På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!"

Transkript

1 På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen satt upp en vision om ett Sverige utan några nettoutsläpp av växthusgaser år Svensk Energi har med utgångspunkt i denna vision låtit göra ett antal scenarieberäkningar och beskriver här elbranschens bidrag på väg till ett koldioxidneutralt samhälle.

2

3 Sveriges och EU:s klimatambitioner måste gå hand i hand med utvecklingen i omvärlden Våra scenarieberäkningar bygger på en vision om ett klimatneutralt Sverige. Detta är dock inte möjligt till rimliga kostnader utan att vår omvärld också har samma strävan. Svensk Energi har med utgångspunkt i denna vision låtit göra ett antal scenarieberäkningar och beskriver här elbranschens bidrag på väg till ett koldioxidneutralt samhälle. Utgångspunkten för scenariot är därför en global enighet om att vi måste minska vår klimatpåverkan kraftigt; en strävan mot ett tvågradersmål. Fram till år 2050 etableras någon form av globalt pris på CO 2. Priset stiger i takt med att delmålen (globalt) på vägen mot klimatneutralitet blir allt strängare. År 2050 antar vi att priset nått 100 Euro/ton CO 2. Koldioxidutsläppen i Sverige minskar från över 50 Mton/år idag till ner mot 10 Mton/år runt 2050, en 80 procentig minskning. El- och värmeproduktionen når, i det närmaste, nollutsläpp. I stor utsträckning är det därför endast processutsläpp från industrin, samt vissa utsläpp från transportsektorn, som återstår mot slutet av perioden. Marginalkostnaden för reduktion av dessa ligger sannolikt över de 100 Euro/ton som är det globala CO 2 -priset i detta scenario år Diagram 1 Utsläpp av koldioxid i Sverige i visionsscenariot. Källa: Profu, Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till

4 Redan år 2020 är det nordiska elproduktionssystemet på god väg att bli koldioxidneutralt, och år 2030 har det blivit det Svensk elproduktion baseras i dagsläget till 96 procent på icke-fossila kraftslag. Under förutsättning att reinvestering i svensk kärnkraft tillåts kan det svenska elproduktionssystemet även fortsättningsvis förse Sverige med elkraft som medför mycket små utsläpp av koldioxid. Den nordiska elproduktionen är på god väg att bli koldioxidneutral. Hela kraftproduktionen medför endast marginella utsläpp av koldioxid redan år Här antas att de gaskraftverk som finns kvar i systemet kommer att vara utrustade med CCS-teknik. Den europeiska elproduktionen har en bit kvar innan den är koldioxidneutral, men till år 2050 bedöms detta vara möjligt. Beroende på vilka antaganden som görs om framtida teknikutveckling för olika kraftslag, till exempel fossilkraft med CCS, vindkraft och kärnkraft och fossilbränslepriser kommer dessa kraftslag spela en större eller mindre roll i elproduktionsmixen på lång sikt. I dessa beräkningar har en mycket försiktig bedömning gjorts av den framtida teknikutvecklingen för till exempel vindkraft. Vidare kan noteras att studien bygger på att det svenska elcertifikatsystemet i enlighet med riksdagens beslut avvecklas till år 2035, vilket också innebär att nya anläggningar inte kommer in i systemet efter De framtida fossilbränsleprisernas påverkan på framtida elproduktionsmix återspeglas i diagram 3 där högre fossilbränslepriser har antagits. I detta scenario spelar vindkraften en betydligt större roll i elproduktionsmixen år Vad menar vi med koldioxidneutral elproduktion? I detta sammanhang utgår vi ifrån utsläpp som sker under drift i elproduktionsanläggningen och tar således inte hänsyn till ev. utsläpp som sker vid uttag och transport av bränsle, vid konstruktionsfasen av en ny anläggning etc. Marginella utsläpp från reservkraftanläggningar o dyl. kan förekomma. Anläggningar med CCS-teknik anses vara koldioxidneutrala. 4

5 Diagram 2 Svensk elproduktion (t.v.) respektive nordisk elproduktion (t.h.) i visionsscenariot. Källa: Profu, Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050 Diagram 3 Svensk elproduktion (t.v.) respektive nordisk elproduktion (t.h.) i visionsscenariot med högre fossilbränslepriser än vad som visas i diagram 2. Källa: Profu, Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till

6 Sverige och Norden har ett unikt kraftproduktionssystem! Vi kan utnyttja detta på olika sätt; Utökad inhemsk användning av el är en viktig förutsättning för ett koldioxidneutralt och energieffektivare Sverige och Europa. El kommer att få en allt mer central och viktig roll i framtiden, när det gäller att minska dagens utsläpp av växthusgaser och bidra till ett allt mer koldioxidneutralt samhälle. Det är särskilt inom industrin, i transportsektorn och på värmemarknaden som elen kommer att öka sina marknadsandelar. Därmed inte sagt att volymökningen av el på dessa marknader blir särskilt stor. Eleffektiva lösningar ger i de flesta fall också en betydande energieffektivisering. Elfordon minskar energiåtgången per fordon med upp procent och en värmepump ger en energibesparing i samma storleksordning jämfört med till exempel en oljeeldad panna. Med klimatneutral el innebär ett byte från bensin, diesel eller eldningsolja till el en hundraprocentig minskning av koldioxidutsläppen. Därigenom kan el bli den allra viktigaste klimat- och effektiviseringsåtgärden, både i Sverige och i EU. Marknadsandelen för el i industri och byggnader ökar från dagens knappt 50 procent till över 55 procent år En utvecklad elintensiv industri innebär att fler produkter kan produceras med koldioxidneutral el och exporteras vilket är till gagn för klimatet. Fjärrvärmen kommer också att bli koldioxidneutral långt före Det betyder att ett byte till fjärrvärme från tidigare fossil förbrukning också blir en viktig klimatåtgärd. Elanvändningen i transportsektorn i Sverige ökar från 3 till cirka 7 TWh år Utöver den el som används för järnväg/ bantrafik, så sker el-introduktionen främst i personbilar. Eldrift införs så att den motsvarar cirka 40 procent av den återstående mängden energibehov i personbilar. För att nå en koldioxidneutral transportsektor år 2050, kommer det att krävas en fortsatt ökning av både el och biodrivmedel. Omställning till eldrift för lättare fordon, såsom personbilar, lätta lastfordon och arbetsmaskiner kan till och med komma att accelerera till Totalt sett så beräknas elanvändningen öka med procent i Sverige och Norden. Diagram 4 Elanvändning i Sverige (t.v.) och i Norden (t.h.) i visionsscenariot. Källa: Profu, Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till

7 Exportera Nordisk elexport gör det billigare för EU att gå mot ett koldioxidneutralt EU. De positiva förutsättningar som Norden har genom tillgång på förnybara resurser att producera klimatneutral el gör det billigare för EU att gå mot ett klimatneutralt samhälle genom export av el från Norden till resten av EU, även med hänsyn tagen till de nätkostnader som uppkommer. Det allt högre utsläppsrättspriset för koldioxid och ett uppfyllande av målen med hjälp av våra nordiska stödsystem för förnybar kraft, gör investeringar i både ny förnybar kraft och ny kärnkraft lönsamma. Härigenom får vi ett överskott av klimatneutral kraft som vi kan bidra med i klimatarbetet genom att sälja den till våra grannländer i Nordeuropa. Detta genererar givetvis exportintäkter för svenskt/ nordiskt vidkommande. I ett alternativt scenario, där ingen reinvestering i svensk kärnkraft sker kommer Sverige dock att bli alltmer beroende av import för vår elförsörjning, och kring år 2040 blir vi nettoimportörer. Diagram 5 Schematisk skiss över elens allt viktigare roll i klimatpolitiken. Källa: Profu, Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till

8 Några förutsättningar för ett koldioxidneutralt samhälle Sverige och Europa har redan idag kraftfulla marknadsbaserade incitament för att ställa om samhället mot ett mer koldioxidneutralt sådant. För att nå det koldioxidneutrala samhället måste vi bygga vidare på vidare på dessa. Bland annat följande förutsättningar måste vara uppfyllda; En global politik för minskning av växthusgaser Ett globalt pris på koldioxid Alla teknikoptioner hålls öppna för att producera el och andra varor på bästa möjliga sätt Möjlighet till snabbare tillståndsprocesser för elnät och klimatneutral elproduktion med klimatfrågan i fokus Nät/överföringsförbindelser byggs ut i den takt som ny produktion växer fram inom och från/till Norden Nätet förstärks i Nordeuropa för att möjliggöra elexport från Norden Forskning, utveckling och demonstration avseende till exempel infrastruktur för elfordon, logistik med CCS och nya kraftslag, såsom våg- och solenergi. 8

9 Hur påverkas elpriset? I takt med att priset på koldioxid stiger, stiger även de långsiktiga marginalkostnaderna för elproduktion och således priset på el. Men efter 2030 avstannar kostnadsökningen då marginalproduktionen i det nordiska elsystemet blir alltmer koldioxidneutral. Elproduktionskostnaden i Norden är då robust mot ytterligare krav på att minska koldioxidutsläppen. Kostnaderna och därmed priserna stiger även för energislag som kol, gas och biobränslen. De fossila bränslena tappar sin konkurrenskraft i takt med att priset på koldioxid ökar. Konkurrenskraften för el ökar gentemot de fossila bränslena. El tappar däremot i konkurrenskraft gentemot fjärrvärme och biobränsle. Diagram 6 Utvecklingen av den långsiktiga marginalkostnaden för elproduktion i visionsscenariot, samt två alternativa scenarier (t.v.) samt kostnads/prisrelationer mellan el och olika energislag. Översta kurvan visar till exempel att el från att vara tre gånger så dyrt som kol blir ungefär lika dyrt år 2050 (t.h.). Källa: Profu, Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till

10 Svensk Energi Swedenergy AB Foto: Lisebert, Morguefile, Fortum, Siemens, Vattenfall, Pelamis wave power Layout: formiograf, Tryck: Exakta, 500 ex, juni 2010

11

12 Svensk Energi Swedenergy AB Stockholm Besöksadress: Olof Palmes Gata 31 Tel: Fax: E-post: Hemsida:

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050 Ett underlag för Svensk Energis 25-studie Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 25 - resultat från modellkörningar med energisystemmodellen MARKAL-Nordic - och andra kompletterande

Läs mer

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 NEPP, North European Power Perspectives 20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 slutsats 1 Den europeiska elmarknaden är vid ett vägskäl mer marknad eller mer planering? Elmarknaden kan utvecklas

Läs mer

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives 15 SLUTSATSER OM Elsystemets utveckling i Sverige, Norden och Europa NEPP north european power perspectives NEPP north european power perspectives NEPP (North Europan Power Perspectives) är ett sammanhållet

Läs mer

En realistisk framtidsbild?

En realistisk framtidsbild? En realistisk framtidsbild? En utvärdering och analys av aktuella energi- och klimatscenarier för 25 Executive summary Mars 212 1 www.profu.se Executive summary Vad är en realistisk framtidsbild? En långsiktigt

Läs mer

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Sverige utan kärnkraft ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Innehåll Sammanfattande slutsatser 3 Det energipolitiska valet 2010 4 Kärnkraften - nästan halva elen 5 Tre saker vänsterpartierna

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Profu. Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Färdplan 2050

Profu. Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Färdplan 2050 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Färdplan 25 i Göteborg AB Mölndal, maj 212 Sammanfattning På uppdrag av Naturvårdsverket och Energimyndigheten har utfört en serie modellberäkningar i syfte att analysera

Läs mer

tio verkliga utmaningar

tio verkliga utmaningar Fem myter om energin och klimatet och tio verkliga utmaningar för Sveriges, Nordens och Europas el- och energisystem NEPP north european power perspectives Januari 2014 En realistisk framtidsbild Forskningsprojektet

Läs mer

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige RAPPORT Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige Uppdatering och utvidgning av studien Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 av Grahn och Hansson, 2010 Julia Hansson, IVL Maria Grahn,

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Utredning av hur utvecklingen av kraftsystemet utanför Sveriges gränser påverkar behovet av smarta elnät i Sverige Slutrapport NEPP report December 213 Rapport till Samordningsrådet

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk REMISSVAR Jernkontorets diarienr: 10/14 Stockholm 24 februari 2014 m.registrator@regeringskansliet.se fredrik.hannerz@regeringskansliet.se truls.borgstrom@regeringskansliet.se Yttrande över EUs klimat-

Läs mer

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FOTO: NASA FÖRORD I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka, och energifrågan är i högsta grad global. Både vad

Läs mer

Ökad efterfrågan på biomassa i Sverige. Hur påverkas energi- och skogssektorn? ELFORSK

Ökad efterfrågan på biomassa i Sverige. Hur påverkas energi- och skogssektorn? ELFORSK Ökad efterfrågan på biomassa i Sverige Hur påverkas energi- och skogssektorn? ELFORSK konkurrensen om biomassa ökar År 2007 avverkades och skördades från den svenska skogen cirka 77 miljoner kubikmeter

Läs mer

Juli 2014. Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030?

Juli 2014. Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030? Juli 2014 Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030? Sammanfattning Idag uppgår den svenska användningen av biobränslen, avfall och torv för energiändamål

Läs mer

ER 2011:03. Långsiktsprognos 2010

ER 2011:03. Långsiktsprognos 2010 ER 2011:03 Långsiktsprognos 2010 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se Statens energimyndighet

Läs mer

Profus ansats för miljövärdering av el

Profus ansats för miljövärdering av el Profus ansats för miljövärdering av el Appendix 3 till Profu (2011). Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030 hur långt når fordonstekniken? Rapport skriven på uppdrag av Trafikanalys, presenterad 2011-11-23.

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Insights. Delivered. Förnybar el och utlandsförbindelser. En rapport till Svensk Vindenergi. 19 oktober 2014. Proj no: 5469334000

Insights. Delivered. Förnybar el och utlandsförbindelser. En rapport till Svensk Vindenergi. 19 oktober 2014. Proj no: 5469334000 Insights. Delivered. Förnybar el och utlandsförbindelser 19 oktober 2014 Proj no: 5469334000 Förnybar el och utlandsförbindelser Copyright 2014 Sweco Energuide AB All rights reserved No part of this publication

Läs mer

Profu. Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Långsiktsprognos 2012

Profu. Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Långsiktsprognos 2012 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Långsiktsprognos 2012 Profu i Göteborg AB Mölndal, feb 2012 Sammanfattning Denna rapport innehåller de viktigaste resultaten från de modellberäkningar med MARKAL- NORDIC

Läs mer

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 6 O 1 4 oktober 2004 Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är eniga om en strategi

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Utbyggnaden av förnybar kraft och dess påverkan på elpris och investeringar i icke förnybar kraft Chalmers Uthålliga energisystem och Profu NEPP report Maj

Läs mer

Energiindikatorer 2008

Energiindikatorer 2008 Energiindikatorer 28 Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål Tema: Förnybar energi Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice

Läs mer

Underlag till kontrollstation 2015

Underlag till kontrollstation 2015 Underlag till kontrollstation 2015 Analys av möjligheterna att nå de av riksdagen beslutade klimat- och energipolitiska målen till år 2020 Naturvårdsverkets och Energimyndighetens redovisning av uppdrag

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader + PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader 2015-04-17 Mattias Bisaillon & John Johnsson, Profu Sammanfattning Enligt Gävle kommuns miljöstrategiska program skall energianvändningen

Läs mer

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Trosa Swedisol AB 2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Conny Pettersson, vd +46 705 94 62 10 Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer