Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk"

Transkript

1 Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk Tack för ditt intresse att bli integrationspartner till Visma Spcs. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största leverantör av ekonomiprogram till mindre företag i Sverige. I Visma Spcs produktsortiment ingår många produkter, bl a Visma Administration, Visma Lön, Visma Skatt, Visma Avendo. De flesta program har tiotusentals användare och för att låta dess slutanvändare koppla på för- och eftersystem till Visma Spcs program, så har Visma Spcs utvecklat ett generellt programmeringsgränssnitt (s k API; Application Programming Interface) och tagit fram ett program som i fortsättningen benämns Visma Integration. Visma Spcs säljer och distribuerar efter eget val Visma Integration på samma sätt som alla övriga produkter i Visma Spcs sortiment, dvs direkt till slutkund och indirekt via partners. I Visma Integration ingår det för slutkunden en icke-exklusiv rätt att koppla på för- och eftersystem, som utvecklats av tredje part. Detta under förutsättning att slutkunden har en giltig programlicens och ett giltigt serviceavtal på Visma Integration och på den eller de Visma-produkter som integreras. Hur du ansöker om att bli integrationspartner Följande ska göras när du ansöker om att bli integrationspartner till Visma Spcs: Skriv ut avtalet i två exemplar. Läs igenom och godkänn avtalet genom att skriva under båda exemplaren. Skicka båda exemplaren av avtalet till Visma Spcs på nedanstående adress. Visma Spcs AB Försäljning Teknik Växjö Tel: Fax: Vad händer sedan? När vi får in dina ansökningshandlingar går vi igenom dem, sedan händer följande: Vi gör en kreditupplysning och en ekonomisk bedömning av ert företag. Efter godkänd bedömning skickar vi ett godkänt underskrivet avtal till dig. Handläggningstiden för kreditupplysning och genomgång av inskickad information är ca 14 dagar. Med vänlig hälsning Visma Spcs AB Patrik Cardell Försäljningschef Partner

2 Avtal för Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk A. Parter Visma Spcs AB, orgnr , nedan kallat Visma Spcs och, orgnr - nedan kallat partnern. B. Förutsättningar Mellan ovanstående parter har denna dag följande avtal träffats om upplåtelse av den icke-exklusiva rätten att utveckla och distribuera kopplingar mellan Visma Integration och partnerns egna produkter för att utväxla data på ett säkert sätt. C. Omfattning Avtalet omfattar endast kopplingar till produkterna Visma Lön 300 och Visma Lön 600. D. Avtalsvillkor Följande bilaga utgör en integrerad del av avtalet: Bilaga 1 Villkor Bilagan Villkor är giltig till dess senare version distribueras till part via e-post eller för ändamålet särskild webbplats. Det åligger Partnern att aktivt ta del av denna information utan särskild uppmaning från Visma Spcs. E. Avtalsperiod Avtalet gäller tills vidare med 1 månads skriftlig uppsägning. F. Ändringar m m Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande ske skriftligen och vara undertecknade av parterna. G. Skiljedom Tvist i anledning av detta avtal får inte hänskjutas till domstol utan ska avgöras av skiljenämnd enligt lagen om skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Växjö. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit ett exemplar var. Ort, datum Ort, datum Visma Spcs AB Patrik Cardell Försäljningschef Partners Behörig firmatecknare Namnförtydligande

3 Bilaga 1, Avtal för Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk Villkor 1. Upplåtelse Visma Spcs säljer och distribuerar efter eget val Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk till, av Visma Spcs godkända, partners. Partnern har genom detta avtal med Visma Spcs förvärvat ett Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk och förbinder sig att till fullo följa detta avtal samt instruktioner och specifikationer i Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk. Partnern förbinder sig att inte göra egna lösningar i avsikt att förändra databasen i något av de integrerade Visma Spcs-programmen. Partnern förbinder sig även att uppträda professionellt i sina kontakter med marknaden för att vårda värdet i Visma Spcs varumärke. Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk innehåller: en icke-exklusiv rätt att utveckla och distribuera en koppling mellan Visma Integration och sin egen produkt för att utväxla data på ett säkert sätt, benämns i fortsättningen produkten. Denna rätt upphör samtidigt som detta avtal upphör att gälla. Visma Integration och de Visma Spcs-program som omfattas av detta avtal för utvecklarändamål, dvs ej för eget bruk en timmes kostnadsfri support på utvecklarpaketet, dock maximalt två samtal information och instruktioner Parterna förbinder sig att inte, genom handling eller underlåtenhet, äventyra giltigheten av bestämmelse(r) i Visma Spcs avtal med bilagor. 2. Parternas rättsliga ställning Partnern är en självständig näringsidkare, som ska marknadsföra och sälja de integrerade produkterna i eget namn, för egen räkning och på egen risk. Partnern äger inte rätt att i något avseende företräda eller rättsligt binda Visma Spcs. 3. Överlåtelse av avtalet Partnerns rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal får ej, helt eller delvis, överlåtas eller pantsättas utan Visma Spcs skriftliga godkännande. Visma Spcs äger rätt att överlåta detta avtal till annat bolag inom Vismakoncernen. 4. Visma Spcs skyldigheter Visma Spcs skyldigheter omfattar att: hålla partnern informerad om förändringar i Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk och Visma Integration, ge service till partnern på Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk mot timersättning enligt gällande prislista, svara för support, uppdateringar och garantiåtagande på Visma Integration och tillhörande Visma Spcs program 5. Partnerns skyldigheter Partnerns skyldigheter omfattar att: svara för marknadsföring, kundsupport och garantiåtagande m m på produkten att till Visma Spcs rapportera till vilka produkter koppling utvecklats på Visma Spcs begäran förse Visma Spcs med den senaste versionen av produkten, eller efter Visma Spcs godkännande på likvärdigt sätt ge Visma Spcs tillgång till produkten, för att Visma Spcs ska kunna kontrollera att produkten uppfyller villkoren i avtalet. överlämna informations- och reklammaterial till Visma Spcs för godkännande om detta material innehåller information om Visma Spcs och dess produkter. Partnern förbinder sig att inte använda Visma Spcs namn och logotyper utan Visma Spcs skriftliga medgivande. att efter bästa förmåga rätta programfel som kan finnas i produkten snarast möjligt. Denna skyldighet kvarstår så länge avtalet gäller och ett år därefter. Programfel definieras som felfunktioner och/eller avvikelser mot användardokumentationen. att hjälpa Visma Spcs när fel uppstår hos slutkund som Visma Spcs inte själva kan avhjälpa och felet inte entydigt kan härledas till respektive parts produkter.

4 att kontrollera och se till att slutkunden har en giltig och betald licens och serviceavtal med Visma Spcs före installation av produkten. 6. Avgifter och betalningsvillkor Årsavgiften betalas i förskott. Betalning för kommande avtalsperiod ska vara Visma Spcs tillhanda innan den nya perioden påbörjas. Tjänster som inte omfattas av avtalet debiteras partnern per timme enligt gällande prislista. Minsta debiterbara tid är en timme. Avgifter, t ex fakturaavgift och fraktkostnad för planerade leveranser per post, debiteras i samband med årsfakturan enligt de villkor som vid var tid tillämpas av Visma Spcs. Moms tillkommer på samtliga priser. Dröjsmålsränta är av Riksbanken fastställd referensränta plus åtta procentenheter. Visma Spcs förbehåller sig rätten att ändra priset för själva avtalet för kommande perioder samt ändra priserna för varor och tjänster under gällande avtalsperiod. 7. Marknadsföring Visma Spcs marknadsför efter eget val partnern mot slutkund via Visma Spcs hemsida, Visma Spcs erbjuder en länk från Visma Spcs webbplats till partnerns webbplats. Partnerns webbplats ska innehålla aktuell information om Visma Spcs. I gengäld ska partnern länka tillbaka till Visma Spcs webbplats. På Visma Spcs hemsida finns en förteckning över integrationspartners som är godkända av Visma Spcs. För att partnern ska få sina produkter listade på Visma Spcs hemsida krävs det att Visma Spcs har fått produkterna visade för sig. Visma Spcs tillhandahåller en speciell etikett/logotyp som partnern får använda för att i sin marknadsföring visa att partnern är en integrationspartner till Visma Spcs. Etiketten/logotypen får inte användas för att marknadsföra själva produkten. All annan marknadsföring väljer Visma Spcs själv om och i vilken omfattning Visma Spcs ska deltaga utöver vad som står i detta avtal. 8. Rättigheter och varumärken m m Alla rättigheter till Visma Spcs produkter såsom upphovsrätt, varumärkesrätt, eventuell patenträtt, skyddade logotyper, domännamn, handböcker, bilder, annonsmaterial o s v ägs av Visma Spcs. Partnern ska alltid använda Visma Spcs varumärken vid försäljning och marknadsföring av produkterna och förbinder sig att följa Visma Spcs riktlinjer om hur materialet får användas. I första hand ska partnern använda den logotyp som är framtagen för Visma Spcs integrationspartners. För nyttjande av Visma Spcs namn, varumärke och logotyper krävs godkännande av Visma Spcs i varje enskilt fall. Partnern får ej använda Visma Spcs varumärken, kännetecken eller firma på sådant sätt att partnern framstår som delägare av eller ägd av Visma Spcs eller på annat sätt som för betraktaren kan leda till missförstånd om parternas relation eller rättigheterna till produkterna. Partner som utvecklar egna produkter får således ej använda Visma Spcs namn, varumärke eller logotyper så att partnerns produkter kan uppfattas vara Visma Spcs. 9. Avtalets upphörande Vardera parten äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande: a. om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet, såsom till exempel att inte betala i tid eller allvarliga klagomål från kunder föreligger; eller b. om den andra parten ställer in betalningarna eller kan antas ha kommit på obestånd. Uppsägning ska göras utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas blivit känd för den drabbade eller han borde ha fått kännedom om den. Oavsett om avtalet sägs upp eller ej, ska part gottgöras skada som uppkommit genom avtalsbrott. 10. Information Visma Spcs tillhandahåller i första hand viktig information via e-post och Visma Spcs hemsida, Partnern ska på egen hand söka information som kan ha betydelse för partnerns verksamhet samt att förse Visma Spcs med aktuella företagsuppgifter såsom postadress, telefonnummer, mobilnummer, organisations- eller personnummer, kontaktperson och aktuell e-postadress.

5 11. Ansvarsbegränsning Visma Spcs ansvarar ej i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada, vare sig hos partnern eller slutkunden, inte ens om den har uppkommit för att begränsa en direkt skada. För direkt skada kan den eventuella ersättningen aldrig bli större än den erlagda avgiften för den aktuella produkten. Visma Spcs har full frihet att göra tekniska förändringar och ändringar i prestanda. Visma Spcs underrättar dock partner och slutkund om de förändringar som sker. 12. Person- och företagsuppgifter Visma Spcs hanterar alla personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen). Mer information finns att få hos Visma Spcs på telefon Sekretess Partnern förbinder sig att inte, varken under detta avtals giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som partnern erhållit från Visma Spcs och som är av sådan art att den är att betrakta som Visma Spcs affärshemlighet. Partnern ska också vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra att sådana affärshemligheter avslöjas för utomstående av anställda. Såsom affärshemligheter anses bland annat vara all information, specifikationer, dokumentation samt programvara i varje form. Detta gäller även material avseende produkterna, inklusive tekniska specifikationer samt affärsförhållande och produktplaner. 14. Övrigt Partnern förbinder sig att ha rutiner och program för att förhindra spridning av datavirus, trojaner och liknande. Partnern förbinder sig att förvara lösenord och användarnamn på ett säkert sätt för att förhindra att obehöriga får tillgång till konfidentiell information. 15. Force majeure Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan ( befriande omständighet ) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, serverhaveri, telefonavbrott eller olyckshändelse av större omfattning. Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmål underrätta andra parten därom.

6 Företagsinformation Företagsnamn Organisationsnummer Postadress Postnr och ort Leveransadress Postnr och ort Telefon växel Webbadress Kontaktperson Befattning Direktnummer kontaktperson Mobilnummer kontaktperson e-post kontaktperson Var vänlig fyll i komplett och korrekt företagsinformation och bifoga blanketten med det underskrivna avtalet.

7

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

Hur butiken ansluter sig till SEQR Printa ut avtalet och fyll i samtliga uppgifter. Behörig firmatecknare skriver under och skickar det till:

Hur butiken ansluter sig till SEQR Printa ut avtalet och fyll i samtliga uppgifter. Behörig firmatecknare skriver under och skickar det till: Butikerna har tecknat ett ramavtal med SEQR mobil plånbok. SEQR är ett komplement till kort- och kontantbetalningar och medför inga extra kostnader för butiken. Butiken betalar endast 50 öre per transaktion

Läs mer

Internetsida för bland annat meddelanden från Visma till Kund och som Kunden/Användaren når via inloggning på www.vismaspcs.se

Internetsida för bland annat meddelanden från Visma till Kund och som Kunden/Användaren når via inloggning på www.vismaspcs.se Allmänna villkor programvara från Visma Spcs AB Dokumentversion 2015:1 Senast ändrat 2015-05-25 1 Inledning 1.1 Definitioner mm Dessa Allmänna Villkor (AV) reglerar dels nyttjandet av programvaran (Licensavtal)

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

ITB Media AB Allmänna villkor

ITB Media AB Allmänna villkor ITB Media AB Allmänna villkor 1. Allmänt Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal ("Användaravtalet") mellan IT Bolaget Media i Skåne AB, org. nr. 556084-7674 ("ITB Media") å ena sidan, och användare

Läs mer

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser.

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser. Användarvillkor & Fullmakt för digitalpost (Dgtlpost AB) 1. Vår tjänst Tack för att ni använder vår webbtjänst. Dgtlpost AB tillhandahåller digitalpost webbtjänsten för att samla all post (papper, email,

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea Avtal nr Samarbetsavtal SveaWebPay Mellan Svea Ekonomi AB, 556489-2924 (Svea) och nedan angivna Leverantör har följande samarbetsavtal tecknats enligt villkor i detta avtal,med bilagor. Fält markerade

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m.

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m. 1. Allmänt På nedanstående villkor tillhandahåller Åtvid.net höghastighetsanslutning mot Internet. Utöver nämnda tjänster kan abonnenten teckna avtal om tilläggstjänster. För dessa betalar abonnenten särskilda

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor 1.1. STR Service AB (nedan Leverantören ) tillhandahåller internetbaserade webbtjänster genom en portal och användargränssnitt benämnd astra WEB (astra.str.se)

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

REGISTRY REGISTRARAVTAL

REGISTRY REGISTRARAVTAL REGISTRY REGISTRARAVTAL Gällande toppdomänen.nu 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG.

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer