Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prisbildning på el på den nordiska marknaden"

Transkript

1 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att den inte kan lagras utan produktionen måste ständigt vara i balans med efterfrågan. Detta ställer stora krav på hur elmarknaden organiseras. Priset på el bestäms genom en daglig auktion på elbörsen Nordpool. Producenter, elhandlare och stora konsumenter lämnar varje dag klockan 12:00 in köp- eller säljbud för leverans av el nästkommande dag. Ungefär klockan publicerar Nordpool priset timme för timme för nästkommande dygn. Det finns inget tvång för producenterna att sälja sin produktion på Nord Pool men fördelen är att elen handlas till ett jämviktspris mellan köpare och säljare. Under 2008 handlades 70 procent av all nordisk elproduktion på spotmarknaden. Priserna i längre kontrakt baseras på parternas tro om framtida spotpriser. Även långa kontrakt handlas via elbörspriser och handel sker i kontrakt som sträcker sig upp till 5 år in i framtiden. Elpriserna har sedan avregleringen 1996 varierat kraftigt Som framgår av diagrammet nedan har elpriserna på den nordiska elbörsen Nordpool varit mycket varierande. Detta beror till stor del på varierande vattenkraftproduktion på grund av nederbördsvariationer men även kärnkraftens tillgänglighet kan ha stor inverkan. På senare år har också EU:s system för handel med utsläppsrätter haft stor betydelse för elpriset. Andra viktiga faktorer är priserna på de internationella bränslemarknaderna och då främst priset på kol. SEK/MWh Spotpris (dygnsmedelvärde) Spot Termin Rullande 12-månadersvärde (+- 6 månader) År Figur 1: Svenska spotpriset på Nord Pool. Källa: Sweco

2 2 Avregleringen 1996 råkade sammanfalla med lägre än normal vattenkraftproduktion vilket orsakade en pristopp. Därefter följde några år av mycket låga elpriser. Pristopparna 2001 och 2003 berodde också på liten vattenkraftproduktion. Prisuppgången efter 2005 kan förklaras av höga internationella bränslepriser och inte minst att man inom EU infört ett pris på utsläpp av koldioxid. Vintern 2009/2010 uppmättes flera pristoppar till följd av en kall vinter samtidigt som flera svenska kärnkraftverk stod stilla. Elpriserna på den nordiska marknaden har sedan avregleringen i genomsnitt legat på en lägre nivå än vad som motsvarar kostnaden för ny produktionskapacitet. Bakgrunden är att monopolsituationen före avregleringen, både i Norden och i flera andra länder i Europa, skapade överkapacitet som vid avregleringen ledde till prisfall. I dag är priserna på en nivå som återigen gör det intressant att investera i nya kraftverk. Prisbildningen på el är ett skolboksexempel på nationalekonomisk teori Elpriserna på spotbörsen bestäms av balansen mellan utbud och efterfrågan. Oftast är det den rörliga produktionskostnaden för det dyraste kraftverket i drift som sätter prisnivån. Logiken bakom detta är att ingen producent vill producera kraft utan att åtminstone få betalt för sina rörliga kostnader. Figur 2: Prisbildningen på den nordiska elmarknaden. Källa: Sweco Bilden ovan ska illustrera att prisnivån hamnar där efterfrågekurvan skär utbudskurvan (rörlig kostnad för olika typer av produktion). Ofta hamnar prisnivån på kolkondensnivå. För det kraftslag som bestämmer priset får producenterna enbart betalt för driftkostnaden; inte kapitalkostnaden. För de övriga kraftslagen som är i drift får producenterna däremot en marginal. Någon garanti för att priset på el skall ge total kostnadstäckning eller att det skall ge

3 USD/ton SEK/MWh 3 lagom höga vinster finns inte. Däremot måste prisnivån över tiden naturligtvis vara tillräckligt hög för att det skall vara lönsamt att investera i nya kraftverk. Den stora mängden vattenkraft i det nordiska systemet innebär också att produktionsförmågan i systemet varierar kraftigt mellan torra år och våta år. (Det illustreras i figuren av de två pilarna torrår, våtår ). Bilden är en grov förenkling eftersom den inte alls fångar hur vattenkraften fungerar som regulator i systemet genom att hantera de stora efterfrågevariationerna mellan dag och natt och mellan årstiderna. Bilden beskriver inte heller hur det nordiska elsystemet är sammankopplat med övriga Europa och med Ryssland. Den totala kapaciteten på dessa förbindelser är ca MW för export och ca MW för import, vilket svarar mot ca 5 % av den maximala förbrukningen i Norden. I praktiken begränsas dock handelsutrymmet av systemskäl. Den handel som sker via förbindelser får i första hand som resultat att elpriset i Norden inte varierar lika mycket mellan våta och torra år och mellan sommar och vinter. Däremot förstärks prisskillnaden mellan dag och natt. Stora investeringar i ny elproduktion som det nya kärnkraftsblocket i Finland på 1200 MW och utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion förskjuter utbudskurvan åt höger i bilden. Samtidigt kan också efterfrågan komma att öka vilket skulle resultera i att också efterfrågekurvan skiftar åt höger. Visserligen minskade elkonsumtionen kraftigt i de nordiska länderna under 2008 och 2009 till följd av lågkonjunkturen, men även om de långsiktiga effekterna är svåra att förutsäga tror flera bedömare att efterfrågan kommer att återhämta sig bland annat till följd av en ökad efterfrågan inom nya sektorer som till exempel transportsektorn när antalet elbilar ökar i antal. Samtidigt sker en ständig effektivisering av elanvändningen som skapar utrymme för ny konsumtion, vilket gör utvecklingen osäker. Priset på kol har stor betydelse för elpriset Världsmarknadspriserna på kol och kostnaderna för att transportera kolet till Europa har stor inverkan på elpriserna i stora delar av Europa inklusive Norden. Lite förenklat är det så att de rörliga kostnaderna för kolkondens bestämmer priserna på nätter och helger medan dyrare anläggningar är viktiga för priserna under dagtid. För oss i Norden påverkar kolpriset på två sätt. Dels påverkar det genom den handel vi har med kontinentala Europa. När vi köper från Europa får vi som minst betala ett pris som motsvarar kostnaden för att producera el i kolkraftverk. Dels finns det fortfarande ett antal kolkraftverk i drift i de nordiska länderna och dessa behövs ofta för att klara efterfrågan. Samband kol- och elprisutveckling Terminspriset på kol för Nordvästeuropa Terminspriset på el i Norden Produktionskostnader för kolkondens Figur 3: Terminspriset på kol i Nordvästeuropa, rörliga produktionskostnader i ett kolkondenskraftverk och terminspriset på el i Norden. Källa: Sweco

4 4 I diagrammet ovan finns tre kurvor. Den röda kurvan visar terminspriset på kol levererat i Europa. På vänster Y axel anges enheten $/ton. Kolpriset var under 2008 historiskt högt med toppar runt $ 200 per ton. I början av 2010 är priset ca $ 80 per ton. Historiskt har kolpriset legat kring $ 40 per ton. Den blå kurvan i diagrammet avser den rörliga produktionskostnaden i ett koleldat kraftverk. Vi har räknat med en verkningsgrad på 40 % och förutom bränslekostnaden har vi inkluderat kostnaderna för att köpa utsläppsrätter för koldioxid (se även nästa avsnitt). Den svarta kurvan är terminspriset på Nordpool. Skalan på den blå och den svarta kurvan avläses på den högra Y-axeln och anges i SEK/MWh. Samvariationen mellan kol- och elpriset är påtaglig. Pris på utsläpp av koldioxid EU har beslutat att utsläppen av koldioxid ska minska med minst 20 % till år 2020 jämfört med år För bland annat elintensiv industri och kraftföretagen har utsläppshandel införts (EU ETS). För dessa sektorer ska utsläppen minska med 21 % till år 2020 jämfört med år Kostnaden för CO 2 utgör en stor kostnadspost för kolkraftverk, som ofta bestämmer nivån på elpriserna på spotmarknaden. Priset på koldioxidutsläpp bestäms på en marknad och varierar över tiden. Systemet startades under EU ETS innebär att företagen till sina rörliga kostnader för elproduktion skall lägga en extra kostnad motsvarande koldioxidpriset gånger kvantiteten koldioxidutsläpp. Koldioxidpriset (kvotpriset) noteras och publiceras löpande. Koldioxidpris Potentiell höjning av elpriset kr/ton CO2 400 kr/mwh El År Figur 4: Vänster skala visar priser per ton CO 2. Höger skala visar den kostnadshöjning den extra koldioxidkostnaden innebär för ett kolkondenskraftverk

5 5 Priset på koldioxid har varierat kraftigt sedan handeln startade. Under 2007 var priset nästan noll på grund av att efterfrågan var mindre än utbudet. Ett koldioxidpris på 200 kr per ton motsvarar ett prispåslag på kol med runt $ 60 per ton kol, dvs. nästan en fördubbling av kolpriset i början av Med ett koldioxidpris på 200 kr per ton ökar kostnaden för att producera el i ett kolkraftverk med runt 150 kr per MWh el. Det är således till stor del koldioxidpriset som ligger bakom den kraftiga ökningen av terminspriserna på den nordiska elmarknaden. Det är emellertid inte alltid kol som bestämmer elpriset i Norden. Våra modellsimuleringar visar att ett koldioxidpris på 200 kr per ton ungefär leder till ett prispåslag på 100 kr per MWh el, d.v.s. två tredjedelar av vad prisgenomslaget skulle vara om kolet alltid bestämmer priset. Vi som elkonsumenter påverkar också elpriset På kort sikt påverkar elförbrukningen elpriset eftersom man måste använda allt dyrare kraftverk ju högre förbrukningen är. Tyvärr saknar många kunder i dag möjligheten att tjäna pengar på att minska sin elanvändning när priserna är som högst. Det beror i grunden på att de allra flesta kunder bara mäts en gång per månad och inte per timme. Elförbrukningen påverkar också elpriset på lång sikt genom att förbrukningen i Norden är ganska priskänslig. Norden har en oproportionerligt stor andel elintensiv industri som har kunnat växa upp på grund av att elpriset har varit lägre än i de flesta andra regioner i världen. Många av dessa verksamheter tål inte speciellt höga priser utan att riskera att läggas ner. De historiskt låga elpriserna har också inneburit att vi i Norden har en hög andel elvärme. Även elvärmen är relativt priskänslig på lång sikt. Här grumlas dock bilden av alla skatter som påverkar konsumentpriserna. Tillsammans innebär den stora andelen elintensiv industri och den höga andelen elvärme att utrymmet för kraftiga elprisökningar är begränsat. Skulle elpriserna varaktigt stiga kraftigt kommer nämligen bortfallande efterfrågan att verka prisdämpande. Kostnaderna för nya kraftverk På längre sikt har normalt kostnaderna för ny elproduktion stor betydelse för vilken prisnivå som etableras på marknaden. Prisnivån bör ju åtminstone i genomsnitt vara så hög att de totala kostnaderna för dessa kraftverk täcks. Är det billigaste alternativet ett naturgaseldat kraftverk bör priset var tillräckligt för att täcka ett sådant kraftverks totala kostnader, är det kärnkraft som är billigast är det de totala kostnaderna för kärnkraft som ska täckas. Prisnivån på den nordiska marknaden är i dagsläget så pass hög att det åter igen är intressant att investera i nya kraftverk. Liksom tidigare får man räkna med att det i Europa och i övriga världen kommer att krävas stora investeringar i kol, naturgas och kärnkraft för att modernisera och ersätta gamla kraftverk och för att täcka en eventuellt växande efterfrågan. För främst koleldade kraftverk kommer investeringar för avskiljning och deponering av koldioxid att tillkomma. Till detta kommer investeringar i förnybar kraft. Introduktionen av tekniken för avskiljning och deponering av koldioxid kommer initialt att kräva offentligt finansierade utvecklingssatsningar. På sikt måste emellertid dessa kostnader vara lägre än det marknadsmässiga priset på utsläppsrätter. Samhället har redan nu valt att

6 6 subventionera in stora volymer av förnybar elproduktion. I Danmark och Finland sker det med hjälp av ett subventionerat inmatningspris, i Norge med investeringsbidrag och i Sverige sker det med hjälp av elcertifikatsystemet. Volymerna som subventioneras in bestäms bland annat av EUs mål för förnybar energi vilket är bindande för medlemsländerna. I dessa fall är således marknadsmekanismerna urkopplade. Vindkraftens påverkan på elpriset EUs politik för förnyelsebar energi tyder på en fortsatt vindkraftsexpansion i de nordiska länderna. Två grundläggande problem med vindkraft är dels att det kan uppstå ett effektproblem när produktionskapaciteten i elsystemet inte räcker till och dels att det kan uppstå ett överskott av el som är svårt att avyttra. Stora variationer i vindkraftproduktion kan därför innebära att elsystemet går från ett produktionsunderskott till ett överskott mellan olika timmar. För att hantera dessa problem behövs det stora investeringar i både stamnät och reglerbar elproduktion. Ökad efterfrågeflexibilitet är ett annat alternativ för att minska investeringsbehovet när mer vindkraft fasas in. Avkopplingsbara elpannor kan till exempel kopplas på då vindkraftsproduktionen är stor och uppladdningen av elbilar under nattetid kan ha en utjämnande effekt på efterfrågans dygnsprofil, vilket minskar behovet av reglerkraft. Förutom att vindkraftsexpansionen innebär stora påfrestningar på elsystemet har det även en stor påverkan på elpriset. Stora produktionsvariationer innebär att elproducenter måste ta höjd för både start- och stoppkostnader i värmekraftverk och kostnader för ökat slitage. Erfarenhet från både Danmark och norra Tyskland, som har en stor andel vindkraft, pekar på betydligt mer varierande priser och under vissa timmar även negativa priser. Genom att studera dessa prisvariationer kan man få en uppskattning över hur elpriset i de övriga nordiska länderna kan komma att se ut i framtiden när en stor andel vindkraftsproduktion har integrerats i systemet.

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden.

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2002-05-17 1(53) Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2(53) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Slutsatser...5 3. Grundläggande begrepp...9 4. Problemidentifiering...9 4.1.

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA PRISER I SAMBAND MED EFFEKTTOPPAR? EME Analys HB Holländargatan 23 SE-111 60 STOCKHOLM SVERIGE +468-791 22 40 +468-791 86 50 Fax: +468-14 91 61 E-post: info@emeanalys.se

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Förutsättningar och drivkrafter för olika typer av elkunder att justera förbrukningsmönster och minska sin elförbrukning idag och i framtiden Slutrapport NEPP report December

Läs mer

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden RAPPORT Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden Lars Zetterberg 1), Svante Mandell 2), Andrei Marcu 3), Clayton Munnings 4), Susanna

Läs mer

Fungerar konkurrensen på elmarknaden?

Fungerar konkurrensen på elmarknaden? Fungerar konkurrensen på elmarknaden? nr 8 2009 årgång 37 Ekonomisk forskning ger inget stöd för att nordiska elproducenter systematiskt utnyttjar sin storlek för att pressa upp elpriset, dvs utövar marknadsmakt.

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Utredning av hur utvecklingen av kraftsystemet utanför Sveriges gränser påverkar behovet av smarta elnät i Sverige Slutrapport NEPP report December 213 Rapport till Samordningsrådet

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Koldioxidvärdering av energianvändning

Koldioxidvärdering av energianvändning Koldioxidvärdering av energianvändning Vad kan du göra för klimatet? Underlagsrapport Statens Energimyndighet 1 Förord Flera av Energimyndighetens medarbetare har under flera år arbetat med att försöka

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål

Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål PM Nr 29 2014 Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål Sammanfattning EU-kommissionen har presenterat ett förslag till klimat- och energipolitiskt ramverk

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Prisgaranti & Omteckningsrätt

Prisgaranti & Omteckningsrätt Magisteruppsats 15 hp HT 2008 Prisgaranti & Omteckningsrätt -en studie av slutkundpriser på elmarknaden- Författare: Andreas Runnberg* Katya Johnston** *Lunds Universitet **Stockholms Universitet Handledare

Läs mer

Nyhetsbrev december 2014

Nyhetsbrev december 2014 Nyhetsbrev december 2014 Medvind för sol, vind och vatten Det blåser medvind för vindkraften. Eller som ekonomireportern i Gomorron Sverige entusiastiskt uttryckte det nyligen: Helt plötsligt händer det,

Läs mer

En elmarknad i förändring

En elmarknad i förändring En elmarknad i förändring 1 Innehåll förord 3 Flexibel elanvändning Effektreducering genom flexibel elanvändning 4 Risk för fler prisspikar med efterfrågeflexibilitet 5 Tidsdifferentierade nättariffer

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2012 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter i alla bostadshus. Kostnaden för

Läs mer