Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges."

Transkript

1 Börsmeddelande 1 (15) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Ekonomisk utveckling, januari-mars 2015 Koncernens omsättning under januari-mars uppgick till 179,9 (191,3) miljoner euro. Koncernens rörelsevinst uppgick till 72,8 (79,3) miljoner euro. Koncernens vinst under redovisningsperioden uppgick till 55,4 (62,3) miljoner euro. Koncernens kassaflöde från rörelsen efter investeringar var 52,4 (73,2) miljoner euro De räntebärande nettoskulderna uppgick till 999,3 (1 002,8) miljoner euro Investeringarna uppgick till 24,1 (31,6) miljoner euro Soliditetsgraden var 33,5 (32,0) procent Resultatet per aktie var (18 744) euro NYCKELTAL 1-3/15 1-3/14 förändring i % 1-12/14 Omsättning euro 179,9 191,3-6,0 567,2 Investeringar, brutto euro 24,1 31,6-23,8 129,5 investeringarnas andel av omsättningen % 13,4 16,5 22,8 Utgifter för forskning och utveckling euro 0,4 0,4 2,2 1,7 andel av omsättningen % 0,2 0,2 0,3 Antal anställda i genomsnitt ,1 305 Antal anställda vid räkenskapsperiodens slut ,0 313 Löner och arvoden totalt euro 5,5 5,1 6,4 20,5 Rörelsevinst euro 72,8 79,3-8,2 142,8 andel av omsättningen % 40,5 41,5 25,2 Vinst före skatter euro 69,2 77,8-11,1 132,9 andel av omsättningen % 38,5 40,7 23,4 Räkenskapsperiodens vinst euro 55,4 62,3-11,1 106,5 Totalresultat euro 57,0 61,9-7,9 106,1 Soliditetsgrad % 33,5 32,0 31,0 Räntebärande nettoskulder euro 999, ,8-0, ,1 Nettoskuldsättningsgrad 1,4 1,4 1,6 Resultat/aktie euro , ,08-11, ,89 Utdelning/A-aktie euro ,44 Utdelning/B-aktie euro ,49 Eget kapital/aktie euro , Utdelning/resultat A-aktie % 67,6 Utdelning/resultat B-aktie % 50,1 Antalet aktier A-seriens aktier st B-seriens aktier st Totalt st

2 Börsmeddelande 2 (15) Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen: Mild vinter med lägre elförbrukning Elförbrukningen i Finland var lägre än normalt på grund av den milda vintern. Den minskade elförbrukningen kombinerat med sänkningen av stamnätsavgifterna i början av året minskade Fingrids stamnätsintäkter jämfört med året innan. Förbrukningstopparna blev lägre än normalt på grund av den milda vintern och elbehovet kunde tillgodoses med inhemsk produktion och elimport. Under mycket kalla vintrar kan effektläget framöver bli pressat. Till följd av marknadsläget har elöverföringen mellan Finland och Sverige förblivit omfattande, men skillnaderna mellan områdespriserna jämfört med året innan var på grund av otillräcklig överföringskapacitet mindre och Fingrids flaskhalsintäkter minskade. Energimyndigheten beviljade i januari Fingrid tillstånd att utöva elnätsverksamhet i stamnätet. I slutet av mars definierade bolaget sitt stamnät för första gången. Definitionen omfattar samtliga kraftledningar, stationer och andra anläggningar som ingår i elöverföringen. Definitionen bygger på den gällande elmarknadslagen. FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT Redovisningsprinciper Ekonomiskt resultat Fingrids delårsrapport har upprättats enligt standarden IAS 34, Delårsrapportering. Fingrid har upprättat denna delårsrapport enligt samma principer som årsbokslutet Koncernens rörelsevinst under perioden januari-mars uppgick till 179,9 (191,3) miljoner euro. Stamnätsintäkterna minskade till 115,4 (124,2) miljoner euro under årets första månader. En lägre elförbrukning och en prissänkning på två procent i början av året bidrog till minskningen. De övriga rörelseintäkter uppgick till 0,8 (1,2) miljoner euro. Kostnaderna under januari-mars uppgick till 103,9 (105,5) miljoner euro. Elförbrukningen från januari till mars uppgick till 23,4 (23,9) terawattimmar. Försäljningen av balanseringsel uppgick till 40,2 (41,3) miljoner euro. Fingrids flaskhalsintäkter från förbindelserna mellan Finland och Sverige minskade till 11,0 (15,0) miljoner euro. Minskningen orsakades av marknadsläget, där Finland importerat mycket el från Sverige samtidigt som skillnaderna mellan områdespriserna varit mindre än under år 2014 Intäkterna från gränsöverföringen mellan Finland och Ryssland var 5,6 (2,5) miljoner euro till följd av ökad import från Ryssland i och med den svagare rubeln. Flaskhalsintäkterna från förbindelserna mellan Finland och Estland förblev på samma nivå som motsvarande period år Försäljningen av balanskraft uppgick till 40,2 (41,3) miljoner euro. Kostnaderna för balanskraft ökade något jämfört med nivån året innan till 27,8 (27,2) miljoner euro. Kostnaderna för förlustel minskade till 15,9 (18,1) miljoner euro på grund av lägre förlustelsvolymer än under jämförelseperioden. I slutet av mars hade cirka 101 (98) procent av Fingrids förväntade inköp av förlustel för resten av år 2015 skyddats till medelpriset 40,1 (44,1) euro/mwh. Kostnaderna för de reserver som säkerställer stamnätets driftsäkerhet sjönk till 12,0 (12,8) miljoner euro till följd av ett fortsatt gott marknadsläge. Avskrivningar uppgick till 22,9 (22,1)

3 Börsmeddelande 3 (15) miljoner euro. Underhållskostnaderna förblev nästan på samma nivå som året innan och uppgick till 2,7 (2,8) miljoner euro. Personalkostnaderna ökade liksom personalantalet något och uppgick till 6,6 (6,3) miljoner euro. Omsättning och övriga intäkter 1-3/15 1-3/14 föränd ring i % 1-12/14 (milj. euro) Stamnätsintäkter ,1 326 Försäljning av balanskraft ,8 151 Transmissionsintäkter 4 4 4,6 12 Intäkter från gränsöverföring ,3 9 Flaskhalsintäkter Finland Estland 0,4 0,4-14,3 2 Intäkter från effektreserv* 2 2 0,8 8 Flaskhalsintäkter Finland Sverige ,6 49 Övrig omsättning ,2 9 Övriga rörelseintäkter ,1 5 Omsättning och övriga intäkter totalt ,1 572 Kostnader (milj. euro) 1-3/15 1-3/14 föränd ring i % 1-12/14 Köp av balanskraft ,1 107 Kostnader för förlustel ,5 66 Avskrivningar ,7 92 Kostnader för reserver ,0 62 Personalkostnader 7 6 5,4 25 Kostnader för effektreserv* 2 2-3,0 8 Underhållskostnader 3 3-3,7 19 Transmissionskostnader ,8 11 Övriga kostnader ,1 46 Kostnader totalt ,5 435 Rörelsevinst exklusive förändringar på råvaruderivat ,7 137 Koncernens rörelsevinst, IFRS ,2 143 * Intäkter och kostnader för effektreserv anknyter till säkerställande av elförsörjningen vid förbrukningstoppar inom ramen för lagen om effektreserv. Koncernens rörelsevinst under årets första kvartal uppgick till 72,8 (79,3) miljoner euro. Vinsten före skatter uppgick till 69,2 (77,8) miljoner euro. De största negativa skillnaderna jämfört med motsvarande period året innan berodde på lägre stamnätsintäkter (-8,8 miljoner euro) och lägre flaskhalsintäkter för förbindelserna mellan Finland och Sverige (-4,0 miljoner euro).

4 Börsmeddelande 4 (15) Räkenskapsperiodens vinst blev 55,4 (62,3) miljoner euro, och totalresultatet 57,0 (61,9) miljoner euro. Koncernens operativa nettokassaflöde minus investeringarnas nettokassaflöde var 52,4 (73,2) miljoner euro positivt under årets första månader. Soliditetsgraden var 33,5 (32,0) procent vid rapporteringsperiodens slut.. Säsongsvariationer är utmärkande för koncernens vinst under räkenskapsperioden, och därför kan räkenskapsperiodens resultat för hela året inte direkt uppskattas utifrån resultatet för den avslutade rapporteringsperioden Investeringar och underhåll Kraftsystem Stamnätets investeringsprogram är inriktat på utveckling av elnätet i Österbotten och modernisering av Järnladyn, den gamla förbindelsen mellan Östra och Västra Finland. Arbetet med förbindelsen mellan Karleby och Uleåborg som ingår i den österbottniska helheten fortskred enligt planerna. Arbetet med elstationerna i Hirvisuo, Pyhänselkä och Toby har förlöpt väl trots den regniga vintern och ett antal problematiska avbrott. Moderniseringen av Järnladyn på förbindelsen mellan Hikiä och Forssa fortskred enligt tidtabellen både vad gäller elstationen och kraftledningsbygget. Fingrid har i början av året fattat inköpsbeslut om en ny 400/110 kilovolts transformatorstation som kommer att byggas av ABB i Isokangas norr om Uleåborg. Kontraktets är cirka 8,5 miljoner euro. Transformatorstationen väntas stå klar i slutet av år En ytterligare transformatorstation på 220/110/20 kilovolt i Vajukoski i Sodankylä kommer att byggas av Empower PN Oy. Kontraktets är cirka 6 miljoner euro. Stationen blir klar sommaren Vintern var mildare än vanligt. Förbrukningstoppen på MWh/h inträffade i slutet av januari. När förbrukningen var som högst importerades el från Sverige till full kapacitet, även om man samtidigt sålde el från Finland till Estland. De finska produktionsanläggningarna hade fri kapacitet när förbrukningen var som högst. Elförsörjningen i Finland var tillräcklig och man behövde inte använda sig av effektreserver. Elförbrukningen i Finland mellan januari och mars uppgick till 23,4 (23,9) terawattimmar. Elöverföringen genom Finland under samma period uppgick till 1,3 (1,3) terawattimmar, det vill säga den totala överföringen i Finland var 24,7 (25,2) terawattimmar. Elöverföringen via Fingrids nät mellan januari och mars uppgick till 17,9 (18,2) terawattimmar, vilket utgör 72,5 (72,2) procent av den totala elöverföringen i Finland. Under samma period överförde Fingrid till sina kunder 16,6 (16,9) terawattimmar el, vilket motsvarade 70,9 (70,4) procent av den totala förbrukningen i Finland. Under perioden januari mars importerades 4,2 (5,1) terawattimmar el från Sverige till Finland och 0,1 (0,0) terawattimmar el exporterades från Finland till Sverige. Överföringskapaciteten för likströmsförbindelserna mellan Finland och Sverige begränsades i mars av underhållsarbeten på den svenska sidan.

5 Börsmeddelande 5 (15) Under perioden januari mars importerade Finland 0,01 (0,01) terawattimmar el från Estland och exporterade 1,1 (1,3) terawattimmar el till Estland. Överföringskapaciteten begränsades under några dagar av underhållsarbeten och tester på estniska reservkraftverk. Elimporten från Ryssland mellan januari och mars uppgick till 2,0 (0,8) terawattimmar. Mängden importerad el från Ryssland har varierat beroende på marknadsläget och tiden på dygnet. Hela överföringskapaciteten från Ryssland till Finland har varit tillgänglig under kvartalet, med undantag för en vecka i mars då man utförde underhållsarbeten på det ryska nätet. Användning av kraftsystemet 1 3/ / /2014 Elförbrukning in Finland TWh 23,4 23,9 83,3 Elöverföring genom Finland TWh 1,3 1,3 3,9 Elöverföring i Finland TWh 24,7 25,2 87,2 Fingrids överföringsvolym TWh 17,9 18,2 67,2 Fingrids elöverföring till kunder TWh 16,6 16,9 63,3 Fingrids förlustel TWh 0,3 0,3 1,3 Elöverföring Finland Sverige Export till Sverige TWh 0,1 0,0 0,2 Import från Sverige TWh 4,2 5,1 18,1 Elöverföring Finland Estland Export till Estland TWh 1,1 1,3 3,6 Import från Estland TWh 0,01 0,01 0,1 Elöverföring Finland Ryssland Import från Ryssland TWh 2,0 0,8 3,3 Elmarknaden Elimporten från Sverige var tack vare marknadsläget omfattande och det finska områdespriset var högre än i de andra nordiska länderna. Under årets första kvartal var genomsnittspriset (systempriset) på el i Norden till 28,13 (30,19) euro/mwh och områdespriset i Finland 32,10 (35,24) euro/mwh. Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige uppgick till 22,0 (30,0) miljoner euro. Minskningen beror dels på den allmänt lägre elprisnivån och dels på den bättre tillgängligheten för förbindelserna mellan länderna jämfört med året innan.

6 Börsmeddelande 6 (15) , kl EET Elmarknaden 1-3/15 1-3/ /14 Nord Pools systempris euro/mwh, medelpris 28,13 30,19 29,61 Finlands områdespris euro/mwh, medelpris 32,10 35,24 36,02 Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige, mn euro* 22,0 30,0 97,7 Flaskhalstimmar mellan Finland och Sverige %* 44,7 62,1 47,8 Flaskhalsintäkter mellan Finland och Estland, mn euro* 0,7 0,8 4,8 Flaskhalstimmar mellan Finland och Estland %* 6,5 11,3 8,2 * Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige och Finland och Estland delas jämnt mellan stamnätsbolagen. Intäkterna och kostnaderna presenteras i tabellerna i resultatavsnittet. Under början av året använde Fingrid 1,0 (2,9) miljoner euro till motköp. De största kostnaderna orsakades av en störning i likströmsförbindelsen mellan Finland och Sverige i februari och motköp relaterade till säkerställande av stamnätets driftsäkerhet i Österbotten. Mothandel 1-3/15 1-3/ /14 Motköp mellan Finland och Sverige, mn euro 0,2 2,8 7,7 Motköp mellan Finland och Estland, mn euro 0,0 0,0 0,8 Motköp på interna förbindelser i Finland, mn euro 0,8 0,0 1,7 Motköp sammanlagt, mn euro 1,0 2,9 10,1 Finansiering Bolagets finansiella ställning förblev på en tillfredsställande nivå och likviditeten är fortsatt god. Koncernens finansiella nettokostnader under perioden januari mars uppgick till 3,9 (2,0) miljoner euro, vilket inkluderar en positiv förändring av det verkliga t på derivat på 1,3 miljoner euro (2,8 miljoner euro).

7 Börsmeddelande 7 (15) De finansiella tillgångar och likvida medel som redovisas till verkligt via resultatpåverkan uppgick den 31 mars 2015 till 183,4 (230,4) miljoner euro. Bolaget har dessutom en outtagen kredit på 250 miljoner euro. De räntebärande lånen uppgick till 1 182,8 (1 233,3) miljoner euro, varav 955,2 (973,1) miljoner euro utgörs av långfristiga och 227,6 (260,2) miljoner euro av kortfristiga lån. Förändringen av det verkliga t på elderivaten under första kvartalet 2015 inkluderar en post på 1,4 miljoner euro som minskar koncernens resultat till följd av upplösningen av en säkerhetsfond i samband med att säkringsredovisningen upphörde. Motpartsrisken för de finansiella derivatavtalen uppgick till 37 (39) miljoner euro. Bolaget har i regel skyddat sig mot alla valuta- och råvaruprisrisker. Personal Det totala antalet anställda inom koncernen var i genomsnitt 313 (287) personer, varav 282 (269) hade en fast anställning. Andra frågor Energimyndigheten beslutade i januari att utse Fingrid Abp till systemansvarig stamnätsinnehavare i enlighet med elmarknadslagen och beviljade bolaget tillstånd att utöva elnätsverksamhet i stamnätet. Beslutet upphävde det tidigare elnätstillståndet från år I slutet av mars definierade bolaget sitt stamnät för första gången. Definitionen omfattar samtliga kraftledningar, stationer och andra anläggningar som ingår i elöverföringen. Definitionsskyldigheten bygger på den gällande elmarknadslagen Revision Koncernens siffror har inte reviderats. Händelser efter redovisningsperioden och utvecklingen under slutet av året Fingrids utredning om Datahub, den framtida lösningen för informationsutbyte på elmarknaden, behandlades av arbets- och näringsministeriet och Fingrid fick grönt ljus för att inleda Datahub-projektet. Fingrids ordinarie bolagsstämma hölls den Bolagsstämman godkände bokslutet för år 2014, fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman valde Fingrid Abp:s styrelse för år Som styrelsemedlemmar fortsätter Helena Walldén (ordförande), Juha Majanen (vice ordförande), Juhani Järvi och Esko Torsti.

8 Börsmeddelande 8 (15) Som ny medlem valdes Sanna Syri. Styrelsemedlemmarna presenteras på bolagets webbplats. Bolagsstämman beslutade att betala ut ,44 euro i utdelning till A-seriens aktier och ,49 euro till B-seriens aktier, sammanlagt ,35 euro. Fingrid-koncernens resultat för räkenskapsperioden 2015 exklusive förändringar i verkliga n på derivat och skatter väntas minska från året innan. Prognoser om hela räkenskapsperiodens resultat försvåras av osäkerheten förknippad med kostnaderna för reservkraft och förlustel, flaskhalsintäkterna samt de ryska gränsöverföringsintäkterna. Bolagets skuldhanteringsförmåga väntas förbli stabil. Bilagor: Delårsrapportens bilagor Mer information: Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn eller Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn eller

9 Börsmeddelande 9 (15) Bilagor: Delårsrapportens tabeller RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT, MN EURO 1-3/ /2014 Förändring 1-12/2014 Omsättning 179,9 191,3-11,4 567,2 Övriga rörelseintäkter 0,8 1,2-0,4 4,6 Avskrivningar -22,9-22,1-0,8-91,5 Rörelsekostnader -84,9-91,1 6,1-337,4 Rörelsevinst 72,8 79,3-6,5 142,8 Finansiella intäkter och kostnader -3,9-2,0-1,9-10,7 Andel av intressebolagens resultat 0,2 0,4-0,2 0,9 Vinst före skatter 69,2 77,8-8,6 132,9 Inkomstskatter -13,8-15,5 1,7-26,4 Räkenskapsperiodens vinst 55,4 62,3-6,9 106,5 Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar 1,4 1,4 Omräkningsdifferenser 0,2-0,4 0,6-0,4 Övriga poster hänförliga till anläggningstillgångar som kan säljas 0,0 0,0 0,0 0,0 Räkenskapsperiodens totalresultat 57,0 61,9-4,9 106,1 Resultatet hänförligt till: Bolagets aktieägare 55,4 62,3-6,9 106,5 Totalresultat hänförligt till: Bolagets aktieägare 57,0 61,9-4,9 106,1 Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (euro)* * ingen utspädningseffekt

10 Börsmeddelande 10 (15) KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAM- MANDRAG, MN EURO 1-3/ /2014 Förändring 1-12/2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 87,9 87,9 0,0 87,9 Immateriella tillgångar 95,2 93,0 2,2 95,0 Materiella anläggningstillgångar 1 627, ,0 14, ,5 Placeringar 11,0 10,7 0,3 10,8 Derivat 42,9 44,8-1,9 42,1 Fordringar 13,6 23,1-9,6 13,3 Anläggningstillgångar totalt 1 877, ,5 5, ,5 Omsättningstillgångar Varulager 12,3 12,6-0,3 12,8 Derivat 10,3 1,9 8,5 11,2 Fordringar 76,7 82,4-5,6 57,7 Finansiella tillgångar rade till verkligt via resultaträkningen 115,9 196,1-80,2 116,7 Likvida medel 67,6 34,4 33,2 62,6 Omsättningstillgångar totalt 282,8 327,3-44,5 261,0 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 0,2 0,2 Tillgångar totalt 2 160, ,8-39, ,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Eget kapital 723,9 704,6 19,3 666,9 Långfristiga skulder Räntebärande 955,2 973,1-17,9 962,3 Derivat 43,0 46,2-3,2 45,0 Räntefria 125,5 134,3-8,8 124,7 Långfristiga skulder totalt 1 123, ,6-30, ,0 Kortfristiga skulder Räntebärande 227,6 260,2-32,6 263,0 Derivat 14,1 15,7-1,6 17,0 Räntefria 71,3 65,7 5,6 71,6 Kortfristiga skulder totalt 313,0 341,6-28,6 351,6 Eget kapital och skulder totalt 2 160, ,8-39, ,5

11 Börsmeddelande 11 (15) KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, MN EURO Eget kapital hänförligt till Aktie- Överkurs- Uppskriv Omräk- Balanserade Eget nings- moderbolagets ägare kapital fond nings- differenser vinstmedel kapital totalt ,9 55,9-11,6 0,0 542,4 642,7 Räkenskapsperiodens totalresultat Räkenskapsperiodens vinst eller förlust 62,3 62,3 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser -0,4-0,4 Övriga poster hänförliga till långfristiga tillgångsposter som kan säljas 0,0 0,0 Övrigt totalresultat, netto efter skatt 0,0-0,4-0,4 Totalresultat 0,0-0,4 62,3 61, ,9 55,9-11,6-0,4 604,7 704,6 Räkenskapsperiodens totalresultat Räkenskapsperiodens vinst eller förlust 44,2 44,2 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 Övriga poster hänförliga till långfristiga tillgångsposter som kan säljas 0,0 0,0 Totalresultat 0,0 0,0 648,9 748,8 Transaktioner med ägarna Utdelning för år ,9-81, ,9 55,9-11,5-0,4 567,0 666,9 Räkenskapsperiodens totalresultat Räkenskapsperiodens vinst eller förlust 55,4 55,4 Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar 1,4 1,4 Omräkningsdifferenser 0,2 0,2 Övriga poster hänförliga till långfristiga tillgångsposter som kan säljas 0,0 0,0 Övrigt totalresultat, netto efter skatt 1,4 0,2 1,7 Totalresultat 1,4 0,2 55,4 57,0 Transaktioner med ägarna ,9 55,9-10,1-0,2 622,4 723,9

12 Börsmeddelande 12 (15) KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN, MN EURO 1-3/ /2014 Förändring 1-12/2014 Kassaflöde från den löpande verksamheten Räkenskapsperiodens vinst 55,4 62,3-6,9 106,5 Justeringar 44,0 46,5-2,5 120,5 Förändringar i rörelsekapitalet -25,0-12,7-12,4 19,1 Betalda räntor -1,2-1,3 0,1-21,7 Erhållen ränta 0,4 0,5-0,1 1,2 Betald skatt -4,3-2,8-1,5-19,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten, netto 69,4 92,6-23,3 206,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Köp av materiella anläggningstillgångar -30,6-38,2 7,6-124,5 Köp av immateriella anläggningstillgångar -0,9-1,0 0,1-5,4 Övriga placeringar 0,1 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,1 0,2-0,2 1,4 Beviljade lån -1,6 Erhållen utdelning 0,3 Erhållna stöd 15,0 19,9-4,9 19,9 Betalda räntor -0,5-0,4-0,1-1,3 Kassaflöde av investeringsverksamheten, netto -17,0-19,4 2,5-111,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån 110,0 Amortering av långfristiga lån -2,0-2,1 0,1-103,0 Förändring i kortfristiga lån -46,2-57,9 11,7-58,0 Utbetald utdelning -81,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten, netto -48,2-60,0 11,8-132,9 Förändring av likvida medel och finansiella tillgångar 4,2 13,1-9,0-38,0 Likvida medel och finansiella tillgångar vid räkenskapsperiodens 179,3 217,3-38,1 217,3 Likvida medel och finansiella tillgångar vid räkenskapsperiodens 183,4 230,4-47,0 179,3 NYCKELTAL PER KVARTAL Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014 Q4/2013 Omsättning euro 179,9 148,2 113,6 114,1 191,3 155,1 Rörelsevinst euro 72,8 26,5 17,3 19,7 79,3 36,5 Rörelsevinst % 40,5 17,9 15,2 17,2 41,5 23,5

13 Börsmeddelande 13 (15) INVESTERINGAR, MN EURO 1-3/ /2014 Förändring 1-12/2014 Nätinvesteringar 22,5 29,1-6,6 117,5 Stationer 10,7 14,4-3,8 63,0 Ledningar 11,8 14,7-2,8 54,6 Investeringar i gasturbiner 0,0 0,1-0,1 0,8 Befintliga gasturbinanläggningar 0,0 0,0-0,2 Nya gasturbinanläggningar 0,0 0,1-0,1 1,0 Övriga investeringar 1,6 2,4-0,8 11,2 ICT 1,5 2,3-0,8 11,1 Övriga 0,0 0,1 0,0 0,0 Investeringar totalt 24,1 31,6-7,5 129,5 UTGIFTER FÖR FORSKNING OCH UTVECKL- ING, MN EURO 1-3/ /2014 Förändring 1-12/2014 Utgifter för forskning och utveckling 0,4 0,4 0,0 1,7 DERIVATAVTAL, MN EURO Ränte- och valutaderivat pos neg. netto Nomi nellt pos. neg. netto Nominellt pos. neg. netto Valutaswappar Valutaterminer Ränteswappar Nominellt Totalt El-derivat Elterminer, NAS- DAX OMX Commodities, icke säkringsredovisade derivat pos. neg. netto Köpta ränteoptioner Volym TWh ,18 Elterminer, NASDAX OMX Commodities, icke säkringsredovisade derivat pos. neg. netto Volym TWh pos. neg. netto Volym TWh , ,19 Totalt , , ,19 Bolaget har avstått från säkringsredovisning av derivat från och med början av 2014 Detta innebär att hela förändringen på elderivat har redovisats och kommer framöver att redovisas i resultaträkningen. Säkerhetsfonden som ingår i balansräkningen upplöses med resultatpåverkan och så att den minskar resultatet med 11,6 miljoner euro, i lika stora delar, under åren 2015 och 2016.

14 Börsmeddelande 14 (15) Hierarkin för finansiella instrument som ras till verkligt, miljoner euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Tillgångar rade till verkligt Ränte- och valutaderivat 63 Finansiella tillgångar rade till verkligt via resultaträkningen Tillgångar rade till verkligt totalt Skulder rade till verkligt Ränte- och valutaderivat Elterminer, NASDAX OMX Commodities Skulder rade till verkligt totalt Tillgångar och skulder som ras till verkligt kategoriseras enligt tre hierarkiska nivåer för verkligt. Hierarkin fastställs enligt avtalets indata. Kategoriseringen grundar sig på indata på instrumentets lägsta nivå som är betydande för den aktuella posten som ras till verkligt med beaktande av hela ringen. Nivå 1: indata är offentligt noterade på aktiva marknader. Nivå 2: indata är inte noterade priser och de grundar sig på observerbara marknadsuppgifter antingen direkt eller indirekt. Nivå 3: indata är inte noterade priser och inte heller observerbara marknadsuppgifter. Ansvarsförbindelser, miljoner euro Förändring Pantsatta likvida medel Hyresförbindelser Nyttjanderättsavtal för reservkraftverk Kreditreserveringsprovisioner Totalt Investeringsförbindelser Övriga ekonomiska förbindelser Förändringar i materiella anläggningstillgångar, miljoner euro Muutos Bokförings i början av perioden Ökningar Minskningar Avskrivningar och nedskrivningar Bokförings i slutet av perioden Transaktioner med intressebolag, mn euro Förändring Försäljning Inköp Kundfordringar Leverantörsskulder Lånefordringar 2 2 2

15 Börsmeddelande 15 (15) Transaktioner med ägarna, mn euro Förändring Ägare Inköp Leverantörsskulder Övrig närkrets Försäljning Inköp Kundfordringar Leverantörsskulder Bokslutsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med standarden IAS 34, Delårsrapporter. Fingrid har upprättat denna delårsrapport enligt samma principer som årsbokslutet Segmentrapportering Fingridkoncernens hela verksamhet har betraktats som systemansvarig stamnätsverksamhet som bedrivs i Finland och som endast utgör ett segment. Det finns inga väsentliga avvikelser i de enskilda produkternas och tjänsternas risker och lönsamhet. Därför presenteras ingen segmentrapportering enligt IFRS 8. Omstruktureringar Under rapporteringsperioden skedde inga förändringar i koncernens struktur. Säsongsvariationer Kraftiga säsongvariationer är kännetecknande för koncernens verksamhet. Generalklausul Denna rapport innehåller vissa utlåtanden om framtiden som bygger på ledningens nuvarande synpunkter. På grund av sin karaktär förknippas utlåtandena med risker och osäkerhet och är känsliga för förändringar i den allmänna ekonomiska situationen eller situationen inom branschen.

Börsmeddelande 1 (16)

Börsmeddelande 1 (16) Börsmeddelande 1 (16) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. 30.9.2015 Koncernbokslutet har upprättats enligt internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards IFRS). Siffrorna

Läs mer

Börsmeddelande 1 (18)

Börsmeddelande 1 (18) Börsmeddelande 1 (18) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. 30.6.2015 Koncernbokslutet har upprättats enligt internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards IFRS). Siffrorna

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012

FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012 Börsmeddelanden 1 (11) FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012 Ekonomiskt resultat Koncernens omsättning i juli september uppgick till 106 miljoner euro (88 miljoner euro under motsvarande period

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Börsmeddelande 1 (13) FINGRID OYJ. Januari mars 2013: Räkenskapsperiodens vinst förbättrades

Börsmeddelande 1 (13) FINGRID OYJ. Januari mars 2013: Räkenskapsperiodens vinst förbättrades Börsmeddelande 1 (13) Januari mars 2013: Räkenskapsperiodens vinst förbättrades I januari mars omsatte koncernen 171 miljoner euro (170 miljoner euro i januari mars 2012) Koncernens rörelsevinst under

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal)

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal) FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.2007 31.3.2007 Delårsrapporten är upprättad enligt redovisnings- och ringsprinciper som följer IFRS standarder, men vid upprättandet har inte alla de krav som upptas

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

FINGRID OYJ VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1.1.2015 31.12.2015

FINGRID OYJ VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1.1.2015 31.12.2015 1 (77) VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1.1.2015 31.12.2015 2 (77) Innehåll 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 1.1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 3 1.1.1 Ekonomiskt resultat... 3 1.1.2 Investeringar...

Läs mer

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008 1/8 Nyckeltal 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Omsättning, mn euro 447,4 431,5 1 688,3 Rörelsevinst, mn euro 33,3 45,9 101,8 Vinst före skatt, mn euro 35,3 48,2 109,5 Rörelsemarginal, % 7,4 10,6 6,0 Avkastning

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Swedish ICT Research

Swedish ICT Research RISE RISE Januari-mars SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Holding Holding Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Omsättning 296 762 266 387 110 088 108 202 172

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T 1 (9) Delårsrapport 2.9.2009 EDITA-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2009 Omsättningen och rörelseresultatet ökade Under perioden januari juni ökade omsättningen för Edita-koncernens fortgående verksamheter

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader 2015 Andra kvartalet 2015-04-01 2015-06-30 1 Första halvåret 2015-01-01 2015-06-30 Händelser efter rapportperiodens slut MEUR 3 mån 6 mån 12 mån

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Halvårsrapport. januari juni 2014

Halvårsrapport. januari juni 2014 Halvårsrapport januari juni 2014 Halvårsrapport januari juni 2014 Orderingången uppgick till 95,5 (94,2) MSEK, varav 47,9 (40,3) under andra kvartalet. Rörelseintäkterna uppgick till 102,8 (93,8) MSEK,

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0).

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). 2009-02-27, Free2move Holding AB Bokslutskommunike för 2008 Försäljning och resultat för koncernen Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). Sammanfattning

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1-2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1-2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1-19 maj Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 646 (613), vilket var en ökning med 33 eller 5% jämfört med föregående

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer