Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?"

Transkript

1 Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? Vi har nu skrivit några månadsbrev om vår tro kring elpriser, utsläppsrätter och elcertifikat. Fokus har oftast legat på kommande kvartal eller år. För att prognostisera elpriset på kort sikt tittar vi framförallt på den hydrologiska balansen (hur mycket vatten som finns i våra vattenmagasin, markvatten och snölager) samt väderprognoser. På lite längre sikt spelar bränslepriser, priset på utsläppsrätter och konjunktursignaler en större roll. Tittar vi på ännu längre sikt blir det betydligt fler, och mer osäkra, faktorer att ta hänsyn till och vi måste ha en tro kring hur marknaden kommer se ut om flera år. Alla dessa faktorer avspeglas ofta inte i terminspriserna och en bra framförhållning och insikt i vad som händer i framtiden är avgörande för att kunna prissäkra på ett bra sätt långt i förväg. Just nu står energimarknaden inför många stora förändringar som kommer få konsekvenser för elhandlare, nätägare och konsumenter. De kommer även ha stor betydelse för elpriset framöver. I detta månadsbrev ska jag försöka sammanfatta några av de avgörande händelser och beslut som diskuteras och genomförs samt beskriva några av de risker och eventuella konsekvenser för energipriserna. North-Western (NWE) Price Coupling Den snabbast kommande förändringen är NWE Price Coupling där 15 länder i Europa deltar, bl.a. Norden, Tyskland, Storbritannien, Polen och Baltikum. Det är ett priskopplingsprojekt som syftar till en gemensam prisberäkningsmodell för spotpriser och flöden mellan områden. Mer korrekta flöden och priser ska säkerställas och resurser ska utnyttjas optimalt. Så småningom ska priskopplingen även involvera södra Europa så att hela Europa får en gemensam prisberäkningsmodell enligt Christina Simón som är projektledare från SvK. NWE Price Coupling går live den 4 februari Det har inte gjorts någon analys av hur spotpriserna kan komma att förändras när priskopplingen startar men en utjämning av spotpriserna mellan områdena väntas. Historiskt har medelpriset på el i Europa legat högre än de nordiska elpriserna och en utjämning skulle alltså kunna leda till något högre priser i Norden. En direkt konsekvens av projektet blir emellertid att max- och minpriset på Nordpool spot höjs respektive sänks så att utrymmet blir större. Lägsta gränsen ökar från -200 euro till -500 euro och taket höjs från euro till euro. Dessa extrema priser inträffar mycket sällan men med den ökade volatiliteten vi ser framöver kan de inträffa oftare. Förutom skillnaden i max- och minpriser vid extrema situationer tror vi inte att medelspotpriset kommer förändras nämnvärt i och med NWE Price Coupling. Det som kan hända är att de nordiska spotpriserna blir något högre och vi skulle även kunna se en viss ökning av prisdifferensen mellan SE4 och resten av Sverige om priskopplingen mot Europa förstärks. Men det är trots allt kapacitet i kablarna mellan länderna som i slutändan avgör hur kraften flödar och utbyggnaden av kablar mellan Norden och resten av Europa kommer påverka de nordiska elpriserna i betydligt större utsträckning. Ökad andel förnybar produktion Att produktionen av förnyelsebar energi har ökat explosionsartat de senaste åren, särskilt i Tyskland, är känt för de flesta. I Tyskland finns nu över GW installerad solkraft och över GW installerad vindkraft (i Sverige ca 4000 MW vindkraft och drygt 9500 MW kärnkraft). En ökad produktion av energi har varit nödvändig efter nedstängningen av tyska kärnkraftverk för några år sedan och har i stor utsträckning bidragit till lägre elpriser. Det har däremot även fått andra konsekvenser. Elpriserna i Tyskland har blivit mycket mer volatila vilket visas i grafen på nästa sida. Detta på grund av överproduktion under soliga och blåsiga dagar och underproduktion med stora importkrav andra dagar. Den ökande andelen förnybar produktion har också lett till betydligt färre produktionstimmar för reglerbar baskraft som har slagits ut och bidragit till ytterligare volatilitet i priserna och till och med ökat risken för effektbrist vid kalla och vindstilla vinterdagar. 1

2 SPOT SPOTSE4 LPX euro/mwh I Norden har vi klarat oss bättre men med en ökad koppling till kontinenten kommer vi påverkas i allt större utsträckning. Vi ser framför oss en ökad volatilitet av våra nordiska elpriser men vi har dock vår reglerbara vattenkraft som motverkar samma spridning som vi ser i Tyskland (här ser vi dock ett potentiellt hot i och med de vattendomar som ska omprövas som kan leda till en minskad vattenkraftproduktion i Norden). Den kraftigt ökande andelen förnybar energi i systemet får många konsekvenser och skapar en helt ny marknadssituation. Jag kan inte gå in på alla delar i detta månadsbrev men läs gärna vidare i Svensk Energis skrift Vad väntar egentligen runt hörnet. Med rätt politiska stöd och åtgärder från branschens sida kan dock den förnybara kraften bidra till lägre (om än mer volatila) energipriser framöver. Nedstängning av kärnkraftverk samt annan baskraft i Europa Under de närmaste åren kommer många av Europas kol- och gaskraftverk att stängas ner, dels p.g.a. pension och dels p.g.a. låga energipriser och inte tillräckligt många produktionstimmar. Enligt Montel hade tyska aktörer i november i år ansökt om att stänga kraftverk med en total installerad effekt på drygt 6,9 GW (ansökan ska lämnas in senast ett år innan stängning). Däremot är det också enligt Thomson Reuters Point Carbon flertalet aktörer som ansökt om att starta upp kolkraftverk under 2014 och den siffran uppgår också till ca 6 GW. Det är framförallt gaskraftverken som har det svårt att gå ihop då marginalkostnaden är för hög jämfört med elpriserna och antalet timmar de går är för få. Däremot ska ytterligare 1,3 GW kärnkraft stängas ner under och sedan ytterligare 2,7 GW under och de sista 4 GW under Som en liten historik så stängde Tyskland ner hela 8,4 GW under 2011, efter Fukushima olyckan. Nedstängningen av de resterande verken bör från 2015 få en påverkan på de tyska elpriserna, framförallt om övrig baskraft fortsätter att stänga ner eller läggas i malpåse. Det kommer påverka priserna upp samt till att bli än mer volatila, bl.a. genom att gaskraftverken åter kan behöva producera flera timmar med en (med nuvarande bränslepriser i alla fall) betydligt högre marginalkostnad under dessa höglasttimmar. I Finland väntas, enligt de senaste planerna, det nya kärnkraftverket Olkiluoto 3 komma igång under 2016 vilken får en direkt påverkan på det nordiska elpriset. 2

3 Kapacitetsmarknaders framväxt i Europa Som nämndes i förra stycket så har den ökade vind- och solkraften i Europa lett till en minskad andel reglerbar baskraft i energisystemet. De får gå så få timmar att de helt enkelt inte är lönsamma längre. Däremot så behövs de. Sol- och vindkraften räcker inte till de timmar som det är molnigt och vindstilla. Detta har lett till att många länder, däribland Storbritannien och Tyskland, går mot en kapacitetsmarknad där producenter får betalt för att hålla kapacitet tillgänglig. Det är svårt att säga hur en förändring mot kapacitetsmarknader kommer påverka elpriserna men bl.a. Sweco har gjort en analys av detta. De säger att införande av kapacitetsmarknader kommer få till följd att elpriserna blir lägre än de annars skulle ha blivit (pga att mer produktion finns tillgänglig). Det händer inte så mycket med de låga nivåerna men däremot får man mer sällan riktigt höga pristoppar menar Johan Linnarsson som är senior konsult på Sweco*. Analysen visar att kapacitetsmarknader på kontinenten kan sänka elpriset med 8-14 euro/mwh och spilla över på de nordiska elpriserna med ca 3-5 euro/mwh. *=Enligt Kraft-Affärer nr 22/13 Politiska åtgärder till följd av hotet om klimatförändringar Som ett led i att minska utsläppen av växthusgaser införde EU år 2005 handel med utsläppsrätter (EU ETS). Då kraftsektorn måste köpa utsläppsrätter för sina CO2 utsläpp ökar marginalkostnaden för elproduktion med kol och gas med priset på utsläppsrätter. Därmed påverkas även elpriset i stor utsträckning av priset på utsläppsrätter. Generellt säger man att en förändring med 1 euro/ton i EUA priset påverkar det nordiska elpriset med ca 0,7-0,8 euro/mwh. Det senaste året har priset på utsläppsrätter varit mycket lågt pga ett stort överutbud av utsläppsrätter på marknaden. Detta, tillsammans med det låga kolpriset, har hållit nere marginalkostnaden för elproduktion med kol. Nu stundar emellertid nya politiska diskussion till följd av klimathotet och i december 2015 ska enligt planerna ett nytt globalt klimatavtal skrivas under. Det är mycket som måste göras för att hindra en temperaturhöjning som med nuvarande åtgärder är på väg mot + 3,6 grader! Den 22 januari ska EU kommission presentera ett förslag till mål och åtgärder för EU fram till 2030 vilket kan få betydande konsekvenser för EU ETS och priserna på utsläppsrätter. En åtstramning av antal tilldelade utsläppsrätter i nästa handelsperiod som startar år 2020 får följder för priserna redan tidigare då utsläppsrätterna går att föra mellan perioderna. Det är en lång beslutsprocess och troligen kommer inte slutgiltigt beslut att vara klart förrän efter det globala klimatavtalet år 2015 är påskrivet. När beslut närmar sig kommer vi dock mycket väl att kunna få priset på utsläppsrätter som återigen närmar sig 20 euro/mwh där vi tidigare legat. En sådan höjning skulle alltså kunna påverka det nordiska elpriset med ca euro/ MWh vid de tillfällen då marginalkostnaden på kol är prissättande. Det krävs dock ännu högre priser för att nå det politiska målet med handelssystemet, att ge incitament till t.ex. CCS (CO2 storage) och andra tekniker för minskade utsläpp av CO2. 3

4 Skiffergasens framfart Så har vi den snabba utvecklingen av skiffergasutvinning i framförallt USA som kraftigt har förändrat energisituationen där. USA har gått från att vara nettoimportör till att bli helt självförsörjande och till och med nettoexportör av gas. Flera hamnar och fartyg håller nu på att byggas om för att kunna transportera ut flytande naturgas (LNG) från USA till Asien och till viss del till Europa. USAs minskade import har redan lett till en ökad global tillgång på kol, gas och olja och dessutom till en stor spridning av bränslepriser mellan USA och Europa. Gaspriserna är idag ca 3 ggr högre i Europa än i USA och elpriserna i USA ligger drygt 2 ggr under de europeiska enligt Dr. Fatih Birol, ansvarig för World Energy Outlook Han menade dock att detta inte betyder att vi kommer att få se kraftigt fallande gaspriser i Europa. Även om exporten av LNG kommer öka från USA till Europa så är omkostnaderna för frakten så pass stora att prisskillnaden när gasen väl är framme inte är så stor mot dagens pris på naturgas i Europa. Däremot leder en ökad export till t.ex. Asien att efterfrågan av övrig olja och gas minskar globalt och därmed får en dämpande prispåverkan på både kol, gas och olja överlag. Sammanfattning vad tyder på högre respektive lägre priser framöver? Så om vi bara tittar prismässigt, vad har vi då för faktorer på upp- och nedsidan framöver? Bidrar till lägre priser Ökad produktion av förnybar el i Norden och resten av Europa Kapacitetsmarknader med ökad tillgänglig kapacitet som följd Ny kärnkraft Finland från 2016(?) Skiffergasens framväxt i USA får en viss påverkan även på Europa genom lägre globala bränslepriser Bidrar till högre priser NWE Price Coupling träder i kraft redan nästa år och kan få viss men troligen begränsad påverkan på spotpriserna och områdespriserna i Norden. Eventuell nedstängning av vattenkraftverk efter omprövning av vattendomar kan få stor betydelse för de nordiska kraftpriserna och möjligheten att reglera. På DI Energi talades om att 10 % nedstängning av nordisk vattenkraftproduktion är fullt realistiskt. Nya globala miljömål samt nya mål för EU ETS kan få stor betydelse för spot och terminspriser i Europa och Norden. I januari 2014 presenteras EU kommissionens första förslag och 2015 ska ett globalt klimatavtal skrivas under. Nedstängning av resterande kärnkraftverk i Tyskland under bör bidra till högre elpriser, bl.a. för att gaskraftverk med högre marginalkostnad behöver köras oftare. Med en kapacitetsmarknad minskar dock denna effekt. Införandet av en elhandlarcentrisk modell i Norden påverkar mest elpriset mot slutkund genom högre kostnader för elhandlarbolaget men bör inte direkt ha en påverkan på det nordiska spotpriset. Det finns många prisprognoser för kommande år och de flesta landar på ett elpris under 2020 på mellan 35-40/MWh och något lägre elpriser fram till dess. Marknadspriserna på nordiska terminer ligger ännu lägre, mellan ca 32/MWh år 2014 till ca 34/ MWh år I terminspriserna är nedstängningen av de tyska kärnkraftverken till stor del medräknat och även det finska nya verket från Även en ökad produktion från förnybar el är till viss del medräknat även om det är oklart hur mycket. Det som dock inte finns med i prognoserna är en eventuell justering av priset på utsläppsrätter. Mycket pekar dock på att åtgärder kommer träda i kraft i och med nya EU mål till 2030 samt det globala klimatavtalet vilket bör kunna leda till en ordentlig uppsida på elpriserna. En eventuell nedstängning av vattenkraften i Norden är troligen heller inte medräknad i terminspriserna. På nedsidan kan nämnas att de flesta prognoser utgår från dagens marknadspriser på kol och gas och där kan mycket hända framöver men ganska lite tyder just nu på högre priser de närmaste åren i alla fall. Även kapacitetsmarknaders inverkan på elpriset kan komma att ha en dämpande effekt på priserna framöver. Slutgiltigt skulle jag vilja säga att uppsidan är större än nedsidan på längre sikt. Priserna kan absolut komma att gå ner något men de osäkerheter vi ser på uppsidan bör kunna få en betydligt större påverkan på priserna. 4

5 Pris årstermin* /MWh Kommentar , , ,65 Här kommer Olkiluoto 3 in , , , , ,16 Här stängs ca 4 GW kärnkraft ned i Tyskland * ca kl Kontakta mig gärna för frågor eller kommentarer! Författare: Mia Bodin

Svallvågor över Norden

Svallvågor över Norden Trading Strategy Commodity Strategy, 1 oktober 2014 Svallvågor över Norden Den nordiska elmarknaden Tsunamin har nått Tyskland Tre av fem priskrafter kämpar på den politiska arenan Norden på väg att blir

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Nyhetsbrev december 2014

Nyhetsbrev december 2014 Nyhetsbrev december 2014 Medvind för sol, vind och vatten Det blåser medvind för vindkraften. Eller som ekonomireportern i Gomorron Sverige entusiastiskt uttryckte det nyligen: Helt plötsligt händer det,

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI ENERGI- MARKNADER Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM FRÅGOR VÄLJARNA BÖR FÅ SVAR PÅ INFÖR DE KOMMANDE EU- OCH RIKSDAGSVALEN EN POLICYRAPPORT INOM ENERGI OCH KLIMAT INFÖR SUPERVALÅRET 2014 ALLAN

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden.

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2002-05-17 1(53) Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2(53) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Slutsatser...5 3. Grundläggande begrepp...9 4. Problemidentifiering...9 4.1.

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Utredning av hur utvecklingen av kraftsystemet utanför Sveriges gränser påverkar behovet av smarta elnät i Sverige Slutrapport NEPP report December 213 Rapport till Samordningsrådet

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA PRISER I SAMBAND MED EFFEKTTOPPAR? EME Analys HB Holländargatan 23 SE-111 60 STOCKHOLM SVERIGE +468-791 22 40 +468-791 86 50 Fax: +468-14 91 61 E-post: info@emeanalys.se

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 28 Profu Profu i Göteborg AB Mölndal, Mars 27 Sammanfattning Denna rapport beskriver både förutsättningar för och resultat av de modellberäkningar med

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden RAPPORT Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden Lars Zetterberg 1), Svante Mandell 2), Andrei Marcu 3), Clayton Munnings 4), Susanna

Läs mer

Kvartalsrapport nr 1 2013 Energi och hållbar utveckling

Kvartalsrapport nr 1 2013 Energi och hållbar utveckling Kvartalsrapport nr 1 2013 Energi och hållbar utveckling Omvärldsrapport på uppdrag av Näringsdepartementet Dnr: 2013/125 Förord Tillväxtanalys fick i januari 2011 ett stående uppdrag från Näringsdepartementet

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Utbyggnaden av förnybar kraft och dess påverkan på elpris och investeringar i icke-förnybar kraft Profu NEPP report Maj 213 Utbyggnaden av förnybar kraft

Läs mer