1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten"

Transkript

1 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten

2 2/7 Innehåll 1 Allmänt Beskrivning av tjänsten Användning av tjänsten och registrering i tjänsten Registeruppgifter och ändamål av behandling Tjänstens avgifter Tjänstens innehåll Kundkommunikation och direktmarknadsföring Uppehåll av Tjänsten och korrigering av fel Tjänstens användbarhet Rättigheter till Tjänstens innehåll Användarens rätt att använda Tjänsten Användarnamn och lösenord Personuppgifter Datasäkerhet Utrustning, program och förbindelser Skadeståndsansvar Oöverstigligt hinder Ändring av servicevillkoren Avtalets giltighetstid och uppsägning av avtalet Överföring av förpliktelser Tillämplig lag och tvistelösning Kontaktuppgifter... 7

3 3/7 Användarvillkor för tjänsten Mitt resekort 1 Allmänt Dessa användarvillkor för nättjänsten tillämpas på tjänsten Mitt resekort som producerats av Helsingforsregionens trafik (nedan Tjänsteproducent) och upprätthålls av Tieto Finland Oy. Till denna hänvisas nedan med termen Tjänsten. Dessa villkor tillämpas på användning av allt material och innehåll som erbjuds via Tjänsten om man inte har kommit överens om något annat. Person som användar tjänsten (nedan Användare) ska godkänna dessa användarvillkor som bindande för sig för att kunna använda tjänsten. 2 Beskrivning av tjänsten Med Tjänsten avses i dessa användarvillkor Helsingforsregionens trafiks nättjänst som är avsedd för att titta på biljettuppgifter. 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten Användning av tjänsten förutsätter registrering. Användaren registrerar sig i Tjänsten på tjänstens webbplats och godkänner där dessa användarvillkor för Tjänsten som bindande för sig. Tjänsteproducenten kan dessutom förutsätta att Användaren uppger vid registrering vissa uppgifter. Användning av tjänsten förutsätter att Användaren vid registreringen väljer ett användarnamn och lösenord för sig själv samt registrerar sin e-postadress i tjänsten. 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling 5 Tjänstens avgifter 6 Tjänstens innehåll Tjänsteproducenten har rätt att använda de registreringsuppgifter som gäller Användaren eller delar av registreringsuppgifterna i sina egna register. Användning av tjänsten är kostnadsfritt för Användaren. Tjänsteproducenten arbetar för att dess Tjänst är så högtstående som möjligt. Tjänsteproducenten ansvarar för att innehållet i Tjänsten inte bryter mot lagen och överensstämmer med god sed. Tjänsteproducenten utvecklar Tjänsten och har rätt att ändra Tjänsten och dess innehåll som en del av sin normala verksamhet på det sätt och på den tid som den anses vara de lämpligaste. 7 Kundkommunikation och direktmarknadsföring Tjänsteproducenten kan skicka meddelanden till användaren som gäller Tjänsten, Tjänsteproducenten eller övriga tjänster som Tjänsteproducenten erbjuder. Tjänstens användare har rätt att vägra ta emot meddelanden om så önskar.

4 4/7 8 Uppehåll av Tjänsten och korrigering av fel Tjänsteproducenten garanterar inte att tjänsten fungerar felfritt och oavbrutet. Tjänsteproducenten ansvarar inte för avbrott eller motsvarande störningar eller fel som orsakas av tekniska fel, störningar i datasystem eller i datakommunikation, skadliga programvaror eller av underhåll- eller installeringsarbeten. Tjänsteproducenten ansvarar inte heller för försening, ändring eller försvinnande av uppgifter som ovannämnda eventuellt orsakar. Tjänsteproducenten ansvarar inte heller för fel som uppstått på grund av avbrott eller fel i datakommunikation eller andra tjänster gällande datakommunikation som tredje part erbjuder. Tjänsteproducenten ansvarar inte för fel som uppkommit på grund av att Användaren använder tjänsten mot anvisningar och bestämmelser och för fel som Användaren själv på något annat sätt har orsakat. 9 Tjänstens användbarhet Tjänsteproducenten gör sitt ytterst att Användaren kontinuerligt och utan störningar kunde använda Tjänsten. Tjänsteproducenten ansvarar dock inte för att Tjänsten fungerar oavbrutet, rättidigt och felfritt. Tjänsteproducenten ansvarar inte för tekniska fel, avbrott i tjänsten på grund av underhåll- eller installeringsarbeten eller för ändring eller försvinnandet av data som dessa kan orsaka och för problem, störningar eller avbrott i datakommunikation som beror på tredje part. Tjänsteproducenten har rätt att avbryta Tjänsten på grund av ändring, förnyelse eller någon teknisk orsak som gäller Tjänsten eller på grund av installerings- eller underhållsarbeten i datakommunikationsnätet eller på grund av någon liknande orsak eller om lagstiftning eller myndighetens bestämmelse förutsätter det. Tjänsteproducenten gör sitt yttersta att avbrottet ska bli så kort som möjligt. Om avbrott informeras på Tjänsteproducentens webbplats på förhand om det är möjligt. 10 Rättigheter till Tjänstens innehåll Tjänstens innehåll och grafisk utseende är skyddade av upphovsrätten. Tjänsteproducenten har ägarrätt till Tjänsten samt alla upphovsrättigheter och övriga immateriella rättigheter. Användaren får inga rättigheter som förknippas med Tjänsten, förutom rätten att använda Tjänsten enligt dessa användarvillkor. 11 Användarens rätt att använda Tjänsten Användaren får rätt att använda Tjänsten enligt dessa användarvillkor. Innehållet av användarrätten bestäms i detta dokument med användarvillkor som Användaren ska godkänna som bindande för sig själv för att kunna registrera sig i Tjänsten. Användaren kan använda Tjänsten endast för sina egna ändamål. Användaren har rätt att skriva ut eget privat innehåll för icke-kommersiellt ändamål eller i de övriga fall som lagen medger. Om lagen medger det, kan Tjänstens innehåll lånas ut, men då är Användaren skyldig att nämna källan på det sätt som den goda seden förutsätter. Tjänsteproducenten har rätt att hindra användningen av Tjänsten, om det är motiverat att misstänka att Tjänsten används mot vad som beskrivs i detta dokument eller annars på ett sätt som bryter mot god sed eller mot lagen.

5 5/7 12 Användarnamn och lösenord 13 Personuppgifter 14 Datasäkerhet Användaren ansvarar för förvarandet av sitt användarnamn och lösenord och för att dessa aldrig lämnas ut för utomstående. Användaren ansvarar för användning av eget användarnamn och eventuella kostnader eller betalningar som detta kan orsaka. Tjänsteproducenten har rätt att ändra Användarens användarnamn eller lösenord samt övriga beteckningar som Tjänstens användning eventuellt förutsätter, om tekniska eller övriga godtagbara orsaker förutsätter det. Tjänsteproducenten är inte ersättningsskyldig på grund av ändring av användarnamn eller beteckningar. Användaren ska ange de uppgifter som användning av Tjänsten förutsätter. Tjänsteproducenten har rätt att behandla Användarens personuppgifter enligt personuppgiftslagen och enligt den övriga lagstiftningen samt på det sätt som beskrivs närmare i registerbeskrivningen. Användarens uppgifter sparas i Tjänsteproducentens Användarregister. Tjänsteproducenten lämnar inte uppgifter om Användaren till tredje part utan separat samtycke. Användaren har en lagenlig rätt att förbjuda behandling av personuppgifter för direktreklam, distansförsäljning eller för någon annan direktmarknadsföring. Tjänsteproducenten har rätt att skicka direktreklam till Användaren via e-post och SMS, om Användaren har gett sitt samtycke. Användaren är medveten om att datasäkerheten i nätmiljön och nättjänsterna inte helt kan garanteras. Användaren ansvarar själv för att datasäkerheten i de egna datasystemen har organiserats på ett ändamålsenligt sätt. Tjänsteproducenten behandlar alla uppgifter om Användaren eller uppgifter som Användaren har skickat konfidentiellt. Tjänsteproducenten ordnar Tjänstens dataskydd på allmänt accepterade sätt och effektivt och strävar efter att med tekniska lösningar hindra obehöriga att få tillgång till sina datasystem. Eftersom Användaren använder Tjänsten i offentligt datanät, kan Tjänsteproducenten inte garantera komplett dataskydd. 15 Utrustning, program och förbindelser Användaren själv ansvarar för anskaffning av utrustning, program och nätförbindelser som krävs för att använda Tjänsten, för deras funktion och för kostnader som de orsakar. De får inte orsaka störningar eller någon annan skada till Tjänsten eller övriga användare av nätet. 16 Skadeståndsansvar Tjänsteproducenten ansvarar endast för de direkta skador som den av oaktsamhet har orsakat genom att bryta mot avtalet. Ansvarets övre gräns utgörs i alla fall av det pris som användaren har betalat för produkten som är köpt via Tjänsten.

6 Tjänsteproducenten är inte skyldig att betala ersättningar eller andra direkta eller indirekta ersättningar eller gottgörelser som beror på störningar eller fel som nämns i punkt 8, inklusive direkta eller indirekta skador som orsakas till användaren. 17 Oöverstigligt hinder Oöverstigligt hinder (force majeure) befriar Tjänsteproducenten från förpliktelser som gäller Tjänsten, om det hindrar Tjänstens funktion eller orimligt stör det. Med oöverstigligt hinder avses brand, jordbävning, översvämning, explosion, strejk eller andra arbetsmarknadskonflikter, myndighetens bestämmelse, störningar i energileveransen, brist på råvaror eller andra produktionsresurser, kabel- eller någon annan störning i datakommunikationen som orsakas av tredje part eller som beror på tredje part eller en motsvarande orsak som man inte visste om på förhand och som man inte rimligen kunde förbereda sig på förhand. Tjänsteproducenten meddelar om oöverstigligt hinder på sin webbsida omedelbart efter att ett sådant hinder har uppstått, om det bara är möjligt. 18 Ändring av servicevillkoren Tjänsteproducenten äger rätt att ändra dessa servicevillkor genom att meddela om ändringar i sin webbplats i god tid innan ändringarna träder i kraft. 19 Avtalets giltighetstid och uppsägning av avtalet För Användarens del träder avtalet i kraft då Användaren har godkänt avtalsvillkor, fyllt i de uppgifter som behövs för att öppna tjänsten samt registrerat sig som tjänstens användare eller när Användaren har godkänt avtalsvillkorna på något annat sätt som Tjänsteproducenten godkänner. Användaren har registrerat sig som användare när Tjänsteproducenten har godkänt registreringen och beviljat Användaren ett användarnamn och lösenord. För Tjänsteproducentens del träder Avtalet i kraft när Tjänsteproducenten har godkänt användarens registrering. Användaren har rätt att säga upp avtalet om Tjänstens användning när som helst i Tjänsten. Tjänsteproducenten äger rätt att säga upp avtalet omedelbart i följande fall: a) Om Användaren har avsiktligt eller grovt vårdslöst handlat mot punkter 11 och 12 i detta avtal eller om Användaren har på något annat sätt handlat mot punkter 11 och 12 och inte omedelbart har rättat till saken efter att ha fått meddelande om det. b) Om Användaren har avsiktligt angett felaktiga uppgifter vid registreringen. 20 Överföring av förpliktelser Ingendera parten har rätt att överlåta de rättigheter eller förpliktelser som baserar sig på detta avtal utan den andra partens på förhand givna skriftliga samtycke. Tjänsteproducenten äger dock rätt att överlåta rättigheter och förpliktelser som baserar sig på detta avtal till den organisation som tar över affärsverksamheten. 21 Tillämplig lag och tvistelösning På dessa användarvillkor och på Tjänsten, Tjänstens villkor samt på avtal som eventuellt ingått gällande Tjänsten tillämpas finsk lagstiftning. 6/7

7 7/7 22 Kontaktuppgifter Helsingforsregionens trafiks webbplats: Namn: Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) Besöksadress: Semaforbron 6A, Helsingfors Postadress: PB 100, HRT Telefon (växel), fax: (09)

Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-nätbeställningstjänst och Waltti webbshop

Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-nätbeställningstjänst och Waltti webbshop 9.1.2019 Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-nätbeställningstjänst och Waltti webbshop 1. Allmänt Dessa användningsvillkor för nättjänster tillämpas på den Waltti-nätbeställningstjänst,

Läs mer

Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst

Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst 1. Allmänt Dessa användningsvillkor tillämpas på Waltti-tjänsten (nedan Tjänsten), som produceras av Vasa stads kollektivtrafik (nedan

Läs mer

Användarvillkor för Otavas digitala läromedel

Användarvillkor för Otavas digitala läromedel Användarvillkor för Otavas digitala läromedel Version 1.0/2014 1. Allmänt 1.1. Förlagsaktiebolaget Otava ( Otava eller Leverantören ) producerar digitala läromedel för skolor. Dessa användarvillkor tillämpas

Läs mer

Användarvillkor för Otavas digitala produkter och tjänster

Användarvillkor för Otavas digitala produkter och tjänster Användarvillkor för Otavas digitala produkter och tjänster Allmänt 1.1. Förlagsaktiebolaget Otava, tjänsterna Otava Utbildning (hädanefter Otava eller Leverantören) producerar digitalt undervisningsmaterial

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten 1. Tjänsten som erbjuds Lantmäteriverket upprätthåller Fastighetsdatatjänsten (nedan tjänsten). En beskrivning av tjänsten och de material och produkter

Läs mer

Den , ändrat , , ,

Den , ändrat , , , ANVÄNDARAVTAL FÖR WEBBTJÄNSTEN TIIRA.FI Den 28.3.2006, ändrat 27.9.2007, 15.11.2011, 26.4.2012. 16.8.2013, 28.11.2013 Vi rekommenderar att detta dokument skrivs ut. 1. Beskrivning av tjänsten Tiira.fi

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Folksams Kundportal för privatkunder

Folksams Kundportal för privatkunder 1 Folksams Kundportal för privatkunder Avtalsvillkor 25.5.2018 1 Allmänt Folksam Skadeförsäkring Ab:s (senare Folksam eller Tjänsteleverantör) webbtjänst för privatkunder (Kundportal) är en elektronisk

Läs mer

Virre-kundavtal. Helsingfors.. Grunduppgifter om kunden. Faktureringsadress. Ytterligare information

Virre-kundavtal. Helsingfors.. Grunduppgifter om kunden. Faktureringsadress. Ytterligare information Virre-kundavtal Grunduppgifter om kunden Namn FO-nummer / födelsetid Postadress Adress Postnummer Postkontor Uppgifter om kundens kontaktperson Namn E-postadress Telefonnummer Faktureringsadress Faktureringsadress

Läs mer

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Bruksvillkor ) avtalar Kunden och Itella Posten Ab om användningen av den del av de webbtjänster

Läs mer

Användningsvillkor Datalagret för egna uppgifter på mina Kanta-sidor

Användningsvillkor Datalagret för egna uppgifter på mina Kanta-sidor Användningsvillkor Datalagret för egna uppgifter på mina Kanta-sidor 24.10.2018 FPA, Kanta-tjänster Presentationsblad Utgivare och utgivningsdatum Kela, Kanta-tjänster 24/10/2018 Gjord av FPA, Kanta-tjänster

Läs mer

Användaravtal för Internet-tjänster

Användaravtal för Internet-tjänster Användaravtal för Internet-tjänster Svenska pensionärsförbundet PB 129 00101 Helsingfors Ifylls av föreningen Föreningens namn: Kontaktperson: E-post: Telefonnummer: Jag har bekantat mig med de allmänna

Läs mer

GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN. DATASKYDDSBESKRIVNING 1 (5) EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel GTK/151/00.

GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN. DATASKYDDSBESKRIVNING 1 (5) EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel GTK/151/00. 1 (5) EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 12 14 23.5.2018 GTK/151/00.19/2016 Bibliotekets kundregister Den registeransvarige Kontaktperson för frågor om registret Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Läs mer

Folksams Kundportal för företagskunder

Folksams Kundportal för företagskunder 1 Folksams Kundportal för företagskunder Avtalsvillkor 25.5.2018 1 Allmänt Folksam Skadeförsäkring Ab:s (senare Folksam eller Tjänsteleverantör) webbtjänst för företag (Folksams Kundportal för företagskunder)

Läs mer

1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Leverantörens eller tredje mans upphovsrätt.

1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Leverantörens eller tredje mans upphovsrätt. ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av tjänsten ( Tjänsten ) som beställts av användaren ( Användaren ) från leverantören ( Leverantören ). Genom att påbörja användandet av Tjänsten

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Användarvillkoren för e-tjänster. Användarvillkor För användare

Användarvillkoren för e-tjänster. Användarvillkor För användare Användarvillkoren för e-tjänster Användarvillkor För användare ANVÄNDARVILLKOREN 2 (14) VERSIONHANTERING versionsnr åtgärd datum/pers. 0,1 Utkast till användarvillkoren för e-tjänster skapades 3.1.2017/PK,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor 1 1 TILLÄMPNING OCH DEFINITIONER Oikoties allmänna leveransvillkor gäller Tjänster som Oikotie säljer till Kunden och som utgör en del av avtalet mellan Oikotie och Kunden. Med Kund avses en avtalspart

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

ANSÖKAN 1 (6) gällande meddelandedeklarering. Ifylls av Tullen Ansökans datum och diarienummer. Ny ansökan Ansökan om ändring

ANSÖKAN 1 (6) gällande meddelandedeklarering. Ifylls av Tullen Ansökans datum och diarienummer. Ny ansökan Ansökan om ändring ANSÖKAN 1 (6) Ny ansökan Ansökan om ändring Ifylls av Tullen Ansökans datum och diarienummer A. GRUNDUPPGIFTER OM FÖRETAGET Verksamhetsställenas tilläggsdelsnummer som finska tullen tilldelat sökanden

Läs mer

IDkollens Användarvillkor

IDkollens Användarvillkor IDkollens Användarvillkor Gäller från och med 2018-05-23 Tack för att du har valt IDkollen och ett extra stort tack för att du tar dig tid att noggrant läsa igenom våra användarvillkor. Vi vill börja med

Läs mer

1. Användarvillkorens tillämpningsområde och godkännande av användarvillkoren

1. Användarvillkorens tillämpningsområde och godkännande av användarvillkoren Användarvillkor för Internettjänster Uppdaterad 4.4.2013 Innehåll 1. Användarvillkorens tillämpningsområde och godkännande av användarvillkoren... 1 2. Användandet och omfattningen av Tjänsterna... 2 3.

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk 30.9.2014 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Användningsvillkor ) avtalar Kunden och Posti Ab (Posti) om användningen av tjänsten Nätverk

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam.

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam. 1 (5) Folksams Kundportal för privatkunder Avtalsvillkor 16.9.2014 1 Allmänt Folksam Skadeförsäkring Ab:s (senare Folksam eller Tjänsteleverantör) webbtjänst för privatkunder (Kundportal) är en elektronisk

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

Vi inhämtar uppgifter automatiskt Vi inhämtar inte uppgifter automatiskt.

Vi inhämtar uppgifter automatiskt Vi inhämtar inte uppgifter automatiskt. OFFENTLIG DATASKYDDSBESKRIVNING Uppdaterad 25.5.2018 I den här dataskyddsbeskrivningen beskrivs de principer enligt vilka Concordia samlar in, använder, skyddar och överlämnar kunders eller arbetstagares

Läs mer

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder KARIS TELEFON AB 1.1.2004 Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på leveranser av xdsl-bredbandstjänster och Fastighetstjänster

Läs mer

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal).

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). VILLKOR FÖR TJÄNSTEN AKTIA KORT De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). 1. DEFINITIONER Kund avser en person

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Information till undersökningsdeltagare

Information till undersökningsdeltagare UNDERSÖKNINGENS 1(5) Information till undersökningsdeltagare Denna dataskyddsbeskrivning innehåller information om hur dina personuppgifter behandlas i den här undersökningen. Institutet för hälsa och

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 5 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR DESS UPPRÄTTHÅLLANDE

KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 5 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR DESS UPPRÄTTHÅLLANDE KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 1.5.2014 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 KONTAKTPERSONER I ÄRENDEN ANGÅENDE REGISTRET

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR NYHETSTJÄNSTEN FPLUS Sida 1 av 5

ANVÄNDARVILLKOR FÖR NYHETSTJÄNSTEN FPLUS Sida 1 av 5 2017-11-14 ANVÄNDARVILLKOR FÖR NYHETSTJÄNSTEN FPLUS Sida 1 av 5 1. BAKGRUND OCH TILLÄMPNING 1.1 Dessa användarvillkor ("Användarvillkoren") gäller för din användning av nyhetstjänsten fplus, inklusive

Läs mer

FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015

FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015 FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015 Allmänna villkor för lotsningstjänster för aktörerna inom fartygstrafiken. Innehåll 1. Inledning... 3 2. Tillämpande av servicevillkoren och

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Allmänna villkor avseende låst cykelparkering, Cykelstället.

Allmänna villkor avseende låst cykelparkering, Cykelstället. Umeå kommun 2018-09-05 Allmänna villkor avseende låst cykelparkering, Cykelstället. Tack för att du har valt att använda vår låsta cykelparkering på Cykelstället. I och med att du skaffat dig ett abonnemang

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören.

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören. 1(5) Allmänna villkor Anido provkonto 1 Inledning 1.1 Dessa Allmänna villkor beskriver rättigheter och skyldigheter avseende nyttjande av Anido projektstyrning efter registrering av provkonto på https://system.anido.se/signup.

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för fiberanslutning

Allmänna avtalsvillkor för fiberanslutning Dnr 625.15.0002 Allmänna avtalsvillkor för fiberanslutning Andelslaget BKF Brändö Kumlinge fiber sid 2 (8) 1. Allmänt Dessa villkor tillämpas på leveranser av den fiberanslutning som kunden valt av Andelslaget

Läs mer

JUHTA Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

JUHTA Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Bilaga 6. Specialvillkor för konsulttjänster (JIT 2015 Konsulttjänster) Version: 2.2 Publicerad: 30.7.2018 Giltighetstid:

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR SKATTEFÖRVALTNINGENS OCH INKOMSTREGISTRETS GRÄNSSNITTSTJÄNSTER

ANVÄNDARVILLKOR FÖR SKATTEFÖRVALTNINGENS OCH INKOMSTREGISTRETS GRÄNSSNITTSTJÄNSTER 1 (5) Har getts 4.10.2018 Diarienummer VH/1890/00.01.02/2018 Giltighet 4.10.2018 - Tills vidare ANVÄNDARVILLKOR FÖR SKATTEFÖRVALTNINGENS OCH INKOMSTREGISTRETS GRÄNSSNITTSTJÄNSTER I II Användarvillkorens

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT)

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören )

Läs mer

1.2 Förening: (nedan Förening )

1.2 Förening: (nedan Förening ) AVTAL OM UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER 1 PARTER 1.1 Finlands Bollförbund rf (nedan FBF ) Föreningsregisternummer 16190 PB 191 0251 Helsingfors Kontaktperson: Timo Huttunen tfn 09 742 151, tietosuoja@palloliitto.fi

Läs mer

Nordic Lotterys integritetspolicy

Nordic Lotterys integritetspolicy Nordic Lotterys integritetspolicy Vi på Nordic lottery AB tillsammans med PRO ) värnar om en hög nivå av skydd för din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Användarvillkor Mitt KemRisk

Användarvillkor Mitt KemRisk Användarvillkor Mitt KemRisk 1. Allmänt om Tjänsten 1.1 KemRisk Sweden AB, org. nr 556624-2854, Platensgatan 8, 582 20 Linköping ( KemRisk ) erbjuder befintliga och tillkommande kunder ( Kunden ) tillgång

Läs mer

Certifikatbeskrivning. för Befolkningsregistercentralens servicecertifikat

Certifikatbeskrivning. för Befolkningsregistercentralens servicecertifikat Certifikatbeskrivning VARMENNEKUVAUS Dnr 798/617/16 2 (8) HANTERING AV DOKUMENT Ägare Upprättat av Saaripuu Tuire Granskat av Godkänt av Kankaanrinne Joonas VERSIONSHANTERING version nr åtgärder datum/person

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDLARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDLARE Senast uppdaterad 5 September, 2018 1 Inledning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDLARE Välkommen till My Mall och försäljning via vår marknadsplats på mymall.se. Vårt samarbete är viktigt och innebär såväl juridiska

Läs mer

EU:s allmänna dataskyddsförordning

EU:s allmänna dataskyddsförordning Allmänt Beskrivningens namn Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter I denna beskrivning presenteras i sammanfattad och begriplig form de uppgifter som enligt dataskyddsförordningen ska ges till den

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. INLEDNING 1.1 Dessa Allmänna bestämmelser utgör avtalsvillkor i de abonnemangsavtal om tjänster hänförliga till domännamn registrerade under toppdomänen.se, som ni ingått med Nictrade

Läs mer

ANSÖKAN om direktåtkomst till fartygsregistret

ANSÖKAN om direktåtkomst till fartygsregistret ANSÖKAN om direktåtkomst till fartygsregistret Skicka Namn, postadress, telefon-nr dagtid, ev. handläggare Ingivare / Kontaktperson Organisationsnummer, organisationens namn, postadress Sökanden I enlighet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Avtalsvillkor för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs nättjänst Mitt Fennia. Gäller från 1.2.

Avtalsvillkor för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs nättjänst Mitt Fennia. Gäller från 1.2. Avtalsvillkor för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs nättjänst Mitt Fennia Gäller från 1.2.2014 1. Allmänt Dessa avtalsvillkor är en del av det avtal (härefter

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet )

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) 1. ALLMÄNT 1.1 Detta Avtal reglerar förhållandet mellan kund ( Kunden ) och Netupdate Sverige AB, org.nr. 556836-0092 ( Netupdate

Läs mer

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning Dataskyddsbeskrivning 1. Personuppgiftsansvarig Finska Missionssällskapet PB 56, 00241 Helsingfors Tfn 09 129 71 Missionssällskapets as-signum: 0116962-5 2. Registrets namn Finska Missionssällskapets kontaktuppgiftsregister

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk

Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk Tack för ditt intresse att bli integrationspartner till Visma Spcs. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

Ärende Avtal om sakkunnigtjänsten ( ) inom forsknings- och utredningsverksamheten

Ärende Avtal om sakkunnigtjänsten ( ) inom forsknings- och utredningsverksamheten SRK/ /48/2017 Ärende Avtal om sakkunnigtjänsten ( ) inom forsknings- och utredningsverksamheten Avtalsvillkor 1. Avtalsparter Statsrådets kansli (nedan kunden) PB 23 00023 Statsrådet samt (nedan leverantören)

Läs mer

ANSÖKAN om direktåtkomst till fartygsregistret

ANSÖKAN om direktåtkomst till fartygsregistret ANSÖKAN om direktåtkomst till fartygsregistret Datum Blanketten skickas in via mejl till sjofart@transportstyrelsen.se Ingivare / Kontaktperson Namn, postadress, telefon-nr dagtid, ev. handläggare Sökanden

Läs mer

Avtalsvillkor för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs nättjänst Mitt Fennia

Avtalsvillkor för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs nättjänst Mitt Fennia Avtalsvillkor för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs nättjänst Mitt Fennia Gäller från 1.9.2016 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa avtalsvillkor är en del av det avtal (härefter

Läs mer

Allmänna villkor för arbetsgivare som använder AFA Försäkrings e-tjänster FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för arbetsgivare som använder AFA Försäkrings e-tjänster FÖRSÄKRING Allmänna villkor för arbetsgivare som använder AFA Försäkrings e-tjänster FÖRSÄKRING 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I STAMPEN LOKALA MEDIER AB TRYCKTA MEDIER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I STAMPEN LOKALA MEDIER AB TRYCKTA MEDIER VILLKOR FÖR ANNONSERING I STAMPEN LOKALA MEDIER AB TRYCKTA MEDIER Genom beställning och/eller köp av annons genom Stampen Lokala Medier AB, (nedan kallad SLM) org. nr 556220-1052, 405 02 Göteborg accepterar

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer