En ansvarsfull framtid energi, miljö, samhälle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ansvarsfull framtid energi, miljö, samhälle"

Transkript

1 En ansvarsfull framtid energi, miljö, samhälle

2 Mot en trygg och välmående framtid Grunden för ett tryggt välfärdssamhälle byggs i dag. De energibeslut som fattas nu har avgörande betydelse för hur vi lyckas motverka klimatförändringen och hur finländarnas välfärd utvecklas i framtiden. Finsk Energiindustri vill stödja en utveckling som styr Finland mot utsläppssnåla och energieffektiva lösningar som i stor omfattning utnyttjar inhemsk branschkompetens. Energibranschen vill vara en föregångare inom hållbar utveckling. Ökad användning av inhemska förnybara och utsläppsfria energikällor förbättrar självförsörjningen inom energiproduktionen, ener-

3 Skidåkare pustar ut vid Rivinnokka fyr i Haukipudas. Isande dimma väller hotfullt in från det öppna havet. gisäkerheten och energileveranssäkerheten och stärker även samhällsekonomin. Finsk Energiindustri har som mål att förbättra energibolagens förutsättningar för investeringar i Finland. Energibranschen har redan i åratal varit den industrigren i Finland som investerat mest. En stabil och förutsebar omvärld förbättrar energiindustrins möjligheter till omfattande investeringar samtidigt som elpriset håller sig på en konkurrenskraftig nivå. Energibranschen vill vara en föregångare inom hållbar utveckling

4 Decembersolen orkar knappt upp över horisonten bakom kraftledningarna i Sydösterbotten. Lorem ipsum dolor est amen. Lorem ipsum dolor est amen. Lorem ipsum dolor est amen. Lorem ipsum dolor est amen.

5 Finsk Energiindustri (ET) är en närings- och arbetsmarknadspolitisk intresseorganisation för energibranschen. Organisationen representerar företag som producerar, anskaffar, överför och säljer el, fjärrvärme och fjärrkyla samt tillhandahåller tjänster i anslutning härtill. Finsk Energiindustri ansvarar för avtalsverksamheten som berör personalens arbetsvillkor vid medlemsföretagen samt ger sina medlemmar råd och utbildning, gör utredningar och förmedlar information. Finsk Energiindustri främjar det finländska näringslivets konkurrenskraft, invånarnas välfärd och branschens rykte genom att delta i utvecklingen av energimarknaden och säkra en tillräcklig och störningsfri energitillgång för hushållen och näringslivet. närings- och arbetsmarknadspolitisk organisation för energibranschen grundades 2004 sektorer: elhandel, elnät, elproduktion, fjärrvärme, tjänsteproduktion, arbetsmarknaden cirka 250 medlemsföretag, över 60 samarbetsmedlemmar medlemsförbund i Finlands Näringsliv (EK) äger servicebolaget Adato Energia Oy

6 Tillvaratagare av energibranschens intressen i Europa En allt större del av de energi- och klimatpolitiska besluten fattas inom Europeiska unionen. En fungerande energimarknad, säkrad energitillgång och minskade klimatutsläpp har blivit centrala prioriteringar i EU:s verksamhet. Den nationella lagstiftningen som berör energi och klimat baserar sig huvudsakligen på EU-lagstiftning. Finsk Energiindustri följer EU:s beslutsfattande från första parkett Finsk Energiindustris kontor i Bryssel följer unionens beslutsfattande från första parkett, skapar samarbetsnätverk och för fram den finländska energiindustrins synpunkter vid beslutsfattandet. Kontoret samlar också information som berör branschen och förmedlar den till Finland. I Bryssel samarbetar Finsk Energiindustri bland annat med elsektorns branschorganisation Eurelectric, intresseorganisationen för fjärrvärme Euroheat & Power och kärnenergisektorns intresseorganisation Foratom. Vindmöllorna i Marjaniemi på Karlö lockar turister. Det jämna suset från rotorbladen är hypnotiskt.

7 Kloka val behövs inom elproduktionen Här i norr har vi kalla vintrar, långa avstånd och en energiintensiv industri. Finland är det EU-land som förbrukar mest el och näst mest totalenergi per invånare. Därför är det viktigt för Finland att elen produceras mångsidigt och kostnadseffektivt. Energisektorn är utsatt för ett stort förändringstryck. Sinande fossila energikällor, bekämpning av klimatförändringen samt ett konkurrenskraftigt energipris och tillgång till energi är viktiga faktorer som styr utvecklingen. Fram till år 2050 väntas elens andel av slutförbrukningen av energi stiga från en dryg fjärdedel i dag till omkring hälften. Till utvecklingen bidrar bland annat att fossila bränslen ersätts med el inom trafik, industri och uppvärmning. Finsk Energiindustri är med och lotsar Finland mot kloka val för att vi ska ha ett konkurrenskraftigt elpris även i framtiden och samtidigt kunna minska utsläppen. Utgångspunkterna är lovande. I Finland finns det mycket energikompetens som kan utnyttjas för att vända utmaningarna till möjligheter. Finsk Energiindustri har som mål att elproduktionen i Finland ska vara kolneutral fram till år Målet kan nås genom en mångsidig användning av alla utsläppsfria produktionsformer, såsom kärn-, bio-, vatten- och vindkraft samt avskiljning och lagring av koldioxid. I Finland finns det mycket energikompetens som kan utnyttjas för att vända utmaningarna till möjligheter

8 Vatten och ljus skapar konst på sandstranden i Haukipudas.

9 Finland är föregångare inom fjärrvärme Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i finländska städer och tätorter. I Finland baserar sig nästan 80 procent av fjärrvärmeproduktionen på energieffektiv kraftvärmeproduktion. Vid kraftvärmeproduktion är bränslebesparingen en tredjedel jämfört med produktion av el och värme i separata anläggningar. Fjärrvärmeproduktionen erbjuder många möjligheter till utnyttjande av inhemska förnybara energikällor. I framtiden kan särskilt träbaserad energi komma att ersätta stenkol, naturgas och andra fossila bränslen inom fjärrvärmeproduktionen. Satsningarna på fjärrvärme har lönat sig. Finland har EU-områdets förmånligaste fjärrvärme i förhållande till köpkraften. Finsk Energiindustri har som mål att bevara och stärka Finlands ställning som föregångare inom utnyttjande av fjärrvärme. Finland har EU-områdets förmånligaste fjärrvärme

10 Intelligent el från nätet Säker tillgång till el är grundförutsättningen för ett fungerande samhälle. Det förbättrar både invånarnas vardag och industrins konkurrenskraft. Avbrotten och störningarna är få i det finländska elnätet. En hög leveranssäkerhet förutsätter dock satsningar: nätet måste underhållas, utvecklas och förnyas för att minimera olägenheterna för elkonsumenterna. Finsk Energiindustri har som strävan att skapa förhållanden som sporrar elnätsinnehavarna att utveckla elnäten. Att förnya nätet och effektivera energianvändningen kräver investeringar.

11 Det snöiga fjällandskapet i norra Kajanaland vilar i tystnad. Det enda som hörs är kölden som knäpper. Framtidens elnät är intelligent. Fjärravlästa elmätare ger information om elförbrukningen och nätets funktion timme för timme. Ett intelligent elnät styr användningen av hushållsapparater så att kunderna kan utnyttja variationer i elpriset. Samtidigt kan balansen mellan elproduktion och elförbrukning förbättras. Ett intelligent elnät ger även elkonsumenter möjlighet att producera energi för eget behov och sälja eventuellt överskott på elmarknaden. Finsk Energiindustri främjar för sin del elektrifieringen av trafiken. Elmotorer Framtidens är effektivare och miljövänligare än förbränningsmotorer. När elen produceras utsläppsfritt minskar utsläppen av växthusgaser inom trafiken. I Finland är beredskapen god för en elektrifiering av trafiken.. elnät är intelligent

12 Målet en europeisk elmarknad Kunderna fick större valmöjligheter på elmarknaden då elhandeln i Norden öppnades för konkurrens i slutet av 1990-talet. I Finland siktar energibranschen ännu längre: målet är en europeisk elmarknad. Ett stort marknadsområde och gemensamma regler främjar konkurrens och gagnar kunden. Energiföretagen vill vara bra på kundservice Köptjänster för energibolagen I Norden har man tagit fram en fungerande modell som kan utnyttjas vid uppbyggnaden av en europeisk elmarknad. Att man lyckats här i Norden beror dels på den starka nordiska samarbetstraditionen, dels på en mångsidig energiproduktion: olika produktionsformer kompletterar varandra. I Finland främjar Finsk Energiindustri detaljmarknadens funktion genom att ge anvisningar och rekommendationer till säljare och köpare av el. På detta sätt kan man förenhetliga rutinerna och garantera goda verksamhetsbetingelser på detaljmarknaden för el. Energiföretagen vill också vara bra på kundservice. På några år har en fungerande tjänstemarknad uppstått i energibranschen. Nya företag erbjuder energiföretagen planerings-, underhålls- och byggtjänster för el- och fjärrvärmenät och kraftverk. Finsk Energiindustri vill öka utbudet och utnyttjandet av tjänsterna: energiföretagen uppmuntras att köpa tjänster och tjänsteleverantörerna uppmuntras att utveckla sitt utbud. Målet om en kolneutral energiproduktion öppnar många nya tillväxtmöjligheter för tjänsteföretag. Ett nytt slags kompetens och teknik behövs till exempel inom produktion som utnyttjar förnybara energikällor, inom styrningen Lorem ipsum dolor est amen. Lorem ipsum dolor est amen. Lorem ipsum dolor est amen. Lorem ipsum dolor est amen.

13 Hösten har kommit till stadens gator. De gulnade löven rasslar när grannen återvänder hem från matbutiken. av anläggningar för decentraliserad produktion samt inom utvecklingen av laddnings- och mätningssystem för elbilar. Genom att förbättra funktionen på marknaden för tjänsteproduktion kan effektiviteten ökas i hela energibranschen.

14 Det strömmande vattnet i älven är kallt, men det stör inte barnens lek.

15 Energibranschen som arbetsgivare Energibranschen är en framtidsbransch som för närvarande sysselsätter cirka personer runt om i landet och även utomlands. Efterfrågan på ny energiteknik ökar i tilltagande takt och under de närmaste årtiondena görs kraftiga satsningar på forskning och utveckling. För att de finländska energiföretagens verksamhetsbetingelser ska kunna tryggas även i framtiden behövs det kunnig och yrkesskicklig arbetskraft som djärvt tar sig an utmaningar. Finsk Energiindustri deltar i utvecklingen av yrkesutbildningen i branschen och ser till att utbildningen motsvarar arbetslivets behov. Behovet av nya förmågor är stort inom energibranschen. Därför är det viktigt att sprida information om möjligheterna i branschen både till unga som ska välja yrke och till deras lärare och studiehandledare. Finsk Energiindustri lockar framtida förmågor till branschen genom mångsidig ungdomskommunikation. Branschen behöver kunnig och yrkesskicklig arbetskraft som djärvt tar sig an utmaningar Utvecklare av en säker arbetsmiljö I Finland är olyckor sällsynta i energibranschen. Branschen är föregångare inom arbetarskydd. Men det är inte nog branschens mål är noll olycksfall. Finsk Energiindustri har skapat en säkerhetsmodell för sina medlemsföretag med vars hjälp arbetarskyddet kan förbättras ytterligare och målet noll olycksfall nås.

16 Finsk Energiindustri rf Fredriksgatan B, Helsingfors PB 100, FI Helsingfors Tel (09) , fax (09) Bryssel byrå Rue de la Charité 17 B-1210 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) Fax +32 (0) text: Viestintätoimisto Conexio Oy grafisk design: Zeeland Helsinki Oy foton: Kai Tirkkonen tryckeri: Finepress Oy

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Sverige utan kärnkraft ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Innehåll Sammanfattande slutsatser 3 Det energipolitiska valet 2010 4 Kärnkraften - nästan halva elen 5 Tre saker vänsterpartierna

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Kompassen. frågor och svar om klimatförändringen

Kompassen. frågor och svar om klimatförändringen Kompassen frågor och svar om klimatförändringen Klimatförändringen Innehåll Klimatförändringen, s. 4 10 Vad är klimatförändringen egentligen? Varför har vi först nu vaknat upp i fråga om klimatförändringen?

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

17.1.2014. Ny energi. Forskningsprogram 2015-2018. Programbeskrivning

17.1.2014. Ny energi. Forskningsprogram 2015-2018. Programbeskrivning 17.1.2014 Ny energi Forskningsprogram 2015-2018 Programbeskrivning 1 (9) FORSKNINGSPROGRAMMET NY ENERGI Programbeskrivning Förord Finlands Akademis styrelse beslutade vid sitt möte på hösten 2011 att inleda

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A.

Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A. Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A Arbetsmaterial Observera! Detta är ett arbetsmaterial om rådets scenarier

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

ENERGI Ställningstagande och goda exempel

ENERGI Ställningstagande och goda exempel ENERGI Ställningstagande och goda exempel KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INLEDNING Just nu står vi inför en förändring av energisystemet med nya mönster för produktion och användning av el, höga krav

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Rapport om rådets framtidsscenarier. Vilka möjliga förändringar i omvärlden påverkar det långsiktiga behovet av smarta elnät?

Rapport om rådets framtidsscenarier. Vilka möjliga förändringar i omvärlden påverkar det långsiktiga behovet av smarta elnät? Rapport om rådets framtidsscenarier Vilka möjliga förändringar i omvärlden påverkar det långsiktiga behovet av smarta elnät? Innehåll 1 Bakgrund... 5 2 Organisation, arbetsformer och process... 7 3 Rådets

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Näringsutskottets utlåtande 2013/14:NU29 Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens meddelande En

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande Ny energi En rapport över förnybara energiformer och energisparande Sammanställd av sfp:s delegation för miljö- och framtidsfrågor 2000-2001 Innehållsförteckning: Förord 1. Inledning 1.1 Finlands mijlöprofil

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Hållbar utveckling En ny kurs för Norden. Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012

Hållbar utveckling En ny kurs för Norden. Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012 Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012 NORDISK MILJØMÆRKNING Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Reviderad utgåva med mål och prioriteringar

Läs mer