1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten"

Transkript

1 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten

2 2/7 Innehåll 1 Allmänt Beskrivning av tjänsten Användning av tjänsten och registrering i tjänsten Registeruppgifter och ändamål av behandling Tjänstens avgifter Tjänstens innehåll Kundkommunikation och direktmarknadsföring Uppehåll av Tjänsten och korrigering av fel Tjänstens användbarhet Rättigheter till Tjänstens innehåll Användarens rätt att använda Tjänsten Användarnamn och lösenord Personuppgifter Datasäkerhet Utrustning, program och förbindelser Skadeståndsansvar Oöverstigligt hinder Ändring av servicevillkoren Avtalets giltighetstid och uppsägning av avtalet Överföring av förpliktelser Tillämplig lag och tvistelösning Kontaktuppgifter... 7

3 3/7 Användarvillkor för tjänsten Mitt resekort 1 Allmänt Dessa användarvillkor för nättjänsten tillämpas på tjänsten Mitt resekort som producerats av Helsingforsregionens trafik (nedan Tjänsteproducent) och upprätthålls av Tieto Finland Oy. Till denna hänvisas nedan med termen Tjänsten. Dessa villkor tillämpas på användning av allt material och innehåll som erbjuds via Tjänsten om man inte har kommit överens om något annat. Person som användar tjänsten (nedan Användare) ska godkänna dessa användarvillkor som bindande för sig för att kunna använda tjänsten. 2 Beskrivning av tjänsten Med Tjänsten avses i dessa användarvillkor Helsingforsregionens trafiks nättjänst som är avsedd för att titta på biljettuppgifter. 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten Användning av tjänsten förutsätter registrering. Användaren registrerar sig i Tjänsten på tjänstens webbplats och godkänner där dessa användarvillkor för Tjänsten som bindande för sig. Tjänsteproducenten kan dessutom förutsätta att Användaren uppger vid registrering vissa uppgifter. Användning av tjänsten förutsätter att Användaren vid registreringen väljer ett användarnamn och lösenord för sig själv samt registrerar sin e-postadress i tjänsten. 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling 5 Tjänstens avgifter 6 Tjänstens innehåll Tjänsteproducenten har rätt att använda de registreringsuppgifter som gäller Användaren eller delar av registreringsuppgifterna i sina egna register. Användning av tjänsten är kostnadsfritt för Användaren. Tjänsteproducenten arbetar för att dess Tjänst är så högtstående som möjligt. Tjänsteproducenten ansvarar för att innehållet i Tjänsten inte bryter mot lagen och överensstämmer med god sed. Tjänsteproducenten utvecklar Tjänsten och har rätt att ändra Tjänsten och dess innehåll som en del av sin normala verksamhet på det sätt och på den tid som den anses vara de lämpligaste. 7 Kundkommunikation och direktmarknadsföring Tjänsteproducenten kan skicka meddelanden till användaren som gäller Tjänsten, Tjänsteproducenten eller övriga tjänster som Tjänsteproducenten erbjuder. Tjänstens användare har rätt att vägra ta emot meddelanden om så önskar.

4 4/7 8 Uppehåll av Tjänsten och korrigering av fel Tjänsteproducenten garanterar inte att tjänsten fungerar felfritt och oavbrutet. Tjänsteproducenten ansvarar inte för avbrott eller motsvarande störningar eller fel som orsakas av tekniska fel, störningar i datasystem eller i datakommunikation, skadliga programvaror eller av underhåll- eller installeringsarbeten. Tjänsteproducenten ansvarar inte heller för försening, ändring eller försvinnande av uppgifter som ovannämnda eventuellt orsakar. Tjänsteproducenten ansvarar inte heller för fel som uppstått på grund av avbrott eller fel i datakommunikation eller andra tjänster gällande datakommunikation som tredje part erbjuder. Tjänsteproducenten ansvarar inte för fel som uppkommit på grund av att Användaren använder tjänsten mot anvisningar och bestämmelser och för fel som Användaren själv på något annat sätt har orsakat. 9 Tjänstens användbarhet Tjänsteproducenten gör sitt ytterst att Användaren kontinuerligt och utan störningar kunde använda Tjänsten. Tjänsteproducenten ansvarar dock inte för att Tjänsten fungerar oavbrutet, rättidigt och felfritt. Tjänsteproducenten ansvarar inte för tekniska fel, avbrott i tjänsten på grund av underhåll- eller installeringsarbeten eller för ändring eller försvinnandet av data som dessa kan orsaka och för problem, störningar eller avbrott i datakommunikation som beror på tredje part. Tjänsteproducenten har rätt att avbryta Tjänsten på grund av ändring, förnyelse eller någon teknisk orsak som gäller Tjänsten eller på grund av installerings- eller underhållsarbeten i datakommunikationsnätet eller på grund av någon liknande orsak eller om lagstiftning eller myndighetens bestämmelse förutsätter det. Tjänsteproducenten gör sitt yttersta att avbrottet ska bli så kort som möjligt. Om avbrott informeras på Tjänsteproducentens webbplats på förhand om det är möjligt. 10 Rättigheter till Tjänstens innehåll Tjänstens innehåll och grafisk utseende är skyddade av upphovsrätten. Tjänsteproducenten har ägarrätt till Tjänsten samt alla upphovsrättigheter och övriga immateriella rättigheter. Användaren får inga rättigheter som förknippas med Tjänsten, förutom rätten att använda Tjänsten enligt dessa användarvillkor. 11 Användarens rätt att använda Tjänsten Användaren får rätt att använda Tjänsten enligt dessa användarvillkor. Innehållet av användarrätten bestäms i detta dokument med användarvillkor som Användaren ska godkänna som bindande för sig själv för att kunna registrera sig i Tjänsten. Användaren kan använda Tjänsten endast för sina egna ändamål. Användaren har rätt att skriva ut eget privat innehåll för icke-kommersiellt ändamål eller i de övriga fall som lagen medger. Om lagen medger det, kan Tjänstens innehåll lånas ut, men då är Användaren skyldig att nämna källan på det sätt som den goda seden förutsätter. Tjänsteproducenten har rätt att hindra användningen av Tjänsten, om det är motiverat att misstänka att Tjänsten används mot vad som beskrivs i detta dokument eller annars på ett sätt som bryter mot god sed eller mot lagen.

5 5/7 12 Användarnamn och lösenord 13 Personuppgifter 14 Datasäkerhet Användaren ansvarar för förvarandet av sitt användarnamn och lösenord och för att dessa aldrig lämnas ut för utomstående. Användaren ansvarar för användning av eget användarnamn och eventuella kostnader eller betalningar som detta kan orsaka. Tjänsteproducenten har rätt att ändra Användarens användarnamn eller lösenord samt övriga beteckningar som Tjänstens användning eventuellt förutsätter, om tekniska eller övriga godtagbara orsaker förutsätter det. Tjänsteproducenten är inte ersättningsskyldig på grund av ändring av användarnamn eller beteckningar. Användaren ska ange de uppgifter som användning av Tjänsten förutsätter. Tjänsteproducenten har rätt att behandla Användarens personuppgifter enligt personuppgiftslagen och enligt den övriga lagstiftningen samt på det sätt som beskrivs närmare i registerbeskrivningen. Användarens uppgifter sparas i Tjänsteproducentens Användarregister. Tjänsteproducenten lämnar inte uppgifter om Användaren till tredje part utan separat samtycke. Användaren har en lagenlig rätt att förbjuda behandling av personuppgifter för direktreklam, distansförsäljning eller för någon annan direktmarknadsföring. Tjänsteproducenten har rätt att skicka direktreklam till Användaren via e-post och SMS, om Användaren har gett sitt samtycke. Användaren är medveten om att datasäkerheten i nätmiljön och nättjänsterna inte helt kan garanteras. Användaren ansvarar själv för att datasäkerheten i de egna datasystemen har organiserats på ett ändamålsenligt sätt. Tjänsteproducenten behandlar alla uppgifter om Användaren eller uppgifter som Användaren har skickat konfidentiellt. Tjänsteproducenten ordnar Tjänstens dataskydd på allmänt accepterade sätt och effektivt och strävar efter att med tekniska lösningar hindra obehöriga att få tillgång till sina datasystem. Eftersom Användaren använder Tjänsten i offentligt datanät, kan Tjänsteproducenten inte garantera komplett dataskydd. 15 Utrustning, program och förbindelser Användaren själv ansvarar för anskaffning av utrustning, program och nätförbindelser som krävs för att använda Tjänsten, för deras funktion och för kostnader som de orsakar. De får inte orsaka störningar eller någon annan skada till Tjänsten eller övriga användare av nätet. 16 Skadeståndsansvar Tjänsteproducenten ansvarar endast för de direkta skador som den av oaktsamhet har orsakat genom att bryta mot avtalet. Ansvarets övre gräns utgörs i alla fall av det pris som användaren har betalat för produkten som är köpt via Tjänsten.

6 Tjänsteproducenten är inte skyldig att betala ersättningar eller andra direkta eller indirekta ersättningar eller gottgörelser som beror på störningar eller fel som nämns i punkt 8, inklusive direkta eller indirekta skador som orsakas till användaren. 17 Oöverstigligt hinder Oöverstigligt hinder (force majeure) befriar Tjänsteproducenten från förpliktelser som gäller Tjänsten, om det hindrar Tjänstens funktion eller orimligt stör det. Med oöverstigligt hinder avses brand, jordbävning, översvämning, explosion, strejk eller andra arbetsmarknadskonflikter, myndighetens bestämmelse, störningar i energileveransen, brist på råvaror eller andra produktionsresurser, kabel- eller någon annan störning i datakommunikationen som orsakas av tredje part eller som beror på tredje part eller en motsvarande orsak som man inte visste om på förhand och som man inte rimligen kunde förbereda sig på förhand. Tjänsteproducenten meddelar om oöverstigligt hinder på sin webbsida omedelbart efter att ett sådant hinder har uppstått, om det bara är möjligt. 18 Ändring av servicevillkoren Tjänsteproducenten äger rätt att ändra dessa servicevillkor genom att meddela om ändringar i sin webbplats i god tid innan ändringarna träder i kraft. 19 Avtalets giltighetstid och uppsägning av avtalet För Användarens del träder avtalet i kraft då Användaren har godkänt avtalsvillkor, fyllt i de uppgifter som behövs för att öppna tjänsten samt registrerat sig som tjänstens användare eller när Användaren har godkänt avtalsvillkorna på något annat sätt som Tjänsteproducenten godkänner. Användaren har registrerat sig som användare när Tjänsteproducenten har godkänt registreringen och beviljat Användaren ett användarnamn och lösenord. För Tjänsteproducentens del träder Avtalet i kraft när Tjänsteproducenten har godkänt användarens registrering. Användaren har rätt att säga upp avtalet om Tjänstens användning när som helst i Tjänsten. Tjänsteproducenten äger rätt att säga upp avtalet omedelbart i följande fall: a) Om Användaren har avsiktligt eller grovt vårdslöst handlat mot punkter 11 och 12 i detta avtal eller om Användaren har på något annat sätt handlat mot punkter 11 och 12 och inte omedelbart har rättat till saken efter att ha fått meddelande om det. b) Om Användaren har avsiktligt angett felaktiga uppgifter vid registreringen. 20 Överföring av förpliktelser Ingendera parten har rätt att överlåta de rättigheter eller förpliktelser som baserar sig på detta avtal utan den andra partens på förhand givna skriftliga samtycke. Tjänsteproducenten äger dock rätt att överlåta rättigheter och förpliktelser som baserar sig på detta avtal till den organisation som tar över affärsverksamheten. 21 Tillämplig lag och tvistelösning På dessa användarvillkor och på Tjänsten, Tjänstens villkor samt på avtal som eventuellt ingått gällande Tjänsten tillämpas finsk lagstiftning. 6/7

7 7/7 22 Kontaktuppgifter Helsingforsregionens trafiks webbplats: Namn: Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) Besöksadress: Semaforbron 6A, Helsingfors Postadress: PB 100, HRT Telefon (växel), fax: (09)

Specialvillkor för Watson -tjänst

Specialvillkor för Watson -tjänst Utöver dessa villkor tillämpas i alla våra tjänster Kimito Telefon Ab:s allmänna avtalsvillkor för konsumenter. SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1.

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER Sammandrag för tjänstens användare 2 Innan du ingår avtal ska du noggrant läsa igenom teleföretagets allmänna avtalsvillkor, tjänstespecifika

Läs mer

1. Tillämpningsområde

1. Tillämpningsområde Villkor för elektronisk hantering - webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller

Läs mer

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands Spara och skriva ut Allmänna villkor version 2.0.2 Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands ARTIKEL 1: DEFINITIONER Inom ramen för dessa allmänna villkor har de begrepp som finns med

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller användaren

Läs mer

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget.

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget. SAMMANDRAG AV LILJENETS AVTALSVILLKOR De allmänna avtalsvillkoren ( nedan allmänna avtalsvillkor ) tillämpas på tjänster som Liljenet Fiberkabelandelslag (nedan teleföretag ) tillhandahåller sina kunder.

Läs mer

WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER

WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER 1/6 WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER 1. Avtalsvillkorens tillämpningsområde och ingående av avtal 1.1 Dessa avtalsvillkor ( Avtalsvillkor ) tillämpas på av Webbhuset Ab ( Webbhuset

Läs mer

ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER

ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER 1.7.2015 ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, FiCom rf har förhandlat fram dessa

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter 1 1/7/2015 Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, FiCom rf har förhandlat fram dessa avtalsvillkor tillsammans med konsumentombudsmannen

Läs mer

Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder

Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna leveransvillkor för konsumentkunder.

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER 1.9.2013 SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER Dessa avtalsvillkor har fastställts utifrån rekommendationer

Läs mer

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser.

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser. Användarvillkor & Fullmakt för digitalpost (Dgtlpost AB) 1. Vår tjänst Tack för att ni använder vår webbtjänst. Dgtlpost AB tillhandahåller digitalpost webbtjänsten för att samla all post (papper, email,

Läs mer

Internet- och telefontjänst för företag

Internet- och telefontjänst för företag Internet- och telefontjänst för företag Allmänna villkor från 2012-09-01 1 Definitioner I dessa Allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter 1 TILL TJÄNSTEANVÄNDAREN Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

ITB Media AB Allmänna villkor

ITB Media AB Allmänna villkor ITB Media AB Allmänna villkor 1. Allmänt Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal ("Användaravtalet") mellan IT Bolaget Media i Skåne AB, org. nr. 556084-7674 ("ITB Media") å ena sidan, och användare

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder Från och med den 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kort (kort) som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010)

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor ( Avtalet ) gäller för tjänsten Coop mobil kontantkort ( Tjänsten ) till en konsument

Läs mer