Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges."

Transkript

1 Börsmeddelande 1 (15) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Ekonomisk utveckling, januari-mars 2015 Koncernens omsättning under januari-mars uppgick till 179,9 (191,3) miljoner euro. Koncernens rörelsevinst uppgick till 72,8 (79,3) miljoner euro. Koncernens vinst under redovisningsperioden uppgick till 55,4 (62,3) miljoner euro. Koncernens kassaflöde från rörelsen efter investeringar var 52,4 (73,2) miljoner euro De räntebärande nettoskulderna uppgick till 999,3 (1 002,8) miljoner euro Investeringarna uppgick till 24,1 (31,6) miljoner euro Soliditetsgraden var 33,5 (32,0) procent Resultatet per aktie var (18 744) euro NYCKELTAL 1-3/15 1-3/14 förändring i % 1-12/14 Omsättning euro 179,9 191,3-6,0 567,2 Investeringar, brutto euro 24,1 31,6-23,8 129,5 investeringarnas andel av omsättningen % 13,4 16,5 22,8 Utgifter för forskning och utveckling euro 0,4 0,4 2,2 1,7 andel av omsättningen % 0,2 0,2 0,3 Antal anställda i genomsnitt ,1 305 Antal anställda vid räkenskapsperiodens slut ,0 313 Löner och arvoden totalt euro 5,5 5,1 6,4 20,5 Rörelsevinst euro 72,8 79,3-8,2 142,8 andel av omsättningen % 40,5 41,5 25,2 Vinst före skatter euro 69,2 77,8-11,1 132,9 andel av omsättningen % 38,5 40,7 23,4 Räkenskapsperiodens vinst euro 55,4 62,3-11,1 106,5 Totalresultat euro 57,0 61,9-7,9 106,1 Soliditetsgrad % 33,5 32,0 31,0 Räntebärande nettoskulder euro 999, ,8-0, ,1 Nettoskuldsättningsgrad 1,4 1,4 1,6 Resultat/aktie euro , ,08-11, ,89 Utdelning/A-aktie euro ,44 Utdelning/B-aktie euro ,49 Eget kapital/aktie euro , Utdelning/resultat A-aktie % 67,6 Utdelning/resultat B-aktie % 50,1 Antalet aktier A-seriens aktier st B-seriens aktier st Totalt st

2 Börsmeddelande 2 (15) Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen: Mild vinter med lägre elförbrukning Elförbrukningen i Finland var lägre än normalt på grund av den milda vintern. Den minskade elförbrukningen kombinerat med sänkningen av stamnätsavgifterna i början av året minskade Fingrids stamnätsintäkter jämfört med året innan. Förbrukningstopparna blev lägre än normalt på grund av den milda vintern och elbehovet kunde tillgodoses med inhemsk produktion och elimport. Under mycket kalla vintrar kan effektläget framöver bli pressat. Till följd av marknadsläget har elöverföringen mellan Finland och Sverige förblivit omfattande, men skillnaderna mellan områdespriserna jämfört med året innan var på grund av otillräcklig överföringskapacitet mindre och Fingrids flaskhalsintäkter minskade. Energimyndigheten beviljade i januari Fingrid tillstånd att utöva elnätsverksamhet i stamnätet. I slutet av mars definierade bolaget sitt stamnät för första gången. Definitionen omfattar samtliga kraftledningar, stationer och andra anläggningar som ingår i elöverföringen. Definitionen bygger på den gällande elmarknadslagen. FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT Redovisningsprinciper Ekonomiskt resultat Fingrids delårsrapport har upprättats enligt standarden IAS 34, Delårsrapportering. Fingrid har upprättat denna delårsrapport enligt samma principer som årsbokslutet Koncernens rörelsevinst under perioden januari-mars uppgick till 179,9 (191,3) miljoner euro. Stamnätsintäkterna minskade till 115,4 (124,2) miljoner euro under årets första månader. En lägre elförbrukning och en prissänkning på två procent i början av året bidrog till minskningen. De övriga rörelseintäkter uppgick till 0,8 (1,2) miljoner euro. Kostnaderna under januari-mars uppgick till 103,9 (105,5) miljoner euro. Elförbrukningen från januari till mars uppgick till 23,4 (23,9) terawattimmar. Försäljningen av balanseringsel uppgick till 40,2 (41,3) miljoner euro. Fingrids flaskhalsintäkter från förbindelserna mellan Finland och Sverige minskade till 11,0 (15,0) miljoner euro. Minskningen orsakades av marknadsläget, där Finland importerat mycket el från Sverige samtidigt som skillnaderna mellan områdespriserna varit mindre än under år 2014 Intäkterna från gränsöverföringen mellan Finland och Ryssland var 5,6 (2,5) miljoner euro till följd av ökad import från Ryssland i och med den svagare rubeln. Flaskhalsintäkterna från förbindelserna mellan Finland och Estland förblev på samma nivå som motsvarande period år Försäljningen av balanskraft uppgick till 40,2 (41,3) miljoner euro. Kostnaderna för balanskraft ökade något jämfört med nivån året innan till 27,8 (27,2) miljoner euro. Kostnaderna för förlustel minskade till 15,9 (18,1) miljoner euro på grund av lägre förlustelsvolymer än under jämförelseperioden. I slutet av mars hade cirka 101 (98) procent av Fingrids förväntade inköp av förlustel för resten av år 2015 skyddats till medelpriset 40,1 (44,1) euro/mwh. Kostnaderna för de reserver som säkerställer stamnätets driftsäkerhet sjönk till 12,0 (12,8) miljoner euro till följd av ett fortsatt gott marknadsläge. Avskrivningar uppgick till 22,9 (22,1)

3 Börsmeddelande 3 (15) miljoner euro. Underhållskostnaderna förblev nästan på samma nivå som året innan och uppgick till 2,7 (2,8) miljoner euro. Personalkostnaderna ökade liksom personalantalet något och uppgick till 6,6 (6,3) miljoner euro. Omsättning och övriga intäkter 1-3/15 1-3/14 föränd ring i % 1-12/14 (milj. euro) Stamnätsintäkter ,1 326 Försäljning av balanskraft ,8 151 Transmissionsintäkter 4 4 4,6 12 Intäkter från gränsöverföring ,3 9 Flaskhalsintäkter Finland Estland 0,4 0,4-14,3 2 Intäkter från effektreserv* 2 2 0,8 8 Flaskhalsintäkter Finland Sverige ,6 49 Övrig omsättning ,2 9 Övriga rörelseintäkter ,1 5 Omsättning och övriga intäkter totalt ,1 572 Kostnader (milj. euro) 1-3/15 1-3/14 föränd ring i % 1-12/14 Köp av balanskraft ,1 107 Kostnader för förlustel ,5 66 Avskrivningar ,7 92 Kostnader för reserver ,0 62 Personalkostnader 7 6 5,4 25 Kostnader för effektreserv* 2 2-3,0 8 Underhållskostnader 3 3-3,7 19 Transmissionskostnader ,8 11 Övriga kostnader ,1 46 Kostnader totalt ,5 435 Rörelsevinst exklusive förändringar på råvaruderivat ,7 137 Koncernens rörelsevinst, IFRS ,2 143 * Intäkter och kostnader för effektreserv anknyter till säkerställande av elförsörjningen vid förbrukningstoppar inom ramen för lagen om effektreserv. Koncernens rörelsevinst under årets första kvartal uppgick till 72,8 (79,3) miljoner euro. Vinsten före skatter uppgick till 69,2 (77,8) miljoner euro. De största negativa skillnaderna jämfört med motsvarande period året innan berodde på lägre stamnätsintäkter (-8,8 miljoner euro) och lägre flaskhalsintäkter för förbindelserna mellan Finland och Sverige (-4,0 miljoner euro).

4 Börsmeddelande 4 (15) Räkenskapsperiodens vinst blev 55,4 (62,3) miljoner euro, och totalresultatet 57,0 (61,9) miljoner euro. Koncernens operativa nettokassaflöde minus investeringarnas nettokassaflöde var 52,4 (73,2) miljoner euro positivt under årets första månader. Soliditetsgraden var 33,5 (32,0) procent vid rapporteringsperiodens slut.. Säsongsvariationer är utmärkande för koncernens vinst under räkenskapsperioden, och därför kan räkenskapsperiodens resultat för hela året inte direkt uppskattas utifrån resultatet för den avslutade rapporteringsperioden Investeringar och underhåll Kraftsystem Stamnätets investeringsprogram är inriktat på utveckling av elnätet i Österbotten och modernisering av Järnladyn, den gamla förbindelsen mellan Östra och Västra Finland. Arbetet med förbindelsen mellan Karleby och Uleåborg som ingår i den österbottniska helheten fortskred enligt planerna. Arbetet med elstationerna i Hirvisuo, Pyhänselkä och Toby har förlöpt väl trots den regniga vintern och ett antal problematiska avbrott. Moderniseringen av Järnladyn på förbindelsen mellan Hikiä och Forssa fortskred enligt tidtabellen både vad gäller elstationen och kraftledningsbygget. Fingrid har i början av året fattat inköpsbeslut om en ny 400/110 kilovolts transformatorstation som kommer att byggas av ABB i Isokangas norr om Uleåborg. Kontraktets är cirka 8,5 miljoner euro. Transformatorstationen väntas stå klar i slutet av år En ytterligare transformatorstation på 220/110/20 kilovolt i Vajukoski i Sodankylä kommer att byggas av Empower PN Oy. Kontraktets är cirka 6 miljoner euro. Stationen blir klar sommaren Vintern var mildare än vanligt. Förbrukningstoppen på MWh/h inträffade i slutet av januari. När förbrukningen var som högst importerades el från Sverige till full kapacitet, även om man samtidigt sålde el från Finland till Estland. De finska produktionsanläggningarna hade fri kapacitet när förbrukningen var som högst. Elförsörjningen i Finland var tillräcklig och man behövde inte använda sig av effektreserver. Elförbrukningen i Finland mellan januari och mars uppgick till 23,4 (23,9) terawattimmar. Elöverföringen genom Finland under samma period uppgick till 1,3 (1,3) terawattimmar, det vill säga den totala överföringen i Finland var 24,7 (25,2) terawattimmar. Elöverföringen via Fingrids nät mellan januari och mars uppgick till 17,9 (18,2) terawattimmar, vilket utgör 72,5 (72,2) procent av den totala elöverföringen i Finland. Under samma period överförde Fingrid till sina kunder 16,6 (16,9) terawattimmar el, vilket motsvarade 70,9 (70,4) procent av den totala förbrukningen i Finland. Under perioden januari mars importerades 4,2 (5,1) terawattimmar el från Sverige till Finland och 0,1 (0,0) terawattimmar el exporterades från Finland till Sverige. Överföringskapaciteten för likströmsförbindelserna mellan Finland och Sverige begränsades i mars av underhållsarbeten på den svenska sidan.

5 Börsmeddelande 5 (15) Under perioden januari mars importerade Finland 0,01 (0,01) terawattimmar el från Estland och exporterade 1,1 (1,3) terawattimmar el till Estland. Överföringskapaciteten begränsades under några dagar av underhållsarbeten och tester på estniska reservkraftverk. Elimporten från Ryssland mellan januari och mars uppgick till 2,0 (0,8) terawattimmar. Mängden importerad el från Ryssland har varierat beroende på marknadsläget och tiden på dygnet. Hela överföringskapaciteten från Ryssland till Finland har varit tillgänglig under kvartalet, med undantag för en vecka i mars då man utförde underhållsarbeten på det ryska nätet. Användning av kraftsystemet 1 3/ / /2014 Elförbrukning in Finland TWh 23,4 23,9 83,3 Elöverföring genom Finland TWh 1,3 1,3 3,9 Elöverföring i Finland TWh 24,7 25,2 87,2 Fingrids överföringsvolym TWh 17,9 18,2 67,2 Fingrids elöverföring till kunder TWh 16,6 16,9 63,3 Fingrids förlustel TWh 0,3 0,3 1,3 Elöverföring Finland Sverige Export till Sverige TWh 0,1 0,0 0,2 Import från Sverige TWh 4,2 5,1 18,1 Elöverföring Finland Estland Export till Estland TWh 1,1 1,3 3,6 Import från Estland TWh 0,01 0,01 0,1 Elöverföring Finland Ryssland Import från Ryssland TWh 2,0 0,8 3,3 Elmarknaden Elimporten från Sverige var tack vare marknadsläget omfattande och det finska områdespriset var högre än i de andra nordiska länderna. Under årets första kvartal var genomsnittspriset (systempriset) på el i Norden till 28,13 (30,19) euro/mwh och områdespriset i Finland 32,10 (35,24) euro/mwh. Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige uppgick till 22,0 (30,0) miljoner euro. Minskningen beror dels på den allmänt lägre elprisnivån och dels på den bättre tillgängligheten för förbindelserna mellan länderna jämfört med året innan.

6 Börsmeddelande 6 (15) , kl EET Elmarknaden 1-3/15 1-3/ /14 Nord Pools systempris euro/mwh, medelpris 28,13 30,19 29,61 Finlands områdespris euro/mwh, medelpris 32,10 35,24 36,02 Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige, mn euro* 22,0 30,0 97,7 Flaskhalstimmar mellan Finland och Sverige %* 44,7 62,1 47,8 Flaskhalsintäkter mellan Finland och Estland, mn euro* 0,7 0,8 4,8 Flaskhalstimmar mellan Finland och Estland %* 6,5 11,3 8,2 * Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige och Finland och Estland delas jämnt mellan stamnätsbolagen. Intäkterna och kostnaderna presenteras i tabellerna i resultatavsnittet. Under början av året använde Fingrid 1,0 (2,9) miljoner euro till motköp. De största kostnaderna orsakades av en störning i likströmsförbindelsen mellan Finland och Sverige i februari och motköp relaterade till säkerställande av stamnätets driftsäkerhet i Österbotten. Mothandel 1-3/15 1-3/ /14 Motköp mellan Finland och Sverige, mn euro 0,2 2,8 7,7 Motköp mellan Finland och Estland, mn euro 0,0 0,0 0,8 Motköp på interna förbindelser i Finland, mn euro 0,8 0,0 1,7 Motköp sammanlagt, mn euro 1,0 2,9 10,1 Finansiering Bolagets finansiella ställning förblev på en tillfredsställande nivå och likviditeten är fortsatt god. Koncernens finansiella nettokostnader under perioden januari mars uppgick till 3,9 (2,0) miljoner euro, vilket inkluderar en positiv förändring av det verkliga t på derivat på 1,3 miljoner euro (2,8 miljoner euro).

7 Börsmeddelande 7 (15) De finansiella tillgångar och likvida medel som redovisas till verkligt via resultatpåverkan uppgick den 31 mars 2015 till 183,4 (230,4) miljoner euro. Bolaget har dessutom en outtagen kredit på 250 miljoner euro. De räntebärande lånen uppgick till 1 182,8 (1 233,3) miljoner euro, varav 955,2 (973,1) miljoner euro utgörs av långfristiga och 227,6 (260,2) miljoner euro av kortfristiga lån. Förändringen av det verkliga t på elderivaten under första kvartalet 2015 inkluderar en post på 1,4 miljoner euro som minskar koncernens resultat till följd av upplösningen av en säkerhetsfond i samband med att säkringsredovisningen upphörde. Motpartsrisken för de finansiella derivatavtalen uppgick till 37 (39) miljoner euro. Bolaget har i regel skyddat sig mot alla valuta- och råvaruprisrisker. Personal Det totala antalet anställda inom koncernen var i genomsnitt 313 (287) personer, varav 282 (269) hade en fast anställning. Andra frågor Energimyndigheten beslutade i januari att utse Fingrid Abp till systemansvarig stamnätsinnehavare i enlighet med elmarknadslagen och beviljade bolaget tillstånd att utöva elnätsverksamhet i stamnätet. Beslutet upphävde det tidigare elnätstillståndet från år I slutet av mars definierade bolaget sitt stamnät för första gången. Definitionen omfattar samtliga kraftledningar, stationer och andra anläggningar som ingår i elöverföringen. Definitionsskyldigheten bygger på den gällande elmarknadslagen Revision Koncernens siffror har inte reviderats. Händelser efter redovisningsperioden och utvecklingen under slutet av året Fingrids utredning om Datahub, den framtida lösningen för informationsutbyte på elmarknaden, behandlades av arbets- och näringsministeriet och Fingrid fick grönt ljus för att inleda Datahub-projektet. Fingrids ordinarie bolagsstämma hölls den Bolagsstämman godkände bokslutet för år 2014, fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman valde Fingrid Abp:s styrelse för år Som styrelsemedlemmar fortsätter Helena Walldén (ordförande), Juha Majanen (vice ordförande), Juhani Järvi och Esko Torsti.

8 Börsmeddelande 8 (15) Som ny medlem valdes Sanna Syri. Styrelsemedlemmarna presenteras på bolagets webbplats. Bolagsstämman beslutade att betala ut ,44 euro i utdelning till A-seriens aktier och ,49 euro till B-seriens aktier, sammanlagt ,35 euro. Fingrid-koncernens resultat för räkenskapsperioden 2015 exklusive förändringar i verkliga n på derivat och skatter väntas minska från året innan. Prognoser om hela räkenskapsperiodens resultat försvåras av osäkerheten förknippad med kostnaderna för reservkraft och förlustel, flaskhalsintäkterna samt de ryska gränsöverföringsintäkterna. Bolagets skuldhanteringsförmåga väntas förbli stabil. Bilagor: Delårsrapportens bilagor Mer information: Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn eller Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn eller

9 Börsmeddelande 9 (15) Bilagor: Delårsrapportens tabeller RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT, MN EURO 1-3/ /2014 Förändring 1-12/2014 Omsättning 179,9 191,3-11,4 567,2 Övriga rörelseintäkter 0,8 1,2-0,4 4,6 Avskrivningar -22,9-22,1-0,8-91,5 Rörelsekostnader -84,9-91,1 6,1-337,4 Rörelsevinst 72,8 79,3-6,5 142,8 Finansiella intäkter och kostnader -3,9-2,0-1,9-10,7 Andel av intressebolagens resultat 0,2 0,4-0,2 0,9 Vinst före skatter 69,2 77,8-8,6 132,9 Inkomstskatter -13,8-15,5 1,7-26,4 Räkenskapsperiodens vinst 55,4 62,3-6,9 106,5 Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar 1,4 1,4 Omräkningsdifferenser 0,2-0,4 0,6-0,4 Övriga poster hänförliga till anläggningstillgångar som kan säljas 0,0 0,0 0,0 0,0 Räkenskapsperiodens totalresultat 57,0 61,9-4,9 106,1 Resultatet hänförligt till: Bolagets aktieägare 55,4 62,3-6,9 106,5 Totalresultat hänförligt till: Bolagets aktieägare 57,0 61,9-4,9 106,1 Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (euro)* * ingen utspädningseffekt

10 Börsmeddelande 10 (15) KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAM- MANDRAG, MN EURO 1-3/ /2014 Förändring 1-12/2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 87,9 87,9 0,0 87,9 Immateriella tillgångar 95,2 93,0 2,2 95,0 Materiella anläggningstillgångar 1 627, ,0 14, ,5 Placeringar 11,0 10,7 0,3 10,8 Derivat 42,9 44,8-1,9 42,1 Fordringar 13,6 23,1-9,6 13,3 Anläggningstillgångar totalt 1 877, ,5 5, ,5 Omsättningstillgångar Varulager 12,3 12,6-0,3 12,8 Derivat 10,3 1,9 8,5 11,2 Fordringar 76,7 82,4-5,6 57,7 Finansiella tillgångar rade till verkligt via resultaträkningen 115,9 196,1-80,2 116,7 Likvida medel 67,6 34,4 33,2 62,6 Omsättningstillgångar totalt 282,8 327,3-44,5 261,0 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 0,2 0,2 Tillgångar totalt 2 160, ,8-39, ,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Eget kapital 723,9 704,6 19,3 666,9 Långfristiga skulder Räntebärande 955,2 973,1-17,9 962,3 Derivat 43,0 46,2-3,2 45,0 Räntefria 125,5 134,3-8,8 124,7 Långfristiga skulder totalt 1 123, ,6-30, ,0 Kortfristiga skulder Räntebärande 227,6 260,2-32,6 263,0 Derivat 14,1 15,7-1,6 17,0 Räntefria 71,3 65,7 5,6 71,6 Kortfristiga skulder totalt 313,0 341,6-28,6 351,6 Eget kapital och skulder totalt 2 160, ,8-39, ,5

11 Börsmeddelande 11 (15) KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, MN EURO Eget kapital hänförligt till Aktie- Överkurs- Uppskriv Omräk- Balanserade Eget nings- moderbolagets ägare kapital fond nings- differenser vinstmedel kapital totalt ,9 55,9-11,6 0,0 542,4 642,7 Räkenskapsperiodens totalresultat Räkenskapsperiodens vinst eller förlust 62,3 62,3 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser -0,4-0,4 Övriga poster hänförliga till långfristiga tillgångsposter som kan säljas 0,0 0,0 Övrigt totalresultat, netto efter skatt 0,0-0,4-0,4 Totalresultat 0,0-0,4 62,3 61, ,9 55,9-11,6-0,4 604,7 704,6 Räkenskapsperiodens totalresultat Räkenskapsperiodens vinst eller förlust 44,2 44,2 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 Övriga poster hänförliga till långfristiga tillgångsposter som kan säljas 0,0 0,0 Totalresultat 0,0 0,0 648,9 748,8 Transaktioner med ägarna Utdelning för år ,9-81, ,9 55,9-11,5-0,4 567,0 666,9 Räkenskapsperiodens totalresultat Räkenskapsperiodens vinst eller förlust 55,4 55,4 Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar 1,4 1,4 Omräkningsdifferenser 0,2 0,2 Övriga poster hänförliga till långfristiga tillgångsposter som kan säljas 0,0 0,0 Övrigt totalresultat, netto efter skatt 1,4 0,2 1,7 Totalresultat 1,4 0,2 55,4 57,0 Transaktioner med ägarna ,9 55,9-10,1-0,2 622,4 723,9

12 Börsmeddelande 12 (15) KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN, MN EURO 1-3/ /2014 Förändring 1-12/2014 Kassaflöde från den löpande verksamheten Räkenskapsperiodens vinst 55,4 62,3-6,9 106,5 Justeringar 44,0 46,5-2,5 120,5 Förändringar i rörelsekapitalet -25,0-12,7-12,4 19,1 Betalda räntor -1,2-1,3 0,1-21,7 Erhållen ränta 0,4 0,5-0,1 1,2 Betald skatt -4,3-2,8-1,5-19,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten, netto 69,4 92,6-23,3 206,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Köp av materiella anläggningstillgångar -30,6-38,2 7,6-124,5 Köp av immateriella anläggningstillgångar -0,9-1,0 0,1-5,4 Övriga placeringar 0,1 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,1 0,2-0,2 1,4 Beviljade lån -1,6 Erhållen utdelning 0,3 Erhållna stöd 15,0 19,9-4,9 19,9 Betalda räntor -0,5-0,4-0,1-1,3 Kassaflöde av investeringsverksamheten, netto -17,0-19,4 2,5-111,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån 110,0 Amortering av långfristiga lån -2,0-2,1 0,1-103,0 Förändring i kortfristiga lån -46,2-57,9 11,7-58,0 Utbetald utdelning -81,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten, netto -48,2-60,0 11,8-132,9 Förändring av likvida medel och finansiella tillgångar 4,2 13,1-9,0-38,0 Likvida medel och finansiella tillgångar vid räkenskapsperiodens 179,3 217,3-38,1 217,3 Likvida medel och finansiella tillgångar vid räkenskapsperiodens 183,4 230,4-47,0 179,3 NYCKELTAL PER KVARTAL Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014 Q4/2013 Omsättning euro 179,9 148,2 113,6 114,1 191,3 155,1 Rörelsevinst euro 72,8 26,5 17,3 19,7 79,3 36,5 Rörelsevinst % 40,5 17,9 15,2 17,2 41,5 23,5

13 Börsmeddelande 13 (15) INVESTERINGAR, MN EURO 1-3/ /2014 Förändring 1-12/2014 Nätinvesteringar 22,5 29,1-6,6 117,5 Stationer 10,7 14,4-3,8 63,0 Ledningar 11,8 14,7-2,8 54,6 Investeringar i gasturbiner 0,0 0,1-0,1 0,8 Befintliga gasturbinanläggningar 0,0 0,0-0,2 Nya gasturbinanläggningar 0,0 0,1-0,1 1,0 Övriga investeringar 1,6 2,4-0,8 11,2 ICT 1,5 2,3-0,8 11,1 Övriga 0,0 0,1 0,0 0,0 Investeringar totalt 24,1 31,6-7,5 129,5 UTGIFTER FÖR FORSKNING OCH UTVECKL- ING, MN EURO 1-3/ /2014 Förändring 1-12/2014 Utgifter för forskning och utveckling 0,4 0,4 0,0 1,7 DERIVATAVTAL, MN EURO Ränte- och valutaderivat pos neg. netto Nomi nellt pos. neg. netto Nominellt pos. neg. netto Valutaswappar Valutaterminer Ränteswappar Nominellt Totalt El-derivat Elterminer, NAS- DAX OMX Commodities, icke säkringsredovisade derivat pos. neg. netto Köpta ränteoptioner Volym TWh ,18 Elterminer, NASDAX OMX Commodities, icke säkringsredovisade derivat pos. neg. netto Volym TWh pos. neg. netto Volym TWh , ,19 Totalt , , ,19 Bolaget har avstått från säkringsredovisning av derivat från och med början av 2014 Detta innebär att hela förändringen på elderivat har redovisats och kommer framöver att redovisas i resultaträkningen. Säkerhetsfonden som ingår i balansräkningen upplöses med resultatpåverkan och så att den minskar resultatet med 11,6 miljoner euro, i lika stora delar, under åren 2015 och 2016.

14 Börsmeddelande 14 (15) Hierarkin för finansiella instrument som ras till verkligt, miljoner euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Tillgångar rade till verkligt Ränte- och valutaderivat 63 Finansiella tillgångar rade till verkligt via resultaträkningen Tillgångar rade till verkligt totalt Skulder rade till verkligt Ränte- och valutaderivat Elterminer, NASDAX OMX Commodities Skulder rade till verkligt totalt Tillgångar och skulder som ras till verkligt kategoriseras enligt tre hierarkiska nivåer för verkligt. Hierarkin fastställs enligt avtalets indata. Kategoriseringen grundar sig på indata på instrumentets lägsta nivå som är betydande för den aktuella posten som ras till verkligt med beaktande av hela ringen. Nivå 1: indata är offentligt noterade på aktiva marknader. Nivå 2: indata är inte noterade priser och de grundar sig på observerbara marknadsuppgifter antingen direkt eller indirekt. Nivå 3: indata är inte noterade priser och inte heller observerbara marknadsuppgifter. Ansvarsförbindelser, miljoner euro Förändring Pantsatta likvida medel Hyresförbindelser Nyttjanderättsavtal för reservkraftverk Kreditreserveringsprovisioner Totalt Investeringsförbindelser Övriga ekonomiska förbindelser Förändringar i materiella anläggningstillgångar, miljoner euro Muutos Bokförings i början av perioden Ökningar Minskningar Avskrivningar och nedskrivningar Bokförings i slutet av perioden Transaktioner med intressebolag, mn euro Förändring Försäljning Inköp Kundfordringar Leverantörsskulder Lånefordringar 2 2 2

15 Börsmeddelande 15 (15) Transaktioner med ägarna, mn euro Förändring Ägare Inköp Leverantörsskulder Övrig närkrets Försäljning Inköp Kundfordringar Leverantörsskulder Bokslutsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med standarden IAS 34, Delårsrapporter. Fingrid har upprättat denna delårsrapport enligt samma principer som årsbokslutet Segmentrapportering Fingridkoncernens hela verksamhet har betraktats som systemansvarig stamnätsverksamhet som bedrivs i Finland och som endast utgör ett segment. Det finns inga väsentliga avvikelser i de enskilda produkternas och tjänsternas risker och lönsamhet. Därför presenteras ingen segmentrapportering enligt IFRS 8. Omstruktureringar Under rapporteringsperioden skedde inga förändringar i koncernens struktur. Säsongsvariationer Kraftiga säsongvariationer är kännetecknande för koncernens verksamhet. Generalklausul Denna rapport innehåller vissa utlåtanden om framtiden som bygger på ledningens nuvarande synpunkter. På grund av sin karaktär förknippas utlåtandena med risker och osäkerhet och är känsliga för förändringar i den allmänna ekonomiska situationen eller situationen inom branschen.

FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012

FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012 Börsmeddelanden 1 (11) FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012 Ekonomiskt resultat Koncernens omsättning i juli september uppgick till 106 miljoner euro (88 miljoner euro under motsvarande period

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ Sida 1/25 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Sida 2/25 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTATT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 129 MILJONER EURO FÖR JANUARI MARS RESULTATET FÖR JANUARI MARS Omsättningen

Läs mer

Bokslut 1.1-31.12.2007

Bokslut 1.1-31.12.2007 KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 05.02.2008 KL 09.00 1(30) Bokslut 1.1-31.12. Koncernens omsättning i oktober-december uppgick till 2 455 milj., vilket är 6,5 % mer än motsvarande period föregående år (2 304 milj.

Läs mer

Oktober december 2014

Oktober december 2014 Bokslutskommuniké januari Studsvik bokslutskommuniké januari Försäljningen under kvartalet minskade till 247,8 (266,9) Mkr. I lokala valutor var minskningen 18 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bilprovningen Organisationsnummer: 556089-5814 Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Dotterbolaget Besiktningskluster 1 AB med 70 stationer avyttrades. Under året såldes även merparten av koncernens

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2005

Delårsrapport Januari-mars 2005 Delårsrapport Januari-mars 2005 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com 2005 I Kvartal 2004 IV Helår 2004 I 2004 Nettoomsättning, MSEK 1 739 1 753 1 820 7 159 Rörelseresultat, MSEK 66 161 255 781 Rörelsemarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2013) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 (63) mkr. Vindens energiinnehåll under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser.

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser. Bokslutskommuniké Foto: Shutterstock 1 oktober 31 december Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 641 MSEK (1 565). Förändringen beror på tre procent högre leveransvolymer och i genomsnitt tre

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Andra kvartalet 2010 Omsättningen i lokal valuta ökade med 9 procent och i euro med 19 procent till 375,0 miljoner euro (315,5). Den genomsnittliga säljkåren ökade

Läs mer

Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal

Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal Delårsrapport januari-juni Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal Sammanfattning andra kvartalet Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 0,4 procent.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer.

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer. Årsredovisning 2006 Bokslut Ta vara på dina prestationer. Information till investerare Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för Fortum Abp hålls onsdagen den 28 mars 2007 klockan 15:00 i Merikaapelihalli

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ ScandQm~ Scandem AB 5562088723 can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp ScanåQm~ Scandem AB 5562088723 Styrelsen och verkställande direktören för Scandem

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011 ENDOMINES AB (Publ) BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011 En lyckosam förvandling från ett prospekteringsbolag till ett gruvbolag Fjärde kvartalet 2011 Intäkterna uppgick till 35 637 KSEK (-) Rörelseresultatet

Läs mer