Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges."

Transkript

1 Börsmeddelande 1 (15) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Ekonomisk utveckling, januari-mars 2015 Koncernens omsättning under januari-mars uppgick till 179,9 (191,3) miljoner euro. Koncernens rörelsevinst uppgick till 72,8 (79,3) miljoner euro. Koncernens vinst under redovisningsperioden uppgick till 55,4 (62,3) miljoner euro. Koncernens kassaflöde från rörelsen efter investeringar var 52,4 (73,2) miljoner euro De räntebärande nettoskulderna uppgick till 999,3 (1 002,8) miljoner euro Investeringarna uppgick till 24,1 (31,6) miljoner euro Soliditetsgraden var 33,5 (32,0) procent Resultatet per aktie var (18 744) euro NYCKELTAL 1-3/15 1-3/14 förändring i % 1-12/14 Omsättning euro 179,9 191,3-6,0 567,2 Investeringar, brutto euro 24,1 31,6-23,8 129,5 investeringarnas andel av omsättningen % 13,4 16,5 22,8 Utgifter för forskning och utveckling euro 0,4 0,4 2,2 1,7 andel av omsättningen % 0,2 0,2 0,3 Antal anställda i genomsnitt ,1 305 Antal anställda vid räkenskapsperiodens slut ,0 313 Löner och arvoden totalt euro 5,5 5,1 6,4 20,5 Rörelsevinst euro 72,8 79,3-8,2 142,8 andel av omsättningen % 40,5 41,5 25,2 Vinst före skatter euro 69,2 77,8-11,1 132,9 andel av omsättningen % 38,5 40,7 23,4 Räkenskapsperiodens vinst euro 55,4 62,3-11,1 106,5 Totalresultat euro 57,0 61,9-7,9 106,1 Soliditetsgrad % 33,5 32,0 31,0 Räntebärande nettoskulder euro 999, ,8-0, ,1 Nettoskuldsättningsgrad 1,4 1,4 1,6 Resultat/aktie euro , ,08-11, ,89 Utdelning/A-aktie euro ,44 Utdelning/B-aktie euro ,49 Eget kapital/aktie euro , Utdelning/resultat A-aktie % 67,6 Utdelning/resultat B-aktie % 50,1 Antalet aktier A-seriens aktier st B-seriens aktier st Totalt st

2 Börsmeddelande 2 (15) Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen: Mild vinter med lägre elförbrukning Elförbrukningen i Finland var lägre än normalt på grund av den milda vintern. Den minskade elförbrukningen kombinerat med sänkningen av stamnätsavgifterna i början av året minskade Fingrids stamnätsintäkter jämfört med året innan. Förbrukningstopparna blev lägre än normalt på grund av den milda vintern och elbehovet kunde tillgodoses med inhemsk produktion och elimport. Under mycket kalla vintrar kan effektläget framöver bli pressat. Till följd av marknadsläget har elöverföringen mellan Finland och Sverige förblivit omfattande, men skillnaderna mellan områdespriserna jämfört med året innan var på grund av otillräcklig överföringskapacitet mindre och Fingrids flaskhalsintäkter minskade. Energimyndigheten beviljade i januari Fingrid tillstånd att utöva elnätsverksamhet i stamnätet. I slutet av mars definierade bolaget sitt stamnät för första gången. Definitionen omfattar samtliga kraftledningar, stationer och andra anläggningar som ingår i elöverföringen. Definitionen bygger på den gällande elmarknadslagen. FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT Redovisningsprinciper Ekonomiskt resultat Fingrids delårsrapport har upprättats enligt standarden IAS 34, Delårsrapportering. Fingrid har upprättat denna delårsrapport enligt samma principer som årsbokslutet Koncernens rörelsevinst under perioden januari-mars uppgick till 179,9 (191,3) miljoner euro. Stamnätsintäkterna minskade till 115,4 (124,2) miljoner euro under årets första månader. En lägre elförbrukning och en prissänkning på två procent i början av året bidrog till minskningen. De övriga rörelseintäkter uppgick till 0,8 (1,2) miljoner euro. Kostnaderna under januari-mars uppgick till 103,9 (105,5) miljoner euro. Elförbrukningen från januari till mars uppgick till 23,4 (23,9) terawattimmar. Försäljningen av balanseringsel uppgick till 40,2 (41,3) miljoner euro. Fingrids flaskhalsintäkter från förbindelserna mellan Finland och Sverige minskade till 11,0 (15,0) miljoner euro. Minskningen orsakades av marknadsläget, där Finland importerat mycket el från Sverige samtidigt som skillnaderna mellan områdespriserna varit mindre än under år 2014 Intäkterna från gränsöverföringen mellan Finland och Ryssland var 5,6 (2,5) miljoner euro till följd av ökad import från Ryssland i och med den svagare rubeln. Flaskhalsintäkterna från förbindelserna mellan Finland och Estland förblev på samma nivå som motsvarande period år Försäljningen av balanskraft uppgick till 40,2 (41,3) miljoner euro. Kostnaderna för balanskraft ökade något jämfört med nivån året innan till 27,8 (27,2) miljoner euro. Kostnaderna för förlustel minskade till 15,9 (18,1) miljoner euro på grund av lägre förlustelsvolymer än under jämförelseperioden. I slutet av mars hade cirka 101 (98) procent av Fingrids förväntade inköp av förlustel för resten av år 2015 skyddats till medelpriset 40,1 (44,1) euro/mwh. Kostnaderna för de reserver som säkerställer stamnätets driftsäkerhet sjönk till 12,0 (12,8) miljoner euro till följd av ett fortsatt gott marknadsläge. Avskrivningar uppgick till 22,9 (22,1)

3 Börsmeddelande 3 (15) miljoner euro. Underhållskostnaderna förblev nästan på samma nivå som året innan och uppgick till 2,7 (2,8) miljoner euro. Personalkostnaderna ökade liksom personalantalet något och uppgick till 6,6 (6,3) miljoner euro. Omsättning och övriga intäkter 1-3/15 1-3/14 föränd ring i % 1-12/14 (milj. euro) Stamnätsintäkter ,1 326 Försäljning av balanskraft ,8 151 Transmissionsintäkter 4 4 4,6 12 Intäkter från gränsöverföring ,3 9 Flaskhalsintäkter Finland Estland 0,4 0,4-14,3 2 Intäkter från effektreserv* 2 2 0,8 8 Flaskhalsintäkter Finland Sverige ,6 49 Övrig omsättning ,2 9 Övriga rörelseintäkter ,1 5 Omsättning och övriga intäkter totalt ,1 572 Kostnader (milj. euro) 1-3/15 1-3/14 föränd ring i % 1-12/14 Köp av balanskraft ,1 107 Kostnader för förlustel ,5 66 Avskrivningar ,7 92 Kostnader för reserver ,0 62 Personalkostnader 7 6 5,4 25 Kostnader för effektreserv* 2 2-3,0 8 Underhållskostnader 3 3-3,7 19 Transmissionskostnader ,8 11 Övriga kostnader ,1 46 Kostnader totalt ,5 435 Rörelsevinst exklusive förändringar på råvaruderivat ,7 137 Koncernens rörelsevinst, IFRS ,2 143 * Intäkter och kostnader för effektreserv anknyter till säkerställande av elförsörjningen vid förbrukningstoppar inom ramen för lagen om effektreserv. Koncernens rörelsevinst under årets första kvartal uppgick till 72,8 (79,3) miljoner euro. Vinsten före skatter uppgick till 69,2 (77,8) miljoner euro. De största negativa skillnaderna jämfört med motsvarande period året innan berodde på lägre stamnätsintäkter (-8,8 miljoner euro) och lägre flaskhalsintäkter för förbindelserna mellan Finland och Sverige (-4,0 miljoner euro).

4 Börsmeddelande 4 (15) Räkenskapsperiodens vinst blev 55,4 (62,3) miljoner euro, och totalresultatet 57,0 (61,9) miljoner euro. Koncernens operativa nettokassaflöde minus investeringarnas nettokassaflöde var 52,4 (73,2) miljoner euro positivt under årets första månader. Soliditetsgraden var 33,5 (32,0) procent vid rapporteringsperiodens slut.. Säsongsvariationer är utmärkande för koncernens vinst under räkenskapsperioden, och därför kan räkenskapsperiodens resultat för hela året inte direkt uppskattas utifrån resultatet för den avslutade rapporteringsperioden Investeringar och underhåll Kraftsystem Stamnätets investeringsprogram är inriktat på utveckling av elnätet i Österbotten och modernisering av Järnladyn, den gamla förbindelsen mellan Östra och Västra Finland. Arbetet med förbindelsen mellan Karleby och Uleåborg som ingår i den österbottniska helheten fortskred enligt planerna. Arbetet med elstationerna i Hirvisuo, Pyhänselkä och Toby har förlöpt väl trots den regniga vintern och ett antal problematiska avbrott. Moderniseringen av Järnladyn på förbindelsen mellan Hikiä och Forssa fortskred enligt tidtabellen både vad gäller elstationen och kraftledningsbygget. Fingrid har i början av året fattat inköpsbeslut om en ny 400/110 kilovolts transformatorstation som kommer att byggas av ABB i Isokangas norr om Uleåborg. Kontraktets är cirka 8,5 miljoner euro. Transformatorstationen väntas stå klar i slutet av år En ytterligare transformatorstation på 220/110/20 kilovolt i Vajukoski i Sodankylä kommer att byggas av Empower PN Oy. Kontraktets är cirka 6 miljoner euro. Stationen blir klar sommaren Vintern var mildare än vanligt. Förbrukningstoppen på MWh/h inträffade i slutet av januari. När förbrukningen var som högst importerades el från Sverige till full kapacitet, även om man samtidigt sålde el från Finland till Estland. De finska produktionsanläggningarna hade fri kapacitet när förbrukningen var som högst. Elförsörjningen i Finland var tillräcklig och man behövde inte använda sig av effektreserver. Elförbrukningen i Finland mellan januari och mars uppgick till 23,4 (23,9) terawattimmar. Elöverföringen genom Finland under samma period uppgick till 1,3 (1,3) terawattimmar, det vill säga den totala överföringen i Finland var 24,7 (25,2) terawattimmar. Elöverföringen via Fingrids nät mellan januari och mars uppgick till 17,9 (18,2) terawattimmar, vilket utgör 72,5 (72,2) procent av den totala elöverföringen i Finland. Under samma period överförde Fingrid till sina kunder 16,6 (16,9) terawattimmar el, vilket motsvarade 70,9 (70,4) procent av den totala förbrukningen i Finland. Under perioden januari mars importerades 4,2 (5,1) terawattimmar el från Sverige till Finland och 0,1 (0,0) terawattimmar el exporterades från Finland till Sverige. Överföringskapaciteten för likströmsförbindelserna mellan Finland och Sverige begränsades i mars av underhållsarbeten på den svenska sidan.

5 Börsmeddelande 5 (15) Under perioden januari mars importerade Finland 0,01 (0,01) terawattimmar el från Estland och exporterade 1,1 (1,3) terawattimmar el till Estland. Överföringskapaciteten begränsades under några dagar av underhållsarbeten och tester på estniska reservkraftverk. Elimporten från Ryssland mellan januari och mars uppgick till 2,0 (0,8) terawattimmar. Mängden importerad el från Ryssland har varierat beroende på marknadsläget och tiden på dygnet. Hela överföringskapaciteten från Ryssland till Finland har varit tillgänglig under kvartalet, med undantag för en vecka i mars då man utförde underhållsarbeten på det ryska nätet. Användning av kraftsystemet 1 3/ / /2014 Elförbrukning in Finland TWh 23,4 23,9 83,3 Elöverföring genom Finland TWh 1,3 1,3 3,9 Elöverföring i Finland TWh 24,7 25,2 87,2 Fingrids överföringsvolym TWh 17,9 18,2 67,2 Fingrids elöverföring till kunder TWh 16,6 16,9 63,3 Fingrids förlustel TWh 0,3 0,3 1,3 Elöverföring Finland Sverige Export till Sverige TWh 0,1 0,0 0,2 Import från Sverige TWh 4,2 5,1 18,1 Elöverföring Finland Estland Export till Estland TWh 1,1 1,3 3,6 Import från Estland TWh 0,01 0,01 0,1 Elöverföring Finland Ryssland Import från Ryssland TWh 2,0 0,8 3,3 Elmarknaden Elimporten från Sverige var tack vare marknadsläget omfattande och det finska områdespriset var högre än i de andra nordiska länderna. Under årets första kvartal var genomsnittspriset (systempriset) på el i Norden till 28,13 (30,19) euro/mwh och områdespriset i Finland 32,10 (35,24) euro/mwh. Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige uppgick till 22,0 (30,0) miljoner euro. Minskningen beror dels på den allmänt lägre elprisnivån och dels på den bättre tillgängligheten för förbindelserna mellan länderna jämfört med året innan.

6 Börsmeddelande 6 (15) , kl EET Elmarknaden 1-3/15 1-3/ /14 Nord Pools systempris euro/mwh, medelpris 28,13 30,19 29,61 Finlands områdespris euro/mwh, medelpris 32,10 35,24 36,02 Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige, mn euro* 22,0 30,0 97,7 Flaskhalstimmar mellan Finland och Sverige %* 44,7 62,1 47,8 Flaskhalsintäkter mellan Finland och Estland, mn euro* 0,7 0,8 4,8 Flaskhalstimmar mellan Finland och Estland %* 6,5 11,3 8,2 * Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige och Finland och Estland delas jämnt mellan stamnätsbolagen. Intäkterna och kostnaderna presenteras i tabellerna i resultatavsnittet. Under början av året använde Fingrid 1,0 (2,9) miljoner euro till motköp. De största kostnaderna orsakades av en störning i likströmsförbindelsen mellan Finland och Sverige i februari och motköp relaterade till säkerställande av stamnätets driftsäkerhet i Österbotten. Mothandel 1-3/15 1-3/ /14 Motköp mellan Finland och Sverige, mn euro 0,2 2,8 7,7 Motköp mellan Finland och Estland, mn euro 0,0 0,0 0,8 Motköp på interna förbindelser i Finland, mn euro 0,8 0,0 1,7 Motköp sammanlagt, mn euro 1,0 2,9 10,1 Finansiering Bolagets finansiella ställning förblev på en tillfredsställande nivå och likviditeten är fortsatt god. Koncernens finansiella nettokostnader under perioden januari mars uppgick till 3,9 (2,0) miljoner euro, vilket inkluderar en positiv förändring av det verkliga t på derivat på 1,3 miljoner euro (2,8 miljoner euro).

7 Börsmeddelande 7 (15) De finansiella tillgångar och likvida medel som redovisas till verkligt via resultatpåverkan uppgick den 31 mars 2015 till 183,4 (230,4) miljoner euro. Bolaget har dessutom en outtagen kredit på 250 miljoner euro. De räntebärande lånen uppgick till 1 182,8 (1 233,3) miljoner euro, varav 955,2 (973,1) miljoner euro utgörs av långfristiga och 227,6 (260,2) miljoner euro av kortfristiga lån. Förändringen av det verkliga t på elderivaten under första kvartalet 2015 inkluderar en post på 1,4 miljoner euro som minskar koncernens resultat till följd av upplösningen av en säkerhetsfond i samband med att säkringsredovisningen upphörde. Motpartsrisken för de finansiella derivatavtalen uppgick till 37 (39) miljoner euro. Bolaget har i regel skyddat sig mot alla valuta- och råvaruprisrisker. Personal Det totala antalet anställda inom koncernen var i genomsnitt 313 (287) personer, varav 282 (269) hade en fast anställning. Andra frågor Energimyndigheten beslutade i januari att utse Fingrid Abp till systemansvarig stamnätsinnehavare i enlighet med elmarknadslagen och beviljade bolaget tillstånd att utöva elnätsverksamhet i stamnätet. Beslutet upphävde det tidigare elnätstillståndet från år I slutet av mars definierade bolaget sitt stamnät för första gången. Definitionen omfattar samtliga kraftledningar, stationer och andra anläggningar som ingår i elöverföringen. Definitionsskyldigheten bygger på den gällande elmarknadslagen Revision Koncernens siffror har inte reviderats. Händelser efter redovisningsperioden och utvecklingen under slutet av året Fingrids utredning om Datahub, den framtida lösningen för informationsutbyte på elmarknaden, behandlades av arbets- och näringsministeriet och Fingrid fick grönt ljus för att inleda Datahub-projektet. Fingrids ordinarie bolagsstämma hölls den Bolagsstämman godkände bokslutet för år 2014, fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman valde Fingrid Abp:s styrelse för år Som styrelsemedlemmar fortsätter Helena Walldén (ordförande), Juha Majanen (vice ordförande), Juhani Järvi och Esko Torsti.

8 Börsmeddelande 8 (15) Som ny medlem valdes Sanna Syri. Styrelsemedlemmarna presenteras på bolagets webbplats. Bolagsstämman beslutade att betala ut ,44 euro i utdelning till A-seriens aktier och ,49 euro till B-seriens aktier, sammanlagt ,35 euro. Fingrid-koncernens resultat för räkenskapsperioden 2015 exklusive förändringar i verkliga n på derivat och skatter väntas minska från året innan. Prognoser om hela räkenskapsperiodens resultat försvåras av osäkerheten förknippad med kostnaderna för reservkraft och förlustel, flaskhalsintäkterna samt de ryska gränsöverföringsintäkterna. Bolagets skuldhanteringsförmåga väntas förbli stabil. Bilagor: Delårsrapportens bilagor Mer information: Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn eller Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn eller

9 Börsmeddelande 9 (15) Bilagor: Delårsrapportens tabeller RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT, MN EURO 1-3/ /2014 Förändring 1-12/2014 Omsättning 179,9 191,3-11,4 567,2 Övriga rörelseintäkter 0,8 1,2-0,4 4,6 Avskrivningar -22,9-22,1-0,8-91,5 Rörelsekostnader -84,9-91,1 6,1-337,4 Rörelsevinst 72,8 79,3-6,5 142,8 Finansiella intäkter och kostnader -3,9-2,0-1,9-10,7 Andel av intressebolagens resultat 0,2 0,4-0,2 0,9 Vinst före skatter 69,2 77,8-8,6 132,9 Inkomstskatter -13,8-15,5 1,7-26,4 Räkenskapsperiodens vinst 55,4 62,3-6,9 106,5 Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar 1,4 1,4 Omräkningsdifferenser 0,2-0,4 0,6-0,4 Övriga poster hänförliga till anläggningstillgångar som kan säljas 0,0 0,0 0,0 0,0 Räkenskapsperiodens totalresultat 57,0 61,9-4,9 106,1 Resultatet hänförligt till: Bolagets aktieägare 55,4 62,3-6,9 106,5 Totalresultat hänförligt till: Bolagets aktieägare 57,0 61,9-4,9 106,1 Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (euro)* * ingen utspädningseffekt

10 Börsmeddelande 10 (15) KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAM- MANDRAG, MN EURO 1-3/ /2014 Förändring 1-12/2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 87,9 87,9 0,0 87,9 Immateriella tillgångar 95,2 93,0 2,2 95,0 Materiella anläggningstillgångar 1 627, ,0 14, ,5 Placeringar 11,0 10,7 0,3 10,8 Derivat 42,9 44,8-1,9 42,1 Fordringar 13,6 23,1-9,6 13,3 Anläggningstillgångar totalt 1 877, ,5 5, ,5 Omsättningstillgångar Varulager 12,3 12,6-0,3 12,8 Derivat 10,3 1,9 8,5 11,2 Fordringar 76,7 82,4-5,6 57,7 Finansiella tillgångar rade till verkligt via resultaträkningen 115,9 196,1-80,2 116,7 Likvida medel 67,6 34,4 33,2 62,6 Omsättningstillgångar totalt 282,8 327,3-44,5 261,0 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 0,2 0,2 Tillgångar totalt 2 160, ,8-39, ,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Eget kapital 723,9 704,6 19,3 666,9 Långfristiga skulder Räntebärande 955,2 973,1-17,9 962,3 Derivat 43,0 46,2-3,2 45,0 Räntefria 125,5 134,3-8,8 124,7 Långfristiga skulder totalt 1 123, ,6-30, ,0 Kortfristiga skulder Räntebärande 227,6 260,2-32,6 263,0 Derivat 14,1 15,7-1,6 17,0 Räntefria 71,3 65,7 5,6 71,6 Kortfristiga skulder totalt 313,0 341,6-28,6 351,6 Eget kapital och skulder totalt 2 160, ,8-39, ,5

11 Börsmeddelande 11 (15) KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, MN EURO Eget kapital hänförligt till Aktie- Överkurs- Uppskriv Omräk- Balanserade Eget nings- moderbolagets ägare kapital fond nings- differenser vinstmedel kapital totalt ,9 55,9-11,6 0,0 542,4 642,7 Räkenskapsperiodens totalresultat Räkenskapsperiodens vinst eller förlust 62,3 62,3 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser -0,4-0,4 Övriga poster hänförliga till långfristiga tillgångsposter som kan säljas 0,0 0,0 Övrigt totalresultat, netto efter skatt 0,0-0,4-0,4 Totalresultat 0,0-0,4 62,3 61, ,9 55,9-11,6-0,4 604,7 704,6 Räkenskapsperiodens totalresultat Räkenskapsperiodens vinst eller förlust 44,2 44,2 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 Övriga poster hänförliga till långfristiga tillgångsposter som kan säljas 0,0 0,0 Totalresultat 0,0 0,0 648,9 748,8 Transaktioner med ägarna Utdelning för år ,9-81, ,9 55,9-11,5-0,4 567,0 666,9 Räkenskapsperiodens totalresultat Räkenskapsperiodens vinst eller förlust 55,4 55,4 Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar 1,4 1,4 Omräkningsdifferenser 0,2 0,2 Övriga poster hänförliga till långfristiga tillgångsposter som kan säljas 0,0 0,0 Övrigt totalresultat, netto efter skatt 1,4 0,2 1,7 Totalresultat 1,4 0,2 55,4 57,0 Transaktioner med ägarna ,9 55,9-10,1-0,2 622,4 723,9

12 Börsmeddelande 12 (15) KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN, MN EURO 1-3/ /2014 Förändring 1-12/2014 Kassaflöde från den löpande verksamheten Räkenskapsperiodens vinst 55,4 62,3-6,9 106,5 Justeringar 44,0 46,5-2,5 120,5 Förändringar i rörelsekapitalet -25,0-12,7-12,4 19,1 Betalda räntor -1,2-1,3 0,1-21,7 Erhållen ränta 0,4 0,5-0,1 1,2 Betald skatt -4,3-2,8-1,5-19,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten, netto 69,4 92,6-23,3 206,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Köp av materiella anläggningstillgångar -30,6-38,2 7,6-124,5 Köp av immateriella anläggningstillgångar -0,9-1,0 0,1-5,4 Övriga placeringar 0,1 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,1 0,2-0,2 1,4 Beviljade lån -1,6 Erhållen utdelning 0,3 Erhållna stöd 15,0 19,9-4,9 19,9 Betalda räntor -0,5-0,4-0,1-1,3 Kassaflöde av investeringsverksamheten, netto -17,0-19,4 2,5-111,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån 110,0 Amortering av långfristiga lån -2,0-2,1 0,1-103,0 Förändring i kortfristiga lån -46,2-57,9 11,7-58,0 Utbetald utdelning -81,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten, netto -48,2-60,0 11,8-132,9 Förändring av likvida medel och finansiella tillgångar 4,2 13,1-9,0-38,0 Likvida medel och finansiella tillgångar vid räkenskapsperiodens 179,3 217,3-38,1 217,3 Likvida medel och finansiella tillgångar vid räkenskapsperiodens 183,4 230,4-47,0 179,3 NYCKELTAL PER KVARTAL Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014 Q4/2013 Omsättning euro 179,9 148,2 113,6 114,1 191,3 155,1 Rörelsevinst euro 72,8 26,5 17,3 19,7 79,3 36,5 Rörelsevinst % 40,5 17,9 15,2 17,2 41,5 23,5

13 Börsmeddelande 13 (15) INVESTERINGAR, MN EURO 1-3/ /2014 Förändring 1-12/2014 Nätinvesteringar 22,5 29,1-6,6 117,5 Stationer 10,7 14,4-3,8 63,0 Ledningar 11,8 14,7-2,8 54,6 Investeringar i gasturbiner 0,0 0,1-0,1 0,8 Befintliga gasturbinanläggningar 0,0 0,0-0,2 Nya gasturbinanläggningar 0,0 0,1-0,1 1,0 Övriga investeringar 1,6 2,4-0,8 11,2 ICT 1,5 2,3-0,8 11,1 Övriga 0,0 0,1 0,0 0,0 Investeringar totalt 24,1 31,6-7,5 129,5 UTGIFTER FÖR FORSKNING OCH UTVECKL- ING, MN EURO 1-3/ /2014 Förändring 1-12/2014 Utgifter för forskning och utveckling 0,4 0,4 0,0 1,7 DERIVATAVTAL, MN EURO Ränte- och valutaderivat pos neg. netto Nomi nellt pos. neg. netto Nominellt pos. neg. netto Valutaswappar Valutaterminer Ränteswappar Nominellt Totalt El-derivat Elterminer, NAS- DAX OMX Commodities, icke säkringsredovisade derivat pos. neg. netto Köpta ränteoptioner Volym TWh ,18 Elterminer, NASDAX OMX Commodities, icke säkringsredovisade derivat pos. neg. netto Volym TWh pos. neg. netto Volym TWh , ,19 Totalt , , ,19 Bolaget har avstått från säkringsredovisning av derivat från och med början av 2014 Detta innebär att hela förändringen på elderivat har redovisats och kommer framöver att redovisas i resultaträkningen. Säkerhetsfonden som ingår i balansräkningen upplöses med resultatpåverkan och så att den minskar resultatet med 11,6 miljoner euro, i lika stora delar, under åren 2015 och 2016.

14 Börsmeddelande 14 (15) Hierarkin för finansiella instrument som ras till verkligt, miljoner euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Tillgångar rade till verkligt Ränte- och valutaderivat 63 Finansiella tillgångar rade till verkligt via resultaträkningen Tillgångar rade till verkligt totalt Skulder rade till verkligt Ränte- och valutaderivat Elterminer, NASDAX OMX Commodities Skulder rade till verkligt totalt Tillgångar och skulder som ras till verkligt kategoriseras enligt tre hierarkiska nivåer för verkligt. Hierarkin fastställs enligt avtalets indata. Kategoriseringen grundar sig på indata på instrumentets lägsta nivå som är betydande för den aktuella posten som ras till verkligt med beaktande av hela ringen. Nivå 1: indata är offentligt noterade på aktiva marknader. Nivå 2: indata är inte noterade priser och de grundar sig på observerbara marknadsuppgifter antingen direkt eller indirekt. Nivå 3: indata är inte noterade priser och inte heller observerbara marknadsuppgifter. Ansvarsförbindelser, miljoner euro Förändring Pantsatta likvida medel Hyresförbindelser Nyttjanderättsavtal för reservkraftverk Kreditreserveringsprovisioner Totalt Investeringsförbindelser Övriga ekonomiska förbindelser Förändringar i materiella anläggningstillgångar, miljoner euro Muutos Bokförings i början av perioden Ökningar Minskningar Avskrivningar och nedskrivningar Bokförings i slutet av perioden Transaktioner med intressebolag, mn euro Förändring Försäljning Inköp Kundfordringar Leverantörsskulder Lånefordringar 2 2 2

15 Börsmeddelande 15 (15) Transaktioner med ägarna, mn euro Förändring Ägare Inköp Leverantörsskulder Övrig närkrets Försäljning Inköp Kundfordringar Leverantörsskulder Bokslutsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med standarden IAS 34, Delårsrapporter. Fingrid har upprättat denna delårsrapport enligt samma principer som årsbokslutet Segmentrapportering Fingridkoncernens hela verksamhet har betraktats som systemansvarig stamnätsverksamhet som bedrivs i Finland och som endast utgör ett segment. Det finns inga väsentliga avvikelser i de enskilda produkternas och tjänsternas risker och lönsamhet. Därför presenteras ingen segmentrapportering enligt IFRS 8. Omstruktureringar Under rapporteringsperioden skedde inga förändringar i koncernens struktur. Säsongsvariationer Kraftiga säsongvariationer är kännetecknande för koncernens verksamhet. Generalklausul Denna rapport innehåller vissa utlåtanden om framtiden som bygger på ledningens nuvarande synpunkter. På grund av sin karaktär förknippas utlåtandena med risker och osäkerhet och är känsliga för förändringar i den allmänna ekonomiska situationen eller situationen inom branschen.

Börsmeddelande 1 (16)

Börsmeddelande 1 (16) Börsmeddelande 1 (16) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. 30.9.2015 Koncernbokslutet har upprättats enligt internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards IFRS). Siffrorna

Läs mer

Börsmeddelande 1 (18)

Börsmeddelande 1 (18) Börsmeddelande 1 (18) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. 30.6.2015 Koncernbokslutet har upprättats enligt internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards IFRS). Siffrorna

Läs mer

FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012

FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012 Börsmeddelanden 1 (11) FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012 Ekonomiskt resultat Koncernens omsättning i juli september uppgick till 106 miljoner euro (88 miljoner euro under motsvarande period

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 På omslaget: Uppsändning av raketen Cryofenix från Esrange Foto: Anders Åberg, SSC 2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Januari mars 2015 i sammandrag 2015 2014 Nettoomsättning

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Golden Heights. 29 augusti 2014

Golden Heights. 29 augusti 2014 29 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET april-juni april-juni Förändring Förändring Omsättning, TSEK 360 872 351 301 9 572 646 411 624 253 22 158 Bruttomarginal 50,4% 50,7% -0,3% 49,3% 50,0% -0,8% Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer