Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304"

Transkript

1 Tröskeleffekter och förnybar energi Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät

2 Uppdrag > Den 20 april 2009 lämnade Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) rapporten Tröskeleffekter och förnybar energi till regeringen. > Regeringen har i regleringsbrev därefter uppdragit åt Svenska Kraftnät att lämna förslag till nödvändiga författningsändringar och andra åtgärder för att kunna genomföra förslaget. > Uppdraget har redovisats den 30 oktober. > Remissrunda (svar 20 dec 2009) > N-dep bedömer förslaget > Kanske marspropp om förslaget håller > Kan börja gälla tidigast 1 jan 2011

3 Bakgrund - uppdrag Affärsverket svenska kraftnät ska lämna förslag till utformning av ett förändrat regelverk om ansvar för elnätsförstärkningar av nationell betydelse och nätanslutning av stora elproduktionsanläggningar i syfte att minska tröskeleffekterna för utbyggnaden av förnybar elproduktion. I utredningsuppdraget ska affärsverkets tidigare utredningar om konsekvenserna av en storskalig utbyggnad av vindkraft och nätanslutning av förnybar elproduktion (SOU 2008:13) beaktas. Vidare ska eventuella konsekvenser för nättariffer för anslutning och överföring av el särskilt belysas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 20 april 2009 efter samråd med Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten.

4 Tröskeleffekt > Med tröskeleffekt avses det förhållandet att den kraftproducent som ansluter sig till ett nät som saknar ledig kapacitet tvingas betala hela nätförstärkningskostnaden inklusive tillkommande kapacitet som producenten själv inte kan nyttja. > De producenter som därefter ansluter till nätet kan ianspråkta denna lediga kapacitet utan särskild kostnad. > Av denna anledning tvekar många producenter att vara först med att ansluta sig till ett sådant nät.

5 Regionnät Område med ett antal stora/små projekt planerade 150 MW ledig kapacitet 50 MW 100 MW 50 MW 25 MW Tot: 1000 MW 75 MW 200 MW 500 MW Ägogräns regionnät 50 MW ledig kapacitet Stamnätsledning Ledig kapacitet räcker bara till enstaka projekt. Nätförstärkningar krävs för flera av projekten => ingen producent vill vara först Nätförstärkningarna är omfattande och kundspecifika till stor del => elnätsföretaget vill inte ta risken att förstärka förrän stor del av kapaciteten är uppbokad

6 Man kan antingen förstärka för en anslutning i taget vartefter de kommer Regionnät Förstärkningar 50 MW 100 MW 50 MW 25 MW 75 MW 200 MW 500 MW Anslutningsledning

7 eller se till helheten från början och ansluta utifrån detta Om någon kan stå risken kan nätet förstärkas för fler anslutningar från början Regionnät 50 MW 100 MW 50 MW 25 MW 75 MW 200 MW 500 MW Lägre total kostnad för nätförstärkningar

8 Alla projekt ansluts inte från början Regionnät Tillkommande producenter betalar sin del i efterhand vartefter de ansluter 50 MW 200 MW 100 MW 50 MW 500 MW 25 MW 75 MW

9 Förslaget hur få bort tröskeleffekten? > Förtida delning av nätförstärkningskostnaden > Staten övertar, genom Svenska Kraftnät, den ekonomiska risk som det innebär att göra nätförstärkningar med högre kapacitet än det finns anslutande produktion till från början.

10 Förslaget förtida delning > Förtida delning av anslutningskostnaden sker genom att tillkommande producenter som ansluter sig till nätet endast ska betala sådan del av den totala kostnaden för den nödvändiga nätförstärkningen som motsvarar varje producents andel av den totala anslutningskapaciteten.

11 Förslaget borttagande av ekonomisk risk > Vid anslutning av den elproducent för vilken nätförstärkningen görs, kan nätföretaget beviljas ett räntefritt lån (s.k. anslutningslån) för den återstående del av nätförstärkningskostnaden som inte ska bekostas av elproducenten ifråga. > Nätföretagets återbetalningsskyldighet för detta lån kan efterges om det inte sker tillkommande anslutningar av produktionsanläggningar för den återstående anslutningskapaciteten. > Anslutningslånet beslutas av särskilt utsedd beslutsmyndighet som också i övrigt handlägger frågor enligt den föreslagna lagen samt utövar tillsyn. > Lånen lämnas och betalas ut av den systemansvariga myndigheten (Svenska Kraftnät).

12 Förslaget - villkor > En elproduktionsanläggning är en produktionsanläggning som ensam eller tillsammans med andra produktionsanläggningar för förnybar el utgör en funktionell enhet. > Lån lämnas endast för anslutning av elproduktionsanläggningar som i sin helhet är berättigade till elcertifikat och som har en sammanlagd installerad nominell aktiv effekt som överstiger 100 megawatt. > Vissa ytterligare krav gäller beträffande bland annat anslutningsgrad och geografisk belägenhet. > Företräde ska i första hand ges åt nätförstärkningar som ger mest energi i förhållande till nätförstärkningskostnaden. > På motsvarande sätt som regionnätsföretag kan beviljas lån, kan den systemansvariga myndigheten medges att ta medel i anspråk för anslutning till stamnätet. > =>

13 => Lag och förordning till följd av förtida delning, borttagande av ekonomisk risk samt villkor för stöd > Förslaget föranleder ändring i 4 kap. 1 och 9 a ellagen (1997:857) > Förslag till lag om avgift till stöd för finansiering av anslutning av förnybar elproduktion > Förslag till lag om lån m.m. för anslutning av förnybar elproduktion > Förslag till förordning om lån m.m. för anslutning av förnybar elproduktion

14 Förslaget - kostnader > Svenska Kraftnäts bedömning är att anslutningslån kan uppgå till maximalt 400 miljoner kronor per år. > Kostnaderna för förslaget i form av kapitalförluster, räntor och administrativa omkostnader föreslås bli bekostade genom införandet av en särskild nätförstärkningsavgift > Betalas årligen av Svenska Kraftnäts nätkunder, dvs. de som innehar elproduktionsanläggningar anslutna till stamnätet eller innehar nätkoncession och ledningar anslutna till stamnätet, i förhållande till det antal kilowattimmar som matats in på eller tagits ut från stamnätet. > Kostnaderna bedöms variera kraftigt över tiden > Vid antagande om årskostnader om ca 80 miljoner kronor bedömer Svenska Kraftnät att nätförstärkningsavgiften ungefär kommer att uppgå till 0,04 öre per kilowattimme.

15 Förslaget resurser > Förslaget innebär ett ökat behov av resurser som initialt uppskattas till 0,3 personmånader på beredningsmyndigheten och 18 personmånader på beslutsmyndigheten. > Löpande uppskattas behovet till 30 personmånader per år på beredningsmyndigheten och 12 personmånader per år på beslutsmyndigheten. > Kostnader för eventuella IT-stöd har uppskattats till 0,5 miljoner kronor initialt och en driftkostnad på kronor per år.

16 Förslaget - borttaget > Förslaget i rapporten innehöll också en del där nätföretaget kunde beviljas lån även för vissa regionnätsförstärkningar som kommer kollektivet till godo men inte förrän efter lång tid. > Har lyfts bort från förslaget > Bedöms ha obetydlig påverkan på tröskeleffekten och komplicerar lagstiftningen. > Investeringar som kommer kollektivet till godo ingår dessutom i nätföretagets kapitalbas vid regleringen av tariffen. Nätföretaget får därför ersättning för sådana investeringar.

17 Förordning > Detaljer måste styras upp t.ex. > Mallar för ansökan, vad måste ingå etc. > Beräkningsförutsättningar i ansökan > Hur ansökningar ska granskas > etc.

18 Total kostnad nätförstärkningar Kostnader stamnät Kostnader regionnät Kostnader består av vad? Kollektivt Kundspecifikt Kollektivt Betalas av vem? SvK Kundspecifikt motsv. minst 30 % av kapaciteten Producenter Återstående del av kundspecifikt (för tillkommande producenter) SvK Elnätsföretaget Betalas till vem? Elnätsföretaget för regionnätsförstärkningar Anslutningslån Medel motsvarande anslutningslån SvK för stamnätsförstärkningar

19 SCHEMATISK SKISS: NÄTFÖRETAG ANSÖKER OM LÅN KRAFT- PRODUCENT 1 KRAFTPRODUCENT 1: Bekostar minst 1/10 av sin andel av total nätförstärkningskostnad. Anslutningsavtal om minst 3/10 av total planerad kapacitet. KRAFT- PRODUCENT 2 KRAFT- PRODUCENT 3 KRAFT- PRODUCENT 4 (1) AVTAL MELLAN NÄTFÖRETAG OCH KRAFTPRODUCENTEN (10) NYTILLKOMMANDE ANSLUTNINGSAVTAL (11) ÅTERBETALNING ANSLUTNINGSLÅN Alla kraftproducenter får ansluta till lediga kapacitet, inte bara förnybar elproduktion Betalar sin andel av total investeringskostnad i förhållande till utnyttjad kapacitet SVENSKA KRAFTNÄT (8) UTBETALNING NÄTFÖRETAG (regionnät) (9) INVESTERINGAR I NÄT Investering i utbyggnad och förstärkning av befintligt ledningsnät (7) LÅNEAVTAL (2) ANSÖKAN OM LÅN (4) BEREDNING (3) FORMELL PRÖVNING (5) BESLUTS- FÖRSLAG (12) ANSÖKAN OM STÖD FÖR ANSLUTNINGSLÅN (11) (6) BESLUT OM LÅN (13) BESLUT OM STÖD BESLUTSMYNDIGHET

20 SCHEMATISK SKISS: SVENSKA KRAFTNÄT ANSÖKER OM MEDGIVANDE KRAFT- PRODUCENT 1 (7) ÅTERBETALNING ANSLUTNINGSMEDEL X00 mkr/år (4) IANSPRÅKTAGANDE AV ANSLUTNINGSMEDEL KRAFTPRODUCENT 1: Bekostar minst 1/10 av sin andel av total nätförstärkningskostnad. Anslutningsavtal om minst 3/10 av total planerad kapacitet. KRAFT- PRODUCENT 2 KRAFT- PRODUCENT 3 KRAFT- PRODUCENT (1) AVTAL MELLAN SVK OCH KRAFTPRODUCENTEN (6) NYTILLKOMMANDE ANSLUTNINGSAVTAL Alla kraftproducenter får ansluta till lediga kapacitet, inte bara förnybar elproduktion Betalar sin andel av total investeringskostnad i förhållande till utnyttjad kapacitet SVENSKA KRAFTNÄT (5) INVESTERINGAR I NÄT (2) ANSÖKAN OM MEDGIVANDE (8) ANSÖKAN OM STÖD (3) MEDGIVANDE BESLUTSMYNDIGHET (9) BESLUT OM STÖD 4 Investering i utbyggnad och förstärkning av befintligt ledningsnät

21 FINANSIERING AVGIFTSLAG LÅNGIVARE (RIKSGÄLDEN) FÖRLUSTER (20%) RÄNTA PÅ LÅN LÅN 400 MKR/ÅR AFFÄRSVERKET SVENSKA KRAFTNÄT ADMINISTRATIVA KOSTNADER ÅTERBETALNING 400 MKR x YÅR MINUS FÖRLUSTER LÅN 400 MKR/ÅR ENERGIMYNDIGHETEN ÅTERBETALNING ANSLUTANDE KRAFTPRODUCENTER NÄTINNEHAVARE NÄTINNEHAVARE NÄTINNEHAVARE NÄTINNEHAVARE NÄTINNEHAVARE RÄNTEFRITT LÅN 400 MKR/ÅR

Vägledning för nätförstärkningslån

Vägledning för nätförstärkningslån Vägledning för nätförstärkningslån Förord Den elproducent som vill ansluta till ett nät som saknar ledig kapacitet får genom en anslutningsavgift betala de merkostnader som anslutningen orsakar nätbolaget.

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag Avgifter inom elområdet Regeringsuppdrag ELSÄKERHETSVERKET Författare: Carina Larsson Förord Förord Elsäkerhetsverket överlämnar denna rapport samt förslag till förändring i de bestämmelser som reglerar

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv

Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Underlag till Vindforsks syntesrapport Vindforsk teknikrapport 7:08 Nils Andersson oktober 2008 Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:123

Regeringens proposition 2014/15:123 Regeringens proposition 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Prop. 2014/15:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978 Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:21 EM Dnr 2014-1978

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten... 4 2.2 Relevanta svenska bestämmelser

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Ei R2014:10 Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Slutrapport åtgärder inklusive författningsändringar Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer