Den avreglerade nordiska elmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den avreglerade nordiska elmarknaden"

Transkript

1 NAn Den avreglerade nordiska elmarknaden Varför avreglering av elmarknaden? EG:s vitbok om den inre marknaden 1985 och Produktivitetsdelegationen i Sverige (SOU1991:82) kom fram till att fri handel över gränserna och en ökad exponering för marknaden skulle åstadkomma starkare drivkrafter och omvandlingstryck. Tekniska handelshinder och de resterande tullhindren skulle bort. Ett antal sektorer inom samhällsekonomin pekades ut som överdrivet skyddade och därför som bromsklossar i utvecklingen. Särskilt utpekade sektorer var telekommunikationer, post, järnvägar, bank- och finansmarknaden samt el- och gasmarknaderna. I Sverige beslutades 1991 i enlighet med den s k Tillväxtpropositionen 1990/91:87 ett stort antal åtgärder för att frigöra drivkrafter i den svenska ekonomin. Bl a framhölls uttryckligen, med hänvisning till EG:s pågående arbete med den inre marknaden, betydelsen av att skapa en energimarknad präglad av en ökad konkurrens i alla led. Beslut om en öppen svensk elmarknad trädde i kraft i januari Ett drygt år senare, i februari 1997, trädde EU:s elmarknadsdirektiv i kraft med regler för en gradvis marknadsöppning i Europa. Genom avregleringen av elmarknaden skulle den sedan monopoltiden uppbyggda överkapaciteten tas bort och kostnaderna för att producera el skulle med hjälp av konkurrens minska. Vilka konsekvenser på elpriserna har avregleringen av elmarknaden medfört? Avregleringen medförde att kostnaden för transport av el, nätavgiften, bröts ut från den konkurrensutsatta elmarknaden. Detta innebär att den konkurrensutsatta delen av elmarknaden i princip inte har någon transportkostnad. Vid fysiska begränsningar i framför allt högspänningsnäten kan det dock uppstå olika marknadspriser i olika områden. Eftersom el är en synnerligen homogen produkt i användningsledet (det går inte att avgöra hur elen har producerats, en kwh el går inte att skilja från en annan kwh i användningsledet) är den mycket lämplig att konkurrensutsätta. I produktionsledet är kostnaden och miljöpåverkan för att producera en kwh el däremot högst varierande. Utbudskurvans produktionskostnad blir därmed starkt varierande vilket ytterligare bidrar till att elpriset blir mycket effektivt. 1

2 Utbud och efterfrågan bestämmer elpriset. Samtliga aktörer på elmarknaden, (flera hundra), lämnar sin egen utbuds- eller efterfrågekurva till marknadsplatsen som i Norden är Nord Pool. Nord Pool summerar samliga utbudskurvor till en total utbudskurva och samtliga efterfrågekurvor till en total efterfrågekurva. Där den totala utbudskurvan och den totala efterfrågekurvan möts, marknadskrysset, fastställs elpriset timme för timme på den s.k. spotmarknaden. Den nordiska elmarknaden består av en mängd olika produktionsslag. 2

3 Olja Nilsan Energikonsult AB Marknadpris (spotpris) vid normalt vattenår öre/kwh Gasturbiner och effektvatten Efterfrågan Marknadskryss Vind 0 Oreglerat vatten Kärn Reglerbart vatten och kolkondens TWh/år Kraftvärme Som komplement till spotmarknaden finns ett stort antal finansiella kontrakt som avräknas mot spotpriset. Kombinationen av att marknadspriset på spotmarknaden saknar transportkostnader att det finns många aktörer på marknaden samt att marginalkostnaden för att producera el varierar mycket leder till att marknadspriset på el blir mycket effektivt på den nordiska elmarknaden. Hur har då elpriset utvecklats? För att göra en rättvis jämförelse måste man jämföra dagens elpris på den avreglerade elmarknaden med vad elpriset skulle blivit om man inte genomfört avregleringen. 3

4 Om vi fortsatt med en kostnadsbaserad prissättning skulle elpriset fram till årsskiftet 2004/2005 varit ca 6 öre/kwh högre än vad det blev. Orsaken till detta är att konkurrensen ledde till att överutbyggnaden tagits bort, vilket motsvarar ca 2 öre/kwh på den nordiska marknaden. Dessutom har konkurrensen lett till att produktionskostnaderna effektiviserats och sänkts med ca 4 öre/kwh. Sammantaget innebär det att elpriset har sjunkit med ca 6 öre/kwh. Man kan alltså konstatera att Produktivitetsdelegationens och Tillväxtpropositionens uppfattning att drivkrafter och omvandlingstryck skulle skapa en energimarknad präglad av en ökad konkurrens i alla led har infriats. Införande av krav på utsläppsrätter för att producera el med fossila bränslen 2005 infördes i Europa ett krav på att alla som använder fossila bränslen måste ha en utsläppsrätt för varje ton koldioxid som släpps ut. Eftersom elmarknaden är avreglerad och konkurrensutsatt bestäms priset på el av den kortsiktiga marginalkostnaden som oftast utgörs av fossilbaserad produktion. För att använda fossila bränslen för elproduktion måste man ha utsläppsrätter vilket i sin tur betyder att priset på utsläppsrätter blir avgörande för marginalkostnaden på elmarknaden och därmed elpriset. Kostnaden för utsläppsrätter har sedan introduktionen 2005 varierat kraftigt. I början på 2005 steg priset från 5-6 /ton till strax över 30 /ton därefter föll det tillbaka. 4

5 Elpriset på de europeiska elmarknaderna har varierat på samma sätt som priset på utsläppsrätter vilket visar att prissättningen på elmarknaderna i Europa fungerar precis som det var tänkt. Utsläppshandeln var en provperiod och utsläppsrätter fick inte tas med till nästa handelsperiod Under 2007 visade det sig att det fanns ett överskott på utsläppsrätter varför priset på utsläppsrätter sjönk till nästan noll /ton och elpriserna sjönk också under

6 Eftersom ca hälften av produktionskapaciteten i Norden är vattenkraft påverkas marknadspriset väldigt mycket av vattenkraftens produktionsförmåga. Från och med 2008 har utsläppshandeln fått fullt genomslag i marknadspriserna på el. Kravet på utsläppsrätter är ett europeiskt system som inte finns på andra ställen i världen. Detta har lett till att elpriserna i Europa idag är ca 15 öre/kwh högre än i övriga världen. Att minska koldioxidutsläppen i Europa med 20 % till 2020 är ett energipolitiskt mål. Inom EU finns dessutom två andra mål. Förnybar energi ska öka till 20 % 2020 och energieffektiviseringen ska bli 20 % till 2020 jämfört med business as usual. Stöd till utbyggnad av ny förnybar elproduktion Förnybarhetsmålet har resulterat i olika stödsystem för att öka andelen förnybar energi har introducerats i Europa. Det finns i princip två olika modeller. 6

7 I Sverige har vi valt en certifikatmodell som inom kort kommer att bli gemensam med Norge. Utbyggnad av ny elproduktion Ett av de viktigaste resultaten av de klimatrelaterade styrmedlen är att ge incitament till utbyggnad av nu elproduktion. Med de höga elpriser som blir följden av utsläppskravet och med hjälp av certifikatintäkter kommer incitamenten att bli starka att bygga nya anläggningar med lägre eller inga koldioxidutsläpp. På den nordiska elmarknaden kommer många nya anläggningar att uppföras samtidigt som äldre kolkraftanläggningar kommer att skrotas, helt i linje med klimatmålen. Vattenfall gör årligen en prognos hur den nordiska elmarknaden kommer att utvecklas till Den senaste prognosen visar att nettotillskottet av utbudet blir 55 TWh medan den förväntade elförbrukningen stiger med endast 1 TWh. Detta leder till att marknadspriserna på el kommer att pressas. Samtidigt kommer ökade priser på utsläppsrätter att motverka prisfallet. Utvecklingen möjliggör en ökad export från Norden av koldioxidfri elproduktion för att minska kostnaderna på kontinenten att uppnå klimatmålet. Dessutom kan Norden bidra med utbyggnader av förnybar el till förmån för länder på kontinenten som annars får svårt att uppfylla sina egna förnybarhets mål. Allt detta förutsätter att det byggs nya transiteringsförbindelser till övriga Europa och att förbindelserna på kontinenten utökas så att den nordiska elproduktionen kan nå områden med större behov av ny kapacitet. 7

8 Elprisutvecklingen för mindre elkunder Utöver det konkurrensutsatta elpriset betalar kunderna en nätavgift och energiskatt. Svensk Energi tar kontinuerligt fram ett statistiskt underlag för vad en eluppvärmd villa betalar. Bilden visar utvecklingen i fast penningvärde (1990) relaterat till konsumentprisindex (1980). 8

9 Som framgår har nätavgiften stigit i stort sätt som konsumentprisindex. Den dramatiska förändringen för en villakund med elvärme är att elskatten stigit från 9 öre/kwh till drygt 28 öre/kwh. I det konkurrensutsatta elpriset ingår kostnader för elcertifikat och också kostnaden för utsläppsrätter. Om man tar det i beaktande framgår att de politiskt beslutade kostnaderna utgör nästan hälften av det pris kunden betalar. 9

10 Elintensiv industri Krav på utsläppsrätter är ett mycket kraftfullt styrmedel som ger incitament att minska utsläppen av koldioxid på ett effektivt sätt men det får ett mycket stor påverkan på de europeiska elpriserna vilket i sin tur slår hårt mot den elintensiva industrin. Det ökade marknadspriset på el i Europa till följd av kravet på utsläppsrätter har lett till flera oönskade konsekvenser. Elintensiv industri har fått en kraftig konkurrensnackdel i jämförelse med elintensiva industrier i övriga världen. Elproducenterna har fått wind fall profits för sådana anläggningar som antingen fått utsläppsrätter gratis eller inte behöver några utsläppsrätter. I Sverige har detta lett till kraftigt ökade produktionsskatter på kärnkraft och vattenkraft. Hela elmarknadsreformen ifrågasätts eftersom marknadspriset på el stigit så kraftigt utan att kostnaderna för elproduktionen ökat. Måluppfyllelsen när det gäller minskning av globala utsläpp av koldioxid kan bli svår att nå eftersom elförbrukning i Europa kan komma att flytta till andra delar av världen vilket kan leda till totalt sätt högre koldioxidutsläpp även om utsläppen i Europa minskar. Däremot kommer en utbyggnad av ny elproduktion inte att undanröja elintensiv industris konkurrensnackdel som skapas av utsläppshandeln. Elpriset kommer även i fortsättningen och under lång tid framöver att bestämmas av kolkondens inklusive kostnaden för utsläppsrätterna. Fossila bränslen dominerar i den Europeiska elproduktionen. Ett ökat utbud pressar givetvis ner elpriset men kostnaden för utsläppsrätter kommer successivt att öka allt eftersom dyrare alternativ att minska utsläppen av koldioxid måste användas. Sammantaget innebär detta en relativt liten påverkan på det framtida elpriset. Inte heller skulle elintensiv industris konkurrensnackdelar elimineras om industrin fick äganderätt till befintliga och eller nya elproduktionsanläggningar. Marknadspriset på el beror inte på vem som äger en anläggning. Genom att äga egen elproduktion skulle möjligen industrin tjäna pengar som elproducent som komplement till sin basverksamhet. För att handel med utsläppsrätter ska bli ett verksamt styrmedel måste det göras till ett globalt styrmedel. Därmed globaliseras priset på utsläppsrätter och det kommer att reflektera den globala kostnaden att minska utsläppen av koldioxid. Då undanröjs dessutom konkurrensnackdelen för elintensiv industri i Europa. Sammanfattning Avregleringen av den nordiska elmarknaden är mycket lyckad. Det konkurrensutsatta elpriset sätts på Nord Pool som en funktion av totalt utbud och total efterfrågan och blir lika med systemets totala marginalkostnad. Detta är det synliga beviset på att konkurrensen fungerar. Terminsmarknaderna gör att kunderna själva kan välja om man vill betala fast pris eller rörligt pris. 10

11 Effektiva klimatstyrmedel, krav på utsläppsrätter och elcertifikat, har lett till högre elpriser än före avregleringen. Detta betyder inte att elmarknaden inte fungerar. Tvärt om har den konkurrensutsatta elmarknaden på ett kostnadseffektivt sätt internaliserat miljökostnaderna. Distributionen som fortfarande är ett monopol har visat sig generera nätavgifter som i stort sätt följt den allmänna prisutvecklingen. För små elkunder har elskatten kraftigt höjts och för elintensiv industri återstår besvärande konkurrensnackdelar så länge utsläppshandeln bara är europeisk. 11

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden KAPITEL 2 Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden DET FINNS FLERA olika marknader i Sverige som har betydelse för hur energin används i samhället, samtidigt som de präglas av blandade ägarformer.

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

Går det att göra något åt de höga elpriserna?

Går det att göra något åt de höga elpriserna? Går det att göra något åt de höga elpriserna? nr 2 2007 årgång 35 Elpriserna har under året höjts mycket kraftigt. Principen om prissättning av el efter dess marginalkostnader har därför ifrågasatts. En

Läs mer

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden.

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2002-05-17 1(53) Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2(53) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Slutsatser...5 3. Grundläggande begrepp...9 4. Problemidentifiering...9 4.1.

Läs mer

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Sverige utan kärnkraft ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Innehåll Sammanfattande slutsatser 3 Det energipolitiska valet 2010 4 Kärnkraften - nästan halva elen 5 Tre saker vänsterpartierna

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI ENERGI- MARKNADER Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Kandidatuppsats STS, Företagsekonomi, 15hp Vårterminen 2012 Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Handledare: Sofia Wagrell Författare: Emil Holmgren & Simon Walsh Datum: 2012-05-30 Sammanfattning Behovet

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden:

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el Sammanfattning Arbetet inom EU har under de senaste åren fokuserat på att separera nätägande från elproduktion

Läs mer

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Cecilia Karlström Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2010 Examinator: Camilla Persson

Läs mer

D-UPPSATS. Den avreglerade elmarknaden

D-UPPSATS. Den avreglerade elmarknaden D-UPPSATS 2005:17 Den avreglerade elmarknaden En studie om propositionens måluppfyllelse, sett ur ett konsumentperspektiv Jessica Ahlström Luleå tekniska universitet D-uppsats Nationalekonomi Institutionen

Läs mer

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer

Sveriges elpriser en analys av den nordiska elmarknaden

Sveriges elpriser en analys av den nordiska elmarknaden AKADEMIRAPPORT FRÅN ENERGIUTSKOTTET FEBRUARI 2013 Sveriges elpriser en analys av den nordiska elmarknaden Detta dokument har producerats av Energiutskottet som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det speglar

Läs mer

Högt elpris. - Prispåverkande faktorers betydelse vid olika prisnivåer. Ekonomihögskolan Lunds universitet. Nationalekonomiska institutionen

Högt elpris. - Prispåverkande faktorers betydelse vid olika prisnivåer. Ekonomihögskolan Lunds universitet. Nationalekonomiska institutionen Ekonomihögskolan Lunds universitet Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats 2011-04-07 Högt elpris - Prispåverkande faktorers betydelse vid olika prisnivåer Författare: Bo Liljefors och Markus

Läs mer

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Den 16 November sände SVT Aktuellt (kl 21:) ett inslag om elpriserna i Sverige. I

Läs mer

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Peter Wimble Per Ågren Energisystem Handledare: Professor Björn G Karlsson Examensarbete

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer