolagets ansamlade elcertifikat.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Windcap Årsrapport 2010

Windcap Årsrapport 2010 Windcap Årsrapport 2010 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2012-01-01-2012-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2012, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2004-09-01 2005-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie.

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie. Sida 1(5) Tremånadersrapport 1 september, 2003 30 november, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 78,2 (85,8) mkr, rörelseresultatet blev 2,8 (1,8) mkr vilket

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 Triona koncernen 1(8) Kvartalsrapport för Triona koncernen (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 - Triona koncernen Version 1.0 2010-05-06 Triona koncernen 2(8) Nyckeltal koncernen Nedan

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer