Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning"

Transkript

1 Nulägesbeskrivning Lerum

2

3 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat till 1,5 ton/inv.7 Minskad energianvändning... 7 Mål: År 2020 är energianvändningen från el&värme maximalt 9000 kwh/inv Fossilbränslefritt... 8 Mål: År 2020 används inga fossila bränslen för uppvärmning... 8 Mål: År 2020 är 15 % av drivmedelsförbrukningen förnybar... 9 Minskning av el för uppvärmning... 9 Delmål el & värme 10 Samhällsplanering Delmål: År 2020 skall behovet av köpt energi för bostäder vid nybyggnation understiga 75 kwh/m 2, år Delmål: Vid nybyggnation ska värme- och varmvattenbehov försörjas av förnybar energi Värmeproduktion och konvertering befintliga områden Delmål: År 2020 produceras och används 50 % av geografiska kommunens biobränslebehov lokalt i Lerums kommun Elproduktion Delmål: År 2020 produceras 40% av geografiska kommunens elförbrukning lokalt och förnybart Kommunens fastigheter Delmål: År 2020 ska det totala behovet av köpt energi för kommunens fastighetsbestånd understiga 145 kwh/m Kommunens belysning och ljuskällor Delmål: År 2020 skall all kommunal belysning vara av det mest energisnåla slaget Delmål transporter 14 Delmål: År 2025 sker minst fyrtio procent i enlighet med K2020 av resandet mellan Lerum och Göteborg med kollektivtrafik Delmål: År 2020 har kommunen ett sammanhängande GC-nät Biltrafiken Delmål: År 2012 är det genomsnittliga koldioxidutsläppet (LCA) för Lerums kommuns nyregistrerade personbilar 100 g/km Delmål: År 2020 ska alla kommunens bilar drivas med fossilfria bränslen

4 Energiplan 2008 uppföljning Energiplan 2008 som antogs i fullmäktige den 12 december 2008 satte upp en samling övergripande mål och delmål för energiarbetet i kommunen. Inför revideringen av Energiplan 2008 har målen följts upp. Resultatet bildar en nulägesbeskrivning och lägger grunden för den reviderade versionen av energiplanen. Uppföljningen följer strukturen som finns i Energiplan I den reviderade energiplanen har strukturen omarbetats och förändrats. Följande mål finns antagna i Energiplan 2008: 4

5 5

6 Sammanfattning Under de år som Energiplan 2008 har varit gällande har man kunnat se en positiv utveckling inom framförallt nybyggnation där de hus som byggs blir allt energisnålare. De stora utmaningarna inför framtiden och målåret 2020 är att det inom de flesta andra områden inte syns någon utveckling alls. Sedan 2008 har de totala koldioxidutsläppen per invånare ökat. Detta beror på att koldioxidutsläppen från el och värme ökat på grund av särskilt kalla vintrar samtidigt som utsläppen från transporter i princip är oförändrade. Även om de hus som uppförs är energisnåla är det bara en marginell andel som helt försörjs av förnybar energi. När det gäller elproduktion är andelen lokalproducerad, förnybar energi oförändrad sedan den förra planen och prognosen är att andelen kommer att minska i framtiden på grund av minskad vattenkraft. När det gäller andelen förnybara drivmedel i den geografiska fordonsflottan kunde man se en positiv utveckling fram till 2009, men andelen har börjat minska igen i takt med att fler och fler väljer diesel före alternativa drivmedel. För den kommunala förvaltningen är utvecklingen mer positiv, energiförbrukningen har minskat stadigt sedan energiplan 2008 antogs, energisnåla byggnader har uppförts konsekvent och förvaltningen är nära att uppnå målet om noll procent fossila bränslen för uppvärmning. Inom området transporter har förvaltningen en negativ utveckling där mängden fossila drivmedel ökar och de nya fordon som köps in har en högre klimatbelastning än tidigare år. En del mål från Energiplan 2008 har inte följts upp på grund av att målformuleringen gjort att målet inte varit möjligt att följa. Det gäller till exempel målet om att fyrtio procent av resorna mellan Lerum och Göteborg ska ske med kollektivtrafik, samt målet om minskning av el för uppvärmning. 6

7 Uppföljning Mål Minskade fossila koldioxidutsläpp Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat till 1,5 ton/inv. Som framgår av tabellen nedan har CO 2 -utsläppen per invånare stigit de senaste tre åren. Detta beror främst på att 2009 och 2010 var särskilt kalla år och ökningen består av ökad användning av värme. Utsläppen från transporter är i princip oförändrade sedan 1990, här har alltså nästan ingen minskning skett de senaste tjugo åren. Om man djupanalyserar transportutsläppen ser man att utsläppen från personbilar minskat något, men att den minskningen är för liten för att kompensera ökningen av utsläpp som skett från lastbilar. Målet ser ut att bli svårt att nå om inte de transportrelaterade utsläppen snart börjar minska. Minskad energianvändning Mål: År 2020 är energianvändningen från el & värme maximalt 9000 kwh/inv. Energianvändningen per invånare från el och värme minskade från kwh till kwh mellan åren 1990 och De senaste mätningarna visar dock att energianvändningen ökade igen under 2010 till kwh/invånare. Förklaringen är att 2010 var ett särskilt kallt år vilket innebär att fjärrvärmen kräver ett större tillskott av fossilolja för att klara av effekttopparna. 7

8 Fossilbränslefritt Mål: År 2020 används inga fossila bränslen för uppvärmning Användningen av fossila bränslen i Lerums kommun redovisas i diagrammet nedan (fossil eldningsolja mörkröd färg). Som framgår av diagrammet har användandet av fossil eldningsolja minskat rejält sedan basåret Den olja som fortfarande förbrukas används i de återstående oljepannorna som finns i kommunen, uppskattningsvis ett drygt tusental. Utöver det används en liten del för att framställa fjärrvärme vid hög belastning. Målet har goda förutsättningar att uppfyllas. 8

9 Mål: År 2020 är 15 % av drivmedelsförbrukningen förnybar Andelen förnybara drivmedel i den geografiska fordonsflottan ökade fram till 2009 med lite drygt en halv procent per år. År 2010 bröts trenden och andelen förnybara drivmedel minskade istället. Anledningen är att många börjat att välja dieselbil framför bilar som drivs av förnybara drivmedel. Målet bedöms bli svårt att uppnå. Minskning av el för uppvärmning En exakt siffra på hur mängden el för uppvärmning har förändrats är inte möjligt att ta fram, men klart är att den har ökat. Detta på grund av att värmepump har varit det dominerande uppvärmningssättet i all nybyggnation. Utvecklingen ser ut att fortsätta och målet därmed svårt att uppnå. 9

10 Delmål el & värme Samhällsplanering Delmål: År 2020 skall behovet av köpt energi för bostäder vid nybyggnation understiga 75 kwh/m 2, år. Diagrammet nedan visar att energianvändningen för nybyggnation redan år 2009 låg väl under målnivån för år Anledningen till att husen kunnat byggas så energisnålt är att de hus som uppförts varit eluppvärmda. Om fler hus uppförs som fjärrvärmehus kan energibehovet öka något igen. Delmål: Vid nybyggnation ska värme- och varmvattenbehov försörjas av förnybar energi Under åren var det två hus av totalt 126 som försörjdes av förnybar energi. Resten av husen uppfördes med värmepump och är alltså eluppvärmda. En del av den här elen produceras förnybart men eftersom vi idag inte kan få statistik för vilken el som abonnenterna köper går det inte att säga hur stor andel som är förnybar. Målet bedöms vara mycket svårt att uppnå. Värmeproduktion och konvertering befintliga områden Delmål: År 2020 produceras och används 50 % av geografiska kommunens biobränslebehov lokalt i Lerums kommun. Diagrammet nedan visar att andelen närproducerat biobränsle som används i fjärrvärmen har ökat från tretton till knappt fyrtio procent sedan år

11 Delmål: De bostads- och verksamhetsområden, som idag är försörjda av el eller olja är konverterade till biobränsle År 2008 och 2009 byggdes fjärrvärmenät i Floda och näten i Lerum, Gråbo och utökades. År 2010 tillkom en fjärrvärmeö och vintern 2011 anslöts hela Hulanområdet i Lerum. Totalt har fjärrvärmen nästan fördubblats i Lerum sedan basåret Elproduktion Delmål: År 2020 produceras 40 % av geografiska kommunens elförbrukning lokalt och förnybart. Andelen förnybar el i Lerum har varit i princip konstant de senaste åren. Den förnybara, lokalproducerade elen utgörs nästan helt av vattenkraft; solel står för ungefär en fjärdedels promille. I dagsläget är vindkraft det enda energislag som skulle kunna öka andelen tillräckligt för att nå målet. Målet bedöms som mycket svårt att uppnå. Ett lågt elpris gör att investeringar i förnybar energi inte har den lönsamhet som krävs för att kommersiella aktörer ska satsa på det. Kommunens bolag kan med nuvarande ägardirektiv inte heller satsa på förnybar elproduktion på grund av motsättningar mellan energidirektiv och ekonomiska målsättningar. 11

12 Kommunens fastigheter Delmål: År 2020 ska det totala behovet av köpt energi för kommunens fastighetsbestånd understiga 145 kwh/m 2. Mellan åren 2008 och 2013 minskade det totala energibehovet för förvaltningens fastigheter med 5 kwh/m2. För att nå målet krävs en ytterligare minskning på 10 kwh/m2. Målet bedöms som möjligt att uppnå, men är helt beroende av reinvesteringstakt. Delmål: Behovet av köpt energi vid nybyggnation av kommunens egna fastigheter skall år 2020 understiga: Äldreboenden & LSS-boenden: 60 kwh/m 2, Skolor & förskolor: 50 kwh/m 2 12

13 Alla de fastigheter som uppförts sedan Energiplan 2008 antogs har en beräknad energiåtgång som klarar delmålet. Undantaget är två förskolor som har en beräknad energiåtgång på 54 respektive 55 kwh/m 2. Den verkliga energiåtgången mäts först två år efter att byggnaden tagits i bruk, och först när de uppgifterna finns vet man säkert om målet uppnåtts eller inte. Delmål: År 2020 används inga fossila bränslen för uppvärmning i kommunens fastigheter Andelen fossila bränslen har minskat stort sedan år I diagrammet nedan framgår att det återstår ungefär tre procent fossil olja i kommunens fastigheter. Målet bedöms kunna nås inom kort. Kommunens belysning och ljuskällor Delmål: År 2020 skall all kommunal belysning vara av det mest energisnåla slaget När Energiplan 2008 antogs innebar det mest energisnåla slaget högtrycknatriumbelysning. Nu, fem år senare är det istället LED som är energisnålast. Om man räknar in båda dessa belysningsslag är det 82 % av beståndet i förvaltningen som är energieffektivare än konventionell belysning. 13

14 Delmål transporter Kollektivtrafiken Delmål: År 2025 sker minst fyrtio procent i enlighet med K2020 av resandet mellan Lerum och Göteborg med kollektivtrafik. Delmålet har inte följts upp. Kommunen har idag ingen möjlighet att följa hur stor andel av resandet till Göteborg som utgörs av kollektivtrafik. Cykeltrafiken Delmål: År 2020 har kommunen ett sammanhängande GC-nät Av den utbyggnad som pekades ut i den gamla trafikplanen är 87 procent färdigställd. Målet lyfts i fortsättningen till trafikplanen. Biltrafiken Delmål: År 2012 är det genomsnittliga koldioxidutsläppet (LCA) för Lerums kommuns nyregistrerade personbilar 100 g/km För fordonsflottan i den geografiska kommunen kan ingen tydlig trend ses i förändringen av genomsnittligt koldioxidutsläpp: År Koldioxidutsläpp LCA (g/km) Koldioxidutsläppet för den kommunala förvaltningens fordonsflotta har förändrats enligt följande: År Utsläpp (g/km) 14

15 År 2011 började dieselbilar köpas in i större omfattning i förvaltningen, varför koldioxidutsläppet gick upp. Nivån ser ut att bli ungefär densamma för år Kommunens resande och transporter Delmål: År 2020 ska alla kommunens bilar drivas med fossilfria bränslen Sedan 2010 har utvecklingen varit negativ i förhållande till målet. Förvaltningens bilar drivs till allt högre andel med fossila bränslen. 15

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Nulägesbeskrivning och analys

Nulägesbeskrivning och analys Bilaga 1 (Energiplanen 2011-13) Nulägesbeskrivning och analys Energi- och växthusgasstatistik för Alingsås 1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 4 2 INLEDNING... 5 AVGRÄNSNING OCH METOD... 5 BESKRIVNING AV STATISTIK

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Bilaga 4 (Energiplanen 2011-13) Energieffektiviseringsstrategi För Alingsås kommuns interna verksamheter Med tillhörande sammanställning av remissvar Sammanfattning Alingsås kommuns energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29)

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29) Lekebergs kommun Strategi för energieffektivisering 1 (29) Sammanfattning Lekebergs kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Remiss. Energi- och klimatstrategi

Remiss. Energi- och klimatstrategi Remiss Energi- och klimatstrategi Illustrationer: Ida Brogren Innehåll Energi- och klimatstrategi... 5 Framtidsbild 2035 - fokus energi och klimat... 6 Strategier för att nå framtidsbilden... 8 Skapa förutsättningar

Läs mer

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska Uppföljning av Kalmar läns mål för Fossilbränslefri region (nooil) Inledning 1 Samlade klimatutsläpp 2 Vägtrafik 3 Biogas 6 Energieffektivisering 8 El från förnybara källor 14 Uppvärmning av fastigheter

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014 2014-02-03 Sabina Nilsson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att

De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att respektive kommun ska använda materialet i ett strategiskt

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Laholm 2011-03-31 Bakgrundsinformation Laholms Kommun Laholms kommun ligger i södra Halland på Sveriges västkust och har ungefär 23 400 invånare. I kommunen

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. mars 2012. Rapport, mars 2012

Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. mars 2012. Rapport, mars 2012 Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram Smedjebackens kommun mars 212 Rapport, mars 212 1 Kerstin Angberg-Morgården Miljö-och byggkontoret Sid.2(1) Innehåll Inledning 3 Förslag

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer